Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou Program INTERREG IVC Project EPTA European model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability Praha Listopad 2013

2 Objednatel: Název dokumentu: Městská část Praha-Suchdol Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdolveřejnou dopravou Zpracovatel: Odpovědný řešitel: Tým řešitele: Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Ing. Vladimír Zdražil RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. Ing. Zdeněk Keken Ing. Lukáš Pospíšil Ing. arch. Ivan Lejčar Ing. Pavol Ondovčák 2

3 OBSAH 1.1 Předmět studie, perspektiva organizace dopravy Zkušenosti týmu řešitele CHARAKTERISTIKA POLYGONU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Ovzduší a klima Hluková situace, vibrace a další eventuální fyzikální charakteristiky Vibrace Povrchová a podzemní voda Půda Horninové prostředí a přírodní zdroje Fauna, flóra a ekosystémy Dendrologický průzkum Komunitární úroveň ochrany přírody a krajiny Krajina Hmotný majetek a kulturní památky Skládky SOCIOLOGICKÉ VAZBY A ASPEKTY STUDIE Průzkum k problematice organizování veřejné dopravy v městské části Praha-Suchdol DOPRAVNÍ SITUACE Současný stav veřejné dopravy Veřejná autobusová doprava Zapojení příměstské železnice (Eska) Osobní a nákladní automobilová doprava Tranzitní doprava - Silniční okruh kolem Prahy Parkoviště v dotčeném území Kritická místa v dopravě ORGANIZACE DOPRAVY Organizace veřejné, osobní a nákladní dopravy v zájmovém území městská části Praha Suchdol Organizace dopravy v příměstské aglomeraci Místní spojení Prahy 6 a Prahy ŘEŠENÍ KONCEPCE DOPRAVY Z POZICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA SUCHDOL Návrh koncepce veřejné dopravy Volba systému páteřní veřejné dopravy Báze nekolejová AUTOBUS / TROLEJBUS - [METROBUS; BRT (Bus Rapid Transit)] Báze kolejová - TRAMVAJ Doplňková (návazná) veřejná doprava Návaznost na příměstskou železnici Vliv SOKP (Silniční okruh kolem Prahy) na realizaci změn kolem veřejné dopravy Změny závislé na SOKP Změny nezávislé na SOKP Záchytná parkoviště Vliv zóny placeného parkování v Dejvicích na Suchdol Ochranné pásmo tramvajové /trolejbusové) dráhy (zák. 266/1994) Závěrečné doporučení pro koncepci dopravy z pozice MČ Praha - Suchdol AKTUALIZACE TRASOVÁNÍ TRAMVAJE SEDLEC, SUCHDOL-VÝHLEDY Výstup Sedlec, Suchdol Úsek v Kamýcké ulici v Suchdole Posouzení úseku v Kamýcké ulici z hlediska vlivů na okolí

4 7.4 Komparace variant se současným, referenčním stavem VYUŽITÍ ZKUŠENOSTÍ PŘI PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY Informování a komunikace s veřejností, zapojení univerzity, Standardy kvality pro městskou hromadnou dopravu Využití závěrů pro rozhodování samosprávy v procesu přípravy ÚP Návrhy pro územní plánování PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PŘI PLÁNOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A ZÁVĚRY PŘÍLOHY: TRAMVAJOVÁ TRAŤ PODBABA - SUCHDOL SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek č. 1 Lokalizace studie a předmětného záměru Obrázek č. 2 Katastrální území Obrázek č. 3 Počet dnů s překročeným limitem průměrné denní koncentrace PM 10 (50 µg/m3) Obrázek č. 4 Hluková situace v širším zázemí řešeného území Obrázek č. 5a Vývoj počtu odbavených cestujících v letech Obrázek č. 5b Vývoj počtu pohybů letadel Obrázek č. 5c Vývoj v přepravě zboží (t) Obrázek č. 5e Možné zatížení akustickým tlakem při realizaci nové paralelní dráhy letiště Praha - Ruzyně Obrázek č. 6 Vodní toky a zranitelné oblast (ve smyslu nitrátové směrnice ) Obrázek č. 7 Kategorie půd v širším zázemí plánovaného záměru Obrázek č. 8 Geologie v širším zázemí řešeného území Obrázek č. 9 Chráněné ložiskové území v širším zázemí řešeného území Obrázek č. 10 Hranice lesních pozemků v širším zázemí řešeného území Obrázek č. 11 Natura 2000 v širším zázemí řešeného území Obrázek č. 12 Maloplošná chráněné území v širším zázemí řešeného území Obrázek č. 13 Přírodní památka Podbabské skály Obrázek č. 14 letecký snímek Přírodní památky Baba Obrázek č. 15 Přírodní parky v širším zázemí řešeného území Obrázek č. 16 Městská památková zóna Dejvice Bubeneč Obrázek č. 17 Hranice archeologických zón v širším zázemí řešeného území Obrázek č. 18 Kulturní památky v širším zázemí řešeného území Obrázek č. 19 Frekvence odpovědí závislosti spokojenosti se současným systémem MHD v závislosti na četnosti využívání MHD, síla sloupce ukazuje zastoupení odpovědí v OT1 (tj. počet respondentů ukazují čísla nad sloupci) Obrázek č. 20: Frekvence četností využívání vlakového spojení (OT9) v závislosti na četnosti využívání MHD (OT1), čísla nad sloupci ukazují zastoupení odpovědí v OT Obrázek č. 21 Spokojenost se současným řešením zastávek autobusů MHD v závislosti na četnosti využívání MHD, v grafu jsou uvedeny četnosti odpovědí a, b, c, e, možnost d (snížit počet zastávek) se v odpovědích nevyskytovala. Čísla nad sloupci ukazují zastoupení odpovědí v OT Obrázek č. 22 Spokojenost se současným řešením zastávek MHD v závislosti na četnosti používání MHD. Možnosti b, c, d, e v otázce 17 spojeny do odpovědi NE. Čísla nad sloupci ukazují zastoupení odpovědí v OT1. 42 Obrázek č. 23 Frekvence četností odpovědí na otázku, zda mají na Suchdol jezdit tramvaje (OT13) v závislosti na četnosti využívání MHD (OT1). Čísla nad sloupci ukazují zastoupení odpovědí v OT Obrázek č. 24 Využívání autobusů na metro v závislosti na způsobu dopravy do zaměstnání. Čísla nad sloupci ukazují počet respondentů dle způsobu dopravy do zaměstnání Obrázek č. 25 Názor na vybudování parkoviště v Sedlci v závislosti na způsobu dopravy do zaměstnání. Čísla nad sloupci ukazují počet respondentů dle způsobu dopravy do zaměstnání Obrázek č. 26 Věkové rozvrstvení respondentů

