Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti"

Transkript

1 Koaliční smlouva o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti uzavřená na základě výsledku voleb do zastupitelstva města Říčany, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 mezi sdružením Klidné město, jehož jménem jedná Mgr.Vladimír Kořen a Občanskou demokratickou stranou, místním sdružením v Říčanech, jejímž jménem jedná Ing. Miloslav Šmolík, MSc Koaliční smlouva strana 1/5

2 Preambule Sdružení Klidné město a Občanská demokratická strana (dále v textu nazývány jen jako koaliční strany ) se na základě mandátu od občanů města Říčany, vyjádřeného ve volbách do zastupitelstva města Říčany konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 a na základě vzájemného konsenzu o základních principech činnosti městské samosprávy v Říčanech na období od roku 2010 do roku 2014, rozhodly vytvořit stabilní většinovou koalici v zastupitelstvu města Říčany jako koalici pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti. Koalice bude ve spolupráci s veřejnou správou důsledně realizovat politiku ochrany zájmů obyvatel města Říčany s cílem dosáhnout maximálního zajištění kvalitního a klidného života v městě Říčany. Koalice provede zásadní systémová opatření k potlačování korupce a byrokracie a ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Za další priority koalice považuje stabilizaci obecních financí, důslednou regulaci stavebního rozvoje města především s ohledem na stav občanské vybavenosti a městské infrastruktury. Koalice bude ctít zásady demokracie a plně sloužit zájmům našeho města a potřebám jeho obyvatel. Správa města má sloužit občanům, ne občané městské správě. Svou vůli vytvořit koalici stvrzují předsedové zúčastněných koaličních stran svými podpisy na konci tohoto dokumentu. Koaliční smlouva strana 2/5

3 Článek I 1. Koaliční strany se zavazují, že budou hlasovat pro dohodu o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady, předsedů výborů pro celé volební období , a to na prvním zasedání zastupitelstva města Říčany, konaném ve volebním období Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města pro celé volební období je nedílnou součástí této koaliční smlouvy a je označena jako Příloha č. 1. Koaliční strany se zavazují, že nebudou vznášet jiné personální návrhy, které by byly v rozporu s touto dohodou. 3. Koaliční strany uznávají a deklarují demokratické právo opozičních stran na kontrolní pravomoci činnosti samosprávy. 4. Koaliční strany se zavazují v personální politice preferovat, respektovat a prosazovat zásadu vysoké odbornosti. Článek II 1. Koaliční strany se dohodly, že budou podporovat a plnit základní programové prohlášení, tak jak je uvedeno v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této koaliční smlouvy. 2. Koaliční strany se dohodly, že členové rady města Říčany do konce roku 2010 předloží radě města svá majetková přiznání, do nichž bude umožněno nahlédnout každému občanu města Říčany. Článek III 1. Koaliční strany se zavazují, že všechna zásadní rozhodnutí orgánů města Říčany budou přijímána jen po předchozí vzájemné dohodě. Zásadními rozhodnutími se pro účely této koaliční smlouvy rozumí: a) schvalování rozpočtu města; b) zásadní záležitosti územního a urbanistického rozvoje; c) personální obsazování vedoucích míst na městském úřadě, v příspěvkových organizacích zřizovaných městem Říčany a v obchodních společnostech a družstvech města zřizovaných městem Říčany a d) veškeré transakce přesahující v jednotlivém případě částku Kč. 2. Koaliční strany se zavazují zajistit podporu jejich zastupitelů při hlasováních v orgánech města Říčany o záležitostech uvedených v odstavci 1, tím však není jakkoli popřeno právo jednotlivých zastupitelů hlasovat podle své svobodné vůle. Nezajištění podpory zastupitelů koaličních stran ve výše uvedených hlasováních se považuje za zmaření účelu této smlouvy. Článek IV 1. Koaliční strany se zavazují, že budou vzájemně koordinovat svou činnost v samosprávě města Říčany v průběhu celého volebního období Spolupráce koaličních stran podle této smlouvy v průběhu uvedeného volebního období bude pravidelně konzultována, a to zejména na úrovni vedení koaličních stran a rady města Říčany. 2. Tato koaliční smlouva se uzavírá na celé volební období Koaliční strany se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy neuzavřou písemně, ústně ani konkludentně jinou koaliční smlouvu s jiným politickým subjektem v rámci zastupitelstva města Říčany, nebude-li koaličními stranami výslovně a písemně dohodnuto jinak. Koaliční smlouva strana 3/5

