SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění rekreačních objektů Víkend. Sazebník. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění rekreačních objektů Víkend. Sazebník. Obsah"

Transkript

1 Obsah 1. Obecný úvod do produktu Využití produktu pro koho je pojištění Víkend určeno? Předmět pojištění Pojistná nebezpečí Podmínky pojištění Minimální pojistné, zaokrouhlování Zástavní právo, vinkulace Seznam použitých zkratek 4 2. Akceptační limity 5 3. Pracovní pokyny Pracovní postup sjednání pojistné smlouvy Pokyny k vyplnění pojistné smlouvy 6 Generali Pojišťovna a.s. SAZEBNÍK 4. Tarify Pojistná částka Předpřipravené varianty ( balíčky ) Základní pojištění Připojištění pojistných nebezpečí a předmětů pojištění pojištění na 1. riziko Připojištění zahradní architektury pojištění na 1. riziko Doplňkové pojištění asistenčních služeb Doplňkové pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických nebo nájemních vztahů Doplňkové pojištění klíšťové encefalitidy Přirážky a slevy z pojistného Příloha atest PZTS (EZS) Veškeré skutečnosti obsažené v sazebníku představují obchodní tajemství Generali Pojišťovna a.s. Osoby, kterým jsou tyto informace zpřístupněny, jsou povinny dodržovat mlčenlivost a tyto údaje využít pouze v zájmu pojišťovny. Jinak odpovídají za způsobenou škodu nebo za újmu na dobrém jméně Generali Pojišťovna a.s., a to bez omezení. PMA.S Obsah

2 1.1 Využití produktu pro koho je pojištění Víkend určeno? Pojištění Víkend je pojištěním rekreačních objektů nacházejících se na území České republiky a využívaných k individuální rekreaci. Tento produkt nabízí pojistnou ochranu majitelům chat, chalup, rekreačních domků a bytových jednotek v osobním vlastnictví - využívaných k individuální rekreaci. Jedná se o pojištění nemovitosti s možností připojištění vnitřního vybavení a doplňkového pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti. Pojistit lze: chatu, chalupu, rekreační domek bytovou jednotku v osobním vlastnictví využívanou k individuální rekreaci vedlejší stavbu na stejném pozemku, plot skleník vybavení rekreační domácnosti tvořené hmotnými movitými věcmi odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemních vztahů Pojistit nelze: sešlé, opuštěné a neudržované domy nebo bytové jednotky rozestavěné rekreační objekty nebo rekreační objekty v celkové rekonstrukci rekreační objekty nemající charakter nemovitosti (obytné lodě, obytné vozy nebo přívěsy, objekty, které nejsou pevně spojeny se zemí apod.) chaty v kempech, na koupalištích, v zahrádkářských koloniích nebo chatových osadách, sruby zařízení rekreační domácnosti bez pojištění rekreačního objektu 1.2 Předmět pojištění Základem tohoto pojištění je pojištění rekreačního objektu. Vybavení rekreační domácnosti nemohou být pojištěny bez pojištění rekreačního objektu. Pojištění rekreačního objektu je předpokladem i pro pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti. Pojistit lze vybavení rekreační domácnosti na základní pojistná nebezpečí. Pouze v případě, že je vybavení rekreační domácnosti pojištěno na základní pojistná nebezpečí, může být pojištěno i proti nebezpečí odcizení. Pojištění se vztahuje na rekreační objekty, či jiné věci uvedené jako pojištěné, jejichž vlastníkem je pojištěný a které jsou jednotlivě vyjmenovány v pojistné smlouvě. Předmětem pojištění mohou být následující položky: Název předmětu VPP Stručný popis V základním pojištění Chata, chalupa, rekreační domek užívané k individuální rekreaci Bytová jednotka užívaná k individuální rekreaci Soubor hmotných movitých věcí čl. 24/A.1 čl. 24/A.1 čl. 24/B Náklady čl Obecný úvod do produktu včetně stavebních součástí; předmětem pojištění jsou rovněž drobné stavby a technická zařízení uvedená v pojistné smlouvě jako pojištěná včetně spoluvlastnického podílu pojištěného na společných částech domu, ve kterém se pojištěná bytová jednotka nachází movité věci vlastní, movité věci cizí (převzaté), základní vybavení rekreační domácnosti, elektronika, cennosti, jízdní kola, ostatní sportovní potřeby, zahradní a údržbová technika, zahradní malotraktor náklady vzniklé v přímé souvislosti s pojistnou událostí; pojištěno nad rámec sjednané pojistné částky Připojištění Terénní úpravy a porosty* čl. 29/A Zahradní jezírko* čl. 29/B Stavby nemající charakter budovy* Skleník* Doplňkové pojištění Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemních vztahů Připojištění k pojištění odpovědnosti: Rekreační domácnost Klíšťová encefalitida Asistenční služby Domovní asistence čl. 29/C čl.29/d DPP DNV 2014/01čl. 7/A, odst. 4 DPP DNV čl. 7/F DPP KEF 2014/01 čl.3.3 DPP AV 2014/01 čl.4.1 * Takto označené položky se pojišťují na 1. riziko vztahuje se na terénní (zahradní) úpravy včetně opěrných zdí a porosty ve vlastnictví pojištěného vztahuje se na zahradní jezírko včetně příslušenství a porostů ve vlastnictví pojištěného vztahuje se na stavby nemající charakter budovy ve vlastnictví pojištěného vztahuje se na skleník, jeho konstrukce, skleněné výplně, zavlažovací a vytápěcí systém, v případě, že tvoří příslušenství skleníku, ve vlastnictví pojištěného Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnictví, držby, nájmu nebo správy objektu uvedeného v pojistné smlouvě Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vyplývající z vedení domácnosti, která se nachází v pojištěném rekreačním objektu, a kterou pojištěný užívá výlučně za rekreačním účelem, a z provozu jejího zařízení hospitalizace pojištěné osoby, trvající minimálně 168 hodin nebo smrt pojištěné osoby v důsledku klíšťové encefalitidy pomoc odborníka v případě stavu nouze zajištění odborníka na opravy a údržbu zajištění náhradního ubytování informační služby PMA.S Obecný úvod do produktu

