Objednat můžete na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objednat můžete na www.fragment.cz"

Transkript

1

2 Angličtina Last minute také v tištěné verzi Objednat můžete na Doporučujeme další e-knihy v edici: Italština Last minute Španělština Last minute Markéta Galatová, Anna Kronusová Angličtina Last minute e-kniha Copyright Fragment, 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována bez písemného souhlasu majitelů práv. Kniha byla zakoupena na serveru alza.cz. Kupující: Filip Polacek Adresa: Turkovice 47, Turkovice 53363, ID Upozorňujeme, že kniha je určena pouze pro potřeby kupujícího. Kniha jako celek ani žádná její část nesmí být volně šířena na internetu, ani jinak dále zveřejňována. V případě dalšího šíření neoprávněně zasáhnete do autorského práva s důsledky dle platného autorského zákona a trestního zákoníku. Neoprávněným šířením knihy poškodíte rozvoj elektronických knih v České republice.

3 OBSAH Každodenní fráze...4 Základní údaje...8 Přípravy na cestu Na letišti Jízda taxíkem Cesta vlakem Veřejná doprava Půjčovna aut/kol V hotelu Informace Památky Sportovní vyžití Nákupy Na poště V restrauraci U lékaře Při potížích Nákup suvenýrů Dodatky Slovníček Filip Polacek» Turkovice 47, Turkovice 53363,

4 Každodenní fráze Everyday phrases 4 Dobrý den! Hello! [hәʹlәu] Dobré ráno! Good morning! [gud mo:niŋ] Dobrý večer! Good evening! [gud i:vniŋ] Ahoj! Hi! [hai] Vítejte! Welcome! [welkәm] Jak se máte? How are you? [hau a: ju] Jde to. So so. [sәu sәu] Děkuji, dobře. Fine, thanks. [fain θæŋks] Měj(te) se hezky! Have a nice day! [hæv ә nais dei] Čau! Bye! [bai] Šťastnou cestu! Bon voyage! [bon voiidž] Na shledanou! Goodbye! [gudbai] Brzy na shledanou. See you soon [si: ju su:n] Děkuji Thank you [θæŋk ju mnohokrát. very much. veri mač] Není zač. Not at all. [not әt o:l] Díky. Thank you. [θæŋk ju] Thanks. [θæŋks] Je mi líto. I m sorry. [әm sori] Promiňte, prosím. Excuse me. [iksʹkju:z mi] To nevadí. Never mind. [nevә maind] Musím jít. I have to go. [ai hæv tә gәu] Promiňte, I m sorry, I m [әm sori әm spěchám. in a hurry. in ә hari] Souhlas, nesouhlas Ano./Ne.... Yes./No.... [jes/nәu]... Jistě. Sure. [šuә] Přesně tak.... Exactly.... [igʹzæktli]... Doufám. I hope. [ai hәup] Možná.... Maybe.... [meibi:]... Ne, děkuji. No, thank you. [nәu θæŋk ju]

5 Rozhodně ne.... Definitely not.... [definәtli not]. Nesouhlasím. I don t agree. [ai dәunt әʹgri:] Nemám zájem. I m not interested. [aim not intristid] To je omyl. It is a misunderstanding. [it iz ә misandәʹstændiŋ] Spletl(a) jsem se. I was mistaken. [ai wәz misʹteikn] Představování Jak se jmenujete? What is your name? [wot iz jo: neim] Jmenuji se My name is [mai neim iz] Těší mě. Nice to meet you. [nais tә mi:t ju] Dovolte, abych se představil(a). Let me introduce myself. [let mi indrәʹdju:s maiʹself] Jsem z České republiky. I m from the Czech Republic. [aim from ðә ček riʹpablik] 5

6 Porozumění Počkejte, prosím. Můžete mi pomoct? Wait, please. Can you help me? [weit pli:z // kәn ju help mi] Můžete to zopakovat? Can you repeat it? [kәn ju riʹpi:t it] Rozumím. / Nerozumím. I understand. / I don t understand. [ai andәʹstænd / ai dәunt andәʹstænd] Mluvíte anglicky? Do you speak English? [du ju spi:k iŋgliš] Mluvte pomaleji, prosím Speak more slowly please. [spi:k mo: slәuli pli:z] Nemluvím příliš dobře anglicky. I don t speak English well. [ai dәunt spi:k iŋgliš wel] Jak se to řekne anglicky? How do you say it in English? [hau du ju sei it in iŋgliš] Základní otázky Kdo to je? Who is it? [hu: iz it] Kde jsme? Where are we? [weәr a: wi:] 6

