Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011"

Transkript

1 I Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011 Přítomen: Geist Jiří, Hájek Ladislav, Mgr.Hájek Otto.Bc.Janáček Jakub, evole František, Ing. Šmíd Karel, Štukhejl Marek, Tonar Radoslav, Ing. Uttendorfský Aleš, Uttendorfská Božena a Zvolánek Jiří. Omluven: Frtihbauer Jan, Hájková Jaroslava, Janáček Tomáš a Ing. Nevole Josef Zápis o hlasování: x pro = x proti = zdržel se hlasování Program: 1. Zahájení. 2. Volba ověřovatelů a návrhové komise 3. Kontrola usnesení z minulého jednání. 4. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na pozemku p.č. 139/ Podpis smlouvy o úvěru na traktor ew Holland se společností Deutsche Leasing. 6. Smlouva o připojení Kulturního domu v Peršíkově k distribuční soustavě. 7. Výstavba dětského hřiště. 8. Oprava školky. 9. Možnosti čerpání dotací. 10. Schválení rozdělení přebytku Zásady Fondu rozvoje bydlení. 12. Inventura. 13. Různé. 14. Závěr. 1. Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání. 2. Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání. Hlasování: ZM schvaluje.usnesení č. 1/ Doplnění usnesení: bod č.7 se revokuje. Žádost bude předložena na příštím jednání ZM a bude projednána finančním výborem. 3. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Tonar Radoslava Uttendorfská Božena. Hlasování: 9-0-2, zdrželi se Tonar a Utendorfská. ZM schvaluje. ávrhová komise: Ing. Šmíd Karel a Štukhejl Marek. Hlasování: , zdržel se Šmíd. ZM schvaluje. Usnesení č. 2/1/2011. ajednání se dostavil Frtihbauer Jan. 4. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na pozemku p.č. 139/12. Jedná se o pozemek vedle pana etolického, majetková komise doporučuje ke schválení. Hlasování: Usnesení Č. 3/1/ Podpis smlouvy o úvěru na traktor New Holland se společností Deutsche Leasing. Hlasování: ZM schvaluje financování malotraktoru NHT 5050 s pořizovací cenou Kč bez DPH společností DEUTSCHE LEASING CR, spol. s.r.o., ve výši Kč a to i bez dotace SZIF a zároveň pověřuje místostarostu Ing. Aleše Uttendorfského k podpisu úvěrové smlouvy. Usnesení Č. 4/1/2011.

2 6. Smlouva o připojení Kulturního domu v Peršíkově k distribuční soustavě. Hlasování: ZM schvaluje Smlouvu s RWE VČP Net s.r.o., Hradec Králové o připojení KD v Peršíkově k distribuční soustavě. Usnesení č. 5/1/ Výstavba dětského hřiště. Starosta navrhl vybudovat dětské hřiště u Mateřské školky a v areálu u sokolovny. Hlasování: 9-1-2, zdrželi se Tonar a Friihbauer, proti byl Štukhejl. ZM schvaluje vybudování hřišť v těchto lokalitách a schvaluje podání žádosti na MMR s cílem získání maximální možné dotace v roce 2011 na výstavbu dětského hřiště. Usnesení č. 6/1/ Oprava školky. Možnost získání dotace z Programu obnovy venkova. Starosta navrhl použít tuto dotaci na opravu školky. Hlasování: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova zaměřenou na výměnu oken a vchodových dveří, zateplení půdních prostorů, opravu pletu a tarasu v Mateřské školce Havlíčkova Borová. Usnesení č. 7/1/2011. Najednání se dostavil pan Petr Ondráček ze Slavětína, který se podílí na hospodaření obecních lesů v Havlíčkové Borové. Pan Ondráček seznámil přítomné se stavem v obecních lesích a doporučuje. provést těžbu. Hlasování: ZM schvaluje těžbu v obecních lesích dle lesního hospodářského plánu, pověřuje radu městyse vybrat dodavatele a pověřuje mí sto staro stu Ing. Aleše Uttendorfského správou obecních lesů. Usnesení č. 8/1/ Možnosti čerpání dotací. - havlíčkoborovské slavnosti - možnost získání dotace. ZM pověřuje Bc. Jakuba Janáčka, aby sestavil rozpočet a podílel se na přípravě slavností. ZM bere na vědomí. 10. Schválení rozdělení přebytku Starosta rozdal všem zastupitelům návrh aktivit na rozdělení přebytku rozpočtu na rok Hlasování: ZM schvaluje rozdělení finančního přebytku rozpočtu na rok 2011 dle navržené tabulky, která je přílohou tohoto zápisu. Usnesení č. 9/1/ Zásady Fondu rozvoje bydlení. Finanční výbor navrhuje provést drobné úpravy v zásadách Fondu rozvoje bydlení. Zásady budou předělány a vyvěšeny na úřední desce Úřadu městyse, Hlasování: ZM schvaluje zásady Fondu rozvoje bydlení na rok Usnesení č. 10/1/ Inventura. Předseda inventarizační komise Jiří Zvolánek předložil návrh na vyřazení majetku. Hlasování: ZM schvaluje provedení inventury, návrh na vyřazení majetku a zápis inventarizační komise za rok Usnesení č. 11/1/2011. ZM pověřuje ekonornku Magdu Hošákovou vedením inventarizačních seznamů a jejich předěláni pro potřeby Městyse Havlíčkova Borová. ZM bere na vědomí.

