Objednat můžete na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objednat můžete na www.fragment.cz"

Transkript

1

2 Angličtina Last minute také v tištěné verzi Objednat můžete na Doporučujeme další e-knihy v edici: Italština Last minute Španělština Last minute Markéta Galatová, Anna Kronusová Angličtina Last minute e-kniha Copyright Fragment, 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována bez písemného souhlasu majitelů práv. Kniha byla zakoupena na serveru alza.cz. Kupující: Filip Polacek Adresa: Turkovice 47, Turkovice 53363, ID Upozorňujeme, že kniha je určena pouze pro potřeby kupujícího. Kniha jako celek ani žádná její část nesmí být volně šířena na internetu, ani jinak dále zveřejňována. V případě dalšího šíření neoprávněně zasáhnete do autorského práva s důsledky dle platného autorského zákona a trestního zákoníku. Neoprávněným šířením knihy poškodíte rozvoj elektronických knih v České republice.

3 OBSAH Každodenní fráze...4 Základní údaje...8 Přípravy na cestu Na letišti Jízda taxíkem Cesta vlakem Veřejná doprava Půjčovna aut/kol V hotelu Informace Památky Sportovní vyžití Nákupy Na poště V restrauraci U lékaře Při potížích Nákup suvenýrů Dodatky Slovníček Filip Polacek» Turkovice 47, Turkovice 53363,

4 Každodenní fráze Everyday phrases 4 Dobrý den! Hello! [hәʹlәu] Dobré ráno! Good morning! [gud mo:niŋ] Dobrý večer! Good evening! [gud i:vniŋ] Ahoj! Hi! [hai] Vítejte! Welcome! [welkәm] Jak se máte? How are you? [hau a: ju] Jde to. So so. [sәu sәu] Děkuji, dobře. Fine, thanks. [fain θæŋks] Měj(te) se hezky! Have a nice day! [hæv ә nais dei] Čau! Bye! [bai] Šťastnou cestu! Bon voyage! [bon voiidž] Na shledanou! Goodbye! [gudbai] Brzy na shledanou. See you soon [si: ju su:n] Děkuji Thank you [θæŋk ju mnohokrát. very much. veri mač] Není zač. Not at all. [not әt o:l] Díky. Thank you. [θæŋk ju] Thanks. [θæŋks] Je mi líto. I m sorry. [әm sori] Promiňte, prosím. Excuse me. [iksʹkju:z mi] To nevadí. Never mind. [nevә maind] Musím jít. I have to go. [ai hæv tә gәu] Promiňte, I m sorry, I m [әm sori әm spěchám. in a hurry. in ә hari] Souhlas, nesouhlas Ano./Ne.... Yes./No.... [jes/nәu]... Jistě. Sure. [šuә] Přesně tak.... Exactly.... [igʹzæktli]... Doufám. I hope. [ai hәup] Možná.... Maybe.... [meibi:]... Ne, děkuji. No, thank you. [nәu θæŋk ju]

5 Rozhodně ne.... Definitely not.... [definәtli not]. Nesouhlasím. I don t agree. [ai dәunt әʹgri:] Nemám zájem. I m not interested. [aim not intristid] To je omyl. It is a misunderstanding. [it iz ә misandәʹstændiŋ] Spletl(a) jsem se. I was mistaken. [ai wәz misʹteikn] Představování Jak se jmenujete? What is your name? [wot iz jo: neim] Jmenuji se My name is [mai neim iz] Těší mě. Nice to meet you. [nais tә mi:t ju] Dovolte, abych se představil(a). Let me introduce myself. [let mi indrәʹdju:s maiʹself] Jsem z České republiky. I m from the Czech Republic. [aim from ðә ček riʹpablik] 5

6 Porozumění Počkejte, prosím. Můžete mi pomoct? Wait, please. Can you help me? [weit pli:z // kәn ju help mi] Můžete to zopakovat? Can you repeat it? [kәn ju riʹpi:t it] Rozumím. / Nerozumím. I understand. / I don t understand. [ai andәʹstænd / ai dәunt andәʹstænd] Mluvíte anglicky? Do you speak English? [du ju spi:k iŋgliš] Mluvte pomaleji, prosím Speak more slowly please. [spi:k mo: slәuli pli:z] Nemluvím příliš dobře anglicky. I don t speak English well. [ai dәunt spi:k iŋgliš wel] Jak se to řekne anglicky? How do you say it in English? [hau du ju sei it in iŋgliš] Základní otázky Kdo to je? Who is it? [hu: iz it] Kde jsme? Where are we? [weәr a: wi:] 6

7 Koho hledáte? Who are you looking for? [hu: a: ju lukiŋ fo:] Kdo by nám mohl pomoct? Who could help us? [hu: kәd help as] Co potřebujete? What do you need? [wot du ju ni:d] Co mám dělat? What shall I do? [wot šæl ai du:] Co se děje? What is going on? [wot iz gәuiŋ on] Co hledáte? What are you looking for? [wot a: ju lukiŋ fo:] Co tím myslíte? What do you mean? [wot du ju mi:n] Kolik to stojí? How much does it cost? [hau mač daz it kost] Kde bydlíte? Where do you live? [weә du ju liv] Odkud jste? Where are you from? [weәr a: ju from] Kam jedete? Where are you going? [weәr a: ju gәuiŋ] Jak se tam dostanu? How can I get there? [hau kәn ai get ðeә] Jak se máte? How do you do? [hau du ju du:] Jak se to vyslovuje? How do you pronounce it? [hau du ju prәʹnauns it] Kolik vám dlužím? How much do I owe you? [hau mač du ai әu ju] Kdy to bude hotové? When will it be ready? [wen wil it bi redi] 7