5 Obrázek č. 27 Závislost věkových kategorií respondentů na způsobu dopravy do zaměstnání. Čísla nad sloupci ukazují počet respondentů dle způsobu dopravy do zaměstnání Obrázek č. 28 Frekvence četností na kombinaci odpovědí z otázek OT6, OT7 a OT8 vyjadřující vztah respondentů k přepravě studentů ČZU a obsluhy areálu ČZU Obrázek č. 29a Počet spojů a délka autobusových linek Obrázek č. 29b Počty spojů autobusových a vlakových linek Obrázek č. 30 Jízdní schéma linky S4 a R Obrázek č. 31 Jízdní schéma linky S Obrázek č. 32 Frekvence spojů vlakových (S4 a S41) a autobusových (107, 147, 359) linek Obrázek č. 33 Úseky dopravních uzlů Obrázek č. 34 Varianty tras silničního okruhu kolem Prahy Obrázek č. 35 Natura 2000 (Kaňon Vltavy u sedlce a trasa J SOKP Obrázek č. 36 Vývoj počtu obyvatel městské části Praha-Suchdol Obrázek č. 37 Obsluha Suchdola páteřní veřejnou dopravou - SOUČASNÝ STAV - AUTOBUS Obrázek č. 38 Obsluha Suchdola páteřní veřejnou dopravou - ZÁKLADNÍ KONCEPCE hl. m. Prahy - TRAMVAJ.. 69 Obrázek č. 39 Obsluha Suchdola páteřní veřejnou dopravou - NÁVRH 1 - AUTOBUS Obrázek č. 40 Ukázka z diplomové práce: kapacitní tříčlánkový autobus (Van Hool ACC Belgie) Obrázek č. 41 Ukázka z diplomové práce: variantní vedení autobusové linky č Obrázek č. 42 Možnosti rozvoje sítě tramvajové dopravy v Praze (Útvar rozvoje hl. m. Prahy 2012) Obrázek č. 43 Obsluha Suchdola páteřní veřejnou dopravou - NÁVRH 2 - TRAMVAJ Obrázek č. 44 Obsluha Suchdola páteřní veřejnou dopravou - NÁVRH 3 - TRAMVAJ Obrázek č. 45 NÁVRH 2 - TRAMVAJ - průmět do Územního plánu Prahy Obrázek č. 46 NÁVRH 3 - TRAMVAJ - průmět do Územního plánu Prahy Obrázek č. 47 Obsluha Suchdola páteřní i doplňkovou veřejnou dopravou - NÁVRH 1 - AUTOBUS Obrázek č. 48 Obsluha Suchdola páteřní i doplňkovou veřejnou dopravou - NÁVRH 2 - TRAMVAJ Obrázek č. 49 Obsluha Suchdola páteřní i doplňkovou veřejnou dopravou - NÁVRH 3 - TRAMVAJ Obrázek č. 50 Vídeňský mini elektrobus na předváděcí jízdě v Brně v r Obrázek č. 51 Vedení tramvaje v Kamýcké ulici se zastávkou ČZU na Brandejsově nám. (MP a URM Praha 2005) Obrázek č. 52 Vedení tramvaje v Kamýcké ulici a se zastávkou ČZU na Brandejsově nám. (NÁVRH 2, var B) Obrázek č. 53 Ukázka semestrální práce Bc. Lucie Jandové Obrázek č. 54 Ukázka semestrální práce Bc. Markéty Mlejnkové, DiS Obrázek č. 55 Ukázka semestrální práce Bc. Jany Syrové Obrázek č. 56 Ukázka semestrální práce Bc. Elišky Vaňkové Obrázek č. 57 Ukázka semestrální práce Bc. Pavlíny Vopálkové Obrázek č. 58 Záchytné parkoviště pro tramvaj Obrázek č. 59 Záchytné parkoviště pro metrobus Obrázek č. 60 Přehled variantních řešení výstupu tramvajové trati ze Sedlce do Suchdola Obrázek č. 61 Variantní řešení TT Suchdol (varianta 1 modrá; varianta 2 červená; varianta 3 fialová Obrázek č. 62 Zatravněná tramvajová trať v Podbabě - estetická, nehlučná a absorbující dešťovou vodu Obrázek č. 63 Typické příčné řezy v Kamýcké ulici

