Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti"

Transkript

1 Koaliční smlouva o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti uzavřená na základě výsledku voleb do zastupitelstva města Říčany, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 mezi sdružením Klidné město, jehož jménem jedná Mgr.Vladimír Kořen a Občanskou demokratickou stranou, místním sdružením v Říčanech, jejímž jménem jedná Ing. Miloslav Šmolík, MSc Koaliční smlouva strana 1/5

2 Preambule Sdružení Klidné město a Občanská demokratická strana (dále v textu nazývány jen jako koaliční strany ) se na základě mandátu od občanů města Říčany, vyjádřeného ve volbách do zastupitelstva města Říčany konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 a na základě vzájemného konsenzu o základních principech činnosti městské samosprávy v Říčanech na období od roku 2010 do roku 2014, rozhodly vytvořit stabilní většinovou koalici v zastupitelstvu města Říčany jako koalici pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti. Koalice bude ve spolupráci s veřejnou správou důsledně realizovat politiku ochrany zájmů obyvatel města Říčany s cílem dosáhnout maximálního zajištění kvalitního a klidného života v městě Říčany. Koalice provede zásadní systémová opatření k potlačování korupce a byrokracie a ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Za další priority koalice považuje stabilizaci obecních financí, důslednou regulaci stavebního rozvoje města především s ohledem na stav občanské vybavenosti a městské infrastruktury. Koalice bude ctít zásady demokracie a plně sloužit zájmům našeho města a potřebám jeho obyvatel. Správa města má sloužit občanům, ne občané městské správě. Svou vůli vytvořit koalici stvrzují předsedové zúčastněných koaličních stran svými podpisy na konci tohoto dokumentu. Koaliční smlouva strana 2/5

3 Článek I 1. Koaliční strany se zavazují, že budou hlasovat pro dohodu o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady, předsedů výborů pro celé volební období , a to na prvním zasedání zastupitelstva města Říčany, konaném ve volebním období Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města pro celé volební období je nedílnou součástí této koaliční smlouvy a je označena jako Příloha č. 1. Koaliční strany se zavazují, že nebudou vznášet jiné personální návrhy, které by byly v rozporu s touto dohodou. 3. Koaliční strany uznávají a deklarují demokratické právo opozičních stran na kontrolní pravomoci činnosti samosprávy. 4. Koaliční strany se zavazují v personální politice preferovat, respektovat a prosazovat zásadu vysoké odbornosti. Článek II 1. Koaliční strany se dohodly, že budou podporovat a plnit základní programové prohlášení, tak jak je uvedeno v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této koaliční smlouvy. 2. Koaliční strany se dohodly, že členové rady města Říčany do konce roku 2010 předloží radě města svá majetková přiznání, do nichž bude umožněno nahlédnout každému občanu města Říčany. Článek III 1. Koaliční strany se zavazují, že všechna zásadní rozhodnutí orgánů města Říčany budou přijímána jen po předchozí vzájemné dohodě. Zásadními rozhodnutími se pro účely této koaliční smlouvy rozumí: a) schvalování rozpočtu města; b) zásadní záležitosti územního a urbanistického rozvoje; c) personální obsazování vedoucích míst na městském úřadě, v příspěvkových organizacích zřizovaných městem Říčany a v obchodních společnostech a družstvech města zřizovaných městem Říčany a d) veškeré transakce přesahující v jednotlivém případě částku Kč. 2. Koaliční strany se zavazují zajistit podporu jejich zastupitelů při hlasováních v orgánech města Říčany o záležitostech uvedených v odstavci 1, tím však není jakkoli popřeno právo jednotlivých zastupitelů hlasovat podle své svobodné vůle. Nezajištění podpory zastupitelů koaličních stran ve výše uvedených hlasováních se považuje za zmaření účelu této smlouvy. Článek IV 1. Koaliční strany se zavazují, že budou vzájemně koordinovat svou činnost v samosprávě města Říčany v průběhu celého volebního období Spolupráce koaličních stran podle této smlouvy v průběhu uvedeného volebního období bude pravidelně konzultována, a to zejména na úrovni vedení koaličních stran a rady města Říčany. 2. Tato koaliční smlouva se uzavírá na celé volební období Koaliční strany se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy neuzavřou písemně, ústně ani konkludentně jinou koaliční smlouvu s jiným politickým subjektem v rámci zastupitelstva města Říčany, nebude-li koaličními stranami výslovně a písemně dohodnuto jinak. Koaliční smlouva strana 3/5