3 13. Různé. - Základní a Mateřská škola - hlasování: ZM schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová v roce dofinancování částky na úhradu zvýšených provozních nákladů v roce 2010 ve výši Kč. Jedná se o zvýšené výdaje na úhradu malířských a natěračských prací, na úhradu nedoplatku za plyn a elektrickou energii, instalaci umíráčku, opravu a rekonstrukci teplé vody ajejí zavedení do sborovny a třídy a nákup nového počítače. Usnesení Č. 12/1/ Kraj Vysočina - hlasování: ZM schvaluje podpis Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městysem Havlíčkova Borová jejímž předmětem je úprava vzájemných práva povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky" III/3507 Havlíčkova Borová, 3. etapa." Usnesení Č. 13/1/ územní plán - ZM schvaluje zadání zpracování územního plánu pro Městys Havlíčkova Borová Peršíkov a Železné Horky. Hlasování: Usnesení Č. 14/1/ kraj Vysočina - "Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti kraji Vysočina ve věci darování nově odděleného pozemku parc.č , stavbu chodníku a stavbu opěrné zdi na parc.č. 2415/33." Hlasování: Usnesení Č. 15/1/2011. ZM bere na vědomí: konání obecního plesu výměnu kontejnerů na sběrném dvoře dle finančních možností nebo dotací výměnu oken v obecních domech 14. Závěr. Příští jednání ZM se bude konat dne V Havlíčkové Borové dne Zapsala: _ I~ Magda Hošáková: ~~. - :..("Z :. Ověřili: // I R Tonar Radoslav Uttendorfská Božena /.. :..-1. '"

4 us ESENÍ z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011 č.1i ZM schvaluje usnesení z minulého jednání. č.2/1/2011 ZM schvaluje ověřovatelé zápisu: Tonar Radoslava Uttendorfská Božena. ávrhovou komisi ve složení: Ing. Šrnid Karel a Štukhejl Marek. č.3/1/2011 ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na pozemku p.č. 139/12. č.4/1/2 O11 ZM schvaluje financování malotraktoru NHT 5050 s pořizovací cenou Kč bez DPH společností DEUTSCHE LEASING CR, spol. s.r.o., ve výši Kč a to i bez dotace SZIF a zároveň pověřuje rnistostarostu Ing. Aleše Uttendorfského k podpisu úvěrové smlouvy. č.5/1i2011 ZM schvaluje Smlouvu s RWE VČP v Peršíkově k distribuční soustavě. et s.r.o., Hradec Králové o připojení KD č.6/1i2011 ZM schvaluje vybudování hřišť v těchto lokalitách a schvaluje podání žádosti na MMR s cílem získání maximální možné dotace v roce 2011 na výstavbu dětského hřiště. č.7/1/2011 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova zaměřenou na výměnu oken a vchodových dveří, zateplení půdních prostorů, opravu plotu a tarasu v Mateřské školce Havlíčkova Borová. č.8/1i2011 ZM schvaluje těžbu v obecních lesích dle lesního hospodářského plánu, pověřuje radu městy se vybrat dodavatele a pověřuje místostarostu Ing. Aleše Uttendorfského správou obecních lesů. č.9/1/2011 ZM schvaluje rozdělení finančního přebytku rozpočtu na rok 2011 dle navržené tabulky, která je přílohou tohoto zápisu. č.l0/1/2011 ZM schvaluje zásady Fondu rozvoje bydlení na rok č.ll/1/2011 ZM schvaluje provedení inventury, návrh na vyřazení majetku a zápis inventarizační komise za rok 2010.

