Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2"

Transkript

1 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací při nájmu bytů ve vlastnictví a spoluvlastnictví města Znojma (dále jen městské byty ) a stanoví pravidla pro řešení žádostí o nájem městských bytů. 2. Tyto zásady se nevztahují na nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení 1). Na nájem bytů, na jejichž výstavbu či rekonstrukci byla městu Znojmu (dále jen město ) poskytnuta dotace ze státního, krajského či jiného veřejného rozpočtu, se zásady vztahují pouze v případě, že zásadami stanovený postup při pronájmu umožňují podmínky pro poskytnutí dotace. 3. Byty určené k úpravě vlastním nákladem nájemce (dále jen byty k úpravě ) jsou městské byty, pro jejichž řádné užívání je třeba provést nezbytné stavebně technické úpravy v rozsahu stanoveném dohodou mezi městem a nájemcem. 4. Na uzavření nájemní smlouvy, kdy předmětem nájmu je byt ve vlastnictví města, není právní nárok. Konečné rozhodnutí při rozhodování o uzavření nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Znojma má rada města. Článek 2 Postup při pronájmu městského bytu 1. Pokud stavebně technický stav vráceného městského bytu nebude splňovat požadavky pro řádné užívání bytu, předloží majetkový odbor k rozhodnutí radě města, zda byt bude nabídnut jako byt k úpravě. 2. Základním způsobem výběru nájemců městských bytů je nabídkové řízení na základě zveřejněného záměru města pronajmout městský byt. 3. Na základě písemného sdělení Správy nemovitostí města Znojma, příspěvkové organizace (dále jen SNMZ ) o uvolnění městského bytu zajistí majetkový odbor zveřejnění záměru města pronajmout městský byt vyvěšením na úřední desce městského úřadu na dobu minimálně 15 dnů a dalšími vhodnými způsoby (např. na internetových stránkách města, v tisku). 4. Na zveřejnění záměru pronájmu bude uvedena zejména základní charakteristika bytu, podmínky nájmu dle těchto zásad, termín konání prohlídky nabízeného bytu. 5. Zájemci podávají nabídky písemně na podatelnu MěÚ Znojmo v zalepené obálce označené NEOTVÍRAT - Nabídkové řízení na nájem městského bytu s uvedením adresy předmětného bytu, a sice na vyplněném formuláři, který je k dispozici na majetkovém odboru a na webových stránkách města. K nabídce zájemce přiloží čestné prohlášení, že: - není dlužníkem města či jím zřízených příspěvkových organizací, nebyla mu městem dána výpověď z nájmu bytu z důvodu porušování podmínek nájmu nebo podána žaloba na vyklizení neoprávněně užívaného bytu, nebyl zájemce nebo osoba, která bude se zájemcem v bytě bydlet, osobou spolubydlící v bytě, jehož nájemci byla městem dána výpověď z nájmu bytu z důvodu porušování podmínek nájmu nebo podána žaloba na vyklizení neoprávněně užívaného bytu, čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu a jím zřízeným příspěvkovým organizacím bude přiloženo od všech osob, které budou se zájemcem bydlet v bytě, zájemce přiloží rovněž seznam těchto osob,