4 3. Koaliční strany se zavazují ke vzájemnému korektnímu, profesionálnímu, nepředpojatému a slušnému jednání, a to i prostřednictvím médií. 4. Koaliční strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy budou respektovat dohodu uvedenou v Příloze č. 1 a nevyvolají v zastupitelstvu města Říčany hlasování o důvěře či změně starosty, místostarostů a členů rady města a že při případném hlasování o důvěře či změně obsazení v uvedených funkcích budou hlasovat jen na základě vzájemné dohody koaličních stran. Článek V Tato koaliční smlouva je závazná pro obě koaliční strany a pro všechny zastupitele koaličních stran v zastupitelstvu města Říčany, ovšem při vědomí, že jednotliví členové zastupitelstva obce vykonávají svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a nemohou být vázáni žádnými příkazy. Článek VI 1. Tato koaliční smlouva je platná a účinná ode dne jejího uzavření a platí na dobu volebního období zastupitelstva města Říčany V průběhu této doby může být měněna pouze písemnou formou. 2. V případě porušení závazku podle této smlouvy si koaliční strany sjednávají právo tuto koaliční smlouvu vypovědět. Účinky výpovědi nastávají následujícího dne po doručení výpovědi druhé koaliční straně. Podání výpovědi však musí předcházet neúspěšné smírčí jednání koaličních stran. 3. Smírčího jednání podle předchozího odstavce se zúčastní za každou koaliční stranu 3 pověření zástupci koaličních stran. Pokud není dosaženo dohody do 10 dnů ode dne vyvolání smírčího jednání, má se za to, že smírčí jednání bylo neúspěšné. 4. Tato koaliční smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude uveřejněna v plném znění. V Říčanech dne 2. listopadu Za sdružení Klidné město Vladimír Kořen Za místní organizaci ODS Miloslav Šmolík Přílohy: Příloha č. 1: Dohoda o volbě starosty, místostarostů a o personálním složení rady a komisí města Příloha č. 2: Programové prohlášení koalice Koaliční smlouva strana 4/5

5 Ke smlouvě se připojují: Hana Špačková Karla Egidová Vladimír Polánský Michal Mrázek Zdeněk Hraba Martin Gebauer David Michalička Petr Bartoš Jarmila Voráčková Pavel Matoška Koaliční smlouva strana 5/5

6 Příloha č. 1 Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města Říčany pro celé volební období mezi sdružením Klidné město a Občanskou demokratickou stranou, místním sdružením v Říčanech (dále v textu nazývány jen jako koaliční strany ) Příloha č. 1: Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města Říčany pro celé volební období strana 1/2

7 I. Sdružení Klidné město a Občanská demokratická strana, místní sdružení v Říčanech uzavírají dohodu, že počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Říčany se stanovuje na tři zastupitele. II. Sdružení Klidné město a Občanská demokratická strana, místní sdružení v Říčanech uzavírají dohodu na tomto personálním složení rady města Říčany: Starosta... Vladimír Kořen I. místostarostka... Hana Špačková II. místostarostka... Karla Egidová Člen rady... Vladimír Polánský Člen rady... Michal Mrázek Člen rady... Zdeněk Hraba Člen rady... Miloslav Šmolík III. Sdružení Klidné město a Občanská demokratická strana, místní sdružení v Říčanech uzavírají dohodu na tomto personálním složení výborů zastupitelstva města Říčany: Finanční výbor... Martin Gebauer Výbor pro územní rozvoj a výstavbu... Miloslav Šmolík Kontrolní výbor... bude nabídnuto SNK ED Říčany V Říčanech dne 2. listopadu Příloha č. 1: Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města Říčany pro celé volební období strana 2/2

8 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období mezi sdružením Klidné město a Občanskou demokratickou stranou, místním sdružením v Říčanech (dále v textu nazývány jen jako koaliční strany ) Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 1/9

