PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období ve statutárním městě Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava"

Transkript

1 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období ve statutárním městě Ostrava

2 Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) a Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová (KDU-ČSL) se zavazují k následujícím programovým prioritám pro volební období , které budou společně prosazovat: 1. Aktivní přístup k řešení nezaměstnanosti, podpora činností pro vznik a navýšení počtu nových pracovních příležitostí, podpora podnikání Budeme aktivně získávat nové investory pro podnikání v Ostravě a poskytovat after care péči o stávající investory. Upřednostníme takové investory, kteří do regionu přinesou také vývojovou základnu a know-how. Budeme rozvíjet Vědecko-technologický park v Ostravě (VTPO) přednostně jako inkubační areál pro podnikatele v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Komplexně připravíme novou rozvojovou průmyslovou zónu v Ostravě-Hrušově pro další investory. Vytvoříme a budeme realizovat program podpory začínajících podnikatelů, který bude zahrnovat mj. vybudování řemeslného inkubátoru, podporu start-up projektů s přednostním využitím infrastruktury VTPO, zavedení systému inovačních voucherů k ocenění inovačních projektů apod. Budeme podporovat rozvoj sociálního podnikání jako základnu pro vznik nových pracovních míst také pro zdravotně či jinak znevýhodněné občany. Budeme usilovat o přesun významných institucí a úřadů do Ostravy a tím o zvýšení zaměstnanosti v terciálním sektoru. Vytvoříme trvalý a účinný tlak na centrální orgány k řešení problému nezaměstnanosti v Ostravě i z celostátní úrovně. Podpoříme vznik legislativy pro znovuzavedení institutu veřejné služby. 2. Přijetí opatření k zlepšení životního prostředí ve městě včetně ekologizace dopravy Ve spolupráci s centrálními orgány budeme prosazovat dokončení likvidace ostravských lagun a dalších starých ekologických zátěží. Zapojíme se do programu ekologizace lokálních topenišť s aktivní podporou města. Budeme vyvíjet trvalý tlak na průmyslové znečišťovatele k realizaci investic do ekologizace výroby.

3 Budeme pokračovat v obnově vozového parku DPO (náhrada 105 autobusů s motory emisních tříd EURO II a III za autobusy s pohonem na CNG) a zahájíme program ekologizace vozového parku dalších městských společností. Budeme podporovat ekologizaci MHD a alternativní druhy dopravy. Snížíme druhotnou prašnost zvýšením frekvence čištění městských komunikací, chodníků a veřejných prostranství (ve spolupráci s městskými obvody) a rozšířením zelených ploch ve městě (např. ozeleněním drážních těles tramvajových tratí, vybudováním nových městských parků a revitalizací parků starých aj.). Budeme realizovat koncept Smart City Ostrava ke snižování emisí (uhlíkové stopy) a celkovému zkvalitnění života obyvatel města. Budeme iniciovat a podporovat přeshraniční spolupráci s Polskem a Slovenskem při identifikaci a řešení problémů ŽP. Zajistíme dostatečné zdroje ve Fondu ohrožených dětí k plnému pokrytí potřeb ozdravných pobytů žáků ZŠ a MŠ. Budeme pokračovat v osvětě o třídění odpadu, dosáhneme zvýšení míry využití komunálního odpadu vyprodukovaného ve městě na alespoň 50 %. Dostavíme kanalizační sběrač B (prodloužení do Radvanic) a odstraníme tzv. volná vyústění, kterými je dosud vypouštěna nečištěná odpadní voda přímo do vodních toků. Dobudujeme chybějící části kanalizace ve městě (Slezská Ostrava, Radvanice, Plesná aj.). 3. Snížení kriminality, zvýšení bezpečnosti a ochrany obyvatel města, omezení hazardu Prosadíme regulaci hazardu v rozsahu respektujícím stanoviska jednotlivých městských obvodů nebo celoplošným zákazem provozu výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů na území celého města. Zvýšíme početní stavy Městské policie Ostrava alespoň o 100 strážníků. Vytvoříme operativní oddíl zejména pro výkon služby v lokalitách se zvýšeným rizikem (sociálně vyloučené lokality, přestupní terminály aj.) a při zajišťování kulturních, sportovních a společenských akcí. Budeme jednat s centrálními orgány o posílení stavů příslušníků Policie ČR a HZS ČR na území města. Budeme podporovat jednotlivé složky IZS, např. výstavbou zázemí pro Leteckou službu PČR, obměnou mobilní požární techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů apod. Zvýšíme bezpečnost na hromadných akcích sportovního a kulturního charakteru pomocí efektivnějšího využití technických prostředků (inteligentní kamerové systémy apod.)

