Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU"

Transkript

1 Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení: Jméno a příjmení člena ZM pí. Věra Baumgartnerová Přítomnost ne Jméno a příjmení člena ZM p. Karel Pokorný Přítomnost ano pí. Iva Červená ano Mgr. Jaroslav Poláček ano p. Petr Dlouhý ano Mgr. Hana Prchlíková ano p. Pavel Farský ano p. Tomáš Prokop ano p. Jaroslav Holata ne Bc. Martin Půta ne p. Radek Horák ne p. Miroslav Řezníček ano Mgr. Josef Horinka ano MUDr. Radomír Sekvard ne Mgr. Ladislava Jurková ano p. Jaroslav Sklenář ne p. Jan Krečman ano p. Milan Slezák ano p. Václav Krejčík p. Petr Kudláček Ing. Jaromír Mottl MUDr. Ivana Pavlová Ing. Radek Petr ne ne ano ano ne p. Petr Vinklárek ThMgr. Hedvika Zimmermannová ano ano Při zahájení jednání přítomno 16 členů Zastupitelstva města, které tímto bylo usnášeníschopné. Změna počtu členů Zastupitelstva města je zaznamenána níže a u samostatného uvedení hlasování k jednotlivým bodům. Presenční listina je přílohou tohoto zápisu. Pozdní příchod: Dřívější odchod: Omluveni: p. p. Jaroslav Sklenář (od projednávaného bodu 3) p. Radek Horák (od projednávaného bodu 3) p. Martin Půta (od projednávaného bodu 3) p. Petr Kudláček (od projednávaného bodu 3) -- p. Věra Baumgartnerová, p. Jaroslav Holata, p. Václav Krejčík, Ing. Radek Petr Neomluveni: Zapisovatelka: MUDr. Radomír Sekvard pí. Věra Blažková, zaměstnanec města Zahájení jednání: 17:01 hodin Ukončení jednání: 1 18:20 hodin

2 2. SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Pořad jednání Zastupitelstva města byl schválen samostatným usnesením č. 7/126/ZM/15, viz oddíl 3. Průběh jednání, výsledek hlasování a přijetí usnesení. 3. PRŮBĚH JEDNÁNÍ, VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ A PŘIJATÁ USNESENÍ Průběh k bodu 1) Program 7. jednání ZM a zařazení materiálů přímo před jednáním ZM 1. Zahájení zasedání Schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatelky zápisu, schválení zápisu z 6. ZM Kontrola usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města 3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti 4. Diskuse občanů 5. Majetkoprávní úkony a ostatní 5.1 Prodej pozemku p.č. 186 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 5.2 Prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Dolní Sedlo 5.3 Prodej pozemku p.č. 154/3 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou 5.4 Prodej pozemků p.č. 360/2 a p.č. 361/19 v k.ú.loučná 5.5 Zánik předkupního práva k pozemkům p.č.1621/1, p.č. 1621/2 a p.č. 1622/8 v k.ú. Hrádek nad Nisou 5.6 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 412 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou 5.7 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 371/5 k.ú. Oldřichov na Hranicích 5.8 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 128/1a 129 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou 5.9 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 129 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou 5.10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č a 3296/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 5.11 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 2771/13 k.ú. Václavice uhrádku nad Nisou 5.12 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 2792/5 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou 5.13 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 963 a 978 Donín u Hrádku nad Nisou 5.14 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 971/1 Donín u Hrádku nad Nisou 5.15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 243 Donín u Hrádku nad Nisou 5.16 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 1151/2 Hrádek nad Nisou 5.17 Zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.321/22, Lidická 321, Hrádek nad Nisou 5.18 Nabídka AZ bydlení Liberec s.r.o. koupě nemovitostí čp.125, ul.1.máje, Hrádek n.n. 6. Interpelace zastupitelů 6.1 Odpověď na interpelaci zastupitelky MUDr. Pavlové - informace o stavu zahrady pečovatelského domu v Nádražní ul Odpověď na interpelaci zastupitele Mgr. Poláčka - informace o stavu zahrady MŠ Oldřichovská. 2

