vodních zdrojů podzemních a povrchových vod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vodních zdrojů podzemních a povrchových vod"

Transkript

1 vodních zdrojů podzemních a povrchových vod

2 Ochranná pásma vodních zdrojů patří do institutu speciální ochrany vod uplatňovaných na určitém území a slouží výhradně pro ochranu vod určených k pitným účelům. Na rozdíl od obecné ochrany vod, která platí pro všechny vody a všude.

3 Právním nástrojem pro stanovení ochranných pásem vodních zdrojů je 30 zákona č. 254/2001 Sb. a vyhláška č. 137/1999 Sb. Ochranná pásma se přitom dle současného znění vodního zákona stanovují Opatřením obecné povahy, tedy ne rozhodnutím, jako v nedávné minulosti. PLATÍ TEDY PRO KAŽDÉHO!

4 Ochrana vod je založena na principu dvoustupňové ochrany. Ochranné pásmo I. stupně je taxativně stanoveno v blízkém okolí místa jímání. Ochranné pásmo II. stupně je stanoveno ve vzdálenějším okolí a může být tvořeno jedním souvislým nebo několika nesouvisejícími územími vně OP I. stupně

5 Zatímco OP I. stupně má jasně danou minimální velikost a jeho úprava je možná pouze výjimečně, OP II. stupně žádné limity nebo pravidla pro stanovení hranic prozatím nemá a v důsledku toho jsou i ve stejných nebo srovnatelných přírodních podmínkách tato pásma stanovována rozdílně, případně nejsou stanovována vůbec.

6 Obecně se projevuje tendence někdejší pásma hygienické ochrany druhého stupně ( PHO 2. stupně vnitřní a vnější část ) významně zmenšovat, ať již z důvodu složitosti a tím finanční náročnosti přípravy podkladů, z důvodů rizika případných náhrad, ale i z důvodů efektu jiných zákonů, přispívajících k ochraně vod.

7 Litovel staré a nové pásmo

8 V blízké budoucnosti se však předpokládá významná změna, a tak jako se to stalo ve většině států EU připravuje se i v ČR přijetí směrnice, která bude upravovat m.j. i rozsah OP II. stupně

9 Kritérií bude několik, např.: - doba zdržení vody v horninovém prostředí, - rozsah podtlakové zóny jímání, - velikost odběru vody v konfrontaci se specifickým odtokem vody v daném území, - charakter hydrogeologické struktury ve vztahu k samočisticí schopnosti horninového prostředí, - apod.

10 Černovír doba zdržení

11 Černovír zóna ovlivnění

12 Stanovení hranic OP však je pouze z jedním z bodů odborného podkladu pro stanovení nebo změnu ochranného pásma vodního zdroje

13 Těmi dalšími jsou návrh rozsahu činností podle 30, odstavec 10 zákona, které je zakázáno v ochranném pásmu nebo v jeho jednotlivých částech provádět návrh způsobu a omezení užívání pozemků a staveb ležících v ochranném pásmu, včetně jejich zdůvodnění

14 a seznam parcelních čísel dle evidence katastru nemovitostí, popř. název a kód katastrálního území v případě, kdy ochranné pásmo zaujímá celou plochu katastrálního území.

15 Pro téma dnešní přednášky je nejdůležitější Návrh rozsahu činností které je zakázáno v ochranném pásmu nebo v jeho jednotlivých částech provádět. Pro OP I. stupně prozatím platí především zákonem daný limit: zákaz vstupu a vjezdu do OP I. stupně, to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat.

16 Podstatně složitější je situace v OP II. stupně, kde zákon i prováděcí vyhláška nechávají stanovení zákazů a omezení na individuálním posouzení

17 To proto, neboť vzhledem k vysoké diferenciaci jednotlivých vodních zdrojů v rámci České republiky je vždy třeba posoudit rizikové činnosti samostatně pro konkrétní vodní zdroj. Zatímco u zvodní s napjatou hladinou podzemní vody se jako nejrizikovější činnost může jevit hloubení hlubinných vrtů např. při budování tepelných čerpadel, u mělkých zdrojů s volnou hladinou podzemní vody to může být výstavba zařízení pro manipulaci a skladování nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných látek, odvodňování pozemků, jejich hnojení, používání pesticidů, apod.

