ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty"

Transkript

1 Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk

2 Název: Motivační název: Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium vytvořený dle RVP ZV Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe. Název školy: Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc Adresa školy: Jméno ředitele: Masarykovo nám. č. 8, Šumperk Mgr. Milan Maceček Identifikační číslo organizace (IČO): Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou Zřizovatel školy Název: Adresa: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc Kontakty: telefon vedoucí odboru OŠMT Fax (OŠMT) Platnost dokumentu Platnost dokumentu od 1. září 2013 Podpis ředitele: razítko školy

3 Vzdělávací strategie na nižším gymnáziu je koncipovaná tak, aby každý žák absolvoval během prvních čtyř let studia NG všechny předměty, které jsou uvedené v učebním plánu. Semináře tvoří jakousi nadstavbu, realizovanou v kvartě. Žáci si vybírají z nabídky předmětů podle zájmu, při jedné třídě je reálné rozdělit třídu maximálně na 3 skupiny seminářů. Volitelné předměty se podle učebního plánu vyučují jednu hodinu týdně, podle povahy předmětu je možné učit dvouhodinový blok jednou za čtrnáct dní. Volitelné předměty se nabízejí studentům celého ročníku najednou, žák svůj zájem o předmět projeví vyplněním školou stanovené přihlášky. Volitelnost předmětů je omezena počtem studentů ve skupinách (minimálně 9, maximálně 18). Výjimky z omezení schvaluje ředitel školy. Nabídka volitelných předmětů je obvykle každý rok stejná; může se lišit jen v závislosti na organizačních a úvazkových podmínkách v daném roce. To, jestli se jednotlivé semináře vyučují či nikoliv, závisí na volbě studentů v daném roce. Seznam volitelných předmětů: Matematicko fyzikální cvičení Biologicko chemická praktika Šachy Umění a život V následující příloze ŠVP pro vyšší gymnázium jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých volitelných předmětů a tabulace jejich vzdělávacích obsahů.

4 1 Semináře v kvartě NG 1.1 Matematicko-fyzikální cvičení Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Matematicko-fyzikální cvičení vychází ze vzdělávacích oblastí předmětů matematika, fyzika a informační a komunikační technologie a je vyučován v kvartě jednu hodinu týdně. Výuka probíhá převážně v počítačové učebně, kde každý žák pracuje samostatně na svém počítači, přičemž se žáci naučí používat počítač jako nástroj pro podporu výuky matematiky a fyziky; zaměřují na využití dosažených znalostí a dovedností v pozdější praxi. Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení vede žáky k využití a upevnění základních vědomostí a dovedností v aritmetice, algebře a geometrii vede žáky k využití a upevnění základních vědomostí a dovedností ve fyzice směřuje žáky k pochopení kvantitativních vztahů v přírodních a společenských procesech vede k vyhledávání, třídění a propojování informací vede k používání odborné terminologie vede k nalézání souvislostí mezi získanými daty používá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku uvědomuje si významové jádro sdělení užívá získaných vědomostí a dovedností poznává smysl a cíl učení Kompetence k řešení problémů podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů provokuje intelekt žáků otázkami jdoucími za povrchní pohled na skutečnosti rozpozná problém, promyslí a naplánuje způsob jeho řešení využívá získané vědomosti a dovednosti k řešení problémů řeší problémy samostatně je schopen obhájit své rozhodnutí a uvědomuje si zodpovědnost za své činy

