Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti"

Transkript

1 Koaliční smlouva o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti uzavřená na základě výsledku voleb do zastupitelstva města Říčany, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 mezi sdružením Klidné město, jehož jménem jedná Mgr.Vladimír Kořen a Občanskou demokratickou stranou, místním sdružením v Říčanech, jejímž jménem jedná Ing. Miloslav Šmolík, MSc Koaliční smlouva strana 1/5

2 Preambule Sdružení Klidné město a Občanská demokratická strana (dále v textu nazývány jen jako koaliční strany ) se na základě mandátu od občanů města Říčany, vyjádřeného ve volbách do zastupitelstva města Říčany konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 a na základě vzájemného konsenzu o základních principech činnosti městské samosprávy v Říčanech na období od roku 2010 do roku 2014, rozhodly vytvořit stabilní většinovou koalici v zastupitelstvu města Říčany jako koalici pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti. Koalice bude ve spolupráci s veřejnou správou důsledně realizovat politiku ochrany zájmů obyvatel města Říčany s cílem dosáhnout maximálního zajištění kvalitního a klidného života v městě Říčany. Koalice provede zásadní systémová opatření k potlačování korupce a byrokracie a ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Za další priority koalice považuje stabilizaci obecních financí, důslednou regulaci stavebního rozvoje města především s ohledem na stav občanské vybavenosti a městské infrastruktury. Koalice bude ctít zásady demokracie a plně sloužit zájmům našeho města a potřebám jeho obyvatel. Správa města má sloužit občanům, ne občané městské správě. Svou vůli vytvořit koalici stvrzují předsedové zúčastněných koaličních stran svými podpisy na konci tohoto dokumentu. Koaliční smlouva strana 2/5

3 Článek I 1. Koaliční strany se zavazují, že budou hlasovat pro dohodu o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady, předsedů výborů pro celé volební období , a to na prvním zasedání zastupitelstva města Říčany, konaném ve volebním období Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města pro celé volební období je nedílnou součástí této koaliční smlouvy a je označena jako Příloha č. 1. Koaliční strany se zavazují, že nebudou vznášet jiné personální návrhy, které by byly v rozporu s touto dohodou. 3. Koaliční strany uznávají a deklarují demokratické právo opozičních stran na kontrolní pravomoci činnosti samosprávy. 4. Koaliční strany se zavazují v personální politice preferovat, respektovat a prosazovat zásadu vysoké odbornosti. Článek II 1. Koaliční strany se dohodly, že budou podporovat a plnit základní programové prohlášení, tak jak je uvedeno v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této koaliční smlouvy. 2. Koaliční strany se dohodly, že členové rady města Říčany do konce roku 2010 předloží radě města svá majetková přiznání, do nichž bude umožněno nahlédnout každému občanu města Říčany. Článek III 1. Koaliční strany se zavazují, že všechna zásadní rozhodnutí orgánů města Říčany budou přijímána jen po předchozí vzájemné dohodě. Zásadními rozhodnutími se pro účely této koaliční smlouvy rozumí: a) schvalování rozpočtu města; b) zásadní záležitosti územního a urbanistického rozvoje; c) personální obsazování vedoucích míst na městském úřadě, v příspěvkových organizacích zřizovaných městem Říčany a v obchodních společnostech a družstvech města zřizovaných městem Říčany a d) veškeré transakce přesahující v jednotlivém případě částku Kč. 2. Koaliční strany se zavazují zajistit podporu jejich zastupitelů při hlasováních v orgánech města Říčany o záležitostech uvedených v odstavci 1, tím však není jakkoli popřeno právo jednotlivých zastupitelů hlasovat podle své svobodné vůle. Nezajištění podpory zastupitelů koaličních stran ve výše uvedených hlasováních se považuje za zmaření účelu této smlouvy. Článek IV 1. Koaliční strany se zavazují, že budou vzájemně koordinovat svou činnost v samosprávě města Říčany v průběhu celého volebního období Spolupráce koaličních stran podle této smlouvy v průběhu uvedeného volebního období bude pravidelně konzultována, a to zejména na úrovni vedení koaličních stran a rady města Říčany. 2. Tato koaliční smlouva se uzavírá na celé volební období Koaliční strany se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy neuzavřou písemně, ústně ani konkludentně jinou koaliční smlouvu s jiným politickým subjektem v rámci zastupitelstva města Říčany, nebude-li koaličními stranami výslovně a písemně dohodnuto jinak. Koaliční smlouva strana 3/5