6 Technická specifikace veřejné zakázky malého rozsahu Název veřejné zakázky: Program INTERREG IVC, projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu Identifikační údaje zadavatele: Úřední název Městská část Praha-Suchdol Adresa Zastoupená Suchdolské náměstí 3/794, Praha-Suchdol Ing. Petrem Hejlem, starostou městské části IČ Kontakt Ing. Václav Vik, zástupce starosty městské části, tel: , Téma projektu: Mezinárodní projekt je realizován za spolupráce partnerů ze zemí Evropské unie v rámci programu INTERREG IVC, projekt EPTA - European model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability - zpracování odborných výstupů projektu. Partneři projektu zpracují a vzájemné připomínkují komplexní dopravní řešení na svých územích, ekonomickou efektivitu místní dopravy a její environmentální dopady, možnosti úspor nákladů na dopravu. Projekt je zaměřen na 7 základních předpokladů kvalitních dopravních řešení: regulace, plán, hodnocení, integrace, propagace, management, kontrola. V projektu budou identifikovány příklady dobré praxe, cestou mezinárodních pracovních setkání a školení si partneři budou předávat znalosti a zkušenosti. Městská část Praha Suchdol spoluprací na projektu zpracuje řešení dopravní obslužnosti území na rozhraní městské a příměstské dopravy, které je nyní zatížená zvyšující se tranzitní silniční dopravou v kombinaci s leteckým zatížením akustickým tlakem. Na území městské části dále významně ovlivňuje dopravu areál České zemědělské univerzity v Praze. V souvislosti s významnými plánovanými nadmístními dopravními záměry v této oblasti je nezbytné na místní úrovni vytvořit (prověřit) nový základní koncept dopravní obslužnosti území včetně změn v silniční síti a nově řešit místní dopravu s důrazem na maximální snížení emisní a hlukové zátěže z pozemní dopravy.. 6

7 1.1 Předmět studie, perspektiva organizace dopravy Tato studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy též označovaná jako technicko-ekonomická studie, je dokument, který souhrnně a z realizačně významných hledisek popisuje investiční záměr tramvajové tratě Suchdol. Účelem této studie je zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. Samotná komparace variantního řešení je zacílena zejména na kritéria potencionálního vlivu variantních řešení investičního záměru tramvajové tratě Suchdol na životní prostředí. V devadesátých letech 20. století, v souvislosti s celospolečenskými změnami v rámci ČR, jsme byli varováni evropskými dopravními odborníky, abychom neopakovali chyby a neupřednostňovali v rámci dopravní politiky individuální automobilovou dopravu na úkor ostatních druhů dopravy, zejména hromadné dopravy. Bohužel politická vůle, potažmo vůle většiny občanů (určitá společenská objednávka) byla jiná. Česká republika zopakovala chyby západních států. Dnes je však zřejmé, že mobilita založená výlučně na využívání osobního automobilu není udržitelná a produkuje další problémy, mezi které počítáme zejména: Hluk; Emise; Zábor prostoru; Nižší bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu (chodci, cyklisté); Dopravní zácpy; Snižování kvality a atraktivity městského prostředí. Smyslem této studie proveditelnosti je nalezení takové varianty, respektive variantního řešení, jež bude schopno maximálně zabezpečit ekonomické a sociální požadavky na daný druh veřejné dopravy za předpokladu nevýznamného ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Tuto variantu lze poté nazývat jako superiorní, a to z pohledu všech hodnotících kritérií. Studie proveditelnosti bude sloužit jako elementární datový zdroj k definování optimálního a racionálního Managementu mobility pro spádové území městské části Praha Suchdol. Základem řízení mobility jsou měkká opatření, jako jsou poskytování informací a komunikace, organizace služeb a koordinace opatření různých partnerů. Úkolem měkkých opatření je nejčastěji zlepšení účinnosti tvrdých opatření používaných v městské dopravě (jako jsou nové tramvajové linky, silnice nebo cyklostezky). Jelikož studie do jisté míry poukazuje na realizovatelnost, respektive nerealizovatelnost tramvajové trati Suchdol je nutné od samého začátku věnovat managementu mobility velkou pozornost. Důsledkem racionální realizace tvrdých opatření (TT Suchdol) a definování optimálních měkkých opatření bude vytvoření podmínek k efektivní intermodalitě v dopravě, neboli propojování pěší a cyklistické dopravy s dopravou veřejnou a kombinace mezi různými druhy veřejné dopravy jak v oblasti denního dojíždění do práce či do školy, tak i v rámci trávení volného času či turismu. Dle posledních poznatků a moderních přístupů v organizaci městské dopravy, jedině úzká spolupráce nemotorové a veřejné dopravy může nabídnout konkurenceschopnou alternativu k individuální automobilové dopravě. Jde o taková opatření, která umožňují použít k cestování více druhů dopravy s minimálními komplikacemi. 7

