POWERCOM. řada Black Knight

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POWERCOM. řada Black Knight"

Transkript

1 Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM řada Black Knight BNT 400VA/500VA/600VA/800VA

2 Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje lepší ochranu pro připojená zařízení. Prosíme, přečtěte si tento návod k použití! Tento návod k použití poskytuje bezpečnostní, instalační a operační instrukce, které Vám poradí, jak zajistit maximální výkon a dlouhou životnost tohoto zařízení. Prosíme, uschovejte tento návod k použití! Tento návod obsahuje důležité instrukce pro bezpečné používání UPS. Prosíme, uschovejte nebo recyklujte obalový materiál! Obalové materiály, použité pro ochranu UPS během transportu, nevyhazujte. Použijte je pro případné doručení UPS do servisního střediska. Jakékoli poškození během transportu není zahrnuto do záručních podmínek. Obsah Důležité bezpečnostní instrukce...2 Obsah Úvod Bezpečnost Popis Instalace Obsluha Alarm Softwarové možnosti Výměna baterií Poruchy a jejich odstranění Skladování...8 Specifikace...9 2

3 1. Úvod Tento výrobek je UPS typu LINE INTERACTIVE a je určen pro zálohování. Správná funkce UPS je zajištěna v rozsahu vstupního napětí 230V ± 55V. Je to ideální ochrana pro připojená zařízení. UPS je založena na mikroprocesorovém ovládání a je dodávána s obslužným programem pro spojení s PC. Nabíjení baterií probíhá při provozu. UPS není potřeba přepínat na zálohovací režim. UPS se automaticky vypne, jestliže žádné z připojených zařízení nepracuje a tím šetří baterie. Indikátor signalizuje stav, kdy je potřeba vyměnit baterie, a pravidelnou samotestovací funkci ověřující funkčnost UPS i samotných baterií. Kromě toho tato UPS poskytuje přepěťovou ochranu i telefonní lince nebo modemu přes konektor umístěný na zadním panelu UPS. UPS a monitorovací software (UPSMON - volitelná sada) umožňuje Vašemu počítači komunikaci s UPS. Poznámka: Záruka se nevztahuje na případy, kdy provoz UPS může narušovat radio/tv vysílání. Jestliže je toto rušení prokazatelně způsobeno záložním zdrojem UPS, což zjistíte zapnutím a vypnutím UPS, pokuste se nežádoucí vlivy odstranit pomocí jednoho z následujících opatření: zapojte UPS do zásuvky jiného okruhu než jsou zapojeny rušené spotřebiče zvětšete vzdálenost mezi UPS a rušenými spotřebiči přesměrujte antény rušených spotřebičů 2. Bezpečnost Před instalováním počítačového interface kabelu vždy odpojte UPS od zdroje el. proudu. Tím zabráníte případnému úrazu el. proudem. Opětovné připojení proveďte až po propojení s interface. Vlastní energie (bateriová) nemůže být uživatelsky vybita. Výstup z UPS je pod napětím i při odpojení UPS ze zásuvky el. energie. Správný postup, jak odpojit energii z UPS v případě nouze, je přepnout síťový vypínač do polohy OFF (vypnuto) a odpojit přívod el. energie ze zásuvky do UPS. Zásuvka el. proudu by měla být poblíž záložního zdroje UPS a být lehce přístupná. Pozor, nebezpečí úrazu el. proudem! Při odpojování UPS hrozí nebezpečí úrazu proudem, který zůstává v bateriích. Proto musí být baterie odpojena na plusu a mínusu v případě jakékoli údržby nebo opravy vnitřních částí UPS. Nikdy nevhazujte baterie do ohně, mohou explodovat. Nikdy nerozebírejte nebo neničte baterie, použitý elektrolyt je nebezpečný pro pokožku a oči. Baterie mohou zapříčinit úraz el. proudem, případně zkrat. Pokud pracujete s bateriemi, sundejte si veškeré kovové prvky (řetízky, prsteny, hodinky,..) a používejte pouze nástroje s izolovanou rukojetí. Upozornění: Nebezpečí úrazu el. proudem! Vnitřní části UPS jsou napájeny z baterie, i když je UPS odpojená od hlavního přívodu el. energie. Upozornění: Nebezpečí úrazu el. proudem! Neotvírejte kryt UPS. Uvnitř nejsou žádné součástky, které lze uživatelsky opravit. V případě potřeby kontaktujte servisní středisko. Varování: Vždy používejte jen shodný typ pojistky, která v přístroji byla od výrobce. Předejdete tak případnému požáru. Varování: Záložní zdroj UPS instalujte ve vnitřním prostředí tam, kde je vhodná a stálá teplota a vlhkost okolí. Tím předejdete případnému úrazu el. proudem nebo požáru. 3

