Č.j. : (zhotovitele) Č.j: 33786/ /1221 Číslo V CES: XXXXXX Číslo úkolu : XXXXXX SMLOUVA O DÍLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. : (zhotovitele) Č.j: 33786/2008-15/1221 Číslo V CES: XXXXXX Číslo úkolu : XXXXXX SMLOUVA O DÍLO"

Transkript

1 Příloha č. 6 Č.j. : (zhotovitele) IOP Č.j: 33786/ /1221 Číslo V CES: XXXXXX Číslo úkolu : XXXXXX SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ zastoupená: PhDr. Blaženou Křížovou, ředitelkou odboru cestovního ruchu IČ: bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 číslo účtu: /0710 (dále jen "objednatel") na straně jedné a XXXXXXXXX Zapsán: se sídlem: zastoupená: IČ: DIČ: bankovní spojení: (dále jen "zhotovitel") na straně druhé, shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ustanovení 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo: Preambule Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souvislosti s tím, že zhotovitel podal nabídku v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Příjezdový cestovní ruch ČR , jehož zahájení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejňovacím subsystému dne. pod č. ev., a nabídka zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější. Objednatel uzavírá tuto smlouvu v rámci rámcového projektu Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA), který bude realizován v rámci Integrovaného operačního programu formou dvou oddělených projektů - projektu Zkvalitnění informací pro 1

2 zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) v rámci Cíle Konvergence a projektu Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, které jsou financovány z prostředků Evropské unie a z prostředků státního rozpočtu České republiky. Článek 1 Předmět smlouvy 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo v podobě: Zajištění a zpracování statistických dat pro sestavování a zpřesňování údajů o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků v ČR a jejich výdajů pro účely zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) Příjezdový cestovní ruch ČR V rámci zajištění statistických dat bude zhotovitel provádět šetření v okolí hlavních hraničních přechodů (aktivita č. 1) a v okolí hraničních přechodů regionálního významu (aktivita č. 2), které jsou vymezeny v příloze č. 2 a 3 této smlouvy Zjištěné hodnoty výdajů zahraničních návštěvníků a údaje o neplaceném ubytování bude zhotovitel dále verifikovat a upřesňovat (aktivita č. 3) Zhotovitel se dále zavazuje zajistit nákup nebo vytvoření a předání drobných reklamních předmětů (jeden reklamní předmět v hodnotě do 20,- Kč) respondentům, mezi nimiž bude provádět šetření v rámci aktivit č.1 a č. 2. Zhotovitel dále zajistí nákup nebo vytvoření a předání reklamních předmětů (jeden reklamní předmět v hodnotě do 100,- Kč) respondentům, mezi nimiž bude provádět šetření v rámci aktivity č. 3. Každý reklamní předmět bude opatřen vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření Integrovaného operačního programu dle čl této smlouvy. Zhotovitel provede nákup nebo vytvoření reklamních předmětů určených respondentům po jejich odsouhlasení objednatelem. Článek 2 Realizace předmětu díla a jeho předání 2.1 Zhotovitel bude realizovat šetření dle čl. 1.1 mezi zahraničními účastníky cestovního ruchu a návštěvníky ČR metodou face-to-face rozhovoru při jejich odjezdu z ČR, a to na základě a v souladu s podrobným popisem metodického průběhu šetření, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 2.2 Zhotovitel bude v průběhu plnění předmětu díla používat tyto typy dotazníků: pro šetření v rámci aktivity č. 1 dotazník č. 1, jež je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, pro šetření v rámci aktivity č. 2 dotazník č. 2, jež v součinnosti s objednatelem zpracuje a dále zajistí jeho překlady dle bodu zadávací dokumentace do , pro šetření v rámci aktivity č. 3 dotazník č. 3, jež v součinnosti s objednatelem zpracuje a dále zajistí jeho překlady dle bodu zadávací dokumentace do , k verifikaci a upřesnění zjištěných hodnot v rámci aktivity 3 použije zhotovitel dotazník, jehož minimální obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 6 této smlouvy, a dále zajistí jeho překlady do Zhotovitel je povinen v rámci aktivity č. 1 za každých 12 měsíců plnění této smlouvy získat minimálně vyplněných dotazníků, v rámci aktivity č. 2 minimálně vyplněných dotazníků a v rámci aktivity č. 3 za 6 měsíců referenčního období dle časového harmonogramu 1350 vyplněných dotazníků Rozsah výstupních dat z provedeného šetření v rámci aktivity č. 1 a č. 2 je stanoven v příloze č. 5 této smlouvy Zhotovitel bude realizovat dílo dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 2

