Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne v hod. v pohostinství v Žihobcích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích"

Transkript

1 Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne v hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy Omluveni: p. Michaela Valešová, p. Pavel Valeš, p. Jaroslav Šimáček, p. Václav Kašák, p. Vlastislav Chmelenský Ověřovatelé zápisu: p. František Krčmář, p. Ing. Václav Hubač Zapisovatel: Jiřina Fialová Program: 1. zahájení 2. jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. schválení programu schůze 4. kontrola plnění usnesení z minulé schůze 5. činnost rady obce 6. rozbor hospodaření inventarizace rozpočtové změny v roce nákupy a prodeje pozemků 10. zprávy výborů obce 11. informace o připravovaných akcích 12. různé 13. diskuze 14. usnesení 15. závěr Jednání: 1. Schůzi zastupitelstva obce zahájil a dále řídil místostarosta obce Ing. Pavel Chalupka.. Přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem schůze. Je přítomno 10 členů zastupitelstva obce zastupitelstvo obce je schopno přijímat usnesení. Zahájení provedeno v hod. 2. Ověřovateli zápisu byli jmenováni členové zastupitelstva obce pan František Krčmář, p. Ing. Václav Hubač. Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Jiřina Fialová. 3. Místostarosta obce seznámil přítomné s programem zasedání program zasedání byl bez připomínek a bez doplňujících bodů členy zastupitelstva obce schválen. 4. Členové zastupitelstva obce provedli kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání OZ zasedání dne bod A č. 1 odkoupení pozemkových parcel v k.ú.bílenice - podklady k odkoupení jsou zajištěny, bude projednáno na dnešním zasedání bod A č. 2 - odprodej pozemků v k.ú. Ţihobce pro TJ Ţihobce - podklady zajištěny, odprodej bude projednán na dnešním zasedání

2 5. Místostarosta obce seznámil členy zastupitelstva a ostatní přítomné občany s činností rady obce od zasedání zastupitelstva dne schůze rady dne , , Podrobně byla projednána jednotlivá usnesení rady obce. rada obce ukládá opětovně zveřejnit občanům obecně závaznou vyhlášku č. 3/ bylo provedeno rada pověřila starostu, aby neprodleně zajistil veškeré podklady pro vypracování kupních smluv na odkoupení částí pozemkových parcel v obci Bílenice, po nichţ je vedena místní komunikace rada obce souhlasí se součinností obce na obnově cesty "Na škalici" v Ţihobcích rada obce pověřuje starostu obce s přípravou dokumentů k plánované rekonstrukci centra obce Ţihobce rada obce ukládá zastupitelům obce Kadešice prověření záměru odprodej obecních pozemků v k.ú. Kadešice - ţadatel Petr Dub, Kadešice 14 rada obce souhlasila se zveřejněním záměru úplatného převodu pozemků v k.ú Ţihobce - ţadatel TJ Ţihobce rada obce projednala a schválila rozpočtové změny - rozpočtové opatření č. 10/2009 rada obce ukládá starostovi obce a členovi rady p. Krčmářovi, aby provedli ukončení nájemních smluv v čp. 90 v v Bílenicích nejpozději do 08/2010 z důvodu rekonstrukce tohoto objektu rada obce souhlasí s nákupem udrţovače napětí v ceně do Kč 1.000,- pro SDH Kadešice rada obce vzala na vědomí hospodaření obce za rok 2009 a doporučuje jej projednat na zasedání OZ rada obce vzala na vědomí výsledky provedené inventarizace majetku obce ke dni a doporučuje jej projednat na zasedání OZ rada obce pověřuje starostu obce a zástupce obce Bílenice p. Krčmáře o zajištění dostatečných podkladů k určení vlastnictví jednotlivých pozemků a podání zprávy do zastupitelstva obce k event. zahájení správního řízení odkupu pozemků rada obce pověřuje starostu obce k účasti ve výběrové komisi k výběru dodavatele stavebního díla na zbývající komunikace v rámci obce dne v prostorech firmy CORPORIN Strakonice rada obce vzala na vědomí opětovné vytýčení skutečné hranice pozemku v areálu bývalé cihelny - ţádosti manţelů Kovaříčkových, Ţihobce 125 o pronájem části pozemku ppč. 643/1-2 v k.ú. Ţihobce se nevyhovuje, rada doporučuje provést zaplocení pozemku Obce rada projednala ţádost p. Vlastislava Chmelenského, Kadešice 62 o pronájem pozemku v k.ú. Kadešice - odloţeno do doby provedení komplexní inventarizace pozemků v této části obce rada obce projednala ţádost p. Petra Duba, Kadešice 14 o odprodej obecních pozemků ppč. 1152/14 a části pozemku ppč. 772/2 k.ú. Kadešice za účelem výstavby rodinného domu - rada doporučuje zveřejnit občanům záměr uvedeného prodeje rada obce projednala ţádost Mgr. Lucie Gross, Bílenice 73 o odkup obecního pozemku ppč. 726/23 k.ú. Bílenice - konečné stanovisko bude zaujmuto po předloţení kompletní

