ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222 Školní rok 2013/2014 Školní řád Telefon: Fax:

2 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 II. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ŠKOLY... 4 III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY... 5 A. ORGANIZACE PRACOVNÍHO DNE... 5 B. VYUČOVÁNÍ A ČASOVÝ REŽIM ŽÁKŮ ZAJIŠTĚNÍ DOHLEDŮ MEZI DOPOLEDNÍ A ODPOLEDNÍ VÝUKOU... 5 C. REŽIM ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ... 6 D. MIMOŠKOLNÍ AKCE... 7 IV. PRÁVA ŽÁKŮ... 8 A. NA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY PODLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA... 8 B. NA INFORMACE O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH SVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 8 C. ZNÁT KRITÉRIA A DŮVODY HODNOCENÍ... 8 D. ZAKLÁDAT V RÁMCI ŠKOLY SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY ŽÁKŮ A STUDENTŮ, VOLIT A BÝT DO NICH VOLEN, PRACOVAT V NICH A JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM SE OBRACET NA ŘEDITELE ŠKOLY S TÍM, ŽE ŘEDITEL ŠKOLY JE POVINEN SE STANOVISKY A VYJÁDŘENÍMI TĚCHTO SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ ZABÝVAT... 8 E. VYJADŘOVAT SE KE VŠEM ROZHODNUTÍM TÝKAJÍCÍM SE PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ, PŘIČEMŽ JEJICH VYJÁDŘENÍM MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA POZORNOST ODPOVÍDAJÍCÍ JEJICH VĚKU A STUPNI VÝVOJE... 8 F. NA INFORMACE A PORADENSKOU POMOC ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ V ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE TOHO ŠKOLSKÉHO ZÁKONA... 8 V. POVINNOSTI ŽÁKŮ... 9 A. ŘÁDNĚ DOCHÁZET DO ŠKOLY A ŘÁDNĚ SE VZDĚLÁVAT... 9 B. DODRŽOVAT ŠKOLNÍ PŘEDPISY A POKYNY K OCHRANĚ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI, S NIMIŽ BYLI SEZNÁMENI... 9 C. PLNIT POKYNY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VYDANÉ V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ŠKOLNÍM ŘÁDEM... 9 D. CHOVAT SE ŠETRNĚ K VYBAVENÍ ŠKOLY E. VYVAROVAT SE PROJEVŮ ŠIKANY A V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ TAKOVÝCH PROJEVŮ INFORMOVAT TU, VÝCHOVNOU PORADKYNI, METODIKA PREVENCE, ANEBO VEDENÍ ŠKOLY F. RESPEKTOVAT SVOBODU MYŠLENÍ A NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ G. NENOSIT DO ŠKOLY PŘEDMĚTY, KTERÉ ŽÁK NEPOTŘEBUJE K VÝUCE H. NOSIT ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU A NA POŽÁDÁNÍ JI PŘEDLOŽIT VI. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A. NA INFORMACE O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ B. VOLIT A BÝT VOLENI DO ŠKOLSKÉ RADY C. VYJADŘOVAT SE KE VŠEM ROZHODNUTÍM TÝKAJÍCÍCH SE PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ D. NA INFORMACE A PORADENSKOU POMOC ŠKOLY NEBO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ V ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ PODLE TOHOTO ZÁKONA VII. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A. ZAJISTIT, ABY ŽÁCI DOCHÁZELI ŘÁDNĚ DO ŠKOLY B. NA VYZVÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ SE OSOBNĚ ZÚČASTNIT PROJEDNÁVÁNÍ ZÁVAŽNÝCH OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ JEJICH DÍTĚTE NEBO ŽÁKA C. INFORMOVAT ŠKOLU O ZMĚNĚ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍCH JEJICH DÍTĚTE NEBO JINÝCH ZÁVAŽNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ D. DOKLÁDAT DŮVODY NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE A ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ V SOULADU S PODMÍNKAMI STANOVENÝMI ŠKOLNÍM ŘÁDEM E. OZNAMOVAT ŠKOLE ÚDAJE PODLE 28 ODST. 2 A 3 A DALŠÍ ÚDAJE, KTERÉ JSOU PODSTATNÉ PRO PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ NEBO BEZPEČNOST DÍTĚTE A ŽÁKA A ZMĚNY V TĚCHTO ÚDAJÍCH VIII. VZTAHY ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ IX. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE A NÁSILÍ X. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Stránka 1

3 XI. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD A. ZÁSADY KLASIFIKACE B. ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ KLASIFIKACE C. KLASIFIKACE ŽÁKA D. SLOVNÍ HODNOCENÍ E. ZÁSADY PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA F. KOMISIONÁLNÍ A JINÉ ZKOUŠKY G. KLASIFIKACE ŽÁKŮ SE SVP H. VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ I. HODNOCENÍ CIZINCŮ J. PLNĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY MIMO ÚZEMÍ ČR XII. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ K POSÍLENÍ KÁZNĚ B. POCHVALY C. KLASIFIKACE CHOVÁNÍ XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Stránka 2

