PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ"

Transkript

1 Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2012 ze dne Místo konání : Základní škola v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : hodin Přítomni: Miroslav Egert, Luboš Chalupný, Otakar Veselý, Robert Kajzar, Jan Ruth, Zdeňka Danišová, Miluše Pechočiaková, Olga Vonšovská, Vladimír Pejša, Bc. Robert Kunc, Marián Chlup, Naděžda Zoglauerová, František Belbl, Nepřítomni: Miroslav Chlup omluven Program: 1. Zahájení a schválení programu 1. zasedání zastupitelstva města v roce Ověření zápisu ze šestého zasedání zastupitelstva města v roce 2011, kontrola usnesení 3. Volba návrhové komise 4. Volba ověřovatelů zápisu 5. Revitalizace náměstí v Bochově 6. Obecně závazná vyhláška 1/2012 stanovení společného školského obvodu Základní školy Bochov a Základní školy praktické Bochov 7. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 8. Rozpočtové opatření č. 1/2012 finanční prostředky na řešení krizových situací 9. Zpráva o provedené inventarizaci majetku města Bochov k Nákup užitkového vozidla Peugeot Boxer 11. Projednání možnosti koupě bytu č. 2 v č.p. 329 v Bochově 12. Zástavní právo k poz.p.č. 1148/8 v k.ú. Bochov; věcné břemeno k poz.p.č. 4668/2 a st.p.č. 438/1 v k.ú. Bochov 13. Různé a) prodej domu č.p. 173 v Bochově a st.p.č. 205 a poz.p.č. 148/42 v k.ú. Bochov b) úprava sazby neinvestiční příspěvek na žáka ZŠ, ZŠP Bochov 14. Závěr PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Bod č. 1 zahájení a schválení programu jednání 1. zasedání zastupitelstva města v roce 2012 Starosta jako předsedající přivítal přítomné zastupitele a občany a zahájil první zasedání zastupitelstva města Bochov v roce Konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno, je přítomno třináct členů ZM, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla určena paní Jaroslava Toušová. Starosta Miroslav Egert informoval, že diskuze proběhne ke každému bodu zvlášť a že jednotlivá usnesení budou přijímána ihned po projednání bodu programu. Následně starosta přečetl program 1. zasedání ZM Bochov v roce Diskuze: nikdo se nepřihlásil. strana č. 1 z celkem 17 stran

2 Poté starosta přečetl usnesení o schválení programu jednání. UZM/1/1/12 ZM schvaluje program 1. jednání zasedání ZM Bochov v roce Bod č. 2 - ověření zápisu ze šestého zasedání zastupitelstva města v roce 2011, kontrola usnesení Pan Bc. Robert Kunc a pan Otakar Veselý, kteří byli ověřovateli zápisu z 6. zasedání ZM prohlásili, že tento zápis četli a zápis souhlasí. Poté byla provedena kontrola usnesení ze šestého zasedání ZM z roku 2011 : úkol z UZM/6/73/11 starosta podepsat smlouvu s obcí Stružná týkající se úhrady plateb za dojíždějící žáky do ZŠ a ZŠP Bochov, přestože obce Bochov a Stružná vytvořily společný školský obvod úkol byl splněn úkol z UZM/6/76/11 starosta jednat s firmou Green Energy 3000 s.r.o. další kroky k realizaci výstavby větrných elektráren na Bochovsku úkol splněn jednání pokračují úkol z UZM/6/78/11 starosta uhradit ,- Kč za pozemky (bývalá hláska u Bochova) splněno úkol z UZM/6/79/11 pracovnice MěÚ na úseku ekonomickém zajištění čtvrtletních plateb občanskému sdružení Res Vitae plněno průběžně úkol z UZM/6/84/11 pracovnice MěÚ na úseku ekonomickém vyhotovení splátkového kalendáře pro občanské sdružení Natura 99 nesplněno, úkol bude splněn po dokončení inventarizace majetku města a účetní uzávěrce roku 2011 Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy či připomínky. Zápis je spolu s ostatními uložen na MěÚ Bochov v kanceláři starosty. Bod č. 3 volba návrhové komise Za členy návrhové komise byli starostou navrženi pan Luboš Chalupný a Bc. Robert Kunc. Diskuze: nikdo se nepřihlásil (k diskuzi byli vyzváni pouze zastupitelé). Poté starosta přednesl návrh usnesení. UZM/1/2/12 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Luboš Chalupný a Bc. Robert Kunc. Bod č. 4 volba ověřovatelů zápisu Za ověřovatele zápisu byli starostou navrženi pan Vladimír Pejša a pan Robert Kajzar. Diskuze: nikdo se nepřihlásil (k diskuzi byli vyzváni pouze zastupitelé). strana č. 2 z celkem 17 stran