7 Koho hledáte? Who are you looking for? [hu: a: ju lukiŋ fo:] Kdo by nám mohl pomoct? Who could help us? [hu: kәd help as] Co potřebujete? What do you need? [wot du ju ni:d] Co mám dělat? What shall I do? [wot šæl ai du:] Co se děje? What is going on? [wot iz gәuiŋ on] Co hledáte? What are you looking for? [wot a: ju lukiŋ fo:] Co tím myslíte? What do you mean? [wot du ju mi:n] Kolik to stojí? How much does it cost? [hau mač daz it kost] Kde bydlíte? Where do you live? [weә du ju liv] Odkud jste? Where are you from? [weәr a: ju from] Kam jedete? Where are you going? [weәr a: ju gәuiŋ] Jak se tam dostanu? How can I get there? [hau kәn ai get ðeә] Jak se máte? How do you do? [hau du ju du:] Jak se to vyslovuje? How do you pronounce it? [hau du ju prәʹnauns it] Kolik vám dlužím? How much do I owe you? [hau mač du ai әu ju] Kdy to bude hotové? When will it be ready? [wen wil it bi redi] 7

8 Kolik je hodin? What time is it? [wot taim iz it] Kdy zavíráte? When do you close? [wen du ju klәuz] Základní údaje Basic data Osobní údaje titul title [taitl] jméno name [neim] příjmení surname [sә:neim] věk age [eidž] pohlaví gender [džendә] sex [seks] národnost nationality [næšәʹnæliti] občanství citizenship [ʹsitiznšip] datum narození date of birth [deit әv bә:θ] místo narození place of birth [pleis әv bә:θ] stav status [steitәs] číslo pasu passport No. [pa:spo:t nambә] občanský průkaz ID card [ai di: ka:d] aktuální adresa current address [karәnt әʹdres] telefonní číslo phone number [fәun nambә] Dny v týdnu pondělí... Monday... [mandi]... úterý Tuesday [tju:zdi] středa... Wednesday... [wenzdi]... čtvrtek Thursday [θә:zdi] pátek... Friday... [fraidi]... sobota Saturday [satәdi] neděle... Sunday... [sandi]... 8

9 Měsíce leden... January... [dženjuәri]... únor February [februәri] březen... March... [ma:č]... duben April [eipril] květen... May... [mei]... červen June [džu:n] červenec... July... [džuʹlai]... srpen August [o:gәst] září... September... [sepʹtembә]... říjen October [okʹtәubә] listopad... November... [novembә]... prosinec December [diʹsembә] Roční období jaro... spring... [spriŋ]... léto summer [samә] podzim... autumn... [o:tәm]... zima winter [wintә] Světové strany východ... East... [i:st]... východní eastern [i:stәn] jih... South... [sauθ]... jižní southern [saðәn] sever... North... [no:θ]... severní northern [no:ðәn] západ... West... [west]... západní western [westәn] Určování času it is one o clock.... [it iz wan әʹklok] quarter past two.[kwo:tә pa:st tu:] half past four... [ha:f pa:st fo:]... 9

10 11.45.quarter to twelve.[kwo:tә tu twelf] five to seven... [faiv tu sevn]... dnes today [tәʹdei] zítra tomorrow [tәʹmorou] pozítří the day after [ðә dei a:ftә tomorrow tәʹmorou] včera yesterday [jestәdi] století century [senčәri] rok year [jiә] měsíc month [manθ] týden week [wi:k] den day [dei] hodina hour [auә] minuta minute [minit] sekunda second [sekәnd] ráno (dopoledne) morning (a.m.) [mo:niŋ] poledne noon (midday) [nu:n (middei)] odpoledne afternoon (p.m.) [a:ftәnu:n] večer evening [i:vniŋ] noc night [nait] půlnoc midnight [midnait] 1 one... [wan] 11 eleven... [iʹlevn]... 2 two [tu:] 12 twelve [twelv] 3 three... [θri:] 13 thirteen... [θә:ʹti:n]... 4 four [fo:] 14 fourteen [fo:ʹti:n] 5 five... [faiv] 15 fifteen... [fifʹti:n]... 6 six [siks] 16 sixteen [siksʹti:n] 7 seven... [sevn] 17 seventeen... [sevnʹti:n]. 8 eight [eit] 18 eighteen [eitʹti:n] 9 nine... [nain] 19 nineteen... [nainʹti:n] 10 ten [ten] 20 twenty [twenti] 10

11 30... thirty... [θә:ti] forty [fo:ti] fifty... [fifti] sixty [siksti] seventy... [sevnti] eighty [eiti] ninety... [nainti] one hundred [wan handrәd] one thousand... [wan θauzәnd] seventy-five [sevәnti faiv] hundred and five... [handrәd әnd faiv] two hundred and forty [tu: handrәd әnd fo:ti] Míry barrel [bærәl] barel (163,6 l) degree [færәnhait] stupeň Fahrenheita Fahrenheit (F) foot [fut] stopa (30,48 cm) mn. č. feet [fi:t] inch [inč] palec (2,54 cm) ounce (oz) [auns] unce (28,35 g) pint [paint] pinta (0,56 l) pound (lb) [paund] libra (0,45 kg) mile [mail] míle (1,6 km) yard [ja:d] yard (0,9 m)

