I. Smluvní strany. II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Smluvní strany. II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti"

Transkript

1 r- mmf/osvf/osooljii»rávní smlouva S00RP00ODOVO o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí uzavřená ^ ^ n, #,/ dle ustanovení 63 zákona č. 128/2000 Sb.", o obcích (obecní zřízení), " /'/Ltrff ve znění pozdějších předpisů Na základě usnesení Rady města Břeclavi ze dne,ťf:#,#,,. č..j?fl... a usnesení Zastupitelstva obce Rakvice č. 2015/8/Z, usnesení č. 2015/8/9, ze dne 12. října 2015 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu: I. Smluvní strany Obec Rakvice Sídlo: Náměstí 22, Ralcvice navenek zastoupené: Radkem Prudkém, starostou IČ: Kraj: Jihomoravský Bankovní spojení: KB Břeclav Č.účtu: /0100 Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav a Město Břeclav Sídlo: nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav navenek zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou IČ: Kraj: Jihomoravský Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Břeclav Č. účtu: /0100, v.s II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 1. Podle 63 odst. 1 zálcona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Břeclavi ode dne účinnosti této smlouvy vykonávat namísto orgánů obec Ralcvice v jejím správním obvodu v celém rozsaliu přenesenou působnost svěřenou obecním úřadům podle zálcona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 2. Tímto orgány města Břeclavi zajistí zejména: a) výkon přenesené působnosti vymezený obecním úřadům v souladu s příslušným ustanovením 4 odst. 1 písni, c) zákona č. 359/1999 Sb., o Za věcnou a formální správnost odpovídá: Mgr. Zden^k-Janíček Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašicr

2 sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími s výkonem sociálně právní ochraně dětí, b) na základě této smlouvy bude město' Břeclav místně i věcně příslušným správním orgánem pro správní obvod obce Ralcvice v záležitostech uvedených v článku II odst. 1 této smlouvy, c) město Břeclav tímto prohlašuje, že sociálně právní ochranu zajistí prostřednictvím zaměstnance, jenž má pro tuto činnost odbornou způsobilost. III. Úhrada nákladů Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsaliu poskytne obec Ralcvice ze svého rozpočtu městu Břeclav na jeho výše uvedený účet roční neinvestiční příspěvek ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to nejpozději do 31. července každého kalendářního roku. IV. Doba trvání smlouvy 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Za den uzavření smlouvy se přitom považuje den, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 2. Tento smluvní vztah končí: a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu, b) písemnou výpovědí jedné smluvní strany s 3 měsíční výpovědní dobou s udáním důvodu nebo i bez udání důvodu, kdy výpovědní doba počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. O výpovědi veřejnoprávní smlouvy bude informovat příslušný krajský úřad město Břeclav. V. Společná ustanovení 1. Obec Ralcvice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Břeclavi veškerou spisovou agendu, související s výkonem činnosti podle či. II této smlouvy od doby účinnosti této smlouvy, město Břeclav vede po dobu účinnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. 2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 3. Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rakvice, jeden stejnopis obdrží město Břeclav a jeden stejnopis veřejnoprávní Za věcnou a formální správnost odpovídá: Mgr. ZdenělcJaníček <^f^-' Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland VlašiG [ \)0

3 smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy. 5. Přílohu ktéto smlouvě tvoří usnesení Rady obce Rakvice a usnesení Rady města Břeclavi o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 6. Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, správního řádu, případně občanským zákoníkem. 7. Jalcékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je potřeba souhlasu krajského úřadu. 8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1). 10 V Břeclavi dne MŘFO BRt"CLA\/V dne m 1?i^^c Ing. Pavel Dominik starosta Doložka Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí bylo schváleno na <?# schůzi rady města dne,.&\?f:.#$"",'" lcj, p^í V Břeclavi dne ,2015 Ing. Pavel Dominik starosta '' m^esto BŘECLA Doložka Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 12. října 2015^'? V Rakvicích dne i Uttoc//rí starosta Za věcnou a formální správnost odpovídá: Mgr. ZdenělcJaníček Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland VlaŠičX \r\

