ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222 Školní rok 2013/2014 Školní řád Telefon: Fax:

2 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 II. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ŠKOLY... 4 III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY... 5 A. ORGANIZACE PRACOVNÍHO DNE... 5 B. VYUČOVÁNÍ A ČASOVÝ REŽIM ŽÁKŮ ZAJIŠTĚNÍ DOHLEDŮ MEZI DOPOLEDNÍ A ODPOLEDNÍ VÝUKOU... 5 C. REŽIM ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ... 6 D. MIMOŠKOLNÍ AKCE... 7 IV. PRÁVA ŽÁKŮ... 8 A. NA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY PODLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA... 8 B. NA INFORMACE O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH SVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 8 C. ZNÁT KRITÉRIA A DŮVODY HODNOCENÍ... 8 D. ZAKLÁDAT V RÁMCI ŠKOLY SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY ŽÁKŮ A STUDENTŮ, VOLIT A BÝT DO NICH VOLEN, PRACOVAT V NICH A JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM SE OBRACET NA ŘEDITELE ŠKOLY S TÍM, ŽE ŘEDITEL ŠKOLY JE POVINEN SE STANOVISKY A VYJÁDŘENÍMI TĚCHTO SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ ZABÝVAT... 8 E. VYJADŘOVAT SE KE VŠEM ROZHODNUTÍM TÝKAJÍCÍM SE PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ, PŘIČEMŽ JEJICH VYJÁDŘENÍM MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA POZORNOST ODPOVÍDAJÍCÍ JEJICH VĚKU A STUPNI VÝVOJE... 8 F. NA INFORMACE A PORADENSKOU POMOC ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ V ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE TOHO ŠKOLSKÉHO ZÁKONA... 8 V. POVINNOSTI ŽÁKŮ... 9 A. ŘÁDNĚ DOCHÁZET DO ŠKOLY A ŘÁDNĚ SE VZDĚLÁVAT... 9 B. DODRŽOVAT ŠKOLNÍ PŘEDPISY A POKYNY K OCHRANĚ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI, S NIMIŽ BYLI SEZNÁMENI... 9 C. PLNIT POKYNY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VYDANÉ V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ŠKOLNÍM ŘÁDEM... 9 D. CHOVAT SE ŠETRNĚ K VYBAVENÍ ŠKOLY E. VYVAROVAT SE PROJEVŮ ŠIKANY A V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ TAKOVÝCH PROJEVŮ INFORMOVAT TU, VÝCHOVNOU PORADKYNI, METODIKA PREVENCE, ANEBO VEDENÍ ŠKOLY F. RESPEKTOVAT SVOBODU MYŠLENÍ A NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ G. NENOSIT DO ŠKOLY PŘEDMĚTY, KTERÉ ŽÁK NEPOTŘEBUJE K VÝUCE H. NOSIT ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU A NA POŽÁDÁNÍ JI PŘEDLOŽIT VI. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A. NA INFORMACE O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ B. VOLIT A BÝT VOLENI DO ŠKOLSKÉ RADY C. VYJADŘOVAT SE KE VŠEM ROZHODNUTÍM TÝKAJÍCÍCH SE PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ D. NA INFORMACE A PORADENSKOU POMOC ŠKOLY NEBO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ V ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ PODLE TOHOTO ZÁKONA VII. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A. ZAJISTIT, ABY ŽÁCI DOCHÁZELI ŘÁDNĚ DO ŠKOLY B. NA VYZVÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ SE OSOBNĚ ZÚČASTNIT PROJEDNÁVÁNÍ ZÁVAŽNÝCH OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ JEJICH DÍTĚTE NEBO ŽÁKA C. INFORMOVAT ŠKOLU O ZMĚNĚ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍCH JEJICH DÍTĚTE NEBO JINÝCH ZÁVAŽNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ D. DOKLÁDAT DŮVODY NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE A ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ V SOULADU S PODMÍNKAMI STANOVENÝMI ŠKOLNÍM ŘÁDEM E. OZNAMOVAT ŠKOLE ÚDAJE PODLE 28 ODST. 2 A 3 A DALŠÍ ÚDAJE, KTERÉ JSOU PODSTATNÉ PRO PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ NEBO BEZPEČNOST DÍTĚTE A ŽÁKA A ZMĚNY V TĚCHTO ÚDAJÍCH VIII. VZTAHY ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ IX. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE A NÁSILÍ X. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Stránka 1

3 XI. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD A. ZÁSADY KLASIFIKACE B. ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ KLASIFIKACE C. KLASIFIKACE ŽÁKA D. SLOVNÍ HODNOCENÍ E. ZÁSADY PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA F. KOMISIONÁLNÍ A JINÉ ZKOUŠKY G. KLASIFIKACE ŽÁKŮ SE SVP H. VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ I. HODNOCENÍ CIZINCŮ J. PLNĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY MIMO ÚZEMÍ ČR XII. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ K POSÍLENÍ KÁZNĚ B. POCHVALY C. KLASIFIKACE CHOVÁNÍ XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Stránka 2