4 3. Koaliční strany se zavazují ke vzájemnému korektnímu, profesionálnímu, nepředpojatému a slušnému jednání, a to i prostřednictvím médií. 4. Koaliční strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy budou respektovat dohodu uvedenou v Příloze č. 1 a nevyvolají v zastupitelstvu města Říčany hlasování o důvěře či změně starosty, místostarostů a členů rady města a že při případném hlasování o důvěře či změně obsazení v uvedených funkcích budou hlasovat jen na základě vzájemné dohody koaličních stran. Článek V Tato koaliční smlouva je závazná pro obě koaliční strany a pro všechny zastupitele koaličních stran v zastupitelstvu města Říčany, ovšem při vědomí, že jednotliví členové zastupitelstva obce vykonávají svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a nemohou být vázáni žádnými příkazy. Článek VI 1. Tato koaliční smlouva je platná a účinná ode dne jejího uzavření a platí na dobu volebního období zastupitelstva města Říčany V průběhu této doby může být měněna pouze písemnou formou. 2. V případě porušení závazku podle této smlouvy si koaliční strany sjednávají právo tuto koaliční smlouvu vypovědět. Účinky výpovědi nastávají následujícího dne po doručení výpovědi druhé koaliční straně. Podání výpovědi však musí předcházet neúspěšné smírčí jednání koaličních stran. 3. Smírčího jednání podle předchozího odstavce se zúčastní za každou koaliční stranu 3 pověření zástupci koaličních stran. Pokud není dosaženo dohody do 10 dnů ode dne vyvolání smírčího jednání, má se za to, že smírčí jednání bylo neúspěšné. 4. Tato koaliční smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude uveřejněna v plném znění. V Říčanech dne 2. listopadu Za sdružení Klidné město Vladimír Kořen Za místní organizaci ODS Miloslav Šmolík Přílohy: Příloha č. 1: Dohoda o volbě starosty, místostarostů a o personálním složení rady a komisí města Příloha č. 2: Programové prohlášení koalice Koaliční smlouva strana 4/5

5 Ke smlouvě se připojují: Hana Špačková Karla Egidová Vladimír Polánský Michal Mrázek Zdeněk Hraba Martin Gebauer David Michalička Petr Bartoš Jarmila Voráčková Pavel Matoška Koaliční smlouva strana 5/5

6 Příloha č. 1 Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města Říčany pro celé volební období mezi sdružením Klidné město a Občanskou demokratickou stranou, místním sdružením v Říčanech (dále v textu nazývány jen jako koaliční strany ) Příloha č. 1: Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města Říčany pro celé volební období strana 1/2

7 I. Sdružení Klidné město a Občanská demokratická strana, místní sdružení v Říčanech uzavírají dohodu, že počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Říčany se stanovuje na tři zastupitele. II. Sdružení Klidné město a Občanská demokratická strana, místní sdružení v Říčanech uzavírají dohodu na tomto personálním složení rady města Říčany: Starosta... Vladimír Kořen I. místostarostka... Hana Špačková II. místostarostka... Karla Egidová Člen rady... Vladimír Polánský Člen rady... Michal Mrázek Člen rady... Zdeněk Hraba Člen rady... Miloslav Šmolík III. Sdružení Klidné město a Občanská demokratická strana, místní sdružení v Říčanech uzavírají dohodu na tomto personálním složení výborů zastupitelstva města Říčany: Finanční výbor... Martin Gebauer Výbor pro územní rozvoj a výstavbu... Miloslav Šmolík Kontrolní výbor... bude nabídnuto SNK ED Říčany V Říčanech dne 2. listopadu Příloha č. 1: Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města Říčany pro celé volební období strana 2/2