4 3. Popis 1.1 Tlačítko Zapnuto/Vypnuto/Test/Vypínač alarmu Stisknete-li tlačítko na více než 2 sekundy, zapnete nebo vypnete UPS. Stisknete-li vypínač na méně než 1 sekundu, spustíte auto-test UPS nebo vypnete alarm oznamující výpadek proudu a zálohování z baterie. 1.2 Remote Port rozhraní pro počítače Zajišťuje připojení počítače přes rozhraní USB. 1.3 Přepěťová ochrana pro telefonní linku nebo modem Přepěťová ochrana pro telefonní linku nebo modem k zajištění zcela bezpečného připojení na internet. 1.4 Vstupní napájecí konektor 1.5 Výstupní napájecí konektory 1.6 Pojistka Pojistka odpojí napájení UPS, pokud zařízení má větší odběr proudu. 1.7 Přepěťově chráněný výstup Přepěťově chráněný výstup zajišťuje ochranu před přepětím vzniklým bleskem nebo zařízením, které má vysoký počáteční proud. Do tohoto výstupu připojte zařízení, které nevyžaduje napájení během výpadku proudu jako tiskárna, skener, fax, audio zařízení. 4

5 4. Instalace 4.0 Kontrola Zkontrolujte obsah dodávky. Obal je recyklovatelný, uschovejte ho však pro případ reklamace, převozu do servisu, atd. 4.1 Umístění Umístěte UPS na chráněném místě s odpovídajícími okolními podmínkami (vzdušnost, bezprašnost). Nepoužívejte UPS, jestliže teplota a vlhkost přesahují uvedené limity. 4.2 Připojení počítačového rozhraní (volitelné) Ke komunikaci UPS s počítačem lze použít UPSMON nebo jiný software typu power manager. Doporučujeme používat originální software. V případě použití tohoto software, zapojte kabel rozhraní USB do počítačového vstupu na zadním panelu UPS a do příslušného portu počítače. Poznámka: Připojení rozhraní je volitelné. UPS funguje i bez tohoto připojení. Varování: Použijte pouze kabel schválený výrobcem! 4.3 Připojení telefonní linky/modemu (volitelné) Připojte telefonní linku nebo modem do konektoru chráněnému proti přepětí v zadní části UPS. Jedná se o standardní konektor RJ-45/RJ-11. Pro toto propojení je dodáván telefonní kabel větší délky. Poznámka: Toto propojení není nutné, nemusíte ho používat. Varování: Dávejte pozor na správnost propojení. Kabel, který vede od zástrčky ve zdi do UPS musí být zapojen do konektoru označeného IN. Kabel, který vede od UPS do chráněného zařízení (telefon, modem, atd.) musí být zapojen do konektoru označeného OUT. Varování: Tato přepěťová ochrana je určena pouze pro vnitřní použití. Nikdy neinstalujte zařízení během bouřky. Varování: Zařízení není určeno pro připojení k JTS. 4.4 Připojení do sítě Propojte vstupní napájecí konektor ke zdroji el. proudu. 4.5 Nabíjení baterie UPS sama dobíjí baterie vždy, když je připojena ke zdroji el. energie. Abyste dosáhli plné kapacity, dobíjejte UPS minimálně 4 hodiny po každém vybití. 4.6 Připojení zálohovaných zařízení Připojte zařízení do výstupních napájecích konektorů na zadní straně UPS. V případě, že používáte UPS také jako hlavní zapínač/vypínač těchto zařízení, přesvědčete se, zda jsou tato zařízení v režimu Zapnuto. Varování: Nikdy nepřipojujte laserovou tiskárnu nebo plotr zároveň s dalšími počítačovými zařízeními. Tato zařízení mají vysokou spotřebu el. energie a mohou předčasně vybít baterii. 4.7 Kontrola pojistky Po zapojení všech zálohovaných zařízení, zkontrolujte indikátor správného připojení do sítě. Kontrolka svítí červeně, pokud je UPS připojena k jinému typu sítě. 5