4 3. Koaliční strany se zavazují ke vzájemnému korektnímu, profesionálnímu, nepředpojatému a slušnému jednání, a to i prostřednictvím médií. 4. Koaliční strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy budou respektovat dohodu uvedenou v Příloze č. 1 a nevyvolají v zastupitelstvu města Říčany hlasování o důvěře či změně starosty, místostarostů a členů rady města a že při případném hlasování o důvěře či změně obsazení v uvedených funkcích budou hlasovat jen na základě vzájemné dohody koaličních stran. Článek V Tato koaliční smlouva je závazná pro obě koaliční strany a pro všechny zastupitele koaličních stran v zastupitelstvu města Říčany, ovšem při vědomí, že jednotliví členové zastupitelstva obce vykonávají svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a nemohou být vázáni žádnými příkazy. Článek VI 1. Tato koaliční smlouva je platná a účinná ode dne jejího uzavření a platí na dobu volebního období zastupitelstva města Říčany V průběhu této doby může být měněna pouze písemnou formou. 2. V případě porušení závazku podle této smlouvy si koaliční strany sjednávají právo tuto koaliční smlouvu vypovědět. Účinky výpovědi nastávají následujícího dne po doručení výpovědi druhé koaliční straně. Podání výpovědi však musí předcházet neúspěšné smírčí jednání koaličních stran. 3. Smírčího jednání podle předchozího odstavce se zúčastní za každou koaliční stranu 3 pověření zástupci koaličních stran. Pokud není dosaženo dohody do 10 dnů ode dne vyvolání smírčího jednání, má se za to, že smírčí jednání bylo neúspěšné. 4. Tato koaliční smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude uveřejněna v plném znění. V Říčanech dne 2. listopadu Za sdružení Klidné město Vladimír Kořen Za místní organizaci ODS Miloslav Šmolík Přílohy: Příloha č. 1: Dohoda o volbě starosty, místostarostů a o personálním složení rady a komisí města Příloha č. 2: Programové prohlášení koalice Koaliční smlouva strana 4/5

5 Ke smlouvě se připojují: Hana Špačková Karla Egidová Vladimír Polánský Michal Mrázek Zdeněk Hraba Martin Gebauer David Michalička Petr Bartoš Jarmila Voráčková Pavel Matoška Koaliční smlouva strana 5/5

6 Příloha č. 1 Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města Říčany pro celé volební období mezi sdružením Klidné město a Občanskou demokratickou stranou, místním sdružením v Říčanech (dále v textu nazývány jen jako koaliční strany ) Příloha č. 1: Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města Říčany pro celé volební období strana 1/2

7 I. Sdružení Klidné město a Občanská demokratická strana, místní sdružení v Říčanech uzavírají dohodu, že počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Říčany se stanovuje na tři zastupitele. II. Sdružení Klidné město a Občanská demokratická strana, místní sdružení v Říčanech uzavírají dohodu na tomto personálním složení rady města Říčany: Starosta... Vladimír Kořen I. místostarostka... Hana Špačková II. místostarostka... Karla Egidová Člen rady... Vladimír Polánský Člen rady... Michal Mrázek Člen rady... Zdeněk Hraba Člen rady... Miloslav Šmolík III. Sdružení Klidné město a Občanská demokratická strana, místní sdružení v Říčanech uzavírají dohodu na tomto personálním složení výborů zastupitelstva města Říčany: Finanční výbor... Martin Gebauer Výbor pro územní rozvoj a výstavbu... Miloslav Šmolík Kontrolní výbor... bude nabídnuto SNK ED Říčany V Říčanech dne 2. listopadu Příloha č. 1: Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města Říčany pro celé volební období strana 2/2