12 12 Přípravy na cestu TRIP PREPARATIONS Rád(a) bych si zarezervoval(a) ubytování na tři noci od 15. srpna do 18. srpna. I would like to reserve a room for three nights from August, 15 to August, 18. [ai wud laik tә riʹzә:v ә ru:m fә θri: naits frәm o:gәst fifʹti:nθ tә o:gәst ðә eiʹti:nθ] Jaké jsou aktuální ceny vašich pokojů? What are the current room prices in your hotel? [wot a: ðә karәnt ru:m praisiz in jo: hәuʹtel] Je snídaně zahrnuta v ceně pokoje? Is breakfast included in the room price? [iz brekfәst inʹklu:did in ðә ru:m prais] Jaké jsou vaše storno podmínky? What is your cancellation policy? [wot iz jo: kænsәʹleišn polisi] Může se ve vašem hotelu kouřit? Is it possible to smoke in your hotel? [iz it posibl tә smәuk in jo: hәuʹtel] Můžete mi upřesnit časy nástupu na ubytování? Can you give me more details on check-in time? [ken ju giv mi mo: di:teilz on čekin taim] Pokud přijedu dříve, mohu si u vás nechat zavazadla? In case I arrive earlier, is it possible to leave my luggage in your hotel? [in keis ai әʹraiv ә:liә // iz it posibl tә li:v mai lagidž in jo: hәuʹtel]

13 , který můžete obdržet An you might get Thank you for your enquiry. [θæŋk ju fә jo: iŋʹkwaiәri] Děkujeme vám za váš zájem. We can offer you availability but as we are quite fully booked already only for the last two nights. [wi: kәn ofә ju әveilәʹbilәti bәt æz wi: a: kwait fuli bukt o:lʹredi әunli fә ðә la:st tu: naits] Můžeme vám nabídnout ubytování, ale protože jsme téměř plně obsazeni, ubytování by bylo pouze na dvě poslední noci. Private shower and WC 100 per night [praivәt šauә әnd dabl ju: si: // wan handrid paundz pә nait] Soukromá sprcha a toaleta 100 za noc Our room rates are inclusive of full English breakfast, services and tax. [auә ru:m reits a: inʹklu:siv әv ful iŋgliš brekfәst // sә:visiz әn tæks] V ceně pokoje je zahrnuta anglická snídaně, služby a daň. May I suggest that you should make a reservation as soon as possible, if interested, as rooms are going really fast over the peak months. [mei ai sәʹdžest ðәt ju šud meik ә rezәʹveišn æz su:n æz posibl // if intristid // æz ru:mz a: goiŋ riәli fa:st ouvә ðә pi:k manθs] Pokud vám mohu doporučit, ubytování si zarezervujte co nejdříve, máte-li zájem, protože během sezony je o pokoje velký zájem. 13

14 14 Should you make a reservation, I would need credit card details (number, expiry date, security code at the bank) and your billing address. [šud ju meik ә rezәʹveišn // ai wud ni:d kredit ka:d di:teilz // nambә // iksʹpaiәri deit // siʹkjuәrәti koud әt ðә bæŋk // әnd jo: biliŋ әʹdres] Chcete-li si rezervovat ubytování, budu potřebovat informace o vaší kreditní kartě (číslo, datum platnosti, bezpečnostní kód v bance) a adresu. Cancellation policy [kænsәʹleišn polisi] Storno podmínky Cancellations must be made at least 48 hours before a.m. on the date reserved for arrival. [kænsәʹleišnz mәst bi: meid әt li:st fo:ty eit auәz biʹfo: ten θә:ti eiʹem on ðә deit riʹzә:vd fәr әʹraivl] Stornování ubytování musí být provedeno nejpozději v 10.30, dva dny před dnem plánovaného příjezdu. A cancellation fee of ten pounds will be charged on all cancellations. [ә kænsәʹleišn fi: әv ten paundz wil bi: ča:džd on o:l kænsәʹleišnz] U veškerého stornování bude účtován storno poplatek ve výši 10 liber. Failure to comply with our cancellation policy will result in a charge of one night s stay. [feiliә tә kәmʹplai wið auә kænsәʹleišn polisi wil riʹzalt in ә ča:dž әv wan naits stei] V případě, že stornujete ubytování později, než jak je uvedeno v našich podmínkách, bude vám účtována cena za jednu noc pobytu.

