ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty"

Transkript

1 Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk

2 Název: Motivační název: Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium vytvořený dle RVP ZV Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe. Název školy: Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc Adresa školy: Jméno ředitele: Masarykovo nám. č. 8, Šumperk Mgr. Milan Maceček Identifikační číslo organizace (IČO): Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou Zřizovatel školy Název: Adresa: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc Kontakty: telefon vedoucí odboru OŠMT Fax (OŠMT) Platnost dokumentu Platnost dokumentu od 1. září 2013 Podpis ředitele: razítko školy

3 Vzdělávací strategie na nižším gymnáziu je koncipovaná tak, aby každý žák absolvoval během prvních čtyř let studia NG všechny předměty, které jsou uvedené v učebním plánu. Semináře tvoří jakousi nadstavbu, realizovanou v kvartě. Žáci si vybírají z nabídky předmětů podle zájmu, při jedné třídě je reálné rozdělit třídu maximálně na 3 skupiny seminářů. Volitelné předměty se podle učebního plánu vyučují jednu hodinu týdně, podle povahy předmětu je možné učit dvouhodinový blok jednou za čtrnáct dní. Volitelné předměty se nabízejí studentům celého ročníku najednou, žák svůj zájem o předmět projeví vyplněním školou stanovené přihlášky. Volitelnost předmětů je omezena počtem studentů ve skupinách (minimálně 9, maximálně 18). Výjimky z omezení schvaluje ředitel školy. Nabídka volitelných předmětů je obvykle každý rok stejná; může se lišit jen v závislosti na organizačních a úvazkových podmínkách v daném roce. To, jestli se jednotlivé semináře vyučují či nikoliv, závisí na volbě studentů v daném roce. Seznam volitelných předmětů: Matematicko fyzikální cvičení Biologicko chemická praktika Šachy Umění a život V následující příloze ŠVP pro vyšší gymnázium jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých volitelných předmětů a tabulace jejich vzdělávacích obsahů.

4 1 Semináře v kvartě NG 1.1 Matematicko-fyzikální cvičení Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Matematicko-fyzikální cvičení vychází ze vzdělávacích oblastí předmětů matematika, fyzika a informační a komunikační technologie a je vyučován v kvartě jednu hodinu týdně. Výuka probíhá převážně v počítačové učebně, kde každý žák pracuje samostatně na svém počítači, přičemž se žáci naučí používat počítač jako nástroj pro podporu výuky matematiky a fyziky; zaměřují na využití dosažených znalostí a dovedností v pozdější praxi. Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení vede žáky k využití a upevnění základních vědomostí a dovedností v aritmetice, algebře a geometrii vede žáky k využití a upevnění základních vědomostí a dovedností ve fyzice směřuje žáky k pochopení kvantitativních vztahů v přírodních a společenských procesech vede k vyhledávání, třídění a propojování informací vede k používání odborné terminologie vede k nalézání souvislostí mezi získanými daty používá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku uvědomuje si významové jádro sdělení užívá získaných vědomostí a dovedností poznává smysl a cíl učení Kompetence k řešení problémů podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů provokuje intelekt žáků otázkami jdoucími za povrchní pohled na skutečnosti rozpozná problém, promyslí a naplánuje způsob jeho řešení využívá získané vědomosti a dovednosti k řešení problémů řeší problémy samostatně je schopen obhájit své rozhodnutí a uvědomuje si zodpovědnost za své činy

5 Kompetence komunikativní vyžaduje od studentů střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření podporuje v žácích zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků včetně komunikace živé osvojuje si základy elektronické komunikace prezentuje výsledky své práce sebevzdělává se a komunikuje prostřednictvím výpočetní techniky Kompetence sociální nabádá žáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným každodenním aktivitám získává odpovědný přístup k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu Kompetence občanské na příkladech působení prvků z oblasti ICT na společnost odhaluje studentům základní pravidla zapojení jedince do jejího chodu učí žáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti ICT ve společnosti šetrným a ohleduplným zacházením s výpočetní technikou učí zodpovědnosti za svěřený majetek oceňuje dobrá a užitečná řešení problémů aktivně prezentuje své názory vlastní tvorbou Kompetence pracovní podporuje práci s technickými pomůckami osobní počítač, kalkulátor, tiskárny, atp. a tak je jeho práce efektivnější a organizace činností racionálnější vyžaduje výsledky zpracovávat do tabulek, grafů, přehledů a prezentací, využívá funkce informatiky jako prostředku nejen ke zpracování matematických a fyzikálních informací, ale i k modelování přírodních a sociálních jevů a procesů seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výpočetní technikou výsledky elektronickou formou zpracovává, zaznamenává a vyhodnocuje a dále je využívá pro své vlastní učení