4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tento školní řád je závazný předpis, který upravuje vnitřní život školy. Je platný v souladu s ustanovením 30 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění a závazný pro všechny žáky, zaměstnance a zákonné zástupce. Stanovuje veškeré náležitosti nutné pro chod školy: Vnitřní režim školy Určuje jejich práva a povinnosti Pravidla jejich vzájemných vztahů Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zejména žáků a zaměstnanců před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace a násilí Řád školní družiny Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování Závěrečná ustanovení Školní řád je zpracován na základě těchto právních předpisů: Úmluva o právech dítěte Listina základních práv a svobod Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a přísl. prováděcích předpisů Zákon 563/2004 Sb. v platném znění a přísl. prováděcích předpisů Zákon č. 262/2006 S., zákoník práce v platném znění Vyhláška 48/2005 Sb. v platném znění Vyhláška 73/2005 Sb. v platném znění Základní údaje o škole: Základní škola, Praha 10, Olešská 2222/18 byla zřízena jako právní subjekt dne 1. ledna Právní forma školy: příspěvková organizace Zřizovatelem je Městská část Praha 10, Praha 10, Vršovická 68/1429. Součásti školy: základní škola školní družina škola pracuje podle ŠVP S chutí do školy Typy tříd: běžné třídy třídy s rozšířenou výukou jazyků (l. anglický, 2. německý jazyk a francouzský jazyk) Hlavní úkol školy: výchova a vzdělávání žáků v rámci povinné školní docházky. V roce 1993 získala škola status fakultní školy PF UK v Praze. Škola je členem asociace Linguae asociace škol s rozšířenou výukou jazyků. Stránka 3

5 II. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ŠKOLY Ředitel je statutárním orgánem školy. Jeho povinnosti a pravomoci jsou v rámci poskytování školských služeb dány školským zákonem, v pracovně právních vztazích zákoníkem práce a dalšími právními normami. V případě její nepřítomnosti je zastupován: statutárním zástupcem ředitele v mimořádné situaci i jiný vedoucí pracovník (výchovná poradkyně, metodik prevence) Ředitel školy rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud školský zákon nestanoví jinak, odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3 školského zákona, odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, zajišťuje, aby osoby uvedené v 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, odpovídá za zajištění dohledu nad žáky ve škole. zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy, stanovuje organizaci a podmínky provozu školy odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle 160 až 163 školského zákona v souladu s účelem, na který byly přiděleny, předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem. Ředitel školy plánuje činnost školy včetně jejího komplexního rozvoje, zajišťuje pracovně právní vztahy v oblasti personalistiky a mezd, jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepověřil dílčí pravomocí jiné pracovníky stanovením jejich kompetencí a povinností, zřizuje úseky dílčího řízení školy, viz Organizační struktura řízení školy. jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky úseků a koordinuje jejich činnost, odpovídá za dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, za hospodaření s majetkem, za vedení předepsané dokumentace a za BOZP, CO, PO. u záležitostí pracovně-právního, ekonomického nebo finančního charakteru musí být vždy podpis ředitele školy. Ve škole je vedena podle 28 školského zákona předepsaná dokumentace. Stránka 4

6 III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY Organizační struktura školy základní škola třídy, kabinety, šatny, řády - odborné pracovny, tělocvičny školní družina řád školní družiny, řád užívání hracích prvků školní hřiště řád školního hřiště A. organizace pracovního dne Ve škole se vyučuje podle schváleného rozvrhu hodin. Začátek vyučování je v 8 hodin, konec vyučování je stanoven rozvrhem hodin. Budova školy se otevírá pro školní družinu v 6.30 hodin, pro školní vyučování v 7.40 hodin. V 7.55 hodin je žák připraven na vyučování. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Prodlužování vyučovací hodiny není povoleno. Hodina Přestávka Od do: velká velká Konec provozu školní družiny je v 17,30hod. a uzamčení školy je v 17 hodin. B. vyučování a časový režim žáků zajištění dohledů mezi dopolední a odpolední výukou Za bezpečnost žáků během jejich pobytu ve škole a při účasti na všech akcích pořádaných školou zodpovídají pedagogičtí pracovníci: při vyučování - vyučující příslušné vyučovací hodiny, před vyučováním, o přestávkách a v době oběda - pedagogický pracovník určený rozvrhem dohledů (včetně náhradního dohledu) ve školní družině - pověřený vychovatel příslušného oddělení nebo koncového oddělení v prostoru šaten, před a po skončení vyučování - pověřený provozní zaměstnanec (vrátný) Odpovědnost začíná vstupem žáků do budovy školy před začátkem vyučování a končí odchodem žáků ze školy. Po skončení vyučování nebo stravování není žákům školy dovoleno zdržovat se v budově školy. Kdo povolí nebo přikáže žákovi další pobyt v budově, přejímá odpovědnost za jeho bezpečnost. V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je možné zajistit na základě písemné přihlášky zákonných zástupců dohled nad žáky. Tito žáci budou umístěni ve vymezené třídě, anebo ve Stránka 5

7 ŠD. Žák musí mít oficiální přihlášku s vyznačenými dny a časem pro docházku. Za žáky, jejichž rodiče nebudou požadovat dohled, škola nebude zodpovídat a budou muset opustit budovu školy. Harmonogram dohledů bude mít k dispozici každý vyučující. Pokud si rodiče nebudou dohled na některý den přát, musí žáka, nejlépe předem, omluvit. Rodičům je vstup do budovy školy povolen po dohodě s příslušným pedagogickým pracovníkem (konzultace, výchovné komise). Jednání mezi rodiči a pedagogy je povoleno pouze v době, kdy pedagog nevyučuje, na základě domluvené konzultace. Výjimku tvoří ukázkové hodiny a hodiny, do nichž si pedagog rodiče přizve a dny otevřených dveří. Vstup zákonných zástupců do školy bez oznámení učiteli není dovolen, snažíme se v maximální míře ochraňovat žáky školy před krádežemi a před proniknutím nebezpečné osoby do školy. Každý návštěvník školy musí být zapsán na vrátnici. Rodiče žáků 1. tříd mohou doprovodit v prvním týdnu výuky své dítě před začátkem výuky pouze ke skříňce, kde na žáky budou čekat třídní učitelky a potom rodiče budovu školy opustí. Po uplynutí této doby vstupují žáci 1. tříd do šatny bez doprovodu. Po skončení výuky třídní učitelka zajistí, aby žáci, kteří odcházejí s rodiči domů, opustili šatnu a odešli mimo budovu. Rodiče budou na děti čekat v prostoru u vrátnice (je možné vjet i s kočárkem). Žáci, kteří budou navštěvovat školní družinu, odejdou ze šatny s vychovatelkou, která na ně bude v šatně čekat. Za pobyt žáků na školním hřišti v době mimo vyučování nenese škola zodpovědnost. Žáci mohou využívat tento prostor pouze na vlastní nebezpečí a se souhlasem zákonných zástupců. C. režim školního hřiště 1. Veřejnosti je povoleno užívat sportoviště: Pondělí - Pátek květen září 16:00 20:00h říjen duben 15:00 19:00h Sobota, Neděle: květen září 10:00 20:00h říjen duben 10:00 17:00h 2. V prostorách školního hřiště / sportovišť je nutné DODRŽOVAT ČISTOTU 3. V prostorách školního hřiště / sportovišť platí ZÁKAZ KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ 4. V prostorách školního hřiště / sportovišť je ZAKÁZÁNO KOUŘIT Stránka 6