4 Budeme rozvíjet a realizovat program prevence kriminality na období (včetně osvětových akcí, např. ke zvýšení finanční gramotnosti, protidrogové prevence apod.) a následně, na základě provedené bezpečnostní analýzy, bude vypracován program prevence kriminality na další období. Připravíme regulaci provozu zastaváren na území města Ostravy. 4. Transparentní a hospodárné nakládání s veřejnými prostředky, potírání korupce a klientelismu Rozšíříme rozsah zveřejňovaných smluv uzavíraných městem snížením hranice na 100 tis. Kč bez DPH. Zvýšíme transparentnost a efektivitu výběrových řízení v rámci platné legislativy, zpřísníme zásady pro zadávání zakázek malého rozsahu. Důrazem na kvalitu projektové fáze investiční výstavby snížíme kapitálovou náročnost investičních akcí. Podpoříme opatření pro snížení finanční náročnosti chodu města např. přednostním využíváním vlastních odborných kapacit magistrátu před čerpáním externích poradenských služeb, využíváním elektronických aukcí u veřejných zakázek, energetickými úsporami apod. Zvýšíme ekonomické přínosy systému sdružených nákupů města, posoudíme a případně budeme realizovat variantu zajištění sdružených nákupů ve vlastní režii. Provedeme optimalizaci fungování městských společností a organizací s možným vyústěním do sloučení některých společností nebo změny jejich právní formy. Provedeme externí forenzní audity u vybraných městských společností. 5. Potírání korupce a klientelismu (zahrnuto v bodu 4) 6. Provedení nezávislého auditu hospodaření všech důležitých městských společností (zahrnuto v bodu 4)

5 7. Nepolitický, odborný a efektivní aparát měst Všechny nové nebo uvolněné pracovní pozice budou obsazovány formou výběrových řízení. Budeme uplatňovat objektivizovaný systém hodnocení výkonnosti zaměstnanců magistrátu. 8. Otevřená radnice, prosazení forem většího zapojení občanů do správy města Zvýšíme informovanost občanů o záměrech rady a zastupitelstva města prostřednictvím stávajících a nových informačních kanálů. Nově zavedeme zpravodajský blok o dění ve městě v regionální TV. Povedeme otevřené diskuse s občany o důležitých otázkách života města. Zapojíme občany do rozhodování o části rozpočtu města zavedením principů participativního rozpočtu. Budeme zveřejňovat rozpočet města v přehledné a detailizované formě na internetu ( rozklikávací rozpočet ). V případech, kde je to možné, usnadníme vyřizování záležitostí občanů prostřednictvím internetu. Zlepšíme komunikaci a spolupráci mezi magistrátem a úřady městských obvodů. 9. Zpracování strategie dlouhodobé prosperity města Vytvoříme novou dlouhodobou strategii Ostravy, která bude reagovat na aktuální a očekávané trendy a zajistí, že město bude v budoucnosti hospodářsky úspěšné a přitažlivé pro život. Do tvorby strategie města zapojíme odborníky z různých oblastí a širší veřejnost. 10. V oblasti majetkových operací, u organizací a společností s majetkovou účastí SMO, nepřipustíme privatizaci těch organizací a společností, které zajišťují veřejné služby pro občany, pokud k tomu nebudou po předchozím a všestranném posouzení nalezeny závažné důvody. Budeme rozvíjet Městskou nemocnici Ostrava (MNO) jako příspěvkovou organizaci ve vlastnictví města se záměrem dále zlepšovat dostupnost, rozsah a kvalitu zajištění zdravotních služeb a úroveň poskytované péče při současném zvyšování finanční soběstačnosti nemocnice. Zajistíme finanční zdroje pro dostavbu a potřebné technické dovybavení MNO do podoby moderního zdravotnického zařízení (např. vybudování pavilonu chirurgických oborů apod.),

