Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 8. března 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 8. března 2012"

Transkript

1 Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 8. března 2012 Přítomni: Hájek Ladislav, Mgr. Hájek Otto, Geist Jiří, Bc. Janáček Jakub, Janáček Tomáš, Nevole František, Ing. Šmíd Karel Štukhejl Marek, Ing. Uttendorfský Aleš, Uttendorfská Božena, Zvolánek Jiří Omluveni: Fri.ihbauer Jan, Hájková Jaroslava, Ing. evole Josef, Tonar Radoslav Hosté: Štěpán Zdeněk, Burian David Křesťan Petr, p. Černý Zápis o hlasování: x pro - x proti - x zdržel se hlasování Program: I. Zahájení 2. Volba ověřovatelů a návrhové komi e 3. Kontrola usnesení z minulého jednání 4. Schválení programu jednání 5. Silnice III/3S07 6. Boží muka 7. Územní plán 8. Změna dodavatele energií 9. Vodné a stočné 10. Různé 11. Závěr 1. zahájení Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání. 2. VOLBA OVEROVATEL o A Á VRBOVÉ KOMISE Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Štukhejl Marek, Uttendorfská Božena Předkladatel návrhu: Mgr. Otto Hájek. Hlasování: Zastupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení č.1/ Dle doporučení Kontrolního výboru ze dne Zastupitelstvo městyse přistupuje ke změně Jednacího řádu a ruší návrhovou komisi. Návrh usnesení přednese vždy ten kdo s daným bodem programu jednání předstupuje. Zastupitelstvo městyse schvaluje změnu jednacího řádu v článku 5 v bodě 3 následovně: věta,předsedající podá návrh na volbu ověřovatelů zápisu a zpravidla tričlenné návrhové komise, která připravuje v průběhu zasedánijednotlivá usnesení ze zasedání 2M " se ruší a nahrazuje se větou:.piedsedajici podá návrh na volbu ověrovatelů zápisu. O svém návrhu nechá hlasovat. e, Zastupitel tvo mě tyse schvaluje změnu jednacího řádu v článku 6 přidáním bodu 2 s následuj ícím zněním: "Návrh usnesení předložený ke chváleni navrhuje ten, kdo daný bodjednáni předkládá. V zápise bude vždy uvedeno jméno předkladatele popř. předkladatelů návrhu. " Předkladatel návrhu: Rada městyse. Hla ování: Zastupitelstvo městyse chvaluje. Usnesení č. 2/3/2012

2 3. KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO JED ÁNÍ Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání. Starosta navrhnul přesunout termín předložení měrnice na zadávání zakázek malého rozsahu,jejíž vypracování bylo uloženo Radě městyse ve spolupráci s Kontrolním výborem na dubnové za edání Za tupitel tva. Zastupitelstvo rněstyse schvaluje usnesení z minulého jednání a souhlasí s přesunutím termínu předložení směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu jejíž vypracování bylo uloženo Radě městyse ve spolupráci s Kontrolním výborem, na dubnové zasedání Zastupitelstva. Předkladatel návrhu: Mgr. Otto Hájek. Hlasování: Zastupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení Č. 3/3/ SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ Předkladatel návrhu: Mgr. Otto Hájek. Hlasování: Zastupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení Č. 4/3/ SILNICE lljj3507 Starosta informovalo předání stavby, které proběhne 13. března. Pro správné zabezpečení akce III/ etapa musí mít Městys Havlíčkova Borová podepsánu smlouvu o archeologickém průzkumu, a dále smlouvu o autorském dozoru. Zastupitelstvo městyse schvaluje podepsání smlouvy o archeologickém průzkumu s Muzeem Vysočiny. Předkladatel návrhu: lng. Aleš Uttendorfský. Hlasování: Za tupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení Č. 5/3/12 Zastupitelstvo městyse schvaluje podepsání smlouvy o autorském dozoru s firmou DMe Havlíčkův Brod, s.r.o. Předkladatel návrhu: lng. Aleš Uttendorfský. Hlasování: Zastupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení Č. 6/3/12 Starosta přiblížil přítomným metodiku Kraje Vy očina, zabývající se tím,jak bude nakládáno s dlažebními kostkami při realizaci akce. ásledovala rozprava nad jednotlivými možnostmi použití dlažebních kostek a pokrytí vedlejších ploch komunikace (vjezdy, od tavné pruhy) v městysi. Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti na Kraj Vysočina o prodej kostek s prací KSÚSV za cenu I 000 Kč/t na zabezpečení akce nv etapa. Usnesení Č. 7/3/12 Zastupitelstvo městy se schvaluje podání žádosti na Kraj Vysočina o darování dlažebních kostek, které nebudou potřeba na akci III/3507 na opravu místních komunikací. V případě, že žádost nebude úspěšná, Zastupitelstvo městyse schvaluje odkup s prací KSÚSV. Usnesení Č. 8/3/12 Starosta spolu s místostarostou na tomto místě informovali o plánovaných výhybnách směrem na Vepřovou a upřesnili jejich polohu. Zastupitelstvo městyse schvaluje pokácení 18 dře in rostoucích mimo les při silnici směrem na Vepřovou v KÚ Havlíčkova Borová ze zdravotních důvodů. Usnesení Č. 9/3/12