8 Příkladem může být i zřizování bezpečné parkovací infrastruktury pro cyklisty na nádražích, terminálech a zastávkách veřejné dopravy. V tomto smyslu jde také o nalezení možností kombinace veřejné dopravy s následujícími systémy: Systém "Park and Ride" Systém "Park and Ride" (P+R), volně přeložený jako zaparkuj a jeď, znamená, že řidič ujede osobním automobilem část své cesty od bydliště k záchytnému parkovišti, kde přesedne na vozidlo veřejné dopravy a v něm pokračuje až k cíli cesty. Tento systém by měl být kombinován se zvýšením sazeb parkovného v lokalitách, které mají být zklidněny (především městská centra), případně se zavedením poplatků za vjezd do těchto lokalit. Města by měla vybudovat parkovací domy nebo záchytná parkoviště ve vnější části města, na významných přestupních uzlech MHD, poblíž radiálních, do centra směřujících komunikací, přičemž městská část Praha-Suchdol je ideálním nositelem těchto stanovištních parametrů. Parkovací politika by měla více odradit řidiče od vjezdů do centra (zvýšením sazeb) a zároveň je motivovat k multimodálnímu uskutečnění cesty, tj. část autem a část MHD. Systém "Kiss and Ride" Systém "Kiss and Ride" (K+R) je formou kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou dopravu. Realizuje se zřizováním míst pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel v blízkosti nádraží, stanic metra a jiných terminálů a zastávek veřejné dopravy. Je určen pro sdílenou automobilovou dopravu (spolujízdu), kdy řidič přepravuje automobilem k místu veřejné dopravy ještě další osobu nebo osoby, například svého manžela, manželku, děti nebo souseda, tam jim umožní přestup na veřejnou dopravu a následně pokračuje vozidlem do cíle své cesty. Obdobně lze tato místa použít i v opačném směru. Zřizování míst pro K+R je důležitým nástrojem podpory veřejné dopravy a integrovaných dopravních systémů a efektivního využívání individuální automobilové dopravy. Systém "Bike and Ride" Systém "Bike and Ride" (B+R) je forma kombinované přepravy s návazností cyklistické dopravy na veřejnou dopravu. Je umožněn zejména budováním míst a zařízení k bezpečnému odkládání jízdních kol v blízkosti nádraží, stanic metra a jiných terminálů nebo zastávek veřejné dopravy. Je důležitým nástrojem podpory veřejné dopravy a integrovaných dopravních systémů. V kontextu městské části Praha-Suchdol se nabízí i kombinace s projektem Kola na růžovo, který městská část Praha-Suchdol od roku 2013 ves svém spádovém území realizuje. Dalším způsobem podpory cyklistiky i veřejné dopravy je možnost přepravy jízdních kol ve vozidlech veřejné hromadné dopravy. Udržitelný dopravní systém Z environmentálních aspektů je udržitelný dopravní systém takový, ve kterém: míra využívání obnovitelných zdrojů nepřesahuje možnosti jejich vytváření; míra využívání neobnovitelných zdrojů nepřesahuje míru vytváření obnovitelných zdrojů; míra znečištění nepřekračuje asimilační kapacitu životního prostředí, (v kontextu zvažované tramvajové trati Suchdol je z pohledu vnášených polutantů do okolního prostředí nutné 8

9 akcentovat ty, které svých charakterem a kapacitou mají potenciál nejen negativně ovlivňovat jednotlivé složky životního prostředí, ale i úroveň a rizika v kontextu veřejného zdraví. Kromě environmentální oblasti je nedílnou složkou udržitelné dopravy také oblast ekonomická a sociální. Dopravní systém nemůže být chápán jako trvale udržitelný, pokud produkuje vysoké množství dopravních nehod, nebo pokud jeho rozmach klade stále větší požadavky na potřebu nové infrastruktury a prostoru. Udržitelným systémem není ani ten, v němž je nerovnováha v možnostech dopravní dosažitelnosti a v platbě skutečných nákladů a dopadů dopravy. Principy udržitelnosti v dopravních systémech: Doprava je podstatou ekonomických a sociálních aktivit, měla by však těmto aktivitám sloužit a ne být jejich výsledkem; Přepravní vzdálenosti (zboží i osob) by měly být minimalizovány, zatímco by měl být maximálně rozvíjen potenciál lokálních ekonomických a sociálních aktivit; Dopravní potřeby by měly být uspokojovány způsoby nejvíce šetrnými k životnímu prostředí; Územní plánování by mělo podporovat takové stavební aktivity, které svou velikostí a důležitostí negenerují novou automobilovou dopravu; Všechny dopravní plány by měly být podrobovány posouzením dopadů na zdraví obyvatel; Všechny dopravní plány by měly mít stanoveny jasné cíle v oblasti sociální, ekonomické a environmentální. Tyto cíle by měly být podrobeny nezávislému rozboru nákladů a výnosů. Vypracování a hodnocení alternativních plánů, kterými lze dosáhnout shodných cílů, je nezbytnou součástí plánování; Všechny dopravní projekty by měly být monitorovány po celou dobu své životnosti tak, aby bylo možné vyhodnotit, zda byly splněny cíle projektu; 9