8 5. Do areálu školního hřiště / sportovišť platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU PSŮ 6. V areálu školního hřiště / sportovišť platí ZÁKAZ JÍZDY NA KOLE 7. V areálu školního hřiště / sportovišť platí ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ 8. V areálu školního hřiště / sportovišť platí ZÁKAZ POŠKOZOVÁNÍ VYBAVENÍ A OPLOCENÍ Řád užívání herních prvků Herní prvky byly dodány a instalovány renomovanou firmou a odpovídají bezpečnostním předpisům a normám EU 1. Herní prvky jsou určeny pro děti do 12-ti let. Osobám starším 12-ti let a DOSPĚLÝM JE UŽÍVÁNÍ HERNÍCH PRVKŮ ZAKÁZÁNO! 2. Děti mohou užívat prvky pouze POD DOZOREM DOSPĚLÉ OSOBY. DOZOR JE PLNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA BEZPEČNOST DĚTÍ. 3. Je ZAKÁZÁNO HRACÍ PRVKY NIČIT a používat k jiným účelům, než jsou určeny. 4. Řád užívání herních prvků je SOUČÁSTÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ A ŠKOLNÍHO ŘÁDU. D. mimoškolní akce Akce školy jsou součástí plánu na daný školní rok. Plán akcí je zveřejněn na webových stránkách a je dostupný k nahlédnutí ve škole. Odpovědnost za výlet, LVK a ŠVP má učitel pověřený vedením. Doprovodné osoby musí být starší 18 let. Učitel pověřený vedením výjezdů musí písemně přesně vymezit odpovědnost všech pracovníků. Doporučujeme znát přesně trasy výletů z hlediska bezpečnosti. Pedagogický doprovod na tyto akce je nutné předem projednat s ředitelem školy. Výjezdy se nahlašují zřizovateli 14dní před odjezdem na předepsaném formuláři s razítkem a podpisem ředitele. Na žáky nelze přenášet jakoukoli odpovědnost. Před třídním výletem vyplní třídní učitel veškeré formuláře, které předá vedení školy s dostatečným předstihem. Pedagog, který je pověřen vedením a organizací školy v přírodě, zahraničních či jiných výjezdů a nebo LVK, dbá pokynů daných pracovním řádem a zákoníkem práce a pokynů ředitele školy. Žáci dodržují pokyny pedagogů, kteří jsou pověřeni vedením výjezdů a pedagogického doprovodu. Před každým výjezdem jsou poučeni o BOZP a poučení potvrzují podpisem. Stránka 7

9 IV. PRÁVA ŽÁKŮ A. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona Mají právo se slušnou formou vyjádřit k záležitostem spojeným se vzděláváním a výchovou. Mohou vyhledat pedagoga, ke kterému mají důvěru a mohou ho požádat o radu, či pomoc v tíživé situaci a při problémech, se kterými si neví rady. Mohou využít schránku důvěry u vrátnice školy, obrátit se na výchovného poradce v rámci školní poradenské pomoci, anebo na metodika prevence, také na linku důvěry (číslo je u výchovné poradkyně). B. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání Podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikačního řádu s přihlédnutím k individuálním potřebám každého žáka. C. znát kritéria a důvody hodnocení Pravidelné seznamování s pravidly hodnocení na začátku školního roku. D. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat Ve škole je každý školní rok funkční a velice kreativní a aktivní žákovský parlament, který se obrací na ředitele školy a ze strany vedení školy jsou podporovány a schvalovány plánované akce (viz zsolesska.cz). E. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje Žáci mohou slušnou formou požádat o informace týkající se jejich hodnocení prospěchu a chování, mohou požádat o vysvětlení a doplnění učiva, kterému nerozumí. F. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle toho školského zákona Žáci se mohou obrátit na výchovného poradce, metodika prevence, ti mohou v závažnějších případech kontaktovat zákonné zástupce a vyzvat ke spolupráci poradenské zařízení. Mají právo na ochranu před týráním a zneužíváním. Stránka 8