3 P. Černý při diskuzi k bodu 5 vyjádřil obavu o šíři silnice ajejí údržbu v zimních mě ících. Rozprava pokračovala ituací kolem parkování u domu čp. 220; za tupitelé hovořili o variantách umístění parkovacích stání jej ich počtu, poloze a možnostmi di kuze přímo s nájemci domu, kterých se parkování u domu čp. 220 týká. 6. BOŽÍMUKA Místostarosta informovalo aktuální situaci týkající se zaregi trované žádo ti o dotaci z Programu rozvoje venkova. Rozpočet na tuto akcije ve výši Kč (v případě obdržení dotace by tato činila 80% z rozpočtované částky). Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o dílo na akci Restaurování Božích muk v Havlíčkově Borové panem Martinem Kovaříkem a finanční podíl obce na tuto akci. Usnesení č. 10/3/ ÚZEMNÍ PLÁN Místostarosta informoval zastupitele o probíhajících pracích na tvorbě Územního plánu, najehož realizaci obdrží Městys od Kraje Vysočina dotaci ve výši Kč. Zastupitelstvo městyse schvaluje podpis smlouvy o poskytnutí dotace Kraje Vysočina na návrh Územního plánu Havlíčkova Borová. Usnesení č. 11/3/ ZMĚNA DODAVATELE ENERGIÍ Dle informací místostarosty končí k smlouva se současným poskytovatelem energií Vemex. a základě posouzení trhu s energiemi místostarosta navrhnu I uzavření smlouvy na následující roční období se společností EEE (Europe Easy Energy a.s.). Zastupitelstvo městyse schvaluje změnu dodavatele energií od na společnost EEE (Europe Easy Energy a.s.). Předkladatel návrhu: Ing. Aleš Uttendorf ký. Hla ování Zastupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení č. 12/3/ VODNÉ A STOČNÉ Zastupitelstvo městyse schvaluje zvýšení ceny vodného z 12 - na 16,- Kč a navýšení ceny stočného ze 6,- na 9,- Kč s účinností od I. dubna Usnesení č. 13/3/ RŮZNÉ a) Plán obnovy vodovodů a kanalizací Zastupitelstvo městyse schvaluje odložení vytvoření Rezervního fondu na obnovu Vodovodů a kanalizací z důvodu investic v rámci akce 1Il/ etapa na příští rok. Předkladatel návrhu: Ing. Aleš Uttendorfský. Hla ování: Zastupitelstvo městyse schvaluje. U nesení č. 14/3/12. b) Vyúčtování dopravní obslužnosti města Přibyslav M ístostarosta informovalo vyúčtován í za rok 20 II. Uvedl, že město Přibyslav j iž dále nechce j ít metodou rozpočtování podle počtu obyvatel, nýbrž ujetého úseku, což by vyústilo v možné zrušení některých autobusových spojů. Konkrétní podklady s veškerými upřesiíujícími