4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tento školní řád je závazný předpis, který upravuje vnitřní život školy. Je platný v souladu s ustanovením 30 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění a závazný pro všechny žáky, zaměstnance a zákonné zástupce. Stanovuje veškeré náležitosti nutné pro chod školy: Vnitřní režim školy Určuje jejich práva a povinnosti Pravidla jejich vzájemných vztahů Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zejména žáků a zaměstnanců před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace a násilí Řád školní družiny Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování Závěrečná ustanovení Školní řád je zpracován na základě těchto právních předpisů: Úmluva o právech dítěte Listina základních práv a svobod Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a přísl. prováděcích předpisů Zákon 563/2004 Sb. v platném znění a přísl. prováděcích předpisů Zákon č. 262/2006 S., zákoník práce v platném znění Vyhláška 48/2005 Sb. v platném znění Vyhláška 73/2005 Sb. v platném znění Základní údaje o škole: Základní škola, Praha 10, Olešská 2222/18 byla zřízena jako právní subjekt dne 1. ledna Právní forma školy: příspěvková organizace Zřizovatelem je Městská část Praha 10, Praha 10, Vršovická 68/1429. Součásti školy: základní škola školní družina škola pracuje podle ŠVP S chutí do školy Typy tříd: běžné třídy třídy s rozšířenou výukou jazyků (l. anglický, 2. německý jazyk a francouzský jazyk) Hlavní úkol školy: výchova a vzdělávání žáků v rámci povinné školní docházky. V roce 1993 získala škola status fakultní školy PF UK v Praze. Škola je členem asociace Linguae asociace škol s rozšířenou výukou jazyků. Stránka 3

5 II. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ŠKOLY Ředitel je statutárním orgánem školy. Jeho povinnosti a pravomoci jsou v rámci poskytování školských služeb dány školským zákonem, v pracovně právních vztazích zákoníkem práce a dalšími právními normami. V případě její nepřítomnosti je zastupován: statutárním zástupcem ředitele v mimořádné situaci i jiný vedoucí pracovník (výchovná poradkyně, metodik prevence) Ředitel školy rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud školský zákon nestanoví jinak, odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3 školského zákona, odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, zajišťuje, aby osoby uvedené v 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, odpovídá za zajištění dohledu nad žáky ve škole. zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy, stanovuje organizaci a podmínky provozu školy odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle 160 až 163 školského zákona v souladu s účelem, na který byly přiděleny, předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem. Ředitel školy plánuje činnost školy včetně jejího komplexního rozvoje, zajišťuje pracovně právní vztahy v oblasti personalistiky a mezd, jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepověřil dílčí pravomocí jiné pracovníky stanovením jejich kompetencí a povinností, zřizuje úseky dílčího řízení školy, viz Organizační struktura řízení školy. jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky úseků a koordinuje jejich činnost, odpovídá za dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, za hospodaření s majetkem, za vedení předepsané dokumentace a za BOZP, CO, PO. u záležitostí pracovně-právního, ekonomického nebo finančního charakteru musí být vždy podpis ředitele školy. Ve škole je vedena podle 28 školského zákona předepsaná dokumentace. Stránka 4

6 III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY Organizační struktura školy základní škola třídy, kabinety, šatny, řády - odborné pracovny, tělocvičny školní družina řád školní družiny, řád užívání hracích prvků školní hřiště řád školního hřiště A. organizace pracovního dne Ve škole se vyučuje podle schváleného rozvrhu hodin. Začátek vyučování je v 8 hodin, konec vyučování je stanoven rozvrhem hodin. Budova školy se otevírá pro školní družinu v 6.30 hodin, pro školní vyučování v 7.40 hodin. V 7.55 hodin je žák připraven na vyučování. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Prodlužování vyučovací hodiny není povoleno. Hodina Přestávka Od do: velká velká Konec provozu školní družiny je v 17,30hod. a uzamčení školy je v 17 hodin. B. vyučování a časový režim žáků zajištění dohledů mezi dopolední a odpolední výukou Za bezpečnost žáků během jejich pobytu ve škole a při účasti na všech akcích pořádaných školou zodpovídají pedagogičtí pracovníci: při vyučování - vyučující příslušné vyučovací hodiny, před vyučováním, o přestávkách a v době oběda - pedagogický pracovník určený rozvrhem dohledů (včetně náhradního dohledu) ve školní družině - pověřený vychovatel příslušného oddělení nebo koncového oddělení v prostoru šaten, před a po skončení vyučování - pověřený provozní zaměstnanec (vrátný) Odpovědnost začíná vstupem žáků do budovy školy před začátkem vyučování a končí odchodem žáků ze školy. Po skončení vyučování nebo stravování není žákům školy dovoleno zdržovat se v budově školy. Kdo povolí nebo přikáže žákovi další pobyt v budově, přejímá odpovědnost za jeho bezpečnost. V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je možné zajistit na základě písemné přihlášky zákonných zástupců dohled nad žáky. Tito žáci budou umístěni ve vymezené třídě, anebo ve Stránka 5