3 pozemkové dokumentace rada obce projednala ţádost p. Jany Klečkové, Šimanov 28 o moţnost připojení na vodovodní řád u obecního domku v Šimanově čp. 17 a pověřuje starostu obce k jednání s majitelem vodovodu p. Roţánkem o moţném připojení dalšího odběratele. rada obce schválila dodatek nájemní smlouvě ze dne pro TJ Ţihobce - stavba na parcele č.st. 222 k.ú. Ţihobce - souhlas pronajímatele, ţe nájemce je na své náklady oprávněn provést na uvedené parcele stavební úpravy dle projektové dokumentace - jedná se o stavbu "Stavební úpravy šaten ve sportovním areálu v Ţihobcích". rada obce projednala a navrhuje ke schválení v zastupitelstvu obce úpravu cen zapůjčení mechanizačních prostředků obce rada obce vzala na vědomí podanou ţádost o dotaci z prostředků KÚPK na rekonstrukci bytu v čp. 65 Ţihobce - přízemí bytu - dotace ve výši Kč ,. rada obce souhlasí s neprodleným osazováním vodoměrů při instalaci jakékoliv vodovodní přípojky jak občanům, tak i podnikatelským subjektům Všechny body, které rada obce projednává, jsou vţdy po jednání rady zveřejněny občanům, takţe všichni se mohou s činností rady a s projednávanou tématikou seznámit. K činnosti rady nebylo z řad přítomných členů zastupitelstva obce připomínek, bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje činnost rady obce za období od zasedání zastupitelstva, které se konalo dne Přítomní byli seznámeni se zpracovaným rozborem hospodaření Obce Ţihobce za rok Písemné zpracování rozboru bylo ode dne zveřejněno občanům, toto zpracování měli i všichni členové zastupitelstva obce. Podrobně byly projednány jednotlivé příjmové i výdajové poloţky, samostatně je zpracováno hospodaření v obecních lesích. Výsledek hospodaření finanční prostředky na běţném účtu v částce Kč ,30 a spořící účet u ČSOB v hodnotě Kč ,-. Zároveň byl projednán výsledek hospodářské činnosti obce hospodářská činnost obce byla zřízena pouze k provádění mezd a účetnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ţihobce. Zůstatek běţného účtu hospodářské činnosti činí Kč 2.322,21. Zároveň byla podána informace o hospodaření v obecních lesích v roce K hospodaření obce za rok 2009 nebylo připomínek, bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek hospodaření Obce Ţihobce za rok Písemný rozbor hospodaření tvoří přílohu tohoto zápisu. 7. Zastupitelstvo obce projednalo výsledek inventarizace veškerých hospodářských prostředků obce. Inventarizace byla provedena k Inventurní rozdíly nebyly shledány. Po projednání zastupitelstvo obce přijalo usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zápis z provedené inventury hospodářských prostředků a materiálu obce Ţihobce ke dni Kopie inventárního zápisu je v příloze tohoto zápisu. 8. Zastupitelstvo obce projednalo navrţené rozpočtové změny v oblasti příjmů se jedná o úpravu rozpočtu dotace na provoz z KÚPK v rozpočtu schváleno ,- - dotace dle sdělení KÚPK bude v roce 2010 činit Kč ,-, dále navýšení nájemného dle nových smluv. V oblasti výdajů byly provedeny rozpočtové změny vratka dotace na zajištění voleb do EP v částce Kč ,- / v rámci finančního vypořádání roku 2009/ a dále navýšení částky na přípravné práce na rekonstrukci zámku Ţihobce, přípravné práce na rekonstrukci koupaliště Ţihobce, rekonstrukci dětského hřiště a nutné výkupy pozemků za