2 - v rámci okresu Znojmo není vlastníkem rodinného domu či bytu stavebně určeného k trvalému bydlení ani nebude za trvání nájmu městského bytu souběžně nájemcem jiného domu či bytu - pokud je nájemcem jiného bytu, ukončí k tomuto bytu nájemní smlouvu v případě, že jeho nabídka bude vybrána, - pokud je žadatel nájemcem městského bytu, k tomuto bytu ukončí nájemní smlouvu v případě, že jeho nabídka bude vybrána, - zájemce má ke dni podání nabídky trvalé bydliště ve městě Znojmě po dobu minimálně 2 let, v případech zvláštního zřetele hodných může rada města na základě žádosti zájemce od této podmínky upustit. 6. Na jeden byt může každý zájemce předložit pouze jednu nabídku. Podá-li zájemce v rámci jednoho nabídkového řízení nabídky na více bytů, uvede v sestupném pořadí, o který byt má přednostní zájem. V každém nabídkovém řízení může zájemce předložit maximálně tři nabídky. Každá z jeho nabídek musí být odevzdána v samostatné obálce. 7. Po ukončení nabídkového řízení provede komise jmenovaná radou města otevření obálek s nabídkami, výběr nabídek schvaluje rada města podle nejvyšší nabídky nájemného. Majetkový odbor zajistí zadání dat a jejich automatické zpracování prostřednictvím počítačového programu, který nabídky seřadí podle výše nabízeného nájemného a stanoví tak pořadí zájemců. V případě rovnosti nabídek bude upřednostněna nabídka, která byla dle časového záznamu podatelny dříve doručena na městský úřad. 8. Na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách bude zveřejněn seznam evidenčních čísel jednotlivých nabídek, přičemž bude uvedena jako první nabídka schválená radou města jako vítězná, dále budou uvedena evidenční čísla nabídek náhradníků v odpovídajícím pořadí a seznam evidenčních čísel nabídek, které nebyly v nabídkovém řízení vybrány. Písemná forma oznámení bude zaslána pouze úspěšnému zájemci (v případě potřeby i náhradníkům) s výzvou k uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouvu je zájemce povinen uzavřít do 14 dní ode dne doručení oznámení. Předloží-li zájemce nejvyšší nabídky na více bytů, může být smlouva uzavřena pouze na jeden z nich. 9. Nepřevzetí zásilky v úložní době bude chápáno jako nezájem o uzavření nájemní smlouvy a tento zájemce bude z daného nabídkového řízení vyřazen. 10. Z nabídkového řízení budou vyřazeny nabídky, pokud: - obsahují neúplné, nepravdivé údaje, - zájemce nebo osoba, která bude se zájemcem bydlet v bytě, má dluh vůči městu či jím zřízeným příspěvkovým organizacím, - zájemci nebo osobě, která bude se zájemcem v bytě bydlet, byla městem dána výpověď z nájmu bytu z důvodu porušování podmínek nájmu nebo podána žaloba na vyklizení neoprávněně užívaného bytu; - zájemce nebo osoba, která bude se zájemcem v bytě bydlet, byli nebo stále jsou osobou spolubydlící v takovém bytě, jehož nájemci byla městem dána výpověď z nájmu bytu z důvodu porušování podmínek nájmu nebo podána žaloba na vyklizení neoprávněně užívaného bytu. - nesplňují podmínky stanovené v těchto zásadách. Článek 3 Nájemní podmínky 1. Podle usnesení rady města vyhotoví majetkový odbor žadateli souhlas k sepsání nájemní smlouvy. Nájemní smlouvy je pověřena uzavírat SNMZ. SNMZ také provádí kontrolu dodržování nájemních smluv, vymáhání dlužného nájemného a plateb za plnění souvisejících s užíváním bytu, je oprávněna uzavírat dohody o splátkách v délce maximálně 12 měsíců. 2. Vedle nájemného je nájemce povinen platit úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (zejména vodné a stočné, úklid, osvětlení společných prostor, STA) a smluvní úhradu za zařizovací předměty nacházející se v bytě ve výši dle platných právních předpisů, zejména pak zákona č. 67/2013.