9 Základní východiska Město Říčany zažilo v prvním desetiletí 21. století výrazný rozvoj v oblasti bytové a komerční výstavby. Provází ho potíže s nedostatečnou občanskou vybaveností a městskou infrastrukturou. Jde o nedostatek míst v městských mateřských školách, velmi výraznou dopravní zátěž násobenou podhodnocením investic do oblasti veřejných komunikací, ale i každodenního odpočinku obyvatel. Vzhledem k limitovaným finančním prostředkům rozpočtu města nebylo, není a zřejmě ještě nějaký čas nebude možné uspokojit všechny požadavky na zajištění standardů kvalitního moderního života. Z hlediska střednědobých a dlouhodobých plánů rozvoje města je zásadní udržovat proporcionalitu všech investičních záměrů. Předešlé vedení říčanské radnice se přitom rozhodlo pro zásadní investici do výstavby nové základní školy, vyvolanou demografickým boomem a s ním spojenou nedostatečnou kapacitou stávajících vzdělávacích zařízení v Říčanech a okolí. Finančně náročná investice do nové školy, umocněná dopady celosvětové hospodářské krize, znamená zásadní zátěž pro stabilitu rozpočtu města pro následujících minimálně 10 let. Neuspokojivá situace v oblasti městského hospodaření, nedostatečné zajištění kvality občanské vybavenosti, netransparentnost územního plánování a chybějící otevřená veřejná debata mezi vedením města a občany vyústily k výraznému posunu z hlediska politických preferencí. Výsledek komunálních voleb podepřený v historickém kontextu jednou z nejvyšších volebních účastí jednoznačně ukazuje na vůli obyvatel po změně z hlediska způsobu řízení města. Předurčuje i priority koalice sdružení Klidého města a ODS Říčany pro volební období , které lze soustředit do tří bodů: 1. Stabilizace hospodaření města tak, aby mohly být finančně zajištěny nutné investice do zkvalitnění občanské vybavenosti a zlepšení infrastruktury města. 2. Regulace komerční a bytové výstavby do doby, než bude zajištěna odpovídající kapacita občanské vybavenosti a infrastruktury města včetně dopravy. Spolupráce se soukromými subjekty na jejím zajištění. 3. Otevřená aktivní komunikace vedení města i úřadu směrem k obyvatelům s důrazem na včasnost a vysokou kvalitu informací i veřejné debaty. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 2/9

10 A. Programové priority v otázkách hospodaření a financování města V souvislosti s nezbytnou stabilizací obecních financí bude nutné restrukturalizovat budoucí rozpočty s cílem posílit příjmové položky rozpočtu a redukovat stranu výdajů. V případě rozpočtu pro rok 2011 chceme z časových důvodů zachovat kontinuitu jeho příprav a budeme usilovat o jeho schválení v původním termínu. Předpokládaná úsporná opatření budou aplikována v následujícím roce. Konkrétní opatření a úkoly v jednotlivých kategoriích jsou zejména tyto: 1. Restrukturalizace rozpočtu posílení příjmové stránky a redukce na straně výdajů Na straně příjmů: Provést nezávislý audit klíčových příjmových položek rozpočtu. Důsledně kontrolovat a vymáhat plnění všech příjmů města včetně poplatků. Definovat a použít ekonomické motivační nástroje pro přihlášení obyvatel (fyzických osob) k trvalému pobytu. Pokračovat v co nejužší spolupráci s finančním úřadem při výběru daně z nemovitostí. Reorganizovat a zkvalitnit proces získávání dotací z evropských i mimoevropských fondů na investiční a jiné programy. Prověřit stávající stav majetku města a nastavit systém jeho správy tak, aby se maximalizovaly příjmy města z jeho využití (ať již pronájmem či selektivním prodejem nepotřebného majetku). Na straně výdajů: Provést nezávislý audit účelnosti a efektivity rozpočtových výdajů (investičních, příspěvkových, služeb) zejména v návaznosti na dodavatelské smlouvy. Prověřit provozní náklady na správu města se záměrem provedení úsporných opatření. Provést energetický audit resp. bilanci všech odběrných míst, tj. optimalizovat jednotlivé dodavatele energií a příslušných tarifů. Stejný postup bude zvolen v případě poskytovatelů telekomunikačních služeb. Provádět systematickou kontrolu hospodaření organizací zřizovaných městem. 2. Financování investic I přes velmi nepříznivou finanční situaci (vysoká dluhová služba, propad příjmů) prioritně zajistit kofinancování probíhajících projektů hrazených z dotací (krajských, státních a evropských). Stanovit dlouhodobé investiční a rozpočtové priority s ohledem na budoucí dostupné zdroje financování. Provedeme revizi Strategického plánu města. Provést analýzu stávajícího investičního plánu včetně plánu oprav komunikací a chodníků, revidovat jej a pozměnit jeho priority v závislosti na reálnosti jejich financování (vlastní zdroje, dotace, jiné). Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 3/9

