N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny"

Transkript

1 ZM Lysá nad Labem Dne: N á v r h Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny Zpráva se předkládá z důvodu: Požadavku KV Zprávu vypracoval: Ing.Polenová Ivana Zprávu předkládá: Ing.Polenová Ivana Do rady města bude přizván: --- Návrh usnesení: Zastupitelstvo 1) Schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na výběr pojišťovny pro město Lysá nad Labem, 2) Pověřuje starostu města jejím podpisem. Podpis předkladatele: Podpis starosty: Podpis tajemníka:

2 Důvodová zpráva Popis problému: Firma ecentre, a.s. dle příkazní smlouvy na výkon zadavatelské, konzultační a poradenské činnosti zpracovala návrh zadávací dokumentace a výzvu k podání nabídky na výběr pojišťovny. Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: RM Dle zápisu z mimořádného zasedání KV doporučil KV prověřit smlouvy k pojištění majetku města. Na základě jednání místostarosty se společnostmi zajišťujícími e- aukce je možné i pojištění města soutěžit na burze. Tato soutěž je dvoukolová, prvním kolem je vybrání pojišťovacího makléře, který zanalyzuje stávající stav pojištění města na základě platných smluvních vztahů. Druhým kolem je potom VŘ na zajištění pojišťovacích služeb. Praxe z měst, kde zvolili tuto formu výběru společnosti zajišťující pojišťovací služby ukazuje, že při sdružení pojištění městského majetku a např. příspěvkových organizací lze dosáhnout výhodnějších podmínek pojištění za nižší cenu. Další výhodou je potom fakt, že realitní makléř po celou dobu platnosti smlouvy zajišťuje veškerý servis spojený s pojištěním města, tzn. že klesnou náklady na administrativu MěÚ a zároveň stoupne úspěšnost pojistného plnění. Schváleno podepsat příkazní smlouvu na výběr pojišťovacího zprostředkovatele. Pojišťovací makléř byl vybrán z firmy SATUM CZECH. Byly vypovězeny staré smlouvy s Českou pojišťovnou, a to smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti. Zástupci České pojišťovny požádali, zda mohou připravit další návrh pojištění pro město. Návrh usnesení: Zastupitelstvo 1) Schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na výběr pojišťovny pro, 2) pověřuje starostu města jejím podpisem. Stanovisko k návrhu: Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru. Vztah k rozpočtu: - pro organizaci samotné e-aukce je třeba počítat s částkou cca 50 tis. Kč na zajištění organizace aukce. Ing.Polenová Ivana Ved.fin.odboru

3 Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Pojistník a pojištěný: Husovo náměstí Lysá nad Labem IČ Dalšími pojištěnými jsou: Příspěvkové organizace zřízené pojistníkem, nebo které byly na pojistníka převedeny zvláštním zákonem a ostatní subjekty uvedené níže: Příspěvkové organizace města Lysé nad Labem Oprávněnými osobami jsou všichni výše definovaní pojištění. Místo pojištění: Celé katastrální území města Lysé nad Labem, další místa na území ČR, která pojištěný vlastní či po právu užívá nebo kde se nachází majetek dle účetní evidence pojištěného, případně na kterých provádí pracovní činnost. Nejvyšší hodnota na jednom místě pojištění: tis.kč budova ZŠ Komenského 1. Pojištění živelní 1.1. FLEXA (požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla, jeho části nebo jeho nákladu) 1. Soubor budov, hal a staveb vlastních a cizích budovy, stavby, haly, včetně stavebních součástí, příslušenství uvnitř i vně budov, uměleckých děl (která jsou stavebními součástmi budov a staveb), věžních hodin, EZS, kamerových systémů, anténních systémů a zábranných prostředků, garáží, chatek, střelnic, areálů sportovních a rekreačních zařízení, koupaliště vč. protipovodňové hráze, apod. s výjimkou položky uvedené pod bodem 2. (Soubor vedlejších staveb vlastních a cizích). Pojištěný subjekt Pojistná částka Pojistná hodnota vč. pojištěných organizací Kč Kč Nová cena 2. Soubor vedlejších staveb vlastních a cizích jedná se např. o komunikace, zpevněné plochy, travnaté plochy, dětská hřiště vč. vybavení, sportovní hřiště a sportoviště, parky, chodníky, parkoviště, oplocení, opěrné zdi, tenisové stěny, areál koupaliště vč. šaten a příslušenství, areál letního kina, dopravní značení, informační cedule, úřední desky, reklamní upoutávky, meteorologická stanice, autobusové zastávky, komíny, stožáry, septiky, podzemní jímky, mosty, stavby na vodních tocích, estakády, propustky, lávky, hráze, studny, uliční vpusti, retardéry, pískoviště, semafory, pergoly, altány, venkovní schodiště vč. sloupků, zábradlí, trafostanice, závory, úřední desky, městský mobiliář, sociální zařízení, ČOV, reklamní panely, amfiteátry, kolumbárium, žulové patníky, zabudované stoly na stolní tenis, veřejné osvětlení,

