JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?"

Transkript

1 JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, , 2 2 L.Bláha Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně, Drnovská 507, , 3 L.Dotlačil,Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně, Drnovská 507, , V rámci konání česko-slovenského semináře Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007, který byl pořádán ve dnech ve VÚRV Praha Ruzyně v.v.i., se uskutečnil workshop. Nosným tématem workshopu bylo hodnocení, jakým vlastnostem rostlin v pěstování a ve šlechtění by se měla věnovat pozornost v současných měnících se klimatických podmínkách a též hledání společných zájmových oblastí a možností spolupráce výzkumu a šlechtitelů při studiu vlastností rostlin po působení stresorů, výběru zdrojů odolnosti rostlin vůči stresorům a jejich využití pro zlepšování biologického potenciálu zemědělských plodin. Jednání bylo rozděleno do několika samostatných, ale navzájem propojených částí: a) funkce rostlin, b) fyziologické parametry rostlin, c) rostlina a stres, d) změny v utváření parametrů rostlin, e) genetické zdroje. Některé projednávané tématické okruhy byly v rámci jednání ve workshopu detailně řešené a to až na úrovni jednotlivých metabolických reakcí. Závěry, které vyplynuly z workshopu jsou zde prezentovány pouze v obecné rovině, vzhledem k zaměření tohoto periodika. VÝSLEDKY JEDNÁNÍ Současně pěstované plodiny a jejich odrůdy vzhledem ke zvětšujícím se výkyvům v průběhu počasí (a změnám klimatu) nemají již potřebnou požadovanou agroekostabilitu. Metody aplikované ve šlechtění a zkoušení odrůd tento problém neřeší v dostatečné míře; šlechtění se dosud orientuje na poměrně úzké cíle. Rovněž výběr, hodnocení a využití genových zdrojů zpravidla dostatečně nepočítá s uvedenými změnami a výkyvy počasí. 1

2 Vzhledem k uvedeným skutečnostem a vlastnostem současného sortimentu odrůd je pravděpodobné, že jako zdroje genetické diversity pro šlechtění bude nutno použít širší spektrum materiálů, mj. krajové odrůdy a plané druhy, které vynikají větší plasticitou v reakci na průběh povětrnostních podmínek. Funkce rostlin velmi úzce souvisí s jejich fyziologickými parametry. Je nutné si uvědomit, že fyziologické parametry rostlin se liší i podle charakteru vegetativních a generativních orgánů rostlin. Existuje řada orgánů rostlin a vlastností, kterým by měla být věnována pozornost, včetně způsobů pěstování a jednotlivých zásahů v krajině, které jsou uvedeny v následujícím přehledu. 1. Fotosyntéza Základní a nezastupitelnou funkcí rostlin je fotosyntéza, která je předpokladem existence vyšších forem života na Zemi.Vedle přeměny energie slunečního záření a CO 2 na organické látky má bezesporu klíčový význam fixace CO 2 a postupná změna atmosféry během evolučního vývoje života na Zemi; dále i vznik půdy a utváření krajiny. Je tedy možné uvést, že rostliny jsou nejdokonalejším klimatizačním zařízením na Zemi, neboť ve svém okolí dokáže snížit teplotu vzduchu a zároveň zvýšit jeho relativní vlhkost. V případě nadzemních orgánů, tedy především fotosyntetického aparátu rostlin, je nutné se zaměřit na sledování odolnosti těchto orgánů vůči stresorům a to především s ohledem na typ a délku jejich funkčního působení. Z fyziologických charakteristik by bylo vhodné se zaměřit detailněji na studium fotosyntézy, nejenom vzhledem k její rychlosti, ale také s ohledem na změny biochemických reakcí, otevírání a uzavírání průduchů, vodivost průduchů, změnám obsahu a charakteru chlorofylů a ostatních rostlinných barviv. Nezanedbatelnou roli hraje velikost a utváření listové plochy, ale také postavení listů na stonku, s možností regulace dopadajícího slunečního záření na jejich povrch. Jedná se o zvýšení využití dopadajícího slunečního záření v průběhu fotosyntetického procesu. Možnou metodou sledování je též diskriminace C Ranost Rostliny s rychlejším růstem a vývojem nadzemních a podzemních orgánů od začátku vegetace uniknou stresovému působení tepla a sucha v důležitých fázích růstu v letním období. Ranost může tedy nepřímo zlepšit odolnost rostlin vůči negativním fyzikálním vlivům (důležité fáze růstu sucho a vysoké teploty zasáhnou méně). Z pohledu zemědělské prvovýroby je nutné si uvědomit skutečnost, že pěstované, ale i plané rostlinné druhy jsou 2