8 Kolik je hodin? What time is it? [wot taim iz it] Kdy zavíráte? When do you close? [wen du ju klәuz] Základní údaje Basic data Osobní údaje titul title [taitl] jméno name [neim] příjmení surname [sә:neim] věk age [eidž] pohlaví gender [džendә] sex [seks] národnost nationality [næšәʹnæliti] občanství citizenship [ʹsitiznšip] datum narození date of birth [deit әv bә:θ] místo narození place of birth [pleis әv bә:θ] stav status [steitәs] číslo pasu passport No. [pa:spo:t nambә] občanský průkaz ID card [ai di: ka:d] aktuální adresa current address [karәnt әʹdres] telefonní číslo phone number [fәun nambә] Dny v týdnu pondělí... Monday... [mandi]... úterý Tuesday [tju:zdi] středa... Wednesday... [wenzdi]... čtvrtek Thursday [θә:zdi] pátek... Friday... [fraidi]... sobota Saturday [satәdi] neděle... Sunday... [sandi]... 8

9 Měsíce leden... January... [dženjuәri]... únor February [februәri] březen... March... [ma:č]... duben April [eipril] květen... May... [mei]... červen June [džu:n] červenec... July... [džuʹlai]... srpen August [o:gәst] září... September... [sepʹtembә]... říjen October [okʹtәubә] listopad... November... [novembә]... prosinec December [diʹsembә] Roční období jaro... spring... [spriŋ]... léto summer [samә] podzim... autumn... [o:tәm]... zima winter [wintә] Světové strany východ... East... [i:st]... východní eastern [i:stәn] jih... South... [sauθ]... jižní southern [saðәn] sever... North... [no:θ]... severní northern [no:ðәn] západ... West... [west]... západní western [westәn] Určování času it is one o clock.... [it iz wan әʹklok] quarter past two.[kwo:tә pa:st tu:] half past four... [ha:f pa:st fo:]... 9

10 11.45.quarter to twelve.[kwo:tә tu twelf] five to seven... [faiv tu sevn]... dnes today [tәʹdei] zítra tomorrow [tәʹmorou] pozítří the day after [ðә dei a:ftә tomorrow tәʹmorou] včera yesterday [jestәdi] století century [senčәri] rok year [jiә] měsíc month [manθ] týden week [wi:k] den day [dei] hodina hour [auә] minuta minute [minit] sekunda second [sekәnd] ráno (dopoledne) morning (a.m.) [mo:niŋ] poledne noon (midday) [nu:n (middei)] odpoledne afternoon (p.m.) [a:ftәnu:n] večer evening [i:vniŋ] noc night [nait] půlnoc midnight [midnait] 1 one... [wan] 11 eleven... [iʹlevn]... 2 two [tu:] 12 twelve [twelv] 3 three... [θri:] 13 thirteen... [θә:ʹti:n]... 4 four [fo:] 14 fourteen [fo:ʹti:n] 5 five... [faiv] 15 fifteen... [fifʹti:n]... 6 six [siks] 16 sixteen [siksʹti:n] 7 seven... [sevn] 17 seventeen... [sevnʹti:n]. 8 eight [eit] 18 eighteen [eitʹti:n] 9 nine... [nain] 19 nineteen... [nainʹti:n] 10 ten [ten] 20 twenty [twenti] 10

11 30... thirty... [θә:ti] forty [fo:ti] fifty... [fifti] sixty [siksti] seventy... [sevnti] eighty [eiti] ninety... [nainti] one hundred [wan handrәd] one thousand... [wan θauzәnd] seventy-five [sevәnti faiv] hundred and five... [handrәd әnd faiv] two hundred and forty [tu: handrәd әnd fo:ti] Míry barrel [bærәl] barel (163,6 l) degree [færәnhait] stupeň Fahrenheita Fahrenheit (F) foot [fut] stopa (30,48 cm) mn. č. feet [fi:t] inch [inč] palec (2,54 cm) ounce (oz) [auns] unce (28,35 g) pint [paint] pinta (0,56 l) pound (lb) [paund] libra (0,45 kg) mile [mail] míle (1,6 km) yard [ja:d] yard (0,9 m)