8 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období mezi sdružením Klidné město a Občanskou demokratickou stranou, místním sdružením v Říčanech (dále v textu nazývány jen jako koaliční strany ) Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 1/9

9 Základní východiska Město Říčany zažilo v prvním desetiletí 21. století výrazný rozvoj v oblasti bytové a komerční výstavby. Provází ho potíže s nedostatečnou občanskou vybaveností a městskou infrastrukturou. Jde o nedostatek míst v městských mateřských školách, velmi výraznou dopravní zátěž násobenou podhodnocením investic do oblasti veřejných komunikací, ale i každodenního odpočinku obyvatel. Vzhledem k limitovaným finančním prostředkům rozpočtu města nebylo, není a zřejmě ještě nějaký čas nebude možné uspokojit všechny požadavky na zajištění standardů kvalitního moderního života. Z hlediska střednědobých a dlouhodobých plánů rozvoje města je zásadní udržovat proporcionalitu všech investičních záměrů. Předešlé vedení říčanské radnice se přitom rozhodlo pro zásadní investici do výstavby nové základní školy, vyvolanou demografickým boomem a s ním spojenou nedostatečnou kapacitou stávajících vzdělávacích zařízení v Říčanech a okolí. Finančně náročná investice do nové školy, umocněná dopady celosvětové hospodářské krize, znamená zásadní zátěž pro stabilitu rozpočtu města pro následujících minimálně 10 let. Neuspokojivá situace v oblasti městského hospodaření, nedostatečné zajištění kvality občanské vybavenosti, netransparentnost územního plánování a chybějící otevřená veřejná debata mezi vedením města a občany vyústily k výraznému posunu z hlediska politických preferencí. Výsledek komunálních voleb podepřený v historickém kontextu jednou z nejvyšších volebních účastí jednoznačně ukazuje na vůli obyvatel po změně z hlediska způsobu řízení města. Předurčuje i priority koalice sdružení Klidého města a ODS Říčany pro volební období , které lze soustředit do tří bodů: 1. Stabilizace hospodaření města tak, aby mohly být finančně zajištěny nutné investice do zkvalitnění občanské vybavenosti a zlepšení infrastruktury města. 2. Regulace komerční a bytové výstavby do doby, než bude zajištěna odpovídající kapacita občanské vybavenosti a infrastruktury města včetně dopravy. Spolupráce se soukromými subjekty na jejím zajištění. 3. Otevřená aktivní komunikace vedení města i úřadu směrem k obyvatelům s důrazem na včasnost a vysokou kvalitu informací i veřejné debaty. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 2/9

10 A. Programové priority v otázkách hospodaření a financování města V souvislosti s nezbytnou stabilizací obecních financí bude nutné restrukturalizovat budoucí rozpočty s cílem posílit příjmové položky rozpočtu a redukovat stranu výdajů. V případě rozpočtu pro rok 2011 chceme z časových důvodů zachovat kontinuitu jeho příprav a budeme usilovat o jeho schválení v původním termínu. Předpokládaná úsporná opatření budou aplikována v následujícím roce. Konkrétní opatření a úkoly v jednotlivých kategoriích jsou zejména tyto: 1. Restrukturalizace rozpočtu posílení příjmové stránky a redukce na straně výdajů Na straně příjmů: Provést nezávislý audit klíčových příjmových položek rozpočtu. Důsledně kontrolovat a vymáhat plnění všech příjmů města včetně poplatků. Definovat a použít ekonomické motivační nástroje pro přihlášení obyvatel (fyzických osob) k trvalému pobytu. Pokračovat v co nejužší spolupráci s finančním úřadem při výběru daně z nemovitostí. Reorganizovat a zkvalitnit proces získávání dotací z evropských i mimoevropských fondů na investiční a jiné programy. Prověřit stávající stav majetku města a nastavit systém jeho správy tak, aby se maximalizovaly příjmy města z jeho využití (ať již pronájmem či selektivním prodejem nepotřebného majetku). Na straně výdajů: Provést nezávislý audit účelnosti a efektivity rozpočtových výdajů (investičních, příspěvkových, služeb) zejména v návaznosti na dodavatelské smlouvy. Prověřit provozní náklady na správu města se záměrem provedení úsporných opatření. Provést energetický audit resp. bilanci všech odběrných míst, tj. optimalizovat jednotlivé dodavatele energií a příslušných tarifů. Stejný postup bude zvolen v případě poskytovatelů telekomunikačních služeb. Provádět systematickou kontrolu hospodaření organizací zřizovaných městem. 2. Financování investic I přes velmi nepříznivou finanční situaci (vysoká dluhová služba, propad příjmů) prioritně zajistit kofinancování probíhajících projektů hrazených z dotací (krajských, státních a evropských). Stanovit dlouhodobé investiční a rozpočtové priority s ohledem na budoucí dostupné zdroje financování. Provedeme revizi Strategického plánu města. Provést analýzu stávajícího investičního plánu včetně plánu oprav komunikací a chodníků, revidovat jej a pozměnit jeho priority v závislosti na reálnosti jejich financování (vlastní zdroje, dotace, jiné). Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 3/9