3 6.3 Nové interpelace 7. Písemné informace 7.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc červen a červenec 7.2 OV Václavice Rezignace člena p. Petr Sokolíček 7.3 OV Václavice zápis OV Dolní Sedlo zápis OV Dolní Sedlo zápis OV Dolní Suchá zápis Navýšení členského příspěvku Mikroregion H-Ch Víla Nisa 7.8 Projekt revitalizace náměstí výzva k vrácení dotace a odpověď 7.9 Přehled podaných žádostí o dotace , stav realizace k Doplnění materiálů: K bodu č. 3 K bodu č. 5 Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu Majetkoprávní operace 5.4 Prodej pozemků p.č. 360/2 a p.č. 361/19 v k.ú. Loučná 7/126/ZM/15 Návrh usnesení Zastupitelstvo města schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2015 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města. Hlasování: pro: 16 zdrželi se: 0 proti: Návrhová komise 7/127/ZM/15 Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Hana Prchlíková, p. Miroslav Řezníček a p. Milan Slezák. Hlasování: pro: 16 zdrželi se: 0 proti: Ověřovatelé zápisu 7/128/ZM/15 Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Jaroslav Poláček a p. Iva Červená. 3

4 Hlasování: pro: 15 zdrželi se: 1(p. Červená) proti: Zapisovatelka 7/129/ZM/15 Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku p. Věru Blažkovou. Hlasování: pro: 16 zdrželi se: 0 proti: Zápis z 6. ZM 7/130/ZM/15 Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 6. řádného ZM konaného dne Hlasování: pro: 16 zdrželi se: 0 proti: 0 Průběh k bodu 2) Kontrola usnesení z 6. řádného Zastupitelstva města v roce předložil p. Timulák tajemník MÚ - předloženo v písemné podobě zprávy o plnění usnesení 7/131/ZM/15 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. řádného jednání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne včetně přehledu plnění usnesení z minulých jednání. Hlasování: pro: 16 zdrželi se: 0 proti: 0 Průběh k bodu 3) Zpráva starosty a místostarosty o činnosti Místostarosta hovořil o: průběhu zpracovávání analytické části nového rozvojového plánu 4

5 vysoutěžení školkových zahrad na Liberecké ul. a v Loučné, začátek prací je předpokládaný na polovinu září p. starosta doplnil, že bude odeslán dopis všem rodičům dětí z MŠ Liberecká a MŠ Loučná s vysvětlením, proč práce neprobíhaly o prázdninách, ale budou započaty v tomto období. (17.08 hod příchod p. Sklenář) (17.09 hod příchod p. Horák) plánovaném zahájení rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě a na Kristýně Starosta informoval o: opravě a odhalení dvou křížků ve Václavicích v rámci Bartolomějské slavnosti vrácení částky 1,6 mil Kč finančním úřadem v České lípě za DPH jako hospodářský výsledek, který byl učiněn na investice na kanalizaci a vodovod v ul. Souběžná a Dubová kontrolním dnu parku na Zlaté Výšině a ul. Gen. Svobody, kde se dělá nový chodník výstavbě výtahu na radnici integrovaném regionálním programu, kde je jedním z témat předškolkové vzdělávání tzv. jesle zařízení pro děti předškolkového věku. Z tohoto důvodu chce oslovit veřejnost, zda by byl o zřízení tohoto zařízení ve městě zájem (17.20 hod příchod p. Půta) (17.22 hod příchod p. Kudláček) možnosti koupě areálu Benar za 6 mil. Kč, který je umístěn v bezprostřední blízkosti centra města a možnostech využití těchto prostor a informoval o domluvené schůzce pro zastupitele s možností prohlédnutí těchto prostor 7/132/ZM/15 Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od do Průběh k bodu 4) Diskuse občanů - bez dotazů - bez usnesení Průběh k bodu 5) 5.1 Prodej pozemku p.č. 186 v k.ú. Václavice u Hrádku n. N. Pozemek: p.č. 186, zahrada, o výměře cca 641 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou Cena dle IP: 200 Kč/m2 Zveřejnění záměru prodeje: od do formou obálkové metody 5

6 Podání nabídek: pouze jedna Žadatelé: Zdeněk a Bohuslava Korbelářovi, oba bytem Pod Tratí 639, Hrádek nad Nisou, kteří složili kauci ,- Kč. Cena nabídnutá žadateli: 205 Kč/m2 Důvod koupě: výstavba RD Zařazení dle ÚP - obytná zástavba, venkovské bydlení Bezdlužnost vůči městu prověřena: bez dluhu 7/133/ZM/15 1) schvaluje žadatelům prodej pozemku p.č. 186, zahrada, o výměře cca 641 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za nabídnutou cenu 205 Kč/m2, tj. celkem Kč, v souladu se Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít. 5.2 Prodej pozemku p.č. 118 v k.ú Dolní Sedlo Pozemek: p.č. 118, zahrada, o výměře 191 m2 v k.ú. Dolní Sedlo Žadatel: Adam Pintér, bytel Dolní Sedlo 75, Hrádek nad Nisou Zveřejnění formou přímého prodeje : od do Cena dle IP: 200 Kč/m2 Sleva schválená RM: 25% Cena po slevě: 150 Kč/m2 Zařazení dle ÚP - obytná zástavba, venkovské bydlení Důvod koupě: rozšíření zázemí k domu, vjezd a nekryté stání pro automobil Bezdlužnost vůči městu prověřena: bez dluhu 7/134/ZM/15 1) Schvaluje žadateli prodej pozemku p.č. 118, zahrada, o výměře cca 191 m2 v k.ú.dolní Sedlo za cenu se schválenou slevou 25%, tj. 150 Kč/m2, tj. cena celkem Kč, v souladu se Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12. 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít. 6