10 V. POVINNOSTI ŽÁKŮ A. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas. Jejich nepřítomnost omluví zákonní zástupci nejpozději do 72 hodin. Zákonní zástupci by měli zvážit závažnost uvolňování svých dětí, neboť každá neúčast ve výuce narušuje vyučovací proces. Doporučujeme požádat o uvolnění dětí maximálně na jeden týden ve školním roce. V případě, že je uvolnění povoleno, jsou žáci povinni si doplnit zameškané učivo. Důvod nepřítomnosti zapíše zákonný zástupce do ŽK a tu žák předloží třídnímu učiteli při návratu do školy. V některých případech může škola vyžadovat lékařské potvrzení. Uvolňování z vyučování je možné pouze ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů. Na jeden týden žáky uvolňuje na základě písemné žádosti zákonných zástupců třídní učitel. Na více dnů uvolňuje na základě písemné žádosti zákonných zástupců na příslušném formuláři vedení školy. Není možné žáky uvolňovat na základě žádosti sportovních oddílů a jiných institucí. O úplné nebo částečné uvolnění z výuky některého předmětu mohou zákonní zástupci písemně požádat ředitelku školy (přiloží lékařské či jiné doporučení). Účast na vyučování nepovinných předmětů a kroužků a docházka do školní družiny je pro zařazené žáky povinná a zaznamenává se do TK. Nepřítomnost musí být omluvena v ŽK. Je možné se z nepovinného předmětu nebo kroužku odhlásit v pololetí. Aby mohl být žák hodnocen z předmětu, musí mít v klasifikačním období alespoň 70% docházku. V opačném případě nelze žáka klasifikovat. B. dodržovat školní předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Jakékoli zranění hlásí ihned vyučujícímu. Je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, uzávěry topení, plynu, elektřiny, hydrantů a hasicích přístrojů. Nesmí se vyjímat kryty ze zásuvek. Je zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky - drogy, alkohol, cigarety, energetické nápoje a léky - v celém areálu školy. Jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. Rovněž je přísně zakázáno nosit do školy pyrotechnické výrobky včetně zábavné pyrotechniky, nože a další věci, které by mohly ohrozit zdraví osob ve škole, způsobit úraz sobě i spolužákům nebo by ohrožovaly zdraví a bezpečnost. Pracovníci školy, žáci školy a další osoby, které se v budově nacházejí, mají povinnost dodržovat předpisy protipožární ochrany, zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce a řád školy. Lékárničky jsou umístěny ve: vrátnici školy (za doplnění prostřednictvím ekonomky školy odpovídá vrátný) ve sborovně (ekonomka školy) u ekonomky školy kufřík první pomoci školní družině (vedoucí vychovatelka) v kabinetě TV (paní uč. Zachová) v odborných pracovnách Každý úraz je třeba řádně ošetřit, v případě potřeby zajistit lékařské ošetření a neprodleně informovat rodiče žáka. Za předání zprávy rodičům odpovídá osoba, která byla svědkem úrazu nebo která vykonávala dozor nad žáky v době, kdy došlo k úrazu, nebo ekonomka školy, případně osoba, která byla o úrazu vyrozuměna. Kázeň ve škole musí být zajišťována tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků i pracovníků školy. C. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem Stránka 9

11 Při vstupu do školy jsou žáci povinni se přezout (do hygienicky vhodné obuvi bez černých podrážek), odložit svrchní oděv do přidělené šatní skříňky a skříňku uzamknout. Nepřezouvání se během běžného vyučování nebo používání obuvi s černou podrážkou je považováno za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Po škole nelze jezdit v obuvi opatřené kolečkem, na kolečkových bruslích apod. V průběhu přestávek smí žáci vcházet do šatny jen ve výjimečných případech se souhlasem učitele a k šatním skříňkám pouze za dozoru dospělé osoby. Mobily a cenné věci nosí stále u sebe. Při tělesné výchově je odkládají k učiteli TV. Šatní skříňky neslouží k odkládání učebnic. Ty si žáci nosí domů, aby se mohli připravovat na výuku. Žáci jsou připraveni ve třídě 5 minut před zahájením první vyučovací hodiny a mají připraveny všechny pomůcky a ŽK na lavici. V případě, že ŽK zapomenou, omluví se na začátku hodiny vyučujícímu. Pozdější omluvy jsou bezpředmětné a nebudou uznány. Během dalších přestávek se připravují na další vyučovací hodiny 5 minut před začátkem výuky. Svévolné opoždění je považováno za porušení školního řádu. V případě, že se vyučující nedostaví do pěti minut od začátku hodiny na výuku, oznámí služba tuto skutečnost vedení školy nebo ekonomce školy. Žáci pozdraví vyučujícího na začátku a konci hodiny povstáním. Jsou povinni se ve škole slušně chovat, dbát pokynů pedagogických a ostatních pracovníků a podle svých schopností se na vyučování svědomitě připravovat. V jednání s dospělými i spolužáky nepoužívají vulgární výrazy a nikoho neuráží. Je to v rozporu se správným chováním žáka ZŠ. O přestávkách žáci přechází do odborných učeben, kde bude pokračovat výuka, mohou jít na toaletu, podle harmonogramu navštívit bufet, pohovořit s kamarády na chodbě. V souvislosti s opakovaným ničením školního majetku nebo porušováním školního řádu může být přechodně pohyb žáků po škole omezen. V době příznivého počasí žáci tráví přestávky na hřišti (pobyt se řídí meteorologickou předpovědí). Na TV nosí vhodný a čistý sportovní oděv a obuv (nesmí mít černé podrážky). Pokud nejsou opakovaně připraveni na hodinu TV, zapíše příslušný vyučující tuto informaci pro zákonné zástupce do ŽK. Jestliže nedojde k nápravě, žádá učitel TV o pomoc třídního učitele. Pokud žák nenosí dlouhodobě cvičební úbor, bude kázeňsky potrestán. Žáci se řídí řádem tělocvičen. Pokud mají žáci zdravotní problém a nemohou cvičit, musí mít omluvenku od zákonného zástupce a při dlouhodobé neschopnosti omluvenku od odborného lékaře. Žáci opouští pouze uklizenou třídu (zvednuté židle, umytá tabule ) po skončení vyučování (dopoledního vyučování) pod dozorem posledního vyučujícího pedagoga. Ten žáky odvede do šatny a na obědy. Úklid třídy se vztahuje i na odpolední vyučování. Samostatně odcházejí pouze 9. ročníky. Žáci nesmí bez vědomí třídního učitele (náhradního třídního učitele) opustit v průběhu výuky budovu školy. Mohou být během vyučování uvolněni pouze při osobním vyzvednutí zákonnými zástupci nebo na jejich písemnou žádost (lze zaslat i faxem nebo em). Žádost s datem, hodinou a podpisem zákonného zástupce předáte třídnímu (náhradnímu) učiteli. Ten vám vystaví propustku pro službu ve vrátnici. Omluvenky jsou vždy napsány zákonnými zástupci do ŽK, tu žáci předkládají neprodleně při návratu do školy. Po skončení vyučování se žáci nesmí sami pohybovat v budově školy. Škola umožní žákům o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pobyt ve vymezených prostorách školy. Žákům je zakázán pobyt mimo tyto vymezené prostory. V těchto prostorách je nad žáky vykonáván dohled. Žáci, jejichž rodiče si tento dohled nebudou přát, musí přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trávit mimo školu. Dvacet minut před zahájením odpoledního vyučování mohou žáci opět vstupovat do budovy školy. Vstup do tělocvičny a odborných pracoven (chemie, fyzika, VT, keramická dílna, tělocvična) je povolen jen za přítomnosti pedagoga, který má za prostory odpovědnost. Žáci zdraví všechny dospělé osoby v budově školy, je to slušnost. Je zakázáno chodit po budově školy v čepici. Zákaz platí pro dívky i hochy. Stránka 10