6 které by také, ve spolupráci s lékařskou fakultou, mohlo sloužit pro kvalitní přípravu nových lékařů. 11. Rozvoj dopravní infrastruktury Připravíme plán mobility, který je nutným předpokladem pro možnost čerpání dotací na akce související s rozvojem dopravy ve městě. Podpoříme investice do přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury, jako jsou např. Severní spoj, výstavba nové Cingrovy ulice, silniční tah Prodloužená Mostní Nová Krmelínská a dobudování jednotlivých komunikací a křižovatek uvnitř města, jako např. křižovatka Michálkovická Hladnovská, Studentská Opavská, Rudná Závodní a další. Budeme aktivně podporovat přípravu a realizaci potřebných oprav v dopravní infrastruktuře (např. Výškovických mostů a mostu v ulici Plzeňské). Ve spolupráci s městskými obvody budeme řešit rozvoj statické dopravy (parkování) na území města s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v jednotlivých obvodech. Budeme pokračovat v budování sítě cyklistických a in-line stezek včetně souvisejícího mobiliáře (stojany, značení) a služeb (půjčovny, bikesharing). 12. Rozvoj dopravního integrovaného systému včetně realizace programu snižování ceny jízdného MHD pro vybrané cílové skupiny, zjednodušení a zkvalitnění přepravy Budeme realizovat opatření k zlepšení hospodaření DPO a snižování finanční náročnosti přepravy. Zavedeme bezplatnou přepravu MHD pro občany Ostravy 65+ a pro děti a mládež. Zjednodušíme a zpřehledníme stávající zónový systém MHD. Zavedeme opatření ke zvýšení atraktivity a bezpečnosti přepravy vozidly MHD např. zavedením internetových služeb, realizací tzv. inteligentních zastávek apod. Rozšíříme možnosti přepravy tělesně handicapovaných osob a dětských kočárků. Budeme hledat finanční zdroje ke generační obměně vozového parku trolejbusů a tramvají. Nastavíme provoz přestupních terminálů (Hranečník, Hulváky, Dubina) tak, aby splňoval požadavky na komfort a bezpečí pro cestující.

7 13. Efektivní získávání a využití finančních prostředků ze všech dostupných zdrojů vč. strukturálních fondů a programů EU ve prospěch dalšího rozvoje města Zaměříme se na včasnou a kvalitní přípravu projektů umožňující maximální využití zdrojů v rámci nového programového období Zajistíme vedoucí roli Ostravy při řízení a realizaci konceptu integrovaných územních investic (ITI) v rámci ostravské metropolitní oblasti. Zpřesníme a zobjektivizujeme kritéria pro přerozdělování finančních zdrojů městským obvodům. 14. Podpora programů pro děti a rodiče Zvýšíme dostupnost a kvalitu sociálních, zdravotních a občanských služeb pro rodinu. Podpoříme výstavbu nových dětských hřišť, odpočinkových zón a komunitních center. Zpřístupníme možnosti kulturního a sportovního vyžití rodin s dětmi, např. formou rodinného vstupného, zvýhodněného nebo bezplatného vstupného. Budeme podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže. Budeme usilovat o zajištění kvalitní, efektivní a stálé pomoci rodinám s handicapovanými dětmi. Přeměníme stávající centrum Domeček na moderní dětské zařízení odpovídající současným potřebám péče o ohrožené děti a prohloubíme systém spolupráce v této oblasti. 15. Podpora bezbariérových veřejných prostor a veřejné dopravy Při plánování nových staveb včetně dopravní infrastruktury a při prováděných rekonstrukcích budeme důsledně dbát na zajištění bezbariérovosti a dostupnosti pro handicapované občany. 16. Podpora rozvoje vzdělanosti Ve spolupráci s městskými obvody zajistíme dostupnost předškolního vzdělávání pro všechny ostravské děti s ohledem na potřeby jednotlivých obvodů. Podpoříme nové metody výuky a individuálního přístupu k žákům s přednostním důrazem na rozvoj kreativity a talentů, ale také na předcházení případům školního neúspěchu žáků a jejich předčasného odchodu ze vzdělávací soustavy.

