TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 009 GABRIELA MUŽÁKOVÁ

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing KONOPNÁ VLÁKNA HEMP FIBERS Gabriela Mužáková KHT-673 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimír Kovačič Rozsah práce: Počet stran textu Počet obrázků... 8 Počet tabulek... 8 Počet grafů... 1 Počet stran příloh.. 11

3 Zadání bakalářské práce (vložit originál)

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předložená diplomová (bakalářská) práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 11/000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s umístěním diplomové (bakalářské) práce v Univerzitní knihovně TUL. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně vztahuje zákon č.11/000 Sb. o právu autorském, zejména 60 (školní dílo). Beru na vědomí, že TUL má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé diplomové (bakalářské) práce a prohlašuji, že s o u h l a s í m s případným užitím mé diplomové (bakalářské) práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom toho, že užít své diplomové (bakalářské) práce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem TUL, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených univerzitou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše). V Liberci dne Podpis 3

5 PODĚKOVÁNÍ Děkuji Ing. Vladimíru Kovačičovi za pečlivé vedení mé Bakalářské práce. Dále bych poděkovala své rodině za podporu při studiu Textilního marketingu. 4

6 ANOTACE V této bakalářské práci bude zjišťována analýza geometrických a mechanických vlastností konopných vláken, která jsou upravena speciálními technologiemi. Nejdříve byla zpracována literární rešerše na téma konopných vláken a jejich zpracování. Konopná vlákna byla upravována speciální technologii- enzymaticky. Dále byl navržen experiment pro stanovení geometrických a mechanických vlastností konopných vláken, která byla upravena speciálními technologiemi Po vyhodnocení experimentu byla provedena diskuze výsledků. K L ÍČOVÁ SLOVA: Konopí, vlákno, pěstování, délka, pevnost, pružnost, jemnost, enzymová úprava, průtah, síla, napětí ANNOTATION In this work will be identified geometrical analysis of the mechanical properties of hemp fibers, which are treated by special technologies. First of all was worked up literature research on the topic of hemp fibers and their processing. Hemp fibers were modified by special-enzymatic technology. Afterwards, the experiment was designed for the determination of geometric and mechanical properties of hemp fibers, which has been modified by special technology. After evaluating of the experiment was carried out a debate about the results. K E Y W O R D S : Hemp, fiber, cultivation, length, stronghold, elasticity, titer, enzyme treatment, elongation, force, tension 5

7 Obsah Seznam použitých symbolů... 7 Úvod... 8 Teoretická část Konopí Rozdělení podle tří hlavních druhů konopí Zajímavosti o konopí Dějiny konopí v Českých zemích Pěstování konopí Popis konopí setého (Cannabis sativa, L.) Vlastnosti konopí Délka konopných vláken Pevnost konopných vláken Pružnost konopných vláken Jemnost konopných vláken Hebkost konopných vláken Barva konopných vláken Lesk konopných vláken Čistota konopných vláken Navlhavost konopných vláken Kotonin Úpravy konopných vláken Enzymová úprava vlákenných surovin lnu a konopí Praktická část Postup práce... Vyhodnocení výsledků a závěrečná diskuze Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam rovnic Přílohy Konopná vlákna 6

8 Seznam použitých symbolů T n Tp Tv jemnost vláken počet vláken jemnost průměrná jemnost vláken Konopná vlákna 7

9 Úvod Tato bakalářská práce má název Konopná vlákna. Těmito konopnými vlákny se myslí samozřejmě vlákna technického konopí, které se i v minulých dobách na našem území pěstovalo. V dnešní době se znovu objevuje trend pěstování a používání technického konopí. Pěstitelé moc dobře vědí jaké přednosti má tato rostlina. Známá vlastnost je, že i přes velice vysokou navlhavost má dobrou pevnost v tahu. Téma bylo zvoleno z prostého důvodu. Technické konopí nastupuje na scénu ve všech průmyslových oblastech jako je zemědělství, stavebnictví, zdravotnictví a samozřejmě ještě stále zůstává v textilním průmyslu, kde se zejména konají pokusy s kotonizovaným konopím. Kotonizace probíhá různými způsoby. Tři druhy takto různě kotonizovaných vláken byly v bakalářské práci analyzovány. Cílem této bakalářské práce je zjistit, které z těchto tří druhů vláken má nejlepší mechanické a geometrické vlastnosti. Zjištěné výsledky budou porovnány a vyhodnoceny v závěrečné diskuzi. Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První část je teoretická, kde je provedena literární rešerže o konopných vláknech a jejich zpracování a dále se píše o úpravách na těchto vláknech pomocí speciálních technologií. V praktické části se píše o experimentu, při kterém jsou zjištěny geometrické a mechanické vlastnosti konopných vláken, které jsou upraveny třemi speciálními technologiemi. Konopí je upraveno třemi odlišnými enzymatickými úpravami. Ve třetí části je provedeno vyhodnocení výsledků a stručné zhodnocení bakalářské práce. Konopná vlákna 8

10 Teoretická část 1. Konopí Konopí je označováno jako stonkové vlákno rostlinných, mnohobuněčných rostlin, která tvoří lýkové svazky lodyh konopí setého (Cannabis sativa) z čeledi konopovité (Cannabiaceae). Jsou to jednoleté dvojdomé nebo jednodomé cizopasné rostliny, které jsou botanicky příbuzné s chmelem. Konopí je tradiční kulturní olejná a přadná bylina, která byla původně pěstovaná v Asijských zemích. Rostliny konopí jsou velice přizpůsobivé a proto jsou rozšířeny skoro po celém světě- od tropů po nejsevernější oblasti mírného pásu (mimoevropské: Egypt, Alžír, Amerika, Austrálie, Filipíny, Japonsko, v Evropě: Rusko, Finsko, Rumunsko). V dnešní době pěstitelé dokáží vypěstovat různé odrůdy konopí setého až do výšky 4 metrů bez chemického ošetření a z jednoho hektaru dokáží poskytnout přes 10 tun hospodářsky cenných surovin. [1] 1.1. Rozdělení podle tří hlavních druhů konopí indické (Cannabis indica Lm.)- max. m vysoká rostlina, u této rostliny její všechny zelené části obsahují hašiš neboli delta-9-thc (tetrahydrocannabiol, až 0%). Hašiš je opojná pryskyřičnatá látka, která je obsažena v stopkatých žlázkách pokrývající samčí květenství.tato látka se používá jako omamný prostředek plané, rumištní (Cannabis ruderalis)- tato rostlina je jednoletý plevel ze sibiřské oblasti, dorůstá výšky do 1 m seté (Cannabis sativa L.)- tato rostlina je nejrozšířenější druh konopí, málo větvená, štíhlá rostlina s nízkým obsahem delta-9-thc (max 5%); jsou tři typy: Konopná vlákna 9