11 B. Programové priority v otázkách územního plánu a výstavby Novou výstavbu nechceme zastavit, ale uklidnit tak, aby byla zachována kvalita života ve městě. Koaliční strany se shodují na aktivním přístupu v otázkách regulace výstavby, ať z hlediska přípravy nového územního plánu nebo z hlediska konkrétních územních a stavebních řízení. Úkoly v této oblasti jsou směrovány takto: 1. Příprava nového územního plánu Provést revizi návrhu územního plánu i harmonogramu jeho přijetí s důrazem na kvalitní zpracování a včasné projednání. Priority jsou následující: Upřednostnit zájem stávajících obyvatel města. Hledat další plochy pro občanskou vybavenost a pro veřejná prostranství. Preferovat úpravy územního plánu, které respektují výstavbu se sousedskou slušností tedy výstavbu, která odpovídá okolní zástavbě. Stanovit přechodové zóny mezi komerční a bytovou výstavbou na jedné straně a rodinnými domy a občanskou vybaveností na straně druhé. Minimalizovat nové plochy k zástavbě bytovými domy, logistickými a obchodními centry. Omezit další zábory zemědělské půdy. Stanovit jednoznačné regulativy včetně objemových a jednoznačně vymezit funkční využití území (zrušit územní rezervy, zrušit podmínečné využití). Důkladněji zpracovat bilanci dopravních kapacit a kapacit veřejné infrastruktury, zejména ČOV. Vymezit dostatečný počet parkovacích míst. Klást důraz na řešení dopravního systému tak, aby nezatěžoval rezidentní obyvatele, tzn. případná kapacitní parkoviště umístit mimo obytné lokality, přestup na vlak decentralizovat i do okolních stanic ČD. Případný P+R terminál směrovat nejlépe mimo katastr města, např. u křížení s budoucím okruhem 511. Vytvářet dostatečné izolační pásy zeleně kolem liniových staveb. Minimalizovat negativní dopady liniových staveb, jako je např. bariérový efekt rozdělení obytných částí atp. Zachovat a dále rozšiřovat plochy zeleně. Aktivně využívat urbanistický význam vodních ploch a parků. 2. Aktivní vystupování města při regulaci výstavby v rámci stávajících územních a stavebních řízení. Zachovat současné stavební uzávěry. Při přípravě regulačních plánů aktivněji uplatňovat možnosti regulace výstavby a dbát na tvorbu veřejných prostranství a občanské vybavenosti. Aktivněji vystupovat v roli účastníka a majitele dotčených pozemků a infrastruktury v územních a stavebních řízeních. Nastavit systémová opatření tak, aby se zastupitelé i veřejnost dostali k informacím o plánované výstavbě a měli možnost se k nim vyjádřit a záměry výstavby ovlivnit. Zajistit aktivní komunikaci, která bude probíhat nejenom prostřednictvím úřední desky. Při posuzování všech případných budoucích developerských projektů klást důraz na zájem obyvatel města, přičemž upřednostňovat spolupodíl investorů na tvorbě infrastruktury a občanské vybavenosti města. Spolupráce se spádovými obcemi na řešení problému suburbanizace. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 4/9

