DOPLŇKOVÁ SADA INDIKÁTORŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA V MIKROREGIONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPLŇKOVÁ SADA INDIKÁTORŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA V MIKROREGIONU"

Transkript

1 Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu mikroregionů DOPLŇKOVÁ SADA INDIKÁTORŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA V MIKROREGIONU Doplňková sada indikátorů vznikla v rámci projektu Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu mikroregionu jako nástroje pro řešení regionálních disparit, jehož realizátory jsou Centrum pro komunitní plánování střední Morava, Centrum pro komunitní plánování střední Čechy a Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Cílem projektu je mimo jiné zavést kriteria pro hodnocení regionálního rozvoje a efektivity mikroregionálních opatření prostřednictvím indikátorů. V rámci projektu vznikly čtyři sady indikátorů 1 : popisné (základní informace o mikroregionu a jeho vývoji) managementové (základní informace o managementu mikroregionu a jeho (ne)úspěších) MAS (základní informace o managementu MAS místních akčních skupin) a doplňkové (informace o kvalitě života v mikroregionu a jeho vývoji). Doplňková sada indikátorů mapuje a hodnotí rozvoj mikroregionu a život jeho obyvatel a to ve všech jeho základních oblastech. Tyto oblasti byly vydefinované v rámci projektu realizačním týmem a diskutovány se zástupci zapojených mikroregionů. Jedná se o následující oblasti: infrastruktura ekonomika sociální oblast bezpečnost a kriminalita obnova a rozvoj venkovských oblastí životní prostředí cestovní ruch doprava a management Každá oblast je zastoupena 3 až 5 indikátory, jejichž cílem je zmapovat základní jevy charakteristické a významné pro danou oblast. Důležitým rysem sledování mikroregionů je periodicita jejich sledování. Pro každý indikátor je tato doba stanovena, nejčastěji se jedná o opakování jednou ročně (jedná se zejména o indikátory zaměřené na finanční investice případně nehodovost či trestné činy) anebo jednou za tři roky (například hodnocení spokojenosti se sociálními službami, pocit bezpečí apod.). Náročnost sběru dat a následující jejich zpracování je různé. Zatímco v některých případech je sběr dat i výpočet indikátorů jednoduchý a finančně nenáročný (například počet starých ekologických zátěží, počet podnikatelských subjektů na území mikroregionu), tak v jiných případech monitoring 1 Více informací o indikátorových sadách

2 2 vyžaduje finančně náročné dotazníkové šetření (pocit bezpečí) nebo náročný výpočet (v případě lokálního multiplikátoru). Z výše uvedených důvodů je na zvážení každého managementu mikroregionu, zda bude sledovat a průběžně vyhodnocovat všechny doplňkové indikátory nebo si za každou oblast vybere jeden či dva, které bude dlouhodobě sledovat. 1. Sběr dat SBĚR DAT A VÝPOČET INDIKÁTORŮ Sběr dat pro výpočet indikátorů probíhá ve většině případů na úrovni jednotlivých obcí daného mikroregionu případně MAS, což vyžaduje především součinnost všech obecních či městských úřadů v daném mikroregionu či MAS. Nejčastějším zdrojem dat jsou: obecní a městské úřady evidence, územní plány, analýzy atd.; Český statistický úřad zejména prostřednictvím databáze MOS Městská a obecní statistika, ale i další statistické přehledy a analýzy; orgány státní správy například úřady práce, ministerstva, Policie ČR atd.; vlastní výzkum veřejného mínění dotazníková šetření ad.. 2. Výpočet a stanovení indikátoru V řadě případů probíhá výpočet na dvou úrovních a to na úrovni jednotlivých obcí mikroregionu a po té jako souhrn na úrovni samotného mikroregionu. Například pro monitoring chybějících parkovacích míst na území mikroregionu je nutné: 1) Zjistit počet chybějících parkovacích míst za jednotlivé obce. 2) 2) Provést součet parkovacích míst za všechny obce mikroregionu. 3. Určení trendu Monitoring indikátorů je přínosný zejména tehdy, je-li prováděn v pravidelných intervalech. Opakované sledování vybraných indikátorů umožňuje sledovat trend, zda se vývoj a stav v dané oblasti zlepšuje, zhoršuje či stagnuje. KONTAKTNÍ INFORMACE Máte-li zájem o monitoring doplňkových indikátorů, rádi Vám poradíme či pomůžeme. Kontaktujte nás. PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Mgr. Josef Novák, PhD. (TIMUR) 2