12 O přestávkách žáci neotvírají okna a nevyklánějí se z nich. Je to velmi nebezpečné. Při vyučování i o přestávkách otevírá okna pouze učitel. Nesmí se rovněž manipulovat se žaluziemi a plastovými okny. Opravy jsou velmi nákladné. V případě potřeby žáci osloví vyučujícího s žádostí o otevření oken či zastínění žaluziemi. Žáci budou chodit do školy řádně upravení, umytí a v čistém oblečení. Oblečení bude odpovídat ročnímu období a počasí, aby všichni mohli bez problémů absolvovat školní výuku i přestávky. Nikdo nebude mít v budově na hlavě čepici a všechny bundy, boty a čepice budou ve skříňkách v šatně. Skříňky musí být zamčené kontrola TU. Dívky budou normálně upravené a nebudou mít nevhodně nalíčený obličej. Škodí to jejich pleti, neodpovídá hygienickým požadavkům, vadí při tělesné výchově a dalších fyzických aktivitách. D. chovat se šetrně k vybavení školy Platí jednoduché pravidlo: Čím více ušetříme za zničené věci, tím více můžeme nakoupit nových věcí. Žáci se snaží šetřit školní majetek a pomůcky. Udržují je v pořádku a čistotě. Učebnice nosí řádně obalené. Při poškození či ztrátě je musí zaplatit. Popisování lavic a stěn se považuje za úmyslné poškozování školního majetku. Poškodí-li úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, jsou žáci povinni jej opravit nebo škodu nahradit na vlastní náklady. Nebude-li zjištěn viník a škoda vznikla úmyslně v dané třídě, bude náhrada škody uhrazena z třídního fondu. Neplýtvají energií, vodou a toaletními potřebami. E. vyvarovat se projevů šikany a v případě zjištění takových projevů informovat TU, výchovnou poradkyni, metodika prevence, anebo vedení školy Žáci jsou povinni neprodleně nahlásit třídnímu učiteli nebo výchovné poradkyni šikanu nebo projevy šikany, kterých jsou svědkem nebo, o které se dozví. Nenechají nikoho šikanovat a oznámí tyto případy! Není to projev slabosti, ale naopak projev silného a čestného jedince. V případě obav z pomsty, je každý učitel povinen zachovat vaši anonymitu. F. respektovat svobodu myšlení a náboženského vyznání Žáci mají právo na svobodu myšlení a náboženství. Nesmí být vystaveni svévolnému zasahování do soukromého života, rodiny, domova a korespondence. G. nenosit do školy předměty, které žák nepotřebuje k výuce Žáci nesmí používat mobilní telefon během výuky, telefonovat, ani přijímat hovory (telefon musí být vypnutý, pokud neslouží přímo k výuce). Mobilní telefon nosí s sebou uložený ve školním batohu na vlastní zodpovědnost. Nesmí jej nikde odkládat. Při tělesné výchově platí, že se cenné předměty zamknou v kabinetu TV. Jakékoliv problémy s používáním mobilního telefonu ve výuce budou oznámeny a řešeny se zákonnými zástupci. Na školních výjezdech si za mobil i další elektroniku, kterou si žáci berou s sebou, zodpovídají sami. H. nosit žákovskou knížku a na požádání ji předložit Žáci musí na požádání učiteli předložit ŽK. Po ukončení absence žáci předloží ŽK s omluvenkou. V případě opakovaného zapomínání ŽK uvědomí třídní učitel zákonného zástupce prokazatelným způsobem. Tento přestupek je považován za vážné porušení školního řádu. Ztrátu ŽK musí žák neprodleně nahlásit třídnímu učiteli a zakoupit si novou ŽK. Musí požádat vyučující o dodatečné dopsání známek. Stránka 11