8 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období mezi sdružením Klidné město a Občanskou demokratickou stranou, místním sdružením v Říčanech (dále v textu nazývány jen jako koaliční strany ) Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 1/9

9 Základní východiska Město Říčany zažilo v prvním desetiletí 21. století výrazný rozvoj v oblasti bytové a komerční výstavby. Provází ho potíže s nedostatečnou občanskou vybaveností a městskou infrastrukturou. Jde o nedostatek míst v městských mateřských školách, velmi výraznou dopravní zátěž násobenou podhodnocením investic do oblasti veřejných komunikací, ale i každodenního odpočinku obyvatel. Vzhledem k limitovaným finančním prostředkům rozpočtu města nebylo, není a zřejmě ještě nějaký čas nebude možné uspokojit všechny požadavky na zajištění standardů kvalitního moderního života. Z hlediska střednědobých a dlouhodobých plánů rozvoje města je zásadní udržovat proporcionalitu všech investičních záměrů. Předešlé vedení říčanské radnice se přitom rozhodlo pro zásadní investici do výstavby nové základní školy, vyvolanou demografickým boomem a s ním spojenou nedostatečnou kapacitou stávajících vzdělávacích zařízení v Říčanech a okolí. Finančně náročná investice do nové školy, umocněná dopady celosvětové hospodářské krize, znamená zásadní zátěž pro stabilitu rozpočtu města pro následujících minimálně 10 let. Neuspokojivá situace v oblasti městského hospodaření, nedostatečné zajištění kvality občanské vybavenosti, netransparentnost územního plánování a chybějící otevřená veřejná debata mezi vedením města a občany vyústily k výraznému posunu z hlediska politických preferencí. Výsledek komunálních voleb podepřený v historickém kontextu jednou z nejvyšších volebních účastí jednoznačně ukazuje na vůli obyvatel po změně z hlediska způsobu řízení města. Předurčuje i priority koalice sdružení Klidého města a ODS Říčany pro volební období , které lze soustředit do tří bodů: 1. Stabilizace hospodaření města tak, aby mohly být finančně zajištěny nutné investice do zkvalitnění občanské vybavenosti a zlepšení infrastruktury města. 2. Regulace komerční a bytové výstavby do doby, než bude zajištěna odpovídající kapacita občanské vybavenosti a infrastruktury města včetně dopravy. Spolupráce se soukromými subjekty na jejím zajištění. 3. Otevřená aktivní komunikace vedení města i úřadu směrem k obyvatelům s důrazem na včasnost a vysokou kvalitu informací i veřejné debaty. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 2/9