3 1.3 Pojistná nebezpečí Pojištění se vztahuje na škody způsobené prokazatelně v přímé souvislosti se sjednaným pojistným nebezpečím na pojištěných věcech, není-li v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Detaily a definice jednotlivých pojistných nebezpečí naleznete v níže uvedených článcích Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění rekreačních objektů Víkend (VPP V 2014/01). POJISTNÁ NEBEZPEČÍ Souhrnný název VPP Krytá pojistná nebezpečí, poznámky FLEXA čl. 26/A Požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla Technická nebezpečí čl. 26/B Kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk Voda z potrubí čl. 26/C Přírodní nebezpečí čl. 26/D Odcizení čl. 26/E Pojištění elektromotorů čl. 25/A.2 Povodeň * čl. 28/A Přírodní katastrofy * čl. 28/B Nepřímý úder blesku, přepětí, podpětí * čl. 28/C Rozbití skla* čl. 28/D Násilné odcizení stavebních součástí umístěných na vnější straně stavby* Násilné odcizení stavebních součástí umístěných uvnitř stavby* čl. 28/E čl. 28/F * Takto označené položky se pojišťují na 1. riziko 1.4 Podmínky pojištění Únik vody, lom trubky (POZOR!!! Limit plnění na mráz a lom trubek!) Vichřice, krupobití, tíha a pád sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu Krádež vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním a loupeží Zkrat nebo přepětí na pevně (stabilně) zabudovaných elektromotorech sloužících provozu pojištěné stavby Povodeň (přirozená, zvláštní, přívalový déšť), záplava Lavina, zemětřesení, výbuch sopky, sesuv půdy a zřícení skal Nepřímý úder blesku (působení přepětí anebo indukce jako následek přímého úderu blesku), přepětí (napěťová špička v elektrické síti nebo výboj statické elektřiny v atmosféře), podpětí Nahodilé poškození nebo rozbití skel vztahuje se na zasklení stavebních součástí, na zasklení skleníku, případně bazénu (jsou-li pojištěny) Zjevné poškození nebo zničení části stavby, k němuž došlo násilným odcizením její součásti Zjevné poškození nebo zničení části stavby, k němuž došlo násilným odcizením její součásti; zabezpečení stavby musí odpovídat alespoň 1. stupni dle čl. 31 B VPP V 2014/01. Pojištění rekreačních objektů se sjednává na novou cenu; pojištění na časovou nebo obvyklou cenu lze sjednat pouze po dohodě s produktovým oddělením PMM (GŘ). Výjimkou je pojištění bytové jednotky, které lze sjednat na novou nebo obvyklou cenu. Do pojištění nelze přijmout stavby sešlé, opuštěné a neudržované. Pojišťovací zprostředkovatel je odpovědný za to, že předmětem pojištění budou pouze stavby v řádném technickém stavu. Pojištění rekreační domácnosti se sjednává na novou cenu; na časovou nebo obvyklou cenu jsou pojištěny následující věci, případně lze pojištění na časovou nebo obvyklou cenu sjednat po dohodě s produktovým oddělením PMM (GŘ). POJISTNÁ HODNOTA odlišná od nové ceny Název cena poznámky Věci pořízené z bazaru, věci neurčené k používání časová Elektronika časová Po třech letech stáří Technické a kuchyňské přístroje časová Po třech letech stáří Ostatní sportovní (a kempinkové) předměty časová Oblečení, obuv, prádlo časová Po třech letech stáří Jízdní kola časová Po třech letech stáří Peníze, ceniny nominální Šperky, klenoty, perly, drahé kovy a kameny a předměty z nich vyrobené, mince, medaile apod. obvyklá Zahradní a údržbová technika časová Po třech letech stáří Zahradní malotraktor časová Po třech letech stáří Pojištění má formu základního pojištění, připojištění na první riziko a doplňkového pojištění. Pojištění na 1. riziko se sjednává v případě, kdy není možné předem určit pojistnou hodnotu věci, může se také jednat o dohodnuté snížení pojistné částky pod pojistnou hodnotu pojišťované věci či souboru věcí. U pojištění na 1. riziko se neuplatňuje podpojištění, dohodnutý limit plnění je přitom horní hranicí pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události v jednom pojistném roce. Pojištění na první riziko nelze v pojistné smlouvě sjednat samostatně. K majetkovému pojištění je vhodné klientovi nabídnout pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemních vztahů. Doplňkové pojištění lze sjednat pouze společně s pojištěním rekreačního objektu. Při zániku majetkového pojištění zaniká i doplňkové pojištění. Předmět a rozsah pojištění u jednotlivých druhů pojištění upravují Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění rekreačních objektů Víkend (VPP V 2014/01). PMA.S Obecný úvod do produktu

4 1.5 Minimální pojistné, zaokrouhlování Minimální splátka pojistného na jednu pojistnou smlouvu činí 200 Kč bez ohledu na frekvenci placení pojistného. Pojistné je možné platit ročně i v področních splátkách. V případě področních splátek pojistitel účtuje področní přirážku ve výši 3 % při pololetní splátce, resp. 5 % při čtvrtletní splátce. Pojištění na dobu kratší než jeden rok je nutno konzultovat s produktovým oddělením PMM (GŘ). Za každý započatý měsíc bude účtováno nejméně 10% ročního pojistného, maximálně však roční pojistné. Zaokrouhlování Pojistné částky se zaokrouhlují vždy na tisíce Kč nahoru podle následujícího vzoru: PČ: PČ: Kč >>> Kč Kč >>> Kč Limity plnění se sjednávají vždy v tisících Kč. Pojistné se zaokrouhluje vždy na jednotky Kč matematicky podle následujícího vzoru: do 0,49 Kč - na celé Kč směrem dolů od 0,50 Kč - na celé Kč směrem nahoru 1.7 Seznam použitých zkratek Seznam použitých zkratek PČ Pojistná částka LPP Limit pojistného plnění PS Pojistná smlouva OIM Odborný inspektor (upisovatel, upisovatel OBM) pojištění majetku PU Pojistná událost GŘ Generální ředitelství PMM skupina Produktoví manažeři majetek VPP Všeobecné pojistné podmínky DPP Doplňkové pojistné podmínky Komplexní slevy a přirážky z pojistného Tyto slevy a přirážky se poskytují z celkového ročního pojistného, tzn. po sečtení všech částek pojistného za jednotlivé druhy pojištění. Výše a druhy těchto slev a přirážek jsou uvedeny v kapitole Slevy a přirážky z pojistného (4.8). Přirážky z pojistného za riziko Tyto přirážky se počítají z ročního pojistného za příslušné nebezpečí. Jedná se zejména o přirážku za hořlavost (II. stavební třídu) - výše této přirážky je uvedena v kapitole Slevy a přirážky z pojistného (4.8). 1.6 Zástavní právo, vinkulace Předmět pojištění může být zastaven či pojistné plnění ze smluv produktu Víkend může být zastaveno, postoupeno či vinkulováno ve prospěch třetích osob (např. bank) dle přání klienta. Ve většině případů půjde o stavby; v případě vybavení rekreační domácnosti je třeba řádně zjistit důvody, případně se obrátit na OIM nebo PMM. V takových případech platí: vznik zástavního práva k předmětu pojištění musí být pojistiteli oznámen zástavcem, zástavním dlužníkem nebo prokázán zástavním věřitelem; v případě pojistné události plní pojistitel zástavnímu věřiteli vznik zástavního práva k pohledávce případně její postoupení musí být pojistiteli rovněž oznámeno zástavním dlužníkem (postupitelem) nebo prokázáno zástavním věřitelem (postupníkem); v případě pojistné události před splatností zajištěného dluhu plní pojistitel nedílně zástavnímu věřiteli i zástavnímu dlužníkovi; v případě pojistné události po splatnosti zajištěného dluhu plní pojistitel zástavnímu věřiteli zástavní právo k předmětu pojištění má přednost před zástavním právem k pohledávce, před jejím postoupením i před vinkulací problematika zástavních práv a vinkulací se řídí samostatným interním předpisem. PMA.S Obecný úvod do produktu

5 Pojistná smlouva musí být vždy podepsána pojišťovacím zprostředkovatelem a v případě, že jsou překročeny limity, které je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn sjednat, nebo bylo nutné se odchýlit od upisovacích pravidel uvedených v tomto sazebníku, tak i OIM, kteří jsou garanti dodržení upisovacích pravidel. Následující tabulka představuje limity, které je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn za standardních podmínek použít pro nabídky pojištění a při sjednání pojistných smluv. Oprávnění sjednat pojistnou smlouvu podle maximální pojistné částky v Kč: Oprávněná osoba Chata, chalupa, rekreační domek Bytová jednotka Rekreační domácnost Vyškolený pojišťovací zprostředkovatel OIM, manažer pro klíčové zákazníky manažer produktu (PMG) vedoucí skupiny PMM vedoucí oddělení PPRZ Neohraničeno Neohraničeno Neohraničeno Limity plnění pro odcizení 2. Akceptační limity Akceptační limity Vyškolený pojišťovací zprostředkovatel ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI do výše PČ do výše PČ ELEKTRONIKA Kč Kč CENNOSTI Kč Kč JÍZDNÍ KOLA Kč Kč OSTATNÍ SPORTOVNÍ POTŘEBY Kč Kč ZAHRADNÍ A ÚDRŽBOVÁ TECHNIKA Kč Kč OIM Druh pojištěného nebezpečí Vyškolený pojišťovací zprostředkovatel Akceptační limity ELEKTROMOTORY Kč Kč MRÁZ A LOM TRUBEK do výše PČ do výše PČ POVODEŇ Kč Kč PŘÍRODNÍ KATASTROFY Kč Kč NEPŘÍMÝ ÚDER BLESKU, PŘEPĚTÍ, PODPĚTÍ OIM Kč Kč ROZBITÍ SKLA Kč Kč NÁSILNÉ ODCIZENÍ STAVEBNÍCH SOUČÁSTÍ UMÍSTĚNÝCH NA VNĚJŠÍ STRANĚ STAVBY NÁSILNÉ ODCIZENÍ STAVEBNÍCH SOUČÁSTÍ UMÍSTĚNÝCH UVNITŘ STAVBY TERÉNNÍ ÚPRAVY A POROSTY ZAHRADNÍ JEZÍRKO STAVBY NEMAJÍCÍ CHARAKTER BUDOVY SKLENÍK KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ODPOVĚDNOST Kč Výše uvedené limity se vztahují k jednomu místu pojištění. V případě požadavku: na vyšší pojistné částky, limity pojistného plnění na odchýlení od pojistných podmínek na odchýlení od standardních upisovacích pravidel daných tímto sazebníkem je vždy nutná konzultace s OIM, příp. s PMM (GŘ). ZAHRADNÍ MALOTRAKTOR Kč Kč PMA.S Akceptační limity