3 během svého ontogenetického vývoje více či méně delší dobu omezovány negativním působením vlivů vnějšího prostředí a je možné stanovit index průběhu stresu. Vzhledem k obranným mechanismům rostlin vůči negativním fyzikálním vlivům je vhodné odolnost vůči stresorům charakterizovat celou řadou fyziologických reakcí, například změnami osmotického přizpůsobení rostlin, změnami hladin obranných proteinů (např. prolinu), antioxidační kapacitou rostlin, atd. Obdobná situace je i v případě biotických stresorů (plevelné druhy rostlin, choroby a škůdci). 3. Fyziologie stresu Aby bylo možné vytvořit vhodný kultivar vyhovující měnícím se podmínkám prostředí je nutné se zaměřit na detailnější studium stresové fyziologie rostlin a to nejenom v teoretickém, ale také v tzv. aplikovaném výzkumu a tyto poznatky předávat šlechtitelům. Jedná se zejména o vliv sucha, vysoké teploty a zvyšující se variabilitu průběhu počasí. Ze strany šlechtitelů by mělo jít o jasné definování požadavků na výzkumné báze jednotlivých pracovišť AV, VÚ a VŠ. Cílem takové společné spolupráce by mělo být vyhodnocení vhodných znaků (včetně fyziologických) pro efektivní selekci, vývoj expeditivních selekčních metod (screening), ale i nezbytných metod pro standardní (přesné a opakovatelné) hodnocení genotypů. Dalším společným úkolem je výběr druhů a odrůd, které by byly vhodné pro pěstování v podmínkách snížených vstupů, popř. v organickém zemědělství. Problémem jsou fyziologické a genetické rozdíly mezi jednoletými a víceletými plodinami, ale především rozdíly v produkčních vlastnostech šlechtěných rostlin. 4. Kořeny Mezi dosud nedostatečně prozkoumané rostlinné orgány patří kořeny. I přesto, že kořenový systém zajišťuje příjem a vedení vody, živin z půdy do nadzemních orgánů, řadu metabolických procesů, tvorbu fytohormonů a ukládání zásobních látek a v neposlední řadě hraje velmi významnou roli v reakci na stresové prostředí, není této části rostliny věnována stále dostatečná pozornost. Vlastnosti kořenového systému a jeho metabolické funkce přímo odráží i působení abiotických stresorů na rostliny a nepřímo ovlivňují celou řadu biochemických procesů v nadzemní části rostlin, morfologické a anatomické vlastnosti rostlin ale i výnos - tedy tvorbu nadzemní biomasy. Z hlediska reakce na vnější prostředí kořeny jsou nejcitivější orgán rostliny. Na základě vlastností kořenového systému lze např. vybírat odolné rostliny vůči suchu, jak je tomu v současnosti např. v Austrálii, nebo v minulosti také u nás, jak dokládá šlechtění 3