15 All rooms and hallways are strictly non-smoking. [o:l ru:mz әnd ho:lweiz a: striktli nonsmәukiŋ] Všechny pokoje a chodby jsou striktně nekuřácké. Check-in time is 2.00 p.m. but you are welcome to leave your luggage here with us upon early arrival until such time that the room is ready. [čekin taim is tu: pi:ʹem // bәt ju a: welkam tә li:v jo: lagidž hiә wið as apәn ә:li әʹraivl antil sač taim ðәt ðә ru:m iz redi] Ubytování na pokoj probíhá od 14.00, ale můžete si u nás nechat svoje zavazadla až do té doby, kdy bude pokoj připraven. I do hope you decide to stay with us and look forward to hearing from you. [ai du: hәup ju diʹsaid tә stei wið as әnd luk fo:wәd tә hiәriŋ frәm ju] Opravdu doufám, že se rozhodnete pro pobyt u nás, a těším se na vaši odpověď. 15

16 Na letišti AT THE AIRPORT časopis magazine [mægәʹzi:n] elektronický electronic [ilekʹtronik přístroj equipment ikʹwipmәnt] kufr suitcase [su:tkeis] let flight [flait] letadlo airplane [eәplein] letenka air ticket [eәtikit] letuška flight attendant [flait әʹtendәnt] nekuřácký non-smoking [nonsmәukiŋ] noviny newspaper [nju:speipә] odlet departure [diʹpa:čә] okénko window [windәu] pas passport [pa:spo:t] pás seat belt [si:t belt] paluba (letadla) board [bo:d] palubní lístek boarding pass [bo:diŋ pa:s] přílet arrival [әʹraivl] připoutat se fasten seat belt [fa:stn si:t belt] příruční carry-on [kærion zavazadlo baggage bægidž] přistání landing [lændiŋ] start take-off [teikof] taška carry-on bag [kærion bæg] ulička aisle [ail] východ gate [geit] vypnout switch off [swič of] zapnout switch on [swič on] zavazadlo luggage [lagidž] zpoždění delay [diʹlei] zrušený cancelled [kænsld] 16

17 Hlášení na letišti Airport announcements The flight number OK532 to London Gatwick is ready for boarding. We ask all passengers to prepare their boarding passes and passports and to come to gate B4. [ðә flajt nambә әukei faiv θri: tu: tә landәn gætwik iz redi fo: bo:diŋ // wi: a:sk o:l pæsindžәz tә pripeә ðeә bo:diŋ pa:siz әnd pa:spo:ts әnd tә kam tә geit bi: fo:] Let číslo OK532 do Londýna Gatwick je připraven k nástupu. Prosíme cestující, aby si připravili palubní lístky a pasy a dostavili se k východu B4. This is the last (final) call for the passengers of the flight OK532 to London Gatwick. Please, go immediately to gate B4. [ðis iz ðә la:st (fainl) ko:l fo: pæsindžәz әv ðә flait әukei faiv θri: tu: tә landәn gætwik // pli:z gәu imi:diәtli tә geit bi: fo:] Poslední upozornění pro cestující letu OK532 do Londýna Gatwicku. Prosíme, dostavte se neprodleně k východu B4. The flight OK532 will be 30 minutes delayed. [ðә flait әukei faiv θri: tu: wil bi: θә:ti minits diʹleid] Let číslo OK532 bude mít 30 minut zpoždění. Odbavení Check-in Ukážete mi prosím svoji letenku a pas? May I see your ticket and passport, please? [mei ai si: jo: tikit әnd pa:spo:t pli:z] Kde byste chtěl(a) sedět? U okénka, nebo do uličky? Where would you like to sit? Window seat or aisle seat? [weә wud ju laik tu sit // windәu si:t o:r ail si:t] 17

18 18 Kolik máte zavazadel? How many pieces of luggage do you have? [hau meni pi:siz әv lagidž du ju hæv] Mám jeden kufr. I have one suitcase. [ai hæv wan su:tkeis] Vaše zavazadlo má nadváhu, za kterou budete muset zaplatit. Your baggage is overweight, for which you will be extra charged. [jo: bægidž iz әuvәweit fo: wič ju wil bi: ekstrә ča:džd] Máte nějaké příruční zavazadlo? Do you have any carry-on baggage? [du ju hæv eni kærion bægidž] Mám jednu tašku. I have one carry-on bag. [ai hæv wan kærion bæg] Máte něco k proclení? Anything to declare? [eniθiŋ tu dikleә] Smím si toto vzít na palubu? May I take this on board? [mei ai teik ðis on bo:d] Zde máte palubní lístek. Nástup na palubu letadla je v 9.40 z východu B4. Here is your boarding pass. The boarding time is at 9.40 from the gate B4. [hiәr iz jo: bo:diŋ pa:s // ðә bo:diŋ taim iz æt nain fo:ti from ðә geit bi: fo:]

19 V letadle On board Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás na palubě letadla. Good morning ladies and gentlemen. Welcome on board of your flight. [gud mo:niŋ leidiz әnd džentlmen // welkam on bo:d әv jo: flait] Tento let je nekuřácký. This is a non-smoking flight. [ðis iz ә nonsmәukiŋ flait] Prosím, vypněte si své telefony a další elektronické přístroje. Please, switch off your mobile phones and other electronic equipment. [pli:z swič of jo: mәubail fәunz әnd aðә ilekʹtronik iʹkwipmәnt] Připoutejte se, prosím. Fasten your seat belts, please. [fa:stn jo: si:t belts pli:z] Prosím, během startu a přistávání uveďte svá sedadla a stolky do původní polohy. Please, put your seats and your tables in the upright position while taking off and landing. [pli:z put jo: si:ts әnd jo: teiblz in ði: aprait pәʹzišn wail teikiŋ of әnd lændiŋ] Nezlobte se, ale sedíte na mém místě. Můžu vidět váš palubní lístek? Excuse me, I am afraid you are sitting in my seat. May I see your boarding pass? [iksʹkju:z mi // ai æm әʹfreid ju a: sitiŋ in mai si:t // mei ai si: jo: bo:diŋ pa:s] 19