6 1.2 Volitelný předmět biologicko-chemická praktika Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Předmět biologicko-chemická praktika je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, přičemž představuje propojení biologie a chemie. Vyučuje se jako samostatný předmět v kvartě osmiletého studia, a to hodinu týdně. Předmět není pravidelně každým rokem zařazen do rozvrhu. Otevírá se pouze podle zájmu žáků. Důraz klademe na: poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a dějům uvědomování si užitečnosti přírodních poznatků a jejich aplikací v praktickém životě rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat učit se rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi předvídat, popř. ovlivňovat průběh chemických dějů, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů Výuku chemie směřujeme specificky k: podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání zákonitostí na příkladech chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat přírodní jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami Formy realizace: praktická cvičení demonstrační pokusy Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení učí různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů zpracovává informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívat je k dalšímu učení Kompetence k řešení problémů

7 učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů učí základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů poznatky zobecňuje a aplikuje v různých oblastech života rozvíjí si schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení Kompetence komunikativní vede k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentací učí se stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů Kompetence sociální a personální vede k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů uplatňuje individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti při práci ve skupině spolupracuje ve skupině a hodnotí výsledky své práce ve skupině respektuje rozdílnou úroveň znalostí a schopností svých spolužáků Kompetence občanské vede k poznávání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učí odpovědnosti za zachování životního prostředí respektuje názory a přesvědčení druhých lidí chová se zodpovědně v krizových situacích chápe základní ekologické souvislosti a respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí Kompetence pracovní učí optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

8 1.3 Volitelný předmět ŠACHY Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Šachy vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, který je součástí stejnojmenné vzdělávací oblasti RVP GV. Cílem výuky vyučovacího předmětu šachy je především rozvoj logického myšlení, paměti a představivosti; napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení. Nezanedbatelný je i přínos pro rozvoj osobnosti budoucího šachisty. Odborné výzkumy potvrzují, že kromě výše uvedených kognitivních záměrů se u žáka projevuje i v ostatních jeho předmětech a činnostech například pozitivní úprava chování, zlepšení schopnosti čtení, soustředění apod. Hraní turnajů vede k cestování a začleňování se do širší společnosti a k budování nových kontaktů a důvěry. Časové vymezení předmětu: Týdenní časová dotace: kvarta : 1 hodina Organizační vymezení předmětu: Volitelný předmět Šachy je realizován jako volitelný pro žáky kvarty a je určen začátečníkům nebo mírně pokročilým šachistům a není vhodný pro už registrované šachisty. Během studia se mohou žáci každoročně zúčastnit těchto soutěží: Přebor škol v šachu (školní, okresní, krajské a republikové finále) žákovské šachové turnaje (pořádané Vilou Doris nebo Šachovým svazem ČR) absolvování předmětu šachy může být základem pro registrované členství v šachovém oddíle Výchovně vzdělávací strategie: Kompetence k učení motivuje žáky, vede je k poznání, že pro praktický šach je nezbytné nejprve zvládnout pravidla a základní herní zásady a postupy předkládá žákům přiměřeně náročné úkoly, jejichž řešením žákům umožňuje prohlubovat vlastní zkušenosti a poznávat podstatu šachových zákonitostí vede žáky k poznání, že pochopení herních zákonitostí je dlouhodobý proces, který vyžaduje další vzdělávání zadává úkoly a případně i dobrovolné práce tak, aby žáci využívali také různé druhy studijních materiálů (šachová literatura, internet) a získané informace dokázali roztřídit a kriticky zhodnotit při řešení příkladů dbá na správný, úplný a přehledný zápis poukazuje na historii šachu a její význam a postavení ve vývoji společnosti organizuje a řídí vlastní učení se potřebným poznatkům při samostatné i skupinové práci, učí se nacházet optimální postupy řešení šachových problémů, zpracovává získané výsledky a interpretuje je, hledá souvislosti mezi nově získanými výsledky a dosavadními vědomostmi, kriticky hodnotí svoji činnost motivuje se pro další učení šachových poznatkům a objektivně hodnotí přínos učení pro svůj další život (učení jako prostředek pro seberealizaci)