11 severní: rostlina je v průměru 0,6-0,8 m vysoká, raná a dozrává za dní. Má velmi malý výnos stonků a drobných semen. jižní (vegetativní): rostlina je 3-4 m vysoká a dozrává za dní. Má velký výnos vláken, ale malý výnos semen. Vlákna této rostliny jsou dlouhá a jemná. přechodného typu: rostlina je cm vysoká, má vlastnosti obou předchozích druhů, dozrává za dní. Rostlina má dobrý výnos vláken i semen. [] Obr. 1 Konopí seté, indické a plané nebo-li rumištní [] 1.. Zajímavosti o konopí konopí zlepšuje kvalitu půdy konopí dozrává už za 100 dní konopí má vynikající vlákno pro textilní průmysl (je velice odolné a silnější než jiná vlákna) Konopná vlákna 10

12 konopí je ekologicky obnovitelný zdroj pro výrobu papíru a stavebních materiálů konopné pazdeří je schopné nasát až pětinásobek své hmotnosti konopná semena obsahují 5% bílkovin konopný olej obsahuje vysoké množství omega- 3 a omega- 6 kyselin konopí je zdrojem paliva pro spalovací motory konopí má schopnost tlumit nebo odstraňovat bolest. Dějiny konopí v Českých zemích Konopí seté se ze Střední a Východní Asie rozšířilo do Střední Evropy pravděpodobně díky Skythům. Na německém území se našly nejstarší doklady o využívání konopných vláken. Jde o naleziště keramiky Eisenberg v Durynsku z let kolem roku 5500 př. n. l. Dále máme o něco mladší naleziště tzv. pásové keramiky v Thainingenu (Švýcarsko), Voslau (Rakousko) nebo Frumusice (Rumunsko). Konopí, protože je vysoké, v dávných dobách poskytovalo úkryt pro zvěř nebo i pro lid ( poddaným před rozzlobeným pánem, a zvěři proto, že velice ostrý pach rostlin bránil loveckým psům ji vyčenichat). Rostliny konopí se normálně pěstovaly se lnem, luštěninami, řepou a zelím na polích blízko domu. Z konopného plátna se vyráběli košile, kalhoty a další části oděvů včetně lidových krojů. Donedávna byly boty sešívány dratví, tj. konopná nebo lněná režná nit. [] Konopná vlákna 11

13 Je zajímavé, že i v dnešní době nám místní názvy připomínají konopí (Konopiště, Konopáč), dále pojmenování zvířat (konopka) nebo také v lidových písních (Andula konopí močila). V první polovině 19. století konopářství v českých zemích dosáhlo největšího rozvoje, protože na našem území fungovaly tři průmyslové přádelny. Byly na Českokrumlovsku, v Kunovicích a v Přerově. Za první republiky probíhaly snahy o obnovu konopářství podobné jako v dnešní době. Stejně jako v dnes, byl problém s investicemi na nákup sklizňové a zpracovatelské techniky. I přes všechny problémy se u nás do 50. let 0. století konopí pěstovalo. V Čechách i na Moravě jsme měli výrobní centra pro kvalitní zpracovatelské vybavení. Kvůli rozhodnutí politických orgánů se pěstování a zpracování konopí v roce 1955 přesunulo do úrodných oblastí Slovenska (Podunajské nížiny, Nitransko). Pěstování konopí bylo zakázáno až v roce 1996, ale o tři roky později bylo povoleno pěstování neomamných odrůd, tzv. technického konopí. 3. Pěstování konopí Rostlina je málo odolná, choulostivá proti zimě, která miluje teplé a suché podnebí. Rostlina konopí vyžaduje hlubokou, humusní půdu, která je kyprá a přiměřeně bohatá na vápno. Konopí je dvoudomá krytosemenná rostlina se silným dřevo-vláknitým stonkem. Rostlina má vícečetné sytě zelené zubaté listy a aromatické květy. Plodem konopné rostliny je olejnatá nažka (nebo-li oříšek, semeno) ve tvaru oka. Mezi lýkové rostliny také patří např. len, kopřiva, juta. Ale pro konopí je nejbližší a jediný příbuzný v čeledi konopovitých (Cannabaceae) chmel (Humulus). Chmel je botanicky jediným příbuzným konopí v čeledi konopovitých. [1] Konopná vlákna 1

14 Obr. Rozdíl mezi rostlinou konopí a chmelem [] Konopí se seje v době, kdy už období mrazů pominulo. V našem podnebí je to nejlépe v květnu. Rostliny se sází do řádků ve vzdálenosti od sebe 15 až 5 mm. Husté setí zabezpečuje jemné vlákno. Konopí kvete v červenci, ale i počátkem srpna. Rostlina samčí (pokosné) má latovité květenství a rostlina samičí (hlavaté neboli semenové) má drobné kvítky na krátkých osách obrostlými malými listeny. Díky pěstování technického konopí dostáváme dvě suroviny: a to stonek a semeno. Ze stonku se dále dostává vlákno (příze, provazy), koudel (papír, izolace, netkané textilie, plasty) a pazdeří (podestýlka, stavebniny, palivo). A ze semena dále vyrábí olej (potraviny, kosmetika, barvy, laky) a pokrutiny (mouka, krmivo). [] 3.1. Popis konopí setého (Cannabis sativa, L.) Konopí seté má velice rozmanitý kořenový systém. Rostlina má jeden hlavní dlouhý kůlovitý kořen s řadou postranních kořenů a vlásečnicových kořínků. Stonek konopí je dlouhý od do 6 metrů, který je tvořen úzkou dutinkou, dřevnatým jádrem, svazky lýkových vláken a ochmýřenou kůrou. Konopná vlákna 13