4 nádrže, kanalizační a jiné šachtice, sadové a venkovní úpravy, inženýrské sítě, horkovody, kanalizace, kontejnery (které jsou nemovitými věcmi), nadzemní vedení a rozvody, apod.), vrty podzemní vody, veřejná WC, lavičky pevně připevněné, včetně všech rozestavěných staveb. Pojištěný subjekt vč. pojištěných organizací Pojistná částka/limit plnění Kč na 1. Riziko Pojistná hodnota Kč Nová cena 3. Soubor strojů, zařízení a inventáře vlastní a cizí DDHM, DHM, DDNM, DNM, stroje, zařízení, elektronika, výpočetní technika, přístroje, inventář, drobný hmotný investiční majetek vč. předmětů osobní spotřeby, majetek v operativní evidenci, samostatně evidovaný knihovní fond knihy, CD, DVD vedený odděleně od účetní evidence, samostatně evidovaný majetek pojištěných organizací vedený odděleně od účetní evidence běžné učební pomůcky, drobný inventář, nosiče dat a záznamy na nich, knihy, mobilní WC, mobilní buňky, stánky, kontejnery (které jsou movitými věcmi), vč. účtu spotřeby materiálu, apod. s výjimkou dopravních prostředků s přidělenou RZ a včetně elektronických zařízení. Pojištěný subjekt vč. pojištěných organizací 4. Soubor zásob Pojištěný subjekt vč. pojištěných organizací Pojistná částka/limit plnění Kč na 1. riziko Pojistná částka/limit plnění Kč na 1. Riziko Pojistná hodnota Kč Nová cena Pojistná hodnota Kč Nová cena 5. Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní a historické hodnoty, uměleckých děl (včetně obrazů, plastik, sbírek, grafických a sochařských děl, keramiky, porcelánu, soch, kašen, křížů, torz, hrobů, památníků, pamětních desek, pomníků, plastik, kapliček apod.) Pojištěný subjekt vč. pojištěných organizací Pojistná částka/limit plnění Kč na 1. Riziko Pojistná hodnota Kč Obecná cena 6. Soubor nehmotného inv. majetku (písemností, plánů, obchodních knih, kartoték, výkresů, magnetických pásků a disků, ostatních nosičů dat a záznamů na nich, kartotéky, software např. kancelářský software, městský informační systém, GIS, Oracle, antivirové programy, operační systémy apod.) Pojištěný subjekt vč. pojištěných organizací Pojistná částka/limit plnění Kč na 1. Riziko Pojistná hodnota Kč Nová cena 7. Soubor vlastních a cizích cenností platné tuzemské i cizozemské státovky, bankovky a mince, vkladní a šekové knížky, cenné papíry a ceniny, platební karty a jiné obdobné dokumenty.

5 Pojištěný subjekt vč. pojištěných organizací Pojistná částka/limit plnění Kč na 1. Riziko Pojistná hodnota Kč Nová cena 8. Soubor věcí zaměstnanců, dětí, žáků, studentů, návštěv, klientů apod. věci vnesené a odložené. Pojištěný subjekt vč. pojištěných organizací Pojistná částka/limit plnění Kč na 1. Riziko Pojistná hodnota Kč Nová cena 9. Soubor investic hmotné, movité, nehmotné apod. Pojištěný subjekt vč. pojištěných organizací 1.2. Soubor skel Pojištěný subjekt vč. pojištěných organizací Pojistná částka/limit plnění Kč na 1. Riziko Pojistná částka/limit plnění Kč na 1. Riziko Pojistná hodnota Kč Nová cena Pojistná hodnota 500 Kč Nová cena 1.3. Záplava, povodeň Limit pojistného plnění za soubory 1-8 specifikované pro pojistné nebezpečí FLEXA Kč 10 % min Kč 1.4. Ostatní živel (vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy, sesuv nebo zřícení lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů (vč. případů, jsou-li součástí poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění), kouř, aerodynamický třesk, náraz vozidla) Pojistná částka/limit plnění za soubory 1-8 specifikované pro pojistné nebezpečí flexa Kč Kč 1.5. Nepřímý úder blesku, přepětí, indukce Pojistná částka/limit plnění za soubory 1-8 specifikované pro pojistné nebezpečí flexa Kč Kč 1.6. Vodovodní škody (voda unikající z vodovodních zařízení) včetně přetlaku a zamrzání vody

6 Pojistná částka/limit plnění za soubory 1-8 specifikované pro pojistné nebezpečí flexa Kč Kč 1.7. Smluvní ujednání Pojistitel akceptuje podpojištění u souborů pojištěných věcí ve výši 15 % (jedná se o minimální hodnotu, v rámci nabídky je možné nabídnout vyšší hodnotu, viz hodnotící kritéria zadávací dokumentace. Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli navýšení pojistných částek pojištěných věcí pouze v případě, dojde-li během pojistného období ke zvýšení jejich hodnoty o více než 15%. Dojde-li během pojistného období ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí o více než 15% vlivem inflace, nabídne pojistitel pojištěnému indexaci pojistných částek a do výše 15% nebude namítat podpojištění. Pojištění zahrnuje i pojištění nákladů na demolici, odvoz suti, demontáž a montáž nepoškozených věcí, stavební úpravy v souvislosti s novým pořízením nebo opravou poškozených věcí, náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace, likvidaci zbytků a následků pojistné události, přemístění a ochranu majetku, odstranění škod vzniklých následkem hašení a zásahem hasičského sboru. Limit pojistného plnění Kč na 1. riziko. V případě pojistné události na cizích věcech užívaných pojištěným vyplatí pojistitel pojistné plnění v nové ceně. Při převodu cizích věcí, které pojištěný po právu užívá, do jeho majetku, jsou tyto ihned pojištěny v rozsahu pojistné smlouvy. Investice se pojišťují včetně dodávek, které se již nacházejí na místě pojištění, přestože dosud nebyly dodavatelem fakturovány. Pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhu se vztahuje i na poškození předmětů, které nemají nosnou konstrukci. Pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci vichřicí nebo krupobitím se vztahuje i na předměty pojištění, které jsou umístěny na volném prostranství. Pojištění se vztahuje i na škody na rozestavěných, nezkolaudovaných budovách, halách a stavbách, vč. vedlejších staveb, včetně věcí, které se na nich nacházejí. Pojištění se vztahuje i na škody způsobené na pojištěném majetku, a to vlivem zatečení atmosférických srážek a vlivem tajícího ledu nebo sněhu. Limit pojistného plnění Kč. Pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení předmětů pojištění zpětným vystoupnutím kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy. Limit pojistného plnění Kč. Pojištění rizika vodovodní škody se vztahuje i na škody způsobené lomem trubky, přetlakem páry nebo kapalin a zmrznutím vody na vodovodních a kanalizačních potrubích, přípojkách a zařízeních na nich připojených a dále na škody způsobené médiem vytékajícím z klimatizačních zařízení, sprinklerů, samočinných a stabilních hasicích zařízení v důsledku poruchy těchto zařízení včetně škod způsobených v důsledku provádění zkoušek těchto zařízení. K samočinným hasicím zařízením patří i trysky, potrubní vedení vody nebo hasícího media, zásobníky vody nebo hasícího media, ventily, čerpadla, jakož i jiná zařízení. Limit pojistného plnění Kč. Pojištění se sjednává také na škody způsobené vytečením vody (vodné a stočné) při vodovodní škodě. Limit pojistného plnění Kč. Pojištění se vztahuje i na vodovodní škody způsobené vnitřními svody vody. Pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení vnějších dešťových svodů, došlo-li k němu tlakem kapaliny anebo zamrznutím vody v nich. Limit pojistného plnění Kč. U pojistného nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy jsou předmětem pojištění také škody na stavebních součástech např. poškození žlabů, dešťových svodů vč. jejich upevňovacích konstrukcí nebo střešní krytiny nebo další příslušenství budov (antény,