9 efektivně získává šachových poznatky, využívá k tomu různé strategie učení kriticky přistupuje k různým zdrojům šachových informací, získané informace hodnotí z hlediska jejich věrohodnosti, zpracovává je a využívá při svém studiu a praxi systematizuje získané šachové vědomosti a dovednosti po probrání jednotlivých tematických celků, vědomě je využívá pro svůj další rozvoj a pro uplatnění v praktické hře kriticky hodnotí pokrok ve svých znalostech, dovednostech, návycích a v rozvoji svých schopností, reaguje na hodnocení ze strany druhých a přijímá radu i kritiku; z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro svou další práci Kompetence k řešení problémů navozuje různě náročné a zajímavé problémové situace, při kterých žáci ve spolupráci s ním nebo samostatně formulují problémy, navrhují hypotézy řešení a nalézají správná řešení příznivě hodnotí zejména žákovy vlastní, neotřelé postupy řešení úloh, pokud vedou k cíli, nevyžaduje jen standardní, většinový postup umožňuje žákům uplatňovat dovednosti a schopnosti z ostatních oblastí poznávání vyžaduje rozbor zadané situace a zdůvodnění zvoleného postupu podporuje žáky v hledání různých cest k vyřešení problému využívá chyb žáků k odstranění nesprávných postupů při samostatném řešení problémů využívá své individuální schopnosti, získané vědomosti a dovednosti uplatňuje při řešení problémů základní myšlenkové operace (analýzu, syntézu, indukci, dedukci, srovnávání, třídění, abstrakci, konkretizaci, generalizaci), zkušenosti, vhled, pokus a omyl, fantazii, intuicí uplatňuje při řešení problémů logické, empirické a heuristické metody s využitím šachové notace a symboliky kriticky interpretuje získané informace a ověřuje je, pro své tvrzení vyhledává argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry naučí se hodnotit situaci a hledat všechna řešení problémů je otevřený k poznávání nových a originálních postupů při řešení, zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků Kompetence komunikativní vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků a jejich spolupráci při řešení úloh, pro formulaci hypotéz, obhajobu názorů a vhodnou argumentaci vede žáky k obhajobě svých postupů vede žáky k tomu, že k vyřešení předloženého úkolu nedílně patří i srozumitelné a přesvědčivé sdělení výsledku a postupu jiným umožňuje žákům využívat moderní komunikační a informační prostředky a technologie při řešení problémů

10 dbá, aby žáci jasně a srozumitelně formulovali své myšlenky v ústním i písemném projevu využívá efektivně a tvořivě dostupných prostředků komunikace k obstarání potřebných informací při řešení nastalých situací prakticky používá komunikativní dovednosti v dalším studiu i ve svém osobním, profesním a občanském životě učí se poznávat spolehlivost a přesnost získávaných informací pro komunikaci s okolním světem, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje v diskusích či ve svých pojednáních, rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích používá s porozuměním písemná a grafická vyjádření informací různého typu vyjadřuje se jasně, srozumitelně a přiměřeně v projevech mluvených i psaných při popisu zákonitostí a jevů nebo při praktickém využití získaných poznatků v každodenním životě čte s porozuměním a zájmem odborný text, věcně (inteligentně) se zúčastňuje diskusí ve škole i na veřejnosti, přiměřeně sebevědomě prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe ve společnosti Kompetence sociální a personální vede žáky ke spolupráci v menších i větších skupinách a tím je učí spolupracovat navozuje podmínky pro diskusi a kritický přístup žáků k závěrům svým i k závěrům spolužáků; tím je učí používat věcné argumenty pro obhajobu svého názoru a přijmout názor spolužáků, je-li podložen přesvědčivými důkazy rozvíjí sebedůvěru žáků a vytváří příležitosti pro uvědomování si sociálních rolí a vztahů žáků (například při šachových turnajích družstev) vychází z rozdílné úrovně žáků, jejich zvláštností a odlišností při výuce předmětu i mimo ni vyžaduje dodržování stanovených pravidel a zásad bezpečnosti práce posuzuje své reálné fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe, odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování koriguje stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky přizpůsobuje se měnícím podmínkám ve škole i mimo školu a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje při skupinové práci uplatňuje své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti, spolupracuje při dosahování společně stanovených cílů (například při šachových turnajích družstev) organizuje společnou činnost, přijímá odpovědnost za svoji práci i práci ostatních, konstruktivně řeší konflikty a přispívá k vytváření tvůrčí a podnětné atmosféry přispívá k vytváření hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě,