3 Poté starosta požádal členy návrhové komise o přednesení usnesení. UZM/1/3/12 ZM schvaluje ověřovatele zápisu z prvního zasedání ZM Bochov v roce 2012 p. Vladimíra Pejšu a p. Roberta Kajzara. Bod č. 5 revitalizace náměstí v Bochově Starosta Egert informoval přítomné o provedených anketách, internetové a fyzické, které byly vyhlášeny za účelem zjištění názoru obyvatel Bochova na revitalizaci (zejména kácení stromů) náměstí v Bochově. Ankety přinesly tyto výsledky : internetová PRO 56 (73,7 %), PROTI 20 (26,3 %), fyzická PRO 80 (95,23 %), PROTI 4 (4,77 %). Protože nebyl zaznamenán žádný masivní odpor občanů Bochova vůči kácení stromů na náměstí, a protože lze předpokládat, že s kácením bude souhlaseno i ve správním řízení, navrhuje starosta, aby ZM souhlasilo s revitalizací náměstí i hřbitova dle posudku Ing. Petrlíkové. Diskuze: nikdo se nepřihlásil UZM/1/4/12 I. ZM bere na vědomí informaci starosty o provedených anketách k uvažované revitalizaci Náměstí Míru v Bochově (dle návrhu dendroložky ing. Hany Petrlíkové) a jejich výsledcích II. ZM schvaluje realizaci kácení a prořezání nemocných a nevhodných dřevin na Náměstí Míru v Bochově a na hřbitově v Bochově. Pro 12 Proti 1 (p. Pejša) Bod č. 6 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 stanovení společného školského obvodu Základní školy Bochov a Základní školy praktické Bochov Starosta Miroslav Egert informoval přítomné o drobné chybě v OZV č. 8/2011, která byla schválena ZM Bochov na jeho šestém jednání v roce Tuto vyhlášku je třeba zrušit a zároveň schválit vyhlášku novou pod číslem OZV č. 1/2012. Diskuze: nikdo se nepřihlásil. Poté požádal starosta členy návrhové komise o přednesení návrhu usnesení. UZM/1/5/12 ZM schvaluje OZV č. 1/2012, kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy Bochov a Základní školy praktické Bochov (viz. příloha č. 1 tohoto zápisu). strana č. 3 z celkem 17 stran

4 Bod č. 7 zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Starosta informoval přítomné o změně legislativy a zní plynoucí nutnosti zrušit OZV č. 3/2011, o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj Uvedenou vyhlášku ZM Bochov zruší schválením OZV č. 2/2012. UZM/1/6/12 ZM schvaluje OZV č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (viz. příloha č. 2 tohoto zápisu). Bod č. 8 rozpočtové opatření č. 1/2012 finanční prostředky na řešení krizových situací Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2012, dle kterého ZM Bochov, mimo jiné, vyčlení finanční prostředky pro případné řešení krizových situací. Dále starosta sdělil, že bude nutné zahájit opravy Karlovarské zdi, protože její stav se po zimě opět zhoršil. Na úpravě původního projektu pracuje p. Valášek. Diskuze: nikdo se nepřihlásil Poté požádal starosta členy návrhové komise o přednesení návrhu usnesení. UZM/1/7/12 ZM schvaluje rozpočtové opatření č.1/2012 (viz. příloha č. 3 tohoto zápisu). Bod č. 9 zpráva o provedené inventarizaci majetku města Bochov k Starosta Egert podal zprávu o provedení inventarizace majetku města k a zároveň předložil ZM seznam majetku, který byl členy jednotlivých inventarizačních komisí navržen k vyřazení. strana č. 4 z celkem 17 stran