12 12 Přípravy na cestu TRIP PREPARATIONS Rád(a) bych si zarezervoval(a) ubytování na tři noci od 15. srpna do 18. srpna. I would like to reserve a room for three nights from August, 15 to August, 18. [ai wud laik tә riʹzә:v ә ru:m fә θri: naits frәm o:gәst fifʹti:nθ tә o:gәst ðә eiʹti:nθ] Jaké jsou aktuální ceny vašich pokojů? What are the current room prices in your hotel? [wot a: ðә karәnt ru:m praisiz in jo: hәuʹtel] Je snídaně zahrnuta v ceně pokoje? Is breakfast included in the room price? [iz brekfәst inʹklu:did in ðә ru:m prais] Jaké jsou vaše storno podmínky? What is your cancellation policy? [wot iz jo: kænsәʹleišn polisi] Může se ve vašem hotelu kouřit? Is it possible to smoke in your hotel? [iz it posibl tә smәuk in jo: hәuʹtel] Můžete mi upřesnit časy nástupu na ubytování? Can you give me more details on check-in time? [ken ju giv mi mo: di:teilz on čekin taim] Pokud přijedu dříve, mohu si u vás nechat zavazadla? In case I arrive earlier, is it possible to leave my luggage in your hotel? [in keis ai әʹraiv ә:liә // iz it posibl tә li:v mai lagidž in jo: hәuʹtel]

13 , který můžete obdržet An you might get Thank you for your enquiry. [θæŋk ju fә jo: iŋʹkwaiәri] Děkujeme vám za váš zájem. We can offer you availability but as we are quite fully booked already only for the last two nights. [wi: kәn ofә ju әveilәʹbilәti bәt æz wi: a: kwait fuli bukt o:lʹredi әunli fә ðә la:st tu: naits] Můžeme vám nabídnout ubytování, ale protože jsme téměř plně obsazeni, ubytování by bylo pouze na dvě poslední noci. Private shower and WC 100 per night [praivәt šauә әnd dabl ju: si: // wan handrid paundz pә nait] Soukromá sprcha a toaleta 100 za noc Our room rates are inclusive of full English breakfast, services and tax. [auә ru:m reits a: inʹklu:siv әv ful iŋgliš brekfәst // sә:visiz әn tæks] V ceně pokoje je zahrnuta anglická snídaně, služby a daň. May I suggest that you should make a reservation as soon as possible, if interested, as rooms are going really fast over the peak months. [mei ai sәʹdžest ðәt ju šud meik ә rezәʹveišn æz su:n æz posibl // if intristid // æz ru:mz a: goiŋ riәli fa:st ouvә ðә pi:k manθs] Pokud vám mohu doporučit, ubytování si zarezervujte co nejdříve, máte-li zájem, protože během sezony je o pokoje velký zájem. 13

14 14 Should you make a reservation, I would need credit card details (number, expiry date, security code at the bank) and your billing address. [šud ju meik ә rezәʹveišn // ai wud ni:d kredit ka:d di:teilz // nambә // iksʹpaiәri deit // siʹkjuәrәti koud әt ðә bæŋk // әnd jo: biliŋ әʹdres] Chcete-li si rezervovat ubytování, budu potřebovat informace o vaší kreditní kartě (číslo, datum platnosti, bezpečnostní kód v bance) a adresu. Cancellation policy [kænsәʹleišn polisi] Storno podmínky Cancellations must be made at least 48 hours before a.m. on the date reserved for arrival. [kænsәʹleišnz mәst bi: meid әt li:st fo:ty eit auәz biʹfo: ten θә:ti eiʹem on ðә deit riʹzә:vd fәr әʹraivl] Stornování ubytování musí být provedeno nejpozději v 10.30, dva dny před dnem plánovaného příjezdu. A cancellation fee of ten pounds will be charged on all cancellations. [ә kænsәʹleišn fi: әv ten paundz wil bi: ča:džd on o:l kænsәʹleišnz] U veškerého stornování bude účtován storno poplatek ve výši 10 liber. Failure to comply with our cancellation policy will result in a charge of one night s stay. [feiliә tә kәmʹplai wið auә kænsәʹleišn polisi wil riʹzalt in ә ča:dž әv wan naits stei] V případě, že stornujete ubytování později, než jak je uvedeno v našich podmínkách, bude vám účtována cena za jednu noc pobytu.

15 All rooms and hallways are strictly non-smoking. [o:l ru:mz әnd ho:lweiz a: striktli nonsmәukiŋ] Všechny pokoje a chodby jsou striktně nekuřácké. Check-in time is 2.00 p.m. but you are welcome to leave your luggage here with us upon early arrival until such time that the room is ready. [čekin taim is tu: pi:ʹem // bәt ju a: welkam tә li:v jo: lagidž hiә wið as apәn ә:li әʹraivl antil sač taim ðәt ðә ru:m iz redi] Ubytování na pokoj probíhá od 14.00, ale můžete si u nás nechat svoje zavazadla až do té doby, kdy bude pokoj připraven. I do hope you decide to stay with us and look forward to hearing from you. [ai du: hәup ju diʹsaid tә stei wið as әnd luk fo:wәd tә hiәriŋ frәm ju] Opravdu doufám, že se rozhodnete pro pobyt u nás, a těším se na vaši odpověď. 15

16 Na letišti AT THE AIRPORT časopis magazine [mægәʹzi:n] elektronický electronic [ilekʹtronik přístroj equipment ikʹwipmәnt] kufr suitcase [su:tkeis] let flight [flait] letadlo airplane [eәplein] letenka air ticket [eәtikit] letuška flight attendant [flait әʹtendәnt] nekuřácký non-smoking [nonsmәukiŋ] noviny newspaper [nju:speipә] odlet departure [diʹpa:čә] okénko window [windәu] pas passport [pa:spo:t] pás seat belt [si:t belt] paluba (letadla) board [bo:d] palubní lístek boarding pass [bo:diŋ pa:s] přílet arrival [әʹraivl] připoutat se fasten seat belt [fa:stn si:t belt] příruční carry-on [kærion zavazadlo baggage bægidž] přistání landing [lændiŋ] start take-off [teikof] taška carry-on bag [kærion bæg] ulička aisle [ail] východ gate [geit] vypnout switch off [swič of] zapnout switch on [swič on] zavazadlo luggage [lagidž] zpoždění delay [diʹlei] zrušený cancelled [kænsld] 16