4 informacemi budou k dispozici na dubnovém zasedání Zastupitelstva. Zastupitelstvo městy se bere na vědomí vyúčtování dopravní obslužnosti města Přibyslav za rok 2011 ve výši Kč. Zastupitelstvo městyse schvaluje dohodu o dopravní obslužnosti na období od do Předkladatel návrhu: Ing. Aleš Uttendorfský. Hlasování: Zastupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení Č. 15/3/2012. c) Založení spořícího účtu Zastupitelstvo městyse souhlasí se založením bankovního a spořícího účtu u ČSOB; zastupitelstvo městyse schvaluje převedení 8 milionů Kč na tento spořící účet u ČSOB z běžného účtu městyse vedeného u České spořitelny. Předkladatel návrhu: Mgr. Otto Hájek. Hlasování: Il- O-O. Zastupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení Č. 16/3/12. d) Žádost o půjčku ze Státního fondu životního prostředí Místostarosta informovalo možnosti půjčky ze Státního fondu životního prostředí, kteráje vázána na žádost o dotaci na kanalizaci (Operační program životní prostředí, prioritní osa I + Vodohospodářské projekty). Zastupitelstvo městyse schvaluje, v případě úspěšné žádosti o dotaci na kanalizaci a čističku odpadních vod z programu Státního fondu životního prostředí, žádost o půjčku v max. výši 10% z uznatelných nákladů projektu (úrok 1% p.a., splatnost 10 let). Předkladatel návrhu: Ing. Aleš Uttendorfský. Hlasování: Zastupitelstvo rněstyse schvaluje. Usnesení Č. 17/3/12. e) Odpisový plán ZŠ Starosta předložil odpisový plán Základní a mateřské školy Havlíčkova Borová na rok Shrnul zároveň hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011 a blíže nastínil přerozdělování hospodářského výsledku z hlavní a vedlejší činnosti do jednotlivých fondů. Zastupitelstvo městyse schvaluje odpisový plán Základní a mateřské školy Havlíčkova Borová na rok Předkladatel návrhu: Mgr. Otto Hájek. Hlasování: Zastupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení Č. 18/3/2012. Zastupitelstvo městyse schvaluje hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Havlíčkova Borová za rok Předkladatel návrhu: Mgr. Otto Hájek. Hlasování: Zastupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení Č. 19/3/2012. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Základní a mateřské školy Havlíčkova Borová za rok 20 I 1. Předkladatel návrhu: Mgr. Otto Hájek. Hlasování: Zastupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení Č. 20/3/2012. t) Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstvo městyse bere na vědomí odložení volby člena Kontrolního výboru na dubnové zasedání Zastupitelstva. g) Žádost o půjčku z FRB Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost p. Jaroslavy J. o půjčku z Fondu rozvoje bydlení na výměnu oken. Předkladatel návrhu: Ing. Aleš Uttendorfský. Hlasování: Zastupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení Č. 21/3/2012. h) Výměna oken v obecních domech Starosta předložil zastupitelům nabídky 3 společností na výměnu oken v obecních domech (Svět oken, Plastikov, Vekra). Firma Svět oken předložila nejnižší cenovou nabídku. Zastupitelstvo městyse schvaluje výměnu oken v obecních domech firmou Svět oken.

5 Předkladatel návrhu: Mgr. Otto Hájek. Hlaso ání: Zastupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení Č. 22/3/2012. Zastupitelstvo městyse schvaluje použití 550 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení na výměnu oken v obecních domech. Předkladatel návrhu: Mgr. Otto Hájek. Hlasování: Zastupitelstvo městyse schvaluje. Usnesení Č. 23/3/2012. i) Ukazatel rychlosti Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o cenových nabídkách a možnostech umístění ukazatelů rychlosti na příjezdové cesty do městyse Havlíčkova Borová. 12. ZÁVĚR V Ha líčkové Borové dne Zapsala: Ing. Burianová Linda:. L / I... { v I Ověřili:.4. Uttendorfská Božena: / ~..). Štukhejl Marek.

