POWERCOM. řada Black Knight

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POWERCOM. řada Black Knight"

Transkript

1 Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM řada Black Knight BNT 400VA/500VA/600VA/800VA

2 Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje lepší ochranu pro připojená zařízení. Prosíme, přečtěte si tento návod k použití! Tento návod k použití poskytuje bezpečnostní, instalační a operační instrukce, které Vám poradí, jak zajistit maximální výkon a dlouhou životnost tohoto zařízení. Prosíme, uschovejte tento návod k použití! Tento návod obsahuje důležité instrukce pro bezpečné používání UPS. Prosíme, uschovejte nebo recyklujte obalový materiál! Obalové materiály, použité pro ochranu UPS během transportu, nevyhazujte. Použijte je pro případné doručení UPS do servisního střediska. Jakékoli poškození během transportu není zahrnuto do záručních podmínek. Obsah Důležité bezpečnostní instrukce...2 Obsah Úvod Bezpečnost Popis Instalace Obsluha Alarm Softwarové možnosti Výměna baterií Poruchy a jejich odstranění Skladování...8 Specifikace...9 2

3 1. Úvod Tento výrobek je UPS typu LINE INTERACTIVE a je určen pro zálohování. Správná funkce UPS je zajištěna v rozsahu vstupního napětí 230V ± 55V. Je to ideální ochrana pro připojená zařízení. UPS je založena na mikroprocesorovém ovládání a je dodávána s obslužným programem pro spojení s PC. Nabíjení baterií probíhá při provozu. UPS není potřeba přepínat na zálohovací režim. UPS se automaticky vypne, jestliže žádné z připojených zařízení nepracuje a tím šetří baterie. Indikátor signalizuje stav, kdy je potřeba vyměnit baterie, a pravidelnou samotestovací funkci ověřující funkčnost UPS i samotných baterií. Kromě toho tato UPS poskytuje přepěťovou ochranu i telefonní lince nebo modemu přes konektor umístěný na zadním panelu UPS. UPS a monitorovací software (UPSMON - volitelná sada) umožňuje Vašemu počítači komunikaci s UPS. Poznámka: Záruka se nevztahuje na případy, kdy provoz UPS může narušovat radio/tv vysílání. Jestliže je toto rušení prokazatelně způsobeno záložním zdrojem UPS, což zjistíte zapnutím a vypnutím UPS, pokuste se nežádoucí vlivy odstranit pomocí jednoho z následujících opatření: zapojte UPS do zásuvky jiného okruhu než jsou zapojeny rušené spotřebiče zvětšete vzdálenost mezi UPS a rušenými spotřebiči přesměrujte antény rušených spotřebičů 2. Bezpečnost Před instalováním počítačového interface kabelu vždy odpojte UPS od zdroje el. proudu. Tím zabráníte případnému úrazu el. proudem. Opětovné připojení proveďte až po propojení s interface. Vlastní energie (bateriová) nemůže být uživatelsky vybita. Výstup z UPS je pod napětím i při odpojení UPS ze zásuvky el. energie. Správný postup, jak odpojit energii z UPS v případě nouze, je přepnout síťový vypínač do polohy OFF (vypnuto) a odpojit přívod el. energie ze zásuvky do UPS. Zásuvka el. proudu by měla být poblíž záložního zdroje UPS a být lehce přístupná. Pozor, nebezpečí úrazu el. proudem! Při odpojování UPS hrozí nebezpečí úrazu proudem, který zůstává v bateriích. Proto musí být baterie odpojena na plusu a mínusu v případě jakékoli údržby nebo opravy vnitřních částí UPS. Nikdy nevhazujte baterie do ohně, mohou explodovat. Nikdy nerozebírejte nebo neničte baterie, použitý elektrolyt je nebezpečný pro pokožku a oči. Baterie mohou zapříčinit úraz el. proudem, případně zkrat. Pokud pracujete s bateriemi, sundejte si veškeré kovové prvky (řetízky, prsteny, hodinky,..) a používejte pouze nástroje s izolovanou rukojetí. Upozornění: Nebezpečí úrazu el. proudem! Vnitřní části UPS jsou napájeny z baterie, i když je UPS odpojená od hlavního přívodu el. energie. Upozornění: Nebezpečí úrazu el. proudem! Neotvírejte kryt UPS. Uvnitř nejsou žádné součástky, které lze uživatelsky opravit. V případě potřeby kontaktujte servisní středisko. Varování: Vždy používejte jen shodný typ pojistky, která v přístroji byla od výrobce. Předejdete tak případnému požáru. Varování: Záložní zdroj UPS instalujte ve vnitřním prostředí tam, kde je vhodná a stálá teplota a vlhkost okolí. Tím předejdete případnému úrazu el. proudem nebo požáru. 3