3 Pokud není v domě stanoven domovník, který zajišťuje úklid, jsou nájemci povinni zajištovat úklid sami a dodržovat rozpis uklízení. Nájemné spolu s úhradou za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu je splatné vždy dopředu, a to nejpozději do 10. dne předcházejícího kalendářního měsíce, za který je nájemné placeno. Pokud je nájemné splatné jeden měsíc dopředu, není dovoleno platby provádět prostřednictvím SIPO, platby budou prováděny vkladem hotovosti na pokladně SNMZ, bankovním převodem či poštovní poukázkou. Platbu nájemného společně s úhradou za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu provádí nájemce pouze ve výši odpovídající jednomu měsíčnímu předepsanému nájemnému. Předplácet nájemné a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu na zatím nesplatné měsíce není povoleno, výjimku může povolit rada města s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu. Částečné úhrady jsou nejprve započteny na nájemné a až poté na úhrady plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu (pokud nájemce výslovně neurčí jinak). Nájemné bude každoročně zvyšováno o míru inflace úředně stanovenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to vždy od měsíce následujícího po měsíci, v němž SNMZ odešle nájemci vyrozumění o zvýšení nájemného. 3. Nájemce složí při podpisu nájemní smlouvy na účet SNMZ peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem (dále jen jistota ), a sice ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. 4. Účelem jistoty je zajištění úhrad splatných pohledávek pronajímatele či závazků nájemcem písemně uznaných, které vzniknou z titulu poškození pronajatého bytu, zařízení nebo společných prostor a společného zařízení, včetně vzniklých z titulu nezaplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. V případě čerpání jistoty pronajímatelem k výše uvedeným účelům nájemce doplní peněžní prostředky na účtu u peněžního ústavu na původní výši do jednoho měsíce ode dne, kdy SNMZ zašle nájemci písemné sdělení o čerpání jistoty. 5. SNMZ uloží složené peněžní prostředky u peněžního ústavu. Po skončení nájmu vrátí SNMZ nájemci složené peněžní prostředky (jistotu), pokud nebyly oprávněně čerpány, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal zpět pronajímateli. Nájemce spolu s jistotou obdrží i úrok z jistoty ve výši zákonné sazby dle ustanovení 2254 odst. 2 občanského zákoníku. 6. Nájem se sjednává obvykle na dobu určitou tří měsíců s automatickou obnovou, maximálně však na jeden rok, pokud nestanovují tyto Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 jinou dobu trvání nájemního vztahu. S přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu může RM stanovit i jinou dobu trvání nájmu. Podmínkou automatické obnovy nájemního vztahu je, že po celou dobu trvání nájmu se nájemce nedostane do prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění související s užíváním bytu, nemá v okamžiku uplynutí uvedené lhůty k pronajímateli žádné splatné závazky a neporuší ani jiné podmínky nájmu dle nájemní smlouvy či obecně závazných právních předpisů. 7. Na osoby (s výjimkou vnuků), které nájemce přijal do bytu až po sjednání nájemní smlouvy, se nevztahuje ustanovení 2279 odst. 1 věta druhá, občanského zákoníku o přechodu práva nájmu. 8. V nájemních smlouvách bude sjednáno, že byt je svým charakterem vhodný pro uspokojování potřeby trvalého bydlení maximálně určitého počtu osob a nájemce se zaváže, že v bytě nebude bydlet více osob, než bude smlouvou ujednáno. Porušení tohoto ustanovení nájemcem bude dohodnuto jako závažné porušení povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu dle 2272 odst. 1 a může být naplněním výpovědního důvodu dle 2288 odst. 1 písm. d), občanského zákoníku, se všemi s tím spojenými důsledky. Uvedené omezení se netýká dětí nájemce narozených či osvojených po dobu trvání nájemního vztahu. Výjimky z tohoto ustanovení schvaluje rada města. Město Znojmo si vyhrazuje souhlas s přijetím další osoby do bytu (toto neplatí, jedná-li se osobu blízkou). 9. Nezaplatí-li nájemce nájemné a úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu do pěti dnů po splatnosti, je vyzván k úhradě formou upomínky - výzvy k uhrazení dlužné částky. V souvislosti s tím je nájemce povinen uhradit náklady na poštovné, které pronajímateli v souvislosti se zasláním upomínky prokazatelně vznikly.

4 Článek 4 Zvláštní ustanovení o bytech k úpravě 1. Seznam bytů k úpravě včetně rozsahu nutných úprav a odhadu nákladů schvaluje rada města na základě návrhu majetkového odboru zpracovaného ve spolupráci se SNMZ. 2. Podmínky nájmu: - nájemné bude ve výši stanovené radou města na základě nabídky zájemce, s možností každoročního zvyšování v závislosti na výši inflace oficiálně stanovené Českým statistickým úřadem, - nájem se sjednává na dobu neurčitou, - po dobu stanovenou radou města bude hrazeno minimální nájemné stanovené radou města, rozdíl proti plnému sjednanému nájemnému bude umořován proti zájemcem vneseným nákladům odsouhlaseným radou města, - zájemce se smluvně zaváže provést nezbytné úpravy vlastním nákladem v souladu s podmínkami nabídkového řízení, stavební úpravy musí být dokončeny nejpozději do termínu stanoveného radou města, - řádná nájemní smlouva bude uzavřena po úplném dokončení stavebních prací, - zájemce před zahájením stavebních prací předloží projektovou dokumentaci, cenovou kalkulaci včetně všech případných změn k předchozímu odsouhlasení majetkového odboru, zástupci majetkového odboru jsou oprávněni po předchozí domluvě s nájemcem vstupovat do bytu za účelem kontroly provádění stavebních úprav a dodržování stanovených podmínek, - ve smlouvě bude obsažena jistota pro případ nesplnění podmínek pro provedení stavebních úprav ve sjednané době, kvalitě a za sjednaných podmínek, - před uzavřením smlouvy složí zájemce na účet SNMZ jistotu k zajištění závazku provést tyto stavební úpravy v následující výši: Kč 2.500, Kč 5.000, Kč , Kč ,-, - při splnění všech podmínek bude jistota včetně úroků z jistoty zájemci vráceny do jednoho měsíce ode dne úplného a řádného dokončení všech úprav, při jejich nesplnění se jistota nevrací. - jistota uvedená v článku 3 odst. 3. těchto zásad nebude po nájemci požadována. Článek 5 Skončení nájmu bytu 1. Úkony související se skončením nájmu městského bytu činí SNMZ. 2. SNMZ je pověřena uzavírat dohody o skončení nájmu bytu, přebírat zpět uvolněné byty, zajišťovat jejich vyklizení, včetně zajišťování vyklizení soudní cestou. 3. Jednostranně vypovědět nájem bytu je SNMZ oprávněna v souladu s obecně závaznými právními předpisy: a) v případě, že nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno (ust odst. 2 občanského zákoníku). SNMZ je pověřena vypovědět nájem bytu ihned po naplnění tohoto výpovědního důvodu a nesplnění této povinnosti po předchozím odeslání výzvy k nápravě dle 2291 odst. 3, občanského zákoníku. b) u ostatních výpovědních důvodů je SNMZ oprávněna vypovědět nájem bytu na základě usnesení rady města. 4. Po skončení nájmu bude byt předán zpět pronajímateli, a to ve stavu, který odpovídá obvyklé míře opotřebení. Při předání bytu bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude zaznamenán

