Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (obor TŘD), st. skupina 24 Horáček Petr 14 pracovní skupina 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (obor TŘD), st. skupina 24 Horáček Petr 14 pracovní skupina 11"

Transkript

1 Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor TŘD), st. skupina 24 Horáček Petr 14 pracovní skupina 11 Název práce: Solární energie

2 Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je původním autorským dílem, které jsme vypracoval samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsme při zpracování čerpal, v práci řádně cituji. Anotace: Tato práce se má pokusit čtenáře uvést do problematiky využití solární energie, jakožto jedné z možnosti vývoje ekologických a zároveň ekonomických zdrojů energie. Klíčová slova: energie, fotovoltaický článek, solární soustava, teplo, 2

3 1 Úvod 1.1 Historie solárního článku Historie solárního článku se začala datovat rokem 1839, kdy francouzský experimentální fyzik Edmund Becquerel při pokusech s 2 kovovými elektrodami umístěnými v elektrovodivém roztoku zjistil, že při osvícení zařízení vzrostlo na elektrodách napětí: fotovoltaický efekt byl na světě. V roce 1877 byl objeven fotovoltaický efekt na selenu (W. G. Adams a R. E. Day) a vyroben první solární článek. Důležitým krokem v historii byl objev způsobu růstu monokrystalu křemíku polským vědcem Czochralským v roce Přestože byl fotovoltaický efekt postupně objeven i u jiných prvků (sirník kadmia, oxid mědi), křemík se ukázal jako nejvýhodnější. Za vynálezce křemíkového solárního článku bývá označován američan Russel Ohl (1941). Patent na převaděč solární energie dostali však 5. března 1954 D. M. Chapin, C. S. Fuller a G. L. Pearson, kteří o měsíc později předvedli křemíkové solární články s účinností 4,5 % a později 6 %. Další vývoj solárních článků urychlilo rozhodnutí použít je jako zdroj energie pro družice Země. Účinnost článků postupně stoupá, v roce 1958 dosáhla 9 %. To už je postačující na to, aby první umělá družice Spojených Států Amerických (Vanguard I), vypuštěná 17. března téhož roku, mohla být takovýmito články napájena (0,1 W, rozměry cca 100 cm2, družice pracovala 8 let). Explorer VI,vypuštěný o rok později, měl už solárních článků (1 x 2 cm). V roce 1960 se účinnost článků vyhoupla na neuvěřitelných 14 %. A tak první telekomunikační družice, legendární Telstar, mohla být zásobena zdrojem o 15 (!) W. I když se v této době solární články již vyrábějí komerčně, vzhledem k jejich závratné ceně se používají jen výjimečně. Příkladem může být instalace 242 W panelu pro napájení majáku v Japonsku, v té době (1963) největšího na světě. K výraznému zlevnění solárních článků nepřispěla ani naftová krize v 70. letech, ačkoliv ostatním alternativním zdrojům energie (využití větru, ohřev vody) pomohla. Také účinnost běžných článků zůstala na %. V Japonsku sice byly vyvinuty články s účinností přesahující 30 %, jejich výrobní cena je však příliš vysoká. Použití solárních článků se ve větší míře vyplatí pouze v odlehlých usedlostech, kam se nevyplatí vést drahé vedení (farmy). V lepším případě se nechají použít na napájení telefonních budek (Anglie). Běžný smrtelník se (bohužel) ještě v roce musí spokojit se solární kalkulačkou. Ale najdou se i výjimky: když byl v Sacramentu (USA) v 80. letech uzavřen jaderný reaktor, bylo na domy a kostely instalováno 420 solárních systémů dávajících celkem 5,7 MW! Tento zdroj energie je tam tak populární, že zákazníci jsou ochotni platit každý měsíc o několik dolarů více (tzv. zelenou cenu ). 3

