ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty"

Transkript

1 Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk

2 Název: Motivační název: Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium vytvořený dle RVP ZV Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe. Název školy: Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc Adresa školy: Jméno ředitele: Masarykovo nám. č. 8, Šumperk Mgr. Milan Maceček Identifikační číslo organizace (IČO): Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou Zřizovatel školy Název: Adresa: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc Kontakty: telefon vedoucí odboru OŠMT Fax (OŠMT) Platnost dokumentu Platnost dokumentu od 1. září 2013 Podpis ředitele: razítko školy

3 Vzdělávací strategie na nižším gymnáziu je koncipovaná tak, aby každý žák absolvoval během prvních čtyř let studia NG všechny předměty, které jsou uvedené v učebním plánu. Semináře tvoří jakousi nadstavbu, realizovanou v kvartě. Žáci si vybírají z nabídky předmětů podle zájmu, při jedné třídě je reálné rozdělit třídu maximálně na 3 skupiny seminářů. Volitelné předměty se podle učebního plánu vyučují jednu hodinu týdně, podle povahy předmětu je možné učit dvouhodinový blok jednou za čtrnáct dní. Volitelné předměty se nabízejí studentům celého ročníku najednou, žák svůj zájem o předmět projeví vyplněním školou stanovené přihlášky. Volitelnost předmětů je omezena počtem studentů ve skupinách (minimálně 9, maximálně 18). Výjimky z omezení schvaluje ředitel školy. Nabídka volitelných předmětů je obvykle každý rok stejná; může se lišit jen v závislosti na organizačních a úvazkových podmínkách v daném roce. To, jestli se jednotlivé semináře vyučují či nikoliv, závisí na volbě studentů v daném roce. Seznam volitelných předmětů: Matematicko fyzikální cvičení Biologicko chemická praktika Šachy Umění a život V následující příloze ŠVP pro vyšší gymnázium jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých volitelných předmětů a tabulace jejich vzdělávacích obsahů.

4 1 Semináře v kvartě NG 1.1 Matematicko-fyzikální cvičení Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Matematicko-fyzikální cvičení vychází ze vzdělávacích oblastí předmětů matematika, fyzika a informační a komunikační technologie a je vyučován v kvartě jednu hodinu týdně. Výuka probíhá převážně v počítačové učebně, kde každý žák pracuje samostatně na svém počítači, přičemž se žáci naučí používat počítač jako nástroj pro podporu výuky matematiky a fyziky; zaměřují na využití dosažených znalostí a dovedností v pozdější praxi. Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení vede žáky k využití a upevnění základních vědomostí a dovedností v aritmetice, algebře a geometrii vede žáky k využití a upevnění základních vědomostí a dovedností ve fyzice směřuje žáky k pochopení kvantitativních vztahů v přírodních a společenských procesech vede k vyhledávání, třídění a propojování informací vede k používání odborné terminologie vede k nalézání souvislostí mezi získanými daty používá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku uvědomuje si významové jádro sdělení užívá získaných vědomostí a dovedností poznává smysl a cíl učení Kompetence k řešení problémů podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů provokuje intelekt žáků otázkami jdoucími za povrchní pohled na skutečnosti rozpozná problém, promyslí a naplánuje způsob jeho řešení využívá získané vědomosti a dovednosti k řešení problémů řeší problémy samostatně je schopen obhájit své rozhodnutí a uvědomuje si zodpovědnost za své činy

5 Kompetence komunikativní vyžaduje od studentů střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření podporuje v žácích zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků včetně komunikace živé osvojuje si základy elektronické komunikace prezentuje výsledky své práce sebevzdělává se a komunikuje prostřednictvím výpočetní techniky Kompetence sociální nabádá žáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným každodenním aktivitám získává odpovědný přístup k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu Kompetence občanské na příkladech působení prvků z oblasti ICT na společnost odhaluje studentům základní pravidla zapojení jedince do jejího chodu učí žáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti ICT ve společnosti šetrným a ohleduplným zacházením s výpočetní technikou učí zodpovědnosti za svěřený majetek oceňuje dobrá a užitečná řešení problémů aktivně prezentuje své názory vlastní tvorbou Kompetence pracovní podporuje práci s technickými pomůckami osobní počítač, kalkulátor, tiskárny, atp. a tak je jeho práce efektivnější a organizace činností racionálnější vyžaduje výsledky zpracovávat do tabulek, grafů, přehledů a prezentací, využívá funkce informatiky jako prostředku nejen ke zpracování matematických a fyzikálních informací, ale i k modelování přírodních a sociálních jevů a procesů seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výpočetní technikou výsledky elektronickou formou zpracovává, zaznamenává a vyhodnocuje a dále je využívá pro své vlastní učení