13 VI. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání K tomuto účelu slouží třídní schůzky, konzultační hodiny pedagogických pracovníků, žákovská knížka, elektronická žákovská knížka. O informace mohou požádat písemně, anebo elektronickou poštou. Škola informuje o všech problémech, které se mohou vyskytnout u jednotlivých žáků, případně jsou rodiče vyzváni k návštěvě školy, k projednání problému s vyučujícím, v závažnějších případech je přítomen výchovný poradce a vedení školy. B. volit a být voleni do školské rady Zástupci z řad zákonných zástupců jsou voleni do školské rady podle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. C. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí Pokud nesouhlasí s opatřením týkajícím se prospěchu a chování, mají právo věc projednat s třídním učitelem a pokud nejsou spokojení s vyřízením stížnosti, mohou se obrátit na výchovného poradce, metodika prevence a ředitele školy. Stížnost musí být písemná. Všichni zaměstnanci školy, kterých se stížnost týká, se ke stížnosti vyjádří, doloží všechny skutečnosti a dokumentaci. O projednání stížnosti se sepíše záznam, který podepíší všechny strany. V závěru zápisu z jednání je návrh na řešení. Stížnost se může projednat i na příslušné komisi s oslovenými pedagogy a vedením školy. Všechny zúčastněné strany se budou snažit stížnostem předcházet. D. na informace a poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání svých dětí podle tohoto zákona Poradenská pomoc se poskytuje v rámci školy ve spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence a speciálním pedagogem PPP nebo SPC. Výchovný poradce má pravidelné konzultační hodiny, metodik prevence má konzultace podle potřeby, speciální pedagog dochází pravidelně 1krát za 14 dní. Se SPC si konzultace a jednání domlouváme podle potřeby školy. VII. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A. zajistit, aby žáci docházeli řádně do školy B. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte nebo žáka C. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích jejich dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání D. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem E. oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka a změny v těchto údajích Stránka 12

14 VIII. VZTAHY ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogičtí pracovníci pravidelně informují zákonné zástupce o prospěchu, chování pravidelné třídní schůzky, (dle plánu na školní rok), žákovská knížka, elektronická žákovská knížka, elektronická pošta, dopis, žádost, konzultační schůzky se zákonnými zástupci Zákonní zástupci jsou informováni o mimořádných událostech mimo školu (v součinnosti s policií apod.). Škola informuje příslušné orgány OSPOD, policie) v případě, že žák dlouhodobě porušuje školní řád záškoláctví apod. Škola zveřejňuje na webových stránkách důležité materiály, dokumenty a informace pro zákonné zástupce se souhlasem ředitele školy. Zákonný zástupce musí být neodkladně informován o úrazech žáka, krádeži a jiných důležitých skutečnostech. V případě závažného porušení školního řádu, je rovněž informován zákonný zástupce. Podle závažnosti přestupku je řeší třídní učitel v součinnosti s výchovným poradcem, pracovníkem OSPOD, vedením školy výchovné komise a jsou vyvozeny důsledky. Z projednávání těchto záležitostí jsou písemné zápisy. Na závěr se stanoví kázeňské opatření. Stránka 13

15 IX. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE A NÁSILÍ Pedagogičtí pracovníci i žáci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnost a ochrany zdraví, řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem školy. Žáci jsou povinni neprodleně informovat třídního učitele, vychovatele, anebo jiného zaměstnance školy (vedení školy, výchovný poradce) o zranění, fyzickém napadení, projevech šikany. Všichni zaměstnanci se povinně zúčastňují školení BOZP a PO, je vedena dokumentace poučení žáků o BOZP a PO je zaznamenáno v třídní knize. Na půdě školy je zakázána jakákoliv propagace extrémních politických stran a hnutí. Ve škole platí zákaz kouření pro zaměstnance i žáky, užívání alkoholu a omamných látek. Distribuce omamných a psychotropních látek je trestná. V prostorách školy se nesmí používat zbraně, pyrotechnika a jiné nebezpečné předměty. Je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm. Chemické látky jsou pouze v kabinetu chemie a používají se k výuce v odborné pracovně (viz řád učebny chemie). Žáci nesmí manipulovat s elektrickými spotřebiči a topením. Žáci nesmí otevírat okna, nesmí se vyklánět z oken. Pro zaměstnance jsou k dispozici prověřené rychlovarné konvice. Metodik prevence aktualizuje minimální preventivní program na školní rok. Pokud se žáci účastní akce školy mimo budovu, řídí se pokyny doprovodu. V průběhu výuky nesmí žák opustit školu bez propustky od třídního učitele (napíše na základě omluvenky od zákonného zástupce), kterou předá na vrátnici. Přestávku mezi výukou tráví žáci s dohledem, pokud je přihlášen od zákonného zástupce, ale v opačném případě musí opustit budovu školy a vrátit se 20 minut před začátkem výuky. Stránka 14

16 X. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Provoz ŠD Školní družina je v provozu od 6.30 do 7.40 v ranních hodinách. Žáci mohou přicházet do Dále je školní družina v provozu od nebo do v odpoledních hodinách. Platby Měsíční poplatek za ŠD činí 300,- Kč. Platba probíhá ve dvou splátkách září prosinec 1200,- Kč splatnost do leden červen 1800,- Kč splatnost do Platba probíhá u hlavní vychovatelky. Přihlašování žáků Do školní družiny jsou přihlašováni žáci 1. až 5. ročníku zákonnými zástupci vyplněním přihlášky a zápisního listu. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů, ostatní dle volné kapacity. Odhlašování žáků Žáci jsou odhlašováni zákonnými zástupci vyplněním odhlášky s uvedeným datem ukončení docházky do ŠD. Vyloučení žáka Žák může být ze ŠD vyloučen z kázeňských důvodů, porušováním řádu ŠD nebo nezaplacením předepsaných poplatků v termínu. Dále může dojít k vyloučení při opakovaném pozdním vyzvedávání žáka. Vyzvedávání žáků Pro odchod dítěte ze ŠD je závazné sdělení zákonného zástupce na zápisním lístku. Pokud je třeba výjimečně uvolnit dítě jinak, než je zde uvedeno, musí zákonný zástupce sdělit změnu písemně na samostatném lístečku, kde je nutné uvést datum, jméno a příjmení dítěte, hodinu odchodu a zda dítě odejde samo či s doprovodem konkrétní osoby. Pokud jde o změnu v odchodech trvalejšího rázu, uvede se přímo v zápisním lístku. Bez písemného sdělení není možné dítě ze ŠD uvolnit. Doba odchodů dětí je stanovena takto: (popř. ihned po obědě) stejný postup jako v 15 hodin hod. průběžně na zazvonění Konec provozu školní družiny je v 17,30hod. a uzamčení školy je v 17 hodin. Pokud si žáka rodiče nevyzvednou, je žák ve spolupráci s OSPD náhradně umístěn. Informace obdrží rodiče poté na tel. č Za docházku se považuje i docházka pouze do ranní ŠD nebo docházka i jeden den v měsíci. Předávání žáků Po skončení dopoledního vyučování předávají žáky vychovatelkám vyučující poslední hodiny a poskytují jim potřebné informace. Pokud žáky neučí poslední hodinu třídní učitelka, připraví informace pro příslušnou vyučující. Žáci, kteří navštěvují zájmový kroužek v budově školy, jsou předáváni vychovatelkami příslušnému vedoucímu kroužku ve smluvený čas, na předem určeném místě. Po skončení musí vedoucí kroužku žáka předat buď zákonnému zástupci, nebo vychovatelce zpět do ŠD. Bezpečnost žáků Stránka 15