17 Hlášení na letišti Airport announcements The flight number OK532 to London Gatwick is ready for boarding. We ask all passengers to prepare their boarding passes and passports and to come to gate B4. [ðә flajt nambә әukei faiv θri: tu: tә landәn gætwik iz redi fo: bo:diŋ // wi: a:sk o:l pæsindžәz tә pripeә ðeә bo:diŋ pa:siz әnd pa:spo:ts әnd tә kam tә geit bi: fo:] Let číslo OK532 do Londýna Gatwick je připraven k nástupu. Prosíme cestující, aby si připravili palubní lístky a pasy a dostavili se k východu B4. This is the last (final) call for the passengers of the flight OK532 to London Gatwick. Please, go immediately to gate B4. [ðis iz ðә la:st (fainl) ko:l fo: pæsindžәz әv ðә flait әukei faiv θri: tu: tә landәn gætwik // pli:z gәu imi:diәtli tә geit bi: fo:] Poslední upozornění pro cestující letu OK532 do Londýna Gatwicku. Prosíme, dostavte se neprodleně k východu B4. The flight OK532 will be 30 minutes delayed. [ðә flait әukei faiv θri: tu: wil bi: θә:ti minits diʹleid] Let číslo OK532 bude mít 30 minut zpoždění. Odbavení Check-in Ukážete mi prosím svoji letenku a pas? May I see your ticket and passport, please? [mei ai si: jo: tikit әnd pa:spo:t pli:z] Kde byste chtěl(a) sedět? U okénka, nebo do uličky? Where would you like to sit? Window seat or aisle seat? [weә wud ju laik tu sit // windәu si:t o:r ail si:t] 17

18 18 Kolik máte zavazadel? How many pieces of luggage do you have? [hau meni pi:siz әv lagidž du ju hæv] Mám jeden kufr. I have one suitcase. [ai hæv wan su:tkeis] Vaše zavazadlo má nadváhu, za kterou budete muset zaplatit. Your baggage is overweight, for which you will be extra charged. [jo: bægidž iz әuvәweit fo: wič ju wil bi: ekstrә ča:džd] Máte nějaké příruční zavazadlo? Do you have any carry-on baggage? [du ju hæv eni kærion bægidž] Mám jednu tašku. I have one carry-on bag. [ai hæv wan kærion bæg] Máte něco k proclení? Anything to declare? [eniθiŋ tu dikleә] Smím si toto vzít na palubu? May I take this on board? [mei ai teik ðis on bo:d] Zde máte palubní lístek. Nástup na palubu letadla je v 9.40 z východu B4. Here is your boarding pass. The boarding time is at 9.40 from the gate B4. [hiәr iz jo: bo:diŋ pa:s // ðә bo:diŋ taim iz æt nain fo:ti from ðә geit bi: fo:]

19 V letadle On board Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás na palubě letadla. Good morning ladies and gentlemen. Welcome on board of your flight. [gud mo:niŋ leidiz әnd džentlmen // welkam on bo:d әv jo: flait] Tento let je nekuřácký. This is a non-smoking flight. [ðis iz ә nonsmәukiŋ flait] Prosím, vypněte si své telefony a další elektronické přístroje. Please, switch off your mobile phones and other electronic equipment. [pli:z swič of jo: mәubail fәunz әnd aðә ilekʹtronik iʹkwipmәnt] Připoutejte se, prosím. Fasten your seat belts, please. [fa:stn jo: si:t belts pli:z] Prosím, během startu a přistávání uveďte svá sedadla a stolky do původní polohy. Please, put your seats and your tables in the upright position while taking off and landing. [pli:z put jo: si:ts әnd jo: teiblz in ði: aprait pәʹzišn wail teikiŋ of әnd lændiŋ] Nezlobte se, ale sedíte na mém místě. Můžu vidět váš palubní lístek? Excuse me, I am afraid you are sitting in my seat. May I see your boarding pass? [iksʹkju:z mi // ai æm әʹfreid ju a: sitiŋ in mai si:t // mei ai si: jo: bo:diŋ pa:s] 19

20 Jak dlouho trvá let? How long does this flight take? [hau loŋ daz ðis flait teik] Můžu dostat nějaké noviny? May I get some newspapers? [mei ai get sam nju:speipәz] Uvidíte & uslyšíte arrival hall [әʹraivl ho:l] příletová hala arrivals [әʹraivlz] přílety baggage [bægidž výdej claim kleim] zavazadel baggage [bægidž zavazadlový ticket tikit] lístek boarding pass [bo:diŋ pa:s] palubní lístek cancelled flight [kænsld flait] zrušený let check-in [ček in] odbavení custom control [kastәm kәnʹtrәul] celní odbavení departure hall [diʹpa:čә ho:l] odletová hala departures [diʹpa:čәz] odlety flight attendant [flait әʹtendәnt] stevard/ stevardka luggage/baggage [lagidž/bægidž] zavazadlo outsize/oversize [autsaiz/әuvәsaiz nadměrná baggage bægidž] zavazadla prohibited [prәʹhibitәd zakázané articles/items a:tiklz/aitemz] předměty surplusweight [sә:plasweit] nadváha wait until called [weit antil ko:ld vyčkejte na forward fo:wәd] vyzvání 20