6 Pojištění lze sjednat: na smlouvě zpracované v aplikaci Nový HUGO; na formuláři Pojistná smlouva o škodovém pojištění rekreačních objektů Víkend. Kompletní dokumentace potřebná k uzavření smlouvy: Pojistná smlouva na pojištění rekreačních objektů Víkend Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění rekreačních objektů Víkend (VPP V 2014/01). Minimálně 2 fotografie pojištěného objektu pořízené tak, aby zobrazovaly všechny 4 strany objektu. Ověřit je třeba dále: 3. Pracovní pokyny 3.1 Pracovní postup sjednání pojistné smlouvy Náležitosti smlouvy a pokyny ke sjednání Totožnost pojistníka, případně osoby jednající jeho jménem Vlastníka(y) pojištěné stavby, případně je možné doložit výpis z katastru nemovitosti (je-li pojištěný určen odkazem na katastr nemovitosti, je potřeba výpis z něj přiložit k pojistné smlouvě vždy!) V případě uzavření smlouvy akceptací zaplacením a přijetí do pojištění formulář Poučení subjektu údajů a prohlášení zájemce o pojištění a v případě přijetí do pojištění formulář Přijetí nabídky na pojištění V případě, že rekreační domácnost musí být (nebo je) vybavena systémem PZTS (EZS), likvidace si může v případě pojistné události vyžádat atest PZTS (EZS). Vyžaduje-li to charakter pojištění nebo jsou-li při sjednání pochyby o kvalitě či úrovni PZTS (EZS), lze přiložit k pojistné smlouvě vyplněný atest PZTS (EZS) viz příloha k tomuto sazebníku). Atest je nutné k pojistné smlouvě přiložit i na pokyn OIM nebo PMM. Nestandardní pojistné podmínky či dodatečné přílohy musí být odsouhlaseny OIM, příp. PMM a je zároveň vždy potřeba uvést do seznamu příloh v PS. Odchylky od všeobecných pojistných podmínek a od údajů v pojistné smlouvě musí být odsouhlaseny OIM, příp. PMM a je třeba je zaznamenat do oddílu Zvláštní smluvní ujednání. Místa pojištění Místa pojištění se v pojistné smlouvě stanoví adresou místa pojištění tj. ulicí, číslem evidenčním nebo popisným a orientačním (jde-li o rodinný dům obývaný rekreačně a je-li pro danou stavbu určeno), obcí a PSČ. Způsob uzavření pojistné smlouvy, počátek pojištění a doba pojištění Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy v 0:00 hodin, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jiné datum počátku pojištění. Pojistná smlouva je uzavřena poté, co se nabídka na uzavření smlouvy podepsaná osobou oprávněnou pojistitelem k jejímu uzavření (pojišťovacím zprostředkovatelem a OIM) a pojistníkem / pojištěným vrátí zpět k navrhovateli, tj. pojistiteli. Pojistnou smlouvu je možné uzavřít též akceptací zaplacením, kdy pojistník ve lhůtě a výši stanovené pojistitelem zaplatí pojistné. Pojistné je zaplaceno dnem jeho připsání na účet pojistitele. Počátek pojištění je následující den po uzavření pojistné smlouvy (připsání pojistného na účet pojistitele). Dalším způsobem uzavření pojistné smlouvy je tzv. přijetí do pojištění. Pojistník / pojištěný potvrdí na zvláštním formuláři, že mu byla na jím udanou mailovou adresu doručena příslušná pojistná smlouva a smluvní dokumentace. V případě akceptace zaplacením a přijetí do pojištění vyplní a nechá obchodní zprostředkovatel pojistníka podepsat formulář Poučení subjektu údajů a prohlášení zájemce o pojištění a tento formulář je povinen odevzdat pojistiteli ve stejných termínech jako pojistnou smlouvu. Pojistná smlouva se uzavírá standardně na dobu neurčitou. Uzavření smlouvy na dobu určitou je třeba konzultovat předem na odborném oddělení PMM (GŘ). Odložený počátek pojištění (pozdější než následující den po uzavření pojistné smlouvy) je možné sjednat pouze v případě uzavření pojistné smlouvy podpisem. Maximální doba, o kterou může být počátek pojištění odložen je 3 měsíce. V pravomoci OIM je odsouhlasit odložený počátek o 6 měsíců. Odsouhlasit delší odložený počátek pojištění je v pravomoci pracovníka PMM. Pojištění není možno antidatovat, tj. sjednávat s dřívějším datem sjednání! Uzavření smlouvy a podpisy Pojistná smlouva musí být vždy podepsána pojišťovacím zprostředkovatelem a v případě překročení nastavených limitů a pravidel, OIM, případně pracovníkem PMM. Osobou oprávněnou k podpisu pojistné smlouvy je pojišťovací zprostředkovatel, který byl řádně vyškolen v produktu Víkend. Pojistnou smlouvu včetně všech příloh je nutné vystavit minimálně ve třech vyhotoveních originál je určen k odeslání na Správu pojistných smluv pro další zpracování, první kopie je určena pojistníkovi a druhá kopie pojišťovacímu zprostředkovateli. Všechna vyhotovení PS (originál i kopie) vč. všech příloh PS, kromě pojistných podmínek a dokladů, musí být podepsána a orazítkována ze strany pojistitele i pojistníka stejně jako pojistná smlouva. 3.2 Pokyny k vyplnění pojistné smlouvy Pojistnou smlouvu (dále jen smlouvu ) je třeba vyplnit čitelně. Případné opravy se nesmí provádět přepisováním či opravným bílým lakem. Je možné pouze přeškrtnout jednou čarou a správný údaj napsat čitelně nad, případně vedle původního údaje. Je zakázáno dělat jakékoliv opravy ve smlouvě bez vědomí pojistníka a jeho podpisu. Oprava musí být provedena na originálu i všech kopiích. Údaj, který by byl zaznamenán pouze na originálu smlouvy a nikoliv na kopii nebo obráceně, je neplatný. V případě důležitého údaje by mohl být klasifikován jako podvod. Počátek pojištění je nutný vyplnit, je to den následující po přijetí nabídky (uzavření smlouvy), případně pozdější dohodnuté datum. V případě nevyplnění bude počátek pojištění automaticky den následující po uzavření smlouvy. Pojistná doba je automaticky označená na dobu neurčitou. PMA.S Pracovní pokyny