17 Na začátku školního roku a před jednotlivými akcemi vychovatelky seznamují žáky s pravidly bezpečnosti. O poučení provádějí záznam v třídní knize. Vychovatelky odpovídají za bezpečnost žáků po celou dobu, kdy jsou jim žáci svěřeni a zajišťují dozor při všech činnostech. Oddělení se naplňují maximálně na počet 30 žáků. Při pobytu mimo areál školy nesmí počet přesáhnout 25 žáků. Každou akci hlásí vychovatelky včas vedení školy, před začátkem akce odevzdají řádně vyplněný formulář. Po budově se žáci nesmějí pohybovat sami, pokud žák opustí určené místo nebo budovu školy, jedná se o hrubé porušení řádu ŠD. Pokud dojde k úrazu žáka, poskytne vychovatelka první pomoc a vždy informuje zákonného zástupce. O úrazu provede záznam do Knihy úrazů, v případě nutnosti lékařského ošetření vyplní vychovatelka protokol o úrazu. Komunikace mezi ŠD a zákonnými zástupci telefonická konzultace písemná konzultace třídní schůzky Oddělení ve ŠD: 1. oddělení - 1. třída vychovatelka: Mgr. Miroslava Svobodová 2. oddělení - 2. třídy vychovatelka: Sabina Kheková 3. oddělení - 3. třídy vychovatel: Mgr. Ladislava Stromajerová 4. oddělení - 4. a 5. třída vychovatelka: Šimon Honetschläger Stránka 16

18 XI. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD A. zásady klasifikace Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. Žáci jsou v pololetí a na závěr školního roku hodnoceni podle zásad klasifikace. Učitelé jednotlivých předmětů žáky klasifikují s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých žáků (zohlednění na základě vyšetření z PPP, SPC, sociálnímu znevýhodnění, zdravotnímu znevýhodnění, zdravotnímu postižení apod.) Platí zásada nestrannosti, spravedlivého přístupu ke každému žákovi. Učitelé rozlišují klasifikaci u předmětů teoretických a s výchovným zaměřením. Pozornost je věnována sebehodnocení a vzájemnému hodnocení žáků. B. získávání podkladů klasifikace Učitelé získávají podklady pro klasifikaci pozorováním žáka, sledováním jeho připravenosti na výuku, z ústního a písemného projevu žáků, analyzují tyto projevy. Písemné projevy si učitel rovnoměrně rozvrhne do jednotlivých období a závažnější písemné práce ohlásí předem. S každým výsledkem jsou žáci seznamováni, hovoří se o kladech i nedostatcích. Při klasifikaci lze použít i doplňkové hodnocení body, hodnocení různých aktivit, skupinovou práci na projektech apod., které dokreslují celkové hodnocení žáků. C. klasifikace žáka vyhlášky 256/2012 Sb.: (1) Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni: a) 1 - velmi dobré, b) 2 - uspokojivé, c) 3 - neuspokojivé. (2) Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. (3) Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - dobrý, d) 4 - dostatečný, e) 5 - nedostatečný. (4) Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Stránka 17

19 (5) Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. (6) Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou skutečnost, která ovlivňuje jejich výkon dle odstavců 2 a vyhlášky 256/2012 Sb. (1) Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn 20), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo uvolněn/a. (2) Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu 21), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo nehodnocen/a. (3) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl/a s vyznamenáním, b) prospěl/a, c) neprospěl/a, d) nehodnocen/a. (4) Žák je hodnocen stupněm a) prospěl/a s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle 14 odst. 2, b) prospěl/a, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, c) neprospěl/a, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, d) nehodnocen/a, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. D. slovní hodnocení Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka, obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. Slovní hodnocení se zpravidla užívá u žáků 1. stupně. Širší slovní hodnocení srovnávací tabulka 1 - ovládá bezpečně 2 - ovládá 3 - v podstatě ovládá 4 - ovládá se značnými mezerami 5 - neovládá Stránka 18