20 Jak dlouho trvá let? How long does this flight take? [hau loŋ daz ðis flait teik] Můžu dostat nějaké noviny? May I get some newspapers? [mei ai get sam nju:speipәz] Uvidíte & uslyšíte arrival hall [әʹraivl ho:l] příletová hala arrivals [әʹraivlz] přílety baggage [bægidž výdej claim kleim] zavazadel baggage [bægidž zavazadlový ticket tikit] lístek boarding pass [bo:diŋ pa:s] palubní lístek cancelled flight [kænsld flait] zrušený let check-in [ček in] odbavení custom control [kastәm kәnʹtrәul] celní odbavení departure hall [diʹpa:čә ho:l] odletová hala departures [diʹpa:čәz] odlety flight attendant [flait әʹtendәnt] stevard/ stevardka luggage/baggage [lagidž/bægidž] zavazadlo outsize/oversize [autsaiz/әuvәsaiz nadměrná baggage bægidž] zavazadla prohibited [prәʹhibitәd zakázané articles/items a:tiklz/aitemz] předměty surplusweight [sә:plasweit] nadváha wait until called [weit antil ko:ld vyčkejte na forward fo:wәd] vyzvání 20

21 Jízda taxíkem TAXI RIDE jet... go... [gәu]... objednat (taxi) call (a taxi) [ko:l (ә tæksi)] spěchat... be in a hurry... [bi: in ә hari] stanoviště taxi taxi stand [tæksi stænd]... rychle... quickly... [kwikli]... taxi taxi, cab [tæksi, kæb] taxametr... taxameter... [tæksәmi:tә]... účtovat charge [ča:dž] volný... free... [fri:]... V taxíku In a taxi/cab Potřebuji taxi do hotelu. I need a taxi (cab) to the hotel. [ai ni:d ә tæksi (kæb) tu ðә hәuʹtel] Můžete mi objednat taxi? Can you call me a taxi? [kәn ju ko:l mi ә tæksi] Kde je stanoviště taxi? Where is a taxi stand here? [weә iz ә tæksi stænd hiә] Jste volný? Are you free? [a: ju fri:] 21

22 Ano jsem. Kam chcete jet? Yes, I am. Where are you heading to? [jes ai æm // weә a: ju hediŋ tu] Potřebuji odvézt do hotelu Ambassador. I need to go to the hotel Ambassador. [ai ni:d tә gәu tә ðә hәuʹtel æmʹbæsәdә] Kolik účtujete za cestu do hotelu Ambassador? How much do you charge for the ride to the hotel Ambassador? [hau mač du: ju ča:dž fo: ðә raid tә ðә hәuʹtel æmʹbæsәdә] Jeďte prosím rychleji. Spěchám. Please, can you go faster? I am in a hurry. [pli:z kæn ju gәu fa:stә // ai æm in ә hari] Počkejte, prosím, za chvíli jsem zpět. Wait a minute, please. I will be right back. [weit ә minit pli:z // ai wil bi: rait bæk] 22 Víte, že Černé taxíky v Londýně Pokud nastoupíte do jednoho z londýnských černých taxíků, můžete si být jisti, že se dostanete přesně tam, kam chcete, a to velmi rychle. Všichni řidiči taxi musejí složit velmi náročnou zkoušku. Jen příprava zabere uchazečům asi dva roky a řidiči se naučí znát všechny ulice v okruhu 10 km od centra. Otázky nejsou zaměřeny pouze na trasy, ale od řidičů se očekává, že budou schopni svým zákazníkům poradit, odpovědět na otázky nebo doporučit restaurace, ubytování, divadla či nemocnice v určité lokalitě.