21 Jízda taxíkem TAXI RIDE jet... go... [gәu]... objednat (taxi) call (a taxi) [ko:l (ә tæksi)] spěchat... be in a hurry... [bi: in ә hari] stanoviště taxi taxi stand [tæksi stænd]... rychle... quickly... [kwikli]... taxi taxi, cab [tæksi, kæb] taxametr... taxameter... [tæksәmi:tә]... účtovat charge [ča:dž] volný... free... [fri:]... V taxíku In a taxi/cab Potřebuji taxi do hotelu. I need a taxi (cab) to the hotel. [ai ni:d ә tæksi (kæb) tu ðә hәuʹtel] Můžete mi objednat taxi? Can you call me a taxi? [kәn ju ko:l mi ә tæksi] Kde je stanoviště taxi? Where is a taxi stand here? [weә iz ә tæksi stænd hiә] Jste volný? Are you free? [a: ju fri:] 21

22 Ano jsem. Kam chcete jet? Yes, I am. Where are you heading to? [jes ai æm // weә a: ju hediŋ tu] Potřebuji odvézt do hotelu Ambassador. I need to go to the hotel Ambassador. [ai ni:d tә gәu tә ðә hәuʹtel æmʹbæsәdә] Kolik účtujete za cestu do hotelu Ambassador? How much do you charge for the ride to the hotel Ambassador? [hau mač du: ju ča:dž fo: ðә raid tә ðә hәuʹtel æmʹbæsәdә] Jeďte prosím rychleji. Spěchám. Please, can you go faster? I am in a hurry. [pli:z kæn ju gәu fa:stә // ai æm in ә hari] Počkejte, prosím, za chvíli jsem zpět. Wait a minute, please. I will be right back. [weit ә minit pli:z // ai wil bi: rait bæk] 22 Víte, že Černé taxíky v Londýně Pokud nastoupíte do jednoho z londýnských černých taxíků, můžete si být jisti, že se dostanete přesně tam, kam chcete, a to velmi rychle. Všichni řidiči taxi musejí složit velmi náročnou zkoušku. Jen příprava zabere uchazečům asi dva roky a řidiči se naučí znát všechny ulice v okruhu 10 km od centra. Otázky nejsou zaměřeny pouze na trasy, ale od řidičů se očekává, že budou schopni svým zákazníkům poradit, odpovědět na otázky nebo doporučit restaurace, ubytování, divadla či nemocnice v určité lokalitě.

23 Cesta vlakem BY TRAIN cestující passenger [pæsindžә] cíl destination [destiʹneišn] čekárna waiting room [weitiŋ ru:m] chodba corridor [korido:] informace inquiry/ [iŋʹkwaiәri/ information... infәʹmeišn office... ofis]... jídelní vůz dining car [dainiŋ ka:] jízdenka ticket [tikit] jednosměrná single ticket [siŋgl tikit] zpáteční return ticket [ritә:n tikit] jízdné fare [feә] jízdní řád timetable [taimteibl] kupé compartment [kәmʹpa:tmәnt] lehátko couchette [kuʹšet] lůžko berth [bә:θ] v lehátkovém voze nádraží railway station [reilwei steišn] nástupiště platform [plætfo:m] nosič porter [po:tә] odjezd departure [diʹpa:čә] osobní vlak slow train [slou trein] pokladna booking office [bukiŋ ofis] police overhead [ouvәhed na zavazadlo rack ræk] přes via [vaiә] přestupovat change [čeindž] příjezd arrival [әʹraivl] přímý vlak through train [θru: trein] rychlík fast train [fa:st trein] sedadlo u okna window seat [windәu si:t] Filip Polacek» Turkovice 47, Turkovice 53363,

24 sedět sit [sit] ~ po směru ~ facing the [feisiŋ ði: jízdy engine endžin] ~ proti směru ~ with [wið jízdy the back ðә bæk to the engine tә ði: endžin] lehátkový vůz first class [fә:st kla:s první třídy sleeper sli:pә] tabule s příjezdy indicator board [indikeitә bo:d] úschovna left-luggage [left lagidž zavazadel office ofis] záchranná emergency [iʹmә:džәnsi brzda brake breik] zavazadlový vůz luggage van [lagidž væn] Na informacích At inquiry/information office V kolik hodin jede vlak do Newcastlu? What time is there a train to Newcastle at? [wot taim iz ðeәr ә trein tә nju:ka:sl әt] Kdy odjíždí příští vlak do Newcastlu? When does the next train to Newcastle leave? [wen dәz ðә nekst trein tә nju:ka:sl li:v] Kdy vlak přijede do Newcastlu? When does the train arrive in Newcastle? [wen dәz ðә trein әʹraiv in nju:ka:sl] Ze kterého nástupiště vlak odjíždí? What platform does the train leave from? [wot plætfo:m dәz ðә trein li:v frәm] 24

