podkladu územního plánu (červeně vícepodlažní zástavba domů). Indicií je absurdní, ale výmluvné konstatování v prováděcí dokumentaci ke stavbě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podkladu územního plánu (červeně vícepodlažní zástavba domů). Indicií je absurdní, ale výmluvné konstatování v prováděcí dokumentaci ke stavbě"

Transkript

1 Rozbor geologických a hydrologických podmínek Plachty ve vztahu ke kontroverzním protipovodňovým stavbám magistrátu HK - Jezírko Plachta sever, svodnice, Češík I a II. (Mgr. T. Kopecký ) Držme se faktů: 1) V příloze je stanovisko AOPK a závazné stanovisko MŽP, které magistrát nerespektoval, ba dokonce šel ve stavební dokumentaci proti němu. Také tato stanoviska nebyla ve stavební dokumentaci (jaksi se ztratila!), jsem svědek, dokumentaci jsem si na základě žádosti ofotil. Tedy si myslím, že magistrát pochybil a porušil zákon, protože hodlal stavět v rozporu se stanoviskem MŽP, bez výjimek z druhové i územní ochrany chráněných druhů, které zde žijí! Proto byla v souladu se zákonem podle mého názoru část stavby zakázána ČIŽP! Zakázán byl i vrt u jezírka, která ho měl dotovat vodou, protože hydrogeologové vypočítali, že čerpání vody by mohlo narušit statiku přilehlých domů! 2) Na základě našeho podnětu a podnětu ČIŽP byl vypracován odborně seriózní i když za daných podmínek (málo času, absence aktuálních vrtů atd.) ne vyčerpávající nezávislý hydrogeologický posudek (Česká geologická služba). Posudek, včetně zápisu z jeho prezentace na magistrátu je přiložen jako příloha. Na základě těchto informací lze vyvodit: a) Zestručnit lze geologické poměry širší oblasti takto: Nejspodněji jsou druhohorní (Křídové) slínové vrstvy, které jsou ukloněné směrem z Novohradeckých lesů do středu města k soutoku řek Orlice a Labe. Tyto vrstvy tvoří samostatnou puklinovou zvodeň (= proudí v nich podpovrchová voda v hloubce) na jejich povrchu je zvětralá vrstvička (prastarých) naplavených slínů, které izolují tuto vrstvu. Nejsvrchnější vrstva je čtvrtohorní, tedy dnešní tvořená několikametrovou vrstvou nasákavých štěrkopísků. Takto to stručně interpretuje Geologická služba na str. 5 přílohy geologického posudku Tyto eluviální jíly a slíny představují izolátor mezi křídovou puklinovou zvodní a kvarterní zvodní. b) Hydrologické poměry oblasti lze přirovnat k mycí houbě na šikmé nepropustné ploše, tedy propustné štěrkopísky absorbují dešťovou vodu a těmi tato již podpovrchová voda pomalu (během roku) proudí ve směru sklonu tedy těsně pod povrchem směrem do centra města cca. k soutoku Labe a Orlice. Tyto vrstvy byly ve čtvrtohorách narušeny řekou Orlicí, do formy teras. Vždy pokud je u paty terasy obnažena jílová vrstva, tak tam po ní tekoucí podpovrchová voda vyvěrá viz. obrázek dále. V těchto místech se pak tvoří jezírka a mokřadní louky. c) Město Hradec Králové povolilo na takové mokřadní louce na jižním okraji PP postavit sídliště Plachtu sever a u ní luxusní vily regionálních politiků (včetně náměstka ministra, eurposlance atd.) a místních podnikatelů! Nyní se tito mocní diví, že mají všude vodu, vždyť jejich domy stojí na periodickém mokřadu! Na jaře, každoročně, více méně dle vydatnosti zimních a jarních srážek se oblast zamokří a postupně během roku voda odtéká a odpařuje se! Je to jen a jen zodpovědnost magistrátu a projektanta, že v tak nestabilním hydrogeologickém prostředí povolili stavbu! d) Jak to dnes vyděšení mocní řeší? Z peněz rozpočtu města, tedy občanů se snaží postavit nějaké, dle nich protipovodňové opatření, viz výše zákony nezákony! Zatím to stálo: estetické jezírko v sídlišti, lesní rybník Češik I a Češík II, který je suchý poldr cca 18 miliónů! Aby to nebylo tak jednoduché, obáváme se, že stavba zakázané svodnice (ČIŽP) měla patrně za cíl odvodnit louky i pro zamýšlenou stavbu dalšího sídliště (zjištěno na podzim 2009) v areálu bývalého Interlovu, jak je patrné z mapového