4 pro potřeby obce. Zveřejněno dne Bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje projednané rozpočtové změny v roce 2010 rozpočtové opatření č. 1/2010. Písemné zpracování rozpočtových změn je v příloze tohoto zápisu. 9. Nákupy pozemků: - Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkup parcel pod stávající komunikací Ţihobce Na březinkách - Podolí v lokalitě Podolí - počátek obce Bílenice: 1. manţelé František a Jaroslava Krčmářovi, Bílenice čp parcela pč. PK odděleno pč. 222/8 díl b/ ostatní komunikace o výměře 169 m2 - parcela pč. PK 238/3 - " pč. 238/4 " " " 388 m2 - parcela pč. 239/2 " " " 67 m2 Všechny parcely jsou součástí zpevněné ostatní komunikace III. tř. s asfaltovým povrchem vedoucí z obce Ţihobce do stavebně nesrostlé části obce Bílenice. Zpracován znalecký posudek č /2010 p. Josefem Kotálem dne Pozemky v celkové výměře 624 m2 ohodnoceny znaleckým posudkem částkou ,- Kč. Při jednání o ceně pozemku souhlasí majitelé s prodejem pozemků za cenu dle znaleckého odhadu. 2. manţelé František a Marie Kalných, Bílenice čp parcela pč. PK 237, odděleno pč. 311/3 ostatní komunikace o výměře 43 m2 - parcela pč. PK 238, " pč. 222/8 díl a/ "!! 149 m2 Obě parcely jsou součástí zpevněné ostatní komunikace III. tř. s asfaltovým povrchem vedoucí z obce Ţihobce do stavebně nesrostlé části obce Bílenice. Zpracován znalecký posudek č /2010 p. Josefem Kotálem dne Pozemky v celkové výměře 192 m2 ohodnoceny znaleckým posudkem částkou ,- Kč. Při jednání o ceně pozemku souhlasí majitelé s prodejem pozemků za cenu dle znaleckého odhadu. 3. Čs. stát - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Klatovy - parcela pč. 1181/6 k.ú. Bílenice v celkové výměře 114 m2 Parcely je součástí zpevněné ostatní komunikace III. tř. s asfaltovým povrchem vedoucí z obce Ţihobce do stavebně nesrostlé části obce Bílenice. Zpracován znalecký posudek č /2010 p. Josefem Kotálem dne Pozemek v celkové výměře 114 m2 ohodnocen znaleckým posudkem částkou 7.180,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod ppč. 1181/3 k.ú. Bílenice a pověřilo starostu jednáním s UZSVM Klatovy o tomto převodu. - Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkup částí parcel nutných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení akce "Rekonstrukce místních komunikací Ţihobce", která bude realizována v roce Znalecké posudky na uvedené části pozemků zpracoval p. Josef Kotál ve dnech Zmíněné části parcel jsou součástmi stávajících místních komunikací nebo pozemků přímo souvisejících s nimi. Seznam pozemků:: 1. Čs. stát - ppč. 1125/1, odděleno pč. 1092/3 ostatní komunikace o výměře 49 m2 - posudek č /2010, cena dle posudku ,-