7 Hlasování: pro: 19 zdrželi se: 1 (p. Horák) proti: Prodej pozemku p.č. 154/3 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou Pozemek: p.č. 154/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou Žadatelé: manželé Eva a Jaroslav Šimáčkovi, bytem Liberecká 598, Hrádek nad Nisou Cena dle IP: 250 Kč/m2 Zařazení dle ÚP - plochy občanské vybavenosti a nevýrobních služeb Zveřejněno: od přímý prodej známému zájemci Důvod koupě: získání přímého vstupu do domu p. Půta měl dotaz, zda nebude mít prodej tohoto pozemku vliv na průjezd vozidel touto ulicí. p. místostarosta odpověděl, že to mít vliv nebude, jedná se o travnatý pás pozemku vedle komunikace ohraničený obrubníkem. 7/135/ZM/15 1) schvaluje žadatelům prodej pozemku p.č. 154/3, ost.plocha, jiná plocha, o výměře 47 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem Kč, v souladu se Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít. 5.4 Prodej pozemků p.č. 360/2 a p.č. 361/19 v k.ú. Loučná Žadatel: Bruder Jan, K Bytovkám 245, Hrádek nad Nisou, nar Pozemek: p.č. 360/2, zahrada, o výměře 267 m2 v k.ú. Loučná p.č. 361/19, ostatní plocha, o výměře 22 m2 v k.ú. Loučná Cena dle IP: 250 Kč/m2 Zařazení dle ÚP: obytné zástavby středopodlažní Cena sjednaná: 50 Kč/m2 Cena ve výši 50 Kč/m2 byla odvozena od ceny prodeje okolních pozemků u bytovek. Pan Bruder v současné době pozemky užívá dle platné pachtovní smlouvy jako zahrádku a přímý vstup do bytu. Zveřejněno: p. Kudláček jaký je důvod, že se to slevuje až na tu padesátikorunu? p. starosta odpověděl, že důvod je ten, že v minulosti se veškeré pozemky tohoto tipu, to je zahrádky a předzahrádky, prodávaly za tuto cenu. Aby to bylo férové, doprodej je za stejnou cenu. 7

8 p. Kudláček podal protinávrh, a to minimální cenu za 100,--Kč za m2 z důvodu, že jde o výrazné zhodnocení majetku vlastníka, který by to měl ocenit a zaplatit za tento kus pozemku víc. Následně došlo k hlasování k protinávrhu p. Kudláčka, a to prodej pozemku za cenu 100,-- Kč/m2. Hlasování: pro: 4/ p. Řezníček, p. Pokorný, p. Kudláček, Mgr. Jurková zdrželi se: 4/ p. Půta, p. Červená, p. Mottl, Mgr. Poláček proti: 12/p. Horinka, p. Farský, p. Prokop, Mgr. Prchlíková, MUDr. Pavlová, p. Horák, p. Slezák, p. Krečman, p. Dlouhý, p. Vinklárek, p. Sklenář, ThMgr. Zimmermannová NE Po té následovalo k hlasování k původnímu návrhu usnesení. 7/136/ZM/15 1) schvaluje žadateli prodej pozemků p.č. 360/2, zahrada, o výměře 267 m2 v k.ú. Loučná a p.č. 361/19, ostatní plocha, o výměře 22 m2 v k.ú. Loučná, za cenu sjednanou ve výši 50 Kč/m2, tj. celkem Kč, v souladu se Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/285/ZM/12, 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít. Hlasování: pro: 15 zdrželi se: 1/ p. Mottl proti: 4/ p. Řezníček p. Pokorný p. Kudláček Mgr. Jurková 5.5 Zánik předkupního práva k pozemkům p.č. 1621/1, 1621/2, 1622/8 v k.ú. HNN Žadatel: Komínek Zdeněk, Hrádek nad Nisou č.p. 787, Hrádek nad Nisou Pozemek: p.č. 1621/1 o výměře 507 m2, zahrada, p.č. 1621/2 o výměře 85 m2, zastavěná plocha a p.č. 1622/8, o výměře 594 m2, zahrada v k. ú. Hrádek nad Nisou Cena kupní: Kč Předkupní právo na pozemek vzniklo na základě Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ze dne a je zapsáno na LV č vedené KÚ pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec v obci a katastrálním území Hrádek nad Nisou. Předkupní právo zaniká dohodou, pokud bude kupující realizovat výstavbu RD do 3 let od podpisu smlouvy nebo na základě kolaudace předložením katastrálnímu úřadu Návrh na vklad s potvrzením o vzdání se předkupního práva k nemovitosti. Toto smluvní ujednání bylo splněno kolaudací stavby - Kolaudační souhlas ze dne , čj. OSŽP- 1185/ /2010/PLK, a proto Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 8