11 B. Programové priority v otázkách územního plánu a výstavby Novou výstavbu nechceme zastavit, ale uklidnit tak, aby byla zachována kvalita života ve městě. Koaliční strany se shodují na aktivním přístupu v otázkách regulace výstavby, ať z hlediska přípravy nového územního plánu nebo z hlediska konkrétních územních a stavebních řízení. Úkoly v této oblasti jsou směrovány takto: 1. Příprava nového územního plánu Provést revizi návrhu územního plánu i harmonogramu jeho přijetí s důrazem na kvalitní zpracování a včasné projednání. Priority jsou následující: Upřednostnit zájem stávajících obyvatel města. Hledat další plochy pro občanskou vybavenost a pro veřejná prostranství. Preferovat úpravy územního plánu, které respektují výstavbu se sousedskou slušností tedy výstavbu, která odpovídá okolní zástavbě. Stanovit přechodové zóny mezi komerční a bytovou výstavbou na jedné straně a rodinnými domy a občanskou vybaveností na straně druhé. Minimalizovat nové plochy k zástavbě bytovými domy, logistickými a obchodními centry. Omezit další zábory zemědělské půdy. Stanovit jednoznačné regulativy včetně objemových a jednoznačně vymezit funkční využití území (zrušit územní rezervy, zrušit podmínečné využití). Důkladněji zpracovat bilanci dopravních kapacit a kapacit veřejné infrastruktury, zejména ČOV. Vymezit dostatečný počet parkovacích míst. Klást důraz na řešení dopravního systému tak, aby nezatěžoval rezidentní obyvatele, tzn. případná kapacitní parkoviště umístit mimo obytné lokality, přestup na vlak decentralizovat i do okolních stanic ČD. Případný P+R terminál směrovat nejlépe mimo katastr města, např. u křížení s budoucím okruhem 511. Vytvářet dostatečné izolační pásy zeleně kolem liniových staveb. Minimalizovat negativní dopady liniových staveb, jako je např. bariérový efekt rozdělení obytných částí atp. Zachovat a dále rozšiřovat plochy zeleně. Aktivně využívat urbanistický význam vodních ploch a parků. 2. Aktivní vystupování města při regulaci výstavby v rámci stávajících územních a stavebních řízení. Zachovat současné stavební uzávěry. Při přípravě regulačních plánů aktivněji uplatňovat možnosti regulace výstavby a dbát na tvorbu veřejných prostranství a občanské vybavenosti. Aktivněji vystupovat v roli účastníka a majitele dotčených pozemků a infrastruktury v územních a stavebních řízeních. Nastavit systémová opatření tak, aby se zastupitelé i veřejnost dostali k informacím o plánované výstavbě a měli možnost se k nim vyjádřit a záměry výstavby ovlivnit. Zajistit aktivní komunikaci, která bude probíhat nejenom prostřednictvím úřední desky. Při posuzování všech případných budoucích developerských projektů klást důraz na zájem obyvatel města, přičemž upřednostňovat spolupodíl investorů na tvorbě infrastruktury a občanské vybavenosti města. Spolupráce se spádovými obcemi na řešení problému suburbanizace. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 4/9