12 C. Programové priority v otázkách vedení úřadu, správy města a komunikace s veřejností Komunikace mezi radnicí a občany je zásadní otázkou udržitelného rozvoje města. Chceme společně usilovat o kvalitativně vyšší úroveň. Transparentní a otevřené chování může přinést finanční úspory, ale také zvýšit důvěru mezi politiky a voliči. 1. Zvýšení kvality a efektivity práce úřadu Provést audit organizační struktury městského úřadu a podle jeho výsledků, s využitím prvků finančního a projektového řízení, zajistit optimalizaci využití práce zaměstnanců úřadu (odstranění duplicit a nevyužitých pozic, posílení klíčových funkcí úřadu). Přizpůsobit úřední hodiny městského úřadu potřebám veřejnosti. Zpřesnit hodnoticí kritéria práce zaměstnanců městského úřadu. Zavést motivační a výkonově orientované programy pro management městem zřizovaných organizací. Pro veškeré výdaje a příspěvky z rozpočtu města zajistit maximální efektivitu jejich vynaložení, tj. důsledně využívat smluvní práva ve smyslu kontrol a průběžného vyhodnocování. Podporovat trvalé zvyšování odborných znalostí a profesionality zaměstnanců městského úřadu. Provést analýzu procesů a nastavit pravidla k omezování příležitostí pro korupci a netransparentního chování. 2. Komunikační otevřenost úřadu Vytvořit podmínky pro aktivní komunikaci (diskusi, přímý kontakt) občanů o důležitých projektech města. Zajistit inovaci internetových stránek města. Zpřístupňovat a zveřejňovat dokumenty města včetně smluv s dodavateli investic a služeb a smluv o prodeji nebo nákupu majetku. Zajistit transparentnost výběrových řízení veřejným přístupem k zadávací dokumentaci, předloženým nabídkám a rozhodnutím výběrové komise. Využívat elektronických aukcí. Posílit regionální roli města vůči okolním obcím. Posílit roli dosavadního infocentra (aktivnější přístup, širší propagace regionu i města podpora Ladova kraje, centrum komunikace s občany). Zavést a udržovat pravidelnou komunikaci s osadními výbory přidružených obcí. Zavést a udržovat pravidelnou komunikaci s podnikateli působícími v Říčanech i okolí např. formou pravidelných workshopů apod. Ustavit redakční radu Říčanského kurýra bez účasti zastupitelů města. 3. Činnost zastupitelstva: Důsledněji dodržovat stanovené lhůty pro předávání a distribuci materiálů pro zasedání rady a zastupitelstva. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 5/9