7 ŠD. Žák musí mít oficiální přihlášku s vyznačenými dny a časem pro docházku. Za žáky, jejichž rodiče nebudou požadovat dohled, škola nebude zodpovídat a budou muset opustit budovu školy. Harmonogram dohledů bude mít k dispozici každý vyučující. Pokud si rodiče nebudou dohled na některý den přát, musí žáka, nejlépe předem, omluvit. Rodičům je vstup do budovy školy povolen po dohodě s příslušným pedagogickým pracovníkem (konzultace, výchovné komise). Jednání mezi rodiči a pedagogy je povoleno pouze v době, kdy pedagog nevyučuje, na základě domluvené konzultace. Výjimku tvoří ukázkové hodiny a hodiny, do nichž si pedagog rodiče přizve a dny otevřených dveří. Vstup zákonných zástupců do školy bez oznámení učiteli není dovolen, snažíme se v maximální míře ochraňovat žáky školy před krádežemi a před proniknutím nebezpečné osoby do školy. Každý návštěvník školy musí být zapsán na vrátnici. Rodiče žáků 1. tříd mohou doprovodit v prvním týdnu výuky své dítě před začátkem výuky pouze ke skříňce, kde na žáky budou čekat třídní učitelky a potom rodiče budovu školy opustí. Po uplynutí této doby vstupují žáci 1. tříd do šatny bez doprovodu. Po skončení výuky třídní učitelka zajistí, aby žáci, kteří odcházejí s rodiči domů, opustili šatnu a odešli mimo budovu. Rodiče budou na děti čekat v prostoru u vrátnice (je možné vjet i s kočárkem). Žáci, kteří budou navštěvovat školní družinu, odejdou ze šatny s vychovatelkou, která na ně bude v šatně čekat. Za pobyt žáků na školním hřišti v době mimo vyučování nenese škola zodpovědnost. Žáci mohou využívat tento prostor pouze na vlastní nebezpečí a se souhlasem zákonných zástupců. C. režim školního hřiště 1. Veřejnosti je povoleno užívat sportoviště: Pondělí - Pátek květen září 16:00 20:00h říjen duben 15:00 19:00h Sobota, Neděle: květen září 10:00 20:00h říjen duben 10:00 17:00h 2. V prostorách školního hřiště / sportovišť je nutné DODRŽOVAT ČISTOTU 3. V prostorách školního hřiště / sportovišť platí ZÁKAZ KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ 4. V prostorách školního hřiště / sportovišť je ZAKÁZÁNO KOUŘIT Stránka 6

8 5. Do areálu školního hřiště / sportovišť platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU PSŮ 6. V areálu školního hřiště / sportovišť platí ZÁKAZ JÍZDY NA KOLE 7. V areálu školního hřiště / sportovišť platí ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ 8. V areálu školního hřiště / sportovišť platí ZÁKAZ POŠKOZOVÁNÍ VYBAVENÍ A OPLOCENÍ Řád užívání herních prvků Herní prvky byly dodány a instalovány renomovanou firmou a odpovídají bezpečnostním předpisům a normám EU 1. Herní prvky jsou určeny pro děti do 12-ti let. Osobám starším 12-ti let a DOSPĚLÝM JE UŽÍVÁNÍ HERNÍCH PRVKŮ ZAKÁZÁNO! 2. Děti mohou užívat prvky pouze POD DOZOREM DOSPĚLÉ OSOBY. DOZOR JE PLNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA BEZPEČNOST DĚTÍ. 3. Je ZAKÁZÁNO HRACÍ PRVKY NIČIT a používat k jiným účelům, než jsou určeny. 4. Řád užívání herních prvků je SOUČÁSTÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ A ŠKOLNÍHO ŘÁDU. D. mimoškolní akce Akce školy jsou součástí plánu na daný školní rok. Plán akcí je zveřejněn na webových stránkách a je dostupný k nahlédnutí ve škole. Odpovědnost za výlet, LVK a ŠVP má učitel pověřený vedením. Doprovodné osoby musí být starší 18 let. Učitel pověřený vedením výjezdů musí písemně přesně vymezit odpovědnost všech pracovníků. Doporučujeme znát přesně trasy výletů z hlediska bezpečnosti. Pedagogický doprovod na tyto akce je nutné předem projednat s ředitelem školy. Výjezdy se nahlašují zřizovateli 14dní před odjezdem na předepsaném formuláři s razítkem a podpisem ředitele. Na žáky nelze přenášet jakoukoli odpovědnost. Před třídním výletem vyplní třídní učitel veškeré formuláře, které předá vedení školy s dostatečným předstihem. Pedagog, který je pověřen vedením a organizací školy v přírodě, zahraničních či jiných výjezdů a nebo LVK, dbá pokynů daných pracovním řádem a zákoníkem práce a pokynů ředitele školy. Žáci dodržují pokyny pedagogů, kteří jsou pověřeni vedením výjezdů a pedagogického doprovodu. Před každým výjezdem jsou poučeni o BOZP a poučení potvrzují podpisem. Stránka 7

9 IV. PRÁVA ŽÁKŮ A. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona Mají právo se slušnou formou vyjádřit k záležitostem spojeným se vzděláváním a výchovou. Mohou vyhledat pedagoga, ke kterému mají důvěru a mohou ho požádat o radu, či pomoc v tíživé situaci a při problémech, se kterými si neví rady. Mohou využít schránku důvěry u vrátnice školy, obrátit se na výchovného poradce v rámci školní poradenské pomoci, anebo na metodika prevence, také na linku důvěry (číslo je u výchovné poradkyně). B. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání Podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikačního řádu s přihlédnutím k individuálním potřebám každého žáka. C. znát kritéria a důvody hodnocení Pravidelné seznamování s pravidly hodnocení na začátku školního roku. D. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat Ve škole je každý školní rok funkční a velice kreativní a aktivní žákovský parlament, který se obrací na ředitele školy a ze strany vedení školy jsou podporovány a schvalovány plánované akce (viz zsolesska.cz). E. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje Žáci mohou slušnou formou požádat o informace týkající se jejich hodnocení prospěchu a chování, mohou požádat o vysvětlení a doplnění učiva, kterému nerozumí. F. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle toho školského zákona Žáci se mohou obrátit na výchovného poradce, metodika prevence, ti mohou v závažnějších případech kontaktovat zákonné zástupce a vyzvat ke spolupráci poradenské zařízení. Mají právo na ochranu před týráním a zneužíváním. Stránka 8

