79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium"

Transkript

1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium

2 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (nižší gymnázium) a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (vyšší gymnázium). Motivační název Vzděláním k prosperitě Vzdělávací program Osmiletý vzdělávací program Forma vzdělávaní Denní forma vzdělávání PŘEDKLADATEL: Název školy Gymnázium a SOŠ, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace REDIZO IČ Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Tkalcovská 460, Jilemnice PaedDr. Václav Hartman Mgr. Milada Junková Kontakt Telefon WWW Fax ZŘIZOVATEL Název Liberecký kraj IČ Kontakt Adresa U Jezu 642/2a, Liberec 2 1/1

4 Telefon Fax WWW Platnost dokumentu od Podpis ředitele školy : Razítko školy: 1/2

5 2. ZMĚNY 1. Opravena položka cílové kapacity školy ze 600 na 700. Důvodem bylo chybné zapsání v době vzniku ŠVP. 2. Ředitelem školy byl jmenován PaedrDr.Václav Hartman k , Mgr.Jiří Šorm byl z funkce odvolán k DODATKY 1. Do ŠVP byl zařazen předmět Seminář základů společenských věd pro septimu (3.ročník vyššího gymnázia) SEMINÁŘ ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD Seminář je zaměřen na nonverbální komunikaci a její praktické využití v životě a na vybrané problematiky vývojové psychologie. Žáci se učí hledat informace v odborné literatuře, pracují s psychologickými pojmy, zpracovávají odborné referáty, snaží se řešit psychologické problémy. Žáci vystoupí s vlastním referátem na jimi zvolené téma z beletrie, která se dotýká různých psychologických problémů změna osobnosti pod vlivem žárlivosti, úzkosti, drog, duševních onemocnění, ale také z populárně naučné a odborné literatury. Žáci se tak učí zacházet s větším množstvím odborných informací, chápou podstatu daného problému, odhalují souvislosti, vztahy mezi psychickými jevy atp. Žáci se učí hájit svá zjištění a své názory. Učí se pečovat nejen o své tělesné zdraví, ale také o zdraví duševní. Výuku oživujeme především tvořivými technikami, skupinovou prací a zábavnými metodami. Využíváme i časopisu PSYCHOLOGIE DNES a dostupné odborné literatury. Kompetence k řešení problémů - žák : KLÍČOVÉ KOMPETENCE rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části (navázáno na: ROZPOZNÁ PROBLÉM, OBJASNÍ JEHO PODSTATU, ROZČLENÍ HO NA ČÁSTI) vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy (navázáno na: VYTVÁŘÍ HYPOTÉZY, NAVRHUJE POSTUPNÉ KROKY, ZVAŽUJE VYUŽITÍ RŮZNÝCH POSTUPŮ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMU NEBO OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZY) uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice 1/3

6 (navázáno na: UPLATŇUJE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VHODNÉ METODY A DŘÍVE ZÍSKANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI, KROMĚ ANALYTICKÉHO A KRITICKÉHO MYŠLENÍ VYUŽÍVÁ I MYŠLENÍ TVOŘIVÉ S POUŽITÍM PŘEDSTAVIVOSTI A INTUICE) je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran (navázáno na: JE OTEVŘENÝ K VYUŽITÍ RŮZNÝCH POSTUPŮ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, NAHLÍŽÍ PROBLÉM Z RŮZNÝCH STRAN) Kompetence k učení - žák : efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení (navázáno na: EFEKTIVNĚ VYUŽÍVÁ RŮZNÉ STRATEGIE UČENÍ K ZÍSKÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ POZNATKŮ A INFORMACÍ, HLEDÁ A ROZVÍJÍ ÚČINNÉ POSTUPY VE SVÉM UČENÍ, REFLEKTUJE PROCES VLASTNÍHO UČENÍ A MYŠLENÍ) kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi (navázáno na: KRITICKY PŘISTUPUJE KE ZDROJŮM INFORMACÍ, INFORMACE TVOŘIVĚ ZPRACOVÁVÁ A VYUŽÍVÁ PŘI SVÉM STUDIU A PRAXI) kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci (navázáno na: KRITICKY HODNOTÍ POKROK PŘI DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ SVÉHO UČENÍ A PRÁCE, PŘIJÍMÁ OCENĚNÍ, RADU I KRITIKU ZE STRANY DRUHÝCH, Z VLASTNÍCH ÚSPĚCHŮ I CHYB ČERPÁ POUČENÍ PRO DALŠÍ PRÁCI) Kompetence k podnikavosti - žák : cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření (navázáno na: CÍLEVĚDOMĚ, ZODPOVĚDNĚ A S OHLEDEM NA SVÉ POTŘEBY, OSOBNÍ PŘEDPOKLADY A MOŽNOSTI SE ROZHODUJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ A BUDOUCÍM PROFESNÍM ZAMĚŘENÍ) rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě (navázáno na: ROZVÍJÍ SVŮJ OSOBNÍ I ODBORNÝ POTENCIÁL, ROZPOZNÁVÁ A VYUŽÍVÁ PŘÍLEŽITOSTI PRO SVŮJ ROZVOJ V OSOBNÍM A PROFESNÍM ŽIVOTĚ) získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit 1/4