25 Staví ten vlak v Newcastlu? Does the train stop in Newcastle? [daz ðә trein stop in nju:ka:sl] Musíme přestupovat? Do we have to change? [du: wi: hәv tә čeindž] Všechny vlaky jedou přímo. All trains run direct. [o:l treins ran diʹrekt] Bude tam spojení do Greenwiche? Will there be a connection to Greenwich? [wil ðeә bi: ә kәʹnekšn tә grinič] Má vlak lehátkový vůz? Does the train have a sleeping-car? [dәz ðә trein hәv ә sli:piŋ ka:] Kde můžu dostat místenku? Where can I make a seat reservation? [weә kәn ai meik ә si:t rezәʹveišn] Můžu si objednat místenky týden předem? Can I book seats a week ahead? [kәn ai buk si:ts ә wi:k әʹhed] Jezdí k tomuto vlaku autobus? Does a bus meet this train? [dәz ә bas mi:t ðis trein] 25

26 26 U pokladny At the booking office Můžete mi říci, kde je pokladna? Can you tell me where the booking office is? [kәn ju tel mi weә ðә bukiŋ ofis iz] Chtěli bychom dvě místenky na vlak v 8 hodin. We would like two seat reservations for the 8 o clock train. [wi: wud laik tu: si:t rezәʹveišnz fә ði: eit әʹklok trein] Chceme jet přes Luton. We want to travel via Luton. [wi wont tә trevl vaiә lu:tәn] Můžeme přerušit cestu v Lutonu? Can we break the journey in Luton? [kәn wi breik ðә džә:ni in lu:tәn] Vlaky jedou každou hodinu. The trains run every hour. [ðә treinz ran evri auә] Vlak z Hastings přijede na nástupiště 5. The train from Hastings arrives at platform 5. [ðә trein frәm heistiŋgz әʹraivz әt plætfo:m faiv] Rychlík do Brightonu odjíždí za 15 minut z nástupiště 2. The fast train to Brighton departs from platform 2 in 15 minutes. [ðә fa:st trein tә braitәn diʹpa:ts frәm plætfo:m tu: in fifti:n minits] Chcete-li ten vlak stihnout, musíte si pospíšit. If you want to catch the train you must hurry. [if ju wont tә kæč ðә trein ju mast hari]

27 Ve vlaku On board Máme půlhodinové zpoždění. There is a half-hour delay. [ðeәr iz ә ha:f auә diʹlei] Vlak má zpoždění. The train is late. [ðә trein iz leit] Nevyklánějte se z okna. Do not lean out of the window. [du not li:n aut әv ðә windәu] V případě nebezpečí zatáhněte za záchrannou brzdu. In case of emergency, pull the emergency break. [in keis әv iʹmә:džәnsi // pul ði: iʹmә:džәnsi breik] V úschovně zavazadel At the left luggage office Chci si nechat svoje zavazadlo v úschovně. I would like to leave my luggage in the left luggage office. [ai wud laik tә li:v mai lagidž in ðә left lagidž ofis] Mám tři zavazadla. Dva kufry a jednu cestovní kabelu. I have three pieces of luggage. Two suitcases and a travel bag. [ai hәv θri: pi:siz әv lagidž // tu: su:tkeisiz әnd ә trevl bæg] Prosím, k zavazdlu si připevněte štítek. Please, attach a label to your luggage. [pli:z // әʹtæč ә leibl tә jo: lagidž] 27

28 Tašku si dejte přes noc do schránky na zavazdla. Put your bag in the locker overnight. [put jo: bæg in ðә lokә әuvәnait] Cena za jeden kus je pět liber. The price per item is 5 pounds. [ðә prais pәr aitәm iz faiv paundz] 28

29 Veřejná doprava PUBLIC TRANSPORT autobus bus [bas] být v autobuse be on a bus [bi: on ә bas] dobře se držte hold on tight/ [hәuld on tait/ hang on hæŋ on] dopravní ruch traffic [træfik] dopravní špička rush hour [raš auә] dopravní zácpa traffic jam [træfik džæm] eskalátory moving [mu:viŋ staircase/ steәkeis/ escalator eskәʹleitә] hodiny mimo špičku off-peak hours [of pi:k auәz] jet autobusem go by bus [gәu bai bas] jízdenka ticket [tikit] celodenní ~ one-day ~ [wan dei] jednosměrná ~ single ~ [siŋgl] předplacená ~ season ~ [si:zn] přestupní ~ transfer ~ [trænsfә] třídenní ~ three-day ~ [θri: dei] zpáteční ~ return ~ [riʹtә:n] jízdní řád timetable [taimteibl] konečná stanice terminal station [tә:minl steišn] metro underground [andәgraund] metro v Londýně the Tube [ðә tju:b] metro v New Yorku the Subway [ðә sabwei] nastupovat get on [get on] patrový autobus double-decker [dabl dekә] plánek metra underground [andәgraund map mæp] sleva discount [diskaunt] stanice station [steišn] trasa line [lain]