5 technický stav bytu, stavy měřidel (vodoměr, plynoměr, elektroměr). Případné opotřebení nad míru přiměřenou je nájemce povinen uhradit, pronajímatel je oprávněn použít na úhradu těchto škod nájemcem složenou jistotu. 5. Nájemce je povinen předat pronajímateli předmět nájmu vyklizený a hygienicky vybílený (v případech hodných zvláštního zřetele nemusí SNMZ trvat na vybílení předmětu nájmu) nejpozději následující pracovní den po uplynutí smluvené doby nájmu. Pokud nájemce ve výše uvedené lhůtě byt nevyklidí a nevyklidí ho ani v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne skončení nájemního vztahu, je SNMZ oprávněna byt vyklidit s tím, že se má za to, že věci v předmětném bytě k tomuto datu se nacházející jsou určeny k likvidaci. K tomu dá nájemce pronajímateli výslovný souhlas a zmocnění v nájemní smlouvě. 6. V případě, že město podalo žalobu na vyklizení bytu nebo probíhá exekuční řízení o vyklizení bytu, a to na základě výpovědi z nájmu bytu dané nájemci městem z důvodu dluhu na nájemném a plnění poskytovaných s užíváním bytu, rada města může s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu nájemci schválit uzavření nové nájemní smlouvy k vyklizovanému nebo jinému bytu dle článku 3 zásad, pokud nájemce současně splní následující podmínky: - nájemce neporušil jiné podmínky nájmu stanovené v občanském zákoníku nebo ve smlouvě, - nájemce uhradí veškeré pohledávky města včetně příslušenství, náklady soudních a exekučních řízení vedených městem proti dlužníkovi, - při probíhajícím soudním řízení o vyklizení bytu nájemce uzavře soudní smír, ve kterém se zaváže byt vyklidit, případně uzavře dohodu o ukončení nájmu. Článek 6 Nájem městských bytů bez nabídkového řízení Rada města může na základě individuální a přesně specifikované žádosti v odůvodněných případech rozhodnout o nájmu bytu jiným postupem nebo za jiných nájemních podmínek než je výše uvedeno. Jedná se zejména o následující případy: a) Nájmy bytů z důvodu zájmu města: Rada města může rozhodnout o uzavření nájemní smlouvy nezávisle na těchto zásadách, a to jak s právnickými osobami (např. policie, státní zastupitelství, zdravotnictví, školství apod.) nebo fyzickými osobami, které zastávají významnou funkci v systému života města nebo vykonávají práci pro město Znojmo na základě schválení radou města, pokud tedy nemá vlastní možnost bydlení. Nájem bytu bude vázán na výkon konkrétní funkce, činnosti, případně na uzavření pracovního, služebního či obdobného poměru. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a její případné prodloužení vázáno na trvání výše uvedené podmínky. Nájemné bude stanoveno ve výši cílové hodnoty měsíčního nájemného pro daný rok schválené dle usnesení Rady města a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. b) Nájmy bytů obětem živelných událostí: Občanům, kteří byli postiženi živelnou událostí, může být na základě rozhodnutí rady města pronajat byt v případě, že jejich dosavadní bydliště bylo zcela nebo z větší části zničeno živelnou událostí. Nájem bude na dobu určitou na období potřebné na obnovu nebo novou výstavbu zničeného bydliště, maximálně na dobu jednoho roku. V případě trvání situace může být nájem prodloužen opět maximálně o jeden rok. Nájemné bude stanoveno ve výši cílové hodnoty měsíčního nájemného pro daný rok schválené dle usnesení Rady města a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V případech