5 2.. ZKD Sušice - stpč. 189, odděleno pč. 1092/3 ostatní komunikace o výměře 43 m2 - posudek č /2010, cena dle posudku 1.770,- 3. Manţelé Josef a Blanka Chalupkovi a pan. Ladislav Svatek Ţihobce 76 - stpč. 106, odděleno pč. 1092/3 ostatní komunikace o výměře 95 m2 - posudek č /2010, cena dle posudku 8.960,- 4. Anna Pešková, Ţihobce 14 - ppč. 93, odděleno pč. 1092/3 ostatní komunikace o výměře 6 m2 - posudek č /2010, cena dle posudku 230,- 5. Marie Hrbková a Boţena Kajerová Ţihobce 39 - stpč. 52, odděleno pč. 1092/3 ostatní komunikace o výměře 32 m2 - posudek č /2010, cena dle posudku 3.020,- 6.Václav Vintr Ţihobce 36 - stpč. 47, odděleno pč. 1092/3 ostatní komunikace o výměře 3 m2 - posudek č /2010, cena dle posudku 280,- 7. Jaroslav Froulík Ţihobce 15 - stpč. 25, odděleno pč. 1092/3 ostatní komunikace o výměře 38 m2 - posudek č /2010, cena dle posudku 3.590,- 8. Miloš a Jan Šimečkovi Ţihobce 69 - stpč. 2, odděleno pč. 1092/3 ostatní komunikace o výměře 2 m2 - posudek č /2010, cena dle posudku 170,- Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání s vlastníky pozemků a přípravou smluv na odkup zmíněných parcel do zastupitelstva v květnu Zastupitelstvo obce schválilo kupní ceny do kupních smluv ve výši znaleckých posudků, které byly vypracovány k jednotlivým parcelám a k jednotlivým vlastníkům - č Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup pozemku ppč. 51/2 v k.ú. Rozsedly od p. Jaroslavy Duškové, Rozsedly 22 r.č /101 o výměře 676 m2 v k.ú. Rozsedly Zpracován znalecký posudek č /2010 p. Josef Kotál , cena pozemku dle znaleckého posudku 4.450,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo dohodnutou cenou do kupní smlouvy mezi oběma stranami, která činí Kč ,- t.j. 60,- Kč/m2. Bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uvedené výkupy pozemků v katastru obce Ţihobce - pozemky pro potřeby obce. Seznam odkupovaných pozemků včetně odsouhlasené ceny za odkup tvoří přílohu usnesení - příloha č. 1. Veškeré náklady spojené s odkupem platí kupující t.j. Obec Ţihobce - zaměření pozemku, znalecký posudek, sepsání smlouvy, vklad do katastru. Daň z převodu zaplatí prodávající". Prodeje pozemků: - Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej obecních pozemků v lokalitě sportovního areálu Ţihobce Tělovýchovné jednotě Ţihobce pod stávajícími budovami, které jsou ve vlastnictví TJ. st.pč. 222 o výměře 191 m2 st.pč. 254 " 25 m2 st.pč. 264 " 57 m2 ppč. 568/1 díl 1 " 52 m2 Celkem tedy 325 m2 v ceně dle znaleckého posudku č /2010 p. Josefa Kotála ze dne Kč ,-. Dohodnuta cena prodejní ve výši ,- Kč. Bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecních pozemků v lokalitě sportovního areálu Tělovýchovné jednotě Ţihobce.- pozemky pod stávajícími budovami, které jsou ve vlastnictví TJ Ţihobce. Jedná se o st.pč. 222 o výměře 191 m2, st.p.č,. 254 o výměře 25 m2, st.p.č. 264 o výměře 57 m2 a pozemkovou parcelu ppč. 568/1, díl 1 o výměře 52 m2. vše v k.ú. Ţihobce. Prodej bude realizován za cenu Kč 50,-/m2, t.j. Kč ,-. Veškeré náklady spojené s prodejem zaplatí kupující, daň z převodu zaplatí Obec Ţihobce. Zmíněný odprodej byl formou oznámení zveřejněn občanům dne ,