9 schválit podání Návrhu na vklad s potvrzením o vzdání se předkupního práva k nemovitostem p.č. 1621/1 o výměře 507 m2, zahrada, p.č. 1621/2 o výměře 85 m2, zastavěná plocha ( vznikly rozdělením p.č. 1621) a p.č. 1622/8, o výměře 594 m2, zahrada v k. ú. Hrádek nad Nisou. 7/137/ZM/15 1) schvaluje vzdání se předkupního práva k nemovitostem p.č. 1621/1 o výměře 507 m2, zahrada, p.č. 1621/2 o výměře 85 m2, zastavěná plocha a p.č. 1622/8, o výměře 594 m2, zahrada v k. ú. Hrádek nad Nisou na základě splněných podmínek, vyplývajících z Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ze dne , právní účinky vkladu páva ke dni , tj. kolaudací stavby. 2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Návrh na vklad, jehož přílohou bude potvrzení o zániku předkupního práva v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města podpisem tohoto potvrzení. 5.6 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 412 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou Zpráva obsahuje návrh na zřízení služebnosti k pozemku dotčeného stavbou "Slunečná příp. NN " na p.p.č. 412 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou za úplatu ve výši 1500 Kč bez DPH ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje z důvodu uložení zemního kabelu NN na p.p.č Ke smlouvě jsou připojeny geometrický plán vyznačující služebnosti inženýrské sítě zatěžující pozemek ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou o celkové délce 6 bm. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, která je stanovena ve výši 6 bm x 250 bm/kč = 1500 Kč bez DPH. Předložen geometrický plán č /2015 ze dne /138/ZM/15 1) schvaluje zřízení služebnosti na p.p.č. 412 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 412 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, úplatně za cenu 1500 Kč bez DPH, 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, zast. spol. Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., Budyšínská ul. 1294, Liberec 9

10 IČO (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č /2015 za cenu 1500 Kč bez DPH, 3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti. 5.7 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 371/5 k.ú. Oldřichov na Hranicích Majitel nemovitosti p. Němeček má stavbu čističky odpadních vod pro RD včetně přípojky na p.p.č. 371/5 k.ú. Oldřichov na Hranicích, obec Hrádek nad Nisou, pozemek je v majetku Města Hrádek nad Nisou. Doporučujeme uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Předložen GP č / /139/ZM/15 1) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch st.p.č.188, jehož součástí je nemovitost č.p. 135 k.ú. Oldřichov na Hranicích, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizačního potrubí čističky odpadních vod, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku p.č. 371/5 k.ú. Oldřichov na Hranicích. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka st. p.č. 188, jehož součástí je nemovitost č.p Němeček Petr, Oldřichov na Hranicích 135, Hrádek nad Nisou, 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami pan Němeček Petr, bytem Oldřichov na Hranicích 135, Hrádek nad Nisou (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP č /2015 za cenu 500 Kč bez DPH 3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti. 5.8 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 128/1 a 129 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou Stavebník paní Gajdošíková realizovala plyn. přípojku k p.p.č. 579/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Předložen geometrický plán č /2015. Navrženo schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na p.p.č. 128/1 a 129 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou 7/140/ZM/15 1) schvaluje zřízení služebnosti na p.p.č. 128/1 a 129 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost zakládá právo uložení plynárenského zařízení a právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na pozemku 10