10 1.2 Zkušenosti týmu řešitele Vybrané posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) Posouzení vlivů Plán odpadového hospodářství ČR na životní prostředí, MŽP ČR, 135 s. Posouzení vlivů Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU na období na životní prostředí, MZe ČR, 85 s. Posouzení vlivů Koncepce vodohospodářské politiky ČR pro období po vstupu do EU na období na životní prostředí, MZe ČR, 60 s. Posouzení vlivů Národního strategického plánu pro rozvoj venkova České republiky na období na životní prostředí, MZe ČR. Posouzení vlivů Programu rozvoje venkova České republiky na období na životní prostředí, MZe ČR. Posouzení vlivů Plánu hlavních povodí České republiky na období na životní prostředí, MZe ČR. Posouzení vlivů Rybné hospodárstvo Slovenské republiky na období na životní prostředí, Ministerstvo podohospodarstva SR. Posouzení vlivů POP HSL na životní prostředí, Povodí Labe. Posouzení vlivů POP ODL na životní prostředí, Povodí Ohře. Posouzení vlivů POP HV na životní prostředí, Povodí Vltavy. Posouzení vlivů Plánu hlavních povodí České republiky na období na životní prostředí, MZe ČR. Posouzení vlivů změn OP Životní prostředí na období na životní prostředí, MŽP ČR. Posouzení vlivů změn Programu rozvoje Karlovarského kraje na období na životní prostředí, Karlovský kraj. Tým Ing. Vladimíra Zdražila společně s ním samotným zpracoval 25 odborných příspěvků a studií, podílel se na řešení 19 grantů, publikoval 29 odborných článků, 31 referátů na národních a mezinárodních konferencích a zpracoval 48 ekologických expertíz, zejména EIA dokumentací a posudků, 85 expertních stanovisek a konzultačních vyjádření k vlivům exportních záměrů na životní prostředí dle direktivy OECD. Vybrané publikace: Zdražil V. a kol., 1998: Rámec společné zemědělské politiky EU pro Kodexy správných zemědělských praktik. Studie pro MŽP ČR, 33 str. + 4 mapy. Zdražil V. a kol., 1998: Zakládání prvků regionálního ÚSES. Studie pro MŽP ČR, 25 str. + 4 mapy. Zdražil, V., 1998: Posouzení vlivu koncepce Rozvoj dopravních sítí ČR do roku 2010 na životní prostředí - datová část. Martiš, M., Zdražil, V., Říha, M., Šulcová, S., Dusík, J., 2000: Posouzení vlivu Strategie regionálního rozvoje ČR na životní prostředí (SEA SRR). Studie pro MMR ČR. 73 s. 10

11 Zdražil, V.: 2000: Environment limits, opportunities and trends. In: Agriculture and Rural Development Plan for the Period , MZe a MMR ČR, s Zdražil, V.: 2000: Preliminary Assessment of the SAPARD Plan. In: Agriculture and Rural Development Plan for the Period , MZe a MMR ČR, s Zdražil, V., Dejmal, I. a kol.: 2000: Posouzení vlivu Plánu rozvoje zemědělství a venkova na období ÚAE LF ČZU, 64 s. Pražan. J., Kvítek, P., Zdražil, V., 2000: Zásady správné zemědělské praxe. ÚAE LF ČZU, Kostelec nad Černými lesy. 42 s. Martiš, M., Zdražil V. (2000): SEA in the Czech Republic State of Art. Proceedings from the 20th Annual Meeting of the International Association for Impact Assessment, Hong Kong, June, 19 23, 2000, s. 11. Martiš, M., Zdražil V. (2000): SEA of National Strategy on Transport Infrastructure Development in Czech Republic. International Workshop on Public Participation and Health Aspects in Strategic Environmental Assessment, Szentendre, Novemebr, 23 24, 2000, s. 8. Martiš, M., Zdražil, V., Houdek, K. (2001): Categorisation system for landscape ecological vulnerability - an instrument supporting landscape management, Proceedings of the abstracts from the International Congress Sustain life Secure survival. Chalenges, analyses and solutions, Vienna, November 18 21, Zdražil, V., Pražan. J., Roth, P., 2001: Krajinotvorné programy. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení subprojektu 1. v rámci projektu VaV/640/1/99 Péče o krajinu II. ÚAE LF ČZU, Kostelec nad Černými lesy. 48 s. Zdražil, V., 2002: Sustainable Development of the Czech Republic Planning and Assessment Tools. In: 22th Annual Meeting of the International Association for Impact Assessment, Hague, IAIA. Martiš, M., Zdražil, V., 2002: EIA of State Supported Export Credits. In: 22th Annual Meeting of the International Association for Impact Assessment, Hague, IAIA. Martiš, M., Zdražil, V., 2003: SEA of the Czech Waste Management Plan. In: 23th Annual Meeting of the International Association for Impact Assessment, Marrakech, IAIA. Sádlo, J., Konvička, M., Beneš, J., Zdražil V., 2004: Narušení půdního povrchu travinných a suchomilných porostů in Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (eds.) 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura Planeta XII, 3/2004, ISSN , s.16. Martiš, M; Říha, J. ; Zimová, M. ; Zdražil, V., 2004: Metodika posuzování krajských plánů odpadového hospodářství. Planeta, 2004, roč. 0, č. 6, s Zdražil, V., 2004: SEA of Agricultural Policy in Czech Republic. In Whose Business Is It? IAIA Canada, , 2.0 s. Zdražil, V., 2004: SEA strategických zemědělských koncepcí. In Agroregion : JČU České Budějovice, , s ISBN Zdražil, V., a kol, 2004: Posouzení vlivů Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU na období na životní prostředí, MZe ČR, 85 s. Zdražil, V., a kol, 2004: Posouzení vlivů Koncepce vodohospodářské politiky ČR pro období po vstupu do EU na období na životní prostředí, MZe ČR, 60 s. Zdražil, V., a kol, 2005: Posouzení vlivů Národního strategického plánu pro rozvoj venkova České republiky na období na životní prostředí, MZe ČR. Zdražil, V., a kol, 2005: Posouzení vlivů Programu rozvoje venkova České republiky na období na životní prostředí, MZe ČR. 11