5 ---===-- č.12/1/2011 ZM schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová v roce dofinancování částky na úhradu zvýšených provozních nákladů v roce 2010 ve výši Kč. Jedná se o zvýšené výdaje na úhradu malířských a natěračských prací, na úhradu nedoplatku za plyn a elektrickou energii, instalaci umíráčku opravu a rekonstrukci teplé vody ajejí zavedení do sborovny a třídy a nákup nového počítače. č.13/1/2011 ZM schvaluje podpis Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Městysem Havlíčkova Borová, jejímž předmětem je úprava vzájemných práva povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky" IIV3507 Havlíčkova Borová, 3. etapa." č.14/ ZM schvaluje zadání zpracování územního plánu pro Městys Havlíčkova Borová, Peršíkov a Železné Horky. č.15/1/2011 ZM schvaluje podání žádosti kraji Vysočina ve věci darování nově odděleného pozemku parc.č. 3135/7, stavbu chodníku a stavbu opěrné zdi na parc.č. 2415/33." V Havlíčkové Borové dne starosta mí stostfu.osta

6 Výsledek hospodaření za rok 2010 Rozpočet na rok 2011 a přerozdělení jeho přebytku Zůstatek z roku 2010 a přebytek z roku 2011 VYSLEDEK HOSPODARENI201 O Kč Zůstatek z roku ,00 ZUSTATEK Z roku ponechat jako rezervu ,00 ROZPOCET NA ROK 2011 Kč Příjmy ,00 + splátka Havlíčkův kraj 75%/25% - Parkoviště u kostela-není rozpočtována v r ,00 Příjmy celkem ,00 Výdaje ,60 + druhá splátka na 1. etapu parkoviště u kostela ,00 Výdaje - celkem ,60 PREBYTEK - přerozdělit na různé aktivity v roce ,40 ZUSTATEK Z ROKU PREBYTEK Z ROKU 2011 Zůstatek z roku 2010 ponechat jako rezervu na další roky ,00 Přebytek z roku 2011 k rozdělení ,40 CELKEM zůstatek z r přebytek z r Kč

