VDP575SC8M2 8-KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VDP575SC8M2 8-KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I"

Transkript

1 VDP575SC8M2 8-KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

2 1. Úvod. Parametry. VDP575SC8M2 8KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I Pokyny pro všechny občany EU Důležité informace týkající se vlivu tohoto produktu na životní prostředí Tento symbol na zařízení nebo obalu tohoto zařízení označuje, že jeho nesprávná likvidace může poškodit životní prostředí. Tento přístroj (nebo baterie) nepatří do komunálního odpadu, je určen k ekologické likvidaci. Po uplynutí životnosti odevzdejte zařízení svému prodejci nebo místnímu recyklačnímu středisku. Respektujte místní pravidla ochrany životního prostředí. V případě pochybností kontaktujte místní úřad pro likvidaci odpadů. Děkujeme Vám za zakoupení výrobku HQPOWER! Výrobek VDP575SC8M2 obsahuje: 1 x 8kanálový scanner, 1x napájecí kabel (v souladu s normou IEC) a tento manuál. V případě poruchy přístroje si prosím důkladně prostudujte tuto příručku, než se rozhodnete jej předat k opravě. Pokud došlo k poškození přístroje během přepravy, přístroj nepoužívejte a kontaktujte vašeho prodejce. Parametry: 7 různých dichroických barevných filtrů + bílá duhový efekt s nastavitelnou rychlostí v obou směrech gobo kotouč se 7 otočnými goby + otevřená pozice efekt stroboskopu s nastavitelnou rychlostí prostřednictvím clony motorizované ostření 3plošný hranol s nastavitelnou rychlostí otáčení v obou směrech řízení prostřednictvím DMX, stand-alone mód nebo master/slave mód záznam zvuku pomocí vestavěného mikrofonu ovládací panel s LCD displejem a převodníkem 2. Bezpečnostní pokyny Během instalace dbejte zvýšené opatrnosti: kontakt s vodičem pod proudem může vést k úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se zařízení v provozu; předejte tak riziku popálení. Chraňte přístroj před deštěm a vlhkostí. Před otevřením krytu přístroje odpojte síťový kabel. V případě poškození přístroje z důvodu nerespektování pokynů v této příručce nebude uznána záruka a prodejce nenese žádnou odpovědnost za takto způsobené škody. Instalace a veškeré opravy tohoto přístroje musí být provedeny kvalifikovaným technikem. Nezapínejte zařízení ihned poté, co bylo vystaveno změnám teplot. Ponechte zařízení vypnuté, dokud jeho teplota nedosáhne pokojové teploty; chráníte jej tak před poškozením. Toto zařízení se řadí do třídy ochrany I. Z toho důvodu je důležité zajistit jeho dokonalé uzemnění. Elektroinstalace by měla být provedena kvalifikovaným technikem. Nezapojujte přístroj do sítě, dokud nedokončíte jeho instalaci. Nedovolte, aby síťový kabel přišel do styku s ostatními kabely. Ujistěte se, že používané napětí nepřekračuje hodnoty uvedené v této příručce. Dbejte na to, aby se přívodní kabel neohýbal a byl chráněn proti poškození. V případě nutnosti požádejte autorizovaného prodejce o výměnu tohoto kabelu. Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky v případě, že elektrický přístroj nepoužíváte nebo chcete-li jej vyčistit. Při vytahování síťového kabelu jej uchopte za zástrčku, netahejte za kabel. Očistěte zaprášený přívodní kabel pomocí suchého hadříku. VDP575SC8M2_v2 2 HQPOWER