7 reklamy, apod.), i když současně ze stejné příčiny nedošlo k poškození nosné konstrukce střech budov. Limit pojistné plnění Kč. Pro pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy. Pro pojistné nebezpečí náraz vozidla se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škody způsobené nárazem vozidla provozovaného pojištěným. U pojištění zachraňovacích nákladů specifikovaných v zákoně č. 89/2012Sb., občanský zákoník, požadujeme sjednat hodnotu těchto nákladů ve výši Kč na 1. riziko. 2. Pojištění odcizení a vandalismus Předmětem pojištění je majetek definovaný pod položkami 1 až 9 v živelním pojištění pro pojistné nebezpečí FLEXA. Pro tento majetek jsou v pojištění odcizení stanoveny následující limity pojistného plnění Předmět pojištění pod položkou číslo Soubor cenností (platné tuzemské i cizozemské státovky, bankovky a mince, cenné papíry a ceniny, vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty) přepravovaných pověřenou osobou Limit plnění Kč na 1. riziko Kč na 1. riziko Kč na 1. riziko Pojistné nebezpečí Krádež vloupáním, loupež, vandalismus Krádež vloupáním, loupež, vandalismus Přeprava peněz Kč Za pojistnou událost se považuje i poškození nebo zničení: a) pojištěné věci, způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci, b) zábranných prostředků, které chrání pojištěnou věc, způsobené jednáním pachatele směřujícím k jejímu odcizení Odchylné ujednání pro zabezpečení: Pro veškeré budovy, haly a stavby, vč. vedlejších staveb je v případě pojistného nebezpečí krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, postačující případ, kdy se pachatel zmocnil pojištěné věci překonáním jejího konstrukčního upevnění (rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou). Pojištění zahrnuje do výše pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na odstranění škod na stavebních součástech, které vznikly v důsledku odcizení. Za uzavřený prostor z hlediska posouzení zabezpečení se bude posuzovat celá budova nebo konkrétní místnost (např. dílna, kancelář, apod.).

8 Za uzavřený prostor se zároveň považuje i prostor ze sádrokartonových konstrukcí, prosklenými příčkami, sendvičových opláštění, jednoduchých opláštění profilovaným plechem apod. Pro všechny stroje, zařízení a inventář vč. zásob, uměleckých děl apod. se sjednávají následující limity plnění: Pro limit plnění do Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném prostoru, kde jsou všechny vstupní dveře uzamčeny jedním zámkem. Okno či jiná prosklená část není opatřena okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zaklením. Pro limit pojistného plnění do Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném prostoru, kde jsou všechny vstupní dveře uzamčeny a jsou opatřeny cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem. Okno či jiná prosklená část není opatřena okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zaklením. Pro limit pojistného plnění do Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném prostoru, všechny vstupní dveře plné jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. Okno či jiná prosklená část není opatřena okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením. Pro limit pojistného plnění do Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném prostoru, všechny vstupní dveře plné jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. Místnost je vybavena elektronickou zabezpečovací signalizací, která je v době pojistné události aktivní a funkční a signál je sveden na mobilní telefon správce objektu nebo pult centrální ochrany. Okno či jiná prosklená část je opatřena okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením. V případě pojištění cenností je dostačující následující stupně zabezpečení pro jednotlivé limity plnění: Pro limit plnění do Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Cennosti jsou uloženy v pokladnách nebo v plechových skříňkách, které jsou uzavřeny a uzamčeny ve stole nebo ve skříni, které jsou umístěny v uzavřeném prostoru, jehož všechny vstupní dveře jsou uzamčeny. Odchylné způsoby zabezpečení pro přepravu cenností: Pro limit plnění do Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Cennosti jsou přepravovány alespoň jednou osobou, která je vybavena obranným prostředkem (sprejem) a jsou uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku. Za uzamčené dveře nebo vrata se považují také dveře, požární dveře, prosklené dveře, vrata a mříže uzavřené elektromechanickým ovládáním i elektrickým pohonem. Volné prostranství. Pro věci umístěné na volném prostranství se za překonání překážky rozumí také překážka vytvořená vlastnostmi věci velká hmotnost, nadměrné rozměry, nutná demontáž apod. Pro předměty pojištění, které jsou umístěny na neoploceném volném prostranství v rámci území města Lysé nad Labem, se sjednává, že tyto předměty musí být zabezpečeny tak, aby při jejich odcizení musel pachatel prokazatelně použít násilí. Všechny škody, které vzniknout v důsledku tohoto rizika musí být hlášeny Policii ČR.

9 Pro soubor vlastních a cizích strojů, zařízení a inventáře, které pojištěný prokazatelně používá k pracovním účelům v rámci pracovních cest na území České republiky (konference, stáže, semináře, ubytování v hotelu apod.) se sjednává následující způsob zabezpečení: Věci musí být uloženy v řádně uzamčené místnosti a při odcizení musí pachatel prokazatelně použít násilí. Pojištění se vztahuje i na odcizení plastových a kovových kontejnerů krádeží prostou s limitem plnění Kč Smluvní ujednání Pojištění se vztahuje na jakékoliv úmyslné poškození, či zničení pojištěné věci zjištěným i nezjištěným pachatelem. Pojištění se vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci poskytne pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaložený nákladům na vyčištění, případně i opravu plochy, která byla pojistnou událostí bezprostředně pvěci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 20 % z částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné věci. Pro tyto škody se sjednává limit plnění Kč. 3. Pojištění strojů Pojistná nebezpečí: All Risk, vyjma odcizení a vandalismu 3.1. Soubor vlastních a cizích strojů včetně jejich součástí a příslušenství (vč. elektronických prvků a elektrotechnických součástek) Limit plnění Pojistná hodnota Kč na 1. Riziko 10 % min Kč Nová cena 3.2. Smluvní ujednání pojištění strojů Pojištění se vztahuje na škody v souvislosti s přenosem dat Pojištění se sjednává také na škody na vyměnitelných dílech Pojištění se vztahuje na pojištěné věci pořízené od včetně, bez ohledu na rok výroby. V případě pojistné události pojistitel poskytne pojistné plnění odpovídající hodnotě stejného nebo srovnatelného nového zařízení v době vzniku pojistné události. Pojistitel nebude požadovat při sjednání specifikaci jednotlivých zařízení (název, typ, výrobní číslo, rok výroby). 4. Pojištění elektroniky Pojistné nebezpečí: All Risk, vyjma odcizení a vandalismu 4.1. Soubor vlastní a cizí elektroniky včetně jejich součástí a příslušenství Limit plnění Pojistná hodnota Kč na 1. Riziko Kč Nová cena