4 Mezi rozhodující parametry každé technologie patří nesporně cena solárního článku za jeden W. V současné době se cena solárních článků podílí přibližně ze 68% na celkové ceně fotovoltaického modulu. Zcela samozřejmě se potom jeví úsilí o dosažení nižší výrobní ceny solárních článků na jeden Watt. Výzkumná a vývojová pracoviště po celém světě se pokouší snížení ceny dosáhnout využitím nových základních materiálů, zvýšením účinnosti, levnějšími technologickými postupy. Kromě ceny jsou důležitými vlastnostmi ještě účinnost a stabilita elektrických parametrů. Při porovnávání jednotlivých technologií je potřeba přihlédnout i k těmto vlastnostech. Materiály pro výrobu solárních článků lze kategorizovat dle způsobu jejich přípravy jako objemové krystalické materiály a tenkovrstvé deponované materiály amorfní, poly- a mikrokrystalické. 1.2 Slunce a sluneční (solární) energie Solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Její využití nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. Lze ji dobře využívat nejen v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i s vyšší nadmořskou výškou. V České republice jsou poměrně dobré podmínky pro využití energie slunečního záření, přestože množství sluneční energie v průběhu roku kolísá a největší množství sluneční energie dopadá v období, kdy spotřeba tepla je nejnižší. Současné solární systémy dovolují celoročně využívat energii slunce, především pro ohřev teplé vody a vytápění bytů a domů. Potenciál je zde nevyčerpatelný. Energie, která dopadá na naše území, překračuje současnou spotřebu tisícinásobně. Na 1 m 2 dopadne za rok průměrně 1,2 MWh sluneční energie, což odpovídá energii obsažené ve 400 kg hnědého uhlí nebo ve 200 kg uhlí černého. V průměrném červnovém dnu dopadá na 1 m2 za den MJ sluneční energie, což odpovídá 5-5,5 kwh. Ze solárních systémů je možno krýt 2/3 celoroční spotřeby teplé vody. Některé systémy lze využít i pro přitápění na jaře a na podzim. Po dostavění Temelína a jeho uvedení do provozu lze předpokládat přebytek elektrické energie mimo odběrové špičky. Pokud by ČEZ zavedl výhodný tarif pro dálkově spínaný ohřev teplé a užitkové vody, byla by to velká konkurence solárním systémům. 4

5 Pro vytápění se také stále více využívá energie okolního prostředí - teplo vzduchu, vody a půdy, které se získává tepelnými čerpadly. Velký přínos se dá očekávat od fytoenergetiky - pěstování rostlin pro energetické účely.jde například o řepku a z ní vyráběnou bionaftu. Velký potenciál je rovněž ve využití bioplynu. Ten zatím u nás vyrábíme především v čistírnách odpadních vod. Ročně dopadá kolmo na 1 m 2 plochy kWh solární energie. Od dubna do října 75% energie a 25% energie v období od října do dubna. Celková doba slunečního svitu v našich podmínkách se pohybuje v rozmezí h/rok. V horských oblastech dosahuje doba 1 600h za rok, v nížinných oblastech jižní Moravy 2000h. Celkové záření se skládá z přímo dopadajícího a difuzního záření. Difuzní záření vzniká odrazem slunečního světla na pevných i kapalných částicích rozptýlených v atmosféře (např. na mracích, prachových částicích, atd.) a tvoří až 50% z celkového množství slunečního záření. 5

6 2 Využití solární energie 2.1 Rozdělení solárních soustav Pasivní solární soustava Sluneční záření se mění na teplo pomocí stavebního řešení budovy, které vychází z obdobných principů jako skleník. Množství získané energie závisí na poloze, druhu, architektonickém řešení budovy a použitých materiálech. Doporučuje se používat skla s reflexní folií, která zabraňují zpětnému vyzařování tepla ven z místnosti a v létě zabraňují přehřívání. Podobnou funkci mohou mít i vnější žaluzie. Pasivní systémy lze výborně využít u nově budovaných objektů (dekorativní a současně energeticky úsporné prvky). U starších objektů je možné dostavět prosklenou verandu, skleník Aktivní solární soustavy Sluneční záření se přeměňuje na teplo pomocí zařízení tzv. solárních kolektorů. Teplo získané v kolektorech se využívá přímo k přitápění, k ohřevu vody nebo se může ukládat v akumulačních nádržích a využívat později (v noci, ve dnech se slabým slunečním svitem). Princip Největší význam pro úspory energie mají aktivní systémy, které získávají tepelnou energii pomocí kapalinových nebo vakuových (plochých i trubicových) kolektorů. 6