11 p.č. 128/1 a 129 k.ú. Donín u Hrádek nad Nisou. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou pro: RWE GasNet, s.r.o., IČ , Klíšská 940, Ústí nad Labem, úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH, 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu plynové přípojky k p.p.č. 579/1 - na p.p.č. 128/1 a 129 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem IČO (strana oprávněná z věcného břemene), Jana Gajdošíková, Březina 117, Březina (investor) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná z věcného břemene) - úplatně dle GP č /2015 za cenu 500,- Kč bez DPH, 3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti. 5.9 Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 129 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou Město Hrádek n./n. vybudovalo kanalizační a vodovodní přípojky v ulicích Souběžná, Dubová, Rynoltická. Jednotliví vlastníci nemovitostí budou uzavírat smlouvu o zřízení služebnosti na uložené vodovodní a kanalizační přípojky. p.p.č. 579 ul. Souběžná - vlastník paní Gajdošíková Jana Geometrický plán č / /141/ZM/15 1) schvaluje zřízení služebnosti ve prospěch p.p.č. 579 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost zakládá právo uložení kanalizační a vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku p.č. 129 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků pozemku p.č paní Gajdošíková Jana, bytem Březina 117, Březina, 2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi smluvními stranami paní Gajdošíková Jana, bytem Březina 117, Březina, (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP č /2014 za cenu 500 Kč bez DPH, 3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č a 3296/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou Stavebník ČEZ bude realizovat přípojku NN pro p.p.č.3130 na p.p.č a 3296/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou. Navrhujeme schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č a 3296/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. 11

12 7/142/ZM/15 1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu " č. IP přípojka NN p.p.č. 3130" na p.p.č a 3296/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IČO zast. Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., se sídlem Budyšínská 1294, Liberec IČO: (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250 Kč/bm bez DPH, 2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 2771/13 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou Stavebníci manželé Benešovi budou realizovat výstavbu RD na p.p.č. 27 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Doporučujeme schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 2771/13 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou (uložení kanalizační potrubí). 7/143/ZM/15 1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu "kanalizační potrubí z ČOV" na p.p.č. 2771/13 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou - mezi smluvními stranami manželé Benešovi, bytem Václavice 298, Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 500 Kč bez DPH, 2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 2792/5 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou Stavebníci manželé Vinšovi budou realizovat výstavbu ČOV pro RD na p.p.č. 334 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Doporučujeme schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 2792/5 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou (uložení kanalizační potrubí). 7/144/ZM/15 12

13 1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu "kanalizační potrubí z ČOV" na p.p.č. 2792/5 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou - mezi smluvními stranami manželé Vinšovi, bytem Václavice 148, Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 500 Kč bez DPH, 2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 963 a 978 Donín u Hrádku nad Nisou Město Hrádek nad Nisou připravuje realizaci stavební akce "Chodník pro pěší ul. Donínská". Budoucí stavebník Město Hrádek nad Nisou zasáhne stavbou do pozemku v majetku Státní pozemkový úřad, jedná se o p.p.č. 963 a 978 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Navrhujeme uzavření SOBS o zřízení služebnosti (věcného břemene) za cenu max. 680,-Kč, finanční náhrada za služebnost bude určena dle geometrického zaměření. p. Kudláček Zajímal se, zda na pozemcích, které budou zatíženy služebností, proběhne pouze stavba kanalizace nebo i vlastní stavba chodníku. p. Černohorská odpověděla, že zde bude zasahovat pouze kanalizační potrubí. p. starosta doplnil, že stavba chodníku v Doníně od mostu U Nývlta směr kraj katastru, stejně jako rekonstrukce chodníku na Liberecké ul. jsou dvě investice v rámci pěší infrastruktury, které se připravují na příští rok. 7/145/ZM/15 1) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) na stavbu "Chodník pro pěší ul. Donínská" na p.p.č. 963 a 978 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný ze služebnosti /věcného břemene/) a Státní pozemkový úřad, IČ: Husinecká 1024/11a, Praha (budoucí povinný ze služebnosti /věcného břemene/) - úplatně za cenu max 680,- Kč, 2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 971/1 Donín u Hrádku nad Nisou Město Hrádek nad Nisou připravuje realizaci stavební akce "Chodník pro pěší ul. Donínská". Budoucí stavebník Město Hrádek nad Nisou zasáhne stavbou do pozemku v majetku Povodí Labe, státní podnik, jedná se o p.p.č. 971/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek 13