5 Kompetence komunikativní vyžaduje od studentů střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření podporuje v žácích zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků včetně komunikace živé osvojuje si základy elektronické komunikace prezentuje výsledky své práce sebevzdělává se a komunikuje prostřednictvím výpočetní techniky Kompetence sociální nabádá žáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným každodenním aktivitám získává odpovědný přístup k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu Kompetence občanské na příkladech působení prvků z oblasti ICT na společnost odhaluje studentům základní pravidla zapojení jedince do jejího chodu učí žáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti ICT ve společnosti šetrným a ohleduplným zacházením s výpočetní technikou učí zodpovědnosti za svěřený majetek oceňuje dobrá a užitečná řešení problémů aktivně prezentuje své názory vlastní tvorbou Kompetence pracovní podporuje práci s technickými pomůckami osobní počítač, kalkulátor, tiskárny, atp. a tak je jeho práce efektivnější a organizace činností racionálnější vyžaduje výsledky zpracovávat do tabulek, grafů, přehledů a prezentací, využívá funkce informatiky jako prostředku nejen ke zpracování matematických a fyzikálních informací, ale i k modelování přírodních a sociálních jevů a procesů seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výpočetní technikou výsledky elektronickou formou zpracovává, zaznamenává a vyhodnocuje a dále je využívá pro své vlastní učení

6 1.2 Volitelný předmět biologicko-chemická praktika Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Předmět biologicko-chemická praktika je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, přičemž představuje propojení biologie a chemie. Vyučuje se jako samostatný předmět v kvartě osmiletého studia, a to hodinu týdně. Předmět není pravidelně každým rokem zařazen do rozvrhu. Otevírá se pouze podle zájmu žáků. Důraz klademe na: poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a dějům uvědomování si užitečnosti přírodních poznatků a jejich aplikací v praktickém životě rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat učit se rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi předvídat, popř. ovlivňovat průběh chemických dějů, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů Výuku chemie směřujeme specificky k: podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání zákonitostí na příkladech chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat přírodní jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami Formy realizace: praktická cvičení demonstrační pokusy Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení učí různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů zpracovává informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívat je k dalšímu učení Kompetence k řešení problémů

7 učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů učí základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů poznatky zobecňuje a aplikuje v různých oblastech života rozvíjí si schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení Kompetence komunikativní vede k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentací učí se stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů Kompetence sociální a personální vede k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů uplatňuje individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti při práci ve skupině spolupracuje ve skupině a hodnotí výsledky své práce ve skupině respektuje rozdílnou úroveň znalostí a schopností svých spolužáků Kompetence občanské vede k poznávání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učí odpovědnosti za zachování životního prostředí respektuje názory a přesvědčení druhých lidí chová se zodpovědně v krizových situacích chápe základní ekologické souvislosti a respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí Kompetence pracovní učí optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

8 1.3 Volitelný předmět ŠACHY Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Šachy vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, který je součástí stejnojmenné vzdělávací oblasti RVP GV. Cílem výuky vyučovacího předmětu šachy je především rozvoj logického myšlení, paměti a představivosti; napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení. Nezanedbatelný je i přínos pro rozvoj osobnosti budoucího šachisty. Odborné výzkumy potvrzují, že kromě výše uvedených kognitivních záměrů se u žáka projevuje i v ostatních jeho předmětech a činnostech například pozitivní úprava chování, zlepšení schopnosti čtení, soustředění apod. Hraní turnajů vede k cestování a začleňování se do širší společnosti a k budování nových kontaktů a důvěry. Časové vymezení předmětu: Týdenní časová dotace: kvarta : 1 hodina Organizační vymezení předmětu: Volitelný předmět Šachy je realizován jako volitelný pro žáky kvarty a je určen začátečníkům nebo mírně pokročilým šachistům a není vhodný pro už registrované šachisty. Během studia se mohou žáci každoročně zúčastnit těchto soutěží: Přebor škol v šachu (školní, okresní, krajské a republikové finále) žákovské šachové turnaje (pořádané Vilou Doris nebo Šachovým svazem ČR) absolvování předmětu šachy může být základem pro registrované členství v šachovém oddíle Výchovně vzdělávací strategie: Kompetence k učení motivuje žáky, vede je k poznání, že pro praktický šach je nezbytné nejprve zvládnout pravidla a základní herní zásady a postupy předkládá žákům přiměřeně náročné úkoly, jejichž řešením žákům umožňuje prohlubovat vlastní zkušenosti a poznávat podstatu šachových zákonitostí vede žáky k poznání, že pochopení herních zákonitostí je dlouhodobý proces, který vyžaduje další vzdělávání zadává úkoly a případně i dobrovolné práce tak, aby žáci využívali také různé druhy studijních materiálů (šachová literatura, internet) a získané informace dokázali roztřídit a kriticky zhodnotit při řešení příkladů dbá na správný, úplný a přehledný zápis poukazuje na historii šachu a její význam a postavení ve vývoji společnosti organizuje a řídí vlastní učení se potřebným poznatkům při samostatné i skupinové práci, učí se nacházet optimální postupy řešení šachových problémů, zpracovává získané výsledky a interpretuje je, hledá souvislosti mezi nově získanými výsledky a dosavadními vědomostmi, kriticky hodnotí svoji činnost motivuje se pro další učení šachových poznatkům a objektivně hodnotí přínos učení pro svůj další život (učení jako prostředek pro seberealizaci)