3 V případě použití prodlužovacích kabelů se ujistěte, zda je průměr vodiče v prodlužovacím kabelu dostatečný. Veškerá varování týkající se bezpečnosti při používání přívodního kabelu se vztahují i na prodlužovací kabely. K zabránění úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje dbejte na to, aby přístroj nepřišel do styku s vodou ani jinými tekutinami. Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru zapnutý v zásuvce. Při prvním použití přístroje můžete cítit kouř nebo neobvyklý zápach. Jedná se o běžný doprovodný jev, který brzy zmizí. Nedívejte se přímo do zdroje světla; některé osoby citlivé na blikající či přímé světlo mohou utrpět epileptický záchvat. Poškození vzniklé následkem úpravy zařízení uživatelem není kryto zárukou. Chraňte přístroj před dětmi a nepovolanými osobami. 3. Všeobecné informace Tento přístroj je určen pro profesionální použití pro jeviště, diskotéky, divadla, atd. Přístroj VDP575SC8M2 by měl být používán pouze v interiéru a napájen střídavým napětím max. 230V AC/50Hz. Světelné efekty nejsou určeny k trvalému provozu: pravidelné přestávky v používání prodlouží jejich životnost. Chraňte přístroj před nešetrnou manipulací a otřesy. Přístroj umístěte do prostředí, kde je chráněn před vysokými teplotami (viz technická specifikace ), prachem a vlhkostí. Dodržujte vzdálenost minimálně 0.5m mezi výstupem světla zařízení a osvětlenou plochou. Nikdy nepoužívejte zařízení v prostředí, kde může být vystaveno dešti, vlhkosti, mlze a jiným nepříznivým vlivům. Instalujte přístroj ve vzdálenosti minimálně 0.5m od zařízení pro odvod kouře. Nepoužívejte přístroj během bouřky. Zajistěte dostatečné odvětrávání přístroje tak, že vzdálenost mezi tímto přístrojem a jakýmkoli jiným předmětem je minimálně 0.5m. K upevnění přístroje používejte vhodné a bezpečné konstrukční prvky (např. VDLSC7 nebo VDLSC8). Před použitím přístroje se seznamte se všemi jeho funkcemi. Nedovolte přístroj používat neoprávněným osobám. Poškození přístroje často vzniká v důsledku jeho neodborného používání. Pro transport přístroje používejte pouze originální balení. Z bezpečnostních důvodů jsou zakázány jakékoliv modifikace tohoto přístroje. Nikdy neodstraňujte čárový kód. Přístroj používejte pouze pro účel, pro který je určen. Jiná použití mohou vést ke zkratům, vznícením, úrazům, atd. Na závady vzniklé nesprávným/nedovoleným použitím přístroje se nevztahuje záruka. Před předáním přístroje k opravě musí být zapojení přístroje schváleno odborníkem. 4. Popis 1. tlačítko blackout 2. držák pojistek 3. napájecí vstup 4. ventilační otvor 5. DMX vstup 6. DMX výstup 7. LCD panel 8. mikrofon 9. kontrolky 10.převodník VDP575SC8M2_v2 3 HQPOWER