12 C. Programové priority v otázkách vedení úřadu, správy města a komunikace s veřejností Komunikace mezi radnicí a občany je zásadní otázkou udržitelného rozvoje města. Chceme společně usilovat o kvalitativně vyšší úroveň. Transparentní a otevřené chování může přinést finanční úspory, ale také zvýšit důvěru mezi politiky a voliči. 1. Zvýšení kvality a efektivity práce úřadu Provést audit organizační struktury městského úřadu a podle jeho výsledků, s využitím prvků finančního a projektového řízení, zajistit optimalizaci využití práce zaměstnanců úřadu (odstranění duplicit a nevyužitých pozic, posílení klíčových funkcí úřadu). Přizpůsobit úřední hodiny městského úřadu potřebám veřejnosti. Zpřesnit hodnoticí kritéria práce zaměstnanců městského úřadu. Zavést motivační a výkonově orientované programy pro management městem zřizovaných organizací. Pro veškeré výdaje a příspěvky z rozpočtu města zajistit maximální efektivitu jejich vynaložení, tj. důsledně využívat smluvní práva ve smyslu kontrol a průběžného vyhodnocování. Podporovat trvalé zvyšování odborných znalostí a profesionality zaměstnanců městského úřadu. Provést analýzu procesů a nastavit pravidla k omezování příležitostí pro korupci a netransparentního chování. 2. Komunikační otevřenost úřadu Vytvořit podmínky pro aktivní komunikaci (diskusi, přímý kontakt) občanů o důležitých projektech města. Zajistit inovaci internetových stránek města. Zpřístupňovat a zveřejňovat dokumenty města včetně smluv s dodavateli investic a služeb a smluv o prodeji nebo nákupu majetku. Zajistit transparentnost výběrových řízení veřejným přístupem k zadávací dokumentaci, předloženým nabídkám a rozhodnutím výběrové komise. Využívat elektronických aukcí. Posílit regionální roli města vůči okolním obcím. Posílit roli dosavadního infocentra (aktivnější přístup, širší propagace regionu i města podpora Ladova kraje, centrum komunikace s občany). Zavést a udržovat pravidelnou komunikaci s osadními výbory přidružených obcí. Zavést a udržovat pravidelnou komunikaci s podnikateli působícími v Říčanech i okolí např. formou pravidelných workshopů apod. Ustavit redakční radu Říčanského kurýra bez účasti zastupitelů města. 3. Činnost zastupitelstva: Důsledněji dodržovat stanovené lhůty pro předávání a distribuci materiálů pro zasedání rady a zastupitelstva. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 5/9

13 Zajistit dlouhodobou archivaci hlasového záznamu z jednání zastupitelstva a zpřístupnit hlasové záznamy veřejnosti. Zrevidovat jednací řád zastupitelstva (např. zvážit zveřejňování jmenovitého hlasování k jednotlivým projednaným bodům). D. Programové priority v otázkách bezpečnosti a dopravy Bezpečnost ve městě je hodnotou, která spoluvytváří kvalitu života obyvatel. Chceme vytvořit ucelený přehled o kriminalitě ve městě, přičemž víme, že aktuální a přehledné informace mají význam jak z hlediska prevence, tak i z hlediska priorit v činnosti státní a městské policie či v rovině individuální nebo sousedské obezřetnosti a vzájemné pomoci. Doprava v Říčanech zasluhuje komplexní řešení a v následujících čtyřech letech bude patřit mezi nejvyšší priority z hlediska financí i aktivity radnice. Obdobně jako v otázkách urbanismu musí Říčany, jako obec 3. stupně, řešit oblast dopravy také s okolními obcemi a městy a hledat dlouhodobě udržitelné řešení pro celý spádový region s primární návazností na hlavní město Prahu. 1. Snížení kriminality a zlepšení veřejného pořádku Prohloubit spolupráci mezi Policií ČR a Městskou policií v Říčanech. Analyzovat efektivitu práce Městské policie včetně vyřešení organizačně personálních a kompetenčních otázek. Případně Městkou polici technicky posílit tak, aby byla více v ulicích města. Provádět průběžnou analýzu kritických míst v Říčanech z hlediska páchání násilné a majetkové trestné činnosti a souvisejících přestupků, především vandalismu a rušení nočního klidu. Vypracovat a realizovat systém soustavných preventivních kontrol Městskou policií v návaznosti na zjištěné poznatky. Prostřednictvím interaktivní mapy průběžně a operativně seznamovat občany Říčan o výskytu trestné činnosti a dopravní nehodovosti, a to s důrazem na silný preventivní význam. Zajistit komplexní analýzu kamerového systému včetně případných následných opatření. Posílit prevenci proti kriminalitě a nežádoucím jevům na školách, např. program výchovy proti vandalismu, vymezení ploch pro tzv. graffiti apod. 2. Zlepšení dopravní situace ve městě: Tranzitní doprava Ve spolupráci s dotčenými institucemi a subjekty zavést opatření (časové omezení, důsledné kontroly kamionů apod.) k omezení tranzitní kamionové dopravy přes Říčany zejména v ulici Černokostelecká, Říčanská a v centru města. Vytvořit podmínky pro soustavnou a efektivní kontrolu důsledného dodržování dopravních předpisů řidiči kamionů. Aktivně spolu s ostatními obcemi v regionu prosazovat urychlenou dostavbu části 511 pražského okruhu, aby došlo v co nejkratší době k jeho realizaci a odlehčení tranzitní dopravy přes Říčany a okolí. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 6/9