6 sejmuto dne Z řad občanů k němu nebylo připomínek." 10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s činností výborů obce výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro ţivot obce. Zprávy o činnosti za I.. čtvrtletí 2010 přednesli předsedové jednotlivých výborů., za komisi pro ţivot obce přednesl zprávu člen komise p. Kolář - ke zprávám nebylo připomínek. Bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu výboru finančního, kontrolního a pro ţivot obce za I. čtvrtletí Starosta obce informoval přítomné o zamýšlených akcích Obce Ţihobce na rok 2010: - výstavba ČOV a kanalizace Ţihobce - celkový náklad akce ,- Kč dotace: FS ,- Kč z toho SFŢP ,- Kč vlastní část obce ,- Kč V současné době chybí podpis jediné smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni s p. Maňhalem, Sedlice 172. Uzavření těchto smluv je nedílnou součástí pro získání stavebního povolení na tuto akci. SFŢP na základě ţádosti prodlouţil termín dodání podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce.č "Ţihobce-ČOV a kanalizace" operační program Ţivotní prostředí do Vzhledem k důleţitosti akce a nutnosti získání nezbytné dotace na její realizaci je tento úkol prioritním úkolem Obce. - zámek Ţihobce V současné době probíhá upřesňování rozpočtů na obě akce /rekonstrukce základní školy a vybudování muzea/ se záměrem jejich racionalizace. Na akci je podána ţádost o ohlášení stavby k povolení stavebního úprav. Obě akce jsou předmětem zpracování ţádosti o prostředky z ROP. Pro zpracování ţádosti vybrána firma DAOS CONSULTING s.r.o. Plzeň, která úspěšně zpracovala ţádost na rekonstrukci místního kostela. Výzva na obě akce /škola + zámek/ doposud nebyla vyhlášena, očekává se její vyhlášení v průběhu měsíce dubna. Přesto je nutno bez odkladu na ţádostech pracovat. - koupaliště Ţihobce Zpracována projektová dokumentace, v současné době pořizována nezbytná dokumentace pro vodohospodářské povolení nutná pro rekonstrukci bazénu, bude zpracována ţádost o dotaci z prostředků SZIF firmou Ing. Jany Moravcové, České Budějovice. Výzva dosud nevyhlášena. - revitalizace lokality Hůrka Rozsedly + oprava vodní nádrţe /koupaliště/ Rozsedly Bude provedeno v roce jedná se o revitalizaci porostu a souvisejícího ovocného sadu na vrchu Hůrka v Rozsedlích - na základě připomínek občanů obce Rozsedly z veřejné schůze občanů v obci bude osázen lesopark s odpočinkovou zónou. Koupaliště Rozsedly - především narovnání vlastnických vztahů a zajištění údrţby přiléhajících pozemků - rekonstrukce obecního domu v Bílenicích čp. 90 rekonstrukce plánována na období 10/ / bude poţádáno o dotaci z prostředků KÚPK - nezbytnou podmínkou je ovšem ukončení nájemních smluv s p. Procházkou a rodinou p. Vojíka a to nejpozději v období 07-08/2010.

7 Bylo přijato usnesení: "Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o zamýšlených akcích Obce Ţihobce v roce 2010 a souhlasí, aby starosta obce pokračoval při jejich další přípravě". - místní komunikace v obvodu obce Rozsedly-Kadešice, Ţihobce /Na březinkách/-podolí, Podskalí-Rozsedly, Bílenice- Domoraz /hranice katastru/ Poslední výběrové řízení na dodavatele stavebního díla proběhlo dne /viz usnesení/. Akci Rekonstrukce místních komunikací je nutno zasmluvnit s vítězem výběrového řízení a neprodleně ţádat o úvěrový rámec na tuto akci. Zajistí starosta obce. Bylo přijato usnesení: "Zadavatel veřejné zakázky "Rekonstrukce místní komunikace Rozsedly - Podskalí, rekonstrukce místní komunikace Bílenice - Domoraz a rekonstrukce místní komunikace Podskalí - Rozsedly" Obec Ţihobce, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: Josef Jůn - DŘEVO TRANS, IČ , Drahonice 46, Vodňany, jehoţ nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena hodnotící komisí jako nabídka s nejniţší nabídkovou cenou". 12. různé: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení nájemného z nebytových prostor a pozemků, které jsou uţívány k podnikání: - pronájem nebytových prostor - firma Argo Ţihobce - navýšení o 6 % t.j. na roční částku Kč 9.900,- a zároveň navýšení o DPH 20 % - konečná částka Kč ,- - pronájem obecních pozemků - navýšení pro firmu Ing. Václava Hubače, Ţihobce 35 na celkovou roční částku Kč 5.690,- a zároveň navýšení o DPH 20 % - konečná částka 6.828,-. - pronájem obecních pozemků - navýšení pro firmu Draţovický Agropol, Draţovice na celkovou roční částku Kč ,- a zároveň navýšení o DPH 20 % - konečná částka Kč ,- - pronájem sportovního areálu Tělovýchovné jednotě Ţihobce - koupaliště, hřiště - za roční nájemné Kč ,- Bylo přijato usnesení: "Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení nájemného firmě Argo Ţihobce, firmě p. Ing. Václava Hubače Ţihobce 35 a firmu Draţovický Agropol Draţovice od a vyhotovení nájemní smlouvy na pronájem sportovního areálu pro TJ Ţihobce rovněţ od ". Zastupitelstvo obce provedlo úpravu vodného u obecních vodovodů : v odečtovém období 07/2009 do 06/ vodovod Ţihobce a Bílenice cena Kč 10,- za 1m3 + navýšení 10% DPH - tj. 11,- Kč/m3, vodovod Rozsedly cena Kč 5,- za 1 m3 + navýšení 10 % DPH - tj. 5,50 Kč/m3. V dalším odečtovém období od 07/2010 do 06/2011 stanovena cena vody pro vodovod Ţihobce a Bílenice Kč 12,- za 1m3 + příslušná sazba DPH, vodovod Rozsedly Kč 6,- za 1m3 + příslušná sazba DPH. Od odečtového období 07/2009 je cena vody včetně osazeného vodoměru. Přijato usnesení: "Zastupitelstvo obce stanovuje cenu vodného pro období 07/2009 do 06/2010: vodovod Ţihobce a Bílenice Kč 10,- za 1m3 + DPH, vodovod Rozsedly Kč 5,- za 1 m3 + DPH. Pro období od 07/2010 stanovena cena vodného pro vodovod Ţihobce a Bílenice Kč 12,- za 1m3. pro vodovod Rozsedly 6,- Kč za 1m3. + příslušná sazba DPH. Ceny jsou konečné, zahrnují i cenu za