7 2.2 Rozdělení solárních kolektorů ploché kapalinové kolektory zachycují sluneční (energii) záření dopadající na plochu kolektoru. V absorbéru je sluneční energie předávána teplonosné kapalině k přípravě teplé vody nebo topné vodě trubicové kolektory zachycují sluneční (energii) záření ve trubicích vrstvou s absorbérem, který předává sluneční energii teplonosné kapalině. Výkonnost dvou systémů (plochého a trubkového) je téměř stejná v létě, v zimě trubkový kolektor ztrácí méně tepla vyzařováním vakuové trubicové kolektory zachycují sluneční záření ve vakuované trubici, ve které se odpařuje teplonosná kapalina (ethylalkohol, glykol,...), která přechází jako pára do kondenzátoru, kde výměníku předá teplo proudící kapalině (např. topná voda), zkondenzuje a vrací se zpět do kolektoru. Celý cyklus se opakuje. Vakuum dobře snižuje ztráty a tím zvyšuje účinnost zařízení ploché vakuové kolektory mají čelní plochu stejnou jako absorpční. Čím větší je propustnost a menší odrazivost použitého průhledného krytu tím větší je účinnost zařízení. Dále viz trubicové vakuové kolektory. 7

8 2.2.5 koncentrační kolektory jejich čelní nebo odrazová plocha koncentruje záření na menší absorpční plochu tím se dosáhne vyšších teplot. Tyto kolektory mají většinou účinnost až 90% a dosahují vyšší teplotní hladiny. Jsou mnohem dražší než ploché kapalinové kolektory akumulační zásobníky objem zásobníku se určuje podle potřeby. V solárním zásobníku ohříváme teplou vodu solární energií a doplňkově např. elektřinou. Pokud uvažujeme o využití akumulace pro přitápění, pak musí být systém vybaven dvěma výměníky tepla. Jeden je napojen na okruh ústředního vytápění, druhý na solární okruh. 2.3 Provoz solárních zařízení Jak již bylo napsáno v úvodu má Česká republika poměrně dobré podmínky pro využití solární energie. Avšak vzhledem k našim klimatickým podmínkám a tím nerovnoměrné spotřebě tepla v průběhu roku je nutné solární kolektory kombinovat s dalším stabilním zdrojem tepla např. elektrokotlem. Solární kolektory vyrábí nejvíce tepla v letních měsících, kdy je potřeba tepla nejnižší., a tak je vhodné zvážit jak využijeme teplo ze solárních kolektorů. Pokud bychom chtěli sluneční energii využít i v chladnějších měsících pro topení či předehřev topné vody, pak je nutná soustava s větším počtem kolektorů (10 a více podle velikosti objektu, atd.). V letních měsících pak přebytečné teplo využijeme na ohřev vody v bazému. Tepelnou energii je možné pro potřeby vytápění i dlouhodobě akumulovat v zásobnících (vodních a štěrkových). Pokud využíváme vodního zásobníku měli bychom hygienických důvodů (likvidace bakterií) aspoň jednou denně ohřát obsah zásobníku nad 60 C. Obecně však platí, že systémy s akumulací jsou méně ekonomické. 8