7 (navázáno na: ZÍSKÁVÁ A KRITICKY VYHODNOCUJE INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH A PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH, VYUŽÍVÁ DOSTUPNÉ ZDROJE A INFORMACE PŘI PLÁNOVÁNÍ A REALIZACI AKTIVIT) posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést (navázáno na: POSUZUJE A KRITICKY HODNOTÍ RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S ROZHODOVÁNÍM V REÁLNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH A V PŘÍPADĚ NEZBYTNOSTI JE PŘIPRAVEN TATO RIZIKA NÉST) chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory (navázáno na: CHÁPE PODSTATU A PRINCIPY PODNIKÁNÍ, ZVAŽUJE JEHO MOŽNÁ RIZIKA, VYHLEDÁVÁ A KRITICKY POSUZUJE PŘÍLEŽITOSTI K USKUTEČNĚNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU S OHLEDEM NA SVÉ PŘEDPOKLADY, REALITU TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ A DALŠÍ FAKTORY) Kompetence sociální a personální - žák : posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe (navázáno na: POSUZUJE REÁLNĚ SVÉ FYZICKÉ A DUŠEVNÍ MOŽNOSTI, JE SCHOPEN SEBEREFLEXE) stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky (navázáno na: STANOVUJE SI CÍLE A PRIORITY S OHLEDEM NA SVÉ OSOBNÍ SCHOPNOSTI, ZÁJMOVOU ORIENTACI I ŽIVOTNÍ PODMÍNKY) odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje (navázáno na: ODHADUJE DŮSLEDKY VLASTNÍHO JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ V NEJRŮZNĚJŠÍCH SITUACÍCH, SVÉ JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ PODLE TOHO KORIGUJE) přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje (navázáno na: PŘIZPŮSOBUJE SE MĚNÍCÍM SE ŽIVOTNÍM A PRACOVNÍM PODMÍNKÁM A PODLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A MOŽNOSTÍ JE AKTIVNĚ A TVOŘIVĚ OVLIVŇUJE) aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů (navázáno na: AKTIVNĚ SPOLUPRACUJE PŘI STANOVOVÁNÍ A DOSAHOVÁNÍ SPOLEČNÝCH CÍLŮ) projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 1/5