6 S ESE Í z jednání Za tupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 8. března 2012 Č. 1/3/2012 ZM schvaluje ověřovatele zápisu: Štukhejl Marek, Uttendorfská Božena č.2/3/2012 Zastupitelstvo městyse schvaluje změnu jednacího řádu v článku 5 v bodě 3 následovně: věta "Před edajici podá návrh na volbu ověřovatelů zápi u a zpravidla trlčlenné návrhové komise, která připravuje v průběhu zasedání jednotlivá usnesení ze zasedání 2M " se ruší a nahrazuje se větou: "Předsedající podá návrh na volbu ověřovatelů zápisu. O svém návrhu nechá hla ovat. t. Zastupitelstvo městyse schvaluje změnu jednacího řádu v článku 6 přidáním bodu 2 s následujícím zněním: "Návrh usnesení předložený ke chválení navrhuje ten, kdo daný bod jednání předkládá. V zápise bude vždy uvedeno jméno předkladatele popř. piedkladatelů návrhu. " č.3/3/2012 ZM schvaluje usnesení z minulého jednání a souhlasí s přesunutím termínu předložení směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu, jejíž vypracování bylo uloženo Radě městyse ve spolupráci s Kontrolním výborem na dubnové zasedání Zastupitelstva. č.4/3/2012 ZM schvaluje program jednání. č.5/3/2012 ZM schvaluje podepsání smlouvy o archeologickém průzkumu s Muzeem Vysočiny. č.6/3/2012 ZM schvaluje podepsání smlouvy o autorském dozoru s firmou DMe Havlíčkův Brod, S.r.o. č.7/3/2012 ZM schvaluje podání žádosti na Kraj Vysočina o prodej kostek s prací KSÚSV za cenu Kč/t na zabezpečení akce IIII etapa. č.8/3/2012 ZM schvaluje podání žádosti na Kraj Vysočina o darování dlažebních kostek, které nebudou potřeba na akci IIII3507 na opravu místních komunikací. V případě, že žádost nebude úspěšná, Zastupitelstvo městyse schvaluje odkup s prací KSÚSV. č.9/3/2012 ZM schvaluje pokácení 18 dřevin rostoucích mimo les při silnici směrem na Vepřovou v KÚ Havlíčkova Borová ze zdravotních důvodů. Č. 10/3/2012 ZM schvaluje smlouvu o dílo na akci Restaurování Božích muk v Havlíčkově Borové panem Martinem Kovaříkem a finanční podíl obce na tuto akci. Č. 1113/2012 ZM schvaluje podpis smlouvy o poskytnutí dotace Kraje Vysočina na návrh Územního plánu Havlíčkova Borová.

7 č. 12/3/2012 ZM schvaluje změnu dodavatele energií od na společnost EEE (Europe Easy Energy a.s.). č. 13/3/2012 ZM schvaluje zvýšení ceny vodného z 12,- na 16,- Kč a navýšení ceny stočného ze 6,- na 9,- Kč s účinností od 1. dubna č. 14/3/2012 ZM schvaluje odložení vytvoření Rezervního fondu na obnovu Vodovodů a kanalizací z důvodu investic v rámci akce III/ etapa na příští rok. č. 15/3/2012 ZM schvaluje dohodu o dopravní obslužnosti Města Přibyslav na období od do č. 16/ ZM souhlasí se založením bankovního a spořícího účtu u ČSOB zastupitelstvo městyse schvaluje převedení 8 milionů Kč na tento spořící účet u ČSOB z běžného účtu městyse vedeného u České spořitelny. č.17/ ZM schvaluje, v případě úspěšné žádosti o dotaci na kanalizaci a čističku odpadních vod z programu Státního fondu životního prostředí, žádost o půjčku v max. výši 10% z uznatelných nákladů projektu (ÚTok1% p.a., splatnost 10 let). č. 18/3/2012 ZM schvaluje odpisový plán Základní a mateřské školy Havlíčkova Borová na rok č. 19/3/2012 ZM schvaluje hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Havlíčkova Borová za rok č. 20/3/2012 ZM schvaluje návrh na rozdělení hospodářského Havlíčkova Borová za rok výsledku Základní a mateřské školy č. 21/3/2012 ZM schvaluje žádost p. Jaroslavy J. o půjčku z Fondu rozvoje bydlení na výměnu oken. č. 22/3/2012 ZM schvaluje výměnu oken v obecních domech firmou Svět oken. č. 23/3/2012 ZM schvaluje použití 550 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení na výměnu oken v obecních domech. místostarosta ~~ s/sta

w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1 0 1

w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1 0 1 ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ BŘEZEN 2012 BOROVSKÉ LISTY SLOVO STAROSTY Paní Zima se snad definitivně loučí, jarní rovnodennost je za námi, den se začíná prodlužovat, letní čas nás

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6. Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.2010 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Pavel Říhák, Karel Škraňka,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4/2010 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 186/02/2010 konaného dne 7.4.2010 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 3 ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (8) Další zasedání se bude konat ve středu dne 28. 4. 2010 od 18:00 hod. v sálu radnice

Více

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více