Originální návod k obsluze Induktivní bezpečnostní senzor GG712S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Originální návod k obsluze Induktivní bezpečnostní senzor GG712S"

Transkript

1 Originální návod k obsluze Induktivní bezpečnostní senzor GG712S / 8 / 217

2 Obsah 1 Poznámka na úvod Použité symboly Použitá varovná upozornění Bezpečnostní pokyny Bezpečnostně-technické požadavky na aplikaci Předmět dodávky Použití z hlediska určení Funkce Uvolňovací zóna Montáž Opatření proti jednoduchému obejití Elektrické připojení Provoz Spínací stav výstupů Bezpečný stav Zapnutý stav Výstupní charakteristika Příčné zkraty/zkraty Doby odezvy LED signalizace Technická data Odstraňování problémů Údržba, opravy a likvidace Pojmy a zkratky

3 1 Poznámka na úvod Návod k obsluze je součástí přístroje. Je určen pro oprávněné osoby v souladu se směrnicemi EMC, směrnicí pro nízká napětí, strojní směrnicí a bezpečnostními nařízeními. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Před použitím si přečtěte návod, abyste se seznámili s provozními podmínkami, instalací a provozem přístroje. Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto návodě. 1.1 Použité symboly Pokyny Odkaz (na stránku, bod) Důležité upozornění Při nedbání pokynů jsou možné chybné funkce nebo poruchy. Informace Dodatečná poznámka. LED zapnuta LED vypnuta LED bliká (frekvencí 2 Hz) LED bliká rychle (5 Hz) 1.2 Použitá varovná upozornění VAROVÁNÍ Nebezpečí vážného poranění osob. Možnými následky jsou smrtelná nebo těžká, nevratná zranění. 3

4 2 Bezpečnostní pokyny Řiďte se informacemi uvedenými v tomto návodě. Nesprávné použití může vést k chybným funkcím přístroje. To může vést ke zranění osob a/nebo ke škodám na majetku během provozu stroje. Věnujte proto pozornost všem pokynům pro instalaci a zacházení s přístrojem, uvedeným v tomto dokumentu. Řiďte se také bezpečnostními pokyny pro instalaci a zacházení s přístrojem, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. V případě nedodržení pokynů, nebo norem, zvláště při manipulaci s přístrojem bude jakákoli odpovědnost a záruka vyloučena. V případě poškození senzoru nelze bezpečnostní funkce zaručit. Chyby způsobené poškozením nemohou být snímačem detekovány. Přístroj musí být nainstalován, připojen a uveden do provozu kvalifikovaným elektrikářem vyškoleným v bezpečnostních technologiích. Musí být dodrženy platné technické normy pro příslušné aplikace. Při instalaci věnujte pozornost požadavkům, uvedeným v normě EN 624. V případě poruchy přístroje kontaktujte výrobce. Manipulace s přístrojem není dovolena. Před manipulací uveďte výrobek do stavu bez napětí. Rovněž odpojte nezávisle napájené zatěžovací reléové obvody. Po instalaci, údržbě nebo opravě systému proveďte funkční zkoušku. Přístroj používejte pouze ve stanovených podmínkách okolního prostředí ( 9 Technická data). V případě zvláštních provozních podmínek kontaktujte výrobce. Používejte pouze dle níže uvedeného popisu (( 4). 2.1 Bezpečnostně-technické požadavky na aplikaci Musí být zajištěno, aby bezpečnostní požadavky pro příslušnou aplikaci odpovídaly požadavkům uvedeným v tomto návodě. 4

5 VAROVÁNÍ Selhání bezpečnostní funkce Při nasazení senzoru mimo stanovené podmínky okolí nelze bezpečnostní funkce zaručit. Nasazení senzoru pouze v souladu se stanovenými okolními podmínkami. ( 9 Technická data). Nasazení senzoru v blízkosti chemických a biologických médií (pevné látky, kapaliny, plyny), stejně jako v ionizujícím záření není povoleno. Dodržujte následující požadavky: Proveďte opatření, která zabrání kovovým předmětům, aby se ať už záměrně nebo neúmyslně dostaly na aktivní plochu. U zabezpečovacích zařízení ve spojení s ochrannými kryty se řiďte normou EN Dodržujte zásady rozpínacího provozu (normálně sepnuto) pro všechny externí bezpečnostní proudové obvody připojené k systému. V případě poruchy bezpečnostního senzoru proveďte opatření vedoucí ke stavu, který je definován jako bezpečný: proveďte opatření, která při dalším provozu řídícího zařízení udrží bezpečný stav. Nahraďte poškozené přístroje. 3 Předmět dodávky 1 bezpečnostní senzor GG712S, 2 matice M18, 1 originální návod k obsluze GG712S, č Pokud jeden z výše uvedených komponentů chybí, nebo je poškozen, obraťte se prosím na příslušnou pobočku ifm. 4 Použití z hlediska určení Induktivní bezpečnostní senzor GG712S bezdotykově detekuje kovy. Bezpečnostní funkce SF: bezpečnostní stav (koncový stupeň odpojen; logické "") bude dosaženo při odtlumení větší nebo rovné bezpečné vypínací vzdálenosti s ar ( 9 Technická data). Věnujte pozornost také pokynům k montáži senzoru ( 6 Montáž). 5

