PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014"

Transkript

1 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje pro kofinancování velkých investičních akcí, zveřejňujeme toto koaliční programové prohlášení: Samospráva -během volebního období bude prováděno pravidelné půlroční vyhodnocení činnosti radnice s cílem zajistit vysoký standart služeb pro občany. V indikovaných případech budou realizována nápravná opatření -budou podpořeny všechny formy přímé demokracie -nadále budeme pokračovat ve zkvalitňování informačního servisu pro občany města ve všech formách, včetně potenciálního rozvoje informačních technologií -podpoříme činnost Mikroregionu Ivančicko, Energoregionu 2020 a dalších sdružení, která jsou pro život ve městě prospěšná -nadále bude plně využíváno stanovisek a návrhů jednotlivých osadních výborů -ke konci volebního období bude zvážena možnost rozšíření počtu členů zastupitelstva města včetně možnosti redukce uvolněných funkcí v samosprávě města -při zadávání veřejných zakázek budeme dbát, tak jako doposud, na jejich transparentnost a soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek Státní správa Reforma státní správy dlouhodobý proces, jehož hlavním úkolem je dosažení dobré a fungující veřejní správy. Cílem je učinit veřejnou správu jednodušší, srozumitelnější a hospodárnější, a to zejména vždy z pohledu občana Minimálně pro rok 2011 se musíme přijetím úsporných a racionalizačních opatření vyrovnat se snížením státního příspěvku na výkon státní správy o 17,6%

2 Hospodaření města -zodpovědným hospodařením města budeme minimalizovat nepříznivé vnější ekonomické vlivy. Stávající dluh města snížíme do konce volebního období o dalších 30 milionů -zabezpečíme finanční zdroje pro kofinancování budování vodohospodářské infrastruktury s následnými investicemi do rekonstrukcí místních komunikací, veřejných prostranství a průtahu městem -budeme důsledně kontrolovat hospodaření městských příspěvkových organizací, včetně racionalizace jejich struktury a činností -využijeme všech, pro město vhodných, dotačních zdrojů a budeme dbát správného způsobu jejich čerpání a tím se vyhneme riziku povinnosti jejich případného vrácení do státního či krajského rozpočtu -každoročně vytvoříme zdroje pro investiční akce a nezbytný servis města, který povede k postupnému odstraňování nedostatků a provádění nezbytných oprav Rozvoj města -budeme od počátku volebního období intenzivně pracovat na vytvoření nového územního plánu města -budou vytvořeny krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé investiční rozvojové plány města, zejména v souvislosti s rekonstrukcí po stavbě kanalizace -ve vhodných lokalitách bude navrženo provedení pozemkových úprav jako nezbytného předpokladu jejich dalšího využití -v souladu s ÚPD nabídneme investorům plochy vhodné k budování průmyslových zón -podpoříme všechny formy společenského života s využitím aktivit občanských sdružení, zájmových a společenských organizací Doprava -ve spolupráci s jihomoravským krajem bude řešen průtah městem, včetně budování případných okružních křižovatek u Tří kohoutů a u Besedního domu -dále budeme prosazovat komplexní opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu ve městě -budeme pokračovat v řešení dopravní infrastruktury ve vnitřním městě i na obou sídlištích. Půjde zejména o nové parkovací plochy a zlepšení průjezdnosti komunikací. Nedílnou součástí těchto opatření bude i projekt na rekonstrukci části tzv. jižního obchvatu, která v příštích letech umožní odvedení těžké nákladní dopravy mimo střed města -vybudujeme jednotný a srozumitelný informační systém, který řidičům usnadní orientaci ve městě -v případě reálných možností, souvisejících s rozšířením energetických zdrojů JEDU, budeme prosazovat v ÚPD schválení územní rezervy pro novou evakuační trasu do Brna

3 Podnikání a zaměstnanost - budeme úzce spolupracovat s podnikateli v oblastech společných zájmů. Podpoříme podnikatelské aktivity, které budou ve prospěch občanů našeho města. Toto opatření se týká zejména vybudování nových obchodních řetězců -budeme podporovat vstup nových investorů do Ivančic a vytvářet tak podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí -tak jako doposud budeme vytvářet nabídky veřejných prací pro nezaměstnané, které současně pomohou realizovat záměry rozvoje města, zejména při údržbě obecního majetku a zlepšování životního prostředí Ţivotní prostředí -bude průběžně prováděno hodnocení odpadového hospodářství města v souladu s aktuálními ekonomickými parametry. Budeme motivovat občany k třídění odpadu -budeme dále jednat se všemi zainteresovanými institucemi o odpisu ložiska bentonitu na Réně -kromě již vybudovaných areálů a dětských hřišť budeme postupně upravovat další plochy, které budou vhodné pro uplatnění volnočasových aktivit. Jde zejména o park na Réně a projekt lesoparku v Pancířích s revitalizací mlýnského náhonu, ale i další vhodná místa na obou sídlištích, ve vnitřním městě a v městských částech -ve spolupráci s Povodím Moravy, s. p. udržíme stávající protipovodňová opatření. Budeme pokračovat v realizaci opatření, která zamezí škodám po přívalových deštích v oblasti Mřenkového potoka i v dalších ohrožených lokalitách Bezpečnost občanů a veřejný pořádek -bude zřízena bezpečnostní komise, která bude monitorovat aktivity bezpečnostních složek. Bude spolupracovat s Policií ČR a Městskou policií Ivančice a předkládat Radě města návrhy ke zlepšení situace, bude-li to třeba -činnost bezpečnostních orgánů bude mimo jiné zaměřena i na důsledné potírání alkoholismu a požívání jiných návykových látek zejména u mladistvých. Chceme dosáhnout zvýšení bezpečnosti občanů, ochrany majetku a zajištění a udržení pořádku ve městě -budeme uvažovat o zřízení městského kamerového systému Zdravotnictví a sociální péče -z hlediska města je nutno udržet dosavadní rozsah a spektrum poskytované péče v ivančické nemocnici, pokud to bude z ekonomických a personálních důvodů možné -ve spolupráci s JmK bude ve volebním období vybudován nový domov pro seniory