11 toleranci a vcítění se do pocitů a motivů jednání druhého člověka projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých Kompetence občanské diskutuje se žáky o historii a významu šachu případně her obecně pro člověka důsledně kontroluje plnění uložených úkolů využívá domácí přípravu žáků ve vyučovacích hodinách orientačním zkoušením a testy ověřuje soustavnou přípravu žáků na výuku, kladným hodnocením a povzbuzováním podporuje snahu žáků jedná nejen v zájmu vlastním, ale i v zájmu širšího společenství zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností a úkolů vyplývajících z výuky je tolerantní, vstřícný, otevřený, ale i kritický k názorům druhých, chápe jejich potřeby a postoje, respektuje různorodost hodnot člověka hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování je vnímavý ke kulturním a duchovním hodnotám, chrání je a přispívá k jejich přenosu na další generace poskytne ostatním pomoc, chová se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví rozhoduje se tak, aby svým chováním a jednáním neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí; není lhostejný k životu ve svém okolí a k dění ve společnosti Kompetence pracovní při každé praktické činnosti žáků vyžaduje dodržování předepsaných postupů a pravidel zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností a úkolů vyplývajících z výuky; prakticky používá komunikativní dovednosti v dalším studiu i ve svém osobním, profesním a občanském životě 1.4 Volitelný předmět Umění a život Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět seminář z českého jazyka a literatury se vyučuje jako samostatný předmět v kvartě osmiletého studia, a to hodinu týdně nebo dvě hodiny jednou za čtrnáct dní dle obsahu a rozsahu. Vyučovací předmět Umění a život je úzce spjat s estetikou (krásno, ohavno, estetická funkce a estetické kategorie), hudebním a výtvarným uměním (vzájemný vliv jednotlivých

12 uměleckých sfér, stejná společensko-historická východiska uměleckých slohů a směrů), dějepisem (historie obecná a historie slohů a směrů) a s cizími jazyky (odborná terminologie). Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Umění a život je zaměřeno na: porozumění uměleckým dílům z oblasti literární, filmové, divadelní, hudební a výtvarné rozvíjení obsahové, formální i jazykové stránky mluvených i psaných projevů k těmto oblastem vyjadřování myšlenek, názorů, emocí; interpretace, dekonstukce a konfrontace umění využívání nejrůznějších pramenů (knihy, slovníky, tisk, televize, kino, divadlo, koncert, galerie, muzea, internet) pochopení umění jako důležitého zprostředkovatele poznání světa i člověka a impuls k formování názorů, postojů a vkusu, ale také jako zdroje estetického zážitku Formy realizace: společná četba, film, divadelní představení, výstavy, koncerty, exkurze Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení vede studenty k samostatnému vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů vybírá vhodné typy uměleckých projevů s porozuměním a k následné obsahové, formální analýze a konfrontaci vede studenty ke kritickému myšlení motivuje k účasti na různých typech uměleckých soutěží učení a práci si sám plánuje a organizuje, využívá jich jako prostředku seberealizace vyhledává a třídí informace z různých zdrojů, uvádí je do vzájemných souvislostí, využívá je při učení, praktických činnostech i v životě a zároveň přistupuje ke zdrojům informací kriticky Kompetence k řešení problémů vede studenty pomocí tvůrčích činností k rozvíjení a uplatňování fantazie při práci s uměleckými podněty je motivuje k aplikaci poznatků a znalostí z příbuzných oblastí motivuje studenty k hlubšímu uvažování o problémech, k formulování vlastních názorů a umožňuje jim vést diskuse rozpozná podněty a adekvátně reaguje Kompetence komunikativní výběrem vhodných uměleckých podnětů motivuje studenty k vlastnímu výběru motivuje k návštěvě divadelních, filmových představení, případně je organizuje a vede k analýze, kritickému posuzování a diskusi vede studenty k srozumitelnému a vhodnému vyjadřování vzhledem k funkci mluveného i psaného projevu