10 4.2. Soubor vlastní a cizí mobilní výpočetní a komunikační techniky (Např. notebooky, navigační zařízení, apod.) Limit plnění Pojistná hodnota Kč na 1. Riziko Kč Nová cena Místo pojištění: území ČR 4.3. Smluvní ujednání pojištění elektroniky Pojištění se vztahuje na pojištěné věci pořízené od data Pojištění se vztahuje také na kamerové systémy, ETZ, klimatizace atd. V případě pojistné události pojistitel poskytne pojistné plnění odpovídající hodnotě stejného nebo srovnatelného nového zařízení v době vzniku pojistné události. Pojistitel nebude požadovat při sjednání specifikaci jednotlivých zařízení (název, typ, výrobní číslo, rok výroby). Pojištění se vztahuje na odcizení z řádně uzamčeného vozidla a uložené v zavazadlovém prostoru auta 5. Pojištění přepravy Předmět pojištění pod položkou číslo Pojistná částka/limit plnění Pojistné nebezpečí Územní rozsah Přepravované věci vlastní a cizí Kč na 1. Riziko Živel, odcizení, dopravní nehoda Kč ČR 6. Pojištění odpovědnosti za újmu Územní rozsah: Česká republika Pojištění se vztahuje na činnosti uvedené ve zřizovacích listinách a jejich dodatcích a dále dle výpisů z obchodních rejstříků, výpisů z živnostenských rejstříků, koncesí, licencí apod Předmět pojištění, limit plnění, spoluúčast Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů). Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, a na odpovědnost za újmu obce jako zřizovatele obecní policie. Ujednává se, že pojišťovna nebude uplatňovat přechod práv, která by na ni případně přešla ve smyslu ustanovení 2820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, proti starostovi nebo členům zastupitelstva a členům rady územního samosprávného celku v souvislosti s újmou vzniklou při výkonu veřejné funkce těmito osobami. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitosti v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

11 Pojištění se dále sjednává pro případ odpovědnosti dětí, žáků a studentů za škodu vůči třetím osobám, vč. školského zařízení, které způsobí v době školního teoretického a praktického vyučování v budově i v prostorách sloužících k vyučování a dále mimo budovy a prostory při akcích pořádaných školským zařízením. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu vzniklou provozováním sportovních, kulturních, sociálních a rekreačních zařízení, včetně pořádání letních dětských táborů (včetně poskytování všech jejich služeb). Pojištění se rovněž vztahuje na pořádání kulturních, sociálních a rekreačních akcí pojištěnými. Ujednává se, že veškeré limity pojistného plnění uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou maximálními limity plnění pro jednu pojistnou událost, pro více pojistných událostí v jednom ročním pojistném období jsou maximálními limity dvojnásobky zvolených limitů. Ujednává se, že pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým došlo a jejichž příčina vznikla v době mezi sjednaným retroaktivním datem a datem ukončení pojištění. Retroaktivním datem je 1. leden Odpovědnost za újmu způsobenou třetímu subjektu na zdraví a věci vč. vlastnictví, držby, pronájmu nemovitosti, následné finanční újmy Kč Kč Pro subjekty zařazené do sítě škol a školských zařízení je spoluúčast pojištění za újmu na zdraví a životě žáků a dětí 0 Kč Odpovědnost za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Kč Kč Odpovědnost za újmu způsobenou jiné osobě z činnosti městské policie (včetně držby a služebního použití bodných, sečných a střelných zbraní a služebního psa, za předpokladu dodržení všech právních a úředních předpisů) Kč Kč Odpovědnost za újmu způsobenou třetí osobě jinak než na zdraví, životě a věci - čistá finanční újma Kč Kč Odpovědnost za újmu na cizí věci převzaté Kč Kč

12 Odpovědnost za újmu na cizí věci užívané Kč Kč Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytnutou ve prospěch jiných osob Kč Kč Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytnutou ve prospěch zaměstnance pojištěného (vč. regresů dávek nemocenského pojištění) Kč Odpovědnost za újmu na odložených věcech zaměstnanců (ve smyslu zákoníku práce), dětí, návštěvníků či hostů sportovních, kulturních, rekreačních, sociálních, ubytovacích a jiných zařízení (akcí) provozovaných pojištěným, vzniklou poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo záměnou věcí (pokud tato není automaticky zahrnuta v obecné provozní odpovědnosti za újmu) apod Kč Kč Pojištění se vztahuje na odpovědnost za újmu na věcech žáků, učňů a studentů, které se nacházely v šatnách. Pojištění je povinen krádež věcí ihned po zjištění nahlásit příslušným policejním orgánům za účelem zahájení šetření, pokud výše odhadované škody překročí částku Kč. Pojištění se vztahuje také na finanční hotovost, oděvy, obuv, cennosti a mobilní telefony apod. Pojištění se vztahuje i na šatny, hlídané šatny a šatny zaměstnanců Odpovědnost za újmu způsobenou jinému vadným výrobkem (pokud tato není automaticky zahrnuta v obecné provozní odpovědnosti za újmu) Kč Kč Nemajetková újma Kč Kč Odpovědnost za újmu z provozu vozidla (nad rámec POV) Kč Kč

13 Křížová odpovědnost za újmu vč. odpovědnosti za újmu způsobenou subjektům v relevantním vztahu (tzn. újmy způsobené mezi vlastnicky provázanými subjekty i újmy způsobené vlastníkům společností) Kč Kč Odpovědnost za újmu v důsledku pozvolného vnikání vlhka a kapalin všeho druhu, působením plynů, par, vlhkostí a srážek Kč Kč Odpovědnost za újmu způsobenou na životním prostředí, pokud vznikla v důsledku náhlé a nenadálé poruchy ochranného zařízení Kč Kč Odpovědnost za újmu v souvislosti s pořádáním kulturních, sociálních a rekreačních akcí a provozování kulturních, sociálních a rekreačních zařízení, vč. pořádání letních dětských táborů Kč Kč Odpovědnost za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování Kč Kč Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem veřejné služby Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci způsobenou při výkonu veřejné služby osobou v hmotné nouzi, se kterou má obec uzavřenou smlouvu o výkonu veřejné služby. Pojištění se sjednává též pro odpovědnost za škodu, za kterou odpovídá pojištěný osobě vykonávající na základě smlouvy o výkonu veřejné služby. Ujednává se, že spolupojištěna je i vzájemná odpovědnost za škodu mezi pojištěnými Kč Kč Odpovědnost za škodu způsobenou městu starostou, místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva Kč Kč