12 Martiš, M., Zdražil, V., 2005: Environmental assessment of potential indirect and cumulative impacts and impacts interactions of the reconstruction of the railway stretch Přerov - Česká Třebová., Ekotrend 2005, České Budějovice, 6 s. Martiš, M., Zdražil, V., 2005: Golf courses land assessment - case studies. Ekotrend 2005, České Budějovice, 6 s. Zdražil, V., 2005: Differentiated Management of Mountain Meadows Ekotrend 2005, České Budějovice, 7 s. Martiš. M., Zdražil, V.: 2005: The Landscape as an Integral Part of Quality of Life - Case Study on City of Plzen Highway Bypass In: Proceedings from the 25th Annual Meeting of the International Association for Impact Assessment, Boston, May 30 June 3, Zdražil, V., 2005: Mezinárodní závazky ČR a jejich vliv na krajinotvornou politiku, ISBN , Praha, In:Česká krajina, efektivita péče a obnovy a významu EÚoK, IREAS, s Zdražil, V., 2005: Voda jako jeden z pilířů agrární politiky České republiky, ISBN , Praha, In:Tvář naší země: Zemědělství a venkov - klíč k budoucnosti evropské krajiny, Společnost pro krajinu, s Martiš, M. ; Zdražil, V., 2006: Public participation in the landscape development decision processes in the Czech Republic, ISBN , Prague, In:The Public and the Agriculture and Forestry Industries, Czech Agricultural University in Prague, s Martiš, M., Zdražil, V., Kašparová 2006: The possibilities and limits of specially protected nature sites. Case study: The Klánovice Forest, Ekológia (Bratislava), Vol. 25, Supplement 3/2006, p Martiš, M., Zdražil, V., 2006: Landscape ecological vulnerability vs. concept of project feasibility: Application of project feasibility application of classification methodology of traffic connection of the Jeseníky Mountains to Central Moravia (Case study), Ekológia (Bratislava), Vol. 25, Supplement 3/2006, p Martiš, M., Andělová, B., Zdražil, V., 2006: The survey of landscape development activities in relation to implementation of the European Landscape Convention in the Czech Republic, Ekológia (Bratislava) Vol. 25, Supplement 3/2006, p Martiš, M., Zdražil, V., 2006: Public participation in the landscape development decision processes in the Czech Republic. In: Proceedings of abstracts from the 8th European conference on higher agricultural education, Prague, September 14 18, 2006 (Proceedings of full papers will be published in print in December, 2006). Vrzal, D., Zdražil, V., 2006: SEA an example of public involvement. In: The Public and the Agriculture and Forestry Industrie, 8th ECHAE, , , CUA Prague. Zdražil, V., 2006: Supporting differentiated management of meadows of Krkonoše using pedologic data, ISSN X. Ekológia - Bratislava, 0, s Kašparová, I.; Zdražil, V., 2006: Tourist attractiveness and the intensity of recreational use of Prague suburban forests, ISSN X. Ekológia - Bratislava, 0, s Frelich, J.; Pecharová, E.; Klimeš, F.; Šlachta, M.; Hakrová, P.; Zdražil, V., 2006: Landscape management by means of cattle pasturage in the submountain areas of the Czech republic, ISSN X. Ekológia - Bratislava, 3, s Martiš, M., Houdek, K., Zdražil, V., 2007: Soudně znalecký posudek skladu odpadů uložených v bývalém areálu f. VERTEX Libčany. 21 stran. Praha. 12