6 Induktivní bezpečnostní senzor je bezdotykový přístroj s definovaným chováním při poruše (PDDB) podle IEC Bezpečnostní senzor odpovídá výkonnostní úrovni "Performance Level d" podle EN ISO , stejně jako požadavkům SIL 2 podle IEC 6158 a odpovídá SILcl 2 podle IEC Přístroj odpovídá klasifikaci I1A18SP podle IEC pro vazební montáž ( 6 Montáž). Induktivní bezpečnostní senzor byl certifikován společností TÜVNord. 5 Funkce "1" "" 1: duální LED: signál (žlutá); napájení-power (zelená) 2: blízká zóna (malá vzdálenost) 3: uvolňovací zóna 4: bezpečná vypínací vzdálenost s ar 5: terč 5.1 Uvolňovací zóna Výstupy (OSSD) jsou aktivní pouze pokud je tlumící prvek přítomen v uvolňovací zóně. Mimo tuto uvolňovací zónu zůstává výstup vypnut. Bezpečná vypínací vzdálenost s ar je > 7 mm. Uvolňovací zóna je odlišná při použití tlumících prvků, které se liší materiálem, tvarem a velikostí od normalizované desky. Uvolňovací zóna pro vybrané materiály*: FE36 (= měkká ocel) Nerezová ocel AIMg3G22 CuZn mm mm...2. mm...2. mm 6

7 Materiál Měď Uvolňovací zóna...1,5 mm * Typické hodnoty při tlumení referenční deskou 18 x 18 x 1 mm a při nevazební montáži podle normy IEC , při teplotě okolí 2 C. V závislosti na vlastnostech tlumícího prvku může tzv. blízká zóna chybět. 6 Montáž Přístroj je montován vazebně podle IEC , typ I1A18SP. Zajistěte přístroj proti uvolnění (utahovací moment 25 Nm). Dodržujte montážní podmínky! Postupujte dle obrázků 1 až 3: mm 21 mm 18 mm Konektor kabelu dotáhněte v souladu s pokyny od výrobce. Respektujte utahovací moment konektorů ifm (např. EVxxxx:,6...1,5 Nm). 6.1 Opatření proti jednoduchému obejití Bezpečnostní senzor reaguje na kovové předměty, např. na rámy bezpečnostních dveří. Jiné kovové předměty, které neslouží k aktivaci senzoru, nesmí neúmyslně způsobit uvolnění bezpečnostního senzoru. Proveďte taková opatření, která zabrání kovovým předmětům, kromě k tomu určeného tlumícího prvku, aby se neúmyslně dostaly na aktivní plochu nebo do uvolňovací zóny. 7

8 7 Elektrické připojení Odpojte napájení. Rovněž odpojte nezávisle napájené zatěžovací reléové obvody. Napájecí napětí: připojte L+ na pin 1 a L- na pin 3 konektoru. Jmenovité napětí je 24 V DC. Toto napětí může v souladu s normou EN kolísat mezi 19,2 V a 3 V včetně 5% zbytkového zvlnění podle EN V případě (jednotlivé) poruchy nesmí napájecí napětí překročit maximální hodnotu 4 V DC. (To vyžaduje bezpečné galvanické oddělení zdroje napájení a transformátoru). 1 L+ +24 V 2 3 A1 L IN1 GND 1 4 A2 IN2 1: bezpečnostní logická jednotka * * Pokud na koncovém stupni není přítomen proud, zpětné napájení > 3,5 V povede k poruše. 8 Provoz 8.1 Spínací stav výstupů Bezpečný stav Bezpečný stav je, když je alespoň jeden z výstupů (OSSD) vypnutý (stav bez proudu: logická ""). Je-li jeden z výstupů vypnutý, musí následně bezpečnostní logická jednotka převést celý systém do stavu, který je definován jako bezpečný Zapnutý stav Pokud se tlumící prvek nachází v uvolňovací zóně a není zjištěna žádná porucha senzoru, oba výstupy A1 a A2 (OSSD) jsou zapnuty (logická "1") Výstupní charakteristika Výstupní vlastnosti jsou kompatibilní se vstupními identifikačními daty podle EN typ 1 nebo 2: 8

9 Logická "1" 15 V ma 11 V ma Logická "" 5 V Zbytkový proud,2 ma Rozhraní odpovídá rozhraní typu C třídy podle stanoviska ZVEI "Klassifizierung binärer 1-V-Schnittstellen mit Testung im Bereich der Funktionalen Sicherheit" (Klasifikace binárních 24V rozhraní testovaných s ohledem na provozní bezpečnost) Příčné zkraty/zkraty Příčný zkrat mezi oběma výstupy (A1 a A2) je zjištěn bezpečnostním senzorem. Výsledkem je vypnutí výstupů (OSSD) při příštím bezpečnostním požadavku. Výstupy A1 a A2 zůstávají vypnuty do té doby, než je chyba odstraněna nebo je resetováno napětí. Výsledkem příčného zkratu (zkratu) mezi výstupem A2 a napájecím napětím je to, že výstup A1 je v případě bezpečnostního dotazu vypnut. Pokud na koncovém stupni není přítomen proud, zpětné napájení > 3,5 V povede k poruše. Přístroj provádí vlastní testy na schopnost vypnutí na A2. 9