7 Jde-li o změnu pojistné smlouvy v průběhu její platnosti, označí se křížkem Návrh na změnu pojistné smlouvy č... a vyplní se číslo pojistky. Pojistník je osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu. Je povinná platit pojistné. V případě, že pojišťuje svůj majetek, vystupuje zároveň jako pojištěný. Rodné číslo je nutné vyplnit v případě, že jde o pojištění občana české státní příslušnosti. Pokud jde o osobu právnickou, je nutné vyplnit IČO. U cizího státního příslušníka se vyplní číslo, jehož první část je tvořena z datumu narození a druhá část je tvořena čtyřmi devítkami ve formátu rrmmdd/9999. Tyto údaje je nutné vyplnit přesně a čitelně. Adresu trvalého pobytu pojistníka je třeba ověřit z občanského průkazu, číslo popisné je v OP uvedeno jako první, číslo orientační jako druhé (v malých obcích není). ovou adresu je třeba vyplnit vždy, chce-li pojistník, aby mu byly zasílány předpisy pojistného em. Nechce-li pojistník uvést svou ovou adresu, do nabídky se uvede do příslušné kolonky NE. Korespondenční adresa je adresa, na kterou bude zasílána veškerá korespondence spojená s pojistnou smlouvou. Pokud bude chtít klient zasílat korespondenci na adresu makléře, musí být ve smlouvě adresa makléře uvedena jako korespondenční adresa. Pojištěný je osoba, jejíž majetek či povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu je pojištěn. Pokud je totožná s pojistníkem, údaje o pojištěném se nevyplňují. V případě více pojištěných (např. více spoluvlastníků pojištěné stavby), je třeba v nabídce uvést všechny, a to buď tak, že se další pojištění uvedou do zvláštních ujednání nebo tak, že se v kolonce pojištěný uvede viz výpis z katastru nemovitostí a tento se přiloží jako příloha k nabídce. Místo pojištění se uvede vždy. Rekreační objekty bývají označeny číslem evidenčním (E ), pokud jde o rodinný dům užívaný k individuální rekreaci, bude mít číslo popisné a event. orientační. V takovém případě je třeba zvláštní pozornost věnovat rozlišení popisného a orientačního čísla. Vždy je třeba uvést popisné (červená tabulka). Zaškrtne se, zda je pojišťovaná stavba nebo bytová jednotka ve stavbě (novostavba) nebo v rekonstrukci. V případě, že ANO, nelze rekreační objekt pojistit. Uvede se rok celkové (generální) rekonstrukce, pokud jí rodinný dům nebo bytová jednotka prošla, resp. rok uvedení do provozu (předání do užívání). Dále se uvede, zda je pojišťovaná stavba či bytová jednotka ve spoluvlastnictví. Za spoluvlastnictví se nepovažuje společné jmění manželů (SJM). V případě, že ano, a pojištěna má být celá stavba nebo bytová jednotka, je třeba v pojistné smlouvě uvést všechny pojištěné vlastníky (viz pojištěný). Vždy je třeba uvést pojištěný podíl. Je li pojištěna celá stavba nebo bytová jednotka bude pojištěný podíl 100 %. Má-li být pojištěna pouze část stavby nebo bytové jednotky, která je ve vlastnictví jednoho nebo několika spoluvlastníků, uvede se velikost jejich podílu na pojišťované stavbě nebo bytové jednotce. Zaškrtne se vztah pojistníka k pojištěnému majetku (vlastník/spoluvlastník, budoucí vlastník, jiný). Dotaz je důležitý kvůli určení pojistného zájmu pojistníka na pojištění stavby nebo bytové jednotky. Vždy musí být vyplněné dotazy na technický stav pojišťované stavby nebo bytové jednotky. V případě, že některá z otázek je zodpovězena NE, pojišťovací zprostředkovatel nemůže pojistnou smlouvu uzavřít. K uzavření smlouvy je oprávněn pouze OIM, příp. pracovník PMM (GŘ). Vždy musí být zaškrtnuta odpověď na otázku týkající se hořlavosti provedení pojišťovaných staveb. V případě, že otázka je zodpovězena ANO, k pojistnému za základní pojistná nebezpečí se připočte přirážka 45 %. Toto se netýká bytové jednotky. Zaškrtne se, zda se jedná o pojištění na novou nebo obvyklou cenu (obvyklou cenu lze použít jen v případě bytové jednotky). V případě zaškrtnutí nové ceny musí být také označena jedna z možností u automatické indexace. V případě, že pojistník souhlasí s automatickou indexací - zaškrtne se ANO, v opačném případě se zaškrtne NE. Pojištěno současně u jiného pojistitele - pojistník musí pravdivě zodpovědět tento dotaz, zda se nejedná o dvojí pojištění. V případě kladné odpovědi se uvede název pojišťovny. Určení předmětu pojištění: Zaškrtne se, zda předmětem pojištění je bytová jednotka (pokud ano, uvede se číslo bytu, spoluvlastnický podíl na společných částech domu podle katastru nemovitosti - má charakter zlomku (xxx / yyyyy) - a pojistná částka) nebo rodinný dům. V případě chaty, chalupy nebo rekreačního domu se určí předmět pojištění jako stavby dle specifikace (pojištěna je chata, chalupa a rekreační domek a pouze ty stavby, které jsou ve smlouvě označené jako pojištěné). Do rastru se zakreslí všechny objekty v místě pojištění a to i ty, které nejsou předmětem pojištění. U čtverečků rastru není uveden poměr, je to zakreslení pouze orientační. Nebude-li rastr stačit, zakreslí se objekt do přílohy a v rastru se uvede - viz příloha č. Dále se uvede specifikace jednotlivých budov. Jako první je budova hlavní (chata, chalupa, rekreační domek). U každého objektu se uvede, zda je objekt pojištěný nebo ne a u pojištěných objektů se uvede pojistná částka. Pojistné částka se sečtou a celková pojistná částka pojištěných staveb je souhrn pojistných částek pojištěných objektů. Pojistné za základní pojistná nebezpečí se vypočítá součtem pojistných částek pojištěných staveb pojistnou částkou bytové jednotky) a vynásobí se sazbou dle předmětu pojištění (chata, chalupa, rekreační domek nebo bytová jednotka). V případě, že na dotaz týkající se hořlavosti pojištěných staveb bylo zodpovězeno ANO, spočítá se přirážka za hořlavost ve výši 45 % z pojistného za základní pojistná nebezpečí. V rámci základního pojištění je dále pojištěna škoda na elektromotorech, a to do výše limitu Kč. Tento limit nelze navýšit. Škoda způsobená mrazem nebo lomem trubek je omezena limitem plnění Kč. V případě potřeby se vyplní navýšení limitu obsaženého v základním pojištění a celkový limit. Pojistné se počítá z navýšení limitu. Pojištění rekreační domácnosti: Podmínkou pojištění rekreační domácnosti je pojištění rekreačního objektu. Do základních pojistných nebezpečí jsou zahrnuta nebezpečí požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla a aerodynamický třesk, voda z potrubí, lom trubky, vichřice, krupobití, tíha sněhu a pád stromu. Má-li být pojištěna rekreační domácnost, základní pojistná nebezpečí musí být pojištěna vždy. Zakřížkuje se ANO, vyplní se pojistná částka, která musí odpovídat hodnotě pojištěných věcí a spočítá se pojistné. Pojištění movitých věcí lze sjednat také na nebezpečí souhrnně nazvané odcizení, do kterého patří krádež vloupáním, loupež a vandalismus v souvislosti s vloupáním a loupeží. V případě sjednání odcizení musí být pojistná částka u základních nebezpečí minimálně ve výši součtu dále uvedených limitů!!! Za základní pojistné za nebezpečí odcizení ve výši 350,- Kč je součet limitů ,- Kč. Každý z uvedených limitů lze navýšit. Maximálně však do povolené částky. Pro určení sazby v případě navýšení limitu je rozhodující označení, kde se objekt nachází a následně také označení rizikové zóny. Tabulka rizikových zón je uvedená v kapitole Tarify. V případě pojištění zahradního malotraktoru nesmí chybět jeho popis (značka, typ, výrobní číslo, příslušenství apod.). Připojištění pojistných nebezpečí a předmětů pojištění: u všech položek se zaškrtne, zda mají být pojištěna či nikoliv. U těch, které připojištěna být mají, se vyplní limit plnění (překročení max. povoleného limitu je nutný podpis OIM nebo pracovníka PMM (GŘ) a spočítá se pojistné. V případě pojištění dle přílohy se zakřížkuje, zda je takové pojištění sjednáno či nikoliv, vyplní se předmět připojištění a pojistné. Připojištění zahradní architektury: Tato připojištění lze sjednat pouze, týká-li se okrasné zahrady!!! U všech položek se zaškrtne, zda mají být pojištěny či nikoliv. U těch, které připojištěny být mají, se označí rozsah pojištění (pojistná nebezpečí), vyplní limit plnění (překročení max. povoleného limitu je nutný podpis OIM nebo pracovníka PMM (GŘ) a spočítá se pojistné. U staveb nemajících charakter budovy se vyplní jejich identifikace (pergola, krb, udírna apod.). Doplňkové pojištění asistenčních služeb: Součástí pojištění Víkend jsou vždy asistenční služby Domovní asistence. Rozšířené asistenční služby u tohoto pojištění nelze sjednat!!!. PMA.S Pracovní pokyny

