DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. 2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky. 3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod. 4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci. 6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění. PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM UNI-MAX Reklamační a servisní oddělení Areál bývalého cukrovaru Hlavní Úžice Tel. reklamačního odd T-Mobile O Fax Vodafone Výrobek: Digitální multimetr EM Typ: EM420A Výrobní číslo (série): Datum výroby: Záznamy opravny: Datum prodeje, razítko, podpis: EM420A 16

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu. POPIS Je vybaven 4 místným LCD s podsvícením, automatickou volbou rozsahu a akustickou signalizací. Rozsah měření stejnosměrného napětí 0,2 V 250 V; střídavého napětí 2 V 250 V; stejnosměrného a střídavého proudu 200 µa 10 A; odporu 200 Ω 20 MΩ; teploty od 20 C do C. Dále umožňuje test diod, tranzistorů a průchodnosti vodiče. Přiložen pár měřících kabelů s hroty. TECHNICKÁ DATA Displej LCD... max. zobrazení 1999 Indikace překročení rozsahu... OL Měření DC napětí mv, 2, 20, 200, 250 V Měření AC napětí... 2, 20, 200, 250 V Intenzita proudu DC µa, µa, 20 ma, 200 ma, 2 A, 10 A Intenzita proudu AC µa, µa, 20 ma, 200 ma, 2 A, 10 A Odpor Ω; 2 kω; 20 kω; 200 kω; 2 MΩ; 20 MΩ Teplota C 1000 C (0 F F) Kontinuita vodiče (se zvukovým signálem)... <30 Ω Diodový test... 1,5 V Test tranzistorů (PNP, NPN)... 1 V/2 µa Napájení... 3 baterie AAA 1,5 V Indikace slabé baterie... symbol Provozní teplota C Rozměry mm Hmotnost (včetně baterií)... cca 200 g LIKVIDACE Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné. 1. Demontujte všechny díly stroje. 2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. 3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie ). Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu. Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu. Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu. UPOZORNĚNÍ Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny. Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození. Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku. Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů. 2 15

3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Dodávané příslušenství: Manuál 1 ks Testovací vodiče 1 pár Termoelektrický článek 1 ks Adaptér připojení tranzistorů 1 ks Výměna pojistky: Nutnost výměny pojistky je vzácná a k jejímu poškození nejčastěji dochází při chybném použití měřiče. Tento měřič používá 2 pojistky: Hodnota jedné pojistky je 250 ma/ 250 V, urychlená akce. Hodnota druhé pojistky je 10 A/250 V, urychlená akce. Pro výměnu pojistky s hodnotou 250 ma/250 V otevřete kryt baterie, vyjměte poškozenou pojistku a vložte novou pojistku stejného typu. Znovu namontujte kryt baterie a zablokujte ho. Pro výměnu pojistky s hodnotou 10 A/250 V odmontujte šrouby na zadním krytu, vyjměte poškozenou pojistku, vložte novou pojistku stejného typu. Znovu namontujte zadní kryt a šrouby. Typy použitých pojistek: Pojistka 1: 250 ma/250 V, 5x20 mm Pojistka 2: 10 A/250 V, 5x20 mm Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do vnitřního prostoru přístroje mohou způsobit jeho poškození. Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. Nepoužívané zařízení uskladněte na suchém místě, kde nebude korodovat a vyjměte baterie. Veškeré opravárenské práce smí vykonávat pouze odborný personál. Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly. Údržba měřících kontaktů přístroje: ÚDRŽBA 1. Vyjměte měřící kabely z přístroje. 2. Odstraňte nečistoty ze vstupních svorek přístroje. 3. Navlhčete nový hadřík alkoholem. 4. Otřete hadříkem okolí každého kontaktu a vysušte. Zařízení může obsluhovat pouze osoba řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.! Obecné Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě zastavte a přerušte práci. Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Zařízení nepřetěžujte. Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.! Bateriové zařízení Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Nebezpečí poškození vyteklými články.! Jemná mechanika Přístroj nikdy neupínejte do svěráku. Chraňte přístroj před nárazy a pádem. Po skončení práce ho uložte zpět do kufříku.! Sestavy Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno.! Elektrické zařízení Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte. Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.) Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při teplotě + 40 C. Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.! Protipožární pokyny Nepracujte v blízkosti hořlavých látek 14 3