10 8.2 Doby odezvy Doba odezvy na bezpečnostní požadavek (odstranění z uvolňovací zóny) Doba odezvy při přiblížení do uvolňovací zóny (uvolňovací doba) Doba odezvy / doba rizika při chybách souvisejících s bezpečností Souběžnost zapnutí a vypnutí výstupů v případě bezpečnostního požadavku Délka testovacího pulzu t i_max na A2 (1) 1 ms 1 ms 2 ms 1 ms 1 ms Testovací pulzní interval T na A2 (2) T typ T max T min. 18 ms 3 ms 1 ms 1 t 1: Doba trvání testovacího pulzu 2: Testovací pulzní interval T 1

11 8.3 LED signalizace LED Provozní stav Výstupy A1 (OSSD) Signál Zapnuto (Power) Signál Zapnuto (Power) Signál Zapnuto (Power) Signál Zapnuto (Power) A2 (OSSD) Není napájení Oba výstupy vypnuty Podpětí 1 Přepětí Oba výstupy vypnuty Porucha senzoru ( 1 Odstraňování problémů) Tlumící prvek v uvolňovací zóně Tlumící prvek v blízké zóně (malá vzdálenost) Jeden nebo oba výstupy vypunty Oba výstupy zapnuty 1 1 Výstup A2 vypnut

12 9 Technická data GIGA45-2PS/SIL2/U Induktivní senzory Vlastnosti výrobku Induktivní bezpečnostní senzor Kovový závit M18 x 1 M12 konekt. připojení Uvolňovací zóna mm; [b] vazební vestavba Odpovídá požadavkům: EN ISO : 215 kategorie 2 PL d (lze použít v aplikacích do kategorie 3) IEC 6158: SIL 2 IEC 6261: SILcl 2 Oblast nasazení Druh provozu Elektrická data Elektrické provedení Trvalý provoz (bez údržby) DC PNP Provozní napětí [V] 24 DC (19,2...3 DC) Jmenovité izolační napětí [V] 3 Proudový odběr [ma] < 3 Třída krytí Odolné proti přepólování Výstupy Výstupní funkce 2 x OSSD (A1 a A2) Výstupní data Rozhraní typ C, třída 1 Výstupní napětí při 24 V Kompatibilní s EN vstupy typ 1, 2 Úbytek napětí Proudová zatížitelnost Ochrana proti zkratu [V] [ma] < 2,5; (3 ma) 1 ano Max. kapacitní zátěž CL_max [nf] 2 Zjišťovací oblast Uvolňovací zóna Bezpečná vypínací vzdálenost [mm] [mm] Sar 7 Reakční doby Doba zpoždění po zapnutí Reakční doba na bezpečnostní požadavek [s] [ms] 1 1 Reakční doba při přiblížení do uvolňovací zóny (doba uvolnění) [ms] 1 [ms] 2 III ano 12

13 Riziková doba (doba reakce na chybu) Okolní podmínky Oblast nasazení Okolní teplota [ C] Rychlost teplotních změn [K/min],5 Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] Třída C podle ČSN EN ochrana aplikace proti povětrnostním vlivům , pro životnost 876 h 1...4, pro životnost 1752 h , krátkodobě 5...7, trvale Tlak vzduchu [kpa] Nadmořská výška [m] 2 Ionizující záření Slaná mlha není přípustné Krytí IP 65 / IP 67 Schválení / zkoušky El.mag.kompatibilita IEC IEC EN EN ESD: EN HF v.f. ozářeno: EN skupiny impulsů: EN HF v.f. vazba vedení: EN : EN 5511: ne 6 kv CD / 8 kv AD 2 V/m 2 kv 1 V 3 A/m třída B Odolnost vůči rázům IEC Odolnost proti vibracím IEC Bezpečnostní jmenovité hodnoty Životnost TM (Mission Time) Bezpečnostně technická spolehlivost PFHd Mechanická data Způsob vestavby Materiál pouzdra [h] [1/h] 1752, (2 let) 1,E-7 vazební vestavba Mosaz potaženo bílým bronzem; PBT Hmotnost [kg],14 Zobrazení / ovládací prvky Signalizace LED žlutá (signál); LED zelená (ZAPNUTO-Power) Elektrické připojení Připojení Zapojení kontaktů M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty 1: Bezpečnostně orientovaná logická jednotka Příslušenství Příslušenství (dodávané) Upozornění Upozornění 2 upevňovací matice Pokud nebude uvedeno jinak, vztahují se všechna data v celém teplotním rozsahu na referenční měřící desku podle IEC (FE36 = ST37K) 18x18x1 mm. Obsah balení [kus] 1 13

14 1 Odstraňování problémů LED signalizace Problém Možné příčiny Odstraňování problémů Není LED zobrazení/ signalizace Power (napájení) - LED bliká a senzor nespíná Senzor nespíná, dokonce ani po odtlumení a opětovném utlumení Žádná blízká zóna (malá vzdálenost) Není napájení Podpětí Přepětí Senzor přešel do bezpečného stavu (logická "") Příčina: zkrat mezi výstupy A1 a A2 zkrat mezi výstupem A2 a napájecím napětím zjištěna porucha senzoru Tlumící prvek na základě svých vlastností (materiál, tvar, velikost) posunuje uvolňovací zónu přímo před čelní plochu senzoru. Zapněte napětí Upravte napětí ( 9 Technická data) Odstraňte příčný zkrat Vyměňte přístroj Pokud je to možné, změňte materiál, tvar nebo velikost tlumícího prvku ( 5.1 Uvolňovací zóna) 11 Údržba, opravy a likvidace Při správném provozu není vyžadována údržba ani opravy. Pouze výrobce je oprávněn opravovat přístroj. Přístroj po jeho používání zlikvidujte s ohledem na ekologii podle platných národních ustanovení. 14