15 Konopné vlákno V konopném vláknu je více než 70% celulózy a proto je považováno za nejpevnější a nejdelší vlákno mezi rostlinami. Úkolem konopného vlákna je chránit výživové rourky a celou rostlinu před zlomením nebo roztrhnutím. Elementární vlákna mají uprostřed lumen (dutinku), který je důležitý pro izolační vlastnosti. Rostlina má primární a sekundární vlákna. Ze sekundárních vláken se při zpracování získává tzv. koudel. Dřevnaté jádro Objem stonku ze /3 tvoří právě dřevnaté jádro, které při zpracování dosahuje podoby jemné štěpky neboli pazdeří. Jádro se převážně skládá z hemicelulózy, ale také obsahuje řadu minerálů (křemík). Pazdeří je daleko lehčí a jemnější než dřevo, a proto se také lépe zpracovává. U všech druhů konopí rozeznáváme rostliny na samčí (pokosné) a samičí (hlavaté). Rozdíl mezi rostlinami je v typu a v době květu, ale také v růstových vlastnostech. Samčí rostliny v první růstové fázi jsou většinou vyšší než rostliny samičí. Samčí rostliny mají tenčí stonky, světlejší barvu listů. Kvetou o měsíc dřív než rostliny samičí. V květenství vytváří řídké hrozny (laty) žluto-zelených prašníků. Samičí rostliny jsou statnější, mají tmavší barvu a jsou více olistěné. Svazky stopkatých květů se zeleným okvětím, pestíkem a dvěma bliznami se vytváří v době zralosti samčích rostlin. Uvnitř květu se po opylení samčí rostlinou vytváří semeno. [] Semena konopí Semena konopí mají hnědou, šedou až černavou barvu. jejich tvar připomíná oko a jsou až půl centimetru veliká. Semeno může obsahovat až 30% výživově velice Konopná vlákna 14

16 cenného vysýchavého oleje, který má vyvážený poměr esenciálních kyselin, bílkovin, vitamínů a minerálů. [] 4. Vlastnosti konopí Ve vztahu k životnímu prostředí je pěstování konopí, oproti pěstování jiných rostlin, velice šetrné. Rostlina má velice vysoký poměr vyprodukovaného kyslíku ku produkci oxidu uhličitého vyprodukovaného při hnojení, sklizni a převozu. Tento poměr je přibližně 9:1. I při moderním způsobu zpracování nedochází ke znečištění. Veliká výhoda pro konopí je, že z něho dokážeme dostat vysokou šíři využitelných surovin a s tím spojenou i kvalitu. Silné stránky konopných surovin jsou také v kombinaci s dalšími materiály jako třeba s přírodními a minerálními vlákny nebo také škroby apod. Konopné vlákno je jedním ze základních stavebních prvků naší civilizace. Toto vlákno dokáže spojit pevnost, trvanlivost a odolnost s biologickou rozložitelností. Tyto nezaměnitelné vlastnosti už dávno objevili staří Číňané, kteří ze starých kusů konopných textilií začali vyrábět papír. Bez jakýkoliv obav můžeme konopný odpad odkládat na kompost nebo spálit, a potom dále vracet na pole ve formě hnojiva. Kdežto u syntetických vláken a textilií si to dovolit nemůžeme, protože tyto látky často ohrožují naše zdraví, jsou obtížně recyklovatelná a jejich spalování je velice nebezpečné. [] 4.1. Délka konopných vláken Délka technických vláken, která kolísá od 100 do 00 cm, výjimečně i 300cm je délkou vlákna maximální. Nejdelší možné délky dosahují jen vlákna, která jsou už pročesaná. Pro zlepšení zpracovatelnosti se vlákna trhala na kratší úseky. V současné době je problém velké délky vláken řešen tak, že stonky jsou sklízeny na dvakrát, kdy při první seči jsou sklízeny pouze vrchní části. Větší část vláken bývá kratší. Délka konopné koudele se pohybuje okolo 0 cm. [1] Konopná vlákna 15

17 Obr. 3 Sklizeň technického konopí [10] 4.. Pevnost konopných vláken Konopná vlákna jsou pevnější v tahu než je pevnost lnu, bavlny, vlny, juty nebo hedvábí. Absolutní pevnost konopných vláken se pohybuje mezi 5-80 cn, specifická pevnost GPa a tržná délka km. Pevnost za mokra je o 0% vyšší, než za sucha a vlákno je velmi odolné proti vodě (i mořské). [1] 4.3. Pružnost konopných vláken Konopné vlákna jsou asi o 5% méně pružnější než bavlna a jejich odpor v kroucení je dokonce asi o 75% nižší než u bavlny. Daleko lépe si vede konopí v poměru k pružnosti lněných vláken. [1] 4.4. Jemnost konopných vláken Jemnost jednoduchých buněčných vláken konopí je mezi 15 µm 50 µm. Samozřejmě vlákna technického konopí jsou hrubší než ostatní vlákna rostlinných surovin (len, bavlna) a tím dochází k daleko větší kolísavosti jejich tloušťky. Přesto po Konopná vlákna 16

18 patřičném zpracování se z něj vyrábí textilie pro oděvní použití. Jemnost technických vláken konopí ve velké míře závisí na dokonalém mnutí a valchování. [1] Obr. 4 Ukázky textilních výrobků [] 4.5. Hebkost konopných vláken O hebkosti vláken se moc mluvit nedá, protože vlákna konopí jsou spíše tvrdá a zdřevnatělá. Hebkost závisí na měkkosti, jemnosti a čistotě suroviny. Lze ji také definovat jako ohybové vlastnosti vlákna. Z toho vyplývá,že hebkost je funkcí tloušťky vlákna. Dobře uskladněné a delší dobu odleželé konopí může vykazovat lepší omak (hebkost). [] 4.6. Barva konopných vláken Kvalitní vlákna konopí mají spíše světlou, plavou až stříbrošedou barvu. Čím je barva vláken tmavší, tím méně je kvalitní materiál. Nedomočené konopí má barvu nazelenalou a přemočené naopak nahnědlou až šedavou. Pro textilní výrobky se vlákna bělí. [1] Konopná vlákna 17