4 !Specifické bezpečnostní pokyny: Měření teploty:. Při měření proudu nejdříve vypněte napájení obvodu před připojením měřiče k obvodu. Při práci nad 42 VAC a 60 VDC dbejte zvláštní opatrnosti. U těchto hodnot existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při vytváření spojení připojte měřící vodič před zapojením živého vodiče. Při odpojování nejdříve vypněte živý testovací vodič o el. napětí. Před otevřením krytu baterie nejdříve odpojte měřící vodiče od přístroje. Pokud je vstupní měřící vodič připojen k nebezpečnému živému potenciálu, je třeba myslet na to, že i na všech dalších místech obvodu se tento potenciál může objevit. Odpojte napájení obvodů a všechny kondenzátory před měřením odporu, diod, kontinuity a teploty. Před měřením proudu zkontrolujte pojistku přístroje a vypněte přívod proudu do měřeného obvodu. Poznámka: Abyste předešli poškození měřiče nebo jiného vybavení, pamatujte, že ačkoliv má měřič rozsah měření teplot -20 C C a 0 F F, termoelektrický článek typu K dodaný s měřičem je určen pro teplotu 250 C. Pro teploty mimo tento uvedený rozsah použijte jiný termoelektrický článek s vyššími hodnotami teplot. Dodaný termoelektrický článek není určen pro profesionální užití. Pro přesné měření použijte profesionální termoelektrický článek. 1. Nastavte přepínač funkce (5) na rozsah Temp. 2. Stiskněte tlačítko FUNC. pro výběr měření mezi jednotkami Celsius a Fahrenheit. 3. Vložte černou (nebo - ) zástrčku typu K termoelektrického článku do svorky COM a červenou (nebo + ) zástrčku termoelektrického článku do svorky INPUT. Použité symboly: 4. Opatrně přiložte snímací konec termoelektrického článku na měřený objekt. AC (střídavý proud) DC (stejnosměrný proud) střídavý a stejnosměrný proud Slabá baterie. Dioda. Je zobrazována maximální hodnota. 5. Chvíli vyčkejte. Poté odečtěte naměřenou hodnotu teploty, zobrazenou na displeji. Test baterie: 1. Připojte černý testovací vodič ke svorce COM a červený testovací vodič ke svorce INPUT. Poznámka: 4 Bezpečností informace. Nebezpečné napětí. Uzemnění Pojistka CE (soulad se směrnicemi EU) Přístroj je chráněn dvojitou nebo zesílenou izolaci. Uložení dat na displeji. Fahrenheit. Celsius. Test průchodnosti. Měření s klemou rozšiřuje možností měřiče. (klema není součástí dodávky) Automatická volba rozsahu. zkratka RMS (Root Mean Square) znamená efektivní hodnota. zkratka OL (OverLoad) znamená přetížení MONTÁŽ Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. 2. Podle uvedeného napětí na testované baterii nastavte spínač funkce (5) na odpovídající BATT polohu rozsahu. 3. Připojte testovací vodiče k oběma pólům testované baterie. 4. Odečtěte naměřené hodnoty napětí, zobrazené na displeji. Zároveň se zobrazí i polarita červeného testovacího vodiče. Automatické vypnutí: Pokud přístroj nepoužíváte po dobu 15 min., automaticky se vypne. Pokud ho chcete znovu zapnout, jednoduše otočte přepínačem funkce (5) nebo stiskněte jakékoli tlačítko. Pokud stiskněte tlačítko DATAH pro znovu zapnutí přístroje poté, co byl automaticky vypnut, funkce automatického vypnutí přístroje se tím zablokuje. Výměna baterie: Pokud se na displeji zobrazí symbol, baterie jsou vybité a je nutné je vyměnit. Pro výměnu baterie použijte odpovídající šroubovák k jemnému otočení blokovacího zařízení na krytu baterie o 90 v uvedeném směru (viz obr. dále). Odejměte kryt baterie a vyměňte vybité baterie za nové stejného typu ( AAA ). Znovu instalujte kryt baterie a jemně otočte blokovacím zařízením o 90 k zajištění krytu baterie. Poznámka: Přílišná sílá způsobí poškození blokovacího zařízení. Nepoužívejte příliš malý šroubovák. 13