14 nad Nisou. Navrhujeme uzavření SOBS o zřízení služebnosti (věcného břemene) za cenu max. 1000,-Kč, finanční náhrada za služebnost bude určena dle geometrického zaměření. p. Kudláček ta cena 1000,--Kč, ta je nějak předjednaná? p. Černohorská oni to tam vždycky píšou a pak se to dělá podle geometrického plánu, podle zaměření. p. Kudláček no právě, že Povodí má svoje ceníky a my tady máme cenu max. 1000,-- Kč a co když to bude 1200,--Kč? p. Černohorská ujistila p. Kudláčka, že cena určitě vyšší nebude. 7/146/ZM/15 1) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) na stavbu "Chodník pro pěší ul. Donínská" na p.p.č. 971/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný ze služebnosti /věcného břemene/) a Povodí Labe, státní podnik, IČ: Víta Nejedlého 951, Hradec Králové (budoucí povinný ze služebnosti /věcného břemene/) - úplatně za cenu max 1000,- Kč, 2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 243 Donín u Hrádku nad Nisou Stavebník ČEZ bude realizovat přípojku NN pro p.p.č.235 na p.p.č. 243 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou. Navrhujeme schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 243 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. 7/147/ZM/15 1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu " č. IP přípojka NN p.p.č. 235" na p.p.č. 243 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IČO zast. Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., se sídlem Budyšínská 1294, Liberec IČO: (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250 Kč/bm bez DPH, 2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 14

15 5.16 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 1151/2 k.ú. Hrádek nad Nisou Stavebník ČEZ bude realizovat přípojku NN pro p.p.č. 1155/1 na p.p.č. 1151/2 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou. Navrhujeme schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 1151/2 k.ú. Hrádek nad Nisou. 7/148/ZM/15 1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu " č. IP přípojka NN p.p.č. 1155/1" na p.p.č. 1151/2 k.ú. Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IČO zast. Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., se sídlem Budyšínská 1294, Liberec IČO: (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250 Kč/bm bez DPH, 2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.321/22, Lidická 321, Hrádek nad Nisou Odbor investic a správy majetku předkládá Zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.321/22, ul.lidická čp.321, Hrádek n.n., o velikosti 1+kk (o výměře 31,3m2) 5.nadzemní podlaží s podílem na společných částech domu a příslušenství čp.321, Lidická, Hrádek nad Nisou a s podílem na pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří ve výši 313/ Minimální kupní cena = ,-Kč, jistotakauce ,-Kč je započitatelná na kupní cenu. Prodej se uskuteční obálkovou metodou dle Zásad prodeje nemovitostí a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou. Kupní cena (7.500,-Kč/m2) za prodej volných bytů byla Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou schválena usnesením č.9/293/zm/11 ze dne Rada města na svém jednání dne zveřejnění za výše uvedených podmínek doporučila. 7/149/ZM/15 1) schvaluje zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.321/22, ul.lidická čp.321, Hrádek n.n., o velikosti 1+kk (o výměře 31,3m2) 5.nadzemní podlaží s podílem na společných částech domu a příslušenství čp.321, Lidická, Hrádek nad Nisou a s podílem na pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří ve výši 313/ Minimální kupní cena = ,-Kč, jistota- kauce ,-Kč je započitatelná na kupní cenu. Prodej se uskuteční obálkovou metodou dle Zásad prodeje nemovitostí a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou, 2) ukládá Odboru investic a správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. 15

16 5.18 Nabídka AZ bydlení Liberec s.r.o. koupě nemovitostí čp.125, ul.1.máje, Hrádek n.n. Odbor OIaSM předkládá Zastupitelstvu města nabídku ze dne , kde byla realitní kanceláří AZ bydlení Liberec s.r.o. nabídnuta nemovitost pozemek p.č.454 s budovou - rodinný dům čp.125, ul.1.máje, Hrádek nad Nisou za nabídnutou kupní cenu ve výši ,-Kč : Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města nákup výše uvedených nemovitostí na základě nabídky ze dne , čj.3909/2015 od AZ bydlení Liberec s.r.o, IČO: , Na Hrázi 207, Hrádek nad Nisou. p. starosta - doplnil, o který dům se konkrétně jedná a vysvětlil, že byl prodej domu předložen radě města a zastupitelstvu k rozhodnutí z toho důvodu, že nabídka k odkupu byla učiněna konkrétně Městu. 7/150/ZM/15 1) bere na vědomí nabídku ze dne , kde byla realitní kanceláří AZ bydlení Liberec s.r.o. nabídnuta ke koupi nemovitost- pozemek p.č.454 s budovou - rodinný dům čp.125, ul.1.máje, Hrádek nad Nisou za nabídnutou kupní cenu ve výši ,-Kč; 2) neschvaluje nákup nemovitostí na základě nabídky ze dne , čj.3909/2015 od AZ bydlení Liberec s.r.o, IČO: , Na Hrázi 207, Hrádek nad Nisou; 3) ukládá Odboru investic a správy majetku, v souladu s body 1 a 2 tohoto usnesení písemně informovat, AZ bydlení Liberec s.r.o, IČO: , Na Hrázi 207, Hrádek nad Nisou. Hlasování: pro: 19 zdrželi se: 1 (Mgr. Prchlíková) proti: 0 Průběh k bodu 6) Interpelace zastupitelů 6.1 Interpelace - Informace o stavu (vady, nedodělky) zahrady pečovatelského domu v Nádražní ul.. Dne bylo paní MUDr. Pavlové zasláno em vyjádření k dotazu vznesenému na zastupitelstvu města dne , ohledně stavu (vady, nedodělky) zahrady pečovatelského domu v Nádražní ul.. p. starosta zeptal se MUDr. Pavlové, zda je s odpovědí spokojena MUDr. Pavlová poděkovala za odpověď a neměla dalších dotazů 16