8 V oblasti vzdělávání žáků se specifickými potřebami budeme podporovat větší spolupráci škol, poskytovatelů sociálních služeb, školských poradenských zařízení a rodičů. Budeme podporovat vzdělávání dětí ze sociálně ohrožených rodin. Formou grantů podpoříme spolupráci základních, středních a vysokých škol na území města v oblasti výuky, vědy a výzkumu. Ve spolupráci s MSK a dalšími institucemi budeme hledat možnosti podpory učňovského a středně odborného školství s cílem zajištění kvalitní pracovní základny pro ostravské průmyslové podniky (motivace žáků pro práci v technických oborech, vhodné investiční a technické zázemí apod.). Budeme také podporovat větší vzájemnou provázanost škol s těmito podniky (jejich zapojení do praktické výuky apod.). Podpoříme aktivity k zvýšení prestiže ostravských škol a k rozšíření výuky o nové perspektivní studijní obory. Zlepšíme podmínky umožňující rozvoj talentovaných studentů. Budeme usilovat o zvyšování kvalifikace pedagogů s cílem zlepšení odborné úrovně a kvality ostravských základních škol (např. v oblasti výuky cizích jazyků, technické gramotnosti dětí a mládeže apod.). Budeme podporovat zvýšení povědomí pedagogů i žáků v oblasti zdravého životního stylu (projekt školního stravování apod.). 17. Podpora vědy, výzkumu a inovací (částečně zahrnuto v bodech 1 a 16) Budeme motivovat firmy, aby zadávaly univerzitám a výzkumným pracovištím ve městě konkrétní výzkumné a vývojové úkoly pro své potřeby v rámci tzv. smluvního výzkumu. Podpoříme zapojení ostravských vědců a místních vědeckých pracovišť do infrastruktury evropského a světového výzkumu a vývoje. Budeme podporovat prezentaci jejich výsledků formou účasti města na pořádání odborných konferencí a sympózií v Ostravě. Budeme usilovat o umístění výzkumných a vědeckých pracovišť s národním a mezinárodním významem v Ostravě.

9 18. Podpora předškolních a školních zařízení (částečně zahrnuto v bodu 16) Budeme nadále investovat do snížení energetických ztrát objektů školských zařízení zřizovaných městem. Podpoříme rovněž investice do vybavení mateřských a základních škol a jejich zázemí, např. rekonstrukcí nebo budováním školních sportovních areálů, budováním moderních a odborných učeben apod. 19. Podpora tělovýchovy a sportu, kultury a volnočasových aktivit Pomocí dotací a grantů a podporou kulturních a sportovních zařízení na území města vytvoříme sportovním a kulturním organizacím podmínky k tomu, aby nabídkou svých služeb mohly pokrýt potřeby obyvatel Ostravy všech věkových kategorií. V oblasti sportu bude naší prioritou podpora mládežnického sportu. Podporu a pozornost budeme věnovat aktivitám pro trávení volného času občanů. Zvýšíme občanskou vybavenost a rozšíříme možnosti pro volnočasové aktivity v jednotlivých lokalitách budováním jednoduchých cvičišť, komunitních zahrádek, dětských hřišť a odpočinkových zón v rámci sídlištních celků. Provedeme potřebné opravy, rekonstrukce a modernizace kulturních zařízení v majetku města jako např. budovy Divadla Jiřího Myrona, rekonstrukce osvětlení hlavní scény Divadla Antonína Dvořáka, Domu kultury města Ostravy, Domu kultury Poklad apod. Oživíme smysluplné a životaschopné kulturní projekty připravené v souvislosti s kandidaturou Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury Podpoříme projekty, které šíří kulturu do ulic a dalšího veřejného prostoru. Zefektivníme a zprůhledníme systém rozdělování finančních prostředků na podporu sportu a kultury. U osvědčených a perspektivních projektů založíme spolupráci na dlouhodobé bázi formou víceletých grantů. 20. Podpora soužití národnostních menšin Podpoříme vytváření rovných příležitostí zejména v oblasti vzdělávání a zachování kulturních tradic.