4 IČO c.j-2015/í Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rakvice, Zasedání Zastupitelstva obce Ralcvice (dále zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18,00 hod. starostou obce Radkem Prudkém (předsedající). Přítomnost členů zastupitelstva obce: Podle prezenční listiny je přítomno 9 členů. Příloha č. 1 Účast veřejnosti: Podle prezenční listiny je přítomno 11 občanů. Příloha č. 2 Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, veřejnost byla o termínu zasedání a o návrhu programu informována pozvánlcou na úřední desce Obecního úřadu Ralcvice, SMS zprávou a zveřejněním na elektronické úřední desce" nejméně sedm dní před dnem konání zasedání. Předsedající konstatoval, zeje přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné. urcem ověřovatelů zápisu. Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu: pana Pavla Rouse a paní Blanlcu Studýnlcovou. Zapisovatelkou paní Annu Průdkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Návrh usnesení č.2015/8/1 Zastupitelstvo obce Ralcvice určuje ověřovatele pana Pavla Rouse a paní Blanlcu Studýnlcovou Zapisovatelkou paní Annu Průdkovou. Usnesení č. 2015/8/1 byio schváleno. Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánlcou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním se nikdo ze zastupitelů ani z přítomných občanů nevyjádřil. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Příloha č. 3 Návrh usnesení č. 2015/8/2 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce. Usnesení č. 2015/8/2 bylo schváleno. h,

5 Rozpočtové opatření c. 6 a c. 7 Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 6 a č. 7 Příloha č. 4 a 5 Před hlasováním se nikdo ze zastupitelů ani z přítomných občanů nevyjádřil. Zastupitelstvo obce bere rozpočtové opatření na vědomí. Prodej obecních pozemků Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostmi o koupi pozemků: Příloha č. 6 Ctirad a Marie Průdkovi Milan Rozsypal Miluše Svástová Miroslav Svásta Myslivecké sdružení Ralcvice Tomáš Nečas Výběrové řízení: Tomáš Nečas Tomáš Nečas Františka Filípková p.č. 4165/2 a 4164/3 p.č. 4192/2 p.č p.č p.č. 4164/2 p.č. 4168/1 p.č p.č p.č.4418 vítězná cena: 40,-Kč vítězná cena: 35,-Kč/m2 vítězná cena: 20,-Kč/m2 Před hlasováním se nikdo ze zastupitelů ani z přítomných občanů nevyjádřil. Návrh usnesení č. 2015/8/3 Zastupitelstvo obce schvaluje: 1) prodej následujících pozemků za cenu 20,-Kč/m2 Ctirad a Marie Průdkovi p.č. 4165/2 a 4164/3 Milan Rozsypal p.č. 4192/2 Miluše Svástová p.č Miroslav Švásta p.č Myslivecké sdružení p.č. 4164/2 Ing.Tomáš Nečas, Ph.D p.č. 4168/1 Filípková F. p.č ) prodej pozemků za vysoutěženou cenu: Tomáš Nečas p.č ,-Kč Tomáš Nečas p.č ,-Kč/m2 Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 Usnesení č. 2015/8/3 bylo schváleno. em Příloha č. 7 Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem výběrového řízení na pronájem obecních pozemků:

6 hon Bílá hlína Dílce Díly 1 Díly II Hern Iva zadní Herniva přední Hernivka zadní Hrubá louka Macharův trávník Nízké palestiny Podkozipérky Podzajecká Prostřední hony Přidánky Půlhony Roviny Rybníčky Šajdava Štekse Trávník Trávník u čističky Trávník LI svodnice U mlénská Zá ryb nicka Zárybnická - podsednická Žejdlíčky Vítěz výběrového řízení Bartoš T. ZD Rakvice Fila R. ZD Rakvice ZD Rakvice Horáček V. nabídnutá cena ha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozloha m cena celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Před hlasováním se vyjádřil pan Bartoš T. a upozornil na administrativní chybu. Hon Díly I nevydražil pan Bartoš T. ale pan Starosta ihned provedl kontrolu zápisu o dražbě a konstatoval, že námitka pana Bartoše J. je oprávněná a změnil návrh usnesení. Místostarosta déle informoval občany, že obec před KPÚ pronajímala 51 ha půdy za roční nájemné ,- Kč a 122 ha za ,-Kč po ní. Návrh usnesení č. 2015/8/4 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem níže uvedených pozemků vítězům výběrového řízení. hon Bílá hlína Dílce Díly 1 Díly II Vítěz výběrového řízení nabídnutá cena ha Kč Kč Kč Kč Rozloha m cena celkem Kč Kč Kč Kč