8 osazený vodoměr". Zastupitelstvo obce po projednání podmínek svozu odpadu s firmou Rumpold a po projednání radou obce doporučilo všem podnikajícím fyzickým a právnickým subjektům uzavření přímých smluv se svozovou firmou. Přijato usnesení:" Zastupitelstvo obce doporučuje všem podnikajícím fyzickým a právnickým subjektům uzavření přímých smluv se svozovou firmou Rumpolld Sušice a to od ledna 2010". Starosta obce seznámil přítomné s nutností provedení ořezu větví stromů, které zasahují do místních komunikací, za účelem přehlednosti a šíře komunikace. Jedná se o majitele níţe uvedených pozemků: - ppč. 26, 28, 29 k.ú. Bílenice - ppč. 1179, 1181/1 k.ú. Ţihobce /Bešetín/ - ppč. 168, 45/5, 45/1 k.ú. Rozsedly Bylo přijato usnesení: "Zastupitelstvo obce vyzývá majitele pozemků v těsné blízkosti místních komunikací, aby neprodleně provedli ořez větví, které zasahují do komunikace za účelem přehlednosti a šíře komunikace". Dne proběhne opětovně humanitární sbírka Diakonie Broumov. Občané budou v předstihu o provedení sbírky informováni. Přijato usnesení: "Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení humanitární sbírky pro Diakonii Broumov dne ". Starosta obce seznámil přítomné s prováděním sběru elektroodpadů pro firmu ELEKTROWIN. Svoz pouţitých elektrospotřebičů bude prováděn kaţdou 1. středu v měsíci. Přesný harmonogram svozu s určením místa a času v jednotlivých částech obce bude zveřejněn občanům. Přijato usnesení: "Zastupitelstvo obce bere na vědomí sběr pouţitých elektrospotřebičů pro firmu ELEKTROWIN v jednotlivých částech Obce Ţihobce". Zastupitelstvo obce projednalo odpočet DPH na vstupu - náklady na topení /uhlí apod./ u bytů v čp. 145 Ţihobce a u topení do budov příspěvkové organizace a prodejny ZKD Ţihobce - jedná se o ekonomickou činnost - odpočet podle vytápěné plochy. Na odpočet bude zpracovaná směrnice. 13. Diskuze: Starosta obce informoval o moţnosti, kterou nabízí Obec Ţihobce jako zřizovatel mateřské školy. Jedná se o provoz o hlavních prázdninách. V případě, ţe budou rodiče potřebovat pro své děti zajištění provozu, obec tuto sluţbu zajistí. Je moţná i kombinace se sousedními mateřskými školami, děti by v tomto případě byly dopravovány do sousední mateřské školy na náklady zřizovatele. Bezpečnost dětí bude zajištěna. Koncem roku 2009 byla provedena oprava divadla v Ţihobcích - v letošním roce budou ještě opravy pokračovat /zrušení venkovního schodiště, oprava sociálního zařízení apod./. František Pinkas, Ţihobce 48 - cena pronájmu zemědělských pozemků je nízká - odpověď podal starosta obce - obec pro podnikající osoby v zemědělství v letošním roce nájemné navýšila, zatím o dalším navýšení nebude jednáno. Ing. Petr Mišák, Ţihobce 24 - otázka ČOV Ţihobce - dle jeho názoru je pro obec tato akce nevhodná, není vyřešena likvidace splaškových vod z okolních obcí a rozhodně nebudou finanční prostředky - odpověď podal starosta i míistostarosta obce - kapacita ČOV je dostatečná pro celou obec - po vybudování bude řešen svoz odpadních vod, přidělení finančních prostředků z evropských fondů je stále platné. František Krčmář, člen OZ - cena za pozemky, které manţelé Krčmářovi prodávají Obci Ţihobce /pod místní komunikací v Bílenicích/ byla stanovena znaleckým posudkem. Ing. Václav Hubač, člen OZ - nájemné z obecních pozemků, které uţívá platí podle stanovené ceny - uţívá cca 5 ha, Draţovický Agropol cca 85 ha.