17 7/151/ZM/15 Zastupitelstvo města bere na vědomí odpověď na interpelaci zastupitelky paní MUDr. Pavlové ve věci - Informace o stavu (vady, nedodělky) zahrady pečovatelského domu v Nádražní ul Interpelace - informace o stavu (vady, nedodělky) zahrady MŠ Oldřichovská. Panu Mgr. Poláčkovi bylo zasláno em vyjádření k dotazu vznesenému na zastupitelstvu města dne , ohledně podání informace o stavu (vady, nedodělky) zahrady MŠ Oldřichovská. Byla zaslána odpověď: Revitalizace zahrady byla zrealizována dle projektové dokumentace, která však terén okolo venkovního altánu neřešila. Proběhla dohoda s panem Olšou, že tento prostor bude v co nejbližším termínu vyčištěn a upraven. p. starosta stejně jako v předchozím bodě se zeptal Mgr. Poláčka, zda je s odpovědí spokojen. Mgr. Poláček odpověděl, že je domluven s panem Olšou se sejít na místě, kde se domluví co je potřeba udělat. 7/152/ZM/15 Zastupitelstvo města bere na vědomí odpověď na interpelaci zastupitele pana Mgr. Poláčka ve věci - Informace o stavu (vady, nedodělky) zahrady MŠ Oldřichovská. 6.3 Nové interpelace zastupitelů p. Půta upozornil na stav bílého oplocení u DPS, které by bylo potřeba natřít. p. starosta informoval o chystané schůzce s ředitelkou DPS p. Jeníčkovou, kde mimo jiné budou řešit i tuto interpelaci. Zařazeno do pracovních úkolů MUDr. Pavlová měla dotaz ke starší záležitosti, a to rozdělené ul. Tovární, kdy část spadá k Donínu a část k Hrádku n/n, že bylo plánováno tuto část sjednotit k jedné části, zda k tomu došlo. p. starosta odpověděl, že si nevzpomíná, že by u této debaty byl. p. Dlouhý vzpomenul, že tato otázka zazněla v názvoslovné komisi při přejmenovávání ulic. Vzhledem k tomu, co všechno by přinesla změna katastrů pro samotné občany, od tohoto záměru se odstoupilo. Odpovězeno na místě 17

18 Mgr. Poláček kanalizace Na příkopech a Zlatá Výšina, bude to ještě pokračovat Zahradní ul. až dolů k silnici? Protože tam jde o to, že když jsou velké lijáky, tak ta voda se tou Zahradní žene dolu a neteče do kanalizace, ale teče do kolejiště. p. starosta informoval, že všichni obyvatelé z ul. Na příkopech dostali dopis, v závislosti na informaci od RWE, o plánovaných akcích jako je nová kanalizace, vodovod a plynovod. Tyto změny se týkají také Zahradní ul. Odpovězeno na místě p. Řezníček posledně jsem se dotazoval, jestli se něco dělá s pozemkami na prodej, ten Drozen, Peroutka tam u tý Nisy. p. Rudyová bude jednání, které je svoláno na září. Odpovězeno na místě - bez usnesení Průběh k bodu 7) Písemné informace 7.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc červen a červenec 7.2 OV Václavice - Rezignace člena - p. Petr Sokolíček 7.3 OV Václavice - zápis OV Dolní Sedlo - zápis OV Dolní Sedlo - zápis OV Dolní Suchá - zápis Navýšení členského příspěvku - Mikroregion H-Ch - Víla Nisa 7.8 Projekt revitalizace náměstí - výzva k vrácení dotace a odpověď 7.9 Přehled podaných žádostí o dotace , stav realizace k p. starosta ke všem bodům písemných informací podal doplňující informace a dal prostor zastupitelům k případným dotazům na vedoucí odborů p. Řezníček v rámci měsíční zprávy městské policie požádal velitelku MP p. Krňákovou o zvýšenou kontrolu měření rychlosti na Donínské ul. MUDr. Pavlová také požádala p. Krňákovou o zvýšený dohled, a to v okolí diskotéky EMCO v době jejího konání. 7/153/ZM/15 Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. p. místostarosta závěrem informoval zastupitele o kulturních akcích ve městě 18