2 podkladu územního plánu (červeně vícepodlažní zástavba domů). Indicií je absurdní, ale výmluvné konstatování v prováděcí dokumentaci ke stavbě zakázané svodnice (příloha P4): 7. Vliv na životní prostředí: Stavbou nedojde ke trvalému zhoršení životních podmínek, mírné zhoršení bude pouze po dobu výstavby, kdy je nutný provoz těžkých mechanismů. Výstavba zajistí trvalé odvodnění povrchových vod z lučních prostorů Plachta a dotaci vody do uvažovaného Jezírka Plachta. Připomínáme, že na těchto mokřadních loukách žije řada druhů chráněných rostlin a živočichů a tyto louky hydrogeologicky navazují na sousední PP. Proto také závazné stanovisko MŽP nařizuje, že stavba může být realizována jen za podmínky, že realizací projektu za žádných okolností nedojde ke snížení hladiny podzemní vody v prostoru Přírodních památek Na Plachtě 1 a Na Plachtě 2 či jinému negativnímu ovlivnění tamějšího režimu. e) Myslíme si, že ČIŽP postupovala správně dle zákona, když část stavby zakázala. Obáváme, že tato část stavby byla vedena snahou pouze hasit problémy vzniklé v důsledku nevhodně postavené vilové čtvrti na mokřadu a dost možná i snahou vyjít vstříc dalšímu investorovi! f) Aktuální stav: Město postavilo solitérně stojící estetické jezírko v sídlišti Plachta sever, které vystlalo nepropustnou geotextilií ve snaze na hydrologicky kolísavém místě udržet nějaký stav vody. V tuto dobu (jaro 2010), kdy již dva měsíce prší a logicky je mokřadní louka na které je vilová čtvrť postavena zamokřená, jezírko paradoxně nevpouští přes geotextilii žádnou vodu a má sníženou hladinu vůči okolní podpovrchové vodě (obr. 1)! Jeho hladina nedosahuje přepadu, je tedy z hlediska protipovodňové ochrany, jak celou soustavu magistrát prezentuje, nefunkční! Podpovrchová voda z okolí se logicky snaží odtéct skrz sídliště ve směru spádu a využívá k tomu všechny skuliny vrstvy, včetně například kanalizace co jí do cesty člověk postavil! Není divu je to ukloněný mokřad! Funkce zbylé takzvané protipovodňové ochrany tedy nádrže Češík I a suchého poldru Češík II je dle obhlídky diskutabilní. Pro ilustraci je možné si představit efekt takto: Na velké, vodou nacucané ukloněné mycí houbě, uděláme na povrchu dva důlky (Češíky) a budeme se snažit do nich chytat podpovrchovou v houbě nasáklou vodu. Něco málo co na houbu nalijeme a nestačí se rychle vsáknout, možná odteče po povrchu? Tak to je ten diskutabilní efekt! Již téměř nepřetržitě dva měsíce prší, geologické vrstvy Plachty jsou silně nasáklé a bylo zaznamenáno (obr.2), že Češík I není zdaleka plný, vtéká do něj z lesa kontinuálně potok, který protéká mělkým a nikterak naplněným suchým poldrem do Zámostské svodnice směrem do centra města (do řeky). Z technického hlediska Češíky tvoří funkční celek tedy přes ně nějaká vody protéká dál, nicméně se obáváme, že z důvodu výše popsaných skutečností, nemají v rozsahu území Plachty valný deklarovaný protipovodňový efekt! Češíky mají zjevně být nejdůležitější zádržnou částí městem postavené soustavy, a tak si myslíme, že případná realizace zakázané svodnice by jejich diskutabilní funkci nijak výrazně neumocnila? Zjevně její možné negativní důsledky na bezprostřední okolí biotopů, přes které je chce město realizovat, převažují její mlhavý protipovodňový efekt. Celou problematiku a efekt kontroverzní stavby by měl rozhodně posoudit nezávislý hydrogeolog a odborník na vodní stavby!