6 5. Obsluha 5.1 Zapnutí Pokud je UPS zapojena do zásuvky, zapněte hlavní vypínač 1.1 na předním panelu na méně než 3 sekundy k zapnutí UPS. UPS provádí auto-test po každém zapnutí. Poznámka: Po vypnutí UPS stále udržuje stav baterie a provádí příkazy, které dostává přes rozhraní počítače. 5.2 Vypnutí Stiskněte a podržte vypínač 1.1 na předním panelu, dokud nepřestane svítit kontrolka na předním panelu. 5.3 Auto-test Použijte auto-test k ověření funkcí UPS a stavu baterií. Při normálním zapojení, stiskněte vypínač 1.1 na méně než jednu sekundu a UPS provede tento test. Během auto-testu UPS pracuje v zálohovacím módu. 5.4 Vypnutí alarmu Alarm vypnete, pokud během zálohování stisknete vypínač 1.1 na dobu kratší než 1 sekunda. (Alarm se nedá vypnout v případě, že UPS signalizuje přetížení nebo vybití baterie.) Poznámka: Během zálohování se UPS může sama vypnout v případě, že žádné z připojených zařízení není v provozu. 5.5 Studený start Pokud je UPS vypnuta a není napájena ze zásuvky, můžete dodávat proud do zařízení z baterie UPS. Stiskněte vypínač 1.1, dokud UPS nepípne. 5.6 Zastavení provozu Pokud UPS zálohuje zařízení z baterií a čeká na obnovení dodávky proudu z el. sítě, můžete z počítače, který je připojen k UPS přes interface, a nepotřebujete-li dále zálohovat, dát UPS pokyn k jejímu vypnutí. 6. Alarmy 6.1 Zálohování (pomalý alarm) Pokud je UPS v zálohovacím módu a svítí žlutá kontrolka, vydává UPS slyšitelný alarm (pípání). Alarm se vypne, až když se UPS vrátí do normálního módu. Pokud chcete vypnout tuto zvukovou signalizaci, stiskněte tlačítko 1.1. Poznámka: UPS při tomto alarmu pípá každé 2 sekundy. 6.2 Nízká úroveň baterie (rychlý alarm) V zálohovacím režimu, když rychle klesá úroveň napětí baterie (kolem 20-30%), UPS začne vydávat zrychlený alarm do té doby, než se baterie úplně vybije, nebo dokud se neobnoví dodávka el. energie do UPS. Poznámka: UPS při tomto alarmu pípá co 0,5 sekundy. Tento alarm nelze vypnout. 6.3 Přetížení (neustávající alarm) Pokud je UPS přetížená (připojená zařízení překračují maximální kapacitu), začne UPS vydávat varovný souvislý alarm. Odpojte zařízení, která nejsou potřeba zálohovat. 6