9 efektivně získává šachových poznatky, využívá k tomu různé strategie učení kriticky přistupuje k různým zdrojům šachových informací, získané informace hodnotí z hlediska jejich věrohodnosti, zpracovává je a využívá při svém studiu a praxi systematizuje získané šachové vědomosti a dovednosti po probrání jednotlivých tematických celků, vědomě je využívá pro svůj další rozvoj a pro uplatnění v praktické hře kriticky hodnotí pokrok ve svých znalostech, dovednostech, návycích a v rozvoji svých schopností, reaguje na hodnocení ze strany druhých a přijímá radu i kritiku; z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro svou další práci Kompetence k řešení problémů navozuje různě náročné a zajímavé problémové situace, při kterých žáci ve spolupráci s ním nebo samostatně formulují problémy, navrhují hypotézy řešení a nalézají správná řešení příznivě hodnotí zejména žákovy vlastní, neotřelé postupy řešení úloh, pokud vedou k cíli, nevyžaduje jen standardní, většinový postup umožňuje žákům uplatňovat dovednosti a schopnosti z ostatních oblastí poznávání vyžaduje rozbor zadané situace a zdůvodnění zvoleného postupu podporuje žáky v hledání různých cest k vyřešení problému využívá chyb žáků k odstranění nesprávných postupů při samostatném řešení problémů využívá své individuální schopnosti, získané vědomosti a dovednosti uplatňuje při řešení problémů základní myšlenkové operace (analýzu, syntézu, indukci, dedukci, srovnávání, třídění, abstrakci, konkretizaci, generalizaci), zkušenosti, vhled, pokus a omyl, fantazii, intuicí uplatňuje při řešení problémů logické, empirické a heuristické metody s využitím šachové notace a symboliky kriticky interpretuje získané informace a ověřuje je, pro své tvrzení vyhledává argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry naučí se hodnotit situaci a hledat všechna řešení problémů je otevřený k poznávání nových a originálních postupů při řešení, zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků Kompetence komunikativní vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků a jejich spolupráci při řešení úloh, pro formulaci hypotéz, obhajobu názorů a vhodnou argumentaci vede žáky k obhajobě svých postupů vede žáky k tomu, že k vyřešení předloženého úkolu nedílně patří i srozumitelné a přesvědčivé sdělení výsledku a postupu jiným umožňuje žákům využívat moderní komunikační a informační prostředky a technologie při řešení problémů