4 3. Popis 1.1 Tlačítko Zapnuto/Vypnuto/Test/Vypínač alarmu Stisknete-li tlačítko na více než 2 sekundy, zapnete nebo vypnete UPS. Stisknete-li vypínač na méně než 1 sekundu, spustíte auto-test UPS nebo vypnete alarm oznamující výpadek proudu a zálohování z baterie. 1.2 Remote Port rozhraní pro počítače Zajišťuje připojení počítače přes rozhraní USB. 1.3 Přepěťová ochrana pro telefonní linku nebo modem Přepěťová ochrana pro telefonní linku nebo modem k zajištění zcela bezpečného připojení na internet. 1.4 Vstupní napájecí konektor 1.5 Výstupní napájecí konektory 1.6 Pojistka Pojistka odpojí napájení UPS, pokud zařízení má větší odběr proudu. 1.7 Přepěťově chráněný výstup Přepěťově chráněný výstup zajišťuje ochranu před přepětím vzniklým bleskem nebo zařízením, které má vysoký počáteční proud. Do tohoto výstupu připojte zařízení, které nevyžaduje napájení během výpadku proudu jako tiskárna, skener, fax, audio zařízení. 4

5 4. Instalace 4.0 Kontrola Zkontrolujte obsah dodávky. Obal je recyklovatelný, uschovejte ho však pro případ reklamace, převozu do servisu, atd. 4.1 Umístění Umístěte UPS na chráněném místě s odpovídajícími okolními podmínkami (vzdušnost, bezprašnost). Nepoužívejte UPS, jestliže teplota a vlhkost přesahují uvedené limity. 4.2 Připojení počítačového rozhraní (volitelné) Ke komunikaci UPS s počítačem lze použít UPSMON nebo jiný software typu power manager. Doporučujeme používat originální software. V případě použití tohoto software, zapojte kabel rozhraní USB do počítačového vstupu na zadním panelu UPS a do příslušného portu počítače. Poznámka: Připojení rozhraní je volitelné. UPS funguje i bez tohoto připojení. Varování: Použijte pouze kabel schválený výrobcem! 4.3 Připojení telefonní linky/modemu (volitelné) Připojte telefonní linku nebo modem do konektoru chráněnému proti přepětí v zadní části UPS. Jedná se o standardní konektor RJ-45/RJ-11. Pro toto propojení je dodáván telefonní kabel větší délky. Poznámka: Toto propojení není nutné, nemusíte ho používat. Varování: Dávejte pozor na správnost propojení. Kabel, který vede od zástrčky ve zdi do UPS musí být zapojen do konektoru označeného IN. Kabel, který vede od UPS do chráněného zařízení (telefon, modem, atd.) musí být zapojen do konektoru označeného OUT. Varování: Tato přepěťová ochrana je určena pouze pro vnitřní použití. Nikdy neinstalujte zařízení během bouřky. Varování: Zařízení není určeno pro připojení k JTS. 4.4 Připojení do sítě Propojte vstupní napájecí konektor ke zdroji el. proudu. 4.5 Nabíjení baterie UPS sama dobíjí baterie vždy, když je připojena ke zdroji el. energie. Abyste dosáhli plné kapacity, dobíjejte UPS minimálně 4 hodiny po každém vybití. 4.6 Připojení zálohovaných zařízení Připojte zařízení do výstupních napájecích konektorů na zadní straně UPS. V případě, že používáte UPS také jako hlavní zapínač/vypínač těchto zařízení, přesvědčete se, zda jsou tato zařízení v režimu Zapnuto. Varování: Nikdy nepřipojujte laserovou tiskárnu nebo plotr zároveň s dalšími počítačovými zařízeními. Tato zařízení mají vysokou spotřebu el. energie a mohou předčasně vybít baterii. 4.7 Kontrola pojistky Po zapojení všech zálohovaných zařízení, zkontrolujte indikátor správného připojení do sítě. Kontrolka svítí červeně, pokud je UPS připojena k jinému typu sítě. 5