7 7. Softwarové možnosti 7.1 UPSMON software Software UPSMON (nebo jiné monitorovací systémy) používá standardní rozhraní USB pro provádění monitorovacích funkcí a vypnutí počítače v případě výpadku el. proudu. Navíc UPSMON zobrazuje veškeré diagnostikované hodnoty jako napětí, frekvence, úroveň baterie, atd. na monitoru. Software je použitelný pro DOS, Windows: 3.1x, 95, 98, 2000, ME, XP, NT a vyšší, Novell Netware, LINUX a další. 7.2 Sada rozhraní Sada rozhraní je použitelná pro operační systém, který provádí sledování UPS. Každá sada obsahuje speciální kabely, kterých je třeba pro převod výstupních signálů z UPS do takových signálů, které vyžaduje daný operační systém. Tento kabel musí být na straně USP zapojen do REMOTE PORT, na straně počítače do portu USB. Další instalační instrukce se dozvíte v souboru READ.ME. Varování: Používejte pouze originální kabel určený pro tuto monitorovací funkci! 8. Výměna baterií Životnost baterií je asi 3-5 let, po této době je potřeba baterie vyměnit. Při případné výměně postupujte podle následujících instrukcí. Poznámka: Když vyměňujete baterie, odpojte UPS od zásuvky el. proudu, otevřete kryt a dejte pozor na polaritu baterií během instalování nových, abyste se vyhnuli zkratu. 1) Odpojte UPS od zdroje el. energie a odpojte veškerá zařízení. 2) Odpojte přívodní kabel el. energie. 3) Otočte UPS dnem vzhůru a odšroubujte šrouby, které drží vrchní a spodní část UPS dohromady. Šrouby uložte na bezpečné místo, abyste je mohli použít k opětovnému zašroubování. 4) Přidržte spodní a vrchní část u sebe a otočte UPS do původní polohy. Opatrně sundejte vrchní kryt a dejte ho stranou. Nedotýkejte se žádných odhalených kabelů a elektroniky během výměny baterií. 5) Odpojte spojovací vodiče z baterie. 6) Nyní můžete snadno vyjmout baterii z UPS. Varování: Nevhazujte baterii do ohně. Varování: Nepokoušejte se baterii otevřít. Varování: Před výměnou baterií si odložte všechny kovové součásti hodinky, prsteny, atd. Používejte nářadí s izolovanou rukojetí. Vložte novou baterii na místo staré a správně připojte vodiče k baterii červený kabel +, černý kabel -. 7) Postupujte podle kroků 5, 4 a 3 (v tomto pořadí) k zakrytí UPS. 8) K řádnému připojení UPS se řiďte instrukcemi popsanými v kapitole 4. 7

8 9. Poruchy a jejich odstranění Závada Příčina Odstranění UPS není zapnutá Vypínač 1.1 nezapnut Stiskněte tento vypínač na LED nesvítí nebo jen krátce. více než 1 sekundu. Napětí baterie je nižší než 10V. Nabíjet UPS min. 4 hodiny. Závada základní desky. Výměna MB, volejte servis. Zatížení UPS je menší než 20W. Normální stav. UPS je stále Napájecí kabel odpojen. Připojte napájecí kabel. v zálohovacím Přepálená pojistka. Vyměňte pojistku za novou. režimu Vysoké, nízké nebo žádné Normální stav. napětí. Závada základní desky. Výměna MB, volejte servis. Příliš krátká Baterie nejsou plně nabité. Nabíjet UPS min. 4 hodiny. doba zálohování Závada základní desky. Výměna MB, volejte servis. Neustávající Přetížená UPS. Odpojte zařízení, která pípání způsobují přetížení UPS. Svítí červená LED Závada baterií. Výměna baterií, volejte servis. 10. Skladování 10.1 Skladovací podmínky UPS skladujte zabalenou na chladném, suchém místě s plně nabitými bateriemi. Před skladováním baterie nabíjejte po domu min. 4 hodin. Odpojte všechny přívodní kabely a kabely k příslušenství, aby nedocházelo k vybíjení baterie Dlouhodobé skladování Během dlouhodobého skladování při okolní teplotě 15 C až +30 C (+5 až +86 F), nabíjejte baterie každých 6 měsíců. Během dlouhodobého skladování při okolní teplotě +35 C až +45 C (+86 až +113 F), nabíjejte baterie každé 3 měsíce. 8