15 12 Pojmy a zkratky OSSD Výstupní signál spínacího zařízení PDDB PFH (PFH D ) Bezdotykové přístrojе s definovaným chováním při poruše Pravděpodobnost (nebezpečného) selhání za hodinu PL Výkonnostní úroveň PL podle EN ISO SIL Úroveň bezpečnostní integrity SIL 1-4 podle IEC Čím vyšší je SIL, tím nižší je pravděpodobnost selhání bezpečnostní funkce. SIL cl Úroveň bezpečnostní integrity claim limit podle IEC 6261 T M Mission time Životnost podle EN (= max. provozní životnost/doba provozuschopnosti) 15

Originální návod k provozu Induktivní bezpečnostní senzor GG712S / / 2010

Originální návod k provozu Induktivní bezpečnostní senzor GG712S / / 2010 Originální návod k provozu Induktivní bezpečnostní senzor GG72S 704229 / 0 06 / 200 Obsah Úvodní poznámka...3. Vysvětlení znaků...3 2 Bezpečnostní pokyny...4 2. Bezpečnostně-technické požadavky na aplikaci...4

Více

Originální návod k obsluze Induktivní bezpečnostní senzor GI505S / / 2013

Originální návod k obsluze Induktivní bezpečnostní senzor GI505S / / 2013 Originální návod k obsluze Induktivní bezpečnostní senzor GI505S 80005308 / 00 05 / 2013 Obsah 1 Poznámka na úvod...3 1.1 Vysvětlení znaků...3 2 Bezpečnostní pokyny...4 2.1 Bezpečnostně-technické požadavky

Více

Originální návod k provozu Induktivní bezpečnostní senzor GI701S / / 2010

Originální návod k provozu Induktivní bezpečnostní senzor GI701S / / 2010 Originální návod k provozu Induktivní bezpečnostní senzor GI701S 704196 / 01 04 / 2010 Obsah 1 Úvodní poznámka...3 1.1 Vysvětlení znaků...3 2 Bezpečnostní pokyny...4 2.1 Bezpečnostně-technické požadavky

Více

Originální návod k provozu Induktivní bezpečnostní senzor GM701S / / 2011

Originální návod k provozu Induktivní bezpečnostní senzor GM701S / / 2011 Originální návod k provozu Induktivní bezpečnostní senzor GM701S 701976 / 05 10 / 2011 Obsah 1 Poznámka...3 1.1 Vysvětlení znaků...3 2 Bezpečnostní pokyny...4 2.1 Bezpečnostně-technické požadavky na aplikaci...4

Více

1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Aseptoflexní závit Made in Germany

1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Aseptoflexní závit Made in Germany SI6000 SISABBFPKG/US-100-IPF 1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Aseptoflexní závit Made in Germany Vlastnosti výrobku Hlídač proudění Procesní připojení: pro Aseptoflex adaptér Délka tyče:

Více

1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany

1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany SI5010 SID10ADBFPKG/US-100 1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany Vlastnosti výrobku Hlídač proudění kompaktní provedení pro adaptér Procesní

Více

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C )

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C ) SU8000 Made in Germany Vlastnosti výrobku Ultrazvukový senzor průtoku Konektorové provedení Procesní připojení: G1 s plochým těsněním Funkce programovatelné Celková funkce 2 výstupy OUT1 = hlídání proudění

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK5520 PK-400-SFG14-PSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK7520 PK-400-SFG14-QSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

Originální návod k obsluze Safety Standstill Monitor Bezpečnostní monitor klidového stavu DA101S 7390872 / 00 05 / 2013

Originální návod k obsluze Safety Standstill Monitor Bezpečnostní monitor klidového stavu DA101S 7390872 / 00 05 / 2013 Originální návod k obsluze Safety Standstill Monitor Bezpečnostní monitor klidového stavu CZ DA101S 7390872 / 00 05 / 2013 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 5 3 Předmět

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory

Návod k obsluze Kapacitní senzory Návod k obsluze Kapacitní senzory CZ 700 / 00 0 / 009 Obsah Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení Montáž. Upozornění pro vazební a nevazební montáž Elektrické připojení. Systémy připojení. Programování

Více

Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G1501S 706326 / 00 01 / 2014

Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G1501S 706326 / 00 01 / 2014 Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G50S 706326 / 00 0 / 204 Obsah Úvodní poznámka 4. Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Rozsah dodávky 6 4 Použití z hlediska

Více

Indukční senzor s analogovým výstupem BI8-M18-LI-EXI

Indukční senzor s analogovým výstupem BI8-M18-LI-EXI ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 závitové pouzdro M18 x 1 chromovaná mosaz 2drát, 14 30 VDC analogový výstup 4 20 ma připojení kabelem Schéma zapojení Identifikační

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový

Více

Návod k montáži Elektronický tlakový senzor pro průmyslové aplikace. PT354x/PT954x / / 2010

Návod k montáži Elektronický tlakový senzor pro průmyslové aplikace. PT354x/PT954x / / 2010 Návod k montáži Elektronický tlakový senzor pro průmyslové aplikace PT5x/PT95x 70676 / 00 0 / 00 Obsah Bezpečnostní pokyny... Použití z hlediska určení.... Oblast nasazení... Montáž... Elektrické připojení...