10 A. Programové priority v otázkách hospodaření a financování města V souvislosti s nezbytnou stabilizací obecních financí bude nutné restrukturalizovat budoucí rozpočty s cílem posílit příjmové položky rozpočtu a redukovat stranu výdajů. V případě rozpočtu pro rok 2011 chceme z časových důvodů zachovat kontinuitu jeho příprav a budeme usilovat o jeho schválení v původním termínu. Předpokládaná úsporná opatření budou aplikována v následujícím roce. Konkrétní opatření a úkoly v jednotlivých kategoriích jsou zejména tyto: 1. Restrukturalizace rozpočtu posílení příjmové stránky a redukce na straně výdajů Na straně příjmů: Provést nezávislý audit klíčových příjmových položek rozpočtu. Důsledně kontrolovat a vymáhat plnění všech příjmů města včetně poplatků. Definovat a použít ekonomické motivační nástroje pro přihlášení obyvatel (fyzických osob) k trvalému pobytu. Pokračovat v co nejužší spolupráci s finančním úřadem při výběru daně z nemovitostí. Reorganizovat a zkvalitnit proces získávání dotací z evropských i mimoevropských fondů na investiční a jiné programy. Prověřit stávající stav majetku města a nastavit systém jeho správy tak, aby se maximalizovaly příjmy města z jeho využití (ať již pronájmem či selektivním prodejem nepotřebného majetku). Na straně výdajů: Provést nezávislý audit účelnosti a efektivity rozpočtových výdajů (investičních, příspěvkových, služeb) zejména v návaznosti na dodavatelské smlouvy. Prověřit provozní náklady na správu města se záměrem provedení úsporných opatření. Provést energetický audit resp. bilanci všech odběrných míst, tj. optimalizovat jednotlivé dodavatele energií a příslušných tarifů. Stejný postup bude zvolen v případě poskytovatelů telekomunikačních služeb. Provádět systematickou kontrolu hospodaření organizací zřizovaných městem. 2. Financování investic I přes velmi nepříznivou finanční situaci (vysoká dluhová služba, propad příjmů) prioritně zajistit kofinancování probíhajících projektů hrazených z dotací (krajských, státních a evropských). Stanovit dlouhodobé investiční a rozpočtové priority s ohledem na budoucí dostupné zdroje financování. Provedeme revizi Strategického plánu města. Provést analýzu stávajícího investičního plánu včetně plánu oprav komunikací a chodníků, revidovat jej a pozměnit jeho priority v závislosti na reálnosti jejich financování (vlastní zdroje, dotace, jiné). Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 3/9

11 B. Programové priority v otázkách územního plánu a výstavby Novou výstavbu nechceme zastavit, ale uklidnit tak, aby byla zachována kvalita života ve městě. Koaliční strany se shodují na aktivním přístupu v otázkách regulace výstavby, ať z hlediska přípravy nového územního plánu nebo z hlediska konkrétních územních a stavebních řízení. Úkoly v této oblasti jsou směrovány takto: 1. Příprava nového územního plánu Provést revizi návrhu územního plánu i harmonogramu jeho přijetí s důrazem na kvalitní zpracování a včasné projednání. Priority jsou následující: Upřednostnit zájem stávajících obyvatel města. Hledat další plochy pro občanskou vybavenost a pro veřejná prostranství. Preferovat úpravy územního plánu, které respektují výstavbu se sousedskou slušností tedy výstavbu, která odpovídá okolní zástavbě. Stanovit přechodové zóny mezi komerční a bytovou výstavbou na jedné straně a rodinnými domy a občanskou vybaveností na straně druhé. Minimalizovat nové plochy k zástavbě bytovými domy, logistickými a obchodními centry. Omezit další zábory zemědělské půdy. Stanovit jednoznačné regulativy včetně objemových a jednoznačně vymezit funkční využití území (zrušit územní rezervy, zrušit podmínečné využití). Důkladněji zpracovat bilanci dopravních kapacit a kapacit veřejné infrastruktury, zejména ČOV. Vymezit dostatečný počet parkovacích míst. Klást důraz na řešení dopravního systému tak, aby nezatěžoval rezidentní obyvatele, tzn. případná kapacitní parkoviště umístit mimo obytné lokality, přestup na vlak decentralizovat i do okolních stanic ČD. Případný P+R terminál směrovat nejlépe mimo katastr města, např. u křížení s budoucím okruhem 511. Vytvářet dostatečné izolační pásy zeleně kolem liniových staveb. Minimalizovat negativní dopady liniových staveb, jako je např. bariérový efekt rozdělení obytných částí atp. Zachovat a dále rozšiřovat plochy zeleně. Aktivně využívat urbanistický význam vodních ploch a parků. 2. Aktivní vystupování města při regulaci výstavby v rámci stávajících územních a stavebních řízení. Zachovat současné stavební uzávěry. Při přípravě regulačních plánů aktivněji uplatňovat možnosti regulace výstavby a dbát na tvorbu veřejných prostranství a občanské vybavenosti. Aktivněji vystupovat v roli účastníka a majitele dotčených pozemků a infrastruktury v územních a stavebních řízeních. Nastavit systémová opatření tak, aby se zastupitelé i veřejnost dostali k informacím o plánované výstavbě a měli možnost se k nim vyjádřit a záměry výstavby ovlivnit. Zajistit aktivní komunikaci, která bude probíhat nejenom prostřednictvím úřední desky. Při posuzování všech případných budoucích developerských projektů klást důraz na zájem obyvatel města, přičemž upřednostňovat spolupodíl investorů na tvorbě infrastruktury a občanské vybavenosti města. Spolupráce se spádovými obcemi na řešení problému suburbanizace. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 4/9