5 Diskuze : Bc. Kunc se dotázal, zda při ne realizaci průmyslové zóny naproti čerpací stanice Benzina v Bochově nebude město platit nějaké sankce, protože Bochov byl před lety plynofikován a tato plynofikace byla označena jako plynofikace průmyslové zóny. starosta Egert ne, plynofikace byla řádně vyhodnocena a vyúčtována již koncem roku 2007 a na počátku roku 2008, bez potřeby existence průmyslové zóny. UZM/1/8/12 I. ZM bere na vědomí předložený Inventurní zápis o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků města Bochov k II. ZM schvaluje vyřazení majetku na základě seznamu majetku navrženého k likvidaci uvedeného v příloze č. 1 inventurního zápisu ze dne v celkové výši ,60 Kč dle jednotlivých účtů (jedná se o majetek rozbitý, neupotřebitelný, nefunkční, zastaralý viz. příloha č. 4 tohoto zápisu). Bod č. 10 nákup užitkového vozidla Peugeot Boxer Starosta podal přítomným informaci o potřebě nákupu užitkového vozidla jako náhrady za opotřebované vozidlo Peugeot. UZM/1/9/12 ZM schvaluje nákup nového užitkového vozidla Peugeot Boxer za celkovou cenu ,00,-Kč (včetně DPH) pro potřeby města Bochov. Bod č. 11 projednání možnosti koupě bytu č. 2 v č.p. 329 v Bochově Starosta Egert informoval přítomné o možnosti koupit byt č. 2 v č.p. 329 v Bochově, který bude předmětem dražby. Navrhuje tento byt nekupovat. UZM/1/10/12 ZM neschvaluje koupi bytu č. 2 v čp. 329 v Bochově. strana č. 5 z celkem 17 stran

6 Bod č. 12 zástavní právo k poz. p. č. 1148/8 v k. ú. Bochov; věcné břemeno k poz. p. č. 4668/2 a st. p. č. 438/1 v k. ú. Bochov Starosta seznámil přítomné s potřebou schválení dodatku ke kupní smlouvě č. 004/POZ/K/2011, neboť při čerpání úvěru bude na prodávaném pozemku váznout zástavní právo ve prospěch poskytovatele úvěru. Jedná se o detailní právní narovnání uvedené kupní smlouvy. Dále starosta navrhuje, aby město jako majitel poz.p.č. 4668/2 a st.p.č. 483/1 v k.ú. Bochov souhlasilo s uložením elektrické přípojky k domu pana Josefa Adamického a se zřízením odpovídajícího věcného břemene na těchto pozemcích. UZM/1/11/12 ZM schvaluje dodatek ke kupní smlouvě č.004/poz/k/2011 ze dne o převodu poz. p. č. 1148/8 v k.ú. Bochov, který doplňuje kupní smlouvu o skutečnost, kdy kupující souhlasí s případným zřízením zástavního práva prodávajícím k předmětu koupě po uzavření kupní smlouvy, zajišťujícího pohledávku věřitele za kupujícími z titulu uzavřené smlouvy o půjčce či úvěru kupujícím či kupujícímu k úhradě kupní ceny dle výše uvedené kupní smlouvy, s čímž kupující souhlasí a nepovažují tuto skutečnost za překážku k uzavření kupní smlouvy. UZM/1/12/12 ZM souhlasí se stavbou elektrické přípojky k domu pana Josefa Adamického přes pozemky poz. p. č. 4668/2 a st.p.č. 483/1 ve vlastnictví města Bochov dle smlouvy Bochov, Karlovarská, Josef Adamický se společností ELEKTROPLAN s.r.o Karlovy Vary. II. ZM pověřuje starostu, aby jménem města tuto smlouvu podepsal. strana č. 6 z celkem 17 stran