Více

On-line datový list. C2C-SA06010A10000, C2C-EA06010A10000 detec BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY

On-line datový list. C2C-SA06010A10000, C2C-EA06010A10000 detec BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY On-line datový list C2C-SA06010A10000, C2C-EA06010A10000 detec A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Systémový díl Typ Výrobek č. Vysílač C2C-SA06010A10000 1213191 Přijímač C2C-EA06010A10000

Více

Návod k montáži Elektronický tlakový senzor. PA30xx / PA90xx / / 2010

Návod k montáži Elektronický tlakový senzor. PA30xx / PA90xx / / 2010 Návod k montáži Elektronický tlakový senzor PA0xx / PA90xx 70090 / 0 08 / 00 Obsah Bezpečnostní pokyny... Použití z hlediska určení.... Oblast nasazení... Montáž... Elektrické připojení... 5 Rozměrový

Více

On-line datový list UE43-3MF2A2 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

On-line datový list UE43-3MF2A2 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉ On-line datový list UE43-3MF2A2 UE43-3MF A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE43-3MF2A2 6024900 Další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue43-3mf H

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový

Více

Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-M12E-Y1X-H1141

Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-M12E-Y1X-H1141 ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0 ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20 SIL2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 při HFT0 SIL3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 při redundantní

Více

On-line datový list UE48-2OS3D2 UE48-2OS BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

On-line datový list UE48-2OS3D2 UE48-2OS BEZPEČNOSTNÍ RELÉ On-line datový list UE48-2OS3D2 UE48-2OS A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE48-2OS3D2 6024916 Další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue48-2os H

Více

On-line datový list UE43-3MF2A3 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

On-line datový list UE43-3MF2A3 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY On-line datový list UE43-3MF2A3 UE43-3MF A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE43-3MF2A3 6024901 další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue43-3mf H

Více

Indukční senzor BI1.5-EG08K-Y1

Indukční senzor BI1.5-EG08K-Y1 ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0 ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20 SIL2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 při HFT0 SIL3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 při redundantní

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

On-line datový list. C2C-SA13510A10000, C2C-EA13510A10000 detec BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY

On-line datový list. C2C-SA13510A10000, C2C-EA13510A10000 detec BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY On-line datový list C2C-SA13510A10000, C2C-EA13510A10000 detec A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Obsah dodávky Kompatibilní vysílač Kompatibilní přijímač Oblast použití

Více

On-line datový list UE45-3S13D33 UE45-3S1 BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

On-line datový list UE45-3S13D33 UE45-3S1 BEZPEČNOSTNÍ RELÉ On-line datový list UE45-3S13D33 UE45-3S1 A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE45-3S13D33 6024912 Další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue45-3s1

Více

On-line datový list UE43-4AR2D2 UE43-4AR BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

On-line datový list UE43-4AR2D2 UE43-4AR BEZPEČNOSTNÍ RELÉ On-line datový list UE43-4AR2D2 UE43-4AR A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Objednací informace Typ Výrobek č. UE43-4AR2D2 6034772 Další provedení přístroje a příslušenství

Více

On-line datový list UE43-3MF2D3 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

On-line datový list UE43-3MF2D3 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉ On-line datový list UE43-3MF2D3 UE43-3MF A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE43-3MF2D3 6024897 Další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue43-3mf H

Více

On-line datový list UE44-3SL2D33 UE44-3SL BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

On-line datový list UE44-3SL2D33 UE44-3SL BEZPEČNOSTNÍ RELÉ On-line datový list UE44-3SL2D33 UE44-3SL A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE44-3SL2D33 6024907 Další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue44-3sl

Více

On-line datový list UE43-2MF2D2 UE43-2MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

On-line datový list UE43-2MF2D2 UE43-2MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉ On-line datový list UE43-2MF2D2 UE43-2MF A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE43-2MF2D2 6024893 Další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue43-2mf H

Více

On-line datový list UE10-3OS2D0 UE10-3OS BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

On-line datový list UE10-3OS2D0 UE10-3OS BEZPEČNOSTNÍ RELÉ On-line datový list UE10-3OS2D0 UE10-3OS A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE10-3OS2D0 6024917 Další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue10-3os H

Více

/ / 2016

/ / 2016 Originální návod k obsluze Optické bezpečnostní senzory (bezpečnostní světelný závěs / bezpečnostní světelná mřížka) Šířka ochranného pásma (rozsah) 0...20 m OY CZ 704698 / 02 10 / 2016 Contents 1 Poznámka

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI214x 704776 / 00 04 / 2016 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 3.2 Omezení

Více

On-line datový list UE48-3OS3D2 UE48-3OS BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

On-line datový list UE48-3OS3D2 UE48-3OS BEZPEČNOSTNÍ RELÉ On-line datový list UE48-3OS3D2 UE48-3OS A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE48-3OS3D2 6025097 Další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue48-3os H

Více

Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-EG08-Y1X

Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-EG08-Y1X ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0 ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20 SIL2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 při HFT0 SIL3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 při redundantní

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Snímač náklonu dva nastavitelné spínací body B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD

Snímač náklonu dva nastavitelné spínací body B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD ATEX kategorie II 3 G, Ex zóna 2 ATEX kategorie II (3) D, Ex zóna 22 kvádrové pouzdro, výška 20 mm plast PBT-GF20-V0 signalizace provozního napětí a stavu sepnutí dva nastavitelné spínací výstupy body

Více

On-line datový list. C2C-SA13510A10000 detec BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY

On-line datový list. C2C-SA13510A10000 detec BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY On-line datový list C2C-SA13510A10000 detec A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Obsah dodávky Kompatibilní přijímač Oblast použití Rozlišení Výška ochranného pole Dosah

Více

On-line datový list UE10-4XT2D2 UE10-4XT BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

On-line datový list UE10-4XT2D2 UE10-4XT BEZPEČNOSTNÍ RELÉ On-line datový list UE10-4XT2D2 UE10-4XT A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE10-4XT2D2 6024919 Další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue10-4xt H

Více

On-line datový list UE10-3OS3D0 UE10-3OS BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

On-line datový list UE10-3OS3D0 UE10-3OS BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY On-line datový list UE10-3OS3D0 UE10-3OS A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE10-3OS3D0 6024918 další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue10-3os H

Více

On-line datový list. M20S-04130A222, M20E-04130A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE

On-line datový list. M20S-04130A222, M20E-04130A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE Online datový list M20S04130A222, M20E04130A222 M2000 Kaskádovatelný M20S04130A222, M20E04130A222 M2000 Kaskádovatelný A B C D E F Objednací informace Systémový díl Výrobek č. Vysílač M20S04130A222 10121

Více

On-line datový list UE43-3AR3D2 UE43-3AR BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

On-line datový list UE43-3AR3D2 UE43-3AR BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY On-line datový list UE43-3AR3D2 UE43-3AR A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Objednací informace Typ Výrobek č. UE43-3AR3D2 6034568 další provedení přístroje a příslušenství

Více

Bezpečnostní systém CES-AZ

Bezpečnostní systém CES-AZ Vyhodnocovací jednotka CE-AZ-AE-01B/CE-AZ-UE-01B Možnost připojení jedné čtecí hlavy Dva bezpečnostní výstupy (reléové kontakty, se dvěma interně propojenými spínacími kontakty na každém výstupu) Možnost

Více

On-line datový list. TR4-SEM10P TR4 Direct BEZDOTYKOVÁ BLOKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

On-line datový list. TR4-SEM10P TR4 Direct BEZDOTYKOVÁ BLOKOVACÍ ZAŘÍZENÍ On-line datový list TR4-SEM10P TR4 Direct A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Systémový díl Princip senzoru Objednací informace Počet bezpečných výstupů 2 Zajištěná

Více

Indukční senzor dvojitý senzor pro rotační pohony NI4-DSU35TC-2AP4X2/ 3GD

Indukční senzor dvojitý senzor pro rotační pohony NI4-DSU35TC-2AP4X2/ 3GD ATEX kategorie II 3 G, Ex zóna 2 ATEX kategorie II (3) D, Ex zóna 22 kvádrové pouzdro DSU35 plast PP-GF30-VO dva výstupy pro kontrolu polohy rotačního pohonu montáž na standardní pohony 2x spínací kontakt,

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika technika modul pro nouzové zastavení BL 5931 safemaster Grafické znázornění spínacího postupu Tlačítko Síť nebo nouzové zastavení (vypnutí) Při zkratu v obvodu zapínacího tlačítka () u typu BL 5931.64/002

Více

On-line datový list UE12-2FG2D0 UE12-2FG BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

On-line datový list UE12-2FG2D0 UE12-2FG BEZPEČNOSTNÍ RELÉ On-line datový list UE12-2FG2D0 UE12-2FG A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Objednací informace Typ Výrobek č. UE12-2FG2D0 1043917 Další provedení přístroje a příslušenství

Více

Indukční lineární senzor LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

Indukční lineární senzor LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže zobrazení měřicího rozsahu na LED necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna rozlišení 12 bitů 4drát, 15 30 VDC analogový výstup

Více

Snímáče teploty proudový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN výstup 2 lze nastavit jako spínací TS-400-LI2UPN8X-H1141

Snímáče teploty proudový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN výstup 2 lze nastavit jako spínací TS-400-LI2UPN8X-H1141 jednoduché odečítání nastavených hodnot ochrana nastavení pomocí tlačítek a funkce uzamknutí zobrazení jednotek teploty ( C, F, K, Ohm) paměť max.hodnoty teplotní rozsah -50 500 Schéma zapojení 6840007

Více

Indukční senzor dvojitý senzor pro rotační pohony NI4-DSU35TC-2Y1X2/S933

Indukční senzor dvojitý senzor pro rotační pohony NI4-DSU35TC-2Y1X2/S933 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20 SIL2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 při HFT0 SIL3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 při redundantní

Více

On-line datový list. M20E-081A2A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE

On-line datový list. M20E-081A2A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE On-line datový list M20E-081A2A222 M2000 Kaskádovatelný A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Bezpečnostně technické parametry Objednací informace Typ Výrobek č. M20E-081A2A222

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

Indukční úhlový senzor s analogovým výstupem pro nasazení v palubní síti vozidel RI360P1-QR14-ELU4X2-0.3-RS5/S97