14 6.2. Smluvní ujednání odpovědnost Pojištění se vztahuje na odpovědnost za újmu provozovatele školského zařízení za krádež věcí žáků základních a mateřských škol v šatnách vloupáním. Dále se pojištění vztahuje na odpovědnost za újmu na věcech žáků základních a mateřských škol. Limit pojistného plnění ve výši Kč. Zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají. Ujednává se, že v případě, že pojištěný odpovídá za újmu vzniklou na malbách, tapetách, obkladech stěn a stropů, podlahách, podlahových krytinách, prazích, vnitřních nátěrech v bytě atd., který nájemce užívá a který je součástí budovy, haly nebo stavby, kterou pojištěný vlastní, a náklady na jejich opravu hradil uživatel bytu, posuzuje se pro účely této pojistné smlouvy, že újma vznikla uživateli bytu. Pojištění dle tohoto bodu platí za předpokladu, že tyto poškozené stavební součásti byly pořízeny na vlastní náklad poškozeného. Toto ujednání se sjednává s ročním limitem plnění Kč. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou rozšířením nakažlivých chorob lidí, limit plnění je ve výši Kč. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu související s podáváním nápojů a stravy (např. újma na zdraví způsobené salmonelou apod.), limit plnění ve výši Kč. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu na dopravních prostředcích a jejich příslušenství umístěných v garážích nebo v jiných podnicích podobného druhu provozovaných pojištěným. Limit pojistného plnění Kč. Pojištění se dále sjednává pro případ odpovědnosti dětí, žáků a studentů za újmu vůči třetím osobám, vč. školského zařízení, které způsobí v době školního teoretického a praktického vyučování v budově i v prostorách sloužících k vyučování a dále mimo budovy a prostory při akcích pořádaných školským zařízením. Limit pojistného plnění ,- Kč. Poznámka: Počet obyvatel: Počet zaměstnanců města: Ostatní Pojistitel může navýšit jednotlivé limity/sublimity pojistného plnění ve prospěch pojištěného bez vlivu na cenu pojištění. Výše uvedené limity/sublimity pojistného plnění jsou uvedeny v minimální požadované výši. Pro všechny výše uvedené druhy pojištění (živelní, odcizení, vandalismu, skel, odpovědnost za újmu atd.) se ujednává následující: V případě pojistné události na více pojištěných souborech z téže příčiny, a to i na více místech pojištění odečte pojistitel spoluúčast tak, aby to bylo výhodné pro pojištěného. Pojistitel odečte pouze jednu spoluúčast a to buď nejvyšší sjednanou, nebo spoluúčasti z jednotlivých předmětů pojištění. Pojistitel se zavazuje v případě částečného nebo úplného vyčerpání pojistného limitu nebo ročního limitu plnění pro příslušné pojistné nebezpečí na vyzvání klienta nebo makléře předložit zadavateli dodatek na dopojištění spotřebované části limitu nebo ročního limitu plnění za stejných tarifních podmínek, za kterých byla tato smlouva vysoutěžena formou veřejné zakázky. Toto ujednání platí po celé období trvání smluvního vztahu. Požadovaná bonifikace za příznivý škodní průběh bonifikace 15% za škodní průběh do 5 % bonifikace 10% za škodní průběh do 10 % bonifikace 5% za škodní průběh do 15 %

15 Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Husovo náměstí Lysá nad Labem IČ a. Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ B. 1.1 ROZSAH POJIŠTĚNÍ All Risk (proti všem rizikům) včetně rizika odcizení. Pojištění se vztahuje na poškození, zničení vozidla nebo jeho části a příslušenství tvořící jeho obvyklou nebo mimořádnou výbavu jakoukoli nahodilou událostí včetně odcizení vozidla nebo jeho části. Jedná se zejména o: havárie (náhlé nahodilé působení vnějších mechanických sil - náraz, střed, pád), odcizení, krádež (zmocnění se vozidla nebo jeho části), krádež vloupáním (násilné vniknutí do vozidla a zmocnění se vozidla nebo jeho části), loupež (zmocnění se vozidla nebo jeho části použitím násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí), neoprávněné užití vozidla (užití vozidla proti vůli oprávněné osoby), vandalismus (poškození věci úmyslným jednáním třetí osoby), živelní události (působení přírodních sil - požár, výbuch, úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo stožárů, vichřice, krupobití, povodeň nebo záplava). C. D. 1.2 POJISTNÁ HODNOTA Nová cena u nových vozidel do 1 roku stáří Obecná cena u ojetých vozidel (ostatní) E. 1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. V této příloze jsou rovněž uvedeny výše pojistných částek pro jednotlivá vozidla. F. 1.4 POJISTNÉ PLNĚNÍ Zadavatel neakceptuje omezení pojistného plnění pro všechny škody vyplacené z pojistných událostí za jedno vozidlo během pojistného období (za 12 měsíců). G. 1.5 SPOLUÚČAST pro vozidla do 3,5 t. 1 % min Kč pro vozidla nad 3,5 t. 10 %, min ,- Kč