6 1.2 Volitelný předmět biologicko-chemická praktika Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Předmět biologicko-chemická praktika je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, přičemž představuje propojení biologie a chemie. Vyučuje se jako samostatný předmět v kvartě osmiletého studia, a to hodinu týdně. Předmět není pravidelně každým rokem zařazen do rozvrhu. Otevírá se pouze podle zájmu žáků. Důraz klademe na: poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a dějům uvědomování si užitečnosti přírodních poznatků a jejich aplikací v praktickém životě rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat učit se rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi předvídat, popř. ovlivňovat průběh chemických dějů, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů Výuku chemie směřujeme specificky k: podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání zákonitostí na příkladech chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat přírodní jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami Formy realizace: praktická cvičení demonstrační pokusy Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení učí různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů zpracovává informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívat je k dalšímu učení Kompetence k řešení problémů

7 učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů učí základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů poznatky zobecňuje a aplikuje v různých oblastech života rozvíjí si schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení Kompetence komunikativní vede k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentací učí se stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů Kompetence sociální a personální vede k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů uplatňuje individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti při práci ve skupině spolupracuje ve skupině a hodnotí výsledky své práce ve skupině respektuje rozdílnou úroveň znalostí a schopností svých spolužáků Kompetence občanské vede k poznávání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učí odpovědnosti za zachování životního prostředí respektuje názory a přesvědčení druhých lidí chová se zodpovědně v krizových situacích chápe základní ekologické souvislosti a respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí Kompetence pracovní učí optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

8 1.3 Volitelný předmět ŠACHY Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Šachy vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, který je součástí stejnojmenné vzdělávací oblasti RVP GV. Cílem výuky vyučovacího předmětu šachy je především rozvoj logického myšlení, paměti a představivosti; napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení. Nezanedbatelný je i přínos pro rozvoj osobnosti budoucího šachisty. Odborné výzkumy potvrzují, že kromě výše uvedených kognitivních záměrů se u žáka projevuje i v ostatních jeho předmětech a činnostech například pozitivní úprava chování, zlepšení schopnosti čtení, soustředění apod. Hraní turnajů vede k cestování a začleňování se do širší společnosti a k budování nových kontaktů a důvěry. Časové vymezení předmětu: Týdenní časová dotace: kvarta : 1 hodina Organizační vymezení předmětu: Volitelný předmět Šachy je realizován jako volitelný pro žáky kvarty a je určen začátečníkům nebo mírně pokročilým šachistům a není vhodný pro už registrované šachisty. Během studia se mohou žáci každoročně zúčastnit těchto soutěží: Přebor škol v šachu (školní, okresní, krajské a republikové finále) žákovské šachové turnaje (pořádané Vilou Doris nebo Šachovým svazem ČR) absolvování předmětu šachy může být základem pro registrované členství v šachovém oddíle Výchovně vzdělávací strategie: Kompetence k učení motivuje žáky, vede je k poznání, že pro praktický šach je nezbytné nejprve zvládnout pravidla a základní herní zásady a postupy předkládá žákům přiměřeně náročné úkoly, jejichž řešením žákům umožňuje prohlubovat vlastní zkušenosti a poznávat podstatu šachových zákonitostí vede žáky k poznání, že pochopení herních zákonitostí je dlouhodobý proces, který vyžaduje další vzdělávání zadává úkoly a případně i dobrovolné práce tak, aby žáci využívali také různé druhy studijních materiálů (šachová literatura, internet) a získané informace dokázali roztřídit a kriticky zhodnotit při řešení příkladů dbá na správný, úplný a přehledný zápis poukazuje na historii šachu a její význam a postavení ve vývoji společnosti organizuje a řídí vlastní učení se potřebným poznatkům při samostatné i skupinové práci, učí se nacházet optimální postupy řešení šachových problémů, zpracovává získané výsledky a interpretuje je, hledá souvislosti mezi nově získanými výsledky a dosavadními vědomostmi, kriticky hodnotí svoji činnost motivuje se pro další učení šachových poznatkům a objektivně hodnotí přínos učení pro svůj další život (učení jako prostředek pro seberealizaci)