5 Test diody: OBSLUHA 1. Připojte černý testovací vodič do svorky COM a červený testovací vodič do svorky INPUT. Poznámka: Polarita červeného testovacího vodiče je kladná (+). 2. Nastavte přepínač funkce (5) do polohy. 3. Stiskněte a držte stlačené tlačítko FUNC., dokud se na displeji nezobrazí symbol. 4. Připojte červený testovací vodič k anodě testované diody a černý testovací vodič ke katodě diody. 5. Na displeji se zobrazí přibližný úbytek napětí diody v propustném směru. Pokud je připojení obráceně, na displeji se zobrazí OL. Test tranzistoru (proudový zesilovací činitel hfe): 1. Nastavte přepínač funkce (5) do polohy hfe. 2. Instalujte dodaný adaptér do svorek COM a INPUT. Neobraťte připojení. Viz obr. níže.. 3. Zjistěte, zda je tranzistor typu NPN nebo PNP a najděte emitor, bázi a kolektor. Vložte vodiče testovaného tranzistoru do správných otvorů adaptéru. 4. Na displeji se zobrazí hodnota proudového zesilovacího činitele hfe. Konektor pro připojení testovaného tranzistoru 1. Displej (3 ½ místný LCD, s maximální hodnotou 1999) 2. Tlačítko rozsah RANGE (používá se pro přepínání mezi režimem automatické volby rozsahu a manuálním režimem, také pro výběr požadovaného manuálního rozsahu.) 3. Tlačítko funkce FUNC.. Používá se pro přepnutí měřiče mezi: a. Měřením DC proudu a AC proudu. b. Měřením jednotkami Celsius a Fahrenheit c. Měřením diod a test průchodnosti vodiče. 12 5

6 6 4. Spínač displeje (používá se pro vypnutí/zapnutí přístroje). 5. Přepínač funkce/rozsah (používá se pro výběr požadované funkce a rozsahu.) 6. Svorka 10A (připojovací konektor pro červený testovací vodič pro měření proudu 200 ma ~ 10 A) 7. Svorka COM (připojovací konektor pro černý testovací vodič) 8. Svorka INPUT (připojovací konektor pro červený testovací vodič pro všechna další měření, mimo měření proudu 200 ma). 9. Tlačítko (používá se pro vypnutí/zapnutí podsvícení, stiskněte a držte tlačítko po dobu asi 2 sekund. Podsvícení se vypne automaticky asi 15 sekund po nečinnosti) 10. Tlačítko DATAH (používá se pro podržení/zrušení dat na displeji) 11. Tlačítko MAXH se používá pro umožnění/zablokování načítání maximálních hodnot.) Specifikace: Přesnost měřiče je určena na 1 rok použití po kalibraci a při teplotě C, relativní vlhkost < 75%. Specifikace přesnosti je dána takto: ± (% hodnoty) + (číslo nejméně významné číslice) Stejnosměrné (DC) napětí: 200 mv 0,1 mv ± (0,8% + 5) 2 V 0,001 V 20 V 0,01 V 200 V 0,1 V 250 V 1 V ± (1% + 5) Vstupní odpor: 10 MΩ Ochrana před přetížením: 250 V DC/AC RMS Maximální vstupní napětí: 250 V DC Střídavé (AC) napětí: 2 V 0,001 V ± (1,0% + 5) 20 V 0,01 V 200 V 0,1 V 250 V 1 V ± (1,2% + 5) Vstupní odpor: 10 MΩ Rozsah frekvence: 40 Hz 400 Hz Ochrana před přetížením: 250 V DC/AC RMS Odpověď: průměrná, kalibrovaná v RMS sinusoidy Maximální vstupní napětí: 250 V AC RMS Stejnosměrný (DC) proud: 200 µa 0,1 µa ± (1,2% + 5) µa 1 µa 20 ma 0,01 ma 200 ma 0,1 ma 2 A 0,001 A ± (2,0% + 10) 10 A 0,01 A ± (2,0% + 10) Měření odporu: 1. Připojte černý testovací vodič ke svorce COM a červený testovací vodič ke svorce INPUT. 2. Nastavte přepínač funkce (5) do polohy Ω. 3. Pomocí tlačítka RANGE vyberte manuální nebo automatický režim přepínání rozsahu. 4. Připojte testovací vodiče na měřený objekt. Odečtěte výsledek měření zobrazený na displeji (1). Poznámka: 1. Pro měření odporu > 1 MΩ potřebuje měřič několik sekund pro stabilizaci naměřených hodnot. To je u měření vysokých hodnot odporů normální. Test průchodnosti: 2. Pokud není připojen vstup, např. není uzavřen obvod, na displeji se zobrazí znak OL jako indikátor překročení rozsahu. 3. Před měření odporu uvnitř obvodu se ujistěte, že testovaný obvod není pod proudem a všechny kondenzátory jsou plně vybity. 4. Pokud se při měření v režimu manuálního přepínání rozsahu zobrazí na displeji indikátor OL, zvolte vyšší rozsah. 1. Připojte černý testovací vodič ke svorce COM a červený testovací vodič ke svorce INPUT. 2. Nastavte přepínač funkce (5) do polohy. 3. Stiskněte a držte stlačené tlačítko FUNC., dokud se na displeji nezobrazí symbol. 4. Připojte testovací vodiče na měřený obvod. 5. Pokud je odpor nižší než přibližná hodnota 30 Ω, zabudovaný bzučák vydá zvuk. Poznámka: Před testováním odpojte veškerý proud do testovaného obvodu a zcela vybijte, nebo odpojte všechny kondenzátory. 11