3 3 PŘEHLED DOPŇKOVÝCH INDIKATÁRŮ OBLAST NÁZEV INDIKÁTORU ČETNOST SLEDOVÁNÍ POZITIVNÍ TREND NÁROČNOST INFRASTRUKTURA Místa veřejného přístupu na internet v mikroregionu Počet domácností připojených na internet v mikroregionu = stoupá = klesá = stagnuje = nenáročné = velmi náročné EKONOMIKA Počet a dostupnost kulturních, sportovních a rekreačních zařízení v mikroregionech Lokální multiplikátor (LM3) nebo SOCIÁLNÍ OBLAST BEZPEČNOST A KRIMINALITA Počet ekonomických subjektů v mikroregionu Registrovaná míra nezaměstnanosti v mikroregionu Počet volných pracovních míst v mikroregionu Sociální služby na území mikroregionu Sociální služby na území mikroregionu dle cílových skupin Finanční podpora měst a obcí pro NNO a příspěvkové organizace poskytující sociální služby na území mikroregionu Počet žen ve vedoucích funkcích ve veřejné sféře Hodnocení spokojenosti se sociálními službami v mikroregionu Počet trestných činů v mikroregionu Počet přestupků v mikroregionu 1 ročně nebo 1 ročně 1 ročně 1 ročně 1 ročně 1 ročně 1 ročně 3

4 4 Pocit bezpečí OBNOVA A ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBLASTÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CESTOVNÍ RUCH DOPRAVA Počet kulturních památek v mikroregionu Akce zaměřené na tradice a zvyky v mikroregionu Počet certifikovaných národních produktů v mikroregionu Počet certifikovaných regionálních produktů v mikroregionu Počet neziskových organizací působících na území mikroregionu Podíl veřejných výdajů na životní prostředí z rozpočtů obcí Podíl separovaného odpadu na jednoho obyvatele mikroregionu Podíl chráněných území na celkové ploše mikroregionu Počet starých ekologických zátěží na území mikroregionu Podíl obyvatel připojených na kanalizaci Informační body/centra pro návštěvníky mikroregionu Propagace regionu na Internetu Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Vybavenost mikroregionu cyklistickými, turistickými a naučnými stezkami Mobilita a přeprava v rámci mikroregionu Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací nebo 1 ročně nebo 1 ročně 1 ročně nebo nebo nebo 1 ročně 1 ročně nebo 4

5 5 Kapacita parkovacích míst chybějící parkovací místa Dopravní nehodovost v mikroregionu Následky dopravních nehod na lidské zdraví 1 ročně 1 ročně 5

6 Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu mikroregionů DOPLŇKOVÉ INDIKÁTORY

7 7 INFRASTRUKTURA Místa veřejného přístupu na internet Zkrácené označení Infrastruktura 1. Indikátor stanovuje celkový počet veřejně přístupných míst na internet v mikroregionu. Mezi veřejně přístupné místa patří zejména: internetové kavárny, nezabezpečené wi-fi sítě (např. v restauracích/kavárnách/hotel/ubytovna, apod.), dále veřejně přístupná internetová kontaktní místa (např. IC, kulturní střediska, apod.). Absolutní počet Počet míst/1000 obyv. Obce a města - příslušné odbory, IC Monitoring celkového počtu veřejně přístupných míst na internet v jednotlivých členských obcích a městech mikroregionu. Výpočet: celkový počet veřejně přístupných míst / počet obyvatel mikroregionu x Počet domácností připojených na internet Zkrácené označení Infrastruktura 2. Počet domácností/1000 obyv. Indikátor stanovuje průměrný počet připojených domácností na internet přepočtený na tisíc obyvatel mikroregionu na základě reprezentativního dotazníkového šetření. Dotazníkový průzkum, internetová anketa 7