14 Znovuotevřít jednání s krajským úřadem a Ředitelstvím silnic a dálnic o vybudování severního a jižního obchvatu Říčan (tedy tzv. obchvatu Černokostelecké ulice a tzv. Solné stezky) se zvláštním důrazem na nové propojení budoucí křižovatky komunikace č. 511 u Kolovrat se severní částí silnice č. 101 v trase budoucího obchvatu Říčan. Usilovat ve spolupráci s okolními obcemi o to, aby se přestup na vlak decentralizoval i do okolních železničních stanic na trati Praha Benešov. Zamezit svedení širší regionální dopravy do centrálních částí Říčan a usilovat o vybudování regionálního přestupního terminálu nejlépe mimo katastrální území města, například na budoucím křížení pražského okruhu, Černokostelecké ulice a IV. železničního koridoru u Kolovrat. Vnitřní doprava Vymezit a rozšiřovat oblasti zklidněné dopravy prostřednictvím technických a organizačních opatření. Opravy ulic a chodníků zařadit mezi základní prioritu a z hlediska přípravy rozpočtu je upřednostňovat. Rozšířit kamerový systém na kritických silnicích a ulicích Říčan s automatickým pořizováním fotografií řidičů. Zajistit vyšší efektivitu místní hromadné dopravy. Jednat o nasazení malokapacitních autobusů s kratším intervalem. Zaměřit se na vybudování čekárny v rondelu na nádraží, jednat o budoucnosti bývalé nádražní budovy. Prosadit úpravu územního plánu tak, aby případná sběrná parkoviště nebyla v obytných oblastech Říčan a upřednostnit dostatek malokapacitních parkovacích ploch. Zefektivnit údržbu komunikací a chodníků a zelených ploch ve městě. Zrevidovat plán údržby komunikací v zimních měsících i v případě větších sněhových přídělů. E. Programové priority v otázkách zdravotnictví a sociálních věcí Nepodceníme ani roli obce v otázkách pomoci lidem se zdravotními a sociálními problémy. Z důvodu nepředpokládaného a částečně podceněného demografického vývoje v Říčanech jsou stávající kapacity pro poskytování zdravotní péče v Říčanech prakticky vyčerpány. Město má sice na stanovení počtu míst praktických lékařů či na kvalitu péče v říčanské nemocnici jen omezený vliv, přesto budeme hledat cesty, jak zdravotnictví ve městě posílit a zkvalitnit. Stejně tak budeme postupovat v otázce péče o naše seniory a dlouhodobě nemocné. 1. Zdravotnictví Usilovat (jednáním s krajským úřadem a zdravotními pojišťovnami) o zvýšení počtu praktických lékařů pro dospělé a stomatologů ve městě. Provést analýzu smlouvy mezi městem a nemocnicí. Navázat spolupráci s vedením nemocnice s cílem zkvalitnit poskytované služby. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 7/9