9 efektivně získává šachových poznatky, využívá k tomu různé strategie učení kriticky přistupuje k různým zdrojům šachových informací, získané informace hodnotí z hlediska jejich věrohodnosti, zpracovává je a využívá při svém studiu a praxi systematizuje získané šachové vědomosti a dovednosti po probrání jednotlivých tematických celků, vědomě je využívá pro svůj další rozvoj a pro uplatnění v praktické hře kriticky hodnotí pokrok ve svých znalostech, dovednostech, návycích a v rozvoji svých schopností, reaguje na hodnocení ze strany druhých a přijímá radu i kritiku; z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro svou další práci Kompetence k řešení problémů navozuje různě náročné a zajímavé problémové situace, při kterých žáci ve spolupráci s ním nebo samostatně formulují problémy, navrhují hypotézy řešení a nalézají správná řešení příznivě hodnotí zejména žákovy vlastní, neotřelé postupy řešení úloh, pokud vedou k cíli, nevyžaduje jen standardní, většinový postup umožňuje žákům uplatňovat dovednosti a schopnosti z ostatních oblastí poznávání vyžaduje rozbor zadané situace a zdůvodnění zvoleného postupu podporuje žáky v hledání různých cest k vyřešení problému využívá chyb žáků k odstranění nesprávných postupů při samostatném řešení problémů využívá své individuální schopnosti, získané vědomosti a dovednosti uplatňuje při řešení problémů základní myšlenkové operace (analýzu, syntézu, indukci, dedukci, srovnávání, třídění, abstrakci, konkretizaci, generalizaci), zkušenosti, vhled, pokus a omyl, fantazii, intuicí uplatňuje při řešení problémů logické, empirické a heuristické metody s využitím šachové notace a symboliky kriticky interpretuje získané informace a ověřuje je, pro své tvrzení vyhledává argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry naučí se hodnotit situaci a hledat všechna řešení problémů je otevřený k poznávání nových a originálních postupů při řešení, zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků Kompetence komunikativní vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků a jejich spolupráci při řešení úloh, pro formulaci hypotéz, obhajobu názorů a vhodnou argumentaci vede žáky k obhajobě svých postupů vede žáky k tomu, že k vyřešení předloženého úkolu nedílně patří i srozumitelné a přesvědčivé sdělení výsledku a postupu jiným umožňuje žákům využívat moderní komunikační a informační prostředky a technologie při řešení problémů

10 dbá, aby žáci jasně a srozumitelně formulovali své myšlenky v ústním i písemném projevu využívá efektivně a tvořivě dostupných prostředků komunikace k obstarání potřebných informací při řešení nastalých situací prakticky používá komunikativní dovednosti v dalším studiu i ve svém osobním, profesním a občanském životě učí se poznávat spolehlivost a přesnost získávaných informací pro komunikaci s okolním světem, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje v diskusích či ve svých pojednáních, rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích používá s porozuměním písemná a grafická vyjádření informací různého typu vyjadřuje se jasně, srozumitelně a přiměřeně v projevech mluvených i psaných při popisu zákonitostí a jevů nebo při praktickém využití získaných poznatků v každodenním životě čte s porozuměním a zájmem odborný text, věcně (inteligentně) se zúčastňuje diskusí ve škole i na veřejnosti, přiměřeně sebevědomě prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe ve společnosti Kompetence sociální a personální vede žáky ke spolupráci v menších i větších skupinách a tím je učí spolupracovat navozuje podmínky pro diskusi a kritický přístup žáků k závěrům svým i k závěrům spolužáků; tím je učí používat věcné argumenty pro obhajobu svého názoru a přijmout názor spolužáků, je-li podložen přesvědčivými důkazy rozvíjí sebedůvěru žáků a vytváří příležitosti pro uvědomování si sociálních rolí a vztahů žáků (například při šachových turnajích družstev) vychází z rozdílné úrovně žáků, jejich zvláštností a odlišností při výuce předmětu i mimo ni vyžaduje dodržování stanovených pravidel a zásad bezpečnosti práce posuzuje své reálné fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe, odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování koriguje stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky přizpůsobuje se měnícím podmínkám ve škole i mimo školu a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje při skupinové práci uplatňuje své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti, spolupracuje při dosahování společně stanovených cílů (například při šachových turnajích družstev) organizuje společnou činnost, přijímá odpovědnost za svoji práci i práci ostatních, konstruktivně řeší konflikty a přispívá k vytváření tvůrčí a podnětné atmosféry přispívá k vytváření hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě,