30 turniket turnstile [tә:nstail] vystupovat... get off... [get of]... výtah lift [lift] východ... way out... [wei aut]... zastávka na znamení request stop [riʹkwest stop] zastávka autobusu... bus stop... [bas stop]... Koupě jízdenky Buying a ticket Chci si koupit celodenní jízdenku. I would like to buy a one-day ticket. [ai wud laik tә bai ә wan dei tikit] Mince vhoďte do automatu a automat vám vydá jízdenku. Insert coins in the slot machine and the machine will issue your ticket. [inʹsә:t koinz in ðә slot mәʹši:n әnd ðә mәʹši:n wil išju: jo: tikit] Jízdenky platné v době mimo dopravní špičku jsou levnější. The off-peak hours tickets are cheaper. [ði of pi:k auәz tikits a: či:pә] Musím si jízdenku označit? Do I have to validate the ticket in the stamping machine? [du ai hәv tә vælideit ðә tikit in ðә stæmpiŋ mәʹši:n] Platí mi tato jízdenka do metra i do autobusu? Is this ticket valid both for the underground and the buses? [iz ðis tikit vælid bәuθ fә ði: andәgraund әnd ðә basiz] 30

31 Cestování Travelling Kde je nejbližší stanice metra/zastávka autobusu? Where is the nearest underground station/bus stop? [weәr iz ðә niәrist andәgraund steišn/bas stop] Jak se dostanu z Victorie na Piccadilly Circus? How do I get from Victoria to Piccadilly Circus? [hau du ai get frәm vikʹto:riә tә pikәʹdili sә:kәs] Pojedete po trase Victoria do stanice Green Park a přestoupíte na trasu Piccadilly. You take the Victoria line and you go to Green Park station and there you change for Piccadilly line. [ju teik ðә vikʹto:riә lain әnd ju gәu tә gri:n pa:k steišn әnd ðeә ju čeindž fә pikәʹdili lain] Kde mám přestoupit? Where shall I change? [weә šәl ai čeindž] Moje jízdenka je platná. My ticket is valid. [mai tikit iz vælid] Jaký autobus jede na Piccadily Circus? Which bus goes to Piccadily Circus? [wič bas gәuz tә pikәʹdili sә:kәs] Kam jede tento autobus? Where does this bus go? [weә dәz ðis bas gәu] 31

32 Kde mám vystoupit, když se potřebuju dostat k Buckinghamskému paláci? Where shall I get off if I need to get to Buckingham Palace? [weә šәl ai get of if ai ni:d tә get tә bakiŋәm pælis] Uvidíte & uslyšíte bay [bei nástupiště (coach) (kouč)] (autobusu) keep left/right [ki:p left/rait] držte se vlevo/ vpravo mind [maind pozor na the gap ðә gæp] prohlubeň no exit [nәu eksit] nevstupovat queue [kju: fronta tímto this way ðis wei] směrem seek for assistance [si:k fәr әʹsistәns] vyhledejte pomoc stand on the right [stænd on ðә rait] stůjte vpravo the next station [ðә nekst steišn příští stanice is iz] je to all trains [tu o:l treinz] ke všem vlakům change here [čejndž hiә zde přestupte for the line fә ðә lain] na trasu Obstructing the doors can be dangerous. [әbʹstra:ktiŋ ðә do:z kәn bi: deindžәrәs] Blokování dveří může být nebezpečné. Seat belts must be worn throughout your journey. [si:t belts mәst bi: wo:n θru:aut jo: džә:ni] Pásy musí být zapnuté po celou dobu jízdy. 32

33 priority seat for people who are disabled, pregnant or less able to stand [praiәriti si:t // fә pi:pl hu: a: diʹseibld // pregnant o: les eibl tә stænd] sedadlo určené přednostně pro postižené osoby, těhotné ženy, osoby, pro které je namáhavé stát 33

34 Půjčovna aut/kol CAR/BIKE RENTAL 34 auto car [ka:] baterie battery [bætәri] benzin petrol [petrәl] brzda brake [breik] brzdová kapalina brake fluid [breik fluid] dynamo dynamo [dainәmәu] chladič radiator [reidieitә] kanystr na benzin petrol can [petrәl kæn] klíč (na matky) spanner [spænә] klíč (na svíčky) plug spanner [plag spænә] kolo wheel [wi:l] kolo horské mountain bike.[mauntin baik]. kolo jízdní bike [baik] křižovatka crossroads [krosrәudz] měnič převodů gears [giәz] motorka motorbike [moutәbaik] nafta diesel [di:zl] olej oil [oil] pneumatika tyre [taiә] převodovka gear-box [giәboks] rám kola frame [freim] rezervní pneumatika spare wheel [speә wi:l] řetěz chain [čein] sedlo saddle [sædl] semafor traffic lights [træfik laits] spojka clutch [klač] startér starter [sta:tә] světlo light [lait] svíčka spark plug [spa:k plag] šroubovák screwdriver [skru:draivә] tlak pressure [prešә]