3 2.6. Zhotovitel je povinen kontrolovat prováděné šetření a následné zpracování dat v souladu s přílohou č. 9 této smlouvy Zhotovitel je povinen realizovat a předávat dílo objednateli dílo v následujících fázích: Termín Rok 2009 Od podpisu smlouvy do 31. března Od 31. března Aktivita Přípravná fáze zpracování podrobné metodiky šetření, zajištění dotazníků, odborná příprava tazatelů, zajištění softwaru, zajištění reklamních předmětů, zřízení internetových stránek. Duben - červen 30. červenec Zpracování dat za duben - červen, zpracování a předání průběžné zprávy za uplynulé referenční období, předání Od 30. července 15. srpen Prezentace výsledků. Červenec září 30. říjen Zpracování dat za červenec - září, zpracování a předání průběžné zprávy za uplynulé referenční období, předání Od 30. října 15. listopad Prezentace výsledků. Říjen - prosinec Rok Leden 28. (29.) únor Od 28. (29.) února Zpracování dat za říjen - prosinec předešlého roku, zpracování a předání závěrečné zprávy za uplynulý referenční rok. Předání 15. březen Prezentace výsledků. Leden - březen 30. duben Zpracování dat za leden - březen, zpracování a předání průběžné zprávy za uplynulé referenční období, předání Od 30. dubna 15. květen Prezentace výsledků. Duben - červen 30. červenec Zpracování dat za duben - červen, zpracování a předání průběžné zprávy za uplynulé referenční období, předání Od 30. července 15. srpen Prezentace výsledků. Červenec září 30. říjen Zpracování dat za červenec - září, zpracování a předání průběžné zprávy za uplynulé referenční období, předání Od 30. října 15. listopad Prezentace výsledků. Říjen - prosinec 3

4 Rok 2015 Leden 28. únor Od 28. února Zpracování dat za říjen - prosinec 2014, zpracování a předání závěrečné zprávy za uplynulý referenční rok. Předání 15. březen Prezentace výsledků. Leden březen 30. duben Zpracování dat za leden březen, zpracování a předání průběžné zprávy za uplynulé referenční období, předání zpracovaných dat pro účely naplnění databáze. Od 30. dubna 15. květen Prezentace výsledků Finální fáze zpracování a předání finální zprávy o průběhu a výsledcích plnění veřejné zakázky a její prezentace včetně předání všech výstupů z průběhu plnění veřejné zakázky a veškerých metodických materiálů. Od Ukončení plnění veřejné zakázky Průběžné a závěrečné zprávy a finální zprávu je zhotovitel povinen objednateli předat v listinné a elektronické verzi Průběžné zprávy je zhotovitel povinen zpracovat v českém jazyce v minimálním rozsahu 30 normostran. Závěrečné zprávy a finální zpráva budou zpracovány v českém a anglickém jazyce v minimálním rozsahu 60 normostran Zhotovitel je povinen vždy do 30 kalendářních dnů ode dne skončení příslušné etapy šetření ( sběru dat ), resp. do posledního dne druhého následujícího měsíce ode dne skončení všech etap šetření za uplynulý referenční rok (tj. do 28., resp. 29 února), předat objednateli současně s průběžnou, resp. závěrečnou zprávou zpracovaná data pro účely naplnění databáze. Převzetí těchto dat potvrdí objednatel podpisem příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen do současně s finální zprávou odevzdat objednateli veškeré výstupy z průběhu realizace díla a veškeré metodické materiály použité v průběhu plnění veřejné zakázky Předávaná data dle čl budou zpracována elektronicky a předána v programu MS Excel ve formátu.xls, a současně v programu MS Access ve formátu.mdb a v programu SPSS ve formátu.sav a.sps Zhotovitel je povinen předat zprávy o průběhu realizace díla (průběžné, závěrečné a finální) vždy písemně v listinné podobě v počtu čtyř originálních vyhotovení a v jenom vyhotovení na datovém nosiči CD-R a zpracovaná data dle čl v počtu čtyř vyhotovení na datovém nosiči CD- R, a to v sídle objednatele Zhotovitel je současně povinen zajistit internetovou prezentaci zpracovaných výsledků a zpráv na internetových stránkách speciálně zřízených zhotovitelem pro tento účel a zpřístupněných výhradně objednateli. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zřízení těchto internetových stránek, jakož i o jejich názvu a způsobu jejich zpřístupnění do skočení přípravné fáze dle tabulky uvedené v čl této smlouvy. 4