19 4.7. Lesk konopných vláken Zdravý lesk konopných vláken zjasňuje a osvěžuje barvu. Zdravý lesk má dobře močené konopí, které je sklizené ve správný čas. Lesk přemočeného konopí je mdlý až zcela matný. [1] 4.8. Čistota konopných vláken Čistota konopí závisí na dokonalém mnutí a valchování surových vláken. Čistota je nejdůležitější podmínka pro dobrou spřadatelnost pro jemné příze, které se používají při tkaní prostěradel, utěrek a dalších tkanin. [1] 4.9. Navlhavost konopných vláken Konopná vlákna dokáží na vzduchu navlhnout až do 15%, ale pro obchod se připouští vlhkost pouze do 1%. Konopí je velmi odolné proti vlivům atmosférické vlhkosti. Proto je výhodné konopná vlákna používat na plachty, provazy a lana, které jsou vystaveny účinkům deště, vlhka, mořské vody a pod. [1] 5. Kotonin Název kotonin je odvozen z anglického slova Cotton- v překladu bavlna. Kotonin se vztahuje k jemným, jednobuněčným vláknům tzv. pravlákna, která se uvolňují při chemické cestě z technických stonkových vláken lnu a konopí. Jejich délka, vzhled i omak se hodně podobají bavlně. A proto se proces, kde se uvolňují základní buňky z technických vláken, nazývá kotonizace neboli zbavlňování. Nejlepší vlákna pro spřádání jsou vlákna kotonizovaná ze lnu a konopí. Konopný kotonin je u nás považován za nejlepší, a lněný kotonin za dobrý. Kotonin není plně hodnotnou surovinou, a musíme ho brát jako náhražku, proto ho většinou spřádáme společně s bavlnou. Konopná vlákna 18

20 Nejčastější je kotonizovaný len, který má obsah čisté celulózy (buničiny) asi 85%, a dále má asi 15% látek necelulosových. Z těchto 15% připadá asi 9% pro látky bezdusíkaté neboli pektin, lignin (dřevovina), třísloviny, barviva a vosky. Dále je tu asi 4,5% látek dusíkatých tzv. proteinů. U konopných vláken je podíl ligninu o něco vyšší než u lnu. Právě kotonizačním procesem odstraňujeme z technických vláken bezdusíkaté látky. Nejprve se rozpouštějí a odstraňují pektinové látky, které tvoří tmel, jímž jsou základní buňky v technickém vlákně k sobě připoutány. Potom se odstraňuje veškerý povrchový lignin (dřevovina), který obklopuje vlákna a tvoří podstatnou část nečistot (pazdeří). Nejčastější zbavlňování lýkových vláken se provádí chlorováním a po tomto procesu následuje loužení v alkalickém roztoku louhu sodného. 6. Úpravy konopných vláken 6.1. Enzymová úprava vlákenných surovin lnu a konopí Největším trendem v Evropě v posledních letech jsou projekty a technologie, které se zaměřují na nepotravinářské využití zemědělské půdy, obnovitelné zdroje, biotechnologie, ekologii a bezodpadovou produkci. Na druhé straně se snaží vyrábět kvalitní výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Orientace je na funkční a ochranné textilie, technické využití textilních materiálů pro perspektivní a rostoucí sektory průmyslu jako např. výroba automobilů, stavebnictví, zdravotnictví a mnohé další. Enzymy neboli biokatalyzátory dokáží vše, na co si pomyslíme, protože žádný proces v přírodě se bez jejich aktivity neobejde. Biokatalyzátory rozkladných a výstavbových reakcích se objevují ve všech živých organismech. V minulých desetiletích jejich průmyslové využití bylo velice obtížné, protože byla omezena jejich průmyslová produkce s vysokými náklady. Kvůli těmto nákladům musela být i vysoká cena a tudíž pro zpracovatele to byla cena neakceptovatelná. V dnešní době se situace s enzymy výrazně zlepšila. Na dnešním trhu je nepřeberné množství různých enzymů, Konopná vlákna 19

21 které jsou vhodné pro různé typy aplikací v libovolném průmyslovém množství. Dobrá zpráva pro uživatele je, že i ceny jsou stále příznivější. [4] Jediná česká firma, která vyvíjí a následně také vyrábí enzymy v průmyslovém měřítku pro oblast textilu a jeho příbuzných aplikací, se nazývá Inotex. Firma Inotex už řadu let nabízí a prodává enzymy pro technologie zpracování lněných přástů před mokrým dopřádáním. Tyto enzymy se nazývají Texazym PF a Texazym DLG. V oblasti zušlechťování lněných, konopných a směsových textilií máme další fungující aplikace enzymů, které fungují na enzymové technologii bio- vyvářky s enzymem Texazym SC. Do této skupiny patří také enzym Texazym DOX. Ten dokáže odstranit zbytky peroxidu z lázně po bělení, a dále při následném barvení zajišťuje zvýšení výtěžnosti hlavně reaktivním barvivům. Pro oblast, kde se zpracovává konfekce, skvěle fungují enzymy pro seprané efekty na denimu typu stonewash Texazym AB, pro barevné efekty Texazym LOOK. A dále je tu ještě enzym pro odchlupení a odžmolkování lněné, konopné a ramiové konfekce s názvem Texazym AP. V dnešní době je velice vysoká poptávka po textiliích z bambusového vlákna. Tyto textilie mají řadu funkčních výhod jako např. antibakteriální účinnost. Pro tyto textilie byl speciálně zařazen Texazym BAM, který eliminuje vysokou nežádoucí chlupatost a současně měkčí vlákna. [9] Firma Inotex pokračuje také ve vývoji a použití enzymů pro nové technologie směřující svým charakterem a výsledkem do oblastí bezodpadových ekologických zpracování obnovitelných zdrojů. Mezi tyto nové vývojové směry patří snahy o zefektivnění, vyšší výnosy a menší rizika ztrát při prvotních procesech zpracování vlákenných surovin, tj. při rosení lnu a konopí, kde Inotex spolupracuje se společností Agritec. Testováním enzymových produktů Texazym SER aplikovaných přímo na poli postřikem již bylo dosaženo prvních úspěchů spočívajících ve znatelném zvýšení výdajnosti dlouhého vlákna u postřikovaných ploch lnu. [4] Konopná vlákna 0