8 8 Za pomoci dotazníkového průzkumu se provede místní šetření, ve kterém se osloví obyvatelé obcí. Fyzický sběr dat se může provádět telefonickým rozhovorem, osobně, pomocí tištěných formulářů nebo webové ankety na stránkách jednotlivých členských obcí či mikroregionu. Vzorek oslovených obyvatel regionu by měl dosáhnout min. 5% všech obyvatel regionu. Výpočet: celkový počet připojených domácností na internet / počet obyvatel mikroregionu x Počet a dostupnost kulturních, sportovních a rekreačních zařízení v mikroregionech Zkrácené označení Infrastruktura 3. Indikátor stanovuje počet kulturních a sportovních zařízení v mikroregionu podle následujících kategorií: knihovny kina divadla (soukromá/státní) muzea/pobočky muzeí galerie (muzea výtvarných umění) hrady, zámky a ostatní památkové objekty kryté plavecké bazény venkovní bazény přírodní koupaliště tenisová hřiště sportovní haly pro veřejnost golfová hřiště hřiště na squash herny na bowling fitness centra střediska pro jízdu na koni sportovní letiště Dostupnost je definována jako počet lidí, kteří bydlí v okruhu 1, 5, 10, 15 a 20 km od daného zařízení Absolutní počet Počet/1000 obyv. 8

9 9 ČSÚ, (http://www.czso.cz/ ), strategie rozvoje cestovního ruchu, územně plánovací dokumentace (textová část, průzkumy a rozbory), odbory kultury příslušných III. obcí. První část indikátoru se vyjadřuje prostým počtem zařízení na 1000 obyvatel mikroregionu. Výpočet: celkový počet zařízení / počet obyvatel mikroregionu x 1000 (možno rozčlenit dle kategorií). Dostupnost se sleduje: Registr obyvatel obcí v mikroregionu se propojí s GISovou mapou mikroregionu Do mapy (fyzické, GIS) se zanesou jednotlivá kulturní a sportovní zařízení Kolem zařízení se provedou kružnice o poloměru 1, 5, 10, 15, 20 km Spočítá se počet lidí žijících v těchto oblastech Vydělí se celkovým počtem obyvatel mikroregionu Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj sekce Indikátory 9

10 10 2. EKONOMIKA Lokální multiplikátor (LM3) Zkrácený název indikátoru Ekonomika 1. Lokální multiplikátor informuje o koloběhu peněz v místní ekonomice, pomáhá popsat míru lokalizace místní ekonomiky, tedy nakolik se peníze uvnitř takto definované ekonomiky otáčejí a kolik jich nenávratně utíká. Ukazuje, jak upravit svoje aktivity, aby více prospívaly místu a regionu, kde žijeme. Je upraven tak, aby se dal používat i pro sledování role malé organizace, podniku nebo obce v místní ekonomice. Výpočet lokálního multiplikátoru je prvním krokem k uvědomění si významu lokální ekonomiky pro dosažení udržitelného rozvoje. Hodnota LM3 nemůže být nižší než 1 a nemůže být vyšší než 3. Hodnota 1 vypovídá, že všechny utracené peníze směřovaly mimo lokalitu. (Např. celkový příjem , výdaje druhého kola 0, třetího kola / =1). Hodnota 3 naopak znamená, že všechny peníze byly utraceny lokálně. Těchto okrajových hodnot lokální multiplikátor 3 prakticky dosáhnout nemůže, vždy se však pohybuje v intervalu od 1 do 3. Vyjde-li nám například hodnota LM3 rovná 2,5, můžeme říct, že každá koruna vydaná lokálně přináší místní ekonomice navíc další korunu a padesát haléřů. Lokální multiplikátor je tedy ukazatelem. To znamená, že nenabízí nějakou přesnou hodnotu, ale spíše informaci o koloběhu peněz. Hodnota LM3 se pohybuje v rozmezí 1 až 3 Dotazníková šetření Nejprve vymezíme hranice oblasti, které určí, jaké výdaje budeme považovat za lokální a jaké nikoliv. Řekněme, že chceme určit hodnotu LM3 pro místní podnik. V prvním kole zjistíme příjem podniku. V druhém kole určíme, kolik peněz bylo vydáno lokálně (kolik peněz bylo zaplaceno místním dodavatelům a zaměstnancům). Ve třetím kole sledujeme, kolik z lokálně vydaných peněz bylo opět utraceno lokálně. (Kolik peněz místní dodavatelé a zaměstnanci, kterým podnik zaplatil, utratili lokálně.) Získané částky ze všech tří kol sečteme a vydělíme částkou příjmu z prvního kola. Tak získáme hodnotu LM3. Trast pro ekonomiku a společnost: Penězům na stopě - Měření vašeho dopadu na lokální ekonomiku pomocí LM3. 10