10 V. POVINNOSTI ŽÁKŮ A. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas. Jejich nepřítomnost omluví zákonní zástupci nejpozději do 72 hodin. Zákonní zástupci by měli zvážit závažnost uvolňování svých dětí, neboť každá neúčast ve výuce narušuje vyučovací proces. Doporučujeme požádat o uvolnění dětí maximálně na jeden týden ve školním roce. V případě, že je uvolnění povoleno, jsou žáci povinni si doplnit zameškané učivo. Důvod nepřítomnosti zapíše zákonný zástupce do ŽK a tu žák předloží třídnímu učiteli při návratu do školy. V některých případech může škola vyžadovat lékařské potvrzení. Uvolňování z vyučování je možné pouze ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů. Na jeden týden žáky uvolňuje na základě písemné žádosti zákonných zástupců třídní učitel. Na více dnů uvolňuje na základě písemné žádosti zákonných zástupců na příslušném formuláři vedení školy. Není možné žáky uvolňovat na základě žádosti sportovních oddílů a jiných institucí. O úplné nebo částečné uvolnění z výuky některého předmětu mohou zákonní zástupci písemně požádat ředitelku školy (přiloží lékařské či jiné doporučení). Účast na vyučování nepovinných předmětů a kroužků a docházka do školní družiny je pro zařazené žáky povinná a zaznamenává se do TK. Nepřítomnost musí být omluvena v ŽK. Je možné se z nepovinného předmětu nebo kroužku odhlásit v pololetí. Aby mohl být žák hodnocen z předmětu, musí mít v klasifikačním období alespoň 70% docházku. V opačném případě nelze žáka klasifikovat. B. dodržovat školní předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Jakékoli zranění hlásí ihned vyučujícímu. Je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, uzávěry topení, plynu, elektřiny, hydrantů a hasicích přístrojů. Nesmí se vyjímat kryty ze zásuvek. Je zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky - drogy, alkohol, cigarety, energetické nápoje a léky - v celém areálu školy. Jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. Rovněž je přísně zakázáno nosit do školy pyrotechnické výrobky včetně zábavné pyrotechniky, nože a další věci, které by mohly ohrozit zdraví osob ve škole, způsobit úraz sobě i spolužákům nebo by ohrožovaly zdraví a bezpečnost. Pracovníci školy, žáci školy a další osoby, které se v budově nacházejí, mají povinnost dodržovat předpisy protipožární ochrany, zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce a řád školy. Lékárničky jsou umístěny ve: vrátnici školy (za doplnění prostřednictvím ekonomky školy odpovídá vrátný) ve sborovně (ekonomka školy) u ekonomky školy kufřík první pomoci školní družině (vedoucí vychovatelka) v kabinetě TV (paní uč. Zachová) v odborných pracovnách Každý úraz je třeba řádně ošetřit, v případě potřeby zajistit lékařské ošetření a neprodleně informovat rodiče žáka. Za předání zprávy rodičům odpovídá osoba, která byla svědkem úrazu nebo která vykonávala dozor nad žáky v době, kdy došlo k úrazu, nebo ekonomka školy, případně osoba, která byla o úrazu vyrozuměna. Kázeň ve škole musí být zajišťována tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků i pracovníků školy. C. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem Stránka 9