7 hon Bílá hlína Dílce Díly 1 Díly li Herniva zadní Hernlva přední Hernivka zadní Hrubá louka Macharův trávník Nízké palestiny Podkozipérky Poclzajecká Prostřední hony Přidánky Půlhony Roviny Rybníčky Šajdava Štekse Trávník Trávník u čističky Trávník u svod nice U mlénská Zárybnická Zárybnická - podsednická Žejdlíčky Vítěz výběrového řízení Bartoš T. ZD Rakvice Fila R. ZD Rakvice Horáček V. nabídnutá cena há Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozloha m cena celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Před hlasováním se vyjádřil pan Bartoš T. a upozornil na administrativní chybu. Hon Díly I nevydrazii pan Bartoš T. ale pan Bartoš J, Starosta ihned provedl kontrolu zápisu o dražbě a konstatoval, že námitka pana Bartoše J. je oprávněná a změnil návrh usnesení. Místostarosta dále informoval občany, že obec před KPU pronajímala 51 ha půdy za roční nájemné ,- Kč a 122 ha za ,-Kč po ní. Návrh usnesení č. 2015/8/4 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem níže uvedených pozemků vítězům výběrového řízení. hon Bílá hlína Dílce Díly I Díly II Vítěz výběrového řízení nabídnutá cena ha Kč Kč Kč Kč Rozloha m cena celkem Kč Kč Kč Kč

8 Herniva zadní Herniva přední Hernivka zadní Hrubá louka Macharův trávník Nízké palestiny Poclkozipérky Podzajecká Prostřední hony Přidánky Půlhony Roviny Rybníčky Šajdava Štekse Trávník Trávník u čističky Trávník u svodnice U mlénská Zárybnická Zárybnická - podsednická Žejdlíčky Janoušek Z, Fila R. Horáček V Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 Usnesení č. 2015/8/4 bylo schváleno. Starosta obce přednesl následující žádost pana Bazaly o koupi obecního pozemku p.č Příloha č. 8 Starosta navrhuje tuto žádost zamítnout, jelikož pozemek byl již předmětem výběrového řízení na pronájem obecních pozemků. Návrh usnesení č. 2015/8/5 Zastupitelstvo obce zamítá žádost pana Bazaly o koupi obecního pozemku č.p Před hlasováním se nikdo ze zastupitelů ani z přítomných občanů nevyjádřil. Výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 Usnesení č. 2015/8/5 bylo schváleno. Inventura 2015