4 5. Instalace a) Lampy Vkládejte nebo vyměňujte lampy pouze, je-li přístroj odpojen od síťového napětí. Před výměnou lampy nechte lampu dostatečně vychladnout. Během provozu může povrch lampy dosahovat teploty až okolo 600 C. Při manipulaci s halogenovou lampou nesahejte na její povrch holýma rukama. Při vyjímání a nasazování lampy používejte suchý a čistý hadr. Neinstalujte lampy určené pro vyšší napětí, než pro které je navržen tento přístroj. Poškozené nebo zdeformované lampy nahrazujte lampami stejného typu (viz Technická specifikace ): 1. Uvolněte 4 šroubky krytu a poté kryt opatrně sejměte. 2. Uvolněte vroubkované šroubky lampy. 3. Opatrně sejměte lampu určenou k výměně a nasaďte novou. 4. Znovu upevněte vroubkované šroubky, nasaďte kryt a připevněte. Protože se nejedná o světlo s funkcí "hot restrike", po vypnutí zařízení je třeba vyčkat minimálně 10 minut, než zařízení znovu zapnete. Upozornění: Nepoužívejte zařízení, je-li kryt otevřený. b) Pojistky Pojistku vyměňuje pouze tehdy, je-li zařízení odpojeno od síťového napětí. Při přepálení lampy doporučujeme rovněž výměnu pojistky. Přepálenou pojistku vyměňte za pojistku odpovídajícího typu a zatížení (viz Technická specifikace ). 1. Pomocí vhodného šroubováku uvolněte držák pojistky v zadní části přístroje. 2. Vyměňte pojistku za novou. 3. Znovu nasaďte držák pojistky. c) Montáž přístroje Instalaci přístroje by měl provést pouze kvalifikovaný elektrotechnik. Je třeba dodržet normu EN a související normy. Konstrukce, na kterou je přístroj upevněn, by měla být dimenzována na 10 x vyšší zatížení po dobu alespoň jedné hodiny provozu bez deformace. Instalace by měla být vždy zajištěna sekundárním uchycením, např. bezpečnostním lanem. Nikdy nestůjte přímo pod přístrojem, který je montován nebo na kterém probíhají servisní práce. Nechte přístroj jednou za 12 měsíců a před předáním do servisu zkontrolovat kvalifikovaným elektrotechnikem. Instalujte přístroj na méně frekventovaném místě, aby nemohlo dojít ke kontaktu s neoprávněnou osobou. Kvůli riziku přehřívání přístroje jsou vyžadovány dostatečné zkušenosti: výpočet limitů zatížení, výběr správného instalačního materiálu Zajistěte pravidelnou kontrolu použitého materiálu a zařízení. Nemáte-li dostatečné zkušenosti pro provádění elektroinstalačních prací, nepokoušejte se přístroj instalovat bez přítomnosti kvalifikované osoby; může dojít ke zranění. Nastavte požadovaný úhel pomocí upevňovacích prvků a pevně zajistěte šroubky. Dbejte na to, aby se ve vzdálenosti 0,5m od přístroje nevyskytoval žádný hořlavý materiál. Elektroinstalaci přístroje svěřte do rukou kvalifikovaného elektrotechnika. Připojte přístroj k síti pomocí síťové zásuvky. Nepřipojujte přístroj na spínač nebo přepínač. Před uvedením přístroje do provozu by měla být instalace tohoto přístroje schválena odborníkem. 6. Obsluha přístroje POZNÁMKA: Přístroj je vybaven interním bezpečnostním přepínačem; tento přepínač zabrání zapnutí zařízení v případě chybějící či defektní lampy nebo při vysokých teplotách. VDP575SC8M2_v2 4 HQPOWER

5 a. DMX512 propojení Připojte XLR kabel do 3kolíkového XLR výstupu vašeho ovladače a druhý konec kabelu do vstupu přístroje VDP575SC8M2. Pomocí sériového propojení můžete spojit několik VDP575SC8M2. Propojovací kabel by měl být dvoužilový stíněný XLR kabel se vstupním a výstupním konektorem. b. Zapojení (obsazení) pinů u XLR konektoru 1. zem 2. minus - 3. plus + c. Řetězec DMX512 s ukončením DMX terminátor se doporučuje pro instalace, kde je DMX kabel velmi dlouhé délky nebo pro prostředí se silnými rušivými vlivy (např. diskotéky). Terminátor brání v narušení elektrického signálu elektrickým šumem. DMX terminátor se skládá z XLR zástrčky s 120Ω rezistorem mezi kolíky 2 a 3; zástrčka se poté zapojí do XLR výstupní zásuvky posledního zařízení v sérii (viz obrázek). d. Ovládací panel a LCD Přístroj zapněte a vypněte zapojením zástrčky do elektrické sítě. Žádný DMX signál (dva běžící módy) Zvuk Auto Ovládání pomocí zvuku. Pro výběr této funkce odpojte DMX signál, stiskněte převodník a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček. Opětovně stiskněte pro potvrzení. Automatický režim. Pro výběr této funkce odpojte DMX signál, stiskněte převodník a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček. Opětovně stiskněte pro potvrzení. Adresa DMX Adresa 001 Pro nastavení DMX adresy stiskněte převodník a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček pro zvýšení hodnoty nebo proti směru hodinových ručiček pro snížení hodnoty. Opětovně stiskněte pro potvrzení. PAN&TILT Reverse - ovládání rotace a náklonu Reverse náklonu Y Reverse náklonu N Reverse rotace Y Reverse rotace N Reverse Tilt. Stiskněte převodník a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček. Opětovně stiskněte pro potvrzení. confirm. Normal tilt. Stiskněte převodník a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček. Opětovně stiskněte pro potvrzení. confirm Reverse Pan. Stiskněte převodník a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček. Opětovně stiskněte pro potvrzení. Normal Pan. Stiskněte převodník a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček. Opětovně stiskněte pro potvrzení. Rychlost chaseru Rychlost chaseru001 Pro nastavení rychlosti chaseru stiskněte převodník a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček pro zvýšení rychlosti nebo proti směru hodinových ručiček pro snížení rychlosti. Opětovně stiskněte pro potvrzení. VDP575SC8M2_v2 5 HQPOWER