10 21. Podpora malého a středního podnikání (zahrnuto v bodu 1) 22. Zachování kulturního dědictví města a systematická památková péče (částečně zahrnuto v bodu 27) Budeme poskytovat dotace na opravy památkově chráněných objektů. Budeme podporovat údržbu a obnovu historických a dalších významných budov včetně sakrálních památek na území města. 23. Rozvoj turistiky (podpora cestovního ruchu a podmínek pro jeho další rozvoj), podpora šíření dobrého jména Ostravy v ČR i zahraničí Zlepšíme vnímání Ostravy jako atraktivního místa pro život, studium, práci, podnikání, investice a zážitky. Budeme podporovat rozvoj průmyslu cestovního ruchu, mj. též jako zdroje pro vznik nových pracovních příležitostí. Budeme usilovat o zvýšení významu Ostravy využitím její výhodné polohy jako tranzitního města v rámci tzv. Slezského kříže s vazbou na letiště, železniční koridor a dálniční napojení. 24. Podpora prevence v oblasti bezpečnosti občanů a protidrogové prevence, naplňování parametrů Komunitního plánu sociálních služeb (částečně zahrnuto v bodu 3) Zajistíme udržení stávajících sociálních služeb a rozvoj nových v souladu s 4. Komunitním plánem sociálních služeb. Budeme pokračovat v transformaci pobytových zařízení s využitím dostupných externích zdrojů financování. Zvýšíme kapacitu v domovech pro seniory o minimálně 120 míst výstavbou nových zařízení a rekonstrukcí stávajících. Ve spolupráci s městskými obvody, Agenturou pro sociální začleňování a centrálními orgány vytvoříme nový komplexní přístup k řešení sociálně vyloučených lokalit a ubytoven (Strategický plán sociálního začleňování) a zamezíme vzniku nových sociálně vyloučených lokalit.

11 Ve spolupráci s městskými obvody a neziskovými organizacemi vytvoříme systém prevence proti rizikům ztráty bydlení. Podpoříme poskytování víceletých grantů na perspektivní projekty v sociální oblasti k zvýšení jejich dlouhodobé stability. Budeme podporovat preventivní protidrogové aktivity (přednášky na školách, výukové a volnočasové akce s dětmi, činnost Renarkonu, o. p. s., apod.). 25. Podpora sociálního bydlení pro vytipované cílové skupiny Ve spolupráci s městskými obvody zpracujeme Koncepci rozvoje bydlení na území města. Využijeme v maximální míře externích zdrojů k rekonstrukci a údržbě stávajícího bytového fondu a k výstavbě nových bytů. Snahou bude vytvořit diverzifikovanou nabídku bydlení pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, tj. pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a pro občany se specifickými potřebami (mladé rodiny, matky-samoživitelky, senioři, zdravotně handicapovaní občané). 26. Podpora složek IZS ve městě včetně jednotek Sboru dobrovolných hasičů (zahrnuto v bodu 3) 27. Oživení centra a urbanistický rozvoj města (nový bod) Podpoříme zpětnou konverzi nebytových prostor v historickém centru města na byty. Vytvoříme a prosadíme dlouhodobou koncepci, která umožní smysluplný rozvoj historického centra Ostravy v návaznosti na Černou louku, Novou Karolinu a Dolní oblast Vítkovice včetně dopravního propojení těchto lokalit. Učiníme kroky pro zabránění dalšího chátrání architektonicky významných budov v centru, zahájíme dialog a spolupráci s jejich majiteli se záměrem nalezení vhodného využití pro opuštěné objekty. Podpoříme koncentraci významných institucí v centru města. Součástí řešení pro oživení centra města bude také rozvoj statické a dynamické dopravy v této lokalitě. Budeme vyhlašovat architektonické soutěže pro nové veřejné stavby ve významných lokalitách.