7 UZM/1/13/12 I. ZM souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemcích města Bochov poz. p. č. 438/1 a poz. p. č. 4668/2 v k.ú. Bochov vzniklého položením přípojky NN pro nemovitost pana Josefa Adamického v Karlovarské ulici, na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP /1 uzavřené s firmou ELEKTROPLAN s.r.o, Karlovy Vary II. ZM pověřuje starostu, aby jménem města podepsal potřebnou smlouvu. Bod č. 13 různé a) prodej domu č.p. 173 v Bochově a st.p.č. 205 a poz.p.č. 148/42 v k.ú. Bochov Starosta Miroslav Egert navrhuje, aby na základě řádně zveřejněného záměru prodeje a doporučení RM ZM schválilo prodej domu a přiléhajících pozemků manželům Lucii a Bartoloměji Pehovým, kteří za tyto nemovitosti nabídli cenu ,- Kč. Tato cena obsahuje jak částku, za kterou byly tyto nemovitosti městem Bochov v dražbě zakoupeny, tak i další náklady, které byly městem vynaloženy na údržbu a opravy těchto nemovitostí po dobu, kdy je město Bochov vlastnilo. Dosavadní uživatelé (nájemníci na základě nájemní smlouvy s městem Bochov) s prodejem manželům Pehovým souhlasí. UZM/1/14/12 I. ZM schvaluje prodej domu (rodinný dům) č.p. 173 na st. p. č. 205, st. p. č. 205 o výměře 422 m2 a poz. p. č. 148/42 o výměře 175 m2 vše v k.ú. Bochov manželům Lucii a Bartoloměji Pehovým, bytem Bochov za nabízenou cenu ,- Kč II. ZM pověřuje starostu, aby jménem města podepsal potřebné smlouvy. b) úprava sazby neinvestiční příspěvek na žáka ZŠ, ZŠP Bochov Starosta Miroslav Egert informoval o vyúčtování tepla dodávaného prostřednictvím společnosti Služby města Bochov s.r.o. jednotlivým odběratelům v roce Cenu dodávaného tepla se podařilo významně snížit oproti roku 2010, kdy centrální kotelnu provozovala společnost Ostrovská teplárenská a.s. V konečném důsledku zaplatí za teplo menší částku mimo jiné i Základní škola Bochov, a proto jí byl pro rok 2012 snížen příspěvek zřizovatele (viz. rozpočet města Bochov na rok 2012). Je potřeba také snížit paušální částku neinvestičního výdaje na dojíždějící žáky pro obce, z nichž do Bochovské školy děti dojíždějí. Starosta žádá ZM, aby schválilo dvě usnesení, prvním zruší své usnesení UZM/6/74/11, kterým stanovilo popsanou paušální částku na ,- Kč, druhým schválí tuto částku pro rok 2012 ve výši ,- Kč. strana č. 7 z celkem 17 stran

8 Poté starosta požádal členy návrhové komise o přednesení usnesení. UZM/1/15/12 ZM revokuje své usnesení zn.: UZM/6/74/11. Poté starosta požádal členy návrhové komise o přednesení usnesení. UZM/1/16/12 ZM schvaluje neinvestiční výdaj paušální částkou ve výši Kč s platností od (částka se nesnižuje při docházce žáka pouze pro část roku) za jednoho dojíždějícího žáka, který plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí (tj. v Základní škole Bochov a v Základní škole praktické Bochov), dle 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), hrazený obcí, ve kterém má žák trvalý pobyt. Vzhledem k tomu, že byl celý program 1. zasedání ZM v roce 2012 zcela vyčerpán, ukončil v 18:45 hodin předsedající zasedání. V Bochově, dne Zapisovatelka: Jaroslava Toušová. Ověřovatelé: Vladimír Pejša. Robert Kajzar. Návrhová komise: Luboš Chalupný. strana č. 8 z celkem 17 stran