6 Světelné indikátory Červená Žlutá Zelená Power ON (Zapnutí) DMX out (režim zvuk /auto) DMX in e. Stand-Alone režim V režimu stand alone může být váš VDP575SC8M2 použit bez ovladače. Scanner je vybaven vestavěným mikrofonem, který umožňuje ovládání zvukem. Pro použití této funkce zvolte Master mode (režim Master). f. Režim Master/Slave Tento režim umožňuje všem zařízením typu slave pracovat synchronně se zařízením master. Pomoci XLR-jack kabelu propojte DMX out port jednoho zařízení a DMX in port druhého zařízení. Nastavte master zařízení na No DMX sound (Žádný DMX zvuk) nebo No DMX auto (Žádný DMX auto režim). Nastavte adresu všech zařízení slave na 1. g. Režim DMX Všechna zařízení s DMX-ovládáním vyžadují digitální počáteční adresu, aby přístroj reagoval odpovídající odezvou. Tato počáteční adresa odpovídá číslu kanálu, na kterém zařízení začíná naslouchat ovladači DMX. Zadejte správné číslo, které je uvedeno na štítku umístěném na zadní straně VDP575SC8M2. Můžete použít stejnou počáteční adresu pro celou skupinu zařízení nebo zvolit různé adresy pro každé zařízení. Mají-li všechna zařízení stejnou adresu, všechna VDP575SC8M2 budou naslouchat signálu na jednom určitém kanálu. Jinými slovy: změna nastavení jednoho kanálu ovlivní současně všechna zařízení. Nastavíte-li různé adresy, každé zařízení bude zvlášť reagovat na přidělený kanál. Změna nastavení jednoho kanálu tedy v tomto případě ovlivní pouze příslušné zařízení. U 8kanálového VDP575SC8M2 je třeba nastavit počáteční adresu prvního zařízení VDP575SC8M2 na 1, druhého zařízení VDP575SC8M2 na 9 (1 + 8), třetího na 17 (9 + 8), atd. h. Podrobný popis DMX hodnot / kanál Kanál Funkce Od Do Popis Nastavení postupného stmívání od 0 do 100% Žádná funkce (clona otevřená) 1 Clona, strobo Náhodný strobo efekt s klesající rychlostí Clona zavřená Clona otevřená 0 15 Bílá Purpurová Žlutá Oranžová 2 Barevný kruh Zelená Červená Modrá Fialová Rainbow efekt směrem vpřed se zvyšující se rychlostí Rainbow efekt směrem vzad se zvyšující se rychlostí 0 15 Otevřené Gobo 1 3 Rotující gobo kotouč Gobo Gobo Gobo 4 VDP575SC8M2_v2 6 HQPOWER