11 Při vstupu do školy jsou žáci povinni se přezout (do hygienicky vhodné obuvi bez černých podrážek), odložit svrchní oděv do přidělené šatní skříňky a skříňku uzamknout. Nepřezouvání se během běžného vyučování nebo používání obuvi s černou podrážkou je považováno za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Po škole nelze jezdit v obuvi opatřené kolečkem, na kolečkových bruslích apod. V průběhu přestávek smí žáci vcházet do šatny jen ve výjimečných případech se souhlasem učitele a k šatním skříňkám pouze za dozoru dospělé osoby. Mobily a cenné věci nosí stále u sebe. Při tělesné výchově je odkládají k učiteli TV. Šatní skříňky neslouží k odkládání učebnic. Ty si žáci nosí domů, aby se mohli připravovat na výuku. Žáci jsou připraveni ve třídě 5 minut před zahájením první vyučovací hodiny a mají připraveny všechny pomůcky a ŽK na lavici. V případě, že ŽK zapomenou, omluví se na začátku hodiny vyučujícímu. Pozdější omluvy jsou bezpředmětné a nebudou uznány. Během dalších přestávek se připravují na další vyučovací hodiny 5 minut před začátkem výuky. Svévolné opoždění je považováno za porušení školního řádu. V případě, že se vyučující nedostaví do pěti minut od začátku hodiny na výuku, oznámí služba tuto skutečnost vedení školy nebo ekonomce školy. Žáci pozdraví vyučujícího na začátku a konci hodiny povstáním. Jsou povinni se ve škole slušně chovat, dbát pokynů pedagogických a ostatních pracovníků a podle svých schopností se na vyučování svědomitě připravovat. V jednání s dospělými i spolužáky nepoužívají vulgární výrazy a nikoho neuráží. Je to v rozporu se správným chováním žáka ZŠ. O přestávkách žáci přechází do odborných učeben, kde bude pokračovat výuka, mohou jít na toaletu, podle harmonogramu navštívit bufet, pohovořit s kamarády na chodbě. V souvislosti s opakovaným ničením školního majetku nebo porušováním školního řádu může být přechodně pohyb žáků po škole omezen. V době příznivého počasí žáci tráví přestávky na hřišti (pobyt se řídí meteorologickou předpovědí). Na TV nosí vhodný a čistý sportovní oděv a obuv (nesmí mít černé podrážky). Pokud nejsou opakovaně připraveni na hodinu TV, zapíše příslušný vyučující tuto informaci pro zákonné zástupce do ŽK. Jestliže nedojde k nápravě, žádá učitel TV o pomoc třídního učitele. Pokud žák nenosí dlouhodobě cvičební úbor, bude kázeňsky potrestán. Žáci se řídí řádem tělocvičen. Pokud mají žáci zdravotní problém a nemohou cvičit, musí mít omluvenku od zákonného zástupce a při dlouhodobé neschopnosti omluvenku od odborného lékaře. Žáci opouští pouze uklizenou třídu (zvednuté židle, umytá tabule ) po skončení vyučování (dopoledního vyučování) pod dozorem posledního vyučujícího pedagoga. Ten žáky odvede do šatny a na obědy. Úklid třídy se vztahuje i na odpolední vyučování. Samostatně odcházejí pouze 9. ročníky. Žáci nesmí bez vědomí třídního učitele (náhradního třídního učitele) opustit v průběhu výuky budovu školy. Mohou být během vyučování uvolněni pouze při osobním vyzvednutí zákonnými zástupci nebo na jejich písemnou žádost (lze zaslat i faxem nebo em). Žádost s datem, hodinou a podpisem zákonného zástupce předáte třídnímu (náhradnímu) učiteli. Ten vám vystaví propustku pro službu ve vrátnici. Omluvenky jsou vždy napsány zákonnými zástupci do ŽK, tu žáci předkládají neprodleně při návratu do školy. Po skončení vyučování se žáci nesmí sami pohybovat v budově školy. Škola umožní žákům o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pobyt ve vymezených prostorách školy. Žákům je zakázán pobyt mimo tyto vymezené prostory. V těchto prostorách je nad žáky vykonáván dohled. Žáci, jejichž rodiče si tento dohled nebudou přát, musí přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trávit mimo školu. Dvacet minut před zahájením odpoledního vyučování mohou žáci opět vstupovat do budovy školy. Vstup do tělocvičny a odborných pracoven (chemie, fyzika, VT, keramická dílna, tělocvična) je povolen jen za přítomnosti pedagoga, který má za prostory odpovědnost. Žáci zdraví všechny dospělé osoby v budově školy, je to slušnost. Je zakázáno chodit po budově školy v čepici. Zákaz platí pro dívky i hochy. Stránka 10

12 O přestávkách žáci neotvírají okna a nevyklánějí se z nich. Je to velmi nebezpečné. Při vyučování i o přestávkách otevírá okna pouze učitel. Nesmí se rovněž manipulovat se žaluziemi a plastovými okny. Opravy jsou velmi nákladné. V případě potřeby žáci osloví vyučujícího s žádostí o otevření oken či zastínění žaluziemi. Žáci budou chodit do školy řádně upravení, umytí a v čistém oblečení. Oblečení bude odpovídat ročnímu období a počasí, aby všichni mohli bez problémů absolvovat školní výuku i přestávky. Nikdo nebude mít v budově na hlavě čepici a všechny bundy, boty a čepice budou ve skříňkách v šatně. Skříňky musí být zamčené kontrola TU. Dívky budou normálně upravené a nebudou mít nevhodně nalíčený obličej. Škodí to jejich pleti, neodpovídá hygienickým požadavkům, vadí při tělesné výchově a dalších fyzických aktivitách. D. chovat se šetrně k vybavení školy Platí jednoduché pravidlo: Čím více ušetříme za zničené věci, tím více můžeme nakoupit nových věcí. Žáci se snaží šetřit školní majetek a pomůcky. Udržují je v pořádku a čistotě. Učebnice nosí řádně obalené. Při poškození či ztrátě je musí zaplatit. Popisování lavic a stěn se považuje za úmyslné poškozování školního majetku. Poškodí-li úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, jsou žáci povinni jej opravit nebo škodu nahradit na vlastní náklady. Nebude-li zjištěn viník a škoda vznikla úmyslně v dané třídě, bude náhrada škody uhrazena z třídního fondu. Neplýtvají energií, vodou a toaletními potřebami. E. vyvarovat se projevů šikany a v případě zjištění takových projevů informovat TU, výchovnou poradkyni, metodika prevence, anebo vedení školy Žáci jsou povinni neprodleně nahlásit třídnímu učiteli nebo výchovné poradkyni šikanu nebo projevy šikany, kterých jsou svědkem nebo, o které se dozví. Nenechají nikoho šikanovat a oznámí tyto případy! Není to projev slabosti, ale naopak projev silného a čestného jedince. V případě obav z pomsty, je každý učitel povinen zachovat vaši anonymitu. F. respektovat svobodu myšlení a náboženského vyznání Žáci mají právo na svobodu myšlení a náboženství. Nesmí být vystaveni svévolnému zasahování do soukromého života, rodiny, domova a korespondence. G. nenosit do školy předměty, které žák nepotřebuje k výuce Žáci nesmí používat mobilní telefon během výuky, telefonovat, ani přijímat hovory (telefon musí být vypnutý, pokud neslouží přímo k výuce). Mobilní telefon nosí s sebou uložený ve školním batohu na vlastní zodpovědnost. Nesmí jej nikde odkládat. Při tělesné výchově platí, že se cenné předměty zamknou v kabinetu TV. Jakékoliv problémy s používáním mobilního telefonu ve výuce budou oznámeny a řešeny se zákonnými zástupci. Na školních výjezdech si za mobil i další elektroniku, kterou si žáci berou s sebou, zodpovídají sami. H. nosit žákovskou knížku a na požádání ji předložit Žáci musí na požádání učiteli předložit ŽK. Po ukončení absence žáci předloží ŽK s omluvenkou. V případě opakovaného zapomínání ŽK uvědomí třídní učitel zákonného zástupce prokazatelným způsobem. Tento přestupek je považován za vážné porušení školního řádu. Ztrátu ŽK musí žák neprodleně nahlásit třídnímu učiteli a zakoupit si novou ŽK. Musí požádat vyučující o dodatečné dopsání známek. Stránka 11