22 Pro výrobu jemného vlákna s vyšší tržní hodnotou je enzymová kotonizace a další typy enzymového zjemňování, separace a elementarizace vláken konopí velice důležité. Zde jsou další možnosti aplikace enzymů pro alternativní využití lýkových vláken. Tyto produkty se nazývají Texazym BFE, Texazym SCW a Texazym DLG. Při mechanickém rozvolňování vláken a zároveň používání těchto enzymů, získáváme vlákno o takové jemnosti, čistotě, povrchu a vlastnostech, které je výborně připraveno pro předení bavlnářskou rotorovou nebo prstencovou technologií. To samé platí pro alternativní aplikace v netkaných technických a oděvních textiliích. [4] Konopná vlákna 1

23 Praktická část Pro tuto práci byl vyhotoven experiment, který zjišťoval geometrické a mechanické vlastnosti konopných vláken, které byly upraveny speciálními technologiemi, hlavně enzymaticky. V experimentu byly použity tři druhy upravených vláken. První konopné vlákno bylo upraveno enzymem Texazym SCW opt., druhé konopné vlákno bylo upraveno enzymem Texazym SCWKS a třetí konopné vlákno bylo upraveno enzymem Texazym LOOK. Postup experimentu byl pro všechny typy upraveného konopí stejný, tzn. že vše se opakovalo třikrát. 7. Postup práce Nejdříve byla měřena délka vláken všech tří vzorků upraveného konopí. Toto měření bylo prováděno ručně. K tomuto měření bylo zapotřebí kontrastní deska, glycerin, jehla a milimetrové pravítko. Na tuto černou, skleněnou kontrastní desku byl nakapán glycerin, rozetřen po desce papírovým ubrouskem nebo prstem. Z chomáče konopných vláken byla vytahována jednotlivá vlákna a vyrovnávána na kontrastní desku. U vláken bylo největší snahou, aby byla vypnuta do co nejrovnějšího tvaru, poté bylo provedeno měření délky milimetrovým pravítkem a poznamenána tato délka na papír. Pro vlákna upravena enzymem Texazym SCW opt. bylo provedeno 680 měření jejich délky. Dále pro vlákna upravena enzymem Texazym SCWKS bylo provedeno 53 měření jejich délky a pro třetí vlákna upravena enzymem Texazym LOOK bylo provedeno 510 měření jejich délky. Dále s těmito naměřenými hodnotami bylo pracováno tak, že pro každý upravený vzorek byl otevřen program Excel a všechny naměřené hodnoty byly zpracovány a rozděleny do velikostních tříd. Každá šířka třídy má svoji dolní a horní hranici (l jd l jh ). Pro vlákna upravena enzymem Texazym SCW opt. bylo vytvořeno 13 Konopná vlákna

24 velikostních tříd a interval mezi dolní a horní hranicí je 0,7 cm. Vlákna upravena enzymen Texazym SCWKS mají 1 velikostních tříd a interval mezi dolní a horní hranicí je opět 0,7 cm. A nakonec vlákna upravena enzymem Texazym LOOK mají 13 velikostních tříd a interval mezi dolní a horní hranicí je také 0,7 cm. Dále bylo pokračováno v programu Excel. Z každé šířky třídy byl vypočítán třídní znak (l j ), který je uprostřed šířky třídy. Po třídním znaku byla vytvořena absolutní četnost (n j ), tzn. kolik vláken se vešlo do požadovaného intervalu šířky třídy. Nakonec z tohoto počtu byla udělána celková suma (Σ). Dále byla počítána relativní četnost j-té třídy (f j ): f j = nj n * 10 [%] (1) Po relativní četnosti j- té třídy byl prováděn výpočet měrné relativní četnosti (p j ): pj = nj n * lj * 10 [%] () A po měrné relativní četnosti byla provedena relativní součtová četnost (P j ): j fj = j = k j = k [ ] P j = pj * lj % j (3) Konopná vlákna 3

25 Tab. 1 Naměřené a vypočítané hodnoty pro Texazym SCW opt. číslo šířka třídy třídní absolutní relativní měrná rel. rel. součtová výpočet výpočet třídy j ljd- ljh [cm] znak lj [cm] četnost nj (1) četnost fj [%] četnost pj [%] četnost Pj [%] lj* nj (lj- Ī) *nj 1,3-,9,6 7 3,97 0, , 119,07 3,0-3,6 3, ,44 1,544 96,03 346,5 05,8 3 3,7-4, ,9,59 80, ,8 4 4,4-5,0 4,7 153,5,5 55,9 719, ,1-5,7 5, ,41 1,441 3,79 59, 48,0 6 5,8-6,4 6, ,03 1,103 18,38 457, ,5-7,1 6,8 5 3,68 0,368 7, ,5 8 7,- 7,8 7,5 11 1,6 0,16 3,68 8,5 86,4 9 7,9-8,5 8, 3 0,44 0,044,06 4,6 36, ,6-9, 8,9 4 0,59 0,059 1,6 35,6 70, ,3-9,9 9,6 1 0,15 0,015 1,03 9,6 4, ,0-10,6 10,3 4 0,59 0,059 0,88 41, 15, ,7-11,3 11 0,9 0,09 0,9 79,38 Σ ,8 Histogram četností relativní četnost fj [%] ,6 3,3 4 4,7 5,4 6,1 6,8 7,5 8, 8,9 9,6 10,3 11 třída lj [cm] Obr. 5 Histogram- grafické znázornění souboru měření délky vláken SCW opt. Konopná vlákna 4