6 5. Obsluha 5.1 Zapnutí Pokud je UPS zapojena do zásuvky, zapněte hlavní vypínač 1.1 na předním panelu na méně než 3 sekundy k zapnutí UPS. UPS provádí auto-test po každém zapnutí. Poznámka: Po vypnutí UPS stále udržuje stav baterie a provádí příkazy, které dostává přes rozhraní počítače. 5.2 Vypnutí Stiskněte a podržte vypínač 1.1 na předním panelu, dokud nepřestane svítit kontrolka na předním panelu. 5.3 Auto-test Použijte auto-test k ověření funkcí UPS a stavu baterií. Při normálním zapojení, stiskněte vypínač 1.1 na méně než jednu sekundu a UPS provede tento test. Během auto-testu UPS pracuje v zálohovacím módu. 5.4 Vypnutí alarmu Alarm vypnete, pokud během zálohování stisknete vypínač 1.1 na dobu kratší než 1 sekunda. (Alarm se nedá vypnout v případě, že UPS signalizuje přetížení nebo vybití baterie.) Poznámka: Během zálohování se UPS může sama vypnout v případě, že žádné z připojených zařízení není v provozu. 5.5 Studený start Pokud je UPS vypnuta a není napájena ze zásuvky, můžete dodávat proud do zařízení z baterie UPS. Stiskněte vypínač 1.1, dokud UPS nepípne. 5.6 Zastavení provozu Pokud UPS zálohuje zařízení z baterií a čeká na obnovení dodávky proudu z el. sítě, můžete z počítače, který je připojen k UPS přes interface, a nepotřebujete-li dále zálohovat, dát UPS pokyn k jejímu vypnutí. 6. Alarmy 6.1 Zálohování (pomalý alarm) Pokud je UPS v zálohovacím módu a svítí žlutá kontrolka, vydává UPS slyšitelný alarm (pípání). Alarm se vypne, až když se UPS vrátí do normálního módu. Pokud chcete vypnout tuto zvukovou signalizaci, stiskněte tlačítko 1.1. Poznámka: UPS při tomto alarmu pípá každé 2 sekundy. 6.2 Nízká úroveň baterie (rychlý alarm) V zálohovacím režimu, když rychle klesá úroveň napětí baterie (kolem 20-30%), UPS začne vydávat zrychlený alarm do té doby, než se baterie úplně vybije, nebo dokud se neobnoví dodávka el. energie do UPS. Poznámka: UPS při tomto alarmu pípá co 0,5 sekundy. Tento alarm nelze vypnout. 6.3 Přetížení (neustávající alarm) Pokud je UPS přetížená (připojená zařízení překračují maximální kapacitu), začne UPS vydávat varovný souvislý alarm. Odpojte zařízení, která nejsou potřeba zálohovat. 6