7 4 Rotace gobo kotouče 5 Rotace (Pan) 6 Náklon (Tilt) 7 Rotace hranolu Gobo Gobo Gobo Změna gobo směrem vpřed se zvyšující se rychlostí Změna gobo směrem vzad se zvyšující se rychlostí 0 15 Bez rotace Rotace směrem vpřed se zvyšující se rychlostí Rotace směrem vzad se zvyšující se rychlostí Posouvejte jezdec pro posun zrcátka v horizontálním směru. Postupné seřízení zrcátka od jednoho jezdce k druhému (0-255,128-střed). Zrcátko může být zastaveno v jakékoli poloze. 128-center). Mirror can be stopped at any position. Posouvejte jezdec pro posun zrcátka v horizontálním směru. Postupné seřízení zrcátka od jednoho jezdce k druhému (0-255,128-střed). Zrcátko může být zastaveno v jakékoli poloze Žádná funkce Rotace směrem vpřed se zvyšující se rychlostí Rotace směrem vzad se zvyšující se rychlostí. 8 Ostření Plynulé oddalování a přibližování 7. Čištění a údržba 1. Všechny šrouby musí být dotaženy a bez koroze. 2. Nosný prostor, podpěry a instalační podloží (např. strop, vzpěry, atd.) nesmí být v žádném případě deformovány, pozměňovány nebo oslabovány vrtáním nových děr do podpěr nebo změnou umístění připojení. 3. Mechanické pohyblivé části nesmí v žádném případě nést známky opotřebení nebo poškození. 4. Elektrické přívodní kabely nesmí být žádným způsobem poškozeny. Zapojení přístroje smí provést pouze kvalifikovaný technik. 5. Před prováděním údržby vždy odpojte přístroj od síťového napětí. 6. Otírejte přístroj pravidelně vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte alkohol nebo rozpouštědla. 7. Minimálně jednou týdně očistěte zrcátko; vnitřní část, ventilátory, filtry a gobo kotouče doporučujeme čistit každý měsíc. Gobo kotouč by měl být promazán jednou za půl roku. 8. Žádné části přístroje, kromě lamp a pojistky, není nutné během provozu vyměňovat. 9. Potřebujete-li některé náhradní díly, kontaktujte svého prodejce. VAROVÁNÍ INSTALACE VYŽADUJE PRAVIDELNOU ÚDRŽBU. PRACH, KTERÝ SE USAZUJE UVNITŘ ZAŘÍZENÍ, JE TŘEBA ODSTRANIT. VĚTRACÍ OTVORY JE TŘEBA UDRŽOVAT ČISTÉ A PRŮCHODNÉ. LAMPU VYMĚŇUJE VŽDY PŘED KONCEM ŽIVOTNOSTI. KONZULTUJTE S VÝROBCEM LAMP. PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU SPLNĚNY VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ BODY. V PŘÍPADĚ NEDODRŽOVÁNÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE DOJÍT K PŘEHŘÁTÍ PŘÍSTROJE NEBO K POŽÁRU. TYTO SKUTEČNOSTI JSOU NAVÍC DŮVODEM K NEUZNÁNÍ ZÁRUKY. PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE I DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE. VDP575SC8M2_v2 7 HQPOWER

8 8. Technická specifikace Napájení Příkon Lampa objednání Pojistka Rozměry Celková hmotnost max. 230V AC / 50Hz max. 600W 1 x 575 HMI double end (není součástí balení, kód pro LAMP575HMI/SYL) 7A, 250VAC (5 x 20 mm) (obj. kód FF8N) 775 x 270 x 190mm 23 kg Max. Vlhkost 50 % RH Pracovní teplota - 5 C ~ +45 C Max. okolní teplota 45 C VDP575SC8M2_v2 8 HQPOWER

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze Chladnička WSN 1212 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách

Více

LG ART COOL klimatizaèní jednotka

LG ART COOL klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG ART COOL klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: SP1 Chassis (A07_Series) (A09_Series) (A12_Series) LG DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG Nástìnná klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: LS-C076_Series LS-H076_Series LS-C096_Series LS-H096_Series LS-C6_Series LS-H6_Series LS-C86_Series

Více

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT CZ PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky. Vaše nová pračka splňuje požadavky na moderní péči o prádlo. Díky speciálním

Více

GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA

GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA Model. 22347 / 22348 (EU) NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU 1/11 ČESKY Pro správné fungování generátoru světla optického vlákna se doporučuje se seznámit s níže uvedenými instrukcemi

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPEČNOST CZ Následující část obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutno při instalaci a provozu dodržovat.

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kuchyňský odsavač par CZ Česky Obsah Instalace, 2 Instalace, 2 Popis spotřebiče, 7 Ovládací panel, 7 Ovládání a provoz, 8 HDAI HDSI HFI HDA HDS HF HFD Údržba, 9 Čištění, 9 Čištění

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více