11 11 Počet registrovaných ekonomických subjektů Zkrácený název Ekonomika 2. Absolutní počet registrovaných ekonomických subjektů v jednotlivých obcích mikroregionu. Indikátor stanovuje také počet registrovaných podnikatelských subjektů podle následujících kategorií: státní organizace akciové společnosti obchodní společnosti družstevní organizace peněžní organizace živnostníci svobodná povolání zemědělští podnikatelé ostatní právní formy Absolutní počet Počet/kategorie/1000 obyv. MOS - Výpočet: celkový počet registrovaných podnikatelů/kategorie / počet obyvatel mikroregionu x x ročně Registrovaná míra nezaměstnanosti v mikroregionu Zkrácený název Ekonomika 3. Indikátor se vyjadřuje jako podíl nezaměstnaných evidovaných úřadem práce z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel mikroregionu. % 11

12 12 Integrovaný portál MPSV - Výpočet: součet všech evidovaných uchazečů o zaměstnání za jednotlivé obce mikroregionu a součet ekonomicky aktivních obyvatel (EAO) a následně se uskuteční podíl všech nezaměstnaných z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel mikroregionu. 1 x ročně Počet volných pracovních míst v mikroregionu Zkrácený název Ekonomika 4. Indikátor se vyjadřuje jako absolutní počet volných pracovních míst v jednotlivých obcích mikroregionu. Absolutní počet Počet volných míst/1000 EAO. Integrovaný portál MPSV - Indikátor se vypočítá součtem všech volných pracovních míst za jednotlivé obce mikroregionu. Výpočet: celkový počet volných pracovních míst v mikroregionu / celkový počet EAO x x ročně 12

13 13 SOCIÁLNÍ OBLAST Sociální služby na území mikroregionu Zkrácený název Sociální 1. Prostřednictvím sociálních služeb je obyvatelům zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Absolutní počet MPSV Registr sociálních služeb obsahuje všechny certifikované sociální služby organizace jsou nuceny hlásit změny Informace obecních a městských úřadů. Www stránky jednotlivých NNO a příspěvkových organizací. Výpočet: součet všech registrovaných služeb na území mikroregionu. 13

14 14 Sociální služby na území mikroregionu dle cílových skupin Zkrácený název Sociální 2. Indikátor sleduje zajištění sociálních služeb konkrétním cílovým skupinám: děti, mládež a rodina senioři sociálně vyloučené skupiny obyvatelstva etnické menšiny a cizinci zdravotně postižení duševně nemocní mentálně postižení a osoby závislé na alkoholu a případně jiných omamných látkách. Jsou sledovány služby, které jsou vedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Absolutní počet /kategorie MPSV Registr sociálních služeb obsahuje všechny certifikované sociální služby organizace jsou nuceny hlásit změny Informace obecních a městských úřadů. Www stránky jednotlivých NNO a příspěvkových organizací. Celkový počet registrovaných organizací dle cílových skupin. Finanční podpora měst a obcí pro NNO a příspěvkové organizace poskytující sociální služby na území mikroregionu Zkrácený název Sociální 3. Celkové množství finančních prostředků, které členské obce a města věnovala ze svého rozpočtu místním neziskovým či příspěvkovým organizacím, které poskytují sociální služby. % 14

15 15 Zdrojem dat je rozpočet obce/města. Výpočet se provede za každou obci/město zvlášť. Za každou obci/město se vypočítá, kolik % ze svého rozpočtu poskytují na zajištění sociálních služeb. Za mikroregion bude mít nejvyšší vypovídací hodnotu určení mediánu případně průměrná hodnota. Pro nalezení mediánu daného souboru stačí hodnoty seřadit podle velikosti a vzít hodnotu, která se nalézá uprostřed seznamu. 1 x ročně Počet žen ve vedoucích funkcích ve veřejné sféře Zkrácený název Sociální 4. Indikátor stanovuje absolutní počet žen a jejich procentuální zastoupení ve vedoucích pozicích ve veřejné správě v mikroregionu a dále sleduje zastoupení žen v následujících kategoriích: starostka/primátorka členského města/obce místostarostka členského města/obce radní členského města/obce předsedkyně svazku obcí místopředsedkyně svazku obcí členky rady/předsednictva svazku obcí předsedkyně mas/ ředitelka MAS místopředsedkyně MAS členky rady/programového výboru/předsednictva MAS Indikátor má kladnou hodnotu, pokud je podíl žen ve vedoucích pozicích minimálně 30%. % Analýza internetových stránek měst a obcí, dotaz na veřejné instituce Výpočet: podíl žen působících ve vedoucích funkcích ve veřejné správě z celkového počtu osob působících ve vedoucích funkcích veřejné správy. 15