9 Bc. Robert Kunc. Starosta: Miroslav Egert. Místostarosta: Luboš Chalupný. razítko: strana č. 9 z celkem 17 stran

10 Zápis z 1. jednání ZM Bochov 2012 Příloha č. 1 OZV č. 1/2012 Město Bochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Bochov a Základní školy praktické Bochov Zastupitelstvo města Bochov se na svém zasedání dne usnesením zn.: UZM/1/4/12 usneslo vydat na základě ustanovení 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Čl. 1 Stanovení školských obvodů Na základě uzavřené dohody města Bochov a obce Stružná o vytvoření společného školského obvodu základních škol je území města Bochov částí školského obvodu Základní školy Bochov, IČ , se sídlem Bochov, Okružní 367 a Základní školy praktické Bochov, IČ , se sídlem Bochov, Okružní 367, obě školy jsou zřízené městem Bochov. Čl. 2 Zrušovací ustanovení Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2011, kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy Bochov a Základní školy praktické Bochov. Čl. 3 Závěrečné ustanovení Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. Miroslav Egert starosta města Luboš Chalupný místostarosta města strana č. 10 z celkem 17 stran

11 Zápis z 1. jednání ZM Bochov 2012 Příloha č. 2 OZV č. 2/2012 Město Bochov Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Bochov č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu Zastupitelstvo města Bochov se na svém zasedání dne usnesením zn.: UZM/1/5/12 usneslo vydat na základě ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku : Čl. 1 Zrušovací ustanovení Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Bochov č. 3/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ze dne Čl. 3 Závěrečné ustanovení Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. Miroslav Egert starosta města Luboš Chalupný místostarosta města strana č. 11 z celkem 17 stran

12 Zápis z 1. jednání ZM Bochov 2012 Příloha č. 3 rozpočtové opatření č. 1/2012 strana č. 12 z celkem 17 stran

13 Zápis z 1. jednání ZM Bochov 2012 Příloha č. 4 inventurní zápis ze dne Inventurní zápis ze dne Inventarizace provedena v období od do na inventárním úseku: město Bochov, starosta města Miroslav Egert druh a důvod inventury: řádná Složení ústřední inventarizační komise Předseda: Bc. Tomáš Krejčí Členové: Ing. Marie Egertová, Bc. Robert Kunc, Jana Šimáňová, Otakar Veselý Zjištěný majetek a závazky Název účtu Číslo účtu Účetní evidence Inventurní evidence Aktiva Software , ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný , ,40 majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný , ,00 majetek Nedokončený dlouhodobý , ,40 nehmotný majetek Pozemky , ,49 Stavby , ,90 Samostatné movité věci a soubory , ,40 movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný , ,71 majetek Ostatní dlouhodobý hmotný , ,42 majetek Nedokončený hmotný majetek , ,84 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý , ,00 hmotný majetek Majetkové účasti v osobách , ,00 s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční , ,00 majetek Odběratelé , ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 Rozdíl strana č. 13 z celkem 17 stran

14 Jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,00 Poskytnuté návratné finanční , ,00 výpomoci Daň z přidané hodnoty , ,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem 346 0,00 0,00 Pohledávky za rozpočtem územních 348 0,00 0,00 samosprávných celků Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 Základní běžný účet územních , ,69 samosprávných celků Běžné účty fondů územních , ,14 samosprávných celků Pokladna 261 0,00 0,00 Pasiva Ostatní fondy , ,14 Dlouhodobé úvěry , ,68 Dodavatelé , ,00 Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 Závazky z dělené správy a kaucí , ,00 Zaměstnanci , ,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP , ,00 Jiné přímé daně , ,00 Přijaté zálohy na dotace , ,00 Výnosy příštího období , ,00 Dohadné účty pasivní , ,16 Ostatní krátkodobé závazky , ,14 Podrozvahová evidence Jiný dlouhodobý hmotný majetek , ,35 AU 10 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 902 AU , ,27 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 902 AU , ,00 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 902 AU , ,00 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 902 AU , ,50 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 902 AU , ,20 Ostatní majetek , ,62 strana č. 14 z celkem 17 stran