16 H. 1.6 ÚZEMNÍ PLATNOST Pojištění se vztahuje na geografické území Evropy. 2. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA Dle 6, zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - pojištěný má nárok, aby pojistitel za něho nahradil poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu: a) škody na zdraví nebo usmrcením, b) škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat, c) škody, která má povahu ušlého zisku, d) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c) 2.1 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ vozidla, viz Příloha těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. I. 2.2 POJISTNÉ PLNĚNÍ - za škodu na zdraví nebo usmrcení podle 6 odst. 2 písm. a) zákona: minimálně 70 mil Kč - za škodu věcnou a škodu, která má povahu ušlého zisku podle 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona: minimálně 70 mil Kč 2.3 ÚZEMNÍ ROZSAH Na území států dle zelené karty (minimálně v rozsahu dle platných zákonných ustanovení) 3. DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ J. 3.1 ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB DOPRAVOVANÝCH POJIŠTĚNÝMI VOZIDLY i PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ Úraz řidiče a osob dopravovaných vozidlem specifikovaným v příloze 2.1. zadávací dokumentace seznam vozidel, které má dle technického průkazu 1 a více míst a které tyto osoby utrpí pří jízdě nebo dopravní nehodě vozidla nebo při odstraňování poruch během dopravy. ii POJISTNÉ ČÁSTKY/LIMITY PLNĚNÍ Minimální pojistné částky pro 1 sedadlo: pro případ smrti úrazem ,- Kč pro případ trvalých následků úrazu ,- Kč iii SPOLUÚČAST Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. iv ÚZEMNÍ PLATNOST Geografické území Evropy. v ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ Pojištění se vztahuje na úrazy osob při jízdě, uvádění motoru vozidla do chodu před zahájením jízdy, nastupování do vozidla, vystupování z vozidla, krátkodobé zastávce

17 vozidla, odstraňování běžných poruch vozidla, vznikly-li tyto během jízdy. Pojištění se sjednává na všechna sedadla a místa ke stání, případně lůžka (podle technického průkazu vozidla). Pojištění se sjednává na speciálně upravený počet míst u vozidel autoškol. K. 3.2 POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB i ROZSAH ASISTENČNÍCH SLUŽEB: Minimální rozsah asistenčních služeb pro případ poruchy, havárie a odcizení vozidla: základní Uchazeč uvede v textové části své nabídky, které služby nad rámec minimálně nastavených jsou zahrnuty v pojištění. Pokud uchazeč v textové části nic neuvede, má se zato, že alespoň splňuje výše uvedené minimální požadavky. ii ÚZEMNÍ PLATNOST Geografické území Evropy. 3.3 POJIŠTĚNÍ SKEL PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ Obvodová skla vozidel definovaných v Příloze těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel ROZSAH POJIŠTĚNÍ Pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení pojištěného obvodových skel havárií, živelní události nebo úmyslným jednáním třetí osoby LIMIT PLNĚNÍ/ POJISTNÁ ČÁSTKA Dle přílohy iii SPOLUÚČAST Pojištění se sjednává bez spoluúčasti, popřípadě dle pojistných podmínek POJISTNÁ HODNOTA Nová cena iv ÚZEMNÍ PLATNOST Geografické území Evropy ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na škody na věcech spojených s obvodovými skly (jako např. dálniční známky, ochranné folie, tónování, poškození laku apod.) 4. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ l. 4.1 Sjednává se, že motorová vozidla a přípojná vozidla jsou pojištěna od okamžiku nabytí vlastnictví vozidla pojištěným (tzn. od skutečného převzetí vozidla od prodejce, leasingové společnosti apod.). Pro účely ujednání této pojistné smlouvy, které umožňuje automatické zařazení vozidla do pojištění havarijního, povinného ručení a dalších připojištění (pokud je toto v pojistné smlouvě sjednáno), vlastnictví může vzniknout koupí nového vozidla nebo přechodem vlastnického práva k vozidlu na pojištěného z leasingové smlouvy uzavřené pojištěným. Toto ujednání se vztahuje také na vozidla nová, která pojištěný bude užívat na základě leasingových či obdobných smluv a která má pojištěný podle uzavřené leasingové či obdobné smlouvy povinnost pojistit. Pokud

18 pojištěný toto vozidlo požaduje pojistit, je povinen toto oznámit pojistiteli prostřednictvím makléřské společnosti nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí vozidla nebo přidělení nové registrační značky (případně původní registrační značky). m. 4.2 Bylo-li vozidlo poškozeno tak, že přiměřené náklady na opravu vozidla po odpočtu ceny využitelných zbytků nahrazovaných částí nepřevyšují obecnou cenu vozidla bezprostředně před pojistnou událostí, poskytne pojistitel plnění v nových cenách nahrazovaných částí. n. 4.3 Ujednává se, že pojistitel akceptuje stávající způsob zabezpečení všech vozidel, pojištěných pojistnou smlouvou havarijního rizika nebo jeho dodatkem. 4.4 Pro případ odcizení nebo poškození standardní a nadstandardní výbavy motorových vozidel se sjednává spoluúčast Kč. Toto ujednání se vztahuje na výbavu včetně příslušenství, která byla v době pojistné události umístěna v pojištěném vozidle (nezáleží na tom, zdali výbava byla součástí kompletní dodávky vozidla anebo byla namontována dodatečně) a pojištěný tuto skutečnost doloží. V případě, že dojde zároveň k poškození nebo zničení části vozidla, které netvoří tuto výbavu (zejména, oken, dveří, zámků, lišt apod.) bude na tyto věci uplatněna stejná spoluúčast, která je sjednána pro výbavu motorového vozidla. o. 4.5 Všechna vozidla, která budou připojištěna do těchto pojistných smluv v průběhu pojistného období a která jsou ve vlastnictví pojištěného nebo je má pojištěný v oprávněném užívání, budou připojištěna za stejných podmínek a pojistných sazeb, které byly nabídnuty v rámci veřejné zakázky za poměrnou část pojistného odpovídající době pojištění těchto vozidel. Detailní seznam sazeb je přílohou. p. 4.6 Veškerá vozidla jsou pojištěna včetně reklamy na vozidlech, standardní, nadstandardní a zvláštní výbavy nebo jiných předmětů pojištění vztahujících se k vozidlu nebo jeho provozu (např. sanitní zástavba, rozvody vzduchu, zabudovaný nábytek, atd. dále venkovní výbava jako světelná a zvuková výstražná signalizace, ochranné rámy atd.), jež je již zahrnuta v pojistné částce. Toto ujednání se vztahuje na výbavu včetně příslušenství, která byla v době pojistné události umístěna v pojištěném vozidle (nezáleží na tom, zdali výbava byla součástí kompletní dodávky vozidla anebo byla namontována dodatečně) a pojištěný tuto skutečnost doloží. 4.7 Pojistitel se tímto zavazuje zajistit prohlídku vozidla likvidátorem pojistných událostí nejpozději do 24 hodin od nahlášení pojistné události. V případě, že pojistitel nezajistí prohlídku vozidla havarovaného v ČR do 2 pracovních dnů po jejím vyžádání, má pojištěný právo započít s opravou. Podmínkou je, že oprava bude provedena ve značkovém servisu příslušné značky vozidla nebo v příslušném autorizovaném servisu. Pojištěný nebo odpovědný pracovník servisu pořídí průkaznou fotodokumentaci včetně zaznamenání RZ (resp. SPZ) s popisem škody, včetně popisu poškození jednotlivých dílů vozidla. Demontované poškozené díly ponechá pro případ nahlédnutí likvidátora. q. 4.8 Případné področní splátky pojistného nebudou účtovány s přirážkou. Bližší vymezení předmětu pojištění je uvedeno v příloze těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Makléřská doložka Zadavatel pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost SATUM CZECH s.r.o., IČ: , vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, společnosti SATUM CZECH s.r.o. Společnost SATUM CZECH s.r.o. je oprávněna přijímat rozhodnutí smluvních partnerů. Poznámka: Seznam vozidel pro pojištění bude k počátku plnění veřejné zakázky aktualizován dle reálného stavu vozidel. Navíc v průběhu plnění zakázky postupně