9 Starosta obce seznámil zastupitelstvo s připraveným plánem inventur na rok 2015, který má úkol provést prvotní inventarizaci fyzického majetku obce k Bude ověřeno, zda zjištěný fyzický stav skutečně odpovídá stavu v účetnictví, včetně správného ocenění. Rozdílová a dokladová inventarizace bude provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou k Starosta obce svým příkazem jmenoval jednotlivé komise a jejich složení. Návrh usnesení č. 2015/8/6 Příloha č. 9 Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok Před hlasováním se nikdo ze zastupitelů ani z přítomných občanů nevyjádřil. Usnesení č. 2015/8/6 bylo schváleno. Podepsání smlouvy o dílo na zakázku Ralcvice - bezbariérové chodníky III. etapa- Náraěstí" s vítězem výběrového řízení - Jiří Krůza, stavební práce. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s ukončeným výběrovým řízením na zakázku Ralcvice - bezbariérové chodníky III. ctapa-náměstí". Vítězem je Jiří Krůza, stavební práce, který nabídl nejnižší cenu ,-Kč včetně DPH - viz protokol Příloha č. 10 Návrh usnesení č. 2015/8/7 Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na zakázku Rakvice - bezbariérové chodníky III. etapa-náměstí". Vítězem je Jiří Krůza, stavební práce za celkovou cenu ,- KČ včetně DPH. Usnesení č. 2015/8/7 bylo schváleno. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RGV a.s. Starosta obce seznámil zastupitelstvo návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RGV a.s. Návrh usnesení č. 2015/8/8 Příloha č. 11 Zastupitelstvo obce schvaluje popis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RGV a.s. Před hlasováním se nikdo ze zastupitelů ani z přítomných občanů nevyjádřil. Usnesení č. 2015/8/8 bylo schváleno

10 Veřejnoprávní smlouva o sociálneprávní ochraně dětí Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem Veřejnoprávní smlouvy o sociálneprávní ochraně dětí. Příloha č. 12 Návrh usnesení č. 2015/8/9 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis Veřejnoprávní smlouvy o sociálneprávní ochraně dětí. Před hlasováním se na veřejnoprávní smlouvu dotázal zastupitel T. Nečas a P. Rous. Starosta vysvětlil, že sociálneprávní ochrana dětíje zákonnou povinností samosprávy. Ta ji vykonává přímo a nebo ji přenese na základě veřejnoprávní smlouvy na Obec s rozšířenou působností, v tomto případě na MěU Břeclav. Vzhledem k tomu, že Obec Rakvice nedisponuje kvalifikovaným zaměstnancem navrhuje starosta obce zmíněnou zákonnou povinnost přenést. Usnesení č. 2015/8/9 bylo schváleno Rozhledna - příspěvek na opravu Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí obce Přítluky na finanční příspěvek na opravu rozhledny ve výši ,-Kč včetně DPH. Obce Rakvice, Přítluky a Zaječí se budou na opravě podílet rovným dílem. Příloha č. 13 Návrh usnesení č. 2015/8/10 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-Kč včetně DPH na opravu rozhledny. Před hlasováním zastupitel T. Nečas upozornil na více jak jeden rok starý znalecký posudek, ve kterém znalec konstatuje, že oprava je mimo jiné vynucena nekvalimím zhotovením stavby. Doporučuje tedy prověřit možnost řešení současného stavu rozhledny uplatněním reklamace u zhotovitele díla. Starosta s návrhem souhlasil a slíbil prověření navrhovaného řešení a navrhl změnu znění usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odložení poskytnutí příspěvku na opravu rozhledny Přítluky ve výši ,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu prověřit možnost uplatnění reklamace u zhotovitele díla. Usnesení č. 2015/8/10 bylo schváleno Podpora projektu Bezpečnostní deštník" ORP Břeclav