6 hodných zvláštního zřetele může Rada města rozhodnout o stanovení nájemného ve výši odpovídající dosavadním podmínkám bydlení postiženého. c) Nájmy bytů z důvodů sociální potřebnosti a nouze žadatele: Občanům v tíživé sociální situaci, která naplňuje znaky nouze, může být byt pronajat na dobu určitou na období překonání tíživé životní situace, maximálně však na dobu jednoho roku. V případě trvání tíživé sociální situace může být nájem prodloužen vždy o jeden rok. Žadatel doloží svou tíživou situaci zejména dokladem o výši příjmů (z pracovní či obdobné činnosti, důchod, sociální dávky apod.), zdravotním postižení, nemoci, čestným prohlášením o nemajetnosti apod. Nájemné bude stanoveno ve výši cílové hodnoty měsíčního nájemného pro daný rok schválené dle usnesení Rady města a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Podmínky výše uvedené se nevztahují na byty, které podléhají podmínkám v souladu s Nařízením vlády č. 333/2009 Sb. v platném znění. d) Nájem bytu o jiné kvalitě bydlení: Nájemce městského bytu dosud užívaný byt vrátí městu a město mu za něj poskytne do nájmu městský byt o jiné podlahové ploše nebo jiné kvalitě bydlení. Může jít i o přenechání většího počtu menších bytů za jeden byt větší nebo naopak. Nájemní smlouva je v tomto případě uzavírána za podmínek a nájemné dohodnuto ve výši odpovídající předchozímu nájemnému. S výjimkou případů, kdy byla dosavadní výše nižší, než je hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu v době uzavření nájemní smlouvy obvyklá s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek. V takovém případě je nájemné stanoveno ve výši cílové hodnoty měsíčního nájemného pro daný rok schválené dle usnesení Rady města a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Podmínkou poskytnutí náhradního bytu o jiné podlahové ploše nebo jiné kvalitě bydlení je, že nájemce nebude mít dluh na nájemném a za plnění poskytovaná s užíváním bytu (zejména vodné a stočné, úklid, osvětlení společných prostor, STA), tato podmínka neplatí, pokud má nájemce sepsán splátkový kalendář na výše uvedený dluh. Žádost o nájem náhradní bytu může podat každý oprávněný nájemce, který užívá stávající byt po dobu nejméně jednoho roku. e) Bytové náhrady: Bytová náhrada může být zajištěna na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo dohody mezi bývalými manželi nebo pronajímatelem a nájemcem nebo v případech, které se řídí dle dříve platného zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Podmínky nájemní smlouvy budou stanoveny individuálně. Článek 7 Nájem bytů v domě na ulici Jarošova 1439/26, Znojmo (bez nabídkového řízení) V domě na ulici Jarošova 1439/26, Znojmo, který byl dříve veden jako dům s byty zvláštního určení, se budou uvolněné byty pronajímat následujícím dvěma skupinám žadatelů. Uvolněné byty budou přidělovány na dobu určitou dle stanovených podmínek, aby žadatelé mohli dočasně vyřešit svoji bytovou situaci, ale nebudou určeny k trvalému bydlení. K přidělení bytu vydá bytová komise na základě žádosti přijaté majetkovým odborem doporučující či nedoporučující stanovisko Radě města Znojma.