13 VI. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání K tomuto účelu slouží třídní schůzky, konzultační hodiny pedagogických pracovníků, žákovská knížka, elektronická žákovská knížka. O informace mohou požádat písemně, anebo elektronickou poštou. Škola informuje o všech problémech, které se mohou vyskytnout u jednotlivých žáků, případně jsou rodiče vyzváni k návštěvě školy, k projednání problému s vyučujícím, v závažnějších případech je přítomen výchovný poradce a vedení školy. B. volit a být voleni do školské rady Zástupci z řad zákonných zástupců jsou voleni do školské rady podle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. C. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí Pokud nesouhlasí s opatřením týkajícím se prospěchu a chování, mají právo věc projednat s třídním učitelem a pokud nejsou spokojení s vyřízením stížnosti, mohou se obrátit na výchovného poradce, metodika prevence a ředitele školy. Stížnost musí být písemná. Všichni zaměstnanci školy, kterých se stížnost týká, se ke stížnosti vyjádří, doloží všechny skutečnosti a dokumentaci. O projednání stížnosti se sepíše záznam, který podepíší všechny strany. V závěru zápisu z jednání je návrh na řešení. Stížnost se může projednat i na příslušné komisi s oslovenými pedagogy a vedením školy. Všechny zúčastněné strany se budou snažit stížnostem předcházet. D. na informace a poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání svých dětí podle tohoto zákona Poradenská pomoc se poskytuje v rámci školy ve spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence a speciálním pedagogem PPP nebo SPC. Výchovný poradce má pravidelné konzultační hodiny, metodik prevence má konzultace podle potřeby, speciální pedagog dochází pravidelně 1krát za 14 dní. Se SPC si konzultace a jednání domlouváme podle potřeby školy. VII. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A. zajistit, aby žáci docházeli řádně do školy B. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte nebo žáka C. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích jejich dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání D. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem E. oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka a změny v těchto údajích Stránka 12

14 VIII. VZTAHY ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogičtí pracovníci pravidelně informují zákonné zástupce o prospěchu, chování pravidelné třídní schůzky, (dle plánu na školní rok), žákovská knížka, elektronická žákovská knížka, elektronická pošta, dopis, žádost, konzultační schůzky se zákonnými zástupci Zákonní zástupci jsou informováni o mimořádných událostech mimo školu (v součinnosti s policií apod.). Škola informuje příslušné orgány OSPOD, policie) v případě, že žák dlouhodobě porušuje školní řád záškoláctví apod. Škola zveřejňuje na webových stránkách důležité materiály, dokumenty a informace pro zákonné zástupce se souhlasem ředitele školy. Zákonný zástupce musí být neodkladně informován o úrazech žáka, krádeži a jiných důležitých skutečnostech. V případě závažného porušení školního řádu, je rovněž informován zákonný zástupce. Podle závažnosti přestupku je řeší třídní učitel v součinnosti s výchovným poradcem, pracovníkem OSPOD, vedením školy výchovné komise a jsou vyvozeny důsledky. Z projednávání těchto záležitostí jsou písemné zápisy. Na závěr se stanoví kázeňské opatření. Stránka 13

15 IX. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE A NÁSILÍ Pedagogičtí pracovníci i žáci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnost a ochrany zdraví, řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem školy. Žáci jsou povinni neprodleně informovat třídního učitele, vychovatele, anebo jiného zaměstnance školy (vedení školy, výchovný poradce) o zranění, fyzickém napadení, projevech šikany. Všichni zaměstnanci se povinně zúčastňují školení BOZP a PO, je vedena dokumentace poučení žáků o BOZP a PO je zaznamenáno v třídní knize. Na půdě školy je zakázána jakákoliv propagace extrémních politických stran a hnutí. Ve škole platí zákaz kouření pro zaměstnance i žáky, užívání alkoholu a omamných látek. Distribuce omamných a psychotropních látek je trestná. V prostorách školy se nesmí používat zbraně, pyrotechnika a jiné nebezpečné předměty. Je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm. Chemické látky jsou pouze v kabinetu chemie a používají se k výuce v odborné pracovně (viz řád učebny chemie). Žáci nesmí manipulovat s elektrickými spotřebiči a topením. Žáci nesmí otevírat okna, nesmí se vyklánět z oken. Pro zaměstnance jsou k dispozici prověřené rychlovarné konvice. Metodik prevence aktualizuje minimální preventivní program na školní rok. Pokud se žáci účastní akce školy mimo budovu, řídí se pokyny doprovodu. V průběhu výuky nesmí žák opustit školu bez propustky od třídního učitele (napíše na základě omluvenky od zákonného zástupce), kterou předá na vrátnici. Přestávku mezi výukou tráví žáci s dohledem, pokud je přihlášen od zákonného zástupce, ale v opačném případě musí opustit budovu školy a vrátit se 20 minut před začátkem výuky. Stránka 14