8 (navázáno na: PROJEVUJE ZODPOVĚDNÝ VZTAH K VLASTNÍMU ZDRAVÍ A K ZDRAVÍ DRUHÝCH) rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům (navázáno na: ROZHODUJE SE NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ÚSUDKU, ODOLÁVÁ SPOLEČENSKÝM I MEDIÁLNÍM TLAKŮM) Kompetence komunikativní - žák : používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu (navázáno na: POUŽÍVÁ S POROZUMĚNÍM ODBORNÝ JAZYK A SYMBOLICKÁ A GRAFICKÁ VYJÁDŘENÍ INFORMACÍ RŮZNÉHO TYPU) efektivně využívá moderní informační technologie (navázáno na: EFEKTIVNĚ VYUŽÍVÁ MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE) vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci (navázáno na: VYJADŘUJE SE V MLUVENÝCH I PSANÝCH PROJEVECH JASNĚ, SROZUMITELNĚ A PŘIMĚŘENĚ TOMU, KOMU, CO A JAK CHCE SDĚLIT, S JAKÝM ZÁMĚREM A V JAKÉ SITUACI KOMUNIKUJE; JE CITLIVÝ K MÍŘE ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ A K MOŽNÝM POCITŮM PARTNERŮ V KOMUNIKACI) prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem (navázáno na: PREZENTUJE VHODNÝM ZPŮSOBEM SVOU PRÁCI I SÁM SEBE PŘED ZNÁMÝM I NEZNÁMÝM PUBLIKEM) ročník 3. ročník dotace 2 povinnost (skupina) volitelný (Semináře) 1/6

9 3. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ (SEMINÁŘE) SEMINÁŘ ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD výstupy : Žák: učivo porovná významné hypotézy o vzniku a působí na druhé příznivým dojmem úspěšně prodá své schopnosti při pohovorech, ve škole a v práci cítí se jistě ve společenských situacích dosahuje toho, co chce, kdy to chce přesvědčí druhé, aby přijali jeho stanovisko sděluje své myšlenky a nápady důrazněji rozvíjí přátelštější vztahy sjednává dohody jistěji a účinněji naučí se nebýt ovládán druhými řídí a není přetěžován umí uklidnit druhé ví, co si druzí opravdu myslí nonverbální komunikace a její přínos a význam symboly, ilustrátory, regulátory, adaptéry první dojem vnější projev jak vyvolat imponující dojem nácvik uvolnění před schůzkou držení těla pravidla sebeúcty setkání a pozdravy tajná řeč úsměvů blízká setkání člověk v davu účinek vzdálenosti jak ovlivnit jednání podání ruky délka kontaktu styl stisku ruky prezentace seminární práce pohled, zrakový kontakt signály lásky deset kroků k důvěrnosti signály přitažlivosti jak odrazit nápadníka přesilové hry vyjádření převahy osobní prostor ovládání času vnímavost k řeči těla jak správně číst druhé jak správně číst vzpomínání oblékání 27 pravidel úspěšné řeči těla zasedací pořádek vědomá a nevědomá gesta schopnost vyjednávat asertivita psychologické testy poruchy osobnosti poruchy učení sociální patologie a psychopatologické jevy příčiny neúspěšné socializace zdroje deprivanství 1/7

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Říčany

Školní vzdělávací program Gymnázium Říčany Školní vzdělávací program Gymnázium Říčany ŠVP G vyšší osmileté Verze 1. z 02. 09. 2008 Platnost od 1.9.2009 Č.J.: 646/09 Obor vzdělání: Gymnázium KKOV: 79-41-K/81 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Poznáváme svět

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Poznáváme svět ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Poznáváme svět 1 Identifikační údaje... 5 1.1 Název ŠVP... 5 1.2 Vzdělávací program... 5 1.3 Předkladatel... 5 1.4 Zřizovatel... 5 1.5 Platnost dokumentu... 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Aktualizace 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1

Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1 Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Charakteristika školy, její velikost

Více

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, podmínky školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Škola žije do večera (motivační název)

Škola žije do večera (motivační název) Školní vzdělávací program Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Škola žije do večera (motivační název) Schváleno na pedagogické radě dne: 28. srpna 2013 Schváleno Školskou radou dne:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. Pilotní verze (RVP DG)

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. Pilotní verze (RVP DG) Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia Pilotní verze (RVP DG) Praha 2009 Autorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková, Lucie Slejšková Autoři a konzultanti (VÚP): Jan Balada,

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou RVP GSP utorský kolektiv utorský kolektiv

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/19/2011/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa... 4 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Kompletní ŠVP. Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace školní vzdělávací program Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Kopie Umiem,więc jestem. Kompletní ŠVP Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2014 V Semilech 15.8.2014 razítko: Mgr. Karel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO A ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01

Více