13 Zajistit dlouhodobou archivaci hlasového záznamu z jednání zastupitelstva a zpřístupnit hlasové záznamy veřejnosti. Zrevidovat jednací řád zastupitelstva (např. zvážit zveřejňování jmenovitého hlasování k jednotlivým projednaným bodům). D. Programové priority v otázkách bezpečnosti a dopravy Bezpečnost ve městě je hodnotou, která spoluvytváří kvalitu života obyvatel. Chceme vytvořit ucelený přehled o kriminalitě ve městě, přičemž víme, že aktuální a přehledné informace mají význam jak z hlediska prevence, tak i z hlediska priorit v činnosti státní a městské policie či v rovině individuální nebo sousedské obezřetnosti a vzájemné pomoci. Doprava v Říčanech zasluhuje komplexní řešení a v následujících čtyřech letech bude patřit mezi nejvyšší priority z hlediska financí i aktivity radnice. Obdobně jako v otázkách urbanismu musí Říčany, jako obec 3. stupně, řešit oblast dopravy také s okolními obcemi a městy a hledat dlouhodobě udržitelné řešení pro celý spádový region s primární návazností na hlavní město Prahu. 1. Snížení kriminality a zlepšení veřejného pořádku Prohloubit spolupráci mezi Policií ČR a Městskou policií v Říčanech. Analyzovat efektivitu práce Městské policie včetně vyřešení organizačně personálních a kompetenčních otázek. Případně Městkou polici technicky posílit tak, aby byla více v ulicích města. Provádět průběžnou analýzu kritických míst v Říčanech z hlediska páchání násilné a majetkové trestné činnosti a souvisejících přestupků, především vandalismu a rušení nočního klidu. Vypracovat a realizovat systém soustavných preventivních kontrol Městskou policií v návaznosti na zjištěné poznatky. Prostřednictvím interaktivní mapy průběžně a operativně seznamovat občany Říčan o výskytu trestné činnosti a dopravní nehodovosti, a to s důrazem na silný preventivní význam. Zajistit komplexní analýzu kamerového systému včetně případných následných opatření. Posílit prevenci proti kriminalitě a nežádoucím jevům na školách, např. program výchovy proti vandalismu, vymezení ploch pro tzv. graffiti apod. 2. Zlepšení dopravní situace ve městě: Tranzitní doprava Ve spolupráci s dotčenými institucemi a subjekty zavést opatření (časové omezení, důsledné kontroly kamionů apod.) k omezení tranzitní kamionové dopravy přes Říčany zejména v ulici Černokostelecká, Říčanská a v centru města. Vytvořit podmínky pro soustavnou a efektivní kontrolu důsledného dodržování dopravních předpisů řidiči kamionů. Aktivně spolu s ostatními obcemi v regionu prosazovat urychlenou dostavbu části 511 pražského okruhu, aby došlo v co nejkratší době k jeho realizaci a odlehčení tranzitní dopravy přes Říčany a okolí. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 6/9

14 Znovuotevřít jednání s krajským úřadem a Ředitelstvím silnic a dálnic o vybudování severního a jižního obchvatu Říčan (tedy tzv. obchvatu Černokostelecké ulice a tzv. Solné stezky) se zvláštním důrazem na nové propojení budoucí křižovatky komunikace č. 511 u Kolovrat se severní částí silnice č. 101 v trase budoucího obchvatu Říčan. Usilovat ve spolupráci s okolními obcemi o to, aby se přestup na vlak decentralizoval i do okolních železničních stanic na trati Praha Benešov. Zamezit svedení širší regionální dopravy do centrálních částí Říčan a usilovat o vybudování regionálního přestupního terminálu nejlépe mimo katastrální území města, například na budoucím křížení pražského okruhu, Černokostelecké ulice a IV. železničního koridoru u Kolovrat. Vnitřní doprava Vymezit a rozšiřovat oblasti zklidněné dopravy prostřednictvím technických a organizačních opatření. Opravy ulic a chodníků zařadit mezi základní prioritu a z hlediska přípravy rozpočtu je upřednostňovat. Rozšířit kamerový systém na kritických silnicích a ulicích Říčan s automatickým pořizováním fotografií řidičů. Zajistit vyšší efektivitu místní hromadné dopravy. Jednat o nasazení malokapacitních autobusů s kratším intervalem. Zaměřit se na vybudování čekárny v rondelu na nádraží, jednat o budoucnosti bývalé nádražní budovy. Prosadit úpravu územního plánu tak, aby případná sběrná parkoviště nebyla v obytných oblastech Říčan a upřednostnit dostatek malokapacitních parkovacích ploch. Zefektivnit údržbu komunikací a chodníků a zelených ploch ve městě. Zrevidovat plán údržby komunikací v zimních měsících i v případě větších sněhových přídělů. E. Programové priority v otázkách zdravotnictví a sociálních věcí Nepodceníme ani roli obce v otázkách pomoci lidem se zdravotními a sociálními problémy. Z důvodu nepředpokládaného a částečně podceněného demografického vývoje v Říčanech jsou stávající kapacity pro poskytování zdravotní péče v Říčanech prakticky vyčerpány. Město má sice na stanovení počtu míst praktických lékařů či na kvalitu péče v říčanské nemocnici jen omezený vliv, přesto budeme hledat cesty, jak zdravotnictví ve městě posílit a zkvalitnit. Stejně tak budeme postupovat v otázce péče o naše seniory a dlouhodobě nemocné. 1. Zdravotnictví Usilovat (jednáním s krajským úřadem a zdravotními pojišťovnami) o zvýšení počtu praktických lékařů pro dospělé a stomatologů ve městě. Provést analýzu smlouvy mezi městem a nemocnicí. Navázat spolupráci s vedením nemocnice s cílem zkvalitnit poskytované služby. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 7/9