10 dbá, aby žáci jasně a srozumitelně formulovali své myšlenky v ústním i písemném projevu využívá efektivně a tvořivě dostupných prostředků komunikace k obstarání potřebných informací při řešení nastalých situací prakticky používá komunikativní dovednosti v dalším studiu i ve svém osobním, profesním a občanském životě učí se poznávat spolehlivost a přesnost získávaných informací pro komunikaci s okolním světem, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje v diskusích či ve svých pojednáních, rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích používá s porozuměním písemná a grafická vyjádření informací různého typu vyjadřuje se jasně, srozumitelně a přiměřeně v projevech mluvených i psaných při popisu zákonitostí a jevů nebo při praktickém využití získaných poznatků v každodenním životě čte s porozuměním a zájmem odborný text, věcně (inteligentně) se zúčastňuje diskusí ve škole i na veřejnosti, přiměřeně sebevědomě prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe ve společnosti Kompetence sociální a personální vede žáky ke spolupráci v menších i větších skupinách a tím je učí spolupracovat navozuje podmínky pro diskusi a kritický přístup žáků k závěrům svým i k závěrům spolužáků; tím je učí používat věcné argumenty pro obhajobu svého názoru a přijmout názor spolužáků, je-li podložen přesvědčivými důkazy rozvíjí sebedůvěru žáků a vytváří příležitosti pro uvědomování si sociálních rolí a vztahů žáků (například při šachových turnajích družstev) vychází z rozdílné úrovně žáků, jejich zvláštností a odlišností při výuce předmětu i mimo ni vyžaduje dodržování stanovených pravidel a zásad bezpečnosti práce posuzuje své reálné fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe, odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování koriguje stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky přizpůsobuje se měnícím podmínkám ve škole i mimo školu a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje při skupinové práci uplatňuje své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti, spolupracuje při dosahování společně stanovených cílů (například při šachových turnajích družstev) organizuje společnou činnost, přijímá odpovědnost za svoji práci i práci ostatních, konstruktivně řeší konflikty a přispívá k vytváření tvůrčí a podnětné atmosféry přispívá k vytváření hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě,

11 toleranci a vcítění se do pocitů a motivů jednání druhého člověka projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých Kompetence občanské diskutuje se žáky o historii a významu šachu případně her obecně pro člověka důsledně kontroluje plnění uložených úkolů využívá domácí přípravu žáků ve vyučovacích hodinách orientačním zkoušením a testy ověřuje soustavnou přípravu žáků na výuku, kladným hodnocením a povzbuzováním podporuje snahu žáků jedná nejen v zájmu vlastním, ale i v zájmu širšího společenství zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností a úkolů vyplývajících z výuky je tolerantní, vstřícný, otevřený, ale i kritický k názorům druhých, chápe jejich potřeby a postoje, respektuje různorodost hodnot člověka hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování je vnímavý ke kulturním a duchovním hodnotám, chrání je a přispívá k jejich přenosu na další generace poskytne ostatním pomoc, chová se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví rozhoduje se tak, aby svým chováním a jednáním neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí; není lhostejný k životu ve svém okolí a k dění ve společnosti Kompetence pracovní při každé praktické činnosti žáků vyžaduje dodržování předepsaných postupů a pravidel zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností a úkolů vyplývajících z výuky; prakticky používá komunikativní dovednosti v dalším studiu i ve svém osobním, profesním a občanském životě 1.4 Volitelný předmět Umění a život Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět seminář z českého jazyka a literatury se vyučuje jako samostatný předmět v kvartě osmiletého studia, a to hodinu týdně nebo dvě hodiny jednou za čtrnáct dní dle obsahu a rozsahu. Vyučovací předmět Umění a život je úzce spjat s estetikou (krásno, ohavno, estetická funkce a estetické kategorie), hudebním a výtvarným uměním (vzájemný vliv jednotlivých