16 X. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Provoz ŠD Školní družina je v provozu od 6.30 do 7.40 v ranních hodinách. Žáci mohou přicházet do Dále je školní družina v provozu od nebo do v odpoledních hodinách. Platby Měsíční poplatek za ŠD činí 300,- Kč. Platba probíhá ve dvou splátkách září prosinec 1200,- Kč splatnost do leden červen 1800,- Kč splatnost do Platba probíhá u hlavní vychovatelky. Přihlašování žáků Do školní družiny jsou přihlašováni žáci 1. až 5. ročníku zákonnými zástupci vyplněním přihlášky a zápisního listu. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů, ostatní dle volné kapacity. Odhlašování žáků Žáci jsou odhlašováni zákonnými zástupci vyplněním odhlášky s uvedeným datem ukončení docházky do ŠD. Vyloučení žáka Žák může být ze ŠD vyloučen z kázeňských důvodů, porušováním řádu ŠD nebo nezaplacením předepsaných poplatků v termínu. Dále může dojít k vyloučení při opakovaném pozdním vyzvedávání žáka. Vyzvedávání žáků Pro odchod dítěte ze ŠD je závazné sdělení zákonného zástupce na zápisním lístku. Pokud je třeba výjimečně uvolnit dítě jinak, než je zde uvedeno, musí zákonný zástupce sdělit změnu písemně na samostatném lístečku, kde je nutné uvést datum, jméno a příjmení dítěte, hodinu odchodu a zda dítě odejde samo či s doprovodem konkrétní osoby. Pokud jde o změnu v odchodech trvalejšího rázu, uvede se přímo v zápisním lístku. Bez písemného sdělení není možné dítě ze ŠD uvolnit. Doba odchodů dětí je stanovena takto: (popř. ihned po obědě) stejný postup jako v 15 hodin hod. průběžně na zazvonění Konec provozu školní družiny je v 17,30hod. a uzamčení školy je v 17 hodin. Pokud si žáka rodiče nevyzvednou, je žák ve spolupráci s OSPD náhradně umístěn. Informace obdrží rodiče poté na tel. č Za docházku se považuje i docházka pouze do ranní ŠD nebo docházka i jeden den v měsíci. Předávání žáků Po skončení dopoledního vyučování předávají žáky vychovatelkám vyučující poslední hodiny a poskytují jim potřebné informace. Pokud žáky neučí poslední hodinu třídní učitelka, připraví informace pro příslušnou vyučující. Žáci, kteří navštěvují zájmový kroužek v budově školy, jsou předáváni vychovatelkami příslušnému vedoucímu kroužku ve smluvený čas, na předem určeném místě. Po skončení musí vedoucí kroužku žáka předat buď zákonnému zástupci, nebo vychovatelce zpět do ŠD. Bezpečnost žáků Stránka 15

17 Na začátku školního roku a před jednotlivými akcemi vychovatelky seznamují žáky s pravidly bezpečnosti. O poučení provádějí záznam v třídní knize. Vychovatelky odpovídají za bezpečnost žáků po celou dobu, kdy jsou jim žáci svěřeni a zajišťují dozor při všech činnostech. Oddělení se naplňují maximálně na počet 30 žáků. Při pobytu mimo areál školy nesmí počet přesáhnout 25 žáků. Každou akci hlásí vychovatelky včas vedení školy, před začátkem akce odevzdají řádně vyplněný formulář. Po budově se žáci nesmějí pohybovat sami, pokud žák opustí určené místo nebo budovu školy, jedná se o hrubé porušení řádu ŠD. Pokud dojde k úrazu žáka, poskytne vychovatelka první pomoc a vždy informuje zákonného zástupce. O úrazu provede záznam do Knihy úrazů, v případě nutnosti lékařského ošetření vyplní vychovatelka protokol o úrazu. Komunikace mezi ŠD a zákonnými zástupci telefonická konzultace písemná konzultace třídní schůzky Oddělení ve ŠD: 1. oddělení - 1. třída vychovatelka: Mgr. Miroslava Svobodová 2. oddělení - 2. třídy vychovatelka: Sabina Kheková 3. oddělení - 3. třídy vychovatel: Mgr. Ladislava Stromajerová 4. oddělení - 4. a 5. třída vychovatelka: Šimon Honetschläger Stránka 16

18 XI. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD A. zásady klasifikace Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. Žáci jsou v pololetí a na závěr školního roku hodnoceni podle zásad klasifikace. Učitelé jednotlivých předmětů žáky klasifikují s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých žáků (zohlednění na základě vyšetření z PPP, SPC, sociálnímu znevýhodnění, zdravotnímu znevýhodnění, zdravotnímu postižení apod.) Platí zásada nestrannosti, spravedlivého přístupu ke každému žákovi. Učitelé rozlišují klasifikaci u předmětů teoretických a s výchovným zaměřením. Pozornost je věnována sebehodnocení a vzájemnému hodnocení žáků. B. získávání podkladů klasifikace Učitelé získávají podklady pro klasifikaci pozorováním žáka, sledováním jeho připravenosti na výuku, z ústního a písemného projevu žáků, analyzují tyto projevy. Písemné projevy si učitel rovnoměrně rozvrhne do jednotlivých období a závažnější písemné práce ohlásí předem. S každým výsledkem jsou žáci seznamováni, hovoří se o kladech i nedostatcích. Při klasifikaci lze použít i doplňkové hodnocení body, hodnocení různých aktivit, skupinovou práci na projektech apod., které dokreslují celkové hodnocení žáků. C. klasifikace žáka vyhlášky 256/2012 Sb.: (1) Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni: a) 1 - velmi dobré, b) 2 - uspokojivé, c) 3 - neuspokojivé. (2) Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. (3) Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - dobrý, d) 4 - dostatečný, e) 5 - nedostatečný. (4) Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Stránka 17