19 5. PŘÍLOHY ZÁPISU 7. zasedání ZM bylo ukončeno v 18.20hod 1) Zvukový záznam (CD/DVD ROM) ze 7. ZM ) Soubor usnesení z 7/ZM/2015 3) Presenční listina z 7/ZM/ PODPISY ZÁPISU Ověřovatelé zápisu: p. Iva Červená dne Mgr. Jaroslav Poláček dne Za Město: dne 19

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 17. 12. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

8.9.2015 1552/4, 1549/2, 1549/1, 951/8, 500 03 70890005 4.900,- + DPH.

8.9.2015 1552/4, 1549/2, 1549/1, 951/8, 500 03 70890005 4.900,- + DPH. Důvodová zpráva A.1. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívající v právu uložení zatrubnění místní vodoteče s vlastníkem p.p.č. 1552/4, 1549/2, 1549/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného d 30. 8. 2017 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Ing. Šamal Vladimír,

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Soubor usnesení - 8/ZM/2013

Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Konáno dne: 25.9.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 8/232/ZM/13 - Program 8.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Novák, DiS., Mgr. Rouzek, A.Saitl, Mgr. Janičatová, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Ing. Blecha tajemník a zapisovatelka

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 1. mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 1. mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 1. mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 20. 7. 2016 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Bod č. 1 programu - Zahájení

Bod č. 1 programu - Zahájení 1 Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 4.6.2015 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse v Moravské Nové Vsi. Přítomni: Omluveni: Antal Igor, Ing. Bezchleba

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.d.skanderová, p.b.wolf, p.k.schwarz, p.m.pisingerová, p.m.novotná

Více

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zasedání zahájil v 19. 00 hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Starosta přivítal zastupitele a hosty z řad veřejnosti, konstatoval,

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

3. Zefektivnění ohřevu vody - Penziony Žižkova č.p.2030,2031,2032,2047, Turnov - vyhodnocení VŘ

3. Zefektivnění ohřevu vody - Penziony Žižkova č.p.2030,2031,2032,2047, Turnov - vyhodnocení VŘ Zápis z 4. jednání rady města Turnov ze dne 25. 2. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Elšík Ing. Zdeněk Škromach Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Radoslav Němeček Omluveni: - Ing. Bc. Tomáš Letocha Zápis z 20. schůze Rady obce Rohatec konané

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 9, konaného dne 16. 9. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr.

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2009 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 25. 6. 2009 od 17. 00 hodin

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 14. 12. 2011 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z 1. mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 1. mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 1. mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 9. 7. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2015 konaného dne 27. 4.2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015 Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015 Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph.D., Ing. R.Vondrovic, Z. Morávek, Mgr. S. Hrnčíř, M. Voráč, MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář, M. Vilinger

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Čas konání: od 19:30 hod. do 23:05 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 03/2013 ze dne 31. 7. 2013

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 03/2013 ze dne 31. 7. 2013 Zápis č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (XV. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 31. 7. 2013, 18:00 22:15 OÚ v Březníku Přítomní zastupitelé, členové výborů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zápis č.6/2015 ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zasedání začalo v 19:20 hodin a bylo ukončeno v 20:10 hodin. Přítomni obecní zastupitelé

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: Usnesení č. 192: pana Jiřího Vysloužila

Více

3.Žádost o účast na jednání zastupitelstva obce paní Věra Dvořáková - stanovisko paní Dvořákové k prodeji p.č. 1926/5:: společná studna a vedení vody

3.Žádost o účast na jednání zastupitelstva obce paní Věra Dvořáková - stanovisko paní Dvořákové k prodeji p.č. 1926/5:: společná studna a vedení vody 1 č.j. 5/2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 17.9.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: zapisovatel: ing. Lenka Fajmonová - ověřovatelé

Více

Z á p i s č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary konaného dne 4. listopadu 2015 od 18:00 hod. v obřadní síni městského úřadu

Z á p i s č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary konaného dne 4. listopadu 2015 od 18:00 hod. v obřadní síni městského úřadu Město Velvary, náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz Z á p i s č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary konaného

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina). Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 9. listopadu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Při zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Město Pohořelice Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Josef Chvátal, Eva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 10 /2011 konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska,

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více