7 Poznámka: 1. Při nastavených malých rozsazích může měřič ukazovat nestabilní hodnoty, pokud nejsou testovací vodiče připojeny k obvodu, který chcete měřit. To je normální jev a neovlivní měření. 2. V režimu manuálního přepínání rozsahů, pokud přístroj indikuje překročení rozsahu OL, je nutné zvolit vyšší rozsah. 3. Poškození přístroje se vyhnete, pokud nebudete měřit napětí vyšší než 250 V DC/AC. Ochrana před přetížením: µa a ma rozsah: F 250 ma/250 V pojistka A rozsah: F 10 A/ 250 V pojistka Maximální vstupní proud: INPUT (vstup) terminál: 200 ma 10 A terminál: 10 A (Pro měření > 2 A: doba <15 s, interval > 15 min) Pokles napětí: Rozsahy 200 µa, 20 ma a 2 A: 20 mv Rozsahy µa, 200 ma a 10 A: 200 mv Měření DC (stejnosměrného), nebo AC (střídavého) proudu: 1. Připojte černý testovací vodič do svorky COM. Pokud je měřený proud nižší než 200 ma, připojte červený testovací vodič do svorky INPUT. Pokud je proud mezi hodnotami 200 ma a 10 A, připojte červený testovací vodič do svorky 10A. 2. Nastavte přepínač funkce (5) do polohy µa, ma nebo A. 3. Stiskněte tlačítko FUNC. (3) pro výběr měření mezi DC proudem a AC proudem. Na displeji se zobrazí odpovídající symbol. 4. Vyberte pomocí tlačítka RANGE režim manuálního nebo automatického přepínání rozsahu. 5. Vypněte proud do obvodu, který chcete měřit. Odpojte všechny kondenzátory. 6. Přerušte měřený obvod a připojte testovací vodiče sériově do obvodu. 7. Zapněte proud do obvodu a odečtěte naměřené hodnoty na displeji. Při měření DC proudu se zobrazí i polarita spojení červeného testovacího vodiče. Poznámka: 1. Pokud není znám rozsah měřeného proudu, vyberte nejdříve nejvyšší rozsah a poté ho snižujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. 2. Pokud se na displeji zobrazí znak OL, znamená to, že došlo k překročení rozsahu a je nutné vybrat vyšší rozsah. Střídavý (AC) proud: 200 µa 0,1 µa ± (1,5% + 5) µa 1 µa 20 ma 0,01 ma 200 ma 0,1 ma 2 A 0,001 A ± (3,0% + 10) 10 A 0,01 A ± (3,0% + 10) Ochrana před přetížením: µa a ma rozsahy: F 250 ma/250 V pojistka A rozsahy: F 10 A/25 V pojistka Maximální vstupní proud: INPUT terminál: 200 ma 10 A terminál: 10 A (Pro měření > 2 A: doba < 15 s, interval > 15 min Pokles napětí: Rozsahy 200 µa, 20 ma a 2 A: 20 mv Rozsahy µa, 200 ma a 10 A: 200 mv Rozsah frekvence 40 Hz 400 Hz Odpověď: průměrná, kalibrovaná v RMS sinusoidy Odpor: 200 Ω 0,1 Ω ± (1,2% + 5) 2 kω 0,001 kω ± (1% + 5) 20 kω 0,01 kω 200 kω 0,1 kω 2 MΩ 0,001 MΩ ± (1,2% + 5) 20 MΩ 0,01 MΩ ± (1,5% + 5) Napětí měřeného obvodu: cca 0,25 V Ochrana před přetížením: 250 V DC/AC RMS 10 7