15 2. Sociální oblast Zajistit provázanost a spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Zajistit informovanost obyvatel o činnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Zrevidovat a zefektivnit stávající podobu komunitního plánování. Zaměřit se na možnost vybudování denního či týdenního stacionáře pro seniory a zdravotně znevýhodněné. F. Programové priority v otázkách školství, kultury, sportu a životního prostředí Zkvalitnění občanské vybavenosti je oprávněně hlavním těžištěm práce každé odpovědné radnice. Zlepšení podmínek ve školství, kultuře, sportu a životním prostředí vnímáme jako jeden z hlavních úkolů následujícího volebního období. Chystáme se maximálně využít dotačních titulů na úrovni kraje, státu i Evropské unie. Zároveň provedeme revizi grantové směrnice a zavedeme transparentnější přidělování finančních prostředků spolkům ve všech oblastech. Aktivně podpoříme činnost stávajících i vznik nových spolků a sdružení v oblastech sportu, kultury a volného času. 1. Školství Intenzivně hledat finanční zdroje bez většího zadlužení města na rozšíření kapacity městských školek. Pokračovat v započaté rekonstrukci a navýšení kapacity Mateřské školy Čtyřlístek. Hledat možnosti vybudování dalšího městského předškolního zařízení, a to například za pomoci příspěvků od investorů velkých projektů ve městě nebo získání dotace pro vybudování nové mateřské školy. Zajistit efektivní využití nové základní školy U Říčanského lesa. Zpracovat prognózu vývoje počtu a složení obyvatel města pro širší programové využití. Podporovat aktivity a programy zajišťující náplň pro volný čas dětí a mládeže a zvláště pak ty, které povedou ke zvýšení patriotismu a uvědomění si jejich odpovědnosti k městu. 2. Kultura Udržovat a podporovat činnost stávajících kulturních zařízení (ZUŠ, MěKS, knihovna a muzeum) na odpovídající úrovni vzhledem k velikosti a významu města. Zlepšit komunikaci se spolky, sdruženími a církvemi s cílem je více zapojit do aktivit města. Podporovat šíření a zachovávání lidových tradic a zvyků v tomto regionu, spolupracovat s okolními obcemi, rozšiřovat možnosti cestovního ruchu. Prověřit možnost rekonstrukce stávajícího nebo zahájit přípravu výstavby nového kulturního domu, v rámci této investice pečlivě zohlednit finanční možnosti města. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 8/9

16 3. Sport a volný čas Z dostupných prostředků města a vnějších dotačních titulů podporovat značení, budování a udržování cyklistických stezek a cest pro pěší ve městě i v jeho okolí, zejména k propojení s okolními obcemi. (Ladův kraj) Zrevidovat stav a rozmístění stávajících veřejných sportovišť, vypracovat návrh cílového stavu. Usilovat o efektivnější využívání existujících sportovišť, například při školách. Pokračovat v úsilí o rekonstrukci a zprovoznění zimního stadionu a rekonstrukci sportovní haly. Začít s přípravou projektu pro vznik víceúčelového městského open-air areálu pro kulturu, sport a volný čas. Systematicky podporovat organizovaný klubový sport s důrazem na jeho význam pro výchovu mládeže. V rámci podpory sportovních klubů zohlednit kritérium počtu dětí a reprezentačního potenciálu v České republice i v zahraničí. 4. Životní prostředí Pokračovat v započatém projektu dobudování městské kanalizace a výstavby vodojemu. Důsledně dbát na ochranu zdrojů pitné vody. Dokončit výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury probíhající koncesní řízení s důrazem na maximálně efektivní zajištění služeb vč. pravidelné obnovy a zlepšení stavu provozovaného majetku Kultivovat vodní plochy ve vlastnictví města rybníky Marvánek a Mlýnský s důrazem na ochranu životního prostředí a vytváření podmínek pro rekreaci. Zdokonalit systém údržby městské zeleně a veřejných prostranství. Zasadit se o budování zelených koridorů a ploch. Systematicky upravit umisťování náhradní výsadby. Usilovat o převedení lesů v okolí Říčan do kategorie lesů zvláštního určení příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Usilovat o zavedení systému regulace lokálních zdrojů znečištění ovzduší. Přehodnotit východiska protipovodňové ochrany a krizového řízení ve městě. Podporovat aktivity a projekty ke zvyšování společenského vědomí o principech trvale udržitelného rozvoje a ochrany přírody. V Říčanech dne 2. listopadu Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 9/9

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 02. dubna 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 Ev.č.: Počet listů:21 Počet příloh:2/4 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 - Boleradice 2013-1 Obsah: Úvodní slovo zastupitelstva 3 Potřeba a charakter strategického plánu 3 Metodika

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem

Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem Zastupitelé statutárního města Ústí nad Labem za hnutí ANO 2011 Ústí nad

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 2 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více