Indukční úhlový senzor s analogovým výstupem pro nasazení v palubní síti vozidel RI360P1-QR14-ELU4X2-0.3-RS5/S97 kvádr, plast různé způsoby montáže snímací element P1-Ri-QR14 součástí dodávky pro vozidla s 12V a 24V zvýšená odolnost vůči vyzařovanému rušení 30 V/m dle typového povolení e1 ochrana proti rušení šířícím

Více

Originální návod k obsluze Optické bezpečnostní senzory (bezpečnostní světelné závěsy) s pohyblivým zaslepením (funkce zaslepení) OY8xxS

Originální návod k obsluze Optické bezpečnostní senzory (bezpečnostní světelné závěsy) s pohyblivým zaslepením (funkce zaslepení) OY8xxS Originální návod k obsluze Optické bezpečnostní senzory (bezpečnostní světelné závěsy) s pohyblivým zaslepením (funkce zaslepení) OY8xxS CZ 706234 / 01 10 / 2016 Obsah 1 Poznámka na úvod...4 1.1 Použité

Více

Ultrazvukový senzor reflexní snímač RU100U-M18M-AP8X2-H1151

Ultrazvukový senzor reflexní snímač RU100U-M18M-AP8X2-H1151 hladké čelo akustického měniče závitové pouzdro M18, zalité připojení konektorem M12x1 teplotní kompenzace mrtvá zóna: 15 cm rozsah: 100 cm rozlišení: 1 mm vyzařovací úhel: 16 Spínací výstup PNP spínací

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

On-line datový list. C4C-SX10530A10000, C4C-EX10530A10000 detec BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY

On-line datový list. C4C-SX10530A10000, C4C-EX10530A10000 detec BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY On-line datový list C4C-SX10530A10000, C4C-EX10530A10000 detec A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Obsah dodávky Kompatibilní vysílač Kompatibilní přijímač Oblast použití

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

On-line datový list. M20S-081A2A222, M20E-081A2A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE

On-line datový list. M20S-081A2A222, M20E-081A2A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE On-line datový list M20S-081A2A222, M20E-081A2A222 M2000 Kaskádovatelný A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Bezpečnostně technické parametry Objednací informace Systémový díl

Více

On-line datový list. FLN-EMSS Flexi Loop BEZPEČNÉ SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ

On-line datový list. FLN-EMSS Flexi Loop BEZPEČNÉ SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ On-line datový list FLN-EMSS1100108 Flexi Loop A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Bezpečnostně technické parametry Objednací informace Další provedení přístroje a příslušenství

Více

Snímáče teploty napěťový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN TS-400-LUUPN8X-H1141

Snímáče teploty napěťový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN TS-400-LUUPN8X-H1141 jednoduché odečítání nastavených hodnot ochrana nastavení pomocí tlačítek a funkce uzamknutí zobrazení jednotek teploty ( C, F, K, Ohm) paměť max.hodnoty Schéma zapojení 6840008 Teplotní rozsah Pracovní

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Indukční senzor dvojité senzory s rozšířeným teplotním rozsahem NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97

Indukční senzor dvojité senzory s rozšířeným teplotním rozsahem NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20 při teplotě až -25 C SIL2 dle IEC 61508 kvádrové pouzdro DSU35 plast PP-GF30-VO dva výstupy pro kontrolu polohy rotačního pohonu montáž

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany PK6732 PK-100-SFP14-HCPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení: R¼ A / M5 I Měřící rozsah: 0...100

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN 60204-1 Označení svorek Rozměry 2 3 4 13 23 33 Y64 41 Y74 2 3 4 13 23 33 41 Y64 Y74 99 mm (3,89 in) 35 mm (1,38 in) 1 / 2 S33 S34

Více

Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-EG08-Y1X-H1341

Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-EG08-Y1X-H1341 ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0 ATEX kategorie II (1) D, Ex zóna 20 SIL2 dle IEC 61508 závitové pouzdro M8x1 nerez 1.4427 SO spínací vzdálenost 78 mm s magnetem DMR31-15-5 DC 2drát, 8,2 VDC výstup dle

Více

Indukční lineární senzor LI1000P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

Indukční lineární senzor LI1000P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže zobrazení měřicího rozsahu pomocí LED necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna rozlišení 12 bitů 4drát, 15 30 VDC Analogový

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

On-line datový list. FX3-XTIO84002 Flexi Soft BEZPEČNOSTÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

On-line datový list. FX3-XTIO84002 Flexi Soft BEZPEČNOSTÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY On-line datový list FX3-XTIO84002 Flexi Soft A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Moduly Způsob komunikace Bezpečnostně technické parametry Objednací informace další

Více

Optoelektronické. snímače BOS 18M. BOS 18M standardní. BOS 18M robustní. Vlastnosti

Optoelektronické. snímače BOS 18M. BOS 18M standardní. BOS 18M robustní. Vlastnosti Optoelektronické standardní Typová řada v kovovém pouzdře (mosaz niklovaná) se stala uznávaným standardem v automatizaci. Velký dosah a snímací vzdálenost, stejně jako výkonná technologie (potlačené pozadí

Více

Indukční lineární senzor LI100P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181

Indukční lineární senzor LI100P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže zobrazení měřicího rozsahu na LED necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna rozlišení 0,001 mm 15 30 VDC konektor M12 x 1,

Více

Čidlo tlakové diference

Čidlo tlakové diference 1 922 Čidlo tlakové diference Pro neutrální a středně korosivní kapaliny a plyny QBE3000-D.. QBE3100-D.. Čidlo tlakové diference je určeno pro měření tlakových diferencí v plynech nebo kapalinách v systémech