12 uměleckých sfér, stejná společensko-historická východiska uměleckých slohů a směrů), dějepisem (historie obecná a historie slohů a směrů) a s cizími jazyky (odborná terminologie). Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Umění a život je zaměřeno na: porozumění uměleckým dílům z oblasti literární, filmové, divadelní, hudební a výtvarné rozvíjení obsahové, formální i jazykové stránky mluvených i psaných projevů k těmto oblastem vyjadřování myšlenek, názorů, emocí; interpretace, dekonstukce a konfrontace umění využívání nejrůznějších pramenů (knihy, slovníky, tisk, televize, kino, divadlo, koncert, galerie, muzea, internet) pochopení umění jako důležitého zprostředkovatele poznání světa i člověka a impuls k formování názorů, postojů a vkusu, ale také jako zdroje estetického zážitku Formy realizace: společná četba, film, divadelní představení, výstavy, koncerty, exkurze Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení vede studenty k samostatnému vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů vybírá vhodné typy uměleckých projevů s porozuměním a k následné obsahové, formální analýze a konfrontaci vede studenty ke kritickému myšlení motivuje k účasti na různých typech uměleckých soutěží učení a práci si sám plánuje a organizuje, využívá jich jako prostředku seberealizace vyhledává a třídí informace z různých zdrojů, uvádí je do vzájemných souvislostí, využívá je při učení, praktických činnostech i v životě a zároveň přistupuje ke zdrojům informací kriticky Kompetence k řešení problémů vede studenty pomocí tvůrčích činností k rozvíjení a uplatňování fantazie při práci s uměleckými podněty je motivuje k aplikaci poznatků a znalostí z příbuzných oblastí motivuje studenty k hlubšímu uvažování o problémech, k formulování vlastních názorů a umožňuje jim vést diskuse rozpozná podněty a adekvátně reaguje Kompetence komunikativní výběrem vhodných uměleckých podnětů motivuje studenty k vlastnímu výběru motivuje k návštěvě divadelních, filmových představení, případně je organizuje a vede k analýze, kritickému posuzování a diskusi vede studenty k srozumitelnému a vhodnému vyjadřování vzhledem k funkci mluveného i psaného projevu

13 vede je k vhodné argumentaci a obhajobě vlastního názoru vede je také k naslouchání ostatních a k toleranci jiných názorů své myšlenky formuluje jasně, výstižně, logicky a přehledně; zohledňuje situaci a adresáta zapojuje se do diskusí a vhodně obhajuje své názory naslouchá ostatním a reaguje vhodně a přiměřeně vhodným způsobem prezentuje sebe i svou práci využívá všech dostupných informačních zdrojů Kompetence sociální a personální vede studenty k tomu, aby si uvědomili své individuální schopnosti a dovednosti a mohli je rozvíjet dodává studentům pocit sebedůvěry zadává práci ve skupinách posuzuje reálně své schopnosti a s ohledem na ně si stanovuje své cíle je aktivním a platnou součástí kolektivu při stanovování a dosahování společných cílů při samostatných i společných činnostech využívá svých vědomostí, schopností a dovedností rozhoduje se na základě vlastního úsudku a odolává nátlaku společnosti a médií Kompetence občanské zadává samostatné a slohové práce zaměřené na současné dění, při jejichž zpracovávání se student vyjadřuje ke společenským, kulturním a ekologickým problémům i mezilidským vztahům a vytváří si občanské postoje klade důraz na mezipředmětové vztahy pěstuje u studentů vztah k světovému i českému kulturnímu dědictví prostřednictvím textů autorů různých kultur vede studenta k vytváření si představy o multikulturním světě vede studenty k účasti na kulturním životě respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí projevuje kladný vztah k umění a kultuře, poznávají je, spoluvytvářejí a chrání vyjadřuje se ke společenským, kulturním a jiným problémům respektuje pluralitu názorů a pohledů na svět a člověka aktivně se zapojuje do kulturního dění ve škole i mimo ni Kompetence pracovní vyžaduje čtení s porozuměním a soustředění se na práci s textem jako východiskem činností vyžaduje odvedení práce v požadované kvalitě a formě a dodržování termínů důsledně hodnotí plnění zadaných úkolů