9 Specifikace Model 400A 400AP 500A 600AP 800AP Vstup Kapacita 400VA 400VA 500VA 600VA 800VA Napětí +/- 25% na vstupu Frekvence 50 nebo 60Hz +/- 10% (automaticky) Výstup Napětí Simulovaná sinusová vlna na 100V/110/115V (na baterii) 120V/220V/230V/240V je +/- 5% Frekvence 50 nebo 60Hz +/- 0.5% (na baterii) Regulace napětí AVR AVR automaticky zvýší výstupní napětí o 15%, jestliže vstupní napětí poklesne o 9-25%. AVR sníží výstupní napětí o 13%, jakmile se zvýší vstupní napětí o 9-25%. Doba přenosu 2/4 milisekundy, včetně detekčního času Ochrana Ochrana ve špičce 480 joulů, 2ms a Ochrana proti UPS se automaticky vypne, jestliže přetížení filtry přetížení překročí 110% nominální hodnoty na dobu 60s nebo 130% na dobu 3s. Vstupní jednotka Pojistka proti přetížení a zkratu. Zkrat Okamžité odpojení výstupu, vstupní ochranná pojistka. Baterie Typ Zapouzdřená, bezúdržbová baterie s 3-6 letou životností. Doba nabíjení 6 hodin (na 90% kapacity) Ochrana Autotest, ochrana proti vybíjení, indikátor výměny baterie. Zálohovací doba minut (v závislosti na zatížení počítačů) Fyzické Skutečná hmotnost 4,2 5,6 6,3 6,5 6,7 údaje kg (lbs) (9,2) (12,3) (13,9) (14,3) (14,7) Přepravní hmot. 4,6 6,0 6,8 7,0 7.2 kg (lbs) (10,1) (13,2) (15,0) (15,4) (15,9) Rozměry (mm) 97x x 320 x 135 š x h x v x135 Vstup IEC 320 napěťový vstup Alarm Zálohování Pomalé pípání (okolo 0,47Hz) z baterie Slabá baterie Rychlé pípání (okolo 1,824Hz) Přetížení Nepřerušovaný vysoký tón. Rozhraní USB Oboustranný komunikační port. Normy Bezpečnost Splňuje standard IEEE 587. Odrušení cul, TUV, CE, splňuje FCC Prostředí Okolní podmínky Nadmořská výška max. 3500m, 0-95% nekondenz. vlhkosti, 0-40 C. Hlučnost Menší než 48dBA (ze vzdálenosti 1m). Skladování V nadmořské výšce max m. 9

10 Zpracoval: ABI spol. s r.o. Velkoobchodní prodej komponent výpočetní techniky. Velkoobchodní prodej periferních zařízení a doplňků. Velkoobchodní a maloobchodní prodej počítačových sestav značky ASTRA. ABI spol. s r.o. Pujmanové Praha 4 Mail: 10

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

U P S POWERCOM UPS 325A/425A/525A/625A UPS 425AP/525AP/625AP. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS 325A/425A/525A/625A UPS 425AP/525AP/625AP. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS 325A/425A/525A/625A UPS 425AP/525AP/625AP Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS).

Více

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS WOW 500/500S Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje

Více

U P S POWERCOM. King 600/1000/1200AP RM King 1500/2200/3000AP RM. Návod na obsluhu záložních zdrojů do Racku

U P S POWERCOM. King 600/1000/1200AP RM King 1500/2200/3000AP RM. Návod na obsluhu záložních zdrojů do Racku U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů do Racku POWERCOM King 600/1000/1200AP RM King 1500/2200/3000AP RM Úvod Prosíme, přečtěte a uschovejte si tento návod k použití! Děkujeme Vám, že jste zakoupili

Více

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC PowerWalker UPS PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tato příručka obsahuje

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj 1 Český jazyk 2 Návod k obsluze AEG Protect Alpha Napájecí zdroj Obsah 1. Bezpečnost upozornění 2. Úvod 3. Odstraňování závad 4. Popis systému 4.1. Kontrola 4.2. Napájení 4.3. Umístění 4.4. Připojení 4.5.