11 Starosta obce seznámil zastupitelstvo s projektem - Bezpečnostní deštník" ORP Břeclav. Tento projekt je ve fázi přípravy. Starosta obce navrhuje, aby obec Rakvice pokračovala v projektu - Bezpečnostní deštník". Návrh usnesení č. 2015/8/11 Zastupitelstvo obce schvaluje připojení Obce Ralcvice do připravovaného projektu - Bezpečnostní deštník ORP Břeclav". Před hlasováním se nikdo ze zastupitelů ani z přítomných občanů nevyjádřil. Usnesení č. 2015/8/11 bylo schváleno Zhodnocení finančních prostředků obce Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkou investičních fondů Sirius, kteří nabízí zhodnocení finančních prostředků ve výši 5 % p.a. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a výpovědní doba činí tři měsíce od podání výpovědi. Místostarosta navrhl schůzku se zástupcem společnosti Sirius na pracovní poradě zastupitelů. Starosta upozornil na rizika spojená s investováním finančních prostředků prostřednictvím investičních fondů. Návrh usnesení č. 2015/8/12 Příloha č. 14 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu kjednání o uložení finančních prostředků ve výši 10 mil. korun se společností Sirius. Výsledek Masování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 Usnesení č. 2015/8/12 bylo schváleno Diskuze: Dotazy veřejnosti: Pan R. Švarc se dotázal na způsob vytýčení pozemku. Starosta mu odpověděl že po Komplexní pozemkové úpravě má vlastník pozemku právo na bezplatné vytýčení. Toto právo lze uplatnit pouze jednou a váže se k pozemku. Zastupitel T. Nečas se dotázal na realizaci aktualizace dopravního značení v obci. Starosta odpověděl, že tato proběhne v nejbližších dnech a žádá zastupitele o návrhy a připomínky. Místostarosta informoval přítomné, že společnost Internet4you má již územní rozhodnutí k pokládce optického kabelu v obci a její realizace je naplánována na jaro Závěr Starosta obce ukončil jednání zastupitelstva obce dne v 19:33 hod. Čistopis zápisu vyhotoven dne

12 Starosta obce seznámil zastupitelstvo s projektem - Bezpečnostní deštník" ORP Břeclav. Tento projekt je ve fázi přípravy. Starosta obce navrhuje, aby obec Rakvice pokračovala v projektu - Bezpečnostní deštník". Návrh usnesení č. 2015/8/11 Zastupitelstvo obce schvaluje připojení Obce Ralcvice do připravovaného projektu - Bezpečnostní deštník ORP Břeclav". Před hlasováním se nikdo ze zastupitelů ani z přítomných občanů nevyjádřil. Usnesení č. 2015/8/11 bylo schváleno Zhodnocení finančních prostředků obce Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkou investičních fondů Sirius, kteří nabízí zhodnocení finančních prostředků ve výši 5 % p.a. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a výpovědní doba činí tři měsíce od podání výpovědi. Místostarosta navrhl schůzku se zástupcem společnosti Sirius na pracovní poradě zastupitelů. Starosta upozornil na rizika spojená s investováním finančních prostředků prostřednictvím investičních fondů. Návrh usnesení č. 2015/8/12 Příloha č. 14 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu kjednání o uložení finančních prostředků ve výši 10 mil. korun se společností Sirius. Usnesení Č. 2015/8/12 bylo schváleno Diskuze: Dotazy veřejnosti: Pan R. Švarc se dotázal na způsob vytýčení pozemlcu. Starosta mu odpověděl, že po Komplexní pozemkové úpravě má vlastník pozemku právo na bezplatné vytýčení. Toto právo lze uplatnit pouze jednou a váže se k pozemlcu. Zastupitel T. Nečas se dotázal na realizaci aktualizace dopravního značení v obci. Starosta odpověděl, že tato proběhne v nejbližších dnech a žádá zastupitele o návrhy a připomínky. Místostarosta informoval přítomné, že společnost Internet4you má již územní rozhodnutí k pokládce optického kabelu v obci a její realizace je naplánována na jaro Závěr Starosta obce ukončil jednání zastupitelstva obce dne v 19:33 hod. Čistopis zápisu vyhotoven dne

13 Zapsal: Ověřovatelé zápisu: *&&. &&ř.tt tt.. Anna Prudková [/'////J í Blanka Stuclýnková ly Pavel Rous 6 Starosta: Ladek Průdek

14 Výpis z usnesení Rady města Břeclavi č. 24 konané dne a. Veřejnoprávní smlouvy Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zálcona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí Č.19/2015/OSVŠ/OS00388 s Obcí Ralcvice, Náměstí 22, Rakvice, IČ , která je uvedena v příloze č. 18 zápisu. razítko a podpis starosty