15 Zjištěný výsledek inventarizace Zjištěný nepotřebný, poškozený nebo zcela znehodnocený dlouhodobý majetek: ,60 Kč - viz příloha č. 1 zápisu Inventarizovaný majetek je dobře udržován Návrh na opatření: po odsouhlasení nejbližším zastupitelstvem města bude majetek fyzicky zlikvidován a účetně odepsán, nejpozději však do Stručný průběh inventarizace popis: při fyzické inventarizaci zkontrolován skutečný stav majetku Dohody o hmotné odpovědnosti jednotlivých zodpovědných pracovníků jsou uzavřeny. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke zjištěným inventarizačním rozdílům: inventarizační rozdíly nebyly nalezeny. Podpisy členů inventarizační komise: Bc. Tomáš Krejčí... Ing. Marie Egertová... Bc. Robert Kunc. Jana Šimáňová Otakar Veselý. Návrh majetku na vyřazení k Software Iventární číslo Popis (Umístění) Cena Kč Důvod vyřazení RMU/DDNM/0007 AVG Internet Security (Radnice č. 110) expirace licence SW RRS/DDMM/0240 AVG Antivirus (Radnice sklípek) 1500 expirace licence SW RIC/DDMM/0021 AVG Antivirus (Infocentrum) 1500 expirace licence SW RIC/DDMM/0022 AVG Antivirus (Infocentrum) 1500 expirace licence SW RIC/DDMM/0066 AVG Antivirus (Infocentrum) 1500 expirace licence SW RIC/DDMM/0067 AVG Antivirus (Infocentrum) 1500 expirace licence SW Součet Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Inventární číslo Popis (Umístění) Cena Kč Důvod vyřazení RMU/DDMM/0375 ZYXEL icard Silver (Radnice č. 106) 1790 expirace licence SW RMU/DDMM/0379 ACRONIS True Power CZ (Radnice č. 105) 1631,7 expirace licence SW RMU/DDNM/0008 AVG Internet Security (Radnice č. 110) 9544 expirace licence SW RIC/DDMM/0137 AVG Internet Security (infocentrum) 999,8 expirace licence SW RIC/DDMM/0127 ZYXEL icard (Infocentrum) 1259 expirace licence SW RIC/DDMM/0108 AVG Internet Security 8.0 (Infocentrum) 1499 expirace licence SW RIC/DDMM/0135 AVG Internet Security (Infocentrum) 999,8 expirace licence SW strana č. 15 z celkem 17 stran