8 Teplota: -20 C C 1 C -20 C 0 C: ± (5% + 4) 0 C 400 C: ± (1% + 3) 400 C C: ± (2% + 3) 0 F F 1 F 0 F 50 F: ± (5% + 8) 50 F 750 F: ± (1% + 6) 750 F F: ± (2% + 6) Poznámka: 1. Přesnost nezahrnuje chybu termočlánkové sondy. 2. Specifikace přesnosti počítá s tím, že okolní teplota je stálá v ± 1 C. Při změnách okolních teplot ± 5 C, se měření opakuje po hodině. Napětí baterie (se zatížením): Rozsah Rozlišení Funkce 1,5 V 0,01 V Přibližné napětí baterie je uvedeno 3 V 0,01 V na displeji. 9 V 0,01 V 12 V 0,01 V Ochrana před přetížením Rozsahy 1,5 V a 3 V: F 250 ma/250 V pojistka Testovací proud: Rozsah 1,5 V cca 50 ma Rozsah 3 V cca 30 ma Rozsah 9 V cca 12 ma Tranzistor hfe test: Rozsah hfe (zesilovací činitel) Testovací proud Testovací napětí PNP & NPN Lb 2µA Vce 1 V Popis obsluhy: Režim udržení dat: Stiskněte tlačítko DATAH (10) pro udržení současné naměřené hodnoty na displeji, na displeji (1) se zobrazí symbol DATAH. Pro opuštění režimu udržení dat stiskněte tlačítko DATAH (10) znovu, symbol DATAH zároveň zmizí z displeje. Manuální a automatické přepínání rozsahů: Pokud je přístroj v režimu automatického přepínání rozsahu, na displeji se zobrazí symbol AUTO. 1. Stiskněte tlačítko RANGE (2) pro vstup do režimu manuálního přepínání rozsahu. Znak AUTO zmizí z displeje. Každé stisknutí tlačítka RANGE (2) přidává rozsah. Pokud je dosaženo nejvyšší hodnoty rozsahu, měřič se opět vrátí na nejnižší hodnotu rozsahu. 2. Pro výstup z režimu manuálního přepínání rozsahu, stiskněte a držte tlačítko RANGE (2) po dobu přibližně 2 s. Měřič se vrátí do režimu automatického přepínání rozsahu a na displeji se zobrazí symbol AUTO. Režim maximální hodnoty: Stiskněte tlačítko MAXH (11)pro vstup do MAX režimu, na displeji (1) se zobrazí symbol MAXH. V tomto režimu se zobrazuje nejvyšší naměřená hodnota všech hodnot, které byly měřeny od aktivace tohoto režimu. Pro výstup z tohoto režimu znovu stiskněte tlačítko MAXH (11) a symbol MAXH zmizí z displeje. Poznámka: Při některých funkcích není režim MAX k dispozici. Měření DC (stejnosměrného), nebo AC (střídavého) napětí: 1. Připojte černý testovací vodič do svorky COM (7) a červený testovací vodič do svorky INPUT (8). 2. Nastavte přepínač funkce (5) do polohy pro měření DC (stejnosměrného) Dioda a průchodnost vodiče: Rozsah Popis Poznámka Přibližný úbytek napětí diody v propustném směru se zobrazí. Napětí měřeného obvodu: cca 1,5 V Instalovaný bzučák vydá zvuk, pokud je odpor nižší než 30 Ω. Pokud je odpor mezi hodnotami 30 Ω a 100 Ω, bzučák může, ale nemusí vydat zvuk. Pokud je odpor vyšší než 100 Ω, bzučák nevydá zvuk. Napětí měřeného obvodu cca 0,5 V. Ochrana před přetížením: 250 V DC/AC RMS. napětí, nebo do polohy pro měření AC (střídavého) napětí. 3. Vyberte režim manuálního nebo automatického přepínání rozsahu pomocí tlačítka RANGE (2). V manuálním režimu, pokud neznáte rozsah měřeného napětí předem, vyberte nejdříve nejvyšší rozsah a poté rozsah snižujte postupně dolů, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. 4. Připojte testovací vodič na zdroj nebo obvod, který chcete měřit. 5. Odečtěte výsledek měření z displeje (1). Při měření DC napětí se zobrazí také polarita připojení červeného testovacího vodiče. 8 9

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro

Více

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPEČNOST CZ Následující část obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutno při instalaci a provozu dodržovat.

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (H50) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (H502) Důležité

Více

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití NUK Dětský teploměr 10.256.345 Návod k použití Gratulujeme vybrali jste si vysoce kvalitní výrobek značky NUK! Dětský teploměr NUK 2 v 1 přináší rychlé a spolehlivé měření teploty, měří se v uchu nebo

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní vyhodnocovací ústředna DEGA UPA II L ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Technické informace str.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k obsluze a údržbě Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP18MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13001 Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP30MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13002 Důležité

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (BFH-A) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (BFH-B) Důležité

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO

Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO POVYS s. r. o., Rokytnice 440, 751 04 Rokytnice Tento návod k použití je nutné považovat za součást koloběžky vybavené

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více