7 7. Softwarové možnosti 7.1 UPSMON software Software UPSMON (nebo jiné monitorovací systémy) používá standardní rozhraní USB pro provádění monitorovacích funkcí a vypnutí počítače v případě výpadku el. proudu. Navíc UPSMON zobrazuje veškeré diagnostikované hodnoty jako napětí, frekvence, úroveň baterie, atd. na monitoru. Software je použitelný pro DOS, Windows: 3.1x, 95, 98, 2000, ME, XP, NT a vyšší, Novell Netware, LINUX a další. 7.2 Sada rozhraní Sada rozhraní je použitelná pro operační systém, který provádí sledování UPS. Každá sada obsahuje speciální kabely, kterých je třeba pro převod výstupních signálů z UPS do takových signálů, které vyžaduje daný operační systém. Tento kabel musí být na straně USP zapojen do REMOTE PORT, na straně počítače do portu USB. Další instalační instrukce se dozvíte v souboru READ.ME. Varování: Používejte pouze originální kabel určený pro tuto monitorovací funkci! 8. Výměna baterií Životnost baterií je asi 3-5 let, po této době je potřeba baterie vyměnit. Při případné výměně postupujte podle následujících instrukcí. Poznámka: Když vyměňujete baterie, odpojte UPS od zásuvky el. proudu, otevřete kryt a dejte pozor na polaritu baterií během instalování nových, abyste se vyhnuli zkratu. 1) Odpojte UPS od zdroje el. energie a odpojte veškerá zařízení. 2) Odpojte přívodní kabel el. energie. 3) Otočte UPS dnem vzhůru a odšroubujte šrouby, které drží vrchní a spodní část UPS dohromady. Šrouby uložte na bezpečné místo, abyste je mohli použít k opětovnému zašroubování. 4) Přidržte spodní a vrchní část u sebe a otočte UPS do původní polohy. Opatrně sundejte vrchní kryt a dejte ho stranou. Nedotýkejte se žádných odhalených kabelů a elektroniky během výměny baterií. 5) Odpojte spojovací vodiče z baterie. 6) Nyní můžete snadno vyjmout baterii z UPS. Varování: Nevhazujte baterii do ohně. Varování: Nepokoušejte se baterii otevřít. Varování: Před výměnou baterií si odložte všechny kovové součásti hodinky, prsteny, atd. Používejte nářadí s izolovanou rukojetí. Vložte novou baterii na místo staré a správně připojte vodiče k baterii červený kabel +, černý kabel -. 7) Postupujte podle kroků 5, 4 a 3 (v tomto pořadí) k zakrytí UPS. 8) K řádnému připojení UPS se řiďte instrukcemi popsanými v kapitole 4. 7

8 9. Poruchy a jejich odstranění Závada Příčina Odstranění UPS není zapnutá Vypínač 1.1 nezapnut Stiskněte tento vypínač na LED nesvítí nebo jen krátce. více než 1 sekundu. Napětí baterie je nižší než 10V. Nabíjet UPS min. 4 hodiny. Závada základní desky. Výměna MB, volejte servis. Zatížení UPS je menší než 20W. Normální stav. UPS je stále Napájecí kabel odpojen. Připojte napájecí kabel. v zálohovacím Přepálená pojistka. Vyměňte pojistku za novou. režimu Vysoké, nízké nebo žádné Normální stav. napětí. Závada základní desky. Výměna MB, volejte servis. Příliš krátká Baterie nejsou plně nabité. Nabíjet UPS min. 4 hodiny. doba zálohování Závada základní desky. Výměna MB, volejte servis. Neustávající Přetížená UPS. Odpojte zařízení, která pípání způsobují přetížení UPS. Svítí červená LED Závada baterií. Výměna baterií, volejte servis. 10. Skladování 10.1 Skladovací podmínky UPS skladujte zabalenou na chladném, suchém místě s plně nabitými bateriemi. Před skladováním baterie nabíjejte po domu min. 4 hodin. Odpojte všechny přívodní kabely a kabely k příslušenství, aby nedocházelo k vybíjení baterie Dlouhodobé skladování Během dlouhodobého skladování při okolní teplotě 15 C až +30 C (+5 až +86 F), nabíjejte baterie každých 6 měsíců. Během dlouhodobého skladování při okolní teplotě +35 C až +45 C (+86 až +113 F), nabíjejte baterie každé 3 měsíce. 8