26 Staplový diagram 1 10 lj [cm] Pj [%] Obr. 6 Staplový diagram vláken SCW opt. Potom následovaly výpočty rozptylu (s ) pro vlákno upravené SCW opt., které vyšlo 1,674 cm, směrodatná odchylka (s), která vyšla 1,9 cm. Variační koeficient (v), který vyšel 7,45% a naposled 95% interval spolehlivosti střední hodnoty délky vláken (IS), který vyšel v intervalu <4,603 4,797>. Podrobné výpočty jsou v přílohách. s = 1 n 1 k ( l j l) * n j [ cm ] j = 1 (4) s = s [ cm] (5) v = s l * 10 [%] (6) IS = l ± 1,96 * s n (7) Konopná vlákna 5

27 Tab. Naměřené a vypočítané hodnoty pro Texazym SCWKS číslo šířka třídní absolutní relativní měrná rel. rel. součtová výpočet výpočet třídy j třídy ljd- lj [cm] znak lj [cm] četnost nj (1) četnost fj [%] četnost pj [%] četnost Pj [%] lj* nj (lj- Ī) *nj 1,3-,9,6 1,9 0, , 84,36 3,0-3,6 3,3 45 8,60 0,86 97,71 148,5 171,36 3 3,7-4, ,93 1,893 89, ,03 4 4,4-5,0 4,7 10,94,94 70, ,49 5 5,1-5,7 5, ,5 1,65 47, ,88 6 5,8-6,4 6, ,13 1,013 30,98 33,3 38,17 7 6,5-7,1 6,8 48 9,18 0,918 0,84 36,4 115,11 8 7,- 7,8 7,5 6 4,97 0,497 11, ,46 9 7,9-8,5 8, 0 3,8 0,38 6, , ,6-9, 8,9 9 1,7 0,17,87 80,1 119, ,3-9,9 9,6 4 0,76 0,076 1,15 38,4 75, ,0-10,6 10,3 0,38 0,038 0,38 0,6 50,98 Σ ,5 1154, Histogram četností relativní četnost fj [%] ,6 3,3 4 4,7 5,4 6,1 6,8 7,5 8, 8,9 9,6 10,3 třída lj [cm] Obr. 7 Histogram- grafické znázornění souboru měření délky vláken SCWKS Konopná vlákna 6

28 Staplový diagram 1 10 lj [cm] Pj [% ] Obr. 8 Staplový diagram vláken SCWKS Pro konopná vlákna upravena enzymem Texazym SCWKS byl spočítán rozptyl (s ), který vyšel,11 cm, potom směrodatná odchylka (s), která vyšla 1,49 cm. Variační koeficient (v) vyšel 8,37% a 95% interval spolehlivosti střední hodnoty délky vláken je v intervalu <5,134 5,3794>. Konopná vlákna 7

29 Tab. 3 Naměřené a vypočítané hodnoty pro Texazym LOOK číslo třídy j šířka třídy ljd- ljh [cm] třídní znak lj [cm] absolutní četnost nj (1) relativní četnost fj [%] měrná rel. četnost pj [%] rel. součtová četnost Pj [%] výpočet lj* nj výpočet (lj- Ī) *nj 1,7-3, ,78 1, ,89 3,4-4,0 3,7 7 14,1 1,41 89, 66,4 5,37 3 4,1-4,7 4,4 8 16,08 1,608 75,1 360,8 11,67 4 4,8-5,4 5, ,98 1,098 59,0 85,6 1,49 5 5,5-6,1 5, ,71 1,471 48, ,89 6 6,- 6,8 6,5 41 8,04 0,804 33,33 66,5 35,9 7 6,9-7,5 7, 63 1,35 1,35 5,9 453,6 166,93 8 7,6-8, 7,9 0 3,9 0,39 1, ,37 9 8,3-8,9 8,6 16 3,14 0,314 9,0 137,6 146, ,0-9,6 9,3 8 1,57 0,157 5,88 74,4 111, ,7-10, ,59 0,059 4, ,8 1 10,4-11,0 10,7 11,16 0,16 3,73 117,7 89, ,1-11,7 11,4 8 1,57 0,157 1,57 91, 71,71 Σ ,8 1933,5 Histogram četností relativní četnost [%] ,0 3,7 4,4 5,1 5,8 6,5 7, 7,9 8,6 9,3 10,0 10,7 11,4 třída lj [cm] Obr. 9 Histogram- grafické znázornění souboru měření délky vláken LOOK Konopná vlákna 8

30 Staplový diagram 1 10 lj [cm] Pj [%] Obr. 10 Staplový diagram vláken LOOK A do třetice byly spočítány hodnoty pro vlákna upravena enzymem Texazym LOOK, kde rozptyl (s ) je 3,799 cm, směrodatná odchylka (s) je 1,95 cm. Variační koeficient (v) je 34,99% a 95% interval spolehlivosti střední hodnoty délky vláken je <5,403 5,741>. Další část experimentu spočívala v tom, že měření bylo přesunuto k přístrojům Vibroskop 400 a potom Vibrodym 400. Tyto přístroje jsou od firmy Lenzing. Obr. 11 Přístroje firmy Lenzing Konopná vlákna 9

Konopí obnovitelný zdroj energie

Konopí obnovitelný zdroj energie Konopí obnovitelný zdroj energie Konopí, atinským názvem cannabis je zařazeno do čeledě konopovitých rostlin, stejně jako chmel. Původem pochází z Asie. Zahrnuje 3 rody : Cannabis indica (konopí indické)

Více

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

Ing. Stanislav Krmela, CSc. Ing. Stanislav Krmela, CSc. KONOPÍ LEN Textilní užití přírodních vláken Oděvní textilie Textilie uspokojující potřeby bydlení stolní a ložní prádlo, dekorační a nábytkové textilie, podlahové krytiny

Více

Dílčí projekt: Textilie pro speciální aplikace 3. etapa: Textilie z odpadních a recyklovaných materiálů

Dílčí projekt: Textilie pro speciální aplikace 3. etapa: Textilie z odpadních a recyklovaných materiálů 3.1. Odpadní vlákenné podíly lýková vlákna - řešitel INOTEX s.r.o., VUB a.s., TUL Kotonizace odpadních podílů lýkových vláken souhrnná zpráva (Inotex Antonov rešerše, řešení, VUB), interní norma stupeň

Více

Interní norma č. 22-108-01/01 Rozlišení lnu a konopí ve formě vláken Kroucení vláken při dehydrataci