19 budou dopojišťována vozidla příspěvkových organizací za podmínek, které byly zadavatelem vysoutěženy. Příloha Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

20 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění kvalifikačních předpokladů dle 62 odst. 3 a splnění požadavků k podání nabídky dle 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Komplexní pojištění pro město Lysá nad Labem podlimitní veřejná zakázka realizovaná druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona (dále jen veřejná zakázka ) Zadavatel veřejné zakázky: Název: město Lysá nad Labem Sídlo: Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, Zastoupení: IČO: Mgr. Jiří Havelka, starosta Uchazeč: Obchodní firma:. Sídlo:. IČO:. Jednající:. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném. soudem v.., oddíl.., vložka (uchazeč doplní své identifikační údaje) Uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku p r o h l a š u j e, že: I. - splňuje veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky. II. - je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. III. - neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou; - žádný ze statutárních orgánů nebo žádný z členů statutárního orgánu v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele veřejné zakázky;

21 - statutárním orgánem nebo členem/členy statutárního orgánu jsou následující osoby, které v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byl/i v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele veřejné zakázky: 1. Jméno, příjmení, datum narození, současná pozice, bývalá pozice u zadavatele 2. p ř e d k l á d á - aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu: 1. Jméno/název, bydliště/sídlo Uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku dále p r o h l a š u j e, že: - se důkladně a podrobně seznámil se zněním zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky, včetně podmínek obchodních, spolu se všemi právy a povinnostmi z těchto zadávacích podmínek vyplývajícími; - akceptuje znění zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky; - se zavazuje, v případě, že bude vybrán jako vítězný dodavatel předmětné veřejné zakázky, uvést návrh smlouvy předložený jako součást své nabídky v rámci předmětné veřejné zakázky do souladu se zněním zadávacích podmínek zadavatele, včetně podmínek obchodních, s tím, že kromě výše uvedeného již předložený návrh smlouvy nebude měněn žádným jiným způsobem. V..., dne... podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

22 Krycí list nabídky Veřejná zakázka: Zadavatel: Forma zadávacího řízení: Druh veřejné zakázky: Limit veřejné zakázky: Komplexní pojištění pro město Lysá nad Labem město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, zjednodušené podlimitní řízení služby podlimitní Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma Sídlo/místo podnikání Identifikační číslo Oprávněná osoba (jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče, tj. statutární orgán nebo jiná osoba na základě pověření či plné moci) Doručovací adresa, vč. PSČ Kontaktní osoba uchazeče jméno a příjmení tel. Kontaktní údaje uchazeče Celková nabídková cena v Kč za čtvrtletí za jeden rok za 5 let Výše nabízeného procenta podpojištění (v celých číslech v %) (min. 10%) podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče doplnit titul, jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za uchazeče

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00 29 65 89 Pojištěnými jsou dále: A. NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Základní škola

Více

* 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626

* 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626 * 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Zastoupena: Alanem Zahradou, regionálním

Více

Poptávaný rozsah pojištění

Poptávaný rozsah pojištění Poptávaný rozsah pojištění Pojistník: Pojištěné subjekty: Město Lovosice Město Lovosice a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Lovosice Obsah: 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu...

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Společná část - Vymezení pojmů 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...3 1.1.POJISTNÍK...3 1.2.POJIŠTĚNÝ...3 1.3.POJISTITEL...3 1.4.POJIŠŤOVACÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00296589 Pojištěnými jsou dále: Příspěvkové organizace,

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku 1 Informace o pojistníkovi a pojištěném Pojistník Obchodní firma: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Sídlo: Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919 Pojištěný Obchodní firma:

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-172-006-14 ze dne 16.9.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-172-006-14 ze dne 16.9.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-172-006-14 ze dne 16.9.2014 Zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem "Pojištění majetku a odpovědnosti městské

Více

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Příloha č. 3 a) ZD. Část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu resp. škodu

Příloha č. 3 a) ZD. Část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu resp. škodu Příloha č. 3 a) ZD Část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu resp. škodu 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...2 1.1.POJISTNÍK...2 1.2.POJIŠTĚNÝ...2 1.3.POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL...2 2.MÍSTO POJIŠTĚNÍ...

Více

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení SPZAB-2014 T019/14 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru Oddíl 1. Předepsaný způsob a limity pojistného plnění

Více

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění rekreačních objektů Víkend. Sazebník. Obsah

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění rekreačních objektů Víkend. Sazebník. Obsah Obsah 1. Obecný úvod do produktu 2 1.1 Využití produktu pro koho je pojištění Víkend určeno? 2 1.2 Předmět pojištění 2 1.3 Pojistná nebezpečí 3 1.4 Podmínky pojištění 3 1.5 Minimální pojistné, zaokrouhlování

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Obsah: Článek 1 Výkladová ustanovení Článek 2 Úvodní

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ ze dne 1. 11. 2009 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 82773602-14 Stav k datu 26. 2. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 82773602-14 Husovo Náměstí 23 289 22 LYSÁ NAD LABEM

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016 OBSAH Pár slov úvodem 1 Co umíme pojistit 1 Kde se to musí nacházet 1 Před čím pojistíme 1 Jakým způsobem umíme pojistit 2 Komu budeme