11 toleranci a vcítění se do pocitů a motivů jednání druhého člověka projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých Kompetence občanské diskutuje se žáky o historii a významu šachu případně her obecně pro člověka důsledně kontroluje plnění uložených úkolů využívá domácí přípravu žáků ve vyučovacích hodinách orientačním zkoušením a testy ověřuje soustavnou přípravu žáků na výuku, kladným hodnocením a povzbuzováním podporuje snahu žáků jedná nejen v zájmu vlastním, ale i v zájmu širšího společenství zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností a úkolů vyplývajících z výuky je tolerantní, vstřícný, otevřený, ale i kritický k názorům druhých, chápe jejich potřeby a postoje, respektuje různorodost hodnot člověka hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování je vnímavý ke kulturním a duchovním hodnotám, chrání je a přispívá k jejich přenosu na další generace poskytne ostatním pomoc, chová se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví rozhoduje se tak, aby svým chováním a jednáním neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí; není lhostejný k životu ve svém okolí a k dění ve společnosti Kompetence pracovní při každé praktické činnosti žáků vyžaduje dodržování předepsaných postupů a pravidel zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností a úkolů vyplývajících z výuky; prakticky používá komunikativní dovednosti v dalším studiu i ve svém osobním, profesním a občanském životě 1.4 Volitelný předmět Umění a život Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět seminář z českého jazyka a literatury se vyučuje jako samostatný předmět v kvartě osmiletého studia, a to hodinu týdně nebo dvě hodiny jednou za čtrnáct dní dle obsahu a rozsahu. Vyučovací předmět Umění a život je úzce spjat s estetikou (krásno, ohavno, estetická funkce a estetické kategorie), hudebním a výtvarným uměním (vzájemný vliv jednotlivých

12 uměleckých sfér, stejná společensko-historická východiska uměleckých slohů a směrů), dějepisem (historie obecná a historie slohů a směrů) a s cizími jazyky (odborná terminologie). Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Umění a život je zaměřeno na: porozumění uměleckým dílům z oblasti literární, filmové, divadelní, hudební a výtvarné rozvíjení obsahové, formální i jazykové stránky mluvených i psaných projevů k těmto oblastem vyjadřování myšlenek, názorů, emocí; interpretace, dekonstukce a konfrontace umění využívání nejrůznějších pramenů (knihy, slovníky, tisk, televize, kino, divadlo, koncert, galerie, muzea, internet) pochopení umění jako důležitého zprostředkovatele poznání světa i člověka a impuls k formování názorů, postojů a vkusu, ale také jako zdroje estetického zážitku Formy realizace: společná četba, film, divadelní představení, výstavy, koncerty, exkurze Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení vede studenty k samostatnému vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů vybírá vhodné typy uměleckých projevů s porozuměním a k následné obsahové, formální analýze a konfrontaci vede studenty ke kritickému myšlení motivuje k účasti na různých typech uměleckých soutěží učení a práci si sám plánuje a organizuje, využívá jich jako prostředku seberealizace vyhledává a třídí informace z různých zdrojů, uvádí je do vzájemných souvislostí, využívá je při učení, praktických činnostech i v životě a zároveň přistupuje ke zdrojům informací kriticky Kompetence k řešení problémů vede studenty pomocí tvůrčích činností k rozvíjení a uplatňování fantazie při práci s uměleckými podněty je motivuje k aplikaci poznatků a znalostí z příbuzných oblastí motivuje studenty k hlubšímu uvažování o problémech, k formulování vlastních názorů a umožňuje jim vést diskuse rozpozná podněty a adekvátně reaguje Kompetence komunikativní výběrem vhodných uměleckých podnětů motivuje studenty k vlastnímu výběru motivuje k návštěvě divadelních, filmových představení, případně je organizuje a vede k analýze, kritickému posuzování a diskusi vede studenty k srozumitelnému a vhodnému vyjadřování vzhledem k funkci mluveného i psaného projevu