8 Doplňkové pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických nebo nájemních vztahů: na základě výběru pojistníka se zakřížkuje pojistná částka a do rámečku se zapíše roční pojistné. U připojištění Rekreační domácnost se zaškrtne, zda má být pojištěno či nikoliv. Pokud připojištěno být má, spočítá se pojistné formou přirážky k pojistnému za základní rozsah pojištění odpovědnosti. Celkové pojistné za pojištění odpovědnosti je součet pojistného za základní rozsah a za připojištění. Doplňkové pojištění klíšťové encefalitidy: na základě výběru pojistníka se zakřížkuje, zda má být pojištěna či nikoliv a pokud ano, tak do rámečku se zapíše roční pojistné. Dále je v případě pojištění klíšťové encefalitidy nutné vyplnit jméno, příjmení a rodné číslo osoby, která má být pro případ klíšťové encefalitidy pojištěná. Touto osobou může být kterákoliv osoba dle výběru a rozhodnutí pojistníka. Spoluúčast: vyberte a zakřížkujte spoluúčast, kterou by chtěl pojistník sjednat. Tato spoluúčast se bude vztahovat na celou smlouvu s výjimkou asistenčních služeb (jsou vždy bez spoluúčasti). V případě, že nebude označena žádná spoluúčast, bude pojištění sjednáno bez spoluúčasti, resp. se spoluúčastí uvedenou u jednotlivých položek v pojistných podmínkách. Pojistné: spočítejte označeným způsobem slevu za spoluúčast. V případě, že chata, chalupa, rekreační domek nebo bytová jednotka splňují nějaké důvody pro zvýšené riziko (viz kapitola přirážky a slevy), vyplňte důvod přirážky a spočítejte přirážku v příslušné výši z celkového ročního pojistného. V případě obchodní slevy uveďte její důvod a spočítejte její výši. Celkové pojistné po přirážkách a slevách je součet pojistného za základní pojištění, připojištění, doplňková pojištění + přirážky slevy. Způsob placení: vyberte a označte frekvenci placení. V případě jiné než roční frekvence, označeným způsobem spočítejte splátku pojistného. Vyberte a označte způsob platby. V případě SIPO uveďte spojovací číslo a v případě inkasa z účtu uveďte číslo účtu. Způsob platby se týká následného pojistného. Zvláštní ujednání a přílohy - zde se uvedou případná ujednání a přílohy k pojistné smlouvě. Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období. Pojistné hrazené ve splátkách je splatné prvního dne období, na které je splátka předepsána. Pozor na správné vyplnění údajů o pojišťovacím zprostředkovateli. Data a podpisy - podpisy musí následovat v pořadí, jak jsou uvedeny na pojistné smlouvě. Nejdřív podepíše smlouvu osoba oprávněná k uzavření pojistné smlouvy (pojišťovací zprostředkovatel, odborný inspektor, GŘ apod.). Poté následuje přijetí smlouvy, a sice podpisem pojistníka a případně i pojištěného, pokud se liší od pojistníka. Veškeré údaje, na které se pojistitel v Pojistné smlouvě o škodovém pojištění rodinných domů a bytových jednotek dotazuje, jsou důležité a je nutno je pravdivě vyplnit. Za jejich správnost odpovídá pojistník. Vyplněnou a řádně podepsanou smlouva lze zrušit pouze výpovědí v souladu s občanským zákoníkem a VPP V 2014/01. Je zakázáno sjednávat s pojistníkem jakákoliv ujednání, která nejsou v naprostém souladu s tímto sazebníkem, VPP V 2014/01. Jakákoliv pojistná smlouva, která se bude svými ujednáními odchylovat od výše uvedených dokumentů a nebude předem konzultována a odsouhlasena s GŘ, bude vypovězena!!! PMA.S Pracovní pokyny

9 4.1 Pojistná částka Základem pojištění je buď chata, chalupa, rekreační domek, nebo rekreačně užívaná bytová jednotka. Pojištění chaty, chalupy nebo rekreačního domku lze uzavřít jako stavby dle specifikace, kde předmětem pojištění jsou pouze ve smlouvě uvedené a pojištěné stavby a technická zařízení. Do rastru ve smlouvě se zanese chata, chalupa, rekreační domek, všechny drobné stavby a technická zařízení v místě pojištění, zapíše se jejich specifikace (např. budova hlavní, garáž, kůlna, studna, bazén apod.), označí se, zda mají být pojištěny či nikoliv a u staveb, které mají být předmětem pojištění, se uvede pojistná částka. Součet těchto pojistných částek je základní pojistnou částkou. Chaty, chalupy, rekreační domky a rekreačně užívané bytové jednotky se pojišťují v zásadě na novou cenu k datu uzavření pojistné smlouvy. Pojistná částka u bytové jednotky je procentuálním výpočtem z celkové nové ceny budovy, jejíž spoluvlastnický podíl je předmětem pojistné smlouvy. Bytové jednotky je možné na výslovné přání klienta pojistit i na obvyklou cenu, tj. cenu, které může pojištěný dosáhnout při prodeji bytu v daném čase a místě pojištění (podmínkou je zaškrtnout obvyklou cenu ve smlouvě). Pojištění na časovou cenu nelze sjednat (výjimku schvaluje manažer produktu). Pojištění lze v NH sjednat v rozsahu předpřipravených variant, tzv. balíčků MINI, PLUS nebo EXTRA. Varianty PLUS a EXTRA jsou cenově zvýhodněné formou degresivního koeficientu uplatněného na sazby pro jednotlivá nebezpečí a předměty. Výše zvýhodněných sazeb je uvedena u jednotlivých položek. Snížená sazba se použije také při navýšení příslušného limitu, který je v balíčku pro danou položku nastaven. Naopak při snížení tohoto limitu se snížená sazba nepoužije, pojistné se spočítá podle běžné sazby použité v individuálním sjednání. Výjimkou je snížení pojistné částky. Zde bude pro výpočet pojistného za základní pojistná nebezpečí snížená sazba uplatněna. V případě dosjednání nebezpečí nebo rizika, které daný balíček neobsahuje, se pro toto nebezpečí nebo riziko snížená sazba nepoužije. Pojistné se spočítá podle základní sazby. Při sjednání pojištění na papírový návrh nelze předpřipravené varianty použít a pojištění se sjednává vždy jako individuální. Úkon Snížená sazba Základní sazba Poznámka Sjednání PS ve variantě IND, MINI a jakékoliv jejich úpravy Sjednání PS ve variantě PLUS, EXTRA Snížení/zvýšení pojistné částky u variant PLUS, EXTRA Přisjednání nebezpečí/rizika u variant PLUS, EXTRA na dané nebezpečí/riziko Odsjednání nebezpečí/rizika u 4. Tarify 4.2 Předpřipravené varianty ( balíčky ) na celý balíček (všechny nebezpečí/rizika) variant PLUS, EXTRA Zvýšení limitu u variant PLUS, EXTRA Snížení limitu u variant PLUS, EXTRA Změnu rozsahu pojištění je třeba dělat vždy v rámci MTA. Pro změnu pojistné smlouvy uzavřené v rozsahu předpřipraveného balíčku, kterou nelze udělat v rámci MTA, se vždy použije základní sazba za dané riziko/nebezpečí! 4.3 Základní pojištění Pojištění rekreačních objektů Pojištění staveb se skládá: 1) ze základních pojistných nebezpečí: a) FLEXA (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla b) Technická nebezpečí (kouř, aerodynamický třesk, náraz vozidla) c) Voda z potrubí (únik vody, lom trubky) d) Přírodní nebezpečí (vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu) 2) z dalších limitů v základním pojištění: a) Pojištění elektromotorů (zkrat a přepětí na elektromotorech tvořících stavební součásti pojištěné stavby) b) Mráz a lom trubek U nebezpečí pod písmenem b) lze limit za další pojistné zvýšit. Sazby za pojištění rekreačních objektů: Pojistné se vypočítává promilní sazbou z pojistné částky. U hlavních rizik z celkové pojistné částky, u navýšení limitů plnění z částky zvyšující limit. Předmět pojištění Stavby dle specifikace 1,0 0,9 0,85 Bytová jednotka 0,9 0,81 0,77 Poznámka V případě zvýšené hořlavosti přirážka 45 % Pojištění elektromotorů Nelze navýšit Mráz a lom trubek 10,0 9,0 8,5 Z navýšení nad Kč Pojištění na časovou cenu nelze sjednat (výjimku schvaluje manažer produktu). Pojištění rekreační domácnosti Pojištění rekreační domácnosti se skládá: 1) ze základních pojistných nebezpečí: a) FLEXA (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla b) Technická nebezpečí (kouř, aerodynamický třesk, náraz vozidla) c) Voda z potrubí (únik vody, lom trubky) d) Přírodní nebezpečí (vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu) 2) z odcizení: a) Krádež vloupáním b) Loupež c) Vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním a loupeží Celkové pojistné plnění v případě odcizení závisí na kvalitě překonaného zabezpečení. Stupeň zabezpečení se stanoví bez ohledu, jaké je skutečné zabezpečení objektu. Klient je povinen si rekreační domácnost zajistit předepsaným stupněm zabezpečení. Stupně a podmínky PMA.S Tarify Verze: 05 Generali Pojišťovna a.s. Platné od