9 Specifikace Model 400A 400AP 500A 600AP 800AP Vstup Kapacita 400VA 400VA 500VA 600VA 800VA Napětí +/- 25% na vstupu Frekvence 50 nebo 60Hz +/- 10% (automaticky) Výstup Napětí Simulovaná sinusová vlna na 100V/110/115V (na baterii) 120V/220V/230V/240V je +/- 5% Frekvence 50 nebo 60Hz +/- 0.5% (na baterii) Regulace napětí AVR AVR automaticky zvýší výstupní napětí o 15%, jestliže vstupní napětí poklesne o 9-25%. AVR sníží výstupní napětí o 13%, jakmile se zvýší vstupní napětí o 9-25%. Doba přenosu 2/4 milisekundy, včetně detekčního času Ochrana Ochrana ve špičce 480 joulů, 2ms a Ochrana proti UPS se automaticky vypne, jestliže přetížení filtry přetížení překročí 110% nominální hodnoty na dobu 60s nebo 130% na dobu 3s. Vstupní jednotka Pojistka proti přetížení a zkratu. Zkrat Okamžité odpojení výstupu, vstupní ochranná pojistka. Baterie Typ Zapouzdřená, bezúdržbová baterie s 3-6 letou životností. Doba nabíjení 6 hodin (na 90% kapacity) Ochrana Autotest, ochrana proti vybíjení, indikátor výměny baterie. Zálohovací doba minut (v závislosti na zatížení počítačů) Fyzické Skutečná hmotnost 4,2 5,6 6,3 6,5 6,7 údaje kg (lbs) (9,2) (12,3) (13,9) (14,3) (14,7) Přepravní hmot. 4,6 6,0 6,8 7,0 7.2 kg (lbs) (10,1) (13,2) (15,0) (15,4) (15,9) Rozměry (mm) 97x x 320 x 135 š x h x v x135 Vstup IEC 320 napěťový vstup Alarm Zálohování Pomalé pípání (okolo 0,47Hz) z baterie Slabá baterie Rychlé pípání (okolo 1,824Hz) Přetížení Nepřerušovaný vysoký tón. Rozhraní USB Oboustranný komunikační port. Normy Bezpečnost Splňuje standard IEEE 587. Odrušení cul, TUV, CE, splňuje FCC Prostředí Okolní podmínky Nadmořská výška max. 3500m, 0-95% nekondenz. vlhkosti, 0-40 C. Hlučnost Menší než 48dBA (ze vzdálenosti 1m). Skladování V nadmořské výšce max m. 9

10 Zpracoval: ABI spol. s r.o. Velkoobchodní prodej komponent výpočetní techniky. Velkoobchodní prodej periferních zařízení a doplňků. Velkoobchodní a maloobchodní prodej počítačových sestav značky ASTRA. ABI spol. s r.o. Pujmanové Praha 4 Mail: 10

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPEČNOST CZ Následující část obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutno při instalaci a provozu dodržovat.

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V NEOSOLAR E N C Z MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V 48 3000 35-16 230/240V 48 3000 35-50 230/240V Neosolar, spol.

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení...

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení... OBSAH 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe 2. Užití nabíječe... 3 3. Princip činnosti... 4 4. Další možnosti nabíjení... 5 5. Instalace... 6 6. Signalizace a nastavení... 7 7. Zapnutí a

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Příručka pro hardware

Příručka pro hardware Příručka pro hardware Oznámení o ochranných známkách TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Oznámení Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoliv části této příručky jakoukoliv formou je bez výslovného povolení

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 9000WSX

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 9000WSX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook 9000WSX Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C Kapesní počítač Česky Návod k obsluze Pocket LOOX N/C Máte... technické potíže nebo jiné dotazy, na které byste rádi znali odpověď? Kontaktujte: náš odborný servis (viz seznam odborných servisů nebo stránky:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

ThinkPad X40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad X40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více