12 C. Programové priority v otázkách vedení úřadu, správy města a komunikace s veřejností Komunikace mezi radnicí a občany je zásadní otázkou udržitelného rozvoje města. Chceme společně usilovat o kvalitativně vyšší úroveň. Transparentní a otevřené chování může přinést finanční úspory, ale také zvýšit důvěru mezi politiky a voliči. 1. Zvýšení kvality a efektivity práce úřadu Provést audit organizační struktury městského úřadu a podle jeho výsledků, s využitím prvků finančního a projektového řízení, zajistit optimalizaci využití práce zaměstnanců úřadu (odstranění duplicit a nevyužitých pozic, posílení klíčových funkcí úřadu). Přizpůsobit úřední hodiny městského úřadu potřebám veřejnosti. Zpřesnit hodnoticí kritéria práce zaměstnanců městského úřadu. Zavést motivační a výkonově orientované programy pro management městem zřizovaných organizací. Pro veškeré výdaje a příspěvky z rozpočtu města zajistit maximální efektivitu jejich vynaložení, tj. důsledně využívat smluvní práva ve smyslu kontrol a průběžného vyhodnocování. Podporovat trvalé zvyšování odborných znalostí a profesionality zaměstnanců městského úřadu. Provést analýzu procesů a nastavit pravidla k omezování příležitostí pro korupci a netransparentního chování. 2. Komunikační otevřenost úřadu Vytvořit podmínky pro aktivní komunikaci (diskusi, přímý kontakt) občanů o důležitých projektech města. Zajistit inovaci internetových stránek města. Zpřístupňovat a zveřejňovat dokumenty města včetně smluv s dodavateli investic a služeb a smluv o prodeji nebo nákupu majetku. Zajistit transparentnost výběrových řízení veřejným přístupem k zadávací dokumentaci, předloženým nabídkám a rozhodnutím výběrové komise. Využívat elektronických aukcí. Posílit regionální roli města vůči okolním obcím. Posílit roli dosavadního infocentra (aktivnější přístup, širší propagace regionu i města podpora Ladova kraje, centrum komunikace s občany). Zavést a udržovat pravidelnou komunikaci s osadními výbory přidružených obcí. Zavést a udržovat pravidelnou komunikaci s podnikateli působícími v Říčanech i okolí např. formou pravidelných workshopů apod. Ustavit redakční radu Říčanského kurýra bez účasti zastupitelů města. 3. Činnost zastupitelstva: Důsledněji dodržovat stanovené lhůty pro předávání a distribuci materiálů pro zasedání rady a zastupitelstva. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 5/9