Interní norma č. 22-108-01/01 Rozlišení lnu a konopí ve formě vláken Kroucení vláken při dehydrataci Kroucení při dehydrataci Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 16.12. 2003. Předmět normy Len a konopí jsou celulózová

Více

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 7.12.2004. Předmět normy Tato norma stanoví postup měření průměru příze a celkové

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Úvod Kartografický papír Závěr Literatura Konec Kartografický papír

Úvod Kartografický papír Závěr Literatura Konec Kartografický papír Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Kartografický papír Autor: Jaroslav Bušta, Eva Fiedlerová Editor: Zlata Šmejdová Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 5

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 5 PŘEDNÁŠKA 5 π n * ρvk * d 4 n [ ] 6 d + s *0 v m [ mg] [ m] Metody stanovení jemnosti (délkové hmotnosti) vláken: Mikroskopická metoda s výpočtem jemnosti z průměru (tloušťky) vlákna u vláken kruhového

Více

Hlavní použití: výroba papíru výroba viskózového hedvábí a celofánu výroba nitrátů celulózy výroba acetátového hedvábí

Hlavní použití: výroba papíru výroba viskózového hedvábí a celofánu výroba nitrátů celulózy výroba acetátového hedvábí CELULÓZA Buničina Struktura: Její elementární složení odpovídá vzorci C 6 H 10 O 5. Základní jednotka je ß D -glukopyranosa Spojení jednotek je glykosidickými vazbami ß 1,4 do lineární struktury s množstvím

Více

Experimenty s textilem ve výuce fyziky

Experimenty s textilem ve výuce fyziky Experimenty s textilem ve výuce fyziky LADISLAV DVOŘÁK, PETR NOVÁK katedra fyziky PdF MU, Brno Příspěvek popisuje experimenty s využitím různých vlastností textilií a jejich využití ve fyzice na ZŠ. Soubor

Více

Evropský konopářský průmysl v letech 2001 až 2004: Pěstování, suroviny, výrobky a trendy

Evropský konopářský průmysl v letech 2001 až 2004: Pěstování, suroviny, výrobky a trendy Evropský konopářský průmysl v letech 2001 až 2004: Pěstování, suroviny, výrobky a trendy Autor: Michael Karus, koordinátor Evropského konopářského sdružení (EIHA) a ředitel Nova-Institutu (Německo), únor

Více

IZOLAČNÍ MATERIÁLY. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_638_Izolační materiály_pwp

IZOLAČNÍ MATERIÁLY. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_638_Izolační materiály_pwp IZOLAČNÍ MATERIÁLY Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_638_Izolační materiály_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu VZDUCH Venkovní Rozvoj učebna kreativity, využití poznávání školní různých zahrady druhů pro materiálů, rozvoj polytechnických

Více

DŘEVO pracovní list II.

DŘEVO pracovní list II. DŘEVO pracovní list II. Autor : Marie Provázková Stručný popis : Pracovní list seznamující žáky s druhy dřeva, jeho stavbou a využitím. Obsahuje různé typy úkolů - doplňovačky, přivazovačku,výpočtovou

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_018 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ .4.6 Hookův zákon Předpoklady: 405 Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 500 P 50 0,0015 0,00 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ U je normálové napětí přímo úměrné relativnímu

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru Fakulta elektrotechnická KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY ELEKTRICKÉ STROJE Laboratorní cvičení LS 2013/2014 Měření ztrát 3f transformátoru Cvičení: Po 11:10 12:50 Měřící tým: Petr Zemek,

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce Progres in textile science and technology TUL Liberec 24 Pokroky v textilních vědách a technologiích TUL v Liberci 24 Sec. 9 Sek. 9 Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 15 Modřín Ing. Hana

Více

Dráty a lana. Přehled výrobků

Dráty a lana. Přehled výrobků Přehled výrobků 29 Pár slov k lana ocelová a jejich složení Jeden pramen lana se skládá z jedné nebo více vrstev lanových drátů, šroubovitě vinutých kolem jádra. Pramencové lano je tvořeno jednou nebo

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika

VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika Topol osika (osika obecná) Populus tremula L. Strom středních rozměrů se

Více

29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/279. Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování nebo opracování, která udělují nepreferenční původ

29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/279. Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování nebo opracování, která udělují nepreferenční původ 29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/279 PŘÍLOHA 22-01 Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování opracování, která udělují nepreferenční původ ÚVODNÍ POZNÁMKY 1. Definice 1.1. Výrazy výroba,

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Dr.Ing. Přemysl Fiala Ing. Dušan

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_ Y_52_INOVACE_ 2_INOVACE_ZBP1_5364VAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 4

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 4 PŘEDNÁŠKA 4 PODMÍNKY PRO Vlastnosti charakterizující vnější formu textilií Hmotnost Obchodní hmotnost - je definována jako čistá hmotnost doplněná o obchodní přirážku Čistá hmotnost - je to hmotnost materiálu

Více

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Autor a zpravodaj: postgraduální student Státní zemědělské univerzity v Petrohradu, S.S. Skrenževsky

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 1 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

Stavba těla rostlin. VY_32_Inovace_05_10_stavba_těla_rostlin_2.notebook. March 23, 2013. Škola. Vzdělávací oblast. Anotace.

Stavba těla rostlin. VY_32_Inovace_05_10_stavba_těla_rostlin_2.notebook. March 23, 2013. Škola. Vzdělávací oblast. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Stavba těla rostlin Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr. Zuzana Drahotová

Více

PASSION GOLD COLOR, WEISS

PASSION GOLD COLOR, WEISS MAIT 500ml, 5L, volně do vlastních nádob Velmi silný univerzální čistič /koncentrát/ MAIT se používá na mytí, čištění a odmaštění: Kachliček, dlaždic, keramických a PVC podlah, teras, skleněných povrchů,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PŘÍRODNÍ ROSTLINNÁ VLÁKNA JAKO VYZTUŽUJÍCÍ MATERIÁL POLYMERNÍCH SYSTÉMŮ VLIV PLNĚNÍ NA VYBRANÉ MECHANICKÉ PARAMETRY NATURAL PLANT FIBERS

Více

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY Test z teorie 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání:

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání: Protokol č. 1 Tloušťková struktura Zadání: Pro zadané výčetní tloušťky (v cm) vypočítejte statistické charakteristiky a slovně interpretujte základní statistické vlastnosti tohoto souboru tloušťek. Dále

Více

Aktivita Malá naučná stezka Využití stromů a keřů

Aktivita Malá naučná stezka Využití stromů a keřů Aktivita Malá naučná stezka Využití stromů a keřů Autor: Ing. Jana Radová (text, foto) Javor mléč je sadovnicky využívaná dřevina, má velký významný jako alejový strom či uliční stromořadí ve městech.