9 2.4 Ekonomické hodnocení Hodnocení ekonomické efektivnosti solárního ohřevu vychází z porovnání ceny jednotkového množství solárního tepla a prodejní ceny stejného množství tepla získaného konvenčním způsobem. Nis = Ncel/Wr x R = (Ni + Np)/Wr R Nis náklad na jednotku vyrobené solární energie (Kč/GJ) Ncel celkový náklad Wr solární energie vyrobená za 1 rok (GJ) R životnost systému (rok) Ni investiční náklad na pořízení soustavy (Kč) Np provozní náklady na provoz soustavy Np = Ni x 0,005 (Kč/rok) 2.5 Podmínky pro úspěšnou instalaci solárních kolektorů 1) Základní podmínkou je pečlivá analýza výchozích podmínek a to nejen technických a ekonomických, ale i zvážení provozních podmínek (u podnikatelských subjektů, škol, rekreačních zařízení, atd.) a životního stylu (u majitelů rodinných domků, bytových domů) 2) Výběr vhodné lokality 3) Umístění solárních kolektorů orientace kolektorů na jihozápad (8 až 15 ) umožňuje lepší využití energie zapadajícího slunce. celodenní osvit (maximum výkonu nastává kolem 14h). nejvhodnější je umístění kolektorů s požadovaným, sklonem k vodorovné rovině. pro celoroční provoz je nejvhodnější sklon 45. orientace plochy svislá plocha orientace jih vodorovná plocha dopadající solární energie na m 2 /rok 700kWh 850kWh šikmá sklon 20 až 60 orientace jih 1 000kWh 9

10 4) Zabránit zbytečným ztrátám energie zajistit nejkratší rozvody mezi kolektorem, zásobníkem, výměníkem a jejich dobrá tepelná izolace. chránit kolektory před větrem (ochlazování kolektorů snižuje účinnost). zpřístupnit kolektory pro pravidelnou údržbu, čištění a kontrolu. zateplit objekt - tepelnou izolací snížit tepelné ztráty až o 30%, a tak snížit spotřebu tepla. 5) Optimálně dimenzovat topnou soustavu správná volba topného systému, který umožní využívat topnou vodu ohřátou na nižší teploty. teplotní spád (podlahové vytápění 45/35 C, velkoplošné nízkoteplotní radiátory 50/45 C). 6) Zpracování ekonomické rozvahy, která vychází ze zjištění reálných způsobů přípravy teplé vody a vytápění pro daný objekt, investičních a provozních nákladů. 2.6 Využití slunečního záření k výrobě elektrické energie Vyrobenou elektrickou energii lze použít přímo ve spotřebičích nebo ukládat v akumulátorech a z nich čerpat v době bez slunečního svitu. Chaty, karavany, parkovací automaty, noční osvětlení, provoz malých spotřebičů. S ohledem na pořizovací cenu fotovoltaických systémů a možnosti využití v našich klimatických podmínkách je cena elektrické energie příliš vysoká. Investice do kvalitního solárního systému je výhodná a bez rizika. Stát zajistí neustálé zvyšování cen energií, které při každém růstu snižuje dobu návratnosti a kvalitní solární 10