10 zabezpečení jsou obsahem VPP D 2014/01. V případě, že překonané zabezpečení neodpovídá předepsanému, může pojistitel přiměřeně snížit pojistné plnění. Pro určení stupně zabezpečení je rozhodující hodnota věcí (pojistná částka), které jsou v daném objektu uloženy. Pojišťovací agent seznámí klienta s povinností zabezpečit si pojištěnou rekreační domácnost podle příslušného stupně zabezpečení. Upozorní ho na riziko snížení pojistného plnění v případě nedodržení této povinnosti. V případě, že je pro některý objekt třeba systém PZTS (EZS) nebo není, ale objekt jím je vybaven, a vyžaduje to charakter pojištění nebo jsou pochyby o jeho kvalitě a úrovni, lze přiložit k pojistné smlouvě vyplněný atest PZTS (EZS) viz příloha k tomuto sazebníku. Atest je nutné k pojistné smlouvě přiložit i na pokyn OIM nebo PMM. Pokud je potřeba individuální stupeň zabezpečení, musí být vyplněná a přiložená příloha o individuálním stupni zabezpečení, tato příloha musí být zapsaná v pojistné smlouvě nebo musí být individuální zabezpečení popsáno ve zvláštních ujednáních v pojistné smlouvě a způsob zabezpečení musí být konzultován s odborným inspektorem, případně odpovědným pracovníkem GŘ. Tuto přílohu podepisuje odborný inspektor nebo odpovědný pracovník GŘ. Sazby za pojištění rekreační domácnosti: Pojistné se vypočítává promilní sazbou z pojistné částky. Pojistné za sjednání nebezpečí odcizení je dáno pevnou částkou a zahrnuje základní limity plnění. Pojistné za navýšení limitů plnění se počítá z částky zvyšující limit. Předmět pojištění Základní pojistná nebezpečí 2,0 1,8 1,7 Odcizení 350 Kč 315 Kč 298 Kč Následující limity se týkají pouze rizika odcizení Základní vybavení domácnosti 5,0 4,5 4,25 Elektronika 20,0 / 30,0 18,0 / 27,0 17,0 / 25,5 Cennosti 30,0 / 50,0 27,0 / 45,0 25,5 / 42,5 Jízdní kola 20,0 / 30,0 18,0 / 27,0 17,0 / 25,5 Ostatní sportovní potřeby 20,0 / 30,0 18,0 / 27,0 17,0 / 25,5 Zahradní a údržbová technika 20,0 / 30,0 18,0 / 27,0 17,0 / 25,5 Zahradní malotraktor 20,0 / 30,0 18,0 / 27,0 17,0 / 25,5 Rizikové zóny: Riziková zóna Charakteristika zóna Poznámka Pouze pro riziko odcizení Podle rizikové zóny (viz rizikové zóny) Podle rizikové zóny (viz rizikové zóny) Podle rizikové zóny (viz rizikové zóny) Podle rizikové zóny (viz rizikové zóny) Podle rizikové zóny (viz rizikové zóny) Podle rizikové zóny (viz rizikové zóny) 1 Objekt (bytová jednotka) se nachází v zástavbě obce Objekt (bytová jednotka) se nachází na ostatních místech - např. na samotě, 2 chatové osadě Náklady Jde o náklady vynaložené v přímé příčinné souvislosti s pojistnou událostí: d) Náklady na vyklizení, e) Náklady na bourání a stržení, f) Náklady na opravy stavebních součástí, g) Zachraňovací náklady. Limity pro náklady nejsou zahrnuty do sjednaných pojistných částek nebo limitů plnění, pokud není ve VPP uvedeno jinak. U nákladů pod písmeny a) a b) je horní hranice plnění za tyto náklady 10 % pojistné částky, max Kč. Náklady pod písmenem c) jsou zahrnuty do limitu pro násilné odcizení stavebních součástí. Limity plnění pro jednotlivé druhy zachraňovacích nákladů jsou uvedeny v pojistných podmínkách (čl.21.4) 4.4 Připojištění pojistných nebezpečí a předmětů pojištění pojištění na 1. riziko Připojištěná nebezpečí se vztahují na všechny pojištěné věci nacházející se na sjednaném místě pojištění (rekreační objekty i rekreační domácnost), není-li dále uvedeno jinak. Pojistné plnění je omezeno sjednaným limitem plnění. Tento limit je limitem plnění pro všechny pojistné události nastalé během pojistného období. Povodeň V případě sjednání pojistného nebezpečí povodeň do limitu plnění Kč není třeba zjišťovat povodňovou zónu. V případě sjednání povodně na vyšší limit plnění musí být pro dané místo pojištění vždy určena a v pojistné smlouvě (ve zvláštních ujednáních) uvedena, povodňová zóna. Oprávnění sjednat povodeň na vyšší limit než je Kč a povinnost zajistit zjištění povodňové zóny má OIM. Povodňovou zónu lze zjistit: 1) V aplikaci nový HUGO, 2) Na intranetu Generali Pojišťovna a.s., 3) V aplikaci Aquarius Spoluúčast: bez spoluúčasti nebo spoluúčast sjednaná ve smlouvě Maximální limit pojistného plnění Kč (vyšší na dotaz OIM nebo PMM) 2,0 není obsaženo 1,7 POZOR! Pojištění proti povodni se nevztahuje na škodu způsobenou dvaceti- a méněletou vodou! Přírodní katastrofy Skupina pojistných nebezpečí souhrnně nazývaná přírodní katastrofy zahrnuje tato pojistná nebezpečí: 1) lavina, 2) zemětřesení (od 6. stupně MCS nebo 5. stupně Richterovy stupnice), 3) sesuv půdy a zřícení skal. Spoluúčast: bez spoluúčasti nebo spoluúčast sjednaná ve smlouvě Maximální limit pojistného plnění Kč (vyšší na dotaz OIM nebo PMM) 0,5 není obsaženo 0,43 PMA.S Tarify Verze: 05 Generali Pojišťovna a.s. Platné od

11 Nepřímý úder blesku, přepětí, podpětí Nepřímým úderem blesku se rozumí působení přepětí anebo indukce (elektrického výboje) jakožto následku přímého úderu blesku. Přepětím se rozumí napěťová špička v elektrické síti nebo výboj statické elektřiny v atmosféře. Podpětím se rozumí náhlý pokles napětí v síti pod stanovenou mez udanou normou ČSN. Pojištění se vztahuje na elektrické a elektronické přístroje nebo zařízení, které jsou předmětem pojištění, nebo elektronické prvky a součástky pojištěných věcí. Spoluúčast: bez spoluúčasti nebo spoluúčast sjednaná ve smlouvě Maximální limit pojistného plnění Kč (vyšší na dotaz OIM nebo PMM) 10,0 není obsaženo 8,5 V případě sjednání vyššího limitu plnění než Kč ze strany PMM, je nutné ve zvláštních ujednáních ujednat: Podmínkou poskytnutí pojistného plnění vyššího než Kč je však instalace funkční přepěťové ochrany třídy I, II a III podle normy ČSN EN (Ochrany před přepětím nízkého napětí). Násilné odcizení stavebních součástí umístěných uvnitř stavby Pojištění se vztahuje na stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu (např. malba, tapety, obložení, lepené krytiny, plovoucí podlahy, ohřívače vody, vodovodní baterie, etážové topení). Pojištění se vztahuje i na stavební součásti (dveře, okna) poškozené v souvislosti s krádeží vloupáním. Kuchyňská linka včetně kuchyňských spotřebičů je zahrnuta do věcí movitých!!! Spoluúčast: bez spoluúčasti nebo spoluúčast sjednaná ve smlouvě Maximální limit pojistného plnění Kč (vyšší na dotaz OIM nebo PMM) 20,0 není obsaženo 17,0 Zabezpečení objektu musí odpovídat alespoň 1. stupni dle čl. 31 B VPP V 2014/01!!! Rozbití skla Pojištění dle přílohy Vztahuje se na skleněné stavební součásti pojištěné stavby, např. zasklení oken, dveří, prvky izolačního zasklení, a je-li ve smlouvě sjednáno pojištění skleníku i na skleněné výplně skleníku a je-li ve smlouvě sjednáno pojištění bazénu či zahradního jezírka, i na jejich konstrukční zastřešení s polykarbonátovou výplní (např. Makrolon), nebo z materiálů, s prokazatelně srovnatelnými, případně prokazatelně lepšími parametry z hlediska průraznosti. Součástí pojištění jsou rovněž vedlejší náklady: 1) znovupořízení speciální povrchové úpravy pojištěného skla, 2) na lešení nebo jiné pomocné prostředky nutné k provedení opravy rozbitého skla, 3) na montáž a demontáž stavebních součástí nutných k provedení opravy rozbitého skla, 4) na provizorní opravu rozbitého skla, 5) na odstranění zbytků rozbitého skla. Spoluúčast: Kč nebo spoluúčast sjednaná ve smlouvě Limit pojistného plnění dle volby pojistníka, max. pojistná částka 50,0 není obsaženo 42,5 Násilné odcizení stavebních součástí umístěných na vnější straně stavby Pojištění se vztahuje na škody na stavebních součástech vně pojištěné budovy, ke kterým dojde jejich násilným odcizením, popř. poškozením nebo zničením při pokusu o jejich násilné odcizení. Pojištění se vztahuje i na stavební součásti (dveře, okna) poškozené v souvislosti s krádeží vloupáním. Spoluúčast: bez spoluúčasti nebo spoluúčast sjednaná ve smlouvě Maximální limit pojistného plnění Kč (vyšší na dotaz OIM nebo PMM) 30,0 není obsaženo 25,5 Lze sjednat pouze se souhlasem OIM nebo pracovníka PMM (GŘ). 4.5 Připojištění zahradní architektury pojištění na 1. riziko Tato připojištění lze v produktu Víkend sjednat pouze, jedná-li se skutečně o zahradní architekturu, má-li tedy klient okrasnou zahradu. V jiných případech pouze výjimečně se souhlasem PMM. Na pojištění skleníku mimo okrasnou zahradu může udělit výjimku OIM. Tato nebezpečí nejsou obsažena v balíčku PLUS ani EXTRA. Proto jejich sjednání je vždy za základní sazbu. Terénní úpravy a porosty Předmětem pojištění jsou terénní (zahradní) úpravy včetně opěrných zdí a porosty ve vlastnictví pojištěného. Podmínky pro pojištění opěrných zdí: 1) Opěrná zeď musí být postavena na základě statického výpočtu, případně na základě technické dokumentace dodané výrobcem jednotlivých dílů použitých při konstrukci opěrné zdi! 2) POZOR! Technická dokumentace a statický výpočet mohou být vyžadovány při pojistné události likvidací! Spoluúčast: Kč nebo spoluúčast sjednaná ve smlouvě Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění Základní pojistná nebezpečí Kč 10 Vyšší limit na dotaz PMM PMA.S Tarify Verze: 05 Generali Pojišťovna a.s. Platné od