4 Školství -naší prioritou bude zachovat počet ZŠ a pokračovat ve vytváření podmínek ke zvyšování úrovně školství a kvality výuky -bude vyhodnocována situace v oblasti předškolního vzdělávání a v případě potřeby v souladu s predikcí demografického vývoje budou přijata odpovídající opatření -v našich školských příspěvkových organizacích budeme pokračovat v investicích do modernizace a rozšiřování informačních technologií -podpoříme všechny formy mimoškolní výchovy a vzdělávání jako prevence protispolečenských jevů -budeme se věnovat i nabídce možností vzdělávání dospělé populace, zejména rozšiřování jazykových schopností a počítačové gramotnosti -podpoříme zapojení škol do projektů, vhodných pro jejich činnost - budeme podporovat přínosnou činnost SVČ a ZUŠ Kultura a turistický ruch -budou stabilně podporovány kulturní aktivity všech generací a skupin obyvatel -podpoříme tradiční kulturní akce nejen místní, ale i ty, které jsou svým rozsahem významně neregionální. Jde především o hudební festival Concentus Moraviae a Dny evropského dědictví -budeme pokračovat v rozvíjení mezinárodní spolupráce se zahraničními partnerskými městy Sport a tělovýchova -tak, jako v minulých dvou volebních obdobích, pomůžeme rozvoji tělovýchovy a sportu jak na výkonnostní, tak amatérské úrovni, včetně zájmové činnosti -dle možností vytipujeme a vybudujeme plochy pro všestranné sportovní vyžití mládeže. Pozornost bude věnována i sportovnímu areálu v Řeznovicích a Budkovicích -budeme jednat se sokolskou organizací o možnostech majetkového vyrovnání, které se týká sportovní haly a celého sportovního areálu na Rybářské ulici a v Němčicích -budeme podporovat rozvoj bezmotorové dopravy. Bude se pokračovat v přípravě realizace cyklostezky Ivančice Oslavany a Ivančice Moravský Krumlov Občanská sdruţení, neziskové a zájmové organizace Tyto spolky považujeme za důležitou a prospěšnou součást společenského života ve městě. Z tohoto důvodu budou mít všechny organizace naši plnou podporu Maximální pozornost bude věnována jednotce dobrovolných hasičů Němčice a oddílu mladých hasičů SDH Ivančice

5 Propagační a informační činnost -rozšíříme plakátovací plochy jak v Ivančicích, tak i v jejich městských částech -rozšiřovány budou elektronické formy komunikace mezi občanem a úřadem. Pokračováním zavadění principů e-governementu na úrovni místní samosprávy docílíme větší otevřenosti městského úřadu vůči občanům a zajistíme, aby všechny informace, podklady a návody pro rychlé a efektivní vyřízení úředních záležitostí byly k dispozici v elektronické formě, dostupné všem online na Internetu Programové prohlášení je otevřeným dokumentem, který může být kdykoli dle potřeby upřesněn a doplněn. Operační plány na jednotlivé roky volebního období budou rozpracovány do návrhů rozpočtů města.

Programové prohlášení. Rady Libereckého kraje

Programové prohlášení. Rady Libereckého kraje Programové prohlášení Rady Libereckého kraje Aktualizace, duben 2015 Preambule Programové prohlášení Rady Libereckého kraje vychází z uzavřené koaliční smlouvy a vymezuje základní programový rámec pro

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Základní hodnoty a východiska Jihomoravská sociální demokracie odpovědně spravuje krajskou samosprávu

Více

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti Koaliční smlouva o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti uzavřená na základě výsledku voleb do zastupitelstva města Říčany, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 mezi sdružením

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 02. dubna 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PARDUBIC 2014 Obsah: 1. Rozvoj města 2. Doprava 3. Bezpečnost 4. Životní prostředí 5. Školství 6. Sport 7. Kultura 8. Cestovní

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018 Vážení přátelé, dovoluji si vám předložit programové prohlášení Rady městské části Praha 6, které bude sloužit jednotlivým členům koalice jako

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014

Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014 Příloha usnesení RMČ č. 547 ze dne 12.9.2012 Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014 Obsah: Otevřenost radnice Bytová politika Majetek, finance, investice Vedlejší hospodářská

Více

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období 2014-2018 je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Volebního programu Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty pro krajské volby 2012

Volebního programu Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty pro krajské volby 2012 Volebního programu Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty pro krajské volby 2012 Obsah Slovo úvodem... 2 Hospodářský program pro Olomoucký kraj... 2 Rodinná politika pro Olomoucký kraj... 4 Sociální

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 1. ROZPOČTOVÁ POLITIKA Odpovědná rozpočtová politika sledující nejen momentální potřeby, ale také budoucí možnosti krajského rozpočtu

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více