16 16 Forum 50 % - Ženy v politice Zkrácený název Sociální / % Hodnocení spokojenosti se sociálními službami v mikroregionu Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se sociálními službami v mikroregionu na stupnici 0 10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený). Dotazníkové šetření/anketa Vyčíslené průměrné hodnoty (v %) spokojenosti občanů s poskytovanými službami na škále od 0 10 se sečtou a vydělí počtem respondentů. Následná hodnota odráží spokojenost s poskytovanými službami, přičemž 0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený. Vzorek oslovených obyvatel regionu by měl dosáhnout min. 5 % všech obyvatel regionu. 1 x 3roky TIMUR indikátory 16

17 17 BEZPEČNOST A KRIMINALITA Počet trestných činů v mikroregionu Zkrácený název Bezpečnost 1. Trestné činy: indikátor se vyjadřuje jako absolutní počet trestných činů na 1000 obyvatel mikroregionu. indikátor se vyjadřuje jako absolutní počet objasněných trestných činů na 1000 obyvatel mikroregionu. Indikátor sleduje absolutní počet trestných činů podle následujících kategorií: násilná trestná činnost majetkové trestné činy mravnostní trestná činnost hospodářská trestná činnost ostatní trestná činnost. Počet/kategorie/1000 obyv. Absolutní počet podle druhů trestných činů. Statistika trestných činů místní oddělení Policie ČR případně příslušné odbory Krajských úřadů, které mají od Policie ČR statistiky případně ČSÚ. Výpočet: celkový počet trestných činů/objasněnosti/kategorie / počet obyvatel mikroregionu x 1000 celkový počet trestných činů / počet obyvatel mikroregionu x 1000 součet všech trestných činů v mikroregionu 1 x ročně 17

18 18 Počet přestupků v mikroregionu Zkrácený název Bezpečnost 2. Přestupky: indikátor se vyjadřuje jako absolutní počet přestupků na 1000 obyvatel indikátor sleduje absolutní počet přestupků podle následujících kategorií: o majetek o občanské soužití o veřejný pořádek o jiné. Počet/kategorie/1000 obyv. Absolutní počet podle druhů a přestupky. Obecní a městské úřady Přestupkové komise. Výpočet: celkový počet přestupků / počet obyvatel mikroregionu x 1000 celkový počet přestupků kategorie / počet obyvatel mikroregionu x 1000 součet všech přestupků v mikroregionu. 1 x ročně 18

19 19 Pocit bezpečí Zkrácený název Bezpečnost 3. Pocit bezpečí významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel. indikátor Pocit bezpečí mapuje to, jak se obyvatelé (ne)cítí bezpečni v místě svého bydliště a v místech, kde se pohybují ať už z pracovních či osobních důvodů. Jedná se subjektivní ukazatel, který nemusí odpovídat realitě, protože tento faktor více než kriminalistické statistiky ovlivňuje například špatné osvětlení ulic, pohyb v místech, kde se zdržují skupiny podezřelých osob, bydlení v blízkosti herny či baru ale i věk a pohlaví respondenta. Procento respondentů, kteří se obávají se zločinnosti podle pohlaví ohodnocení míry obavy na stupnici 0 10 (0 velké obavy o bezpečnost, 10 žádné obavy o bezpečnost). 0 10/ % Dotazníkové šetření Vyčíslené průměrné hodnoty (v %) obavy občanů podle pohlaví se zločinností v mikroregionu na škále od 0 10 se sečtou a vydělí počtem respondentů/pohlaví. Následná hodnota odráží obavy, přičemž 0 nejvíce se obává, 10 nejméně se obává. ÚEP, o.p.s. výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na pocit bezpečí 19

20 20 OBNOVA A ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBLASTÍ Počet kulturních památek v mikroregionu Zkrácený název Rozvoj 1. Indikátor sleduje počet kulturních památek, které jsou nemovitou nebo movitou věcí, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Kulturní památka musí být evidována v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který vede ústřední pracoviště Národního památkového ústavu - Absolutní počet Evidence kulturních památek - Výpočet: součet kulturních památek vycházející z Ústředního seznamu kulturních památek ČR. 20