13 Martiš, M., Zdražil, V., 2009: Impacts of wind energy power stations assets and contradictions; face of affairs (regional case study from Czech Republic). Accra, Ghana; Název sboníku: 29th Annual Meeting of the International Association for Impact Assessment. Zdražil, V.; Engstová E., 2010: Multidisciplinary evaluation of impacts of special territorial protection for hydrological important areas in the Czech Republic. International Conference in Landscape Ecology, Mendel University in Brno, September 3-6, 2010 Issued by CZ-IALE. Zdražil, V.; Engstová B., Keken, Z., 2011: Územní ochrana lokalit pro akumulaci povrchových vod. Acta Pruhoniciana, 99, s Keken, Z., Engstová, B., Zdražil, V., Herová, I., 2011: Umístění lokalit pro akumulaci povrchových vod vzhledem k typu krajiny a informovanosti veřejné správy. Acta Pruhoniciana, 99, s Pecharová, E., Martiš, M., Kašparová, I., Zdražil, V., 2011: Environmental approach to methods regeneration of disturbed landscapes. ISSN: Journal of Landscape Studies, 2011, roč. 4, č. 2, s Legislativa a metodiky: Návrh věcného záměru zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Martiš, M., Říha, J., Zimová, M., Zdražil, V., 2004: Metodika posuzování krajských plánů odpadového hospodářství. Planeta, 2004, č. 6, s Metodika MŽP ČR posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí Další odborné publikace Příměstská železnice Páteř veřejné dopravy v aglomeracích AUTORSKÝ TÝM: Ing. arch. Ivan Lejčar, Ing. Pavel Adámek, Ing. Tomáš Záruba, Ing. Petr Šlegr VYDAVATEL: Centrum pro efektivní dopravu, o.s., nám. W. Churchilla 2, Praha vydání 2010, ISBN

14 2. Charakteristika polygonu zájmového území Studie se zabývá územím městské části Praha-Suchdol, které se skládá z katastrálního území Suchdol a přibližně ze 2/3 katastrálního území Sedlec (obr. č. 2). Rozloha městské části je 581 ha. Území se nachází na planině nad levým břehem Vltavy v průměrné nadmořské výšce 275 m. Nejvyšším bodem je vyvřelina Kozí hřbety s výškou 301 m n. m. a nejnižším místem je břeh Vltavy, kde Vltava opouští území hl. m. Prahy v nadmořské výšce 175 m. V rámci studie proveditelnosti jsou zkoumány nejen dopravní vazby v předmětném území, ale i z pohledu širšího zázemí, vazeb a propojení se sousedními mikroregiony. Obrázek č. 1 Lokalizace studie a předmětného záměru EPTA 14

15 Obrázek č. 2 Katastrální území Městskou část Praha-Suchdol lze charakterizovat jako část převážně rezidenčního charakteru s trvalým nárůstem počtu obyvatel. Tento trend lze předpokládat i do budoucna zejména díky dostatečnému množství nezastavěných rozvojových ploch určených k bydlení. Dominantním prvkem, který významně generuje poptávku po dopravě ať hromadné, tak individuální, je Česká zemědělská univerzita v Praze, jejíž kmenový stav studentů měl také vzrůstající charakter, k roku 2013 studuje na ČZU v Praze cca studentů. 2.1 Ovzduší a klima Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 9 C, průměrný roční úhrn srážek kolem 500 mm. Hlavní vegetační období (teploty > 10 C) trvá průměrně 172 dní, celková průměrná doba slunečního svitu 1902 h/rok. Převažují západní, jihozápadní a severozápadní větry. Zájmové území spadá do klimatického okrsku mírně teplého, mírně suchého, převážně s mírnou zimou. Podle Quittovy (1971) klasifikace tento prostor leží v teplé oblasti T2. V ročním průběhu převládá na území města jižní, jihozápadní a západní proudění. V létě výrazně převládá proudění západní a jihozápadní. Během jarních a podzimních dnů, což jsou pro chod větrů přechodná období, je však výrazné i proudění východní. Převládajícím směrem větru v území je jihozápadní (13% v údolí, 18% na terase) a jižní (12%), v Suchdole západní (14%). Proudění vzduchu v přízemních vrstvách vzduchu je kromě směru převládajícího větru ovlivňováno systémem uliční kostry území a jejího otevření či uzavření. Inverzními oblastmi jsou nejnižší partie území podél Vltavy kolem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, ostatní území je hodnoceno jako mimoinverzní, přičemž hranicí je nadmořská výška 245 metrů nad mořem. Čistota ovzduší v okolí polygonu zájmového území je ovlivňována především zdroji znečištění v jeho okolí, nejvýznamnější roli hraje doprava (obr. č. 3). Kvalita ovzduší je ovlivněna také přenosem škodlivin z ostatních částí Prahy, ale tento přínos není kromě údolí Vltavy vzhledem k poloze území ve městě podstatný. Úroveň znečištění výrazným způsobem dále ovlivňují meteorologické podmínky, přitom rozhodujícím prvkem jsou podmínky provětrávání území a výskyt a trvání typů teplotní stratifikace. Vliv teplotních inverzních situací se projevuje hlavně v přízemních vrstvách vzduchu do 3 metrů nad terénem. 15