Více

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE On-line datový list M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný A B C D E F Objednací informace Výrobek č. M20SE-03140A222 Na vyžádání 1) Týká se instalace náhradního dílu: Tento přístroj typu 2 se smí podle

Více

Délka závitu (celková délka) Konfigurace výstupu 27 (40) 49 (62) 27 (43) 49 (65) 27 (39) 49 (61) 27 (39) 49 (61) 27 (40) 49 (62) 27 (43) 49 (65)

Délka závitu (celková délka) Konfigurace výstupu 27 (40) 49 (62) 27 (43) 49 (65) 27 (39) 49 (61) 27 (39) 49 (61) 27 (40) 49 (62) 27 (43) 49 (65) Válcový indukční snímač E2A S vysokou kvalitou a dlouhou životností pro každodenní použití široký rozsah použití díky modulární koncepci navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti IP67 a IP69k

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže zobrazení měřicího rozsahu na LED necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 4drát, 15 30 VDC Analogový výstup 0 10 V a 4 20 ma konektor

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

ky ThinkTop Basic ThinkTop Basic Digital 10-30 VDC PNP/NPN

ky ThinkTop Basic ThinkTop Basic Digital 10-30 VDC PNP/NPN ky ThinkTop Basic ky ThinkTop Basic Digital 10-30 VDC PNP/NPN Použití Jednotka ThinkTop Basic je konstruována pro zajištění optimálního řízení všech sanitárních ventilů Alfa Laval a je kompatibilní se

Více

Indukční senzor BI15-CK40-Y1X-H1141

Indukční senzor BI15-CK40-Y1X-H1141 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20 SIL2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 při HFT0 SIL3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 při redundantní

Více

/ / 2018

/ / 2018 Originální návod k obsluze Optické bezpečnostní senzory (bezpečnostní světelná závěs / bezpečnostní světelná mříž) s ochrannou trubicí IP69K Šířka ochranného pásma (dosah) 0...10 m OY4xxS CZ 704859 / 05

Více

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products OEM Elektrické pohony pro malé ventily typ VVP459, VXP459, VMP459 (k VS 6,3 m 3 /h) SSB319 SSB819 SSB319 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSB819 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Indukční lineární senzor LI700P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181

Indukční lineární senzor LI700P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže zbrazení měřicího rozsahu pomocí LED necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím velice krátká mrtvá zóna rozlišení 0,001 mm 15 30 VDC konektor M12 x 1,

Více

Kalorimetrický snímač průtoku TFS 35

Kalorimetrický snímač průtoku TFS 35 Pro limitní i kontinuální snímání rychlosti proudění kapalných médií a pro hlídání jejich teploty Snímače jsou určeny k montáži do potrubí, ve kterém probíhá vlastní hlídání proudění a teploty Měření průtoku

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

PRŮMYSLOVÉ MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ ZR6MF052

PRŮMYSLOVÉ MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ ZR6MF052 PRŮMYSLOVÉ MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ ZR6MF052 SCHRACK INFO 16 funkcí 16 časových rozsahů Dálkové připojení potenciometrů Napájecí napětí 24-240 V AC/DC 2 přepínací kontakty Šířka 22,5 mm Vhodné pro průmyslové

Více

Snímače polohy SRBS. doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh. Hledejte hvězdičky!

Snímače polohy SRBS. doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh. Hledejte hvězdičky! q/w doporučené výrobky Festo zvládnou 80 % Vašich automatizačních úloh po celém světě: vždy skladem síla: kvalita Festo za atraktivní cenu jednoduchost: snazší nákup a skladování qpřipraveno k odeslání

Více

Ultrazvukový senzor reflexní snímač RU300U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151

Ultrazvukový senzor reflexní snímač RU300U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151 hladké čelo akustického měniče závitové pouzdro M30, zalité připojení konektorem M12x1 měřicí rozsah nastavitelný tlačítkem/ Easy-Teach teplotní kompenzace mrtvá zóna: 30 cm rozsah: 300 cm rozlišení: 1

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Indukční lineární senzor LI900P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

Indukční lineární senzor LI900P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže zobrazení měřicího rozsahu pomocí LED necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna rozlišení 12 bitů 4drát, 15 30 VDC analogový

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

On-line datový list PBS-RB010SG2SS0BMA0Z PBS UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ SNÍMAČ

On-line datový list PBS-RB010SG2SS0BMA0Z PBS UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ SNÍMAČ On-line datový list PBS-RB010SG2SS0BMA0Z PBS A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. PBS-RB010SG2SS0BMA0Z 6039121 Další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/pbs

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00 Návod k obsluze Kapacitní přibližovací spínač KW číslo dokumentu: 701641/00 Obsah 1. Použití z hlediska určení.............................................strana 2 2. Montáž..........................................................strana

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

On-line datový list IQ08-04NPSKW2S IQY INDUKČNÍ SNÍMAČE

On-line datový list IQ08-04NPSKW2S IQY INDUKČNÍ SNÍMAČE On-line datový list IQ08-04NPSKW2S IQY Objednací informace Typ Výrobek č. IQ08-04NPSKW2S 1055498 alší provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/iqy Technická data v detailu Vlastnosti H I J K L

Více