13 Zajistit dlouhodobou archivaci hlasového záznamu z jednání zastupitelstva a zpřístupnit hlasové záznamy veřejnosti. Zrevidovat jednací řád zastupitelstva (např. zvážit zveřejňování jmenovitého hlasování k jednotlivým projednaným bodům). D. Programové priority v otázkách bezpečnosti a dopravy Bezpečnost ve městě je hodnotou, která spoluvytváří kvalitu života obyvatel. Chceme vytvořit ucelený přehled o kriminalitě ve městě, přičemž víme, že aktuální a přehledné informace mají význam jak z hlediska prevence, tak i z hlediska priorit v činnosti státní a městské policie či v rovině individuální nebo sousedské obezřetnosti a vzájemné pomoci. Doprava v Říčanech zasluhuje komplexní řešení a v následujících čtyřech letech bude patřit mezi nejvyšší priority z hlediska financí i aktivity radnice. Obdobně jako v otázkách urbanismu musí Říčany, jako obec 3. stupně, řešit oblast dopravy také s okolními obcemi a městy a hledat dlouhodobě udržitelné řešení pro celý spádový region s primární návazností na hlavní město Prahu. 1. Snížení kriminality a zlepšení veřejného pořádku Prohloubit spolupráci mezi Policií ČR a Městskou policií v Říčanech. Analyzovat efektivitu práce Městské policie včetně vyřešení organizačně personálních a kompetenčních otázek. Případně Městkou polici technicky posílit tak, aby byla více v ulicích města. Provádět průběžnou analýzu kritických míst v Říčanech z hlediska páchání násilné a majetkové trestné činnosti a souvisejících přestupků, především vandalismu a rušení nočního klidu. Vypracovat a realizovat systém soustavných preventivních kontrol Městskou policií v návaznosti na zjištěné poznatky. Prostřednictvím interaktivní mapy průběžně a operativně seznamovat občany Říčan o výskytu trestné činnosti a dopravní nehodovosti, a to s důrazem na silný preventivní význam. Zajistit komplexní analýzu kamerového systému včetně případných následných opatření. Posílit prevenci proti kriminalitě a nežádoucím jevům na školách, např. program výchovy proti vandalismu, vymezení ploch pro tzv. graffiti apod. 2. Zlepšení dopravní situace ve městě: Tranzitní doprava Ve spolupráci s dotčenými institucemi a subjekty zavést opatření (časové omezení, důsledné kontroly kamionů apod.) k omezení tranzitní kamionové dopravy přes Říčany zejména v ulici Černokostelecká, Říčanská a v centru města. Vytvořit podmínky pro soustavnou a efektivní kontrolu důsledného dodržování dopravních předpisů řidiči kamionů. Aktivně spolu s ostatními obcemi v regionu prosazovat urychlenou dostavbu části 511 pražského okruhu, aby došlo v co nejkratší době k jeho realizaci a odlehčení tranzitní dopravy přes Říčany a okolí. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 6/9

14 Znovuotevřít jednání s krajským úřadem a Ředitelstvím silnic a dálnic o vybudování severního a jižního obchvatu Říčan (tedy tzv. obchvatu Černokostelecké ulice a tzv. Solné stezky) se zvláštním důrazem na nové propojení budoucí křižovatky komunikace č. 511 u Kolovrat se severní částí silnice č. 101 v trase budoucího obchvatu Říčan. Usilovat ve spolupráci s okolními obcemi o to, aby se přestup na vlak decentralizoval i do okolních železničních stanic na trati Praha Benešov. Zamezit svedení širší regionální dopravy do centrálních částí Říčan a usilovat o vybudování regionálního přestupního terminálu nejlépe mimo katastrální území města, například na budoucím křížení pražského okruhu, Černokostelecké ulice a IV. železničního koridoru u Kolovrat. Vnitřní doprava Vymezit a rozšiřovat oblasti zklidněné dopravy prostřednictvím technických a organizačních opatření. Opravy ulic a chodníků zařadit mezi základní prioritu a z hlediska přípravy rozpočtu je upřednostňovat. Rozšířit kamerový systém na kritických silnicích a ulicích Říčan s automatickým pořizováním fotografií řidičů. Zajistit vyšší efektivitu místní hromadné dopravy. Jednat o nasazení malokapacitních autobusů s kratším intervalem. Zaměřit se na vybudování čekárny v rondelu na nádraží, jednat o budoucnosti bývalé nádražní budovy. Prosadit úpravu územního plánu tak, aby případná sběrná parkoviště nebyla v obytných oblastech Říčan a upřednostnit dostatek malokapacitních parkovacích ploch. Zefektivnit údržbu komunikací a chodníků a zelených ploch ve městě. Zrevidovat plán údržby komunikací v zimních měsících i v případě větších sněhových přídělů. E. Programové priority v otázkách zdravotnictví a sociálních věcí Nepodceníme ani roli obce v otázkách pomoci lidem se zdravotními a sociálními problémy. Z důvodu nepředpokládaného a částečně podceněného demografického vývoje v Říčanech jsou stávající kapacity pro poskytování zdravotní péče v Říčanech prakticky vyčerpány. Město má sice na stanovení počtu míst praktických lékařů či na kvalitu péče v říčanské nemocnici jen omezený vliv, přesto budeme hledat cesty, jak zdravotnictví ve městě posílit a zkvalitnit. Stejně tak budeme postupovat v otázce péče o naše seniory a dlouhodobě nemocné. 1. Zdravotnictví Usilovat (jednáním s krajským úřadem a zdravotními pojišťovnami) o zvýšení počtu praktických lékařů pro dospělé a stomatologů ve městě. Provést analýzu smlouvy mezi městem a nemocnicí. Navázat spolupráci s vedením nemocnice s cílem zkvalitnit poskytované služby. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 7/9