12 Budeme usilovat o dostavění nebo likvidaci rozestavěných torz a skeletů na území města. Upřednostníme smysluplné využití opuštěných ploch a budov uvnitř města namísto záboru zemědělské půdy pro výstavbu nových průmyslových zón a nákupních center. Budeme důsledně dbát na dodržování územního plánu. V Ostravě dne Ing. Tomáš Macura, MBA jednající za klub ANO 2011 Ing. Lumír Palyza předseda Klubu ČSSD Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. předseda Klubu KDU-ČSL

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur Programové prohlášení Rady města Chrudim Rada města Chrudim v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu stran ČSSD, SNK ED, Koalice pro Chrudim, VV,TOP09 a Strany svobodných občanů, vzešlých z komunálních

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika CIVINET SÍŤ K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ VE MĚSTECH 20. únor 2014 Praha, Ministerstvo dopravy Struktura prezentace - Fungování CZ-SR CIVINET - Cíle - Organizační struktura

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

Pracovní skupina Městský rozvoj a infrastruktura

Pracovní skupina Městský rozvoj a infrastruktura Pracovní skupina Městský rozvoj a infrastruktura Strategická pracovní skupina 26. května 2016 Program jednání 15:00 Úvod, zahájení, cíle setkání, potřebné informace 15:15 Diskuze k hlavním zjištěním 16:15

Více

Mateřské školy, zařízení péče o děti

Mateřské školy, zařízení péče o děti Mateřské školy, zařízení péče o děti OBSAH: 1 Identifikace společnosti... 3 2 Nabídka služeb... 4 2.1 Dotační poradenství... 4 2.2 Organizace výběrových řízení... 4 2.3 Inženýrské služby... 5 2.4 Vzdělávací

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR Ing. Michal Rozkopal Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Vize PRK 2014 2020: Jihočeský kraj bude atraktivním regionem posilujícím

Více

Návrh způsobu měření vize

Návrh způsobu měření vize Hlavní tematické okruhy k oblasti Růst a správa města : 1. Sdílená vize Ostravy a její koncepční naplňování 2. Image Ostravy a řízení značky 3. Ostrava podnikavá a podnikající 4. Ostrava přitažlivá pro

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

Strategický cíl 5 Transparentně a chytře spravované město (systém)

Strategický cíl 5 Transparentně a chytře spravované město (systém) Transparentně a chytře spravované město (systém) Jedním z prioritních strategických cílů Prahy musí být také důvěryhodná a efektivní veřejná správa, využívající smart (chytré) technologie a uplatňující

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy analytická část 2015 informační brožura

aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy analytická část 2015 informační brožura aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy analytická část 2015 informační brožura Silné stránky hlavního města Prahy Silná značka Prahy / SS 1 Silná značka města vycházející z historických a kulturních

Více

Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016

Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016 Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016 Preambule Občané Karlovarského kraje ve svobodných a demokratických volbách do zastupitelstev krajů v říjnu roku 2012 dali svoji důvěru

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013 20. Konference NSZM ČR Olomouc, 18. září 2013 Úvod prezentace 1. Zdravé město a MA 21 a město Chrudim 2. Sebehodnocení města pro potřeby auditu UR 3. MA 21 jako systém 4. Výsledky auditu UR 5. Zdraví

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

Přes překážky na trh práce

Přes překážky na trh práce Přes překážky na trh práce 08/2012 Martin Navrátil Práce Agentury v Moravskoslezském kraji Spolupráce s městy MSK v intenzivní formě koordinovaného přístupu: Ostrava, Krnov, Odry, Osoblažsko Bruntál, Vrbensko

Více

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Dotazník je zaměřen na zhodnocení spokojenosti obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a dalších místní aktérů s podmínkami a příležitostmi pro jejich aktivity a život v Pobeskydí.

Více

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení?

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, principal consultant Cíle hodnocení založeného na důkazech Zvýšit dopady a přidanou hodnotu intervencí politiky

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

Programové prohlášení na období 2010 2014. Na základě volebních programů SNK V duchu tradic a SNK Změna pro Přibice 2010

Programové prohlášení na období 2010 2014. Na základě volebních programů SNK V duchu tradic a SNK Změna pro Přibice 2010 Programové prohlášení na období 2010 2014 Na základě volebních programů SNK V duchu tradic a SNK Změna pro Přibice 2010 Základní teze Východiskem je nalezení programové shody mezi SNK V duchu tradic a

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Sociální soudržnost a veřejné služby 12. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Místní Agenda 21 Vsetín 2012. Praha 20. listopadu 2012