21 21 Zkrácený název Rozvoj 2. Akce zaměřené na tradice a zvyky v mikroregionu Indikátor monitoruje počet akcí, jejichž cílem je oživení tradic a zvyků na území daného mikroregionu. Tradice se chápe obvykle jako předávání celku poznání, schopností, obyčejů a mravů kultury nebo skupiny. Tradice je z tohoto pohledu kulturním dědictvím, které se předává z generace na generaci. Aktivita musí splňovat následující parametry: tradice spojená s konkrétním ročním obdobím či datem (vánoce, velikonoce, hony, svátky svatých, akce na podporu řemesel, trhy a jarmarky) akce je určena široké veřejnosti hlavním organizátorem akce je organizace působící na území mikroregionu. Absolutní počet Průběžný monitoring akcí vycházejí z místních zpravodajů a informací měst a obcí Výpočet: součet všech akcí zaměřených na tradice a zvyky v regionu. 1 x ročně Počet certifikovaných národních produktů v mikroregionu Zkrácený název Rozvoj 3. Originální certifikované národní produkty a výrobky označené certifikovanou národní značkou, která garantuje jejich původ, originalitu a vazbu na ČR. V současné době se jedná o produkty, které získaly jednu z následujících certifikací: Klasa certifikované produkty zemědělského původu vyprodukované na území ČR. Více info: Ekologicky šetrný výrobek Biovýrobky Absolutní počet certifikovaných produktů vyprodukovaných v mikroregionu Podíl jednotlivých druhů produktů dle certifikací 21

22 22 Udělovatelé certifikací Absolutní součet certifikovaných výrobků Počet certifikovaných výrobků za jednotlivé certifikace Počet certifikovaných regionálních produktů v mikroregionu Zkrácený název Rozvoj 4. Originální certifikované regionální produkty a výrobky označené regionální značkou, která garantuje jejich původ, originalitu a vazbu na konkrétní území v ČR, a slouží ke zviditelnění místní produkce. V současné době se jedná o produkty, které získaly jednu z následujících certifikací: Regionální značení výrobků (Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické hory, Vysočina, Górolsko Swoboda (Jablunkovsko), Moravské Kravařsko (Poodří), Polabí, Podkrkonoší, Haná, České Švýcarsko, Jeseníky. Více info: Regionální produkt Český ráj Absolutní počet certifikovaných produktů vyprodukovaných v mikroregionu Udělovatelé certifikací Výpočet: součet certifikovaných výrobků 22

23 23 Počet neziskových organizací působících na území mikroregionu Zkrácený název Rozvoj 5. Indikátor stanovuje počet nestátních neziskových organizací (NNO) v mikroeregionu. Do této kategorie patří: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti a organizace, nadace a nadační fondy. Absolutní počet NNO Český statistický úřad, Portál veřejné správy Registr neziskových organizací Výpočet: součet všech NNO, které sídlí na území mikroregionu, případně mají na území mikroregionu regionální pobočku. 23

24 24 ŽIVOTNÍ PŘOSTŘEDÍ Podíl veřejných výdajů na ochranu životního prostředí z rozpočtů obcí a měst Zkrácený název ŽP 1. Indikátor sleduje množství finančních prostředků vynaložených na ochranu životního prostředí z výdajové stránky rozpočtu obce či města k celkovým výdajům rozpočtu obcí a měst náležícím k mikroregionu. % Rozpočty jednotlivých obcí/měst mikroregionu Výpočet se provede za každou obci/město zvlášť. Za každou obci/město se vypočítá, kolik % ze svého rozpočtu poskytují na ochranu životního prostředí. Za mikroregion bude mít nejvyšší vypovídací hodnotu určení mediánu případně průměrná hodnota. Pro nalezení mediánu daného souboru stačí hodnoty seřadit podle velikosti a vzít hodnotu, která se nalézá uprostřed seznamu. 1 x ročně TIMUR Environmentální reporting Podíl separovaného odpadu na jednoho obyvatele mikroregionu Zkrácený název ŽP 2. Indikátor kvantifikuje podíl celkového množství separovaného odpadu, které bylo vyprodukované v jednotlivých členských obcích a městech mikroregionu za rok. Kg/1000 obyvatel Jednotlivé obce/města mikroregionu Výpočet ukazatele se provádí: celkový počet kg separovaného odpadu / počet obyvatel mikroregionu x x ročně 24