15 2. Sociální oblast Zajistit provázanost a spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Zajistit informovanost obyvatel o činnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Zrevidovat a zefektivnit stávající podobu komunitního plánování. Zaměřit se na možnost vybudování denního či týdenního stacionáře pro seniory a zdravotně znevýhodněné. F. Programové priority v otázkách školství, kultury, sportu a životního prostředí Zkvalitnění občanské vybavenosti je oprávněně hlavním těžištěm práce každé odpovědné radnice. Zlepšení podmínek ve školství, kultuře, sportu a životním prostředí vnímáme jako jeden z hlavních úkolů následujícího volebního období. Chystáme se maximálně využít dotačních titulů na úrovni kraje, státu i Evropské unie. Zároveň provedeme revizi grantové směrnice a zavedeme transparentnější přidělování finančních prostředků spolkům ve všech oblastech. Aktivně podpoříme činnost stávajících i vznik nových spolků a sdružení v oblastech sportu, kultury a volného času. 1. Školství Intenzivně hledat finanční zdroje bez většího zadlužení města na rozšíření kapacity městských školek. Pokračovat v započaté rekonstrukci a navýšení kapacity Mateřské školy Čtyřlístek. Hledat možnosti vybudování dalšího městského předškolního zařízení, a to například za pomoci příspěvků od investorů velkých projektů ve městě nebo získání dotace pro vybudování nové mateřské školy. Zajistit efektivní využití nové základní školy U Říčanského lesa. Zpracovat prognózu vývoje počtu a složení obyvatel města pro širší programové využití. Podporovat aktivity a programy zajišťující náplň pro volný čas dětí a mládeže a zvláště pak ty, které povedou ke zvýšení patriotismu a uvědomění si jejich odpovědnosti k městu. 2. Kultura Udržovat a podporovat činnost stávajících kulturních zařízení (ZUŠ, MěKS, knihovna a muzeum) na odpovídající úrovni vzhledem k velikosti a významu města. Zlepšit komunikaci se spolky, sdruženími a církvemi s cílem je více zapojit do aktivit města. Podporovat šíření a zachovávání lidových tradic a zvyků v tomto regionu, spolupracovat s okolními obcemi, rozšiřovat možnosti cestovního ruchu. Prověřit možnost rekonstrukce stávajícího nebo zahájit přípravu výstavby nového kulturního domu, v rámci této investice pečlivě zohlednit finanční možnosti města. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 8/9