16 RIC/DDMM/0136 AVG Internet Security (Infocentrum) 999,8 expirace licence SW MKH/DDNM/0005 AVG Antivirus (Knihovna) 1500 expirace licence SW MKH/DDMM/0139 AVG Internet Security (Knihovna) 999,8 expirace licence SW MKH/DDNM/0140 AVG Internet Security (Knihovna) 999,8 expirace licence SW MKH/DDMM/0125 AVG Internet Security 8.0 (Knihovna) 1499,5 expirace licence SW Součet 23722,2 021 Stavby Inventární číslo Popis (Umístění) Cena Kč Důvod vyřazení STA/DDHM/0195 Veřejná studna (k.ú. Herstošice) prodáno Kalvodovi BUD/DDHM/0007 Požární zbrojnice (k.ú. Javorná) prodáno Vaňousek Součet Drobný hmotný majetek Inventární číslo Popis (Umístění) Cena Kč Důvod vyřazení RIC/DDMM/0057 Kalkulátor CASIO (Infocentrum) 900 historická elektronika RMU/DDMM/0233 El psací stroj SAMSUNG (Radnice č.102) 1500 historická elektronika RMU/DDMM/0117 Kalkulátor SHARP (Radnice č. 108) 500 historická elektronika RMU/DDMM/0376 Záložní zdroj server APC (Radnice č.110) 2634 nefunkční el zařízení RMU/DDHM/0052 Záložní zdroj UPS (Radnice č. 110) 3189 nefunkční el zařízení RMU/DDHM/0064 Firewall ZYXEL ZYWALL (Radnice č. 110) 7925,4 nefunkční elektronika RMU/DDMM/0061 Kalkulátor CASIO (Radnice č. 113) 500 historická elektronika RMU/DDMM/0064 AVG (Radnice č. 113) 1500 expirace licence SW RMU/DDHM/0006 Kamera Panasonic (Radnice č. 100) nefunkční elektronika RMU/DDMM/0289 Židle dřevěná čaloun (Radnice půda) 500 poškozená RMU/DDMM/0290 Židle dřevěná čaloun (Radnice půda) 500 poškozená RMU/DDMM/0291 Židle dřevěná čaloun (Radnice půda) 500 poškozená RMU/DDMM/0298 Židle dřevěná čaloun (Radnice půda) 500 poškozená PCE/DDMM/0021 Čerpadlo na vodu (Četa) 1500 nefunkční el zařízení PCE/DDMM/0030 Aku šroubovák souprava NAREX (Četa) 2000 nefunkční el nářádí PCE/DDMM/0034 Rozbrušovačka NAREX (Četa) 1500 nefunkční el nářádí KKO/DDHM/0002 Dřevěný rám na obraz (Kostel Kozlov) poškozený KKO/DDHM/0003 Dřevěný rám na obraz (Kostel Kozlov) poškozený KKO/DDHM/0004 Dřevěný rám na obraz (Kostel Kozlov) poškozený KKO/DDHM/0005 Dřevěný rám na obraz (Kostel Kozlov) poškozený RIC/DDMM/0129 Modem HUAWEI HG 520i (Infocentrum) 599 nefunkční elektronika Součet 82236,4 031 Pozemky Inventární číslo Popis (Umístění) Cena Kč Důvod vyřazení POZ/BOCH/0034 Poz. parcela č. 111/2 (k.ú. Bochov) 3450 prodáno Állovi POZ/JAVO/0052 Poz. parcela č. 289/7 (k.ú. Javorná) 1185 prodáno Vaňousek Součet Nedokončený dlouhodobý hmotný strana č. 16 z celkem 17 stran

17 Iventární číslo Popis (Umístění) Cena Kč Důvod vyřazení RMU/XDHM/0012 Projekt - Průmyslová zóna Bochov nepotřebný projekt Součet Zjištěný dlouhodobý majetek určený k vyřazení: ,60 Kč. strana č. 17 z celkem 17 stran

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2015 ze dne 12.3.2015 Místo konání : Infocentrum na radnici v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 18.03 hodin Přítomni:

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2013 ze dne 31.1.2013 Místo konání : Infocentrum na radnici v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 18.00 hodin Přítomni:

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2014 ze dne 27.11.2014 Místo konání : Infocentrum na radnici v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 17.30 hodin Přítomni:

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2015 ze dne 30.9.2015 Místo konání : Infocentrum na radnici v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 18.05 hodin Přítomni:

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Bochov ze dne 13.10.2011 Místo konání : společenská místnost v Základní škole v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 18.05 hodin Přítomni:

Více

Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 14.12.2015 Místo konání: Salonek Hospody NARPA, Lány Jednání probíhalo od - do: 18:00 19.20 hodin Členů zastupitelstva obce: 11

Více

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing. Kokeš,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2014 ze dne 25.9.2014 Místo konání : Infocentrum na radnici v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 18.10 hodin Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Petera Jiří ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2016 konaného dne 31.3.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2016 konaného dne 31.3.2016 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2016 konaného dne 31.3.2016 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 5

Více

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod ZÁPIS o průběhu 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 06. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2013 ze dne 26.9.2013 Místo konání : Infocentrum na radnici v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 18.00 hodin Přítomni:

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves, č. 1/II/2014 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 11.12.2014 v 18,30 hod. Počet

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4. konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti. Obecního úřadu Raná

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4. konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti. Obecního úřadu Raná 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4 konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Raná ad 1/ Zahájení Přítomné na zasedání přivítal starosta obce. Dále konstatoval,

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání.