13 vede je k vhodné argumentaci a obhajobě vlastního názoru vede je také k naslouchání ostatních a k toleranci jiných názorů své myšlenky formuluje jasně, výstižně, logicky a přehledně; zohledňuje situaci a adresáta zapojuje se do diskusí a vhodně obhajuje své názory naslouchá ostatním a reaguje vhodně a přiměřeně vhodným způsobem prezentuje sebe i svou práci využívá všech dostupných informačních zdrojů Kompetence sociální a personální vede studenty k tomu, aby si uvědomili své individuální schopnosti a dovednosti a mohli je rozvíjet dodává studentům pocit sebedůvěry zadává práci ve skupinách posuzuje reálně své schopnosti a s ohledem na ně si stanovuje své cíle je aktivním a platnou součástí kolektivu při stanovování a dosahování společných cílů při samostatných i společných činnostech využívá svých vědomostí, schopností a dovedností rozhoduje se na základě vlastního úsudku a odolává nátlaku společnosti a médií Kompetence občanské zadává samostatné a slohové práce zaměřené na současné dění, při jejichž zpracovávání se student vyjadřuje ke společenským, kulturním a ekologickým problémům i mezilidským vztahům a vytváří si občanské postoje klade důraz na mezipředmětové vztahy pěstuje u studentů vztah k světovému i českému kulturnímu dědictví prostřednictvím textů autorů různých kultur vede studenta k vytváření si představy o multikulturním světě vede studenty k účasti na kulturním životě respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí projevuje kladný vztah k umění a kultuře, poznávají je, spoluvytvářejí a chrání vyjadřuje se ke společenským, kulturním a jiným problémům respektuje pluralitu názorů a pohledů na svět a člověka aktivně se zapojuje do kulturního dění ve škole i mimo ni Kompetence pracovní vyžaduje čtení s porozuměním a soustředění se na práci s textem jako východiskem činností vyžaduje odvedení práce v požadované kvalitě a formě a dodržování termínů důsledně hodnotí plnění zadaných úkolů

14 čte s porozuměním a aktivně a soustředěně přistupuje k práci s textem při samostatných pracích dodržuje obsah a formu zadání 1.5 Volitelný předmět Anglická konverzace Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Anglická konverzace se vyučuje jako samostatný předmět v kvartě osmiletého studia, a to hodinu týdně nebo dvě hodiny jednou za čtrnáct dní. Je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem semináře je především rozvoj mluveného projevu a rozšíření slovní zásoby. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Anglická konverzace zaměřeno na: rozvoj mluveného projevu (výslovnosti, pohotovosti, plynulosti), jak monologu, tak dialogu rozšíření slovní zásoby, upevnění aktivní znalosti mluvnice nácvik receptivních dovedností při práci s poslechovým a psaným textem rozšíření znalostí o zeměpisu, historii, kultuře a literatuře anglicky mluvících zemí využívání nejrůznějších pramenů (učebnice, slovníky, internet) pro získávání dalších informací Vyučovací předmět Anglická konverzace je úzce spjat s informačními a komunikačními technologiemi (vyhledávání informací na internetu, tvorba prezentací, užívání multimédií, hudební výchovou (zpěv), českým jazykem a literaturou (mluvnická terminologie, stavba věty, slohové útvary, literární osobnosti a díla), dějepisem a zeměpisem (znalosti reálií). Formy realizace střídání samostatné, párové a skupinové práce hry, zpěv, scénky, dramatizace projekty na probrané téma (samostatné, skupinové) práce na počítači (internet, multimédia) Místo realizace: běžné učebny, jazykové učebny, učebny s audio/video/dvd technikou, učebny IVT Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení představuje učební techniky a strategie vede žáky k samostatnosti a odpovědnosti za výsledky svého učebního procesu

15 motivuje žáky k četbě upravených originálních textů a sledování filmů v originále vyhledává a vyhodnocuje informace a samostatně jich využívá v procesu učení kriticky vyhodnocuje výsledky svého učení, určí překážky a způsoby zdokonalení Kompetence komunikativní rozvíjí receptivní, produktivní, interaktivní a mediační řečové dovednosti žáků nabízí žákům pestrou škálu příležitostí k různým druhům komunikace hovoří srozumitelně, přirozeně a plynule sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě a své rodině adekvátně reaguje v běžných sociálních situacích odpovídá na jednoduché otázky a sám podobné otázky pokládá napíše krátký text o sobě a oblasti svého zájmu pochopí podstatné informace v písemném i ústním projevu Kompetence sociální a personální organizuje individuální, párovou a skupinovou práci, působí jako poradce podporuje iniciativu, samostatnost a vyjádření vlastního názoru zadává projektovou práci projevuje vlastní názor a dovede jej obhájit při práci ve dvojici či ve skupině dodržuje zásady týmové práce respektuje rozdílnou úroveň znalostí a schopností svých spolužáků a jejich názor Kompetence občanské upozorňuje na shody a rozdíly mezi naší a cílovou kulturou motivuje žáky ke sledování dění v cílových zemích oceňuje jedinečnost své vlastní kultury a respektuje kulturu a zvyky jiných zemí

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Škola porozumění a bezpečí,

Škola porozumění a bezpečí, Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Doplňky 2015/2016 Základní škola Bohutín, okres Příbram Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více