18

19

20

21 Mělo by proto být vždy na hydrogeologovi, aby ocenil rizikovost konkrétního vodního útvaru a rozhodl o limitech a zákazech, jak to předpokládá vodní zákon. Bohužel jiné zákony či vyhlášky institut individuálního posouzení nerespektují a do speciální ochrany vod, často ne zcela odborně, zasahují.

22 Např. vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území na svém 24 odst. 4 zakazuje umístit určité nebezpečné objekty v ochranných pásmech vodních zdrojů, např. sklady závadných látek, servisy, čerpací stanice PHM, apod. Jak se v praxi ukázalo jsou tyto striktní požadavky neúčinné, neboť by se v podstatě zastavil rozvoj území a to na plochách třeba několika stovek km2.

23 Velmi problémovým předpisem souvisejícím se stanovením ochranného pásma je i zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči. Vzhledem k tomu, že určité přípravky na ochranu rostlin mohou být v procesu registrace přípravku vyloučeny z použití v ochranných pásmech vodních zdrojů, vzniká tak subjektům hospodařícím na zemědělských pozemcích těžko vypočitatelná újma, která se může projevit na produkci plodin a změně struktur plodin. Tento zákaz je jistě vhodný v místech, kde může dojít k ohrožení jakosti vodního zdroje, nicméně v místech, kde je stanoveno ochranného pásmo pouze z důvodu ochrany vydatnosti vodního zdroje je zákaz používání určitých přípravků na ochranu rostlin neodůvodněný a zbytečný.

24 Následkem tohoto zákona je pak omezen způsob hospodaření i tam, kde je ochrana jakosti vodního zdroje primárně neproblémová a ochranná pásma vodního zdroje se stanoví pouze za účelem ochrany jeho vydatnosti. Do budoucna proto navrhujeme, aby bylo na osobě s odbornou způsobilostí, která zpracovává návrh ochranných pásem, aby na základě analýzy rizik pro předmětný vodní zdroj vyhodnotila, zda je potřeba z hlediska ochrany vodního zdroje zakázat používání určitých přípravků či nikoliv.

25 Se stanovením ochranného pásma rovněž souvisí vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která v 50 odstavci 6 upravuje doplňkové zabezpečení staveb v oblastech se zvýšenou ochranou vod a v ochranných pásmech. Tak jak se rozšiřuje vědeckotechnický pokrok, rozšiřuje se i okruh staveb, které představují potenciální nebezpečí pro podzemní vody.

26 Buď je třeba ponechat rozhodnutí o rizikovosti staveb na vodohospodářích, tedy na vodohospodářských předpisech, neboť při omezení využívání pozemků a staveb v ochranných pásmech je již v současnosti možno nárokovat bezpečnostní prvky či opatření, nebo naopak výčet limitů rozšířit, např. na dnes hojně budované objekty na uchovávání produktů z bioplynových stanic, apod.

27 Výše uvedený demonstrativní výčet vyhlášek a zákonů naznačuje problémy, které souvisí s vměšováním různých rezortů do speciální ochrany vod. Především striktní zákaz používání určitých pesticidů a herbicidů v ochranných pásmech vodních zdrojů bez ohledu na jejich opodstatněnost, zákaz umisťování určitých staveb v ochranných pásmech, vysoké ceny za odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu atd. generují nechuť osob oprávněných stanovovat rozsáhlejší ochranná pásma neboť způsobují velký odpor vlastníků.

28 Jak jsem měl možnost dnes alespoň v krátkosti naznačit, čeká nás na poli ochrany vod mnoho práce. Směr je dán: SPOLEČNÉ UŠETŘÍME! - upravit právní předpisy tak, aby tyto mohly být v praxi dodržovány, - sjednotit způsob stanovování ochranných pásem v rámci České republiky, - ponechat pravidla pro speciální ochranu vod formou ochranných pásem pouze na jednom ministerstvu.

29 Děkuji za pozornost a přeji pěkný den! Svatopluk Šeda OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí

30

31

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí

13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí Systém ASPI - stav k 2.5.2007 do částky 38/2007 Sb. a 18/2007 Sb.m.s. Obsah a text 13/1994 Sb. - poslední stav textu 13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993, kterou

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní 4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní Nástroje v odpadovém hospodářství, stejně jako ostatní nástroje v ochraně životního prostředí je možné dělit podle různých hledisek. Následující dělení

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje V Brně dne 28. dubna 2008 Tyto návrhy byly zpracovány Ekologickým právním servisem 1 Obsah: 1. Obecná část... 3 1.1. Respektování

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více