15 J'f.ii. 4í Městský úřad Břeclav Qddělení sociálně právní ochrany dětí Č.j.: JMK /2015 DoHodne: Odbor kontrolní a právní ^jjfíihovo náměstí 3, Brno Toto rozhodnutí nabyk> právní moci dne &&**#' v Brně cin ^' ŮM&JZ--^' Zpracov^p): zn.: S - JMK /2015 OKP Brno Příloha. ROZHODNUTI Krajský úřad Jihomoravského kraje podle ustanovení 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení 160 odst. 5 a 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle ustanovení 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Břeclav, se sídlem nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, a obcí Rakvice, se sídlem Náměstí 22, Rakvice, sepsané dne , podle které budou orgány města Břeclav vykonávat namísto orgánů obce Rakvice v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou obecním úřadům podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, čímž orgány města Břeclav zajistí výkon přenesené působnosti vymezený obecním úřadům v souladu s příslušným ustanovením 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí po dobu neurčitou. Odůvod není Dne obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen krajský úřad") žádost města Břeclav, navenek zastoupeného starostou města Ing. Pavlem Dominikem, a obce Rakvice, navenek zastoupené starostou obce Radkem Prudkém, o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy sepsané dne mezi městem Břeclav a obcí Rakvice. Podle uvedené veřejnoprávní smlouvy budou orgány města Břeclav vykonávat namísto orgánů obce Rakvice v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou obecním úřadům podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, čímž orgány města Břeclav zajistí výkon přenesené působnosti vymezený obecním úřadům v souladu s příslušným ustanovením 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí po dobu neurčitou. Krajský úřad konstatuje, že obě obce, které jsou smluvními stranami předmětné veřejnoprávní smlouvy, jsou povinny vykonávat přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností tak, jak požaduje ustanovení 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích"). Předmětem veřejnoprávní smlouvy je přenesená působnost, která je na základě zákona svěřena orgánům všech obcí. Po formální stránce obsahuje W

16 předložená veřejnoprávní smlouva všechny náležitosti stanovené ustanovením 63 odst. 2 zákona o obcích. Dále krajský úřad konstatuje, že předmětná veřejnoprávní smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád"), tedy že veřejnoprávní smlouva není v rozporu s právními předpisy, neobchází je a je v souladu s veřejným zájmem. Uzavření veřejnoprávní smlouvy nesnižuje důvěryhodnost veřejné správy, je účelné a obce mají při jejím uzavírání za cíl plnění úkolů veřejné správy. Krajský úřad přitom posuzoval veřejnoprávní smlouvu podle jejího skutečného obsahu. K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu (ustanovení 63 odst. 1 zákona o obcích). Dle ustanovení 164 odst. 3 správního řádu, jestliže zákon stanoví, že k uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu správního orgánu, je veřejnoprávní smlouva uzavřena dnem, kdy tento souhlas nabude právní moci. Protože účastníkům řízení bylo v plném rozsahu vyhověno, od dalšího odůvodnění se upouští (ustanovení 68 odst. 4 správního řádu). Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí. / Otisk \ I úředního j V razítka / JUDr. Roman Heinz, Ph.D. vedoucí odboru kontrolního a právního Rozdělovník: Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, IČO Obec Rakvice, Náměstí 22, Rakvice, IČO Vyřizuje: Mgr. Kateřina Pacalová, tel , pacalova.katerina(5)kr-iihomoravskv.cz Počet listů rozhodnutí: 1 Počet příloh/listů příloh: 0/0 / /

17 Ověřovací doložka konverze zmoci úřední do dokumentu v listinné podobě Ověřuji pod pořadovým číslem , že tento dokument v listinné podobě, který vznild převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl. Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne v 13:37:25. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu :52:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 00 A8 5E 6A, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.CA - Qualified Certífícation Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu (označující osobu) JUDr. Roman Heinz Ph.D., vedoucí odboru, odbor kontrolní a právní, Jihomoravský kraj. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne v 13:37:25. Údaje o časovém razítku: datum a čas :11:12, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D C9 IB, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSígnum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IC ]. Vystavil: Město Břeclav Pracoviště: Město Břeclav V Břeclavi dne Jméno, příjmení a podpis osoby, kterjtautorizovanou konverzi dokumentu provedla: Petra Krabicová /^v Otisk úředního razítka: Poznámka: Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese

I. Smluvní strany. II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

I. Smluvní strany. II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku soeiálně-právní ochrany dětí uzavřená dle ustanovení 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů IIIIIIIIIIIIIIIIH

Více

Článek II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Článek II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti ~Oflo ~tö dne. ~ úředn~ desce MěÚ Hustopeče Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích podle ust.