7 1) Žadatel o nájem bytu v domě na ulici Jarošova 1439/26, Znojmo, musí splnit následující podmínky: 1. žadatel (é) jsou manželé, partneři, jednotlivci do 30 let věku; 2. zájemce má ke dni podání nabídky trvalé bydliště ve městě Znojmě po dobu minimálně 2 let, v případech zvláštního zřetele hodných může rada města na základě žádosti zájemce od této podmínky upustit; 3. v rámci okresu Znojmo není vlastníkem rodinného domu či bytu stavebně určeného k trvalému bydlení ani nebude za trvání nájmu městského bytu souběžně nájemcem jiného domu či bytu; 4. není dlužníkem města či jím zřízených příspěvkových organizací, nebyla mu městem dána výpověď z nájmu bytu z důvodu porušování podmínek nájmu nebo podána žaloba na vyklizení neoprávněně užívaného bytu, nebyl zájemce nebo osoba, která bude se zájemcem v bytě bydlet, osobou spolubydlící v bytě, jehož nájemci byla městem dána výpověď z nájmu bytu z důvodu porušování podmínek nájmu nebo podána žaloba na vyklizení neoprávněně užívaného bytu. Podmínky nájmu bytu: 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho měsíce s automatickou obnovou, maximálně na půl roku s tím, že bude nájemníkovi při řádném plnění všech povinností vyplývajících z nájemní smlouvy ještě 5x prodloužena, celkem do doby 3 let, bez možnosti dalšího prodloužení. 2. Přidělený byt dle čl. 7 těchto zásad není možné směnit za jiný byt. 3. Před uzavřením nájemní smlouvy na byt bude složena jednorázová jistota ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Při ukončení nájmu a odevzdání bytu ve stanovené době 3 let (nebo dříve) bude nájemci vrácena jistota a úroky z jistoty, pokud nebyla oprávněně čerpána, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal zpět pronajímateli. 4. Nájemné pro tuto skupinu žadatelů bude činit Kč 50,-/m2/měs. Toto nájemné nezahrnuje úhrady za vybavení bytu (kuchyňská linka, sporák, vestavěný nábytek, kotel apod.) a za služby spojené s užíváním bytu (vodné a stočné, dodávku tepla a teplé užitkové vody, osvětlení společných prostor, úklid apod.). Poplatky za služby spojené s užíváním bytu budou hrazeny dle platných předpisů. 5. Pokud se během doby trvání nájemního vztahu změní podmínky na straně žadatele, které odůvodňovaly přidělení bytu, má pronajímatel právo neprodloužit dobu trvání nájemního vztahu a nájemní vztah k bytu zanikne uplynutím doby, na kterou byl sjednán. 6. K podnájmu bytu nebo jeho části, ke kterému je uzavřena nájemní smlouva, nebude dán souhlas, zákaz podnájmu bude výslovně ujednán v nájemní smlouvě. 2) Žadatel o nájem bytu v domě na ulici Jarošova 1439/26, Znojmo, musí splnit následující podmínky: 1. žadatel (é) jsou manželé, partneři, sourozenci, dvojice jiných příbuzných (kteří vedou společnou domácnost), jednotlivci od 50 let věku do doby pobírání starobního důchodu (postačí, jestliže jeden ze žadatelů splňuje tuto podmínku); 2. zájemce má ke dni podání nabídky trvalé bydliště ve městě Znojmě po dobu minimálně 2 let, v případech zvláštního zřetele hodných může rada města na základě žádosti zájemce od této podmínky upustit;

8 3. v rámci okresu Znojmo není vlastníkem rodinného domu či bytu stavebně určeného k trvalému bydlení ani nebude za trvání nájmu městského bytu souběžně nájemcem jiného domu či bytu; 4. není dlužníkem města či jím zřízených příspěvkových organizací, nebyla mu městem dána výpověď z nájmu bytu z důvodu porušování podmínek nájmu nebo podána žaloba na vyklizení neoprávněně užívaného bytu, nebyl zájemce nebo osoba, která bude se zájemcem v bytě bydlet, osobou spolubydlící v bytě, jehož nájemci byla městem dána výpověď z nájmu bytu z důvodu porušování podmínek nájmu nebo podána žaloba na vyklizení neoprávněně užívaného bytu. Podmínky nájmu bytu: 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tří měsíců s automatickou obnovou, maximálně na jeden rok, s tím, že může být nájemníkovi při řádném plnění všech povinností vyplývajících z nájemní smlouvy ještě prodloužena na základě doporučení bytové komise a následně schválení radou města. 2. Přidělený byt dle čl. 7 těchto zásad není možné směnit za jiný byt. 3. Před uzavřením nájemní smlouvy na byt bude složena jistota ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Při ukončení nájmu a odevzdání bytu ve stanovené době jednoho roku (nebo dříve) bude nájemci vrácena jistota a úroky z jistoty, pokud nebyla oprávněně čerpána, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal zpět pronajímateli. 4. Nájemné pro tuto skupinu žadatelů bude činit Kč 50,-/m2/měs. Toto nájemné nezahrnuje úhrady za vybavení bytu (kuchyňská linka, sporák, vestavěný nábytek, kotel apod.) a za služby spojené s užíváním bytu (vodné a stočné, dodávku tepla a teplé užitkové vody, osvětlení společných prostor, úklid apod.). Poplatky za služby spojené s užíváním bytu budou hrazeny dle platných předpisů. 5. Pokud se během doby trvání nájemního vztahu změní podmínky na straně žadatele, které odůvodňovaly přidělení bytu, má pronajímatel právo neprodloužit dobu trvání nájemního vztahu a nájemní vztah k bytu zanikne uplynutím doby, na kterou byl sjednán. 6. K podnájmu bytu nebo jeho části, ke kterému je uzavřena nájemní smlouva, nebude dán souhlas, zákaz podnájmu bude výslovně ujednán v nájemní smlouvě. 7. Nájemcem bytu v předmětném domě se může stát i osoba, která nepodala žádost o nájem v tomto domě, ale je nájemcem jiného městského bytu a má zájem o jeho výměnu (tzn. tato osoba zde může být umístěna v rámci nájmu náhradního bytu). 8. Na byty přidělené v domě na ulici Jarošova 1439/26, Znojmo, dle čl. 7 těchto zásad se nebude vztahovat čl. IV., odst. 6 h), a čl. V, odst. 6 a), Zásad pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Znojma č. 1/2015. Článek 8 Nájem bytů v domech Hlavní 491/71 a 492/69, Znojmo (bez nabídkového řízení) Žadatel o nájem bytu v domě na ulici Hlavní 491/71 a 492/69 musí splnit následující podmínky: 1. státní občanství ČR; 2. čestné prohlášení, že žadatel (é) nebudou souběžně s nájmem městského bytu nájemci jiného bytu či domu; 3. neexistence pohledávek evidovaných u MěÚ Znojmo a jeho příspěvkových organizací.