19 (5) Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. (6) Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou skutečnost, která ovlivňuje jejich výkon dle odstavců 2 a vyhlášky 256/2012 Sb. (1) Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn 20), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo uvolněn/a. (2) Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu 21), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo nehodnocen/a. (3) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl/a s vyznamenáním, b) prospěl/a, c) neprospěl/a, d) nehodnocen/a. (4) Žák je hodnocen stupněm a) prospěl/a s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle 14 odst. 2, b) prospěl/a, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, c) neprospěl/a, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, d) nehodnocen/a, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. D. slovní hodnocení Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka, obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. Slovní hodnocení se zpravidla užívá u žáků 1. stupně. Širší slovní hodnocení srovnávací tabulka 1 - ovládá bezpečně 2 - ovládá 3 - v podstatě ovládá 4 - ovládá se značnými mezerami 5 - neovládá Stránka 18

20 E. zásady pro sebehodnocení žáka Smyslem sebehodnocení je přivést žáka k posouzení, uvědomění si úrovně svého rozvoje, naučit se formulovat opatření, která pro svůj další rozvoj učiní a následně posoudit svůj vlastní pokrok. Tím ho přivést k autoregulaci svého učení a zodpovědnosti za své výsledky. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků: v jednotlivých učebních oblastech předem stanovíme a žákům sdělíme základní učební požadavky, jasně formulujeme, jaké dovednosti si žáci mají osvojit, čemu se mají naučit, upozorňujeme je, jaké činnosti nebo pokusy budou provádět, o čem budeme hovořit, žákům předkládáme reálné a dosažitelné cíle, žákům důvěřujeme a sebehodnocení nepovažujeme za příležitost k podvádění, díky zpětné vazbě mají učitelé i žáci přehled o tom, co a jak již zvládli vedeme žáky k tomu, aby si do svých učebních materiálů zaznamenávali to, co už dobře ovládají, částečně ovládají nebo ještě nezvládají, a tak mohou učitelé následně přistupovat k individuálnímu řešení jejich problémů a nejasností, žákům umožňujeme vyjadřovat své myšlenky, názory a prezentovat své vědomosti, nejdříve dáváme příležitost projevit se žákům, kteří se v daném učivu orientují jako první, na jejich příkladu si ostatní žáci nejlépe uvědomí vlastní stupeň poznání, dodržujeme zásady a pravidla pozitivního hodnocení Sebehodnocení žáka zahrnuje: Vyhodnocení výstupů a obsahu jednotlivých oborů vzdělávání a zvládnutí úrovně některých klíčových kompetencí žák se učí ústně zhodnotit po skončení probraného učebního celku úroveň zvládnutí dílčích výstupů, jichž je dosahováno prostřednictvím osvojovaného učiva, žák tak dostává přehled o svém individuálním pokroku a podílí se na plánování a řízení svého učení. V 1. ročníku se hodnocení provádí pomocí motivačních obrázků. Základní body sebehodnocení forma popisu, jak se vidím já z hlediska míry osvojení si určitých vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, sloužící ke svému sebepoznání, příležitost uvědomit si, co mohu udělat pro to, aby moje úroveň osvojení byla kvalitnější, možnost vést s učitelem i rodiči diskusi o tom, jaké zvolit kroky a postupy směřující k pocitu maximální osobní úspěšnosti Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 1. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: co se mu daří co mu ještě nejde jak bude pokračovat dál. 2. Při školní práci vedeme plán týdenní a měsíční - sebehodnocení podle plánu, 3 x ročně plnění kompetencí. Žáci hodnotí svoji práci průběžně: v informační knížce dle plánu práce v jednotlivých předmětech za každý týden, v informační knížce každý měsíc vyhodnotí, kam došli, čeho dosáhli, co se chtějí dovědět, třikrát ročně vyhodnocují úroveň dosažených kompetencí, po ukončení projektů hodnotí, co se jim podařilo nepodařilo, co by příště udělali jinak, pomocí barometru, gesta, smajlíků apod., hodnotí jednotlivé krátkodobé aktivity Stránka 19

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Školní řád Na základě

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická

Více

Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, 750 02

Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, 750 02 Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, 750 02 IČ: 60782358 tel. +420 581 701 613, +420 606 786 286 fax +420 581 701 627 e-mail: skola@zstenis.com www: zstenis.com ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah 1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Základní škola Rakovského v Praze 12

Základní škola Rakovského v Praze 12 Základní škola Rakovského v Praze 12 Š K O L N Í Ř Á D pro škol. rok 2009 2010 Škola je výchovná a vzdělávací instituce, kde se všichni zúčastnění chovají tak, aby mezi nimi nedocházelo k nedorozumění,

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Školní řád platný od 1. 9. 2012 vypracován podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

Více

Školní řád. čl. 2 Chování žáka

Školní řád. čl. 2 Chování žáka Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 Kelč Tel/ Fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz Školní řád Plné znění včetně úprav a doplnění - prosinec 1999. Doplnění školního řádu - Používání mobilních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více