12 Zahradní jezírko 4.6 Doplňkové pojištění asistenčních služeb Zahradním jezírkem se rozumí uměle vytvořená vodní plocha sloužící k okrasným účelům nebo i ke koupání. Limit plnění musí být stanoven s ohledem na případné zastřešení. Příslušenství (balneo, schůdky, čerpadlo apod.) musí být zahrnuto do rekreační domácnosti (základní vybavení domácnosti). Spoluúčast: Kč nebo spoluúčast sjednaná ve smlouvě Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění Základní pojistná nebezpečí Kč 3 Stavby nemající charakter budovy Vyšší limit na dotaz PMM Stavby nemající charakter budovy jsou stavby spojené i nespojené se zemí pevným základem, které nejsou zahrnuty do drobných staveb. Stavby nemající charakter budovy jsou např. krby, udírny, pergoly, sochy, v zemi pevně ukotvený (nepřenosný) zahradní nábytek, cesty, zpevněné plochy s výjimkou teras spojených s budovou (musí být zahrnuty do hodnoty budovy) apod. Stavbou nemající charakter budovy není opěrná zeď, skleník, a stavby dočasného charakteru (např. stavební buňka, nafukovací hala, stan). Spoluúčast: Skleník Kč nebo spoluúčast sjednaná ve smlouvě Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění Základní pojistná nebezpečí Kč 30 Vyšší limit na dotaz PMM Pojištěné stavby nemající charakter budovy musí být uvedeny v pojistné smlouvě. Vztahuje se na skleník, jeho konstrukci, skleněné výplně, zavlažovací a vytápěcí systém, v případě, že tvoří příslušenství skleníku. Z pojištění jsou vyloučeny skleníky sloužící výdělečné činnosti. Pro případ rozbití skla musí být sjednáno nebezpečí rozbití skla. Skleník lze na výjimku OIM pojistit, i když netvoří součást okrasné zahrady. Spoluúčast: Kč nebo spoluúčast sjednaná ve smlouvě Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění Součástí pojištění Bydlení s asistencí jsou vždy asistenční služby Domovní asistence. Tyto asistenční služby jsou zdarma. Rozsah asistenčních služeb: 1) pomoc odborníka ve stavu nouze, tj. příjezd a zásah řemeslníků uvedených pro tento případ v DPP, max Kč ; 2) zajištění odborníka pro opravy a údržbu, tj. zajištění služeb řemeslníků podle potřeb a požadavků pojištěného pro účely běžných oprav a údržby nemovitosti (hradí klient); 3) zajištění náhradního ubytování, tj. zajištění náhradního ubytování pojištěným v případě neobyvatelnosti pojištěné budovy v důsledku pojistné události (hradí klient); 4) informační služby, tj. vyhledání a předání kontaktu na dodavatele služeb v rozsahu a za podmínek určených DPP; Spoluúčast: bez spoluúčasti Kontakt na asistenční centrálu Generali Assistance Doplňkové pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemních vztahů Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel uhradil: 1) škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením; 2) škodu na hmotné movité nebo nemovité věci; 3) následnou finanční škodu; 4) náklady právního zastoupení. Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu, která vznikne v době trvání pojištění, pokud bylo současně právo na náhradu újmy poprvé písemně uplatněno vůči pojištěnému v době trvání pojištění. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud: k příčině vzniku škody nebo jiné újmy, ke vzniku škody nebo jiné újmy a k prvnímu písemnému uplatnění práva na náhradu škody nebo jiné újmy poškozeným vůči pojištěnému došlo na území České republiky. Základní rozsah pojištění Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnictví, držby, nájmu nebo správy objektu uvedeného v pojistné smlouvě. Na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu vyplývající z držby objektu se pojištění vztahuje za podmínky, že držba je řádná, poctivá a pravá. Základní pojistná nebezpečí Kč 50 Vyšší limit na dotaz PMM PMA.S Tarify Verze: 05 Generali Pojišťovna a.s. Platné od

13 Spoluúčast: bez spoluúčasti nebo spoluúčast sjednaná ve smlouvě Roční pojistné v Kč Limit pojistného plnění Kč 290 není obsaženo Kč 360 není obsaženo Kč 440 není obsaženo Kč 560 není obsaženo 476 Připojištění Rekreační domácnost Připojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vyplývající z vedení domácnosti, která se nachází v pojištěném rekreačním objektu, a kterou pojištěný užívá výlučně za rekreačním účelem, a z provozu jejího zařízení. Spoluúčast: bez spoluúčasti nebo spoluúčast sjednaná ve smlouvě Přirážka k pojistnému za základní rozsah pojištění Přirážka v % 4.9 Přirážky a slevy z pojistného Přirážky k pojistnému Přirážka Výše přirážky v % Základ, ze kterého se počítá Přirážky k jednotlivým rizikům Za hořlavost (pouze u stavby) 45 Komplexní přirážky: Obchodní přirážka Za področní splátky pojistného: pololetní splátka čtvrtletní splátka Slevy z pojistného Na dotaz PMM 3 5 Pojistné za základní pojistná nebezpečí Celkové pojistné před přirážkami a slevami Celkové pojistné po přirážkách a slevách Rekreační domácnost 50 Protože odpovědnost za škodu je obsažena pouze v balíčku EXTRA, počítá se přirážka ze sníženého pojistného pouze u tohoto balíčku. 4.8 Doplňkové pojištění klíšťové encefalitidy Jedná se o obnosové pojištění. Pojistnou událostí je hospitalizace o minimálním trvání 168 hodin nebo smrt z důvodu onemocnění klíšťovou encefalitidou. Pojištění se vztahuje rovněž na manžela / manželku (druha / družku) a nezletilé děti, pokud tyto osoby žijí s pojištěným pro případ klíšťové encefalitidy ve společné domácnosti. Spoluúčast: bez spoluúčasti nebo spoluúčast sjednaná ve smlouvě Limit pojistného plnění Roční pojistné v Kč Kč (jiný nelze) 100 Pojištění klíšťové encefalitidy není obsaženo v žádném balíčku. Proto jeho sjednání je za základní sazbu. Komplexní slevy: Za spoluúčast*: Kč Kč Kč Obchodní sleva pojišťovacího zprostředkovatele Sleva Výše slevy v % Základ, ze kterého se počítá Sleva OIM 20 Sleva produktového oddělení PMM Celkové pojistné před přirážkami a slevami Celkové pojistné před 20 přirážkami a slevami Celkové pojistné před přirážkami a slevami Slevu odlišnou od slev pojišťovacího zprostředkovatele a OIM lze poskytnout pouze po konzultaci a s písemným souhlasem produktového oddělení PMM * Sleva je nad rámec maximální povolené výše obchodních slev (viz níže) Součet obchodní slevy pojišťovacího zprostředkovatele a slevy OIM nesmí překročit 40%! PMA.S Tarify Verze: 05 Generali Pojišťovna a.s. Platné od