15 2. Sociální oblast Zajistit provázanost a spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Zajistit informovanost obyvatel o činnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Zrevidovat a zefektivnit stávající podobu komunitního plánování. Zaměřit se na možnost vybudování denního či týdenního stacionáře pro seniory a zdravotně znevýhodněné. F. Programové priority v otázkách školství, kultury, sportu a životního prostředí Zkvalitnění občanské vybavenosti je oprávněně hlavním těžištěm práce každé odpovědné radnice. Zlepšení podmínek ve školství, kultuře, sportu a životním prostředí vnímáme jako jeden z hlavních úkolů následujícího volebního období. Chystáme se maximálně využít dotačních titulů na úrovni kraje, státu i Evropské unie. Zároveň provedeme revizi grantové směrnice a zavedeme transparentnější přidělování finančních prostředků spolkům ve všech oblastech. Aktivně podpoříme činnost stávajících i vznik nových spolků a sdružení v oblastech sportu, kultury a volného času. 1. Školství Intenzivně hledat finanční zdroje bez většího zadlužení města na rozšíření kapacity městských školek. Pokračovat v započaté rekonstrukci a navýšení kapacity Mateřské školy Čtyřlístek. Hledat možnosti vybudování dalšího městského předškolního zařízení, a to například za pomoci příspěvků od investorů velkých projektů ve městě nebo získání dotace pro vybudování nové mateřské školy. Zajistit efektivní využití nové základní školy U Říčanského lesa. Zpracovat prognózu vývoje počtu a složení obyvatel města pro širší programové využití. Podporovat aktivity a programy zajišťující náplň pro volný čas dětí a mládeže a zvláště pak ty, které povedou ke zvýšení patriotismu a uvědomění si jejich odpovědnosti k městu. 2. Kultura Udržovat a podporovat činnost stávajících kulturních zařízení (ZUŠ, MěKS, knihovna a muzeum) na odpovídající úrovni vzhledem k velikosti a významu města. Zlepšit komunikaci se spolky, sdruženími a církvemi s cílem je více zapojit do aktivit města. Podporovat šíření a zachovávání lidových tradic a zvyků v tomto regionu, spolupracovat s okolními obcemi, rozšiřovat možnosti cestovního ruchu. Prověřit možnost rekonstrukce stávajícího nebo zahájit přípravu výstavby nového kulturního domu, v rámci této investice pečlivě zohlednit finanční možnosti města. Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 8/9