9 Pro nájem v domech Hlavní 491/71 a 492/69 platí tato pravidla: 1. O přidělení bytu bude rozhodovat Rada města Znojma na základě žádosti přijaté majetkovým odborem a po odsouhlasení zbylými spoluvlastníky domů. 2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tří měsíců s automatickou obnovou, maximálně na jeden rok. 3. Nájemné v těchto bytech bude činit Kč 60,-/m2/měs. Toto nájemné nezahrnuje úhrady za vybavení bytu (kuchyňská linka, sporák, vestavěný nábytek apod.) a za služby spojené s užíváním bytu (vodné a stočné, dodávku tepla a teplé užitkové vody, osvětlení společných prostor, úklid apod.). Poplatky za služby spojené s užíváním bytu budou hrazeny dle platných předpisů. 4. Byt je určen výhradně k bydlení nájemce a rodinných příslušníků uvedených v žádosti o nájem bytu v domech Hlavní 491/71 a 492/ Pokud se během doby trvání nájemního vztahu změní podmínky na straně žadatele, které odůvodňovaly přidělení bytu, má pronajímatel právo neprodloužit dobu trvání nájemního vztahu a nájemní vztah k bytu zanikne uplynutím doby, na kterou byl sjednán. 6. Uchazeč o nájem bytu v domě Hlavní 491/71 nebo 492/69 nemusí splňovat podmínku trvalého pobytu ve městě Znojmě minimálně 2 roky ke dni podání žádosti. 7. Nájemcem bytu v předmětných domech se může stát i osoba, která nepodala žádost o nájem v těchto domech, ale je nájemcem jiného městského bytu a má zájem o jeho výměnu (tzn. tato osoba zde může být umístěna v rámci nájmu náhradního bytu). Článek 9 Úprava postupu při prodlužování nájemních smluv uzavíraných na dobu určitou dvou let bez možnosti automatické obnovy při přechodu nájmu bytu Nájemce bytu, jemuž bude končit nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou dvou let bez možnosti automatické obnovy, musí podat písemnou žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Tato žádost bude projednána v Radě města Znojma. Nájemní smlouva bude v případě schválení uzavřena opět na dobu určitou dvou let s možností automatického prodloužení (pokud bude nájemce řádně plnit podmínky vyplývající mu z nájemní smlouvy) s tím, že nájemné bude stanoveno ve výši Kč 60,-/m2/měs. U nájemce, který si požádá o prodloužení nájemní smlouvy, bude ověřováno, zda: 1) nemá dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu; 2) nemá dluhy vůči městu, případně jeho příspěvkovým organizacím; 3) v rámci okresu Znojmo nevlastní objekt určený k bydlení; 4) po dobu trvání nájemního vztahu řádně plní své povinnosti nájemce; 5) on ani osoby spolubydlící neporušují svým chováním pravidla obvyklá pro chování v domě dle 2256 odst. 2 či neporušuji své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy či 2291 odst. 2, občanského zákoníku; 6) v bytě skutečně bydlí; 7) byla s ním uzavřena dohoda o postupném navyšování nájemného; 8) byl v bytě hlášen minimálně dva roky před přechodem nájmu bytu (pokud byl hlášen kratší dobu, nebude nájemní smlouva prodloužena a nájem bytu skončí). V případě nesplnění některé z podmínek (vyjma existence dluhů na nájemném a službách spojených s užíváním bytu a dluhů vůči městu, případně jím zřízených příspěvkových organizacích) nebude nájemní smlouva prodloužena. Pokud bude zjištěno, že nájemce má evidován dluh na nájemném a službách, dluh u města nebo u příspěvkových organizací městem zřízených, bude vyzván k jeho