Více

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména: Město Stráž pod Ralskem, starostka Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Obchodní podmínky Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA Obsah: Článek 1. Úvodní ustanovení... 1 Článek 2. Výklad pojmů... 2 Článek 3. Uzavření a změny pojistné smlouvy... 5 Článek 4. Předmět pojištění...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Článek 2 Vymezení některých pojmů

Článek 2 Vymezení některých pojmů Okresní stavební bytové družstvo Teplice Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, Česká republika Zápis v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem : Den zápisu : 27. února 1973, Číslo

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva č. 2738001258 1. Pojištěná pojistná nebezpečí 1.1. Pojištění strojních rizik (MB) Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje) 1.1.1. Pojištění

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Pojistník a pojištěný: Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Dalšími pojištěnými jsou: Příspěvkové organizace zřízené pojistníkem,

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

1. Úvod... 4. 3.1 Majetek... 5 3.2 Přerušení provozu... 5 3.3 Odpovědnost... 6. 4. Odhad maximálních škod... 6. 5. Popis objektu...

1. Úvod... 4. 3.1 Majetek... 5 3.2 Přerušení provozu... 5 3.3 Odpovědnost... 6. 4. Odhad maximálních škod... 6. 5. Popis objektu... Zpráva o rizicích Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Revoluční 26, Ústí nad Labem Místo pojištění: Trolejbusová vozovna Všebořice Předkládá: RENOMIA, a. s. Zpracoval: Ing. Petr Klósko Pobočka: Praha

Více

ZÁKON. ze dne. 2008. o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů)

ZÁKON. ze dne. 2008. o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) N á v r h ZÁKON ze dne. 2008 o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ Příloha č. 1 PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ pro účastníky zájezdů (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 03.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 492 V Y H L Á Š K A ministerstva financí

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08 Článek 1 1. Soukromé sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004

Více

Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o.

Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o. Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky pronájmu ( OPP ) pronajímatele se ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA OBSAH ČÁST I POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA....1 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

- 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách. Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně:

- 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách. Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně: - 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Čl. 1 Právní úprava (1) Poskytování

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013 č.j.: 35/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 51 ze dne 30.01.2013 Smlouva o poskytnutí služeb v zařízení sběrného dvora Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 IMEW 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 Smlouvu uzavírají společnosti: INSIA a.s. dále jen pojistník se sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka vyhlašuje poptávkové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení stavebního díla Nové napojení kanalizace, Kumburská 1136, 509

Více

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín - Prštné, Kútíky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁJEM DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU (dále jen OP )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁJEM DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU (dále jen OP ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁJEM DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU (dále jen OP ) Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. (dále jen pronajímatel ) a osoby (dále jen nájemce ), která

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Název zakázky Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadavatel Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/3 602 00 IČ: 494 65 473 Statutární

Více

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOROVÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen Zákon ) (dále též jako Prohlášení ) přijaté dnešního dne vlastníkem: Bytového družstva Seidlova,

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Příloha č. 1 zadávacích podmínek Obchodní podmínky k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Pojistník a pojištěný: U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Dalšími pojištěnými jsou: Příspěvkové organizace

Více

Oprava nástavby u vozidla CAS 32

Oprava nástavby u vozidla CAS 32 Obec Libice nad Cidlinou Zadávací dokumentace k výběrovému řízení HAS/SDH025861/2015 Oprava nástavby u vozidla CAS 32 Zadavatel: Obec Libice nad Cidlinou Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou IČ:00239381

Více

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov 1. Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov Zpracovala makléřská společnost člen skupiny IČO: 25 93 59 25 Pernerova 168, Pardubice Kontaktní osoba Mgr. Martin Novotný

Více

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Dále uvedené doložky budou součástí pojistné smlouvy jako smluvní ujednání a mají vždy přednost před jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek, standardizovaných

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

KONZULTA. dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

KONZULTA. dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění mmwut KONZULTA renová 26, 602 00 Brno, t /fax + 420 543 255 515 dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění PROKONZULTA, a.s., IC 25332953, se sídiem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 0513814018 Aktualizační dodatek č. 1 v úplném znění uzavřená mezi smluvními stranami: 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014

K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014 K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014 Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro Ústřední vojenskou nemocnici Vojenskou fakultní nemocnici Praha Výzva bude uveřejněna na portále ÚVN od 13.2.2014

Více

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Smarty CZ a.s. se sídlem: Praha Nové Město, Politických vězňů 1272/21, okres

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Husova č.p. 432, Kojetín 1. Identifikační

Více

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny ZM Lysá nad Labem Dne: 15.6.2016 N á v r h Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny Zpráva se předkládá z důvodu: Požadavku KV Zprávu vypracoval: Zprávu předkládá: Do rady města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pravidla pro používání služebních motorových vozidel uvolněnými členy Zastupitelstva města Veselí nad Moravou

Pravidla pro používání služebních motorových vozidel uvolněnými členy Zastupitelstva města Veselí nad Moravou 1 Pravidla pro používání služebních motorových vozidel uvolněnými členy Zastupitelstva města Veselí nad Moravou Uvolnění členové Zastupitelstva města Veselí nad Moravou se při používání motorových vozidel

Více

I Pojistná smlouva č. 81433217-16

I Pojistná smlouva č. 81433217-16 I Pojistná smlouva č. 81433217-16 íovna _ STRANA: 1 I Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B,

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo 1. Údaje o zadavateli Identifikace

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na splnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na splnění veřejné zakázky malého rozsahu Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na splnění veřejné zakázky malého rozsahu Osobní automobil pro CSS Kojetín 1. Identifikační

Více

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Smluvní strany: Kupující Česká republika Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu IČ: 00023817 DIČ: CZ00023817 se sídlem: Šrobárova

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637, PSČ 760 01 IČ: 607 32 792 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services GAP 100% POJIŠTĚNÍ Vážený kliente, rádi bychom vám poděkovali za vaše rozhodnutí zvolit pro financování a pojištění vozidla společnost Volkswagen Financial Services. Vedle úvěru, leasingu a komplexního

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy 540/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. prosince 2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. Energetický regulační

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a založení Společenství vlastníků jednotek dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Bytové družstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s dokumentem Ministerstva pro místní rozvoj Závazné postupy pro zadávání

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE BRNO 2011 LUDĚK VALENTA Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci na téma Likvidace škodní události Požár - Poškození

Více