16 3. Sport a volný čas Z dostupných prostředků města a vnějších dotačních titulů podporovat značení, budování a udržování cyklistických stezek a cest pro pěší ve městě i v jeho okolí, zejména k propojení s okolními obcemi. (Ladův kraj) Zrevidovat stav a rozmístění stávajících veřejných sportovišť, vypracovat návrh cílového stavu. Usilovat o efektivnější využívání existujících sportovišť, například při školách. Pokračovat v úsilí o rekonstrukci a zprovoznění zimního stadionu a rekonstrukci sportovní haly. Začít s přípravou projektu pro vznik víceúčelového městského open-air areálu pro kulturu, sport a volný čas. Systematicky podporovat organizovaný klubový sport s důrazem na jeho význam pro výchovu mládeže. V rámci podpory sportovních klubů zohlednit kritérium počtu dětí a reprezentačního potenciálu v České republice i v zahraničí. 4. Životní prostředí Pokračovat v započatém projektu dobudování městské kanalizace a výstavby vodojemu. Důsledně dbát na ochranu zdrojů pitné vody. Dokončit výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury probíhající koncesní řízení s důrazem na maximálně efektivní zajištění služeb vč. pravidelné obnovy a zlepšení stavu provozovaného majetku Kultivovat vodní plochy ve vlastnictví města rybníky Marvánek a Mlýnský s důrazem na ochranu životního prostředí a vytváření podmínek pro rekreaci. Zdokonalit systém údržby městské zeleně a veřejných prostranství. Zasadit se o budování zelených koridorů a ploch. Systematicky upravit umisťování náhradní výsadby. Usilovat o převedení lesů v okolí Říčan do kategorie lesů zvláštního určení příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Usilovat o zavedení systému regulace lokálních zdrojů znečištění ovzduší. Přehodnotit východiska protipovodňové ochrany a krizového řízení ve městě. Podporovat aktivity a projekty ke zvyšování společenského vědomí o principech trvale udržitelného rozvoje a ochrany přírody. V Říčanech dne 2. listopadu Příloha č. 2: Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Říčany v období strana 9/9

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010 Akční plán města Říčany na rok 2010 leden 2010 1 Úvod Zpracování Akčního plánu je krokem k realizaci Strategického plánu rozvoje města Říčany. Jedná se o dokument, který posouvá strategie a opatření identifikovaná

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018 Koaliční smlouva Újezd nad Lesy městská část Praha 21 Volební období 2014 2018 2. listopadu 2014 Koaliční smlouva uvřená pro městskou část Praha 21 - Újezd nad Lesy, pro volební období 2014 2018. Mezi

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany Předkladatel: Jaroslav Trávníček, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 13.5.2013 Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Obsah SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY 1.1. Úvod 1.2. Charakteristika současné situace 2. CÍL PROGRAMU

Více

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011. (dále ANO ),

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011. (dále ANO ), Koaliční smlouva Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011 (dále ANO ), zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za KSČM (dále KSČM ) a zastupitelé zvolení do Zastupitelstva

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Vize rozvoje města Červený Kostelec

Vize rozvoje města Červený Kostelec Vize rozvoje města Červený Kostelec Objednavatel: Město Červený Kostelec, T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Zpracovatel: Ing. arch. Marek Wajsar, Nad Šárkou 2069/25, 160 00 Praha 6 Zpracovali:

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

- vždy prosazovat dlouhodobě stabilizovaný městský rozpočet. - zajišťovat efektivní a profesionální výkon veřejné správy

- vždy prosazovat dlouhodobě stabilizovaný městský rozpočet. - zajišťovat efektivní a profesionální výkon veřejné správy Text Koaliční smlouvy mezi ČSSD, ODS, RADNICE 2010 (sdružením nezávislých kandidátů, politické strany Volby pro město a politické strany Věci veřejné), MĚLNIČANÉ ( SNK Evropští demokraté, KDU-ČSL, US-DEU

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Na základě mandátu od občanů Náchoda, vyjádřeného ve volbách do Zastupitelstva města Náchoda ve dnech 10. a 11. října

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Odpovědnost, efektivita, slušnost Volební program koalice TOP 09 a Starostové pro volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje

Odpovědnost, efektivita, slušnost Volební program koalice TOP 09 a Starostové pro volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje Odpovědnost, efektivita, slušnost Volební program koalice TOP 09 a Starostové pro volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje Preambule Nové volební uskupení, které se uchází o Vaše hlasy v krajských

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

VOLEBNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH PRO VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2008

VOLEBNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH PRO VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2008 KRAJ MÍSTO K ŽIVOTU VOLEBNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH PRO VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2008 Proto Vás prosíme, udělejte si malou procházku, přijďte k volbám. A dejte svůj hlas vizi trvale

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více