11 systém má životnost 30 a více let. Po naplnění doby návratnosti investice začíná solární systém svému majiteli vydělávat peníze, které by jinak investoval do nákupu energií. Při neustálém zvyšování cen, které je nezbytné, protože klasické zdroje energií se vyčerpávají, roste neustále i částka, kterou solární systém jako výrobce energie vydělá. Tato úvaha je ale podmíněna nákupem kvalitního systému, jehož výrobce nešetří používáním levných materiálů, podléhajících stárnutí. Solární kolektory musí být osazeny speciálními bezpečnostními solárními skly, absorbéry s galvanickou cestou nanášenými selektivními povrchy s vysokou absorbtivitou a co nejnižší emisivitou. V celém solárním okruhu musí být použity pouze materiály, které spolu nevytvářejí korozivní prostředí. 2.7 Dotace a půjčky Podle výpočtu České energetické agentury, odvozeného z vyhodnocení již uskutečněných projektů, by si zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na hodnotu 6 % (včetně podpory úspor energie) do roku 2010 vyžádalo přibližně 242 mld Kč investic a asi 42,5 mld Kč podpor. Akcelerace tohoto vývoje je však podmíněna podstatně vyššími finančními prostředky, než které jsou poskytovány dosud. Jedná se jak o účelové dotace, tak o jiné zdroje, které budou do této oblasti poskytovány - např. prostředky PHARE. O finanční výpomoc při zajišťování obnovitelných zdrojů energie je možné žádat ze Státního fondu životního prostředí (dotací či půjčkou) a zároveň i z České energetické agentury (ČEA). Přímá finanční dotace ze Státního fondu životního prostředí představuje pro jednotlivce maximálně 30% z investičních nákladů projektu, pro obce 40%. Je možné využít i kombinované výpomoci, tedy dotace i půjčky. Pro jednotlivce je tato finanční podpora poskytována do maximální výše 70%. Výjimkou je například výstavba malých vodních elektráren, kde fond poskytuje pouze podporu formou půjčky do maximální výše 80%. Pro obce platí hranice kombinované podpory ve výši 80% z investičních nákladů na projekt. Česká energetická agentura v podprogramu podpory vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie poskytuje na instalaci nových demonstračních projektů nenávratnou finanční výpomoc až do výše 30% celkových nákladů na realizaci, maximálně však 5 mil. Kč na jednu akci. Pro využití již osvědčené a dříve realizované technologie je možné žádat nenávratnou finanční výpomoc až do výše 15% celkových nákladů. Maximální výše podpory na jednoho žadatele je i v tomto případě 5 mil. Kč. Podporu demonstračních projektů je možné získat také v rámci Programu obnovy venkova, kde je dodatečný titul, který umožňuje uhradit 10 % z úroku na úvěr použitý na výstavbu zařízení využívajících netradičních zdrojů energie. Počátkem ledna schválila vláda návrh Ministerstva životního prostředí ČR zavést tzv. zelený haléř jako součást zákona o hospodaření s energií. Pokud jej parlament schválí, budou muset dodavatelé energie odvádět do Státního fondu životního prostředí jeden haléř z každé vyrobené kilowatthodiny elektrické energie. Roční výnos ze zeleného haléře se odhaduje zhruba na půl miliardy korun. Z těchto prostředků pak budou financovány aktivity, které vedou k podpoře alternativních zdrojů energie. 11

12 3 Závěr 3.1 Co mluví ve prospěch a co brání hromadnějšímu využití Obnovitelných zdrojů energie Co mluví ve prospěch obnovitelných zdrojů energie (OZE) zlepšení kvality ovzduší rozvoj zaměstnanosti zejména tam, kde je nezbytné udržet osídlení z důvodu péče o krajinu a tradičního rázu místní kultury snížení objemu dovážených paliv energie a tím i schodku obchodní bilance státu úspory omezených zásob fosilních paliv nové zakázky pro průmysl upřesnění cílů agrární, lesnické a ekologické politiky posílení mezinárodní prestiže státu zvýšením soběstačnosti v energetických zdrojích respektování požadavků Evropské unie na podporu OZE (12% v roce 2010). Co brání hromadnějšímu využití obnovitelných zdrojů energie deformované ceny energií, které upřednostňují fosilní či jaderná paliva, nízké výkupní ceny elektřiny od malých výrobců - u větrných elektráren je to 1,13 Kč/kWh, u malých vodních elektráren 1,2 Kč/kWh, u ostatních zdrojů je cena individuální, zhruba se však pohybuje na této a nižší úrovni. (Jen pro srovnání - v Německou je průměr 3,27 Kč/kWh, v Itálii 3,15 Kč/kWh, v Dánsku 3 Kč/kWh a Španělsku 2,58 Kč/kWh). vysoké úroky našich bank při pořízení středně a dlouhodobých úvěrů pro podnikatele nedostatečná legislativa a státní podpora rozvoje využívání OZE, chybí podpora formou zvýhodnění ceny takto vyrobené energie neúčinná koordinace opatření ústředních orgánů a státní správy nedostatečná osvěta a informovanost. 3.2 Nepochopená alternativni energie Je velmi pravděpodobné, že v budoucnu dojde k širšímu uplatnění obnovitelných zdrojů energie, neboť jsou z ekologického hlediska minimálně závadné. Rozhodně však nijak výrazně neovlivní energetickou bilanci naší země do roku Proč neužíváme obnovitelné zdroje energie více? Nejsou snad konkurenceschopné s energií z fosilních zdrojů? Je jistě pravdou, že konkurovat energií, jejíž ceny jsou určovány státem, je značně obtížné, ne-li přímo nemožné. Škody, způsobené emisemi SO 2, NOx nebo pevnými částicemi nejsou v ceně takto vyrobené elektřiny započítány. Část například zaplatíme ve 12