20 E. zásady pro sebehodnocení žáka Smyslem sebehodnocení je přivést žáka k posouzení, uvědomění si úrovně svého rozvoje, naučit se formulovat opatření, která pro svůj další rozvoj učiní a následně posoudit svůj vlastní pokrok. Tím ho přivést k autoregulaci svého učení a zodpovědnosti za své výsledky. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků: v jednotlivých učebních oblastech předem stanovíme a žákům sdělíme základní učební požadavky, jasně formulujeme, jaké dovednosti si žáci mají osvojit, čemu se mají naučit, upozorňujeme je, jaké činnosti nebo pokusy budou provádět, o čem budeme hovořit, žákům předkládáme reálné a dosažitelné cíle, žákům důvěřujeme a sebehodnocení nepovažujeme za příležitost k podvádění, díky zpětné vazbě mají učitelé i žáci přehled o tom, co a jak již zvládli vedeme žáky k tomu, aby si do svých učebních materiálů zaznamenávali to, co už dobře ovládají, částečně ovládají nebo ještě nezvládají, a tak mohou učitelé následně přistupovat k individuálnímu řešení jejich problémů a nejasností, žákům umožňujeme vyjadřovat své myšlenky, názory a prezentovat své vědomosti, nejdříve dáváme příležitost projevit se žákům, kteří se v daném učivu orientují jako první, na jejich příkladu si ostatní žáci nejlépe uvědomí vlastní stupeň poznání, dodržujeme zásady a pravidla pozitivního hodnocení Sebehodnocení žáka zahrnuje: Vyhodnocení výstupů a obsahu jednotlivých oborů vzdělávání a zvládnutí úrovně některých klíčových kompetencí žák se učí ústně zhodnotit po skončení probraného učebního celku úroveň zvládnutí dílčích výstupů, jichž je dosahováno prostřednictvím osvojovaného učiva, žák tak dostává přehled o svém individuálním pokroku a podílí se na plánování a řízení svého učení. V 1. ročníku se hodnocení provádí pomocí motivačních obrázků. Základní body sebehodnocení forma popisu, jak se vidím já z hlediska míry osvojení si určitých vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, sloužící ke svému sebepoznání, příležitost uvědomit si, co mohu udělat pro to, aby moje úroveň osvojení byla kvalitnější, možnost vést s učitelem i rodiči diskusi o tom, jaké zvolit kroky a postupy směřující k pocitu maximální osobní úspěšnosti Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 1. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: co se mu daří co mu ještě nejde jak bude pokračovat dál. 2. Při školní práci vedeme plán týdenní a měsíční - sebehodnocení podle plánu, 3 x ročně plnění kompetencí. Žáci hodnotí svoji práci průběžně: v informační knížce dle plánu práce v jednotlivých předmětech za každý týden, v informační knížce každý měsíc vyhodnotí, kam došli, čeho dosáhli, co se chtějí dovědět, třikrát ročně vyhodnocují úroveň dosažených kompetencí, po ukončení projektů hodnotí, co se jim podařilo nepodařilo, co by příště udělali jinak, pomocí barometru, gesta, smajlíků apod., hodnotí jednotlivé krátkodobé aktivity Stránka 19

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j. Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j. ZŠNV 420/13 Vydáno dne: 31. 1. 2013 Pedagogická rada projednala dne: 23. 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015 ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015 1 Ředitelka školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady, podle 30, odst. 1.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Základní škola, Rudná, 5. května 583 Rudná 29.1. 2014 Obsah: A. Školní řád I. Práva dětí II. Práva žáků III. Povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců ve škole (dále jen rodičů), pravidla vzájemných vztahů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád)

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004sb. o předškolním, základním, středním,

Více

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vydává tento ŠKOLNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO okres Kladno Školská 284 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydávaný ředitelem školy je závazný pro všechny žáky základní školy a pro zákonné zástupce nezletilých žáků. Školní řád vychází ze zákona

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace Č.j. 465/2013 Školní řád Základní školy M. Kudeříkové Strážnice Účelem školního řádu je vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání žáků a stanovit pravidla chování žáků ve škole, které by žákům pomohly co

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

1. Organizace vyučováni a režim školy

1. Organizace vyučováni a režim školy Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A B R N O, B L A Ž K O V A 9 Š K O L N Í Ř Á D Z Á K L A D N Í Š K O L Y 1. Organizace vyučováni a režim školy Vyučování ve škole v průběhu celého školního

Více

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz.

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz. Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz Školní řád OBSAH A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ B. REŽIM ŠKOLY C. PRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 12/2014 Projednáno pedagogickou radou 28. 8. 2014 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14. Školní řád

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14. Školní řád Č. j: 1/09/05/Ja Spisový znak: A1.3 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14 Účinnost: 1. 9. 2005 Skartační znak:

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chelčického

Školní řád ZŠ a MŠ Chelčického Školní řád ZŠ a MŠ Chelčického 2014 Školní řád je platný od 1. ledna 2014 do přijetí nového školního řádu. Vnitřní řád školní družiny je platný od 31.10.2013 do přijetí nového řádu. OBSAH Školní řád základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram ŠKOLNÍ ŘÁD S PRAVIDLY HODNOCENÍ ŽÁKŮ platný od 3. 9. 2012 schválený pedagogickou radou dne 30.8.2012 a Školskou radou při 2. ZŠ Dobříš, Školní 1035, okres Příbram dne 31.8.2012 příloha ŠVP ZV Kouzelná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D 1 OBSAH I. Práva a povinnosti žáků II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků III. Pravidla

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace (platný od 1. září 2009)

Více

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most Č.j. 22/2013 Školní řád Vnitřní řád domova mládeže Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Příloha Příkazu ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Změny v tomto předpisu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Změny v tomto předpisu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Vydává: Mgr. Dagmar Hrabovská, ředitelka Platnost: od 01.09.2014 do odvolání ŠKOLNÍ ŘÁD Změny v tomto předpisu jsou prováděny formou číslovaných

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Určuje pravidla, práva a povinnosti pro žáky, zaměstnance a v přímé míře i pro rodiče a další osoby, které se v

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

A Školní řád pravidla vzájemných vztahů. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád pravidla vzájemných vztahů. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Každý má svou šanci Škola: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Školní řád A Školní řád

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole

Školní řád. 1. Práva a povinnosti, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole Školní řád Ředitel Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více