14 Příloha k sazebníku Pojištění rekreačních objektů - Víkend

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny ZM Lysá nad Labem Dne: 27.1.2016 N á v r h Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny Zpráva se předkládá z důvodu: Požadavku KV Zprávu vypracoval: Ing.Polenová Ivana Zprávu předkládá:

Více

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Společná část - Vymezení pojmů 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...3 1.1.POJISTNÍK...3 1.2.POJIŠTĚNÝ...3 1.3.POJISTITEL...3 1.4.POJIŠŤOVACÍ

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Poptávaný rozsah pojištění

Poptávaný rozsah pojištění Poptávaný rozsah pojištění Pojistník: Pojištěné subjekty: Město Lovosice Město Lovosice a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Lovosice Obsah: 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu...

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00 29 65 89 Pojištěnými jsou dále: A. NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Základní škola

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ INFORMACE O POJIŠTĚNÍ Rámcová pojistná smlouva - Kooperativa pojišťovna a.s. 1 Pojistná smlouva pojištění majetku SBD Praha nabízí již od roku 2007 možnost zajištění cenově výhodného pojištění nemovitostí

Více

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services GAP 100% POJIŠTĚNÍ Vážený kliente, rádi bychom vám poděkovali za vaše rozhodnutí zvolit pro financování a pojištění vozidla společnost Volkswagen Financial Services. Vedle úvěru, leasingu a komplexního

Více

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku 1 Informace o pojistníkovi a pojištěném Pojistník Obchodní firma: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Sídlo: Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919 Pojištěný Obchodní firma:

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 82773602-14 Stav k datu 26. 2. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 82773602-14 Husovo Náměstí 23 289 22 LYSÁ NAD LABEM

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o.

Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o. Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky pronájmu ( OPP ) pronajímatele se ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

I Pojistná smlouva č. 81433217-16

I Pojistná smlouva č. 81433217-16 I Pojistná smlouva č. 81433217-16 íovna _ STRANA: 1 I Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ699003622 zapsána: v obchodním

Více

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část Základní informace k dani silniční Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

Více

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

SMĚRNICE. Sazebník pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce

SMĚRNICE. Sazebník pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413 20 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce Vydává: Útvar

Více

Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1.3.2010

Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1.3.2010 Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1.3.2010 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám I. Stavební spoření Položka Výše Poznámka

Více

* 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626

* 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626 * 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Zastoupena: Alanem Zahradou, regionálním

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí Základní doklady pro vyplnění přiznání: 1) listina, pro na jejímž základě došlo ke změně vlastnictví

Více

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracoval: libor.jiranek@uniqa.cz Top Exklusiv Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 Top Exklusiv... 4 Základní údaje... 4 Asistenční služby... 5 Adresa místa pojištění...

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ ze dne 1. 11. 2009 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ č. 1/14 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P článek 1-22 str. 2 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy 540/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. prosince 2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. Energetický regulační

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Obsah: Článek 1 Výkladová ustanovení Článek 2 Úvodní

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Pojistné podmínky neživotního pojištění. České pojišťovny

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Pojistné podmínky neživotního pojištění. České pojišťovny VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Pojistné podmínky neživotního pojištění České pojišťovny Bakalářská práce Autor: Petra Loskotová, DiS. Vedoucí práce: Ing. Magda Morávková

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění

Více

Pojištění odpovědnosti občanů a zaměstnanců

Pojištění odpovědnosti občanů a zaměstnanců Pojištění odpovědnosti občanů a zaměstnanců Naše odpovědnost 2.14 800 100 777 www.csobpoj.cz ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Pojištění NAŠE ODPOVĚDNOST Obsah: 1) Obecná část 1.1. Přednosti pojištění..................................

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637, PSČ 760 01 IČ: 607 32 792 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Města Úvaly 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011,

Více

PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00296589 Pojištěnými jsou dále: Příspěvkové organizace,

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně III. ZÁKON ze dne 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

Obsah. Informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Můj život T. č. 7159 01/2016 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0003.................................................................................................................

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Smarty CZ a.s. se sídlem: Praha Nové Město, Politických vězňů 1272/21, okres

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

Centrální zadavatel. Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro. město Česká Lípa

Centrální zadavatel. Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro. město Česká Lípa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas.

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas. Mějte své zdraví pod kontolou on-line! pouze pro pojištěnce OZP www.vitalitas.cz VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI ZP02/01.2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění pobytu v nemocnici

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA Obsah: Článek 1. Úvodní ustanovení... 1 Článek 2. Výklad pojmů... 2 Článek 3. Uzavření a změny pojistné smlouvy... 5 Článek 4. Předmět pojištění...

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným Pojistná smlouva č. 19100963/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s jednorázovým pojistným

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016 OBSAH Pár slov úvodem 1 Co umíme pojistit 1 Kde se to musí nacházet 1 Před čím pojistíme 1 Jakým způsobem umíme pojistit 2 Komu budeme

Více

Podkladové materiály. Dotazník a dotazník fyzické osoby

Podkladové materiály. Dotazník a dotazník fyzické osoby Pomůcka pro podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu a dalších podkladových materiálů potřebných pro zahájení bezpečnostního řízení Podkladové materiály Podkladovými materiály rozumíme

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014

K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014 K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014 Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro Ústřední vojenskou nemocnici Vojenskou fakultní nemocnici Praha Výzva bude uveřejněna na portále ÚVN od 13.2.2014

Více

REJSTŘÍK. Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů - pracovní úplné znění

REJSTŘÍK. Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů - pracovní úplné znění Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č.

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

Všeobecné obchodní podmínky s účinností od 1.6.2014

Všeobecné obchodní podmínky s účinností od 1.6.2014 Všeobecné obchodní podmínky s účinností od 1.6.2014 I. Základní ustanovení: 1. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky ( dále jen obchodní podmínky ), jsou nedílnou součástí objednávky. Odchylná ujednání

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr smlouvy ( účtu) Žádost o hypoteční úvěr IOC EOC Příjmení *14001C* o úvěr Rodinný stav Wüstenrot hypoteční banka as, Na Hřebenech II 17188, 140 23 Praha 4, IČO: 26747154, zapsaná v OR u Městského soudu

Více

NEWSLETTER MŠMT Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

NEWSLETTER MŠMT Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost NEWSLETTER MŠMT Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výkazy práce Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, v uplynulých měsících mnohokrát proběhla médií informace o provedeném auditu Evropské

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

Příloha č. 3 a) ZD. Část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu resp. škodu

Příloha č. 3 a) ZD. Část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu resp. škodu Příloha č. 3 a) ZD Část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu resp. škodu 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...2 1.1.POJISTNÍK...2 1.2.POJIŠTĚNÝ...2 1.3.POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL...2 2.MÍSTO POJIŠTĚNÍ...

Více

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Obsah: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za

Více

TAMERO INVEST s.r.o. Zadávací dokumentace Snížení emisí kotlů K3, K4. Název projektu: Snížení emisí kotlů K3, K4. Zadávací dokumentace STRANA 1 Z 18

TAMERO INVEST s.r.o. Zadávací dokumentace Snížení emisí kotlů K3, K4. Název projektu: Snížení emisí kotlů K3, K4. Zadávací dokumentace STRANA 1 Z 18 Zadavatel Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Název projektu: STRANA 1 Z 18 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE A POVĚŘENÉ OSOBY 4 2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 5 3. ZÁKLADNÍ ZKRATKY 5 4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU

Více

Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva č. 2738001258 1. Pojištěná pojistná nebezpečí 1.1. Pojištění strojních rizik (MB) Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje) 1.1.1. Pojištění

Více

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 18. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 18. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Život v pohodě T. č. 8200 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-E-0002................................................................................................................

Více

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE METODICKÁ POMŮCKA k provádění identifikace podle 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č. 253/2008 Sb., o některých

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více