35 vodní čerpadlo water pump [wo:tә pamp] volant... steering wheel... [sti:riŋ wi:l]... výfuk exhaust [igʹzo:st] zvonek... bell... [bel]... Půjčení auta/kola Renting a car/a bike Chtěl(a) bych si půjčit auto na jeden den. Iʹd like to hire a car for a day. [aid laik tә haiәr ә ka: fәr ә dei] Kolik to stojí na den? How much is it per day? [hau mač iz it pә dei] Je v ceně počet ujetých kilomterů? Is mileage included in the price? [iz mailidž iŋklu:did in ðә prais] Musím zaplatit zálohu? Do I have to pay a deposit? [du ai hәv tә pei ә deposit] Kde můžu auto vrátit? Musí to být zde? Můžu na pobočku? Where can I return the car? Does it have to be here? Can I return the car at your branch? [weә kәn ai riʹtә:n ðә ka: // daz it hәv tә bi: hiә // kәn ai riʹtә:n ðә ka:r әt jo: bra:nč] Můžu vidět váš řidičský průkaz? May I see your driving licence? [mei ai si: jo: draiviŋ laisәns] 35

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Angličtina Last minute také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Italština Last minute Španělština Last minute Markéta Galatová, Anna Kronusová Angličtina

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV. (Exit 190 z dálnice

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Hvězda v angličtině (hvezda.jbb) Hvězda v angličtině Lekce: - Jedna, dva, tři Cvičení: Na straně one two three four five Cvičení: Na straně six

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Chit Chat 1 - Lekce 9

Chit Chat 1 - Lekce 9 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit fish ryba chicken kuře pizza pizza sausages párky salad

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Datum ověření: 24. 1. 2013 Ročník: 3. Ověřující učitel: Mgr. Josef Kobrle

Datum ověření: 24. 1. 2013 Ročník: 3. Ověřující učitel: Mgr. Josef Kobrle STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Taoistické Tai Chi TM vnitřní umění pro zdraví GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití.

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití. JÍDLO I polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. salát Dám si salát. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. nápoj, pití Dám si pití. příloha Dám si přílohu. smažený sýr Dám si smažený sýr. hranolek, hranolky

Více

17 Where are the toilets?

17 Where are the toilets? 17 Where are the toilets? T E P R A H C 1. Listen and read. Act the dialogues. Dnes jsem pro Tobiho připravil překvapení. Zorganizoval jsem s kamarády výlet na hrad. Než jsme se ale vůbec dostali z Londýna,

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJM43464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Caledonia Backpackers

Caledonia Backpackers P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Přečtěte si informace o hostelu v Edinburghu. aledonia ackpackers aledonia

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

HOTEL RESERVATION CHECKING IN MATERIÁLY PRO UČITELE

HOTEL RESERVATION CHECKING IN MATERIÁLY PRO UČITELE HOTEL RESERVATION CHECKING IN MATERIÁLY PRO UČITELE G: Hi! R: Hello! G: I d like to get a room. R: Yes, would you like a single, a double, a twin, a family room or an apartment? G: A single. R: A single.

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2 Unit 4 part D - translation practice 1. Dnes dělám drobenkový jablečný koláč jako náš dezert. Je lahodný. Recept jsme se naučili ve škole. I'm making apple

Více

MY DICTIONARY 1. Name: Class:

MY DICTIONARY 1. Name: Class: MY DICTIONARY 1 Name: Class: Slovníček k učebnici Chit Chat 1, OXFORD UNIVERSITY PRESS Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského COLOURS - BARVY RED /red/ červený BLUE /blu:/

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Ošetřovací plán Treatment Plan

Ošetřovací plán Treatment Plan Ošetřovací plán Treatment Plan Czech / Česky Contents 1. Contents 2. Examination 3. Periodontitis ( Gum Disease ) 4. Treatment 5. Root Treatment 6. Crown 7. Extraction 8. Dentures 9. Exemption 10. HC2

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 5. ročník základní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Cestovatelský minislovník ANGLIČTINA. Pro cestovatele: nejfrekventovanější slovíčka a fráze pro Vaše cesty do Anglie a dalších anglicky mluvících zemí

Cestovatelský minislovník ANGLIČTINA. Pro cestovatele: nejfrekventovanější slovíčka a fráze pro Vaše cesty do Anglie a dalších anglicky mluvících zemí Pro cestovatele: nejfrekventovanější slovíčka a fráze pro Vaše cesty do Anglie a dalších anglicky mluvících zemí USEFUL PHRASES (užitečné fráze) Good morning / afternoon / evening / night [ d m n / ft

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

AGIA PELAGIA - CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA *****

AGIA PELAGIA - CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA ***** AGIA PELAGIA - CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha a popis : Rozlehlý hotelový resort CHC Athina Palace Resort & SPA byl postaven na malém výběžku na pobřeží ve vesničce

Více

FOOD JÍDLO. Vocabulary. food jídlo, strava. fast food rychlé občerstvení. milk mléko. cream smetana. whipped cream šlehačka. ice cream - zmrzlina

FOOD JÍDLO. Vocabulary. food jídlo, strava. fast food rychlé občerstvení. milk mléko. cream smetana. whipped cream šlehačka. ice cream - zmrzlina FOOD JÍDLO Vocabulary food jídlo, strava health food zdravá strava junk food nezdravá strava fast food rychlé občerstvení milk mléko cream smetana whipped cream šlehačka ice cream - zmrzlina youghurt jogurt

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan CZECH ASSOCIATION OF OKINAWAN GOJU RYU KARATE DO 6th SPRING GASSHUKU with SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan Location : Sportovní hala ( Sport Hall), Jindřichův Hradec, South Bohemia (150 km from Prag) Schedule

Více