7 NÁVRH AKTIVIT v roce 2011 možno rozpočtovat: , Kč nebo ,40 Kč NAZEV A POPIS AKTIVITY MESTYS DOTACE částka celkem částka celkem Výstavba dětského hřiště - dotace MMV - nabídka zpracování Proqram obnovy venkova - dotace - (104 tis.- jistých, až 140 tis. - možných) Parkoviště u hřbitova 1. etapa - dokončení - dotace OPS Havl. kraj Kulturní dům v Peršíkově další náklady,plynofikace,topení, kuchyňka,vybavení Dokončení věžních hodin (elektrické?) - stropy, podlahy,rozvody el Výstavba tarasu u hlavní silnice Pivovarská od MS k náměstí Výsadba bezúdržbových ploch u silníce Pivovarská Výstavba schodiště a chodníku od pošty na parkoviště Výsadba bezúdržbových ploch u pošty a kontejnerů Výstavba parkoviště u sokolovny pro autobusy, karnionv, os. auta (skrývka) Výstavba zdi na Musilovým, kde je již základ - žádost M. Záka Příspěvek místním spolkům a organizacím dle zásad Zpomalovací radar nebo měřič rychlosti k mateřské škole Instalace dataprojektoru s přísluš. do zasedačky úřadu městy se Výjimka z počtu žáků na šk.r.201 0/2011 a na šk.r. 2011/ Nákup hasičského auta Borovské hry: pá- ne (pátek-neděle) hlavní program - sobota Havlíčkovské slavnosti: pá. - ne (pátek-neděle) kdy hlavní program?? Pozvání prezidenta CR 190.výr narození (1821) a 160.dep. do Brixenu (1851) Narození dítěte - příspěvek novomanželům - finanční hotovost 3.000??? Výročí (pětkové) 65, 75, 85, 95 - poukázka na zboží v místních prodejnách 300??? Výročí (desítkové) 60, 70, 80, 90, - poukázka na zboží v místních prodejnách 500??? Palubovka na školní půdě,zateplení, podbití, bednění, osvětlení, horolez.stěna je projekt??? Zbudování šaten na půdě v ZS, zateplení stropů a budovy - je projekt??? Příspěvek kraji Vysočina na Sdružený projekt (el.sítě,kanalizace acod.)??? Úprava povrchů silnic v obci je zaplaceno - kam je použít??? Využívání fondu rozvoje bydlení ,- Kč - upřesnění podmínek Instalovat plastová okna do bytů obecních domů a bytů - počet oken - cena Kontejnery na plasty na hřbitově (nyní tam byl dán jen sud) Uprava okolí nového hřbitova - odpadní jáma - odvoz - pořádek - stromy Silnice - sokolovna - Klement - Smejkal Zavedení vodovodu na starý hřbitov nahoru pod lípu, kašna.čerpadlo-proiekt Označení ulic - firma zpracovat návrhy Pozemkové úpravy, využití k budování poldrů, silnic, Doplnění popisných čísel- HB, Zel. Horky, Peršíkov - kontrola upozornění Výsadba stromků -les kam a kolik sázet - je v rozpočtu ve výdajích Kácení stromů - kterých - nutno dohodnout VYSLEDEK HOSPODARENI2010 Kč ZUSTATEK Z roku ponechat jako rezervu ,00 ROZPOCET NA ROK 2011 Kč Příjmy (plánované a schválené) ,00 splátka Havlíčkův kraj 75%/25% - Parkoviště u kostela-není rozpočtována v r ,00 Příjmy celkem ,00 Výdaje (plánované a schválené) ,60 druhá splátka na 1. etapu parkoviště u kostela ,00 Výdaje + druhá splátka - celkem ,60 PREBYTEK ZA ROK přerozděllt na různé aktivity v roce ,40 ZUSTATEK z ROKU PREBYTEK Z ROKU 2011 Kč Zůstatek z roku 2010 ponechat jako rezervu na další roky ,00 Přebytek z roku 2011 k rozdělení ,40 CELKEM zůstatek z r přebytek z r

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 8. března 2012

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 8. března 2012 Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 8. března 2012 Přítomni: Hájek Ladislav, Mgr. Hájek Otto, Geist Jiří, Bc. Janáček Jakub, Janáček Tomáš, Nevole František, Ing. Šmíd

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.03.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í dne : 13.2.2014 z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák,

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2015

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2015 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2015 konaného dne 26. února 2015 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni:, Ing. Leoš Bláha, Ing. L. Bláhová,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé konaného dne 19. 2. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé konaného dne 19. 2. 2015 Č. j. 01/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé konaného dne 19. 2. 2015 Přítomni zvolení členové ZO (7 z 9) : Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Janíček Rudolf, Petera

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S č. 07/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 30. 03. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát.

Z Á P I S č. 07/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 30. 03. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát. Z Á P I S č. 07/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 30. 03. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát. Přítomni: Mgr. Göpfert, Ing. Sojka, Ing. Šafář, Mgr. Lepka, p. Bravenec, Ing. Kolář Program: 1. Zahájení

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015 99/4R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis č. 8/2014. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 8/2014. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 1 Zápis č. 8/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Petr Bolina, Soňa Černá, Petr Černý, Jan

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více