23 Cesta vlakem BY TRAIN cestující passenger [pæsindžә] cíl destination [destiʹneišn] čekárna waiting room [weitiŋ ru:m] chodba corridor [korido:] informace inquiry/ [iŋʹkwaiәri/ information... infәʹmeišn office... ofis]... jídelní vůz dining car [dainiŋ ka:] jízdenka ticket [tikit] jednosměrná single ticket [siŋgl tikit] zpáteční return ticket [ritә:n tikit] jízdné fare [feә] jízdní řád timetable [taimteibl] kupé compartment [kәmʹpa:tmәnt] lehátko couchette [kuʹšet] lůžko berth [bә:θ] v lehátkovém voze nádraží railway station [reilwei steišn] nástupiště platform [plætfo:m] nosič porter [po:tә] odjezd departure [diʹpa:čә] osobní vlak slow train [slou trein] pokladna booking office [bukiŋ ofis] police overhead [ouvәhed na zavazadlo rack ræk] přes via [vaiә] přestupovat change [čeindž] příjezd arrival [әʹraivl] přímý vlak through train [θru: trein] rychlík fast train [fa:st trein] sedadlo u okna window seat [windәu si:t] Filip Polacek» Turkovice 47, Turkovice 53363,

24 sedět sit [sit] ~ po směru ~ facing the [feisiŋ ði: jízdy engine endžin] ~ proti směru ~ with [wið jízdy the back ðә bæk to the engine tә ði: endžin] lehátkový vůz first class [fә:st kla:s první třídy sleeper sli:pә] tabule s příjezdy indicator board [indikeitә bo:d] úschovna left-luggage [left lagidž zavazadel office ofis] záchranná emergency [iʹmә:džәnsi brzda brake breik] zavazadlový vůz luggage van [lagidž væn] Na informacích At inquiry/information office V kolik hodin jede vlak do Newcastlu? What time is there a train to Newcastle at? [wot taim iz ðeәr ә trein tә nju:ka:sl әt] Kdy odjíždí příští vlak do Newcastlu? When does the next train to Newcastle leave? [wen dәz ðә nekst trein tә nju:ka:sl li:v] Kdy vlak přijede do Newcastlu? When does the train arrive in Newcastle? [wen dәz ðә trein әʹraiv in nju:ka:sl] Ze kterého nástupiště vlak odjíždí? What platform does the train leave from? [wot plætfo:m dәz ðә trein li:v frәm] 24

25 Staví ten vlak v Newcastlu? Does the train stop in Newcastle? [daz ðә trein stop in nju:ka:sl] Musíme přestupovat? Do we have to change? [du: wi: hәv tә čeindž] Všechny vlaky jedou přímo. All trains run direct. [o:l treins ran diʹrekt] Bude tam spojení do Greenwiche? Will there be a connection to Greenwich? [wil ðeә bi: ә kәʹnekšn tә grinič] Má vlak lehátkový vůz? Does the train have a sleeping-car? [dәz ðә trein hәv ә sli:piŋ ka:] Kde můžu dostat místenku? Where can I make a seat reservation? [weә kәn ai meik ә si:t rezәʹveišn] Můžu si objednat místenky týden předem? Can I book seats a week ahead? [kәn ai buk si:ts ә wi:k әʹhed] Jezdí k tomuto vlaku autobus? Does a bus meet this train? [dәz ә bas mi:t ðis trein] 25

26 26 U pokladny At the booking office Můžete mi říci, kde je pokladna? Can you tell me where the booking office is? [kәn ju tel mi weә ðә bukiŋ ofis iz] Chtěli bychom dvě místenky na vlak v 8 hodin. We would like two seat reservations for the 8 o clock train. [wi: wud laik tu: si:t rezәʹveišnz fә ði: eit әʹklok trein] Chceme jet přes Luton. We want to travel via Luton. [wi wont tә trevl vaiә lu:tәn] Můžeme přerušit cestu v Lutonu? Can we break the journey in Luton? [kәn wi breik ðә džә:ni in lu:tәn] Vlaky jedou každou hodinu. The trains run every hour. [ðә treinz ran evri auә] Vlak z Hastings přijede na nástupiště 5. The train from Hastings arrives at platform 5. [ðә trein frәm heistiŋgz әʹraivz әt plætfo:m faiv] Rychlík do Brightonu odjíždí za 15 minut z nástupiště 2. The fast train to Brighton departs from platform 2 in 15 minutes. [ðә fa:st trein tә braitәn diʹpa:ts frәm plætfo:m tu: in fifti:n minits] Chcete-li ten vlak stihnout, musíte si pospíšit. If you want to catch the train you must hurry. [if ju wont tә kæč ðә trein ju mast hari]

27 Ve vlaku On board Máme půlhodinové zpoždění. There is a half-hour delay. [ðeәr iz ә ha:f auә diʹlei] Vlak má zpoždění. The train is late. [ðә trein iz leit] Nevyklánějte se z okna. Do not lean out of the window. [du not li:n aut әv ðә windәu] V případě nebezpečí zatáhněte za záchrannou brzdu. In case of emergency, pull the emergency break. [in keis әv iʹmә:džәnsi // pul ði: iʹmә:džәnsi breik] V úschovně zavazadel At the left luggage office Chci si nechat svoje zavazadlo v úschovně. I would like to leave my luggage in the left luggage office. [ai wud laik tә li:v mai lagidž in ðә left lagidž ofis] Mám tři zavazadla. Dva kufry a jednu cestovní kabelu. I have three pieces of luggage. Two suitcases and a travel bag. [ai hәv θri: pi:siz әv lagidž // tu: su:tkeisiz әnd ә trevl bæg] Prosím, k zavazdlu si připevněte štítek. Please, attach a label to your luggage. [pli:z // әʹtæč ә leibl tә jo: lagidž] 27