16 Obrázek č. 3 Počet dnů s překročeným limitem průměrné denní koncentrace PM 10 (50 µg/m3) Počet překročení Hluková situace, vibrace a další eventuální fyzikální charakteristiky Hluk v komunálním prostředí chápeme jako hluk v místech, kde občané bydlí, pohybují se ve svém volném čase apod. Jedná se o vnější prostředí, které obyvatelé užívají trvale, dlouhodobě nebo k zotavení. V městském prostředí je člověk vystaven působení mnohých hlukových zdrojů, především z oblasti dopravy. Hluk je většinou negativně vnímán až tehdy, kdy škodí bezprostředně, tedy znemožňuje komunikaci, snižuje sluchové vnímání, ruší ve spánku, apod. Také dlouhodobá hluková expozice, na kterou si organismus snadno přivykne, škodí zdraví a může mít vážné následky poškození sluchu a může vyvolat řadu onemocnění. Hluk přitom působí na každého jednotlivce rozdílně podle jeho individuální vnímavosti a citlivosti. V rámci městské části Praha-Suchdol lze nalézt dva stěžejní činitele, které způsobují zatížení hlukem generovaným dopravou. a) doprava silniční (osobní, hromadná a nákladní) a to zejména na ulici Kamýcká, Suchdolská a Internacionální (viz obr. č. 4) 16

17 Obrázek č. 4 Hluková situace v širším zázemí řešeného území Tabulka č. 1 Autobusové linky na území městské části Praha - Suchdol Autobusové linky na území městské části Praha-Suchdol linka celková délka km na území MČ spojů / rok km/ rok 107 6,5 2, ,0 2, ,0 6, ,0 2, celkem 14, b) doprava letecká z cca 7 km vzdáleného mezinárodního Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni, na vzletové a přistávací dráze RWY 06L-24R, jejíž osa prochází nad zástavbou v severozápadní části Suchdola (viz obr. 4). Ruzyňské letiště monitoruje ve svém okolí na 13 stanicích on-line letecký hluk. Z naměřených dat z let 2007 až 2008 vyplývá, že při nočním povozu byl naměřen hluk vyšší než hladina hygienického limitu 50 db. (viz obr. 5a - graf měření nočního leteckého hluku v roce 2008). V důsledku hospodářské krize a předchozích špatných manažerských rozhodnutí v domovské letecké společnosti ČSA klesl na letišti Václava Havla po roce 2008 výrazně počet startů a přistání letadel, z důvodu nového přístup ČSA nebyl propad v přepravě cestujících a zboží tak výrazný. 17

18 V důsledku hospodářské krize a předchozích špatných manažerských rozhodnutí v domovské letecké společnosti ČSA klesl na letišti Václava Havla po roce 2008 výrazně počet startů a přistání letadel, z důvodu nového přístup ČSA nebyl propad v přepravě cestujících a zboží tak výrazný. Tabulka č. 2 Vývoj počtu cestujících, počtu pohybů letadel a množství přepraveného zboží (t) v letech Ukazatel / Rok Počet cestujících Meziroční růst (%) Počet pohybů Meziroční růst (%) Přeprava zboží (t) Meziroční růst (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Obrázek č. 5a Vývoj počtu odbavených cestujících v letech

19 Obrázek č. 5b Vývoj počtu pohybů letadel Obrázek č. 5c Vývoj v přepravě zboží (t)

20 Obrázek č. 5d Graf měření nočního leteckého hluku v roce 2008 Obrázek č. 5e Možné zatížení akustickým tlakem při realizaci nové paralelní dráhy letiště Praha - Ruzyně 20

Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou

Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou Program INTERREG IVC projekt EPTA European model for Public Transport

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Nedostatečná přepravní kapacita veřejné dopravy, kdy autobusy nestačí pobrat studenty ČZU

Nedostatečná přepravní kapacita veřejné dopravy, kdy autobusy nestačí pobrat studenty ČZU Suchdol obtěžuje několik dopravních problémů: Nedostatečná přepravní kapacita veřejné dopravy, kdy autobusy nestačí pobrat studenty ČZU Nespolehlivost pravidelného provozu autobusů, kdy autobusy pojíždějí

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíce

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11. Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.2012 Úvod Cílem pracovní cesty bylo zúčastnit se zasedání projektu EPTA v

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. MĚSTA S DOBROU ADRESOU Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Čelákovice, 17. září 2015 Letošní Evropský týden mobility je již 14. v pořadí Jeho sloganem je Vyber. Změň. Zkombinuj. Zaměřen

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty

ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty Číslo 3 březen 2008 w w w. mestocernosice. cz ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty z radnice

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály - výrazná závislost na typu skalního podloží (hornině) - málo příznivá stanoviště => pionýrské rostliny - řasy, lišejníky - štěrbinová veg.: kapradiny (sleziníky, osladič), rozchodníky,

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Detailní vyhodnocení vlivu na integritu (celistvost) soustavy lokalit Natura 2000 Zpracovatel: Mgr. Stanislav Mudra držitel autorizace podle 45i

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP 1. FÁZE OVĚŘENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSADY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obsah textové části 1. Předmět a cíle studie 2. Urbanistické a územní podmínky 3. Zásady řešení tramvajové

Více

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Služby v ochraně přírody Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu Posudek na hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 dle 45i zákona č. 114/92

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 43529/ENV/15 V Praze dne 25. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více