Více

DIČ: CZ bankovní spojení:č.ú.: /0800, vedený u České spořitelny, a.s.

DIČ: CZ bankovní spojení:č.ú.: /0800, vedený u České spořitelny, a.s. ~i~it0 d~io :;:::;;: ~t~i ú~e~ ~ Měu Hustopeče.odpiS ~ ~ Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Toto rozhodnutí ze dne 07.06.2013, č.j. 085 EX 1230/10-235, nabylo právní moci dne 23.07.2013. Připojení doložky právní moci provedl Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, dne 01.08.2013. U s n e s e n

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

opakovanou dražbu spoluvlastnického podílu nemovité věci.

opakovanou dražbu spoluvlastnického podílu nemovité věci. Finanční úřad pro Plzeňský kraj Hálkova 14, 305 72 PLZEŇ 3 Územní pracoviště v Klatovech Machníkova 129, Klatovy V 339 01 KLATOVY 1 Č.j.: 868062/14/2308-25200-401729 Vyřizuje: Macho Evžen Ing. Telefon:

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS

Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 20. října 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křížkový Újezdec. Zasedání

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2014 Rozesláno dne 2. října 2014 Částka 4 OBSAH: 1. ZTRÁTA RAZÍTKA 2. Veřejnosprávní smlouva uzavřená mezi městem Moravské Budějovice a obcí Radkovice u Budče 3. Veřejnosprávní

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

n o v ý č a s a m í s t o d r a ž e b n í h o j e d n á n í (elektronické dražby)

n o v ý č a s a m í s t o d r a ž e b n í h o j e d n á n í (elektronické dražby) Číslo jednací: 120 EX 2124/13-185 v. s. oprávněný: 7904065928 č.j. oprávněný: U S N E S E N Í JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy,

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 29. září 2015 v 18.00hod.

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 29. září 2015 v 18.00hod. Obec Miroslavské Knínice Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice ZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 29. září 2015 v 18.00hod. Přítomni : Pozdnější příchod: Omluveni

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku (o elektronické dražbě)

USNESENÍ. Dražební vyhlášku (o elektronické dražbě) USNESENÍ č.j.: 067 EX 7563/10-206 Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, pověřený provedením exekuce usnesením č. j. 34 EXE 102/2011-40 ze dne 1.2.2011, které

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 13. 11. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 13. 11. 2014 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 13. 11. 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17.09

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015 Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Koukal Antonín, Vrbka Roman, Ing. Mastný Martin od 19.15 hod., Škorpík

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 Usnesení č. 01/Z06/15 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 Usnesení č. 01/Z06/15 bylo schváleno. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 7.12.2015 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 7.12.2015 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Michal Němec,

Více

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 16.7.2012, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod ZÁPIS o průběhu 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 06. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově Přítomni: Ing. Arnošt Juda, p. Josef Dvořák, Ing. Karel Mužátko, Ing. Milan Šípek,

Více

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 3.9.2007 Přítomno: 14 členů zastupitelstva, omluvena p. Tučková

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 5.