28 Tašku si dejte přes noc do schránky na zavazdla. Put your bag in the locker overnight. [put jo: bæg in ðә lokә әuvәnait] Cena za jeden kus je pět liber. The price per item is 5 pounds. [ðә prais pәr aitәm iz faiv paundz] 28

29 Veřejná doprava PUBLIC TRANSPORT autobus bus [bas] být v autobuse be on a bus [bi: on ә bas] dobře se držte hold on tight/ [hәuld on tait/ hang on hæŋ on] dopravní ruch traffic [træfik] dopravní špička rush hour [raš auә] dopravní zácpa traffic jam [træfik džæm] eskalátory moving [mu:viŋ staircase/ steәkeis/ escalator eskәʹleitә] hodiny mimo špičku off-peak hours [of pi:k auәz] jet autobusem go by bus [gәu bai bas] jízdenka ticket [tikit] celodenní ~ one-day ~ [wan dei] jednosměrná ~ single ~ [siŋgl] předplacená ~ season ~ [si:zn] přestupní ~ transfer ~ [trænsfә] třídenní ~ three-day ~ [θri: dei] zpáteční ~ return ~ [riʹtә:n] jízdní řád timetable [taimteibl] konečná stanice terminal station [tә:minl steišn] metro underground [andәgraund] metro v Londýně the Tube [ðә tju:b] metro v New Yorku the Subway [ðә sabwei] nastupovat get on [get on] patrový autobus double-decker [dabl dekә] plánek metra underground [andәgraund map mæp] sleva discount [diskaunt] stanice station [steišn] trasa line [lain]

30 turniket turnstile [tә:nstail] vystupovat... get off... [get of]... výtah lift [lift] východ... way out... [wei aut]... zastávka na znamení request stop [riʹkwest stop] zastávka autobusu... bus stop... [bas stop]... Koupě jízdenky Buying a ticket Chci si koupit celodenní jízdenku. I would like to buy a one-day ticket. [ai wud laik tә bai ә wan dei tikit] Mince vhoďte do automatu a automat vám vydá jízdenku. Insert coins in the slot machine and the machine will issue your ticket. [inʹsә:t koinz in ðә slot mәʹši:n әnd ðә mәʹši:n wil išju: jo: tikit] Jízdenky platné v době mimo dopravní špičku jsou levnější. The off-peak hours tickets are cheaper. [ði of pi:k auәz tikits a: či:pә] Musím si jízdenku označit? Do I have to validate the ticket in the stamping machine? [du ai hәv tә vælideit ðә tikit in ðә stæmpiŋ mәʹši:n] Platí mi tato jízdenka do metra i do autobusu? Is this ticket valid both for the underground and the buses? [iz ðis tikit vælid bәuθ fә ði: andәgraund әnd ðә basiz] 30

31 Cestování Travelling Kde je nejbližší stanice metra/zastávka autobusu? Where is the nearest underground station/bus stop? [weәr iz ðә niәrist andәgraund steišn/bas stop] Jak se dostanu z Victorie na Piccadilly Circus? How do I get from Victoria to Piccadilly Circus? [hau du ai get frәm vikʹto:riә tә pikәʹdili sә:kәs] Pojedete po trase Victoria do stanice Green Park a přestoupíte na trasu Piccadilly. You take the Victoria line and you go to Green Park station and there you change for Piccadilly line. [ju teik ðә vikʹto:riә lain әnd ju gәu tә gri:n pa:k steišn әnd ðeә ju čeindž fә pikәʹdili lain] Kde mám přestoupit? Where shall I change? [weә šәl ai čeindž] Moje jízdenka je platná. My ticket is valid. [mai tikit iz vælid] Jaký autobus jede na Piccadily Circus? Which bus goes to Piccadily Circus? [wič bas gәuz tә pikәʹdili sә:kәs] Kam jede tento autobus? Where does this bus go? [weә dәz ðis bas gәu] 31

32 Kde mám vystoupit, když se potřebuju dostat k Buckinghamskému paláci? Where shall I get off if I need to get to Buckingham Palace? [weә šәl ai get of if ai ni:d tә get tә bakiŋәm pælis] Uvidíte & uslyšíte bay [bei nástupiště (coach) (kouč)] (autobusu) keep left/right [ki:p left/rait] držte se vlevo/ vpravo mind [maind pozor na the gap ðә gæp] prohlubeň no exit [nәu eksit] nevstupovat queue [kju: fronta tímto this way ðis wei] směrem seek for assistance [si:k fәr әʹsistәns] vyhledejte pomoc stand on the right [stænd on ðә rait] stůjte vpravo the next station [ðә nekst steišn příští stanice is iz] je to all trains [tu o:l treinz] ke všem vlakům change here [čejndž hiә zde přestupte for the line fә ðә lain] na trasu Obstructing the doors can be dangerous. [әbʹstra:ktiŋ ðә do:z kәn bi: deindžәrәs] Blokování dveří může být nebezpečné. Seat belts must be worn throughout your journey. [si:t belts mәst bi: wo:n θru:aut jo: džә:ni] Pásy musí být zapnuté po celou dobu jízdy. 32