4 ječmenů diamantové řady ve druhé polovině 20 století atd. Pro nadzemní biomasu je jedním z ukazatelů odolnosti (nejenom) vůči vodnímu deficitu efektivnost využití vody, která charakterizuje poměr fotosyntézy a transpirace, utváření a postavení listového aparátu na stonku, počet a otevřenost průduchů, výskyt trichomů a u klasu výskyt osin. 5. Fytohormony Není možné opomenout fytohormony a jejich vliv na průběh působení stresu. U řady fytohormonů byl již prokázán pozitivní vliv na eliminování negativního působení stresorů na rostliny (např. ABA, brassinosteroidy). Otázka působení fytohormonů na stresované rostliny není doposud zcela jednoznačně ve všech směrech objasněna a proto je nutné tuto problematiku sledovat. 6. Vitalita semen, efektivnost využití vody na začátku a během vegetace. Uvedená problematika byla také sledovaná na zasedání ESA v loňském roce ve Varšavě. Na uvedeném setkání evropských agronomů byla také řešena problematika kvality osiva a technologie zpracování osiva a jeho následné distribuce až k farmáři. ESA navrhuje sledovat rychlost startu enzymatických reakcí semen, jenž souvisí s klíčením. Neopomenutelné hledisko je též efektivnost využití vody semeny (ale i během vegetace), tzn. nutné množství vody využitelné pro započetí klíčení, včetně nebezpečí postupné ztráty vody během klíčení v případě přechodného sucha. Podle současných poznatků by plodiny měly mít včasný a rychlý nárůst biomasy s odpovídajícím kořenovým systémem který může významně ovlivnit kvalita semen. První etapou vytvoření porostu je kvalita osiva a termín výsevu. Zde je možné využít znalostí fyziologů, kteří se zabývají klíčením semen kdy lze např. určit, která semena (plodin a odrůd) lépe využijí při klíčení vodu, mají větší energii klíčení, a tedy později mohou urůst plevelům, ale také stresorům. Efektivnost využití vody v době klíčení, odolnost vůči negativním vnějším faktorům a vitalita významně přispívají ke snížení rozdílu mezi laboratorně stanovenou klíčivostí a polní vzcházivostí ale i k tvorbě porostu a k jeho odolnosti vůči fyzikálním vlivům. 4

5 7. Současný systém povolování nových odrůd není ve směru plasticity odrůdy, ale spíše morfologické homogenity daného genetického materiálu. Zadáním pro postup šlechtitele je jak dosáhnout požadovaných parametrů nové odrůdy. Tuto otázku je možné zodpovědět pouze na základě komplexních informací o dané plodině, včetně genetických a fyziologických charakteristik a agronomických požadavků. U genetických zdrojů, zejména planých druhů a krajových odrůd, zcela nebo částečně chybí jejich fyziologický popis rychlost fotosyntézy, transpirace, efektivita využití vody, velikost a délka utváření fotosyntetického aparátu rostliny, transport asimilátů a jejich rozdělení v rámci rostlinných orgánů apod. Absence těchto poznatků omezuje efektivní využívání genofondů ve šlechtění. Po vytvoření vhodného genotypu nastává však další úkol, který by měly řešit již ve spolupráci se šlechtiteli další výzkumná či pedagogická pracoviště. Jedná se o zodpovězení otázky: Jak uvedený kultivar pěstovat a jak jej co nejlépe využít? Základní informace a doporučení pro pěstování nové odrůdy poskytuje pěstiteli již šlechtitel. Pro dokonalé poznání vlastností odrůd a jejich optimální využití je však nutný další výzkum a podrobná znalost biologických vlastností odrůdy a vývoj vhodných pěstitelských technologií, podle koncového využití produkce. 8. Rozšíření pěstování ozimů na úkor jařin. Lze též uvažovat o rozšíření pěstování ozimů na úkor jařin. U řady polních plodin se v současnosti vyskytují již obě formy a lze očekávat vývoj ozimých odrůd i u dalších druhů. Problémem však pak může být tvorba osevního postupu. 9. Ideotyp Často diskutovaným pojmem jsou tzv. ideotypy, zpravidla prezentované jako morfologický a fyziologický model rostliny, doplněný parametry požadovaných hospodářských znaků; tyto byly chápány jako cílové modely pro šlechtění rostlin. S ohledem na skutečnost, že ideotyp nelze objektivně definovat bez vazby na podmínky pěstování, zdá se vhodnější charakterizovat biologické vlastností plodin pro daný užitkový směr a pěstitelskou oblast. 5