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš,

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

DODATEK Č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU

DODATEK Č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU DODATEK Č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU č. 1691 421 / 2012 dle Usnesení č.j. 067 EX 1556/03-72 a dle dodatečné žádosti objednavatele Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.03

Více

ZÁPIS. o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově

ZÁPIS. o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově ZÁPIS o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově Starosta obce zahájil 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov v 19.00 hod. a přivítal všechny

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, Jaroslav Kopal,

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. ledna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. ledna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. ledna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2011 Ze zasedání zastupitelstva obce Březí dne 31. 3. 2011

Zápis č. 5/2011 Ze zasedání zastupitelstva obce Březí dne 31. 3. 2011 Zápis č. 5/2011 Ze zasedání zastupitelstva obce Březí dne 31. 3. 2011 Starosta obce p. Tomáš Kodat (dále jen předsedající) zahájil zasedání zastupitelstva obce Březí v 18 hodin. Přivítal přítomné zastupitele

Více

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/201 6 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 23. 02. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE Konaného dne 11. listopadu 2010 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Třebovice

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne 30.6. 2015, od 18:00 hodin. 4/2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne 30.6. 2015, od 18:00 hodin. 4/2015 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin OBEC VOLEČ, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.6.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.6.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.6.2005 Zasedání se zúčastnilo:8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: p.petera ověřovateli byli zvoleni: p.baudyš Petr,

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 Přítomni: Šulcková, Koudela,

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2012 ze dne 1.3.2012 Místo konání : Základní škola v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 18.05 hodin Přítomni: Miroslav

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 25.06.2015 MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni dle prezenční listiny : p. Zimová, p. Šulcová, p. Hyka, p. Vohlídalová,

Více

R ada města Břeclavi. 11. schůze konaná dne 6. 4, 2011 Materiál k bodu č^programu: (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) v..^

R ada města Břeclavi. 11. schůze konaná dne 6. 4, 2011 Materiál k bodu č^programu: (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) v..^ R ada města Břeclavi 11. schůze konaná dne 6. 4, 2011 Materiál k bodu č^programu: v Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu města Břeclavi v oblasti kultury na rok 2011 (důvodová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. 1 Obec Skalice Zastupitelstvo obce Skalice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová, Ing. Petr Kollert,

Více

Obec Dolní Bečva Dolní Bečva 340. 75655 Dolní Bečva (/'0. Vyřizuje /Iinka: Lavická Hana Ing.! 571757954

Obec Dolní Bečva Dolní Bečva 340. 75655 Dolní Bečva (/'0. Vyřizuje /Iinka: Lavická Hana Ing.! 571757954 Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí 40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí tel.: 571757950, fax: 571757957, e-mail: kp.valmezirici@cuzk.cz, r- - 1 6-04- 2013 Obec

Více

ZÁPIS Přítomni Program: Usnesení: Usnesení: Usnesení:

ZÁPIS Přítomni Program: Usnesení: Usnesení: Usnesení: ZÁPIS ze 46. řádného veřejného zasedání zastupitelstva Obce Třeština, konaného dne 16.06.2010 v 17.00 hod. na Obecním úřadu v Třeštině. Přítomni: dle presenční listiny 5 členů Program: 1) Zahájení, určení

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina). Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 9. listopadu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Při zahájení zasedání

Více

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) - omluvena Bohuslav Matouš (5)

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 1. července 2009 od 18.30 hodin. 2. Informace o dotaci na opravu místních komunikací

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 1. července 2009 od 18.30 hodin. 2. Informace o dotaci na opravu místních komunikací Z á p i s č. 6/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 1. července 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 4 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 10. 12. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomna: Ing. Jana Jersenská

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích podle ust. 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22. ledna 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22. ledna 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22. ledna 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice

Více

Zápis č. 28-05/2013 a přijatá usnesení

Zápis č. 28-05/2013 a přijatá usnesení Zápis č. 28-05/2013 a přijatá usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce a pracovní skupiny pro rozvoj a obnovu obce Výrava konaného v pondělí, dne 27.5.2013, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p. J.Cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná,

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

OBEC ČÁSTKOV okres Uherské Hradiště

OBEC ČÁSTKOV okres Uherské Hradiště OBEC ČÁSTKOV okres Uherské Hradiště Zápis č.14 Ze zasedání zastupitelstva obce Částkov konaného dne 21.6.2012 v 18,30 hodin na obecním úřadě. Účast dle prezentační listiny PROGRAM 1) Zahájení, seznámení

Více