10 úhradě. Jestliže do stanoveného data dluh neuhradí, nebude mu nájemní smlouva prodloužena a nájemní vztah zanikne. Článek 10 Závěrečná ustanovení 1. Dnem účinnosti těchto zásad se ruší Zásady pro nájem městských bytů č. 1/2008 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a dodatku č Zásady nabývají účinnosti od Společná ustanovení k nájmu bytu - V případě prodlení nájemce s placením nájemného nebo zálohových plateb na služby bude SNMZ informovat odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Znojmo, který, pokud nájemce projeví zájem, s ním začne sociálně pracovat za účelem řešení jeho vzniklé situace. 1. Dodatek č. 1 k zásadám byl schválen usnesením rady města č. 43/2015, bod č ze dne Dodatek nabývá účinnosti od Dodatek č. 2 k zásadám byl schválen usnesením rady města č. 50/2016, bod č ze dne Dodatek nabývá účinnosti dnem schválení v Radě města Znojma. Ing. Vlastimil Gabrhel starosta

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/180/2016 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou Tato pravidla upravují závazný postup pro uzavírání nájemních smluv k bytům nebo k jiným nemovitostem

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž,

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž, Město Cheb odbor správy majetku Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Č. j. MUCH/30115/2015-SM V Chebu dne 13. 4. 2015 Z Á M Ě R města Cheb pronajmout budovu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006

107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Změna: 150/2009 Sb. Parlament se usnesl

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Čl. I Úvodní ustanovení Tato pravidla stanovují postup pro přijímání a vyřizování žádostí o přidělení bytů v DPS a evidenci těchto

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.03.2014 Účinnost

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení Opatření č. 14/27 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A V CHRÁNĚNÝCH BYTECH V MAJETKU MĚSTA ŠUMPERKA Datum vydání: 9. 8. 27 Zpracoval: Bc. Radmila Kouřilová

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ N á v r h III ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné P A C H T O V N Í S M L O U V A (smlouva o zemědělském pachtu), kterou uzavřely ve smyslu ust. 2332 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění), dále uvedeného dne, měsíce a roku,

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek Číslo výzvy : ÚP BR/Por/001/2008 Změna podmínek výzvy VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy řidičů Výzva je vydána

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02

Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02 Dobrý den, 1x podepsanou smlouvu o úvěru (s ověřeným podpisem) a 1x podepsanou smlouvu o řešení sporů (viz poslední strana) zašlete na adresu: Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, atd.) 1 z 7 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, uzavření nájmu bytu ke stávajícímu bytu, atd.) číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr statutárního města Plzeň Statutární město Plzeň

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle z. č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb. Číslo OM vodovodu:.

Více

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V UHERSKÉM BRODU - REKONSTRUKCE PROSTOR POLIKLINIKY PRO DENNÍ STACIONÁŘ

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V UHERSKÉM BRODU - REKONSTRUKCE PROSTOR POLIKLINIKY PRO DENNÍ STACIONÁŘ Městský úřad, odbor investic VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: MÍSTO: OI/0051/10 54580/2010/MUUB Hana Šmídová 572615232 oi@ub.cz 2010-08-19 Uherský Brod

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Výzva k podání cenové nabídky. na realizaci zakázky s názvem. (dále jen zakázka)

Výzva k podání cenové nabídky. na realizaci zakázky s názvem. (dále jen zakázka) dáv kume Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem elektronického zabezpečovacího systému (EZS)" (dále jen zakázka) Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku a služby, která je mimo

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě Ing. Gabriela Burzová IČO: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: 801007/4259, bytem V Násypu 345/13,

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova

Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Seznam uchazečů o byt 3. Uchazeči o bytovou náhradu 4. Bytový

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 V Písku dne: 02.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Rekonstrukce

Více