13 vede je k vhodné argumentaci a obhajobě vlastního názoru vede je také k naslouchání ostatních a k toleranci jiných názorů své myšlenky formuluje jasně, výstižně, logicky a přehledně; zohledňuje situaci a adresáta zapojuje se do diskusí a vhodně obhajuje své názory naslouchá ostatním a reaguje vhodně a přiměřeně vhodným způsobem prezentuje sebe i svou práci využívá všech dostupných informačních zdrojů Kompetence sociální a personální vede studenty k tomu, aby si uvědomili své individuální schopnosti a dovednosti a mohli je rozvíjet dodává studentům pocit sebedůvěry zadává práci ve skupinách posuzuje reálně své schopnosti a s ohledem na ně si stanovuje své cíle je aktivním a platnou součástí kolektivu při stanovování a dosahování společných cílů při samostatných i společných činnostech využívá svých vědomostí, schopností a dovedností rozhoduje se na základě vlastního úsudku a odolává nátlaku společnosti a médií Kompetence občanské zadává samostatné a slohové práce zaměřené na současné dění, při jejichž zpracovávání se student vyjadřuje ke společenským, kulturním a ekologickým problémům i mezilidským vztahům a vytváří si občanské postoje klade důraz na mezipředmětové vztahy pěstuje u studentů vztah k světovému i českému kulturnímu dědictví prostřednictvím textů autorů různých kultur vede studenta k vytváření si představy o multikulturním světě vede studenty k účasti na kulturním životě respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí projevuje kladný vztah k umění a kultuře, poznávají je, spoluvytvářejí a chrání vyjadřuje se ke společenským, kulturním a jiným problémům respektuje pluralitu názorů a pohledů na svět a člověka aktivně se zapojuje do kulturního dění ve škole i mimo ni Kompetence pracovní vyžaduje čtení s porozuměním a soustředění se na práci s textem jako východiskem činností vyžaduje odvedení práce v požadované kvalitě a formě a dodržování termínů důsledně hodnotí plnění zadaných úkolů

14 čte s porozuměním a aktivně a soustředěně přistupuje k práci s textem při samostatných pracích dodržuje obsah a formu zadání 1.5 Volitelný předmět Anglická konverzace Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Anglická konverzace se vyučuje jako samostatný předmět v kvartě osmiletého studia, a to hodinu týdně nebo dvě hodiny jednou za čtrnáct dní. Je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem semináře je především rozvoj mluveného projevu a rozšíření slovní zásoby. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Anglická konverzace zaměřeno na: rozvoj mluveného projevu (výslovnosti, pohotovosti, plynulosti), jak monologu, tak dialogu rozšíření slovní zásoby, upevnění aktivní znalosti mluvnice nácvik receptivních dovedností při práci s poslechovým a psaným textem rozšíření znalostí o zeměpisu, historii, kultuře a literatuře anglicky mluvících zemí využívání nejrůznějších pramenů (učebnice, slovníky, internet) pro získávání dalších informací Vyučovací předmět Anglická konverzace je úzce spjat s informačními a komunikačními technologiemi (vyhledávání informací na internetu, tvorba prezentací, užívání multimédií, hudební výchovou (zpěv), českým jazykem a literaturou (mluvnická terminologie, stavba věty, slohové útvary, literární osobnosti a díla), dějepisem a zeměpisem (znalosti reálií). Formy realizace střídání samostatné, párové a skupinové práce hry, zpěv, scénky, dramatizace projekty na probrané téma (samostatné, skupinové) práce na počítači (internet, multimédia) Místo realizace: běžné učebny, jazykové učebny, učebny s audio/video/dvd technikou, učebny IVT Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení představuje učební techniky a strategie vede žáky k samostatnosti a odpovědnosti za výsledky svého učebního procesu

15 motivuje žáky k četbě upravených originálních textů a sledování filmů v originále vyhledává a vyhodnocuje informace a samostatně jich využívá v procesu učení kriticky vyhodnocuje výsledky svého učení, určí překážky a způsoby zdokonalení Kompetence komunikativní rozvíjí receptivní, produktivní, interaktivní a mediační řečové dovednosti žáků nabízí žákům pestrou škálu příležitostí k různým druhům komunikace hovoří srozumitelně, přirozeně a plynule sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě a své rodině adekvátně reaguje v běžných sociálních situacích odpovídá na jednoduché otázky a sám podobné otázky pokládá napíše krátký text o sobě a oblasti svého zájmu pochopí podstatné informace v písemném i ústním projevu Kompetence sociální a personální organizuje individuální, párovou a skupinovou práci, působí jako poradce podporuje iniciativu, samostatnost a vyjádření vlastního názoru zadává projektovou práci projevuje vlastní názor a dovede jej obhájit při práci ve dvojici či ve skupině dodržuje zásady týmové práce respektuje rozdílnou úroveň znalostí a schopností svých spolužáků a jejich názor Kompetence občanské upozorňuje na shody a rozdíly mezi naší a cílovou kulturou motivuje žáky ke sledování dění v cílových zemích oceňuje jedinečnost své vlastní kultury a respektuje kulturu a zvyky jiných zemí

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více