6 10. Zachování a využívání biodiversity v zemědělství Veškeré kroky pěstitelů, šlechtitelů a ekologů by měly mít na zřeteli zachování a podporu biologické rozmanitosti v přirozených, ale i v uměle vytvořených ekosystémech, jako jsou agro a lesní ekosystémy. Na podporu biodiverzity agroekosystémů je nutné využívat genetické diversity druhů i odrůd, jejímž zdrojem jsou genofondy. Význam shromážděných a dále nově vytvářených genetických zdrojů spočívá v jejich nezbytnosti pro šlechtění, jako donorů nových znaků a vlastností pro zajištění potravin a krmiv, ale také surovin pro nezemědělské využití produktů (bioplasty, farmaceutické rostliny, chemický průmysl, fytoremediace) a energetické plodiny. Agro- biodiversita je prostředkem biologizace zemědělství, alternativou k vysokým vstupům agrochemikálií a energií a předpokladem pro dosažení setrvalého rozvoje. 11. Využití opomíjených druhů a krajových odrůd Specifické vlastnosti některých opomíjených druhů, popř. krajových odrůd, zejména jejich kvalita, odolnost k nepříznivým faktorům dává možnost jejich využití, zejména v regionálních podmínkách.(např. pohanka, proso, krajové odrůdy některých ovocných druhů..). Jiné okolnosti (např. klimatické změny) mohou napomoci rozšíření ploch např. čiroku, sóji a pod. 12. Zásahy v přírodě, volba plodin, způsob hospodaření Sledování fyziologických charakteristik rostlin je nutné nejenom s ohledem na změny klimatu, ale také na změny v agrárním sektoru, obecně v jeho přístupech ke krajině. Tyto změny spolu souvisí, neboť mezi nepříznivé zásahy do krajiny je možné zařadit zcelování pozemků, rušení remízků a mezí, necitlivé zásahy do vodního režimu krajiny, kdy se mění nejenom vzhled zemědělské krajiny, ale také hydrogeologické vlastnosti daných pozemků. Voda pak není v krajině zadržována a vytváří se rizika vodní eroze a povodní. Uvedené zásahy do krajiny často vedou k vytvoření suchých oblastí. V oblastech s výskytem stresů se často vyskytují u jednotlivých druhů a rodů i odolné genotypy a populace rostlin s rezistencí/tolerancí vůči abiotických i biotickým stresorům, které lze často využít v dalším šlechtění. 6

7 ZÁVĚRY Základní teze workshopu je možné shrnout do následujících závěrů: 1. Pro mladé, začínající vědecké pracovníky by bylo vhodné vytvořit letní školy. V letních školách by bylo představeno nejenom technické vybavení daných pracovišť a možnost další spolupráce.v případě zájmu mladých vědeckých pracovníků by se na organizaci podílely některé univerzity a výzkumné ústavy z České republiky a ze Slovenské republiky, které se účastnily konference, 2. vytvořit společnou internetovou platformu pro pracoviště, která se zabývají problematikou stresové fyziologie rostlin a pro šlechtitele, 3. v rámci biodiverzity agroekoystému dochází k posunu pěstitelských areálů plodin a jejich rozšiřování na území ČR a SR (sója, čirok, laskavce), 4. věnovat pozornost opomíjeným plodinám, které nevyhovovaly velkoplošnému pěstování, ale mohou nalézt uplatnění v multifunkčním zemědělství, orientovaném na kvalitu produkce, 5. prohloubit studium a využívání genetických zdrojů, včetně krajových odrůd a planých druhů. Možnost doplnit databáze plodin o vybrané fyziologické charakteristiky (fotosyntéza, transpirace, využití vody apod.), 6. využít možnosti pěstovaní nových plodin (laskavce, merlík čilský apod.) a odrůd pro alternativní využití produkce (škrob, etanol, energetická biomasa atd.), 7. do krajiny vrátit rostliny, které obnoví její přirozenou biodiverzitu a zároveň pozmění mikroklima daného regionu, 8. využít rostliny pro fytoremediační účely (zvýšení půdní úrodnosti a očištění od toxických látek ) a navrácení přirozených opylovačů do krajiny, 9. navázání užší spolupráce mezi fyziology, genetiky a šlechtiteli za účelem vytvoření nejenom nových odrůd, ale také vhodných testačních metod, 10. studium fyziologických charakteristik planých druhů rostlin a krajových odrůd plodin, 11. detailnější a tedy i fyziologický popis odrůd a genetických zdrojů. 7

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY V posledních 400 tisících letech nebylo zemské klima nikdy příliš stabilní a teplá období se střídala s ledovými dobami v cyklech s periodou kolem 100 až 130 tisíc let. Podle

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více