14 čte s porozuměním a aktivně a soustředěně přistupuje k práci s textem při samostatných pracích dodržuje obsah a formu zadání 1.5 Volitelný předmět Anglická konverzace Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Anglická konverzace se vyučuje jako samostatný předmět v kvartě osmiletého studia, a to hodinu týdně nebo dvě hodiny jednou za čtrnáct dní. Je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem semináře je především rozvoj mluveného projevu a rozšíření slovní zásoby. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Anglická konverzace zaměřeno na: rozvoj mluveného projevu (výslovnosti, pohotovosti, plynulosti), jak monologu, tak dialogu rozšíření slovní zásoby, upevnění aktivní znalosti mluvnice nácvik receptivních dovedností při práci s poslechovým a psaným textem rozšíření znalostí o zeměpisu, historii, kultuře a literatuře anglicky mluvících zemí využívání nejrůznějších pramenů (učebnice, slovníky, internet) pro získávání dalších informací Vyučovací předmět Anglická konverzace je úzce spjat s informačními a komunikačními technologiemi (vyhledávání informací na internetu, tvorba prezentací, užívání multimédií, hudební výchovou (zpěv), českým jazykem a literaturou (mluvnická terminologie, stavba věty, slohové útvary, literární osobnosti a díla), dějepisem a zeměpisem (znalosti reálií). Formy realizace střídání samostatné, párové a skupinové práce hry, zpěv, scénky, dramatizace projekty na probrané téma (samostatné, skupinové) práce na počítači (internet, multimédia) Místo realizace: běžné učebny, jazykové učebny, učebny s audio/video/dvd technikou, učebny IVT Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení představuje učební techniky a strategie vede žáky k samostatnosti a odpovědnosti za výsledky svého učebního procesu

15 motivuje žáky k četbě upravených originálních textů a sledování filmů v originále vyhledává a vyhodnocuje informace a samostatně jich využívá v procesu učení kriticky vyhodnocuje výsledky svého učení, určí překážky a způsoby zdokonalení Kompetence komunikativní rozvíjí receptivní, produktivní, interaktivní a mediační řečové dovednosti žáků nabízí žákům pestrou škálu příležitostí k různým druhům komunikace hovoří srozumitelně, přirozeně a plynule sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě a své rodině adekvátně reaguje v běžných sociálních situacích odpovídá na jednoduché otázky a sám podobné otázky pokládá napíše krátký text o sobě a oblasti svého zájmu pochopí podstatné informace v písemném i ústním projevu Kompetence sociální a personální organizuje individuální, párovou a skupinovou práci, působí jako poradce podporuje iniciativu, samostatnost a vyjádření vlastního názoru zadává projektovou práci projevuje vlastní názor a dovede jej obhájit při práci ve dvojici či ve skupině dodržuje zásady týmové práce respektuje rozdílnou úroveň znalostí a schopností svých spolužáků a jejich názor Kompetence občanské upozorňuje na shody a rozdíly mezi naší a cílovou kulturou motivuje žáky ke sledování dění v cílových zemích oceňuje jedinečnost své vlastní kultury a respektuje kulturu a zvyky jiných zemí

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY Stěžejní dokumenty pro učitele (nejen) ZŠ a Gymnázií Školský zákon Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha) České vzdělávání a Evropa (tzv. Zelená kniha) Mezinárodní

Více

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař RVP pro gymnázia tvorba ŠVP Jiří Tesař RVP základní pojmy Klíčové kompetence = základní pojem nikoli učivo Je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně ELEKTRONIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí s následujícími předměty: Přesahy z předmětů

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

ETWINNING. Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od Obsahové, časové a organizační vymezení

ETWINNING. Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od Obsahové, časové a organizační vymezení ETWINNING Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od 1.9. 2008 Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

4.9.15. Angličtina III

4.9.15. Angličtina III 4.9.15. Angličtina III Seminář je jednoletý, určený pro studenty čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je zvládnutí mluvených i písemných jazykových dovedností, v rámci

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu navazuje

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Ve školním roce 2009-2010 se bude výchovně vzdělávací práce řídit normami vycházejícími z učebních dokumentů : 1. 3., 6. 8.. ročník : ŠVP DYNAMIKA, č.j. ZŠMŠME 30/2008

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu:

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 6 Čtyřleté gymnázium INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP GV. Časové a organizační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností

Více

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Příloha č. 1 Hodnocení žáků Hodnocení žáka 1. stupně Učitel zaznamenává výsledky plnění kompetencí do hodnotícího archu pomocí stupnice 1 5 nebo znaků +, +/- a -, které vyjadřují žákovy schopnosti, dovednosti

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více