5 Článek 3 Cena díla, akceptační řízení, platební podmínky a licence 3.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí včetně. % DPH celkem Kč (slovy: Kč), z toho DPH % činí Kč a cena díla bez DPH činí Kč. Tato cena je konečná a nepřekročitelná. Cena díla byla stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 7 smlouvy a tvoří její nedílnou součást Cena díla dle čl. 3.1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla, jakož i veškeré náklady související. Dohodnutou cenu lze měnit pouze v případě, kdy v průběhu plnění dle této smlouvy dojde ke změně sazby DPH; v tomto případě bude zhotovitel účtovat k ceně plnění DPH v aktuální výši Akceptační řízení Objednatel po předání zpráv o průběhu realizace díla (průběžných, závěrečných a finální) a předání zpracovaných dat dle čl této smlouvy zahájí akceptační řízení, které ukončí nejpozději ve lhůtě do 5 kalendářích dnů ode dne předání zprávy a dat. Výsledkem akceptačního řízení je oboustranně podepsaný akceptační protokol Zjistí-li objednatel během akceptačního řízení vady a nedodělky na příslušné fázi díla, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedodělky ve lhůtě do 15 kalendářních dnů odstranit. Po jejich odstranění proběhne znovu akceptační řízení Po akceptaci části díla v jednotlivých fázích plnění (tj. po předání zpracovaných dat pro účely naplnění databáze na základě předávacího protokolu, po akceptaci příslušné zprávy objednatelem a po oboustranném podepsání akceptačního protokolu) vznikne zhotoviteli oprávnění k fakturaci. Zhotovitel vystaví fakturu za každou jednotlivou fázi plnění, a to zpětně Fakturované částky budou objednatelem financovány následujícím způsobem: 13/14 z celkového objemu fakturované částky bude financováno z projektu Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) v rámci Cíle Konvergence, 1/14 z celkového objemu fakturované částky bude financována z projektu Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Faktura se považuje za doručenou dnem jejího převzetí objednatelem. Cena za plnění je splatná bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy (dojde-li ke změně čísla účtu, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele informovat) Faktura daňový doklad musí obsahovat vedle zákonem stanových náležitostí daňového dokladu obsahovat tyto údaje: název a číslo této smlouvy v CES, označení projektů, z nichž je předmět díla financován, včetně jejich registračních čísel, tj.: projekt Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) v rámci Cíle Konvergence, reg. č.xxx, projekt Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, reg. č. xxx, Přílohu faktur tvoří oboustranně podepsaný akceptační protokol ke každé jednotlivé fázi díla. 5

6 3.7. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně od podmínek této smlouvy, a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury Předáním jednotlivých částí díla a následně předáním celého díla objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo dílo nebo jeho části využívat všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu co do množství, místa a času, zejména dílo rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, upravovat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět dílo pod svým jménem. Zhotovitel není oprávněn toto dílo vytvořené na objednávku užít ani poskytnout licenci jinému, neboť toto by bylo v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. Licenci k užití díla výše uvedenými způsoby poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně. Osobnostní práva k dílu a jeho částem náleží výhradně zhotoviteli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.121/2000sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Článek 4 Doba a místo plnění 4.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat dílo objednateli do Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo na místech uvedených v příloze č. 2 a 3 smlouvy. 4.3 V případě uzavření hraničního přechodu, na němž bude prováděno šetření v rámci aktivity č. 2 (příloha č. 3), či nastanou-li jiné nepředvídatelné okolnosti nebo zjistí-li objednatel, že místo šetření v rámci aktivity č. 2 nebylo vhodně zvoleno (zejména pokud bude zřejmé, že pokračováním v šetření na tomto hraničním přechodu nebude dosažen požadovaný počet vyplněných dotazníků dle čl této smlouvy), určí objednatel v součinnosti se zhotovitelem pro následující etapy šetření přechod či místo náhradní. Článek 5 Práva a povinnosti smluvních stran 5.1. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat osobně nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí V souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy je zadavatelský útvar povinen uchovávat veškerou dokumentaci po dobu nejméně 10 let Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 6

7 služeb z veřejných výdajů Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů, z nichž je předmět smlouvy financován, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Těmito osobami se přitom rozumí zaměstnanci a pověřené osoby objednatele, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, a rovněž jejich zmocněnci Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření Integrovaného operačního programu. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat. Článek 6 Vady díla 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu na každou jednotlivou část díla v trvání 12 měsíců, tj. 365 dní, počínaje dnem předání každé jednotlivé části díla dle fází uvedených v bodě 2.6. této smlouvy Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků a na úhradu vzniklé škody Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit Reklamace vad musí být doručena zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad. Článek 7 Smluvní pokuty 7.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním harmonogramu díla dle přílohy č. 4 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele nebo její části, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 7