13 zdravotním pojištění, něco v daních. Devastace krajiny, zkrácení délky života pak zůstávají nevyčísleny. K tomu je zapotřebí připočítat také náklady spojené s globálním oteplováním, další externality vzniklé dobýváním a dopravou uhlí nebo například ukládáním popílku. Po započtení všech těchto vedlejších nákladů vystoupí cena elektrické energie vyrobené z fosilních paliv ze stávající průměrné ceny pro domácnost zhruba 2, 40 Kč až k 5 Kč za 1 kwh. To již hovoří ve prospěch obnovitelných zdrojů, u nichž je rentabilní částka od 3 Kč za kwh. 3.3 Výhody a nevýhody solárních zařízení Výhody využití solárních zařízení slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie. výhodou využití sluneční energie jsou nízké provozní náklady (sluneční energie je zdarma). vysoká životnost zařízení let a jeho nenáročná obsluha. vyrobená energie ze slunečního záření může nahradit 20-50% potřeby tepla k vytápění a 50-70% potřeby tepla k ohřevu vody v domácnosti. významným přínosem je i úspora fosilních paliv, jejichž spalováním znečišťujeme přírodu emisemi SO 2, CO 2, NO x, prachových částic. Uvedené výhody příznivě ovlivňují návratnost vložených finančních prostředků a čistotu životního prostředí. Nevýhody využití solárních zařízení sluneční energii nelze bohužel využít jako samostatný zdroj tepla. Pro celoroční využití je nutný doplňkový zdroj energie - zemní plyn, elektrická energie, kapalná paliva, atd. (kotel nebo akumulační zdroj energie v zásobníku tepla), který pokrývá zvýšenou potřebu v době, kdy je slunečního záření nedostatek. návratnost vložených finančních prostředků je závislá na cenové úrovni používaného paliva před instalací solárních kolektorů, na velikosti soustavy a způsobu využití (ohřev vody, přitápění, ohřev bazénů, technologie, atd.). při instalaci solární soustavy do stávajícího objektu je návratnost investic závislá na rozsahu úprav, které je nutné provést před instalací (zateplení, úprava topné soustavy, změna doplňkového zdroje). 13

14 Použité informační zdroje: Informace dostupné na: [1] Energ, spol. s.r.o. Sluneční (solární) energie: [online]. c 1999 [cit ].Dostupné z WWW: [2] VK technik. Úvod do solárních fotovoltaických systémů: [online], c 2001 [cit ].Dostupné z WWW:http://www.vktechnik.cz/html/index.htm [3] Solar power,s.r.o Investice, která přináší zisk: [online]. [cit ]. Dostupn0 y WWW:http://www.solarpower.cz/cz/index.htm 14