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka UPS Powerware 5110 2005 Eaton Corporation Veškerá práva vyhrazena Obsah této příručky je chráněn autorskými právy vydavatele a bez jeho povolení nesmí být příručka jako celek, ani její části kopírovány.

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Niky 600/800 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 600/800 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 600/800 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05173AB-11/13-01 GF Niky 600/800 CZ CZ 3 2 Niky 600/800 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace 5 5

Více

BS450ELCD-DE / BS650ELCD-DE / BS850ELCD-DE Návod k použití K01-0000135-00

BS450ELCD-DE / BS650ELCD-DE / BS850ELCD-DE Návod k použití K01-0000135-00 BS450ELCD-DE / BS650ELCD-DE / BS850ELCD-DE Návod k použití K01-0000135-00 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod obsahuje důležité pokyny, podle kterých byste se měli řídit při instalaci a údržbě UPS

Více

420/620 VA 110/120/230 V

420/620 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 V stříd. Věž Zdroj nepřetržitého napájení 990-1853D 12/2005 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible Power Supply - UPS)

Více

1000/1500 VA 110/120/230 V

1000/1500 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 V stříd. 2U pro montáž do věže/stojanu Zdroj nepřetržitého napájení 990-1851D 03/2007 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible

Více

DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Příručka uživatele

DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Příručka uživatele CZ DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Příručka uživatele 25 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE (USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE) Příručka obsahuje důležité bezpečnostní instrukce. Přečtěte si je pozorně a postupujte podle

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

Uživatelská příručka CPS600E

Uživatelská příručka CPS600E Uživatelská příručka CPS600E CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

Business Box 500 & 700

Business Box 500 & 700 Business Box 500 & 700 Návod k použití K zajištění správné instalace a vhodného použití tohoto výrobku Vám doporučujeme přečíst pozorně tento návod k použití. 1. ÚVOD Škála Business Box byla zkonstruována

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

PR750ELCD Uživatelská příručka

PR750ELCD Uživatelská příručka CZ PR750ELCD Uživatelská příručka 31 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato příručka obsahuje důležité pokyny. Pozorně je pročtěte a řiďte se jimi během instalace a používání produktu. Přečtěte si příručku

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer)

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) MAC46/12G MAC612 MAC812 MAC1012 MAC1212 MAC524 MAC824 Obsah 1. Komplet nabíječe 2. Postup pro zapojení nabíječe k akumulátoru a nabíjení

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ------------ pro solární regulátor nabíjení ------------ řada EPRC JMENOVITÉ ZÁTĚŽE (12 V nebo 24 V autodetekce) EPRC-5 12 V nebo 24 V autodetekce, 5 A EPRC-10 12 V nebo 24 V autodetekce,

Více

OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi...

OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi... ZZA-200/300/400-A/S Manual OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi...... vlastnosti 3. Zásada 4. Specifikace 5. Rozměry a 6. Instalace a 7. Údržba a 8. Poznámky

Více

Příručka pro instalaci a provoz Back-UPS BX800CI/BX1100CI

Příručka pro instalaci a provoz Back-UPS BX800CI/BX1100CI Příručka pro instalaci a provoz Back-UPS BX800CI/BX1100CI Vybavení Bezpečnostní a všeobecné informace bu001c Tato jednotka je určena pouze pro použití v interiéru. Neprovozujte tuto jednotku na přímém

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA

EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA Uživatelská příručka 31889 Než tento produkt začnete používat, přečtěte si tuto příručku. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému úrazu. Děkujeme,