16 3. Sport a volný čas Z dostupných prostředků města a vnějších dotačních titulů podporovat značení, budování a udržování cyklistických stezek a cest pro pěší ve městě i v jeho okolí, zejména k propojení s okolními obcemi. (Ladův kraj) Zrevidovat stav a rozmístění stávajících veřejných sportovišť, vypracovat návrh cílového stavu. Usilovat o efektivnější využívání existujících sportovišť, například při školách. Pokračovat v úsilí o rekonstrukci a zprovoznění zimního stadionu a rekonstrukci sportovní haly. Začít s přípravou projektu pro vznik víceúčelového městského open-air areálu pro kulturu, sport a volný čas. Systematicky podporovat organizovaný klubový sport s důrazem na jeho význam pro výchovu mládeže. V rámci podpory sportovních klubů zohlednit kritérium počtu dětí a reprezentačního potenciálu v České republice i v zahraničí. 4. Životní prostředí Pokračovat v započatém projektu dobudování městské kanalizace a výstavby vodojemu. Důsledně dbát na ochranu zdrojů pitné vody. Dokončit výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury probíhající koncesní řízení s důrazem na maximálně efektivní zajištění služeb vč. pravidelné obnovy a zlepšení stavu provozovaného majetku Kultivovat vodní plochy ve vlastnictví města rybníky Marvánek a Mlýnský s důrazem na ochranu životního prostředí a vytváření podmínek pro rekreaci. Zdokonalit systém údržby městské zeleně a veřejných prostranství. Zasadit se o budování zelených koridorů a ploch. Systematicky upravit umisťování náhradní výsadby. Usilovat o převedení lesů v okolí Říčan do kategorie lesů zvláštního určení příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Usilovat o zavedení systému regulace lokálních zdrojů znečištění ovzduší. Přehodnotit východiska protipovodňové ochrany a krizového řízení ve městě. Podporovat aktivity a projekty ke zvyšování společenského vědomí o principech trvale udržitelného rozvoje a ochrany přírody. V Říčanech dne 2. listopadu Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 9/9

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Programové prohlášení na volební období 2014-2018

Programové prohlášení na volební období 2014-2018 Programové prohlášení na volební období 2014-2018 uzavřeno níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hnutí ANO 2011: Mgr. Jaroslav Němec, nar. 25. 3. 1966, bytem Velehradská 4248/24a,

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov za TOP 09. (dále TOP 09 ) a

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov za TOP 09. (dále TOP 09 ) a Koaliční smlouva Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov za TOP 09 (dále TOP 09 ) a zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov za sdružení Náš domov dobrá

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany Předkladatel: Jaroslav Trávníček, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 13.5.2013 Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MESTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ Strategický plán rozvoje městské části Praha-Libuš je součástí projektu Strategický

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Plán udržitelné městské mobility pro Brno

Plán udržitelné městské mobility pro Brno Plán udržitelné městské mobility pro Brno Veřejná diskuse - 24. března 2015 Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odbor dopravy Magistrátu města Brna Význam zpracování plánu udržitelné městské mobility Strategický

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysvětlivky: XX X Vliv je pravděpodobný Vliv nelze vyloučit 0 K významnému ovlivnění nedojde nebo jen málo pravděpodobně 2. Dokončení dopravního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Smlouva o volební koalici. pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. a pro volební období 2014-2018. uzavřená mezi krajskými organizacemi

Smlouva o volební koalici. pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. a pro volební období 2014-2018. uzavřená mezi krajskými organizacemi Smlouva o volební koalici pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a pro volební období 2014-2018 uzavřená mezi krajskými organizacemi Strany zelených (SZ), Křesťanské a demokratické unie - Československé

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018 Koaliční smlouva Újezd nad Lesy městská část Praha 21 Volební období 2014 2018 2. listopadu 2014 Koaliční smlouva uvřená pro městskou část Praha 21 - Újezd nad Lesy, pro volební období 2014 2018. Mezi

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více