Místní Agenda 21 Vsetín 2012. Praha 20. listopadu 2012 Místní Agenda 21 Vsetín 2012 Praha 20. listopadu 2012 STRATEGICKÝ POSTUP KE KVALITĚ Vyhodnocení strategie města Vsetína dle BSC k 31.8.2012 Č.Ind. INDIKÁTOR 2010 2011 ZMĚNA 1.1 Počet obyvatel k 1.1. daného

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO IROP Verze z 3.12.2013 Bude se upravovat dle požadavků EK Může dojít k podstatným změnám Prostor pro

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

INFRASTRUKTURA. Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

INFRASTRUKTURA. Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony INFRASTRUKTURA I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím

Více

Programové prohlášení vlády. I. Preambule

Programové prohlášení vlády. I. Preambule Programové prohlášení vlády 1992 I. Preambule Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předstupuje před Federální shromáždění i před občany našeho státu se svým programový prohlášením, které odráží

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vydané nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2009 ze dne 4. 3. 2009 24.4.2012 Identifikace zpracovatele: obchodní firma:

Více

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1.1. Zkvalitňování lokálních silničních sítí - optimalizace místní komunikační sítě, její dostavba za účelem napojení objektů - rekonstrukce,

Více

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB Plány udržitelné městské mobility pro město Brno Odbor dopravy MMB Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odboru dopravy MMB bielko.vladimir@brno.cz 30. 3. 2015 PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRO MĚSTO BRNO Jak vytvořit

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření...

Více

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013 Evidenční číslo: Kontrolní součet: CL/7H Datum doručení: Dotčený

Více

PROGRAM ROZVOJE. Libereckého kraje 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE. Libereckého kraje 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE Libereckého kraje 2014 2020 pracovní verze 1.5 04/2014 Obsah 1 Úvod... 4 2 Východiska programu rozvoje Libereckého kraje 2014 2020... 5 2.1 Zkušenosti s tvorbou programů rozvoje Libereckého

Více

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Pracovní skupina: Doprava, technická infrastruktura, životní prostředí Místo: Chomutovské divadlo Čas: 16:00 19:05 Program: 1. Úvod k aktualizaci Rámcové strategie rozvoje města

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 6/6 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 30.4.2015 Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11. 5. 2015 Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora

Více

Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu červen 2009

Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu červen 2009 NEWSLETTER iop no. 5 POD LUP O U Víte, že 29. května 2009 bylo z 5 758 přijatých žádostí o podporu v IOP již 966 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty přispěje Evropská unie celkem 2 495 129 837

Více

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Integrovaný regionální operační program (IROP) Datum a místo: 7. dubna 2016, Královské Poříčí 13. dubna 2016, Kraslice Přednášející: Ing. Markéta

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství SWOT analýza Sociální oblast a školství Silné stránky široká nabídka mimoškolních aktivit (4 body) lepší vybavení ve školách (3 body) dostatek míst ve školách

Více

Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby

Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby Postavení České televize v českém mediálním prostředí Česká televize jako veřejnoprávní instituce je součástí celkového

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013. Ústí nad labem, duben 2013

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013. Ústí nad labem, duben 2013 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013 2013 Ústí nad labem, duben 2013 013 1. Úvod Aktualizace DZ na rok 2013 vychází z Dlouhodobého záměru pro období

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Aktualizace strategického plánu rozvoje. Město Pardubice

Aktualizace strategického plánu rozvoje. Město Pardubice Aktualizace strategického plánu rozvoje Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod Práce na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Pardubice pro

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Volební program ČSSD. pro volby do Poslanecké sněmovny. Parlamentu ČR

Volební program ČSSD. pro volby do Poslanecké sněmovny. Parlamentu ČR Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 Obsah 1. Odkud a kam míří sociální demokracie? 3 1.1 Odkud? Aneb 10 největších úspěchů ČSSD 3 1.2 Naše budoucnost

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumperský venkov, z. s. 2014 2020 Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region STRATEGICKÁ ČÁST 1 Obsah 4 Strategická část... 4 4.1 Vize strategie...

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum konání: 24.11.2015 Čas konání: 17 19:30 Místo konání: Obecní Úřad Halenkov, obřadní síň Program jednání: Diskuze na

Více