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

CP900/1300/1500EPFCLCD Příručka uživatele

CP900/1300/1500EPFCLCD Příručka uživatele CZ CP900/1300/1500EPFCLCD Příručka uživatele 33 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE (USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE) Příručka obsahuje důležité bezpečnostní instrukce. Přečtěte si je pozorně a postupujte podle nich při

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

Externí baterie 10000 mah

Externí baterie 10000 mah Externí baterie 10000 mah Uživatelská příručka 31888 I. Úvod Tuto lehkou, vysokokapacitní a stylovou mobilní externí baterii, která je šetrná k životnímu prostředí, lze kdekoliv a kdykoliv použít pro většinu

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Obsah balíčku Širokopásmový modem (typ vyobrazeného modemu se může lišit, postup zapojení však zůstává stejný) Napájecí zdroj k širokopásmovému modemu Černý

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Cokoliv může být váš reproduktor

Cokoliv může být váš reproduktor Uživatelský manuál Cokoliv může být váš reproduktor X-Vibe je revoluční reproduktor, který díky své technologii vytváří nepředvídatelné zvukové efekty. Můžete ho přilepit na různé objekty jako je například

Více

Antidekubitní matrace AD-1300

Antidekubitní matrace AD-1300 Antidekubitní matrace AD-1300 Návod k použití Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Děkujeme Vám za zakoupení antidekubitní matrace AD-1300. Prosím, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili,

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. EN CZ Příloha Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Návod k použití Mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie

Návod k použití Mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie Návod k použití Mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie Děkujeme, že jste si koupili mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie. Tento set slouží k profesionálnímu využití

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DC-AC Power Inverter Základní vlastnosti: Zabudované pojistky 1,5 krát vyšší jmenovitý výkon po dobu 10 sec, 2 x vyšší po dobu 2 sec 120% - 150% jmenovitého výkonu po

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Před prvním použitím si pečlivě přečtěte manuál. Nemanipulujte s přístrojem pokud je zapnutý. Při výměně příslušenství jako jsou

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Záložní zdroje a zásuvkové moduly

Záložní zdroje a zásuvkové moduly www.moeller.cz Záložní zdroje a zásuvkové moduly Eaton je společnost poskytující širokou škálu technologických řešení a služeb po celém světě. Klíčovými divizemi společnosti Eaton jsou Electrical, Fluid

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Pet Clipper 6160. Uživatelský manuál

Pet Clipper 6160. Uživatelský manuál Pet Clipper 6160 Uživatelský manuál Technické parametry: Výkon 3W Pohotovostní režim 2 hodiny Specifikace nabíječky :DC/AC 220V-240V 50Hz Upozornění: Používejte přístroj pouze k účelu, k jakému byl vyroben!

Více

NET Dialog modely ND 80, ND 100, ND 150, ND 200 NÁVOD K OBSLUZE

NET Dialog modely ND 80, ND 100, ND 150, ND 200 NÁVOD K OBSLUZE NET Dialog modely ND 80, ND 100, ND 150, ND 200 NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za to, že jste si vybrali náš výrobek. Výrobce se specializuje výhradně na výrobu nepřetržitého napájení (UPS). Tyto UPS systémy

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory Automatická programovatelná spínaná nabíječka pro olověné akumulátory Návod k použití 7673-8112-0000 1. Úvod Tato řada nabíječek je určena k nabíjení všech typu olověných baterií včetně baterií s gelovým

Více

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-6_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých zařízení,

Více

NABÍJEČKA SHORAI BMS01 - MANUÁL

NABÍJEČKA SHORAI BMS01 - MANUÁL NABÍJEČKA SHORAI BMS01 - MANUÁL SYSTÉM ŘÍZENÍ NABÍJENÍ A ÚDRŽBY LFX LITHIUM-IRON BATERIÍ Manuál je uložen i na stránkách www.shorai.cz, v sekci Manuály. Zde také naleznete návody na instalaci a použití

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více