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání. -1-15. zasedání zastupitelstva města Zápis z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 18. června 2012 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici čp. 1695.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 18.12.2002 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: MUDr. Blažek, p. Fischer, MUDr. Forstová, Houžvičková, MUDr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Bc. Tomáš Levinský, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 10. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 10. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 10. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Miřejovice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Obec Vysokov Zasedání ZO 01/2013 ze dne 06.03.2013 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, I.Hátašová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:01 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 7 zastupitelů

Více

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Z Á P I S z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Řídil: Místo: Zahájení: Přestávka: Ukončení: Přítomni: Omluven: Jiří Jangot, starosta zasedací místnost OÚ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ dne 28.6.2010 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní

Více

Zápis č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 3. 2013

Zápis č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 3. 2013 Zápis č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 3. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Dana Kozáková, Marcela Pekařová Hosté: viz. prezenční listina Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Baudyš Petr ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Zápis č. 1 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 9.2.2015

Zápis č. 1 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 9.2.2015 Zápis č. 1 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 9.2.2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Petr Velich,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová Omluvena:

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 7. jednání ZM v roce 2010:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 7. jednání ZM v roce 2010: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2010 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 5. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

1.3.Schvaluje zápis z jednání RM č. 22/2011 ze dne 16. 11. 2011 a č. 22M/2011 ze dne 24. 11. 2011

1.3.Schvaluje zápis z jednání RM č. 22/2011 ze dne 16. 11. 2011 a č. 22M/2011 ze dne 24. 11. 2011 USNESENÍ č. 23/2011 ze schůze Rady města Čelákovic 1. prosince 2011 Rada města Čelákovic: Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3., 2.4. 3.4., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 6.6., 8.3., 8.4.,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 5.

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů.

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 21. 12. 2015 od 19.00 hodin do 20.12 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Martin Kaše, Antonín

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 7. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 28.08. 2015 od

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Počet listů dokumentu: 15 Počet příloh: 10 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Přítomni 5. září 2011

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 25.3.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 -1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: - Hosté: Jiřina Velková-hospodářka obce Program: viz příloha zápisu 1), 2) a 3) Zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KRE- ML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

I. Smluvní strany. II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

I. Smluvní strany. II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti r- mmf/osvf/osooljii»rávní smlouva S00RP00ODOVO o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí uzavřená ^ ^ n, #,/ dle ustanovení 63 zákona č. 128/2000 Sb.", o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Čas konání: od 19:30 hod. do 23:05 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka

Více

Zápis z 12 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 21. 9. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 12 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 21. 9. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 12 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 21. 9. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Renata Štefková, Ing. Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 1/2015 konaného dne 30.3.2015 od 18,00 hodin Přítomni : Doc. Ing. Čechura Lukáš Ph.D., Hladík Oldřich, Chmelařová

Více

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) - omluvena Bohuslav Matouš (5)

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. R. Kajzar, p. J. Ruth Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p. R.

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. R. Kajzar, p. J. Ruth Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p. R. ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 3.6.2013 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. R. Kajzar, p. J. Ruth Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p. R. Kajzar Hosté : XXX Zahájení : 16:00

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

- 2 - V souladu s ustanovením 10 odst. 3) písm. a) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných

- 2 - V souladu s ustanovením 10 odst. 3) písm. a) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných ZÁPIS č.12 ze zasedání Zastupitelstva města Seč konaného dne 17.4.2008 v zasedací místnosti MěÚ v Seči. ------------------------------------------------------------------------------------- Dle prezenční

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis. z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016

Zápis. z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016 Zápis z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016 Přítomno: 7 členů zastupitelstva Omluven: 0 Zapisovatelka: Ilona Káňová Program: 1) zahájení a schválení programu 2) volba

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více