33 priority seat for people who are disabled, pregnant or less able to stand [praiәriti si:t // fә pi:pl hu: a: diʹseibld // pregnant o: les eibl tә stænd] sedadlo určené přednostně pro postižené osoby, těhotné ženy, osoby, pro které je namáhavé stát 33

34 Půjčovna aut/kol CAR/BIKE RENTAL 34 auto car [ka:] baterie battery [bætәri] benzin petrol [petrәl] brzda brake [breik] brzdová kapalina brake fluid [breik fluid] dynamo dynamo [dainәmәu] chladič radiator [reidieitә] kanystr na benzin petrol can [petrәl kæn] klíč (na matky) spanner [spænә] klíč (na svíčky) plug spanner [plag spænә] kolo wheel [wi:l] kolo horské mountain bike.[mauntin baik]. kolo jízdní bike [baik] křižovatka crossroads [krosrәudz] měnič převodů gears [giәz] motorka motorbike [moutәbaik] nafta diesel [di:zl] olej oil [oil] pneumatika tyre [taiә] převodovka gear-box [giәboks] rám kola frame [freim] rezervní pneumatika spare wheel [speә wi:l] řetěz chain [čein] sedlo saddle [sædl] semafor traffic lights [træfik laits] spojka clutch [klač] startér starter [sta:tә] světlo light [lait] svíčka spark plug [spa:k plag] šroubovák screwdriver [skru:draivә] tlak pressure [prešә]

35 vodní čerpadlo water pump [wo:tә pamp] volant... steering wheel... [sti:riŋ wi:l]... výfuk exhaust [igʹzo:st] zvonek... bell... [bel]... Půjčení auta/kola Renting a car/a bike Chtěl(a) bych si půjčit auto na jeden den. Iʹd like to hire a car for a day. [aid laik tә haiәr ә ka: fәr ә dei] Kolik to stojí na den? How much is it per day? [hau mač iz it pә dei] Je v ceně počet ujetých kilomterů? Is mileage included in the price? [iz mailidž iŋklu:did in ðә prais] Musím zaplatit zálohu? Do I have to pay a deposit? [du ai hәv tә pei ә deposit] Kde můžu auto vrátit? Musí to být zde? Můžu na pobočku? Where can I return the car? Does it have to be here? Can I return the car at your branch? [weә kәn ai riʹtә:n ðә ka: // daz it hәv tә bi: hiә // kәn ai riʹtә:n ðә ka:r әt jo: bra:nč] Můžu vidět váš řidičský průkaz? May I see your driving licence? [mei ai si: jo: draiviŋ laisәns] 35

on Sunday? - V deset hodin místního času. - At ten o clock of the local time.

on Sunday? - V deset hodin místního času. - At ten o clock of the local time. TRAVELLING TRAVELLING BY PLANE Informace o letu V kolik hodin letí letadlo do Prahy? Kdy letí v neděli letadla do Prahy? Ve které dny létá letadlo do Prahy? Ve které dny létají letadla Britských Flight

Více

ČESKO - ANGLICKÁ KONVERZACE

ČESKO - ANGLICKÁ KONVERZACE Další konverzace na http://nonbabylon.revolucni.com arabština, albánština, angličtina, arménštiná, azerbájdžánština, balijština, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, finština, francouzština, galicijština,

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Základní anglické fráze: Angličtina na cesty

Základní anglické fráze: Angličtina na cesty Základní anglické fráze: Angličtina na cesty Cestování Nápisy Informační kancelář Úschovna zavazadel Ztráty a nálezy Čekárna Jízdenky Zastávka autobusů Autobusová stanice Železniční stanice Stanice metra

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

English 2+ Unit 1. Unit 2

English 2+ Unit 1. Unit 2 English 2+ 1 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

OUR TOWN MY NATIVE TOWN

OUR TOWN MY NATIVE TOWN OUR TOWN MY NATIVE TOWN Třebíč is a town situated in south-western Moravia. It occupies both banks of the Jihlava River, which flows through the town. Many of us who were born here continue to live here.

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více

Slovníček k učebnici Start with Click new 2

Slovníček k učebnici Start with Click new 2 Slovníček k učebnici Start with Click new 2 INTRODUCTION Unit 4 Hobbies. str. 13 adjective ['zdžiktiv] přídavné jméno hobby ['hobi] koníček, záliba travelling ['trzv?lim] cestování collecting stamps [k?'lektim

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů

INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů 'I', t INFA ' Anglická Gramatika * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů Anglická Gramatika Gary Crabbe Christopher Guilds Stanislav Soják BSAH/CNTENTS

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více