Více

TEXTILNÍ STROJE. Úvod do strojírenství (2009/2010) 10/1 Stanislav Beroun

TEXTILNÍ STROJE. Úvod do strojírenství (2009/2010) 10/1 Stanislav Beroun TEXTILNÍ STROJE Umění zpracovávat vlákna do vhodných útvarů pro potřeby člověka 4000 let před n.l. Vlákna: Přírodní - rostlinná ze semen (bavlna, kokos, ) lýková (len, konopí, juta, ) z listů (sisal, konopí,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_1.3.13.3._PRV TÉMA: živá příroda - rostliny ČÍSLO

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

OBSAH VITAMINŮ V MINORITNÍCH OBILOVINÁCH A PSEUDOOBILOVINÁCH

OBSAH VITAMINŮ V MINORITNÍCH OBILOVINÁCH A PSEUDOOBILOVINÁCH OBSAH VITAMINŮ V MINORITNÍCH OBILOVINÁCH A PSEUDOOBILOVINÁCH Gabrovská D.,Fiedlerová V.,Holasová M., Mašková E., Paulíčková I., Rysová J.,Winterová R.,Michalová A. 1 Výzkumný ústav potravinářský Praha

Více

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Druhy vláken Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Druhy různých vláken Přírodní vlákna Skleněná vlákna Uhlíková a grafitová vlákna Aramidová a silonová

Více

Přehled jednotlivých produktových řad

Přehled jednotlivých produktových řad O značce SALTO Salto je nová značka vyvinutá na základě nových znalostí a osvědčených technologií a zkušeností chemického průmyslu v oboru péče o sportovní materiály. Veškerá výroba a výzkum probíhá v

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 27 Ovocné dřeviny Ing.

Více

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok IES FSV UK Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I Cyklistův rok Radovan Fišer rfiser@gmail.com XII.26 Úvod Jako statistický soubor jsem si vybral počet ujetých kilometrů za posledních 1 dnů v mé vlastní

Více

Srovnávací písemná práce 7. ročník

Srovnávací písemná práce 7. ročník Srovnávací písemná práce 7. ročník I. Rozmanitost polních ekosystémů 1. Na konkrétním příkladě vysvětli pojem společenstvo organismů 2. Čím je tvořen ekosystém? 3. Uveď dva základní typy ekosystémů. 4.

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008

Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008 Sklizeň rostlin Laboratorní průvodce Úloha Skliďte vypěstované rostliny kukuřice, určete jejich čerstvou a suchou hmotnost. Stanovte přírůstek biomasy pro každou variantu pěstování a porovnejte variaty

Více

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí Jeřáb ptačí Sorbus Aucuparia L. Strom menšího vzrůstu s rovným kmenem,

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: : 9. 1-27. 2. 2015

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: : 9. 1-27. 2. 2015 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 761 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB50 Číslo materiálu 50 Autor Bc. Ivana

Více

Bavlna Ziskání vláken Třidění a klasifikace Obchodování Použití Udržba Lýková vlákna Získání, použití, udržba Vlákna z listů Získání, použití, udržba

Bavlna Ziskání vláken Třidění a klasifikace Obchodování Použití Udržba Lýková vlákna Získání, použití, udržba Vlákna z listů Získání, použití, udržba Přednáška č.3 Bavlna Ziskání vláken Třidění a klasifikace Obchodování Použití Udržba Lýková vlákna Získání, použití, udržba Vlákna z listů Získání, použití, udržba Vlákna z plodů Získání, použití, udržba

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

Integrovaná střední škola, Slaný

Integrovaná střední škola, Slaný Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: VY_32_INOVACEJANJA_TECHNOLOGIE_T_20 Hydrotermická úprava dřeva Technologie

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

OD BAVLNY K RUČNÍKŮM TYPY RUČNÍKŮ UDRŽOVÁNÍ FROTÉ RUČNÍKŮ MEZINÁRODNÍ PRACÍ SYMBOLY

OD BAVLNY K RUČNÍKŮM TYPY RUČNÍKŮ UDRŽOVÁNÍ FROTÉ RUČNÍKŮ MEZINÁRODNÍ PRACÍ SYMBOLY OD BAVLNY K RUČNÍKŮM TYPY RUČNÍKŮ UDRŽOVÁNÍ FROTÉ RUČNÍKŮ MEZINÁRODNÍ PRACÍ SYMBOLY www.caress.cz Import & Distribution 1 OD BAVLNY K RUČNÍKŮM Základní surovinou froté ručníků je bavlna. Toto přírodní

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 336/55 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1165/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu

Více

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 1. Solver Program Solver slouží pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat. Základem

Více

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, matematika

Více

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk Krátce o Nanoprotech výrobcích: Nanoprotech spreje fungují na bázi nejnovějších nanotechnologií. Vyžadují minimální přípravu povrchu. Lehce pronikají

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 19. 7. 11. 9. 2012

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 19. 7. 11. 9. 2012 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 518 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Techagro Brno 30. 3. 3. 4. 2014

Techagro Brno 30. 3. 3. 4. 2014 Techagro Brno 30. 3. 3. 4. 2014 modulární diskový secí stroj Falcon 6 oceněn mezinárodní odbornou komisí GRAND PRIX TECHAGRO Modulární diskový secí stroj Falcon 6 umožňuje uživatelům volbu různých pracovních

Více

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý Nanotechnologie Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s nanotechnologiemi.

Více

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: 1 Pracovní úkoly 1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: a. platinový odporový teploměr (určete konstanty R 0, A, B) b. termočlánek měď-konstantan (určete konstanty a,

Více