8 povinnosti Dojde-li k přerušení šetření na témže přechodu (nedodržení harmonogramu šetření dle přílohy č. 4 této smlouvy) delšímu než 3 termíny na sebe navazující v nepřerušené řadě, které jsou stanoveny v harmonogramu, na místech určených a odsouhlasených objednatelem, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši..- Kč, a to za každý takový případ přerušení Dojde-li během jednoho kalendářního roku k přerušení šetření v celkovém počtu 10 šetření (termínů podle harmonogramu šetření dle přílohy č. 4 této smlouvy) na jednom kterémkoliv přechodu, oproti počtu šetření uvedených v harmonogramu a dodavatel nebude v souladu s metodikou šetření, je objednatel oprávněn uplatňovat na dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši.- Kč Objednatel nebude smluvní pokutu dle čl uplatňovat v případě, že dodavatel provede adekvátní šetření ve vhodném náhradním termínu na témže přechodu, kde šetření neprovedl, při dodržení reprezentativnosti vzorku a zachování ověřených statistických metod a principu objektivního náhodného výběru, a dodrží požadavek zadavatele na minimální počet vyplněných dotazníků v rámci aktivit č. 1, č. 2 a č. 3 dle bodů až zadávací dokumentace Překročí-li zhotovitel z celkového ročního minimálního počtu dotazníků stanoveného objednatelem (tj. v r dotazníků, v letech dotazníků za 1 kalendářní rok, v r dotazníků) míru 10% v počtu neúplně vyplněných nebo nevyplněných dotazníků, bude objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ,- Kč Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Článek 8 Zánik smlouvy 8.1. Tato smlouva zaniká řádně dnem uvedeným v čl této smlouvy, anebo předčasně, a to buď dohodou smluvních stran, jednostranným odstoupením některé ze smluvních stran či výpovědí kterékoliv ze smluvních stran Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených obchodním zákoníkem z důvodů uvedených v této smlouvě, jakož i z důvodu podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se přitom považuje: překročí-li zhotovitel míru 10 % neúplně vyplněných nebo nevyplněných dotazníků z celkového ročního minimálního počtu dotazníků stanoveného objednatelem (čl této smlouvy), dojde-li k opakovanému přerušení šetření dle čl a 7.5. této smlouvy zhotovitelem. Za opakované přerušení šetření se přitom považuje takové přerušení, ke kterému došlo nejméně dvakrát v období jakýchkoliv šesti po sobě následujících kalendářních měsíců nepředání díla nebo jeho částí zhotovitelem do 30 dnů ode dne termínu plnění dle čl (jednotlivé fáze plnění dle časového harmonogramu) této smlouvy Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 8

9 poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Ministerstvo prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé zhotoviteli, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce Objednatel je současně oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od dílčího plnění podle této smlouvy (jednotlivé fáze plnění dle časového harmonogramu podle čl této smlouvy), a to vždy nejpozději 60 dní před jeho zahájením, pokud v důsledku změny kurzu české koruny vůči euru nebo v důsledku zavedení eura jako peněžní jednotky v České republice a z toho vyplývajícím přepočtu ceny díla na eura, nebude celková částka v eurech schválená na realizaci projektů specifikovaných v čl této smlouvy dostačující na úhradu celé ceny díla. Tuto skutečnost je objednatel povinen zhotoviteli odpovídajícím způsobem doložit Zhotovitel může odstoupit od této smlouvy za podmínek upravených obchodním zákoníkem v případě prodlení objednatele s placením faktur nebo jejich částí v trvání delším než 60 dnů, pokud objednatel nesjedná nápravu ani ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného upozornění zhotovitele, 8.6. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou Kterákoli ze stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena, a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících. Článek 9 Závěrečná ujednání 9.1. Smluvní strany se dohodly v souladu s 262 odst. 1 Obchodního zákoníku, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: Příloha č. 1 - Návrh metodiky a organizace statistického šetření a sběru dat včetně návrhu dotazníku a návrhu zajištění odborné přípravy tazatelů Příloha č. 2 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů Příloha č. 3 Seznam vhodných míst v blízkosti hraničních přechodů regionálního významu 9

10 Příloha č. 4 Podrobný harmonogram termínů stanovených šetření dat na místech u vybraných hraničních přechodů (grafikon) a harmonogram zpracování a předání výsledků Příloha č. 5 Seznam minimálních požadavků na výstupní data z provedeného šetření Příloha č. 6 Seznam minimálních povinných údajů v dotazníku sloužícímu k verifikaci a upřesnění výdajů Příloha č. 7 Položkový rozpočet Příloha č. 8 Rozpočet veřejné zakázky dle jednotlivých fází plnění předmětu veřejné zakázky od r do r dle bodu 9.5. zadávací dokumentace Příloha č. 9 Návrh kontrolních mechanizmů při pořizování a zpracování dat 9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. V Praze dne: V Praze dne:... ČR Ministerstvo pro místní rozvoj PhDr. Blažena Křížová ředitelka odboru cestovního ruchu. Zhotovitel 10