9 Růţena Roţánková, Ţihobce 3 - nutnost vybudování příjezdové komunikace k jejich hospodářství v čp. 3 Ţihobce - po rekonstrukci místních komunikací v centru obce nebude dovolen průjezd těţké mechanizaci a jak bude tedy řešen například odvoz dlouhého dříví z lesních porostů - odpověď starosta obce - toto bude řešit projekt rekonstrukce komunikací - některé nutné jízdy budou řešeny výjimkou. 14. Usnesení: Místostarosta obce Ing. Pavel Chalupka přečetl návrh usnesení. Byly schvalovány jednotlivé body, o kaţdém bylo hlasováno samostatně. Všechny body usnesení, které je přílohou tohoto zápisu, bylo schváleno 10 přítomnými členy zastupitelstva obce, nikdo nebyl proti, nikdo s hlasování nezdrţel. Závěr schůze provedl místostarosta obce Ing.Pavel Chalupka. Poděkoval přítomným za účast a vzhledem k tomu, ţe jiţ nikdo neměl ţádnou doplňující informaci, bylo zasedání zastupitelstva obce ve hod. ukončeno. starosta obce Ověřovatelé zápisu pan František Krčmář a pan Ing. Václav Hubač s uvedenými skutečnostmi souhlasí - nesouhlasí.... Zápis proveden dne zapisovatel

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 11 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 17 občanů Omluveni: p. Michaela Valešová, p. Pavel

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Z Á P I S č. 8. Návrh programu::

Z Á P I S č. 8. Návrh programu:: Z Á P I S č. 8 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. prosince 2007 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Obec Vysokov Zasedání ZO 01/2013 ze dne 06.03.2013 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, I.Hátašová,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Petera Jiří ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Obec Miroslavské Knínice Obecní úřad Miroslavské Knínice Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 25. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 27.

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 29.5.2008 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 13 členů zastupitelstva obce 23 občanů Ověřovatelé zápisu: p. Pavel Valeš, Ing.

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 10 Ověřovatelé: Matuš Leoš Volejník

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 28. 02. 2013 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Nepolisy Přítomno: 8 členů dle presenční listiny 1 člen omluven

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2012 ze dne 1.3.2012 Místo konání : Základní škola v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 18.05 hodin Přítomni: Miroslav

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015 Zúčastnění členové ZO: Omluveni: Hosté na jednání: Jan Kreuz, Jaromír Steinberger, Petr

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 2. prosince 2009 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 2. prosince 2009 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 2. prosince 2009 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Dvořák, V. Kocourek, J. Bron, M. Vnouček. Zahájení

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Přítomni: 13 členů zastupitelstva obce 9 občanů Omluveni: p. Václav Kašák, p. Vlastislav

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KRE- ML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Usnesení. z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod

Usnesení. z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod Usnesení z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod 1/8/2011 Rada obce schválila program 8. zasedání rady obce Baška tak, jak byl předloţen ----------- Ad 2) Kontrola

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 11. dubna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 11. dubna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 11. dubna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha, Stanislav Kahuda Omluven: Josef Novák, Michaela

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015.