3 Obecné geologické a hydrogeologické poměry oblasti.

4 Mapa oblasti s takzvanými protipovodňovými opatřeními města a situace

5 OBR. 1 Jezírko není plné zamokřené okolí jezírka Odtok z Jezírka je suchý Mokřadní louka za vilovou čtvrtí, není divu na mokřadu mokro bývá!

6 Obr.2 Češík I nádrž není plná. Již v hydrogeologickém posudku je napsáno, že v místě Češíku I je nedaleko povrchu nespodnější druhohorní slínová zvodeň. Jak je zjevné z pramenných vývěrů ze slínů na okraji nádrže, je možné, že byla stavbou napojena tato zvodeň a ne čtvrtohorní nejsvrchnější, což patrně mělo být účelem celého díla? Navrhujeme prověřit skutečnost hydrogeologem! Češík II suchý poldr, kterým voda zjevně bez zádržného efektu protéká? Není nám jasný účel stavby?

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SEZEMICE

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SEZEMICE VYHODNOCENÍ KONCEPCE (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu březen 2010 U-24 s.r.o. Objednatel: Městys Nehvizdy

Více

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Výstup společného

Více

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Technologie drcení pneumatik Šlapanice Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, červenec 2015 Seznam zpracovatelů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice Obec Svojetice Číslo usnesení: 2013-11-086 Ve Svojeticích dne 27. 11. 2013 Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice Zastupitelstvo obce Svojetice, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

Z n a l e c k ý p o s u d e k

Z n a l e c k ý p o s u d e k Z n a l e c k ý p o s u d e k Ve věci odborného posouzení oprávněnosti návrhu výstavby Skládky komunálního odpadu v k. ú. Zbuzany, lokalita Baková v Konceptu řešení územního plánu VÚC Pražského regionu.

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA Katastrální území Slatina u Jevíčka a katastrální území Březinka TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Datum: X. 2010 Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Objednatel: Obec Slatina

Více

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LÁNOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ podle 10i a přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U vodárny 137, 537 01 Chrudim email:smutek@vz.cz

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem...

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 4 3. Komplexní zdůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í č á s t A v y h o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o

Více

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Arch.Design,

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky 9000100002 Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní

Více

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice Dekont International s.r.o. Chaloupkova 10 Brno, 612 00 Tel/fax: + 420 549 212 816 http://www.dekont.cz/ e-mail: dekont.cz@dekont.cz Evidenční číslo dokumentace: 3048/03 Zařízení pro nakládání s odpady

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně díl 2. 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Vydal Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně v nakladatelství Granát, 2003

Více

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I 5I2012 měsíčník I květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO Na středečním Zastupitelstvu 25. dubna byl na návrh zastupitelky Johany Novotné (ČSSD)

Více

RESCREENING ZMĚN STAVBY SILNICE I/38 KOLÍN, OBCHVAT

RESCREENING ZMĚN STAVBY SILNICE I/38 KOLÍN, OBCHVAT Březen 2015 Silnice I/38 Kolín, obchvat Rescreening změn stavby ZADAL: Ředitelství silnic a dálnic České republiky Na Pankráci 56 145 05 Praha 4 ZPRACOVAL: ATEM Ateliér ekologických modelů, Hvožďanská

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 0027/TR/2015-11 VYŘIZUJE: Neudert DATUM : 19.05.2015. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1 /2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 0027/TR/2015-11 VYŘIZUJE: Neudert DATUM : 19.05.2015. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1 /2015 REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ JIŽNÍ ČECHY ODDĚLENÍ Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko Valy 121 379 01 Třeboň tel.: +420 384 701 011 ID DS: qxcdynt e-mail: trebonsko@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku

Více