11 11

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 4 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Zastoupená: Ing. Pavlína Kulhánková, pověřená řízením odboru ekologie

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤĚNÍ MEDIÁLNÍ KAMPANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE FORMOU INFOBUSU. Smluvní strany

SMLOUVU O ZAJIŠŤĚNÍ MEDIÁLNÍ KAMPANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE FORMOU INFOBUSU. Smluvní strany Evid. číslo smlouvy objednatele: Evid. číslo smlouvy dodavatele: SMLOUVU O ZAJIŠŤĚNÍ MEDIÁLNÍ KAMPANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE FORMOU INFOBUSU Smluvní strany Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Smlouva o zajištění služby

Smlouva o zajištění služby Obchodní podmínky k podlimitní veřejné zakázce: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Pronájem kongresových prostor a zajištění občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů realizované v rámci projektu Projekt

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

SMLOUVA O DÍLO. smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j: 23175/2008-15/862 Číslo V CES: xxxx Číslo úkolu: 3661/5166/8/73 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: PhDr.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany Objednatel: Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Článek I. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. IČ: 27744485 DIČ: CZ27744485, neplátce DPH Sídlo:

Více

Čj.: ČŠIG-3222/15-G21 Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 Smluvní strany Česká republika Česká školní inspekce sídlo:

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto: Smlouva o dílo (dále jen,,smlouva )

výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto: Smlouva o dílo (dále jen,,smlouva ) Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo pro část B. Propagační předměty Název zhotovitele: Sídlo: Jednající: IČ: DIČ: Bankovní spojení: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní podmínky Dílenské centrum Na hrázi 1 zpracování projektové dokumentace 1 SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 536 a násl. zák. 513/91 Sb. 1) Smluvní strany - jejich obchodní názvy:

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost. Příloha č.2 Smlouva o dílo na dílčí plnění zakázky grantového projektu ESF, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO , se sídlem Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, IČ: 613 84 399, DIČ: CZ61384399, zastoupená panem Ing. Liborem Svobodou, kvestorem, bankovní spojení: účet číslo 1828782/0800, vedený

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVA, LUSTRACE A ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKU dle ustanovení 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Obchodní zákoník evid č..

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku)

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily

Více

Smlouva o dílo uzavřená na základě veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo uzavřená na základě veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry SMLOUVA O DÍLO Smlouva o dílo uzavřená na základě veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl. zákona

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci IOP Č.j: 15963/2010-61/407 Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky SMLOUVA O DÍLO Dodávka vzduchotechniky uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 (dále jen smlouva ) uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku mezi MIJO-STAV stavby s.r.o. se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00 IČ: 27833551

Více

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/2015 - část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Tato smlouva o dílo byla uzavřena dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 827/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 761 ze dne 29.11.2013 Smlouva o dílo mezi Městskou částí Praha 3 a Univerzitou Jana Amose Komenského Praha Rada městské části I.

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 23/2014/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 23/2014/OMM Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 23/2014/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing.

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: PPR-11999-20/ČJ-2012-990656. Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: PPR-11999-20/ČJ-2012-990656. Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: PPR-11999-20/ČJ-2012-990656 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 adresa pro doručování: Policejní prezidium ČR Správa

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy Smlouva o dílo Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů (1) Objednatel: I. Účastníci smlouvy Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Smlouva o dílo - stavebnictví

Smlouva o dílo - stavebnictví Smlouva o dílo - stavebnictví Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678 DIČ: CZ12345678

Více

III. Doba plnění. IV. Cena plnění

III. Doba plnění. IV. Cena plnění Úřad vlády České republiky ev. č. 15/268-0 SMLOUVA o zajištění služeb čistírny uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 1 učebny včetně stolů, lavic a tabule a dále dodávkou pergoly. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen dílo ). Objednatel se zavazuje

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR - 6615-10/ČJ - 2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ:

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

S M L O U V A O D Í L O - návrh

S M L O U V A O D Í L O - návrh S M L O U V A O D Í L O - návrh ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 Příloha č. 1 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku

Více

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ustanovení 527a násl., zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA uzavřená podle 566 a následujících Obchodního zákoníku číslo 513/ 1991 Sb. v platném znění I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 7/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 7/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 7/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více