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele, hosta Ing. Libora Stejskala, který vykonává stavební

Více

Z Á P I S z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 30.9.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 30.9.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 30.9.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 13 členů zastupitelstva obce 74 občanů Ing.Vašíček, zástupce PROVOD

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 27.11.2008 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 27.11.2008 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 27.11.2008 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 12 členů zastupitelstva obce 20 občanů Omluveni: p. Jan Fuks, Vlastislav Chmelenský,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 06. 2014

Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 06. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 06. 2014 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 14 konané dne 1. 12. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 14 konané dne 1. 12. 2015 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 14 konané dne 1. 12. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Omluveni: Hosté: T. Bergmann, M. Eichnerová, O. Jakob, J. Klimentová,

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov č. 31 konané dne 21. 12. 2012

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov č. 31 konané dne 21. 12. 2012 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov č. 31 konané dne 21. 12. 2012 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Účast: - Přítomno 5 členů zastupitelstva obce Mgr. Kantor a Ing. Byrtusová dovolená Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta

Více

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Přítomni: Václav Mothejzík, David Škopek, Ing. Petr Lahoda, Ing. Ladislav Walter, Ing. Jaroslav Vlasák Dále přítomna:

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 7 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, která se konala dne 26.04.2007 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Vladimír

Více

Z Á P I S č. 13. Návrh programu :

Z Á P I S č. 13. Návrh programu : Z Á P I S č. 13 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 24. září 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Kolář, Řezáčová,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 28.8.2008 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 11 členů zastupitelstva obce 18 občanů Ověřovatelé zápisu: p. Michaela Valešová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Přítomni: Vlastimil Jureček, Ing. Zdeněk Knápek, Josef Matějka,

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne 2. 2. 2009 Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p

Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne 2. 2. 2009 Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p Zápis z 4. schůze rady města ze dne 2. 2. 2009 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 17

ZÁPIS A USNESENÍ č. 17 Program: 1) Zahájení ZÁPIS A USNESENÍ č. 17 ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 24. 2. 2016 od 18,00 hod. v budově Obecního domu Nepolisy 2) Určení zapisovatele a ověřovatele Přítomno:

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin r ~ I v. ()J'f.ca,4j (!}V) CJ. Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil Faina, Jaroslav Běhounek, Jan Buršík Pavel Sokol, Petr Buršík Nepřítomni

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 4. 2016 v Těšeticích Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Václav Štarman, Ing. Vladimír Pavliš Přítomni: Ing. Josef Racek, Mgr. Dana Urbánková, Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 ve znění Přílohy tohoto Usnesení.

Více

Zápis. z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016

Zápis. z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016 Zápis z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016 Přítomno: 7 členů zastupitelstva Omluven: 0 Zapisovatelka: Ilona Káňová Program: 1) zahájení a schválení programu 2) volba

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2015 ze dne 24. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2015 ze dne 24. 11. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2015 ze dne 24. 11. 2015 Čas: 19.00-20.45 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Počet listů dokumentu: 15 Počet příloh: 10 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Přítomni 5. září 2011

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 25. 6. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 25. 6. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 25. 6. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:02 hodin přítomni:

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh na vyhlášení grantového

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Čas konání: od 19:30 hod. do 23:05 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka

Více

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 16.7.2012, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM Z Á P I S z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem (dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 21. 7. 2011 v 18 00 hodin Počet přítomných členů : 10(dle

Více

3. Řídící schůze seznámil přítomné s programem jednání, bez připomínek.

3. Řídící schůze seznámil přítomné s programem jednání, bez připomínek. Z Á P I S ze schůze zastupitelstva Obce Žihobce konaného dne 23. 5. 2012 ve 20.00. hodin v pohostinství v Žihobcích ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Chraštice, okres Příbram 2011. Ad 1) Volba zapisovatele pan místostarosta K.Derfl navrhl, aby zapisovatelem byla paní D. Čejková. Bylo schváleno.

Obec Chraštice, okres Příbram 2011. Ad 1) Volba zapisovatele pan místostarosta K.Derfl navrhl, aby zapisovatelem byla paní D. Čejková. Bylo schváleno. Obec Chraštice, okres Příbram 2011 Zápis č.3/2011 ze zasedání Obecního zastupitelstva (ze dne 18.4.2011, 19.00-21.00 hodin) PŘÍTOMNI: D.Čejková, K.Derfl, M.Cíza, P.Jouja, J.Vostarek, H.Krejčová, M.Peterková,

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 2. 11. 2015,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 2. 11. 2015, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 2. 11. 2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová, Ing. Petr Kollert,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více