15 Obsah: 1 Úvod Historie solárního článku Slunce a sluneční (solární) energie Využití solární energie Rozdělení solárních soustav Pasivní solární soustava Aktivní solární soustavy Rozdělení solárních kolektorů ploché kapalinové kolektory trubicové kolektory vakuové trubicové kolektory ploché vakuové kolektory koncentrační kolektory akumulační zásobníky Provoz solárních zařízení Ekonomické hodnocení Podmínky pro úspěšnou instalaci solárních kolektorů Využití slunečního záření k výrobě elektrické energie Dotace a půjčky Závěr Co mluví ve prospěch a co brání hromadnějšímu využití Obnovitelných zdrojů energie Nepochopená alternativni energie Výhody a nevýhody solárních zařízení

16 16

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY k ohřevu vody pro hygienu (sprchování, koupel, mytí rukou) K ČEMU k ohřevu pro technologické

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

Používané technologie. P108 Environmentalistika Petr Vymazal , 4. ledna 2001

Používané technologie. P108 Environmentalistika Petr Vymazal <xvymazal>, 4. ledna 2001 P108 Environmentalistika Petr Vymazal , 4. ledna 2001 Alternativní zdroje tepla sluneční energie Energie tvoří základ života na naší planetě. Za nejvýznamnější zdroj můžeme považovat energii

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií

Více

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetika v ČR XVIII. Solární energie Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné

Více

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Vypracoval: Jiří Špála Kruh: 5 Rok: 2006/07 Popis: Jedná se o rodinný domek, který se nachází v obci Krhanice, která leží 12km od Benešova u Prahy.

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 SOLÁRNÍ SYSTÉMY MILAN KLIMEŠ TENTO

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV 160-300 HODNOCENÍ

Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV 160-300 HODNOCENÍ Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV 160-300 1. Sestava systému DOMOV 160-300 HODNOCENÍ Solární systém sestává ze 3 kolektorů VIA SOLIS VK6 ve spojení se zásobníkem

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Úvodní rozvaha Ekonomický potenciál domácností Makroekonomická rozvaha Environmentální potenciál

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!! SOLÁRNÍ VAKUOVÉ SYSTÉMY, KTERÉ USPOŘÍ AŽ 70% PROVOZNÍCH NÁKLADŮ JE MOŽNÉ OD NAŠÍ FIRMY ZAPŮJČENÍ TRUBICE A PROVĚŘIT SI TAK ÚČINNOST SYSTÉMU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH Ceny jednotlivý setů jsou na našich www.pejchal.cz

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny Druh paliva Hnědé uhlí Černé uhlí Těžký topný olej Lehký topný olej Zemní plyn Biomasa Elektřina Emisní faktor 0,36 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,33 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,27 t CO 2 /MWh výhřevnosti

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle Co nám může solární systém přinést: Chceme ohřívat vodu Systém je určen pro 4 osoby Kolik spotřebujeme vody za den (dle normy) 160 L Výkon, který je pro nás optimální 1,7 kw = 7 panelů na střeše (11,55

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění ǀ 1 Adresa: Současný stav vytápění a ohřevu vody Vytápěná bytová plocha Průměrná spotřeba tepla na vytápění v předchozím období Průměrná spotřeba tepla na ohřev

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Technická a ekonomická analýza Ing. Tibor Hrušovský 1 Zadání Posouzení výhodnosti instalace TČ na dva bytové domy 44 a 48 bj. Posouzení výhodnosti instalace

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace. Dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM Podpora je přidělována jako fixní částka na m 2 maximálně však do 50% uznatelných nákladů takto: Snížení měrné roční potřeby tepla alespoň o 40% Rodinný dům do 350 m 2, snížení

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ1 Vytápění Elektrická energie - výroba Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická) Zdroje tepla - elektrické

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

Efektivní využití energie

Efektivní využití energie Internetový portál www.tzb-info.cz Efektivní využití energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz Obsah Optimalizace

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění?

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění? Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění? JH SOLAR s.r.o., Plavsko 88, 378 02 Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, www.jhsolar.cz 2011 Marie Hrádková - JH SOLAR s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Slunce

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický systém využívá k ohřevu teplé vody elektrickou energii, která je vyrobena fotovoltaickými panely. K přenosu tepla do vody se využívá

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více