25 25 TIMUR Environmentální reporting : Podíl zvláště chráněných území na celkové ploše mikroregionu Zkrácený název ŽP 3. : Indikátor zjišťuje podíl zvláště chráněných území na celkové ploše mikroregionu. Zvláště chráněná území jsou vyhlašována v následujících kategoriích: národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). : % : : : Územní plán obcí, Ústřední seznam ochrany přírody, Plocha zvláště chráněných území dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny na území mikroregionu k celkové ploše zvláště chráněného území TIMUR Environmentální reporting Počet starých ekologických zátěží na území mikroregionu Zkrácený název ŽP 4. Množství starých ekologický zátěží (kontaminovaná místa z období před privatizací průmyslových podniků) na území mikroregionu Absolutní počet Mapový portál CENIA. Tematické úlohy Životní prostředí Ochrana životního prostředí. Výpočet: prostým součtem evidovaných starých ekologických zátěží 1 x ročně TIMUR Environmentální reporting 25

26 26 Podíl obyvatel připojených na kanalizaci Zkrácený název ŽP 5. Podíl obyvatel, kteří jsou napojeni na kanalizaci s koncovou čistírnou odpadních vod v mikroregionu z celkového počtu obyvatel mikroregionu % Evidence správce vodovodů a kanalizace v mikroregionu Výpočet: podíl obyvatel, kteří jsou napojeni na veřejný vodovod v obci z celkového počtu obyvatel obce 1 x ročně TIMUR Environmentální reporting 26

27 27 CESTOVNÍ RUCH Informační body/centra pro návštěvníky mikroregionu Zkrácený název Cestovní ruch 1. Indikátor mapuje počet informačních center určené pro návštěvníky. Za informační centrum jsou považována místa/organizace zřízené za účelem poskytování informací o daném regionu, přičemž zřizovatelem/zakladatelem může být obec, město, příspěvková organizace, NNO či podnikatelský subjekt. Absolutní počet Obce a města, MOS - Součet všech informačních center na území mikroregionu Propagace regionu na Internetu Zkrácený název Cestovní ruch 2. Indikátor sleduje zájem o propagační materiály na Internetu. Cílem je zjistit návštěvnost 5 nejvýznamnějších www stránek mikroregionu zaměřených na propagaci cestovního ruchu. Vybrané www stránky musí splňovat následující parametry: stránky jsou zaměřeny na cestovní ruch - obsahují základní informace o regionu, turistice, volnočasových aktivitách a případně o kulturních památkách, o přírodě v region a o stránky provozuje mikroregion, města/obce, zájmová sdružení včetně sdružení subjektů podnikajících v oblasti cestovního ruchu stránky nesmí mít převážně inzertní charakter. 27

28 28 Absolutní počet přístupů Správci www stránek Výpočet: celkový součet přístupů na vybrané www stránky 1 x ročně Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Zkrácený název Cestovní ruch 3. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie ubytovacího zařízení hotely a penziony chatové osady a turistické ubytovny kempy ostatní ubytovací zařízení. Ubytovatelé jsou ze zákona povinni vést tzv. evidenční knihu, do které zapisují základní údaje o hostech. Pokud obec vybírá poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt případně poplatek z ubytování, má obec přehled o počtu hostů v obci i o počtu dnů, které zde návštěvníci stráví. Absolutní počet Počet hostů/ubytovací kategorie Obce, pokud vybírají lázeňský nebo rekreační poplatek, případně ubytovatelé (evidenční knihy). Pokud obec vybírá lázeňský či rekreační poplatek, lze potřebné údaje zjistit na obecním úřadě. Celkový počet hostů, kteří navštívili mikroregion a přenocovali v něm minimálně 1 noc. Počet hostů/kategorie 1 x ročně 28

29 29 Vybavenost mikroregionu cyklistickými, turistickými a naučnými stezkami Zkrácený název Cestovní ruch 4. Stezky jsou zaměřeny na pěší, sportovce (cyklisty, vodáky, běžkaře), turisty a rodiny s dětmi. V rámci monitoring budou sledovány: cyklostezky případně trasy pro běžkaře turistické stezky a naučné stezky. Pod termín cyklostezky jsou zahrnuty: společné stezky pro chodce a cyklisty, podélně dělené (celková šířka 3,5 metrů (1,5 metrů pro chodce, 2,0 metrů pro cyklisty) společné stezky pro chodce a cyklisty, podélně nedělené (celková šířka 3,0 metrů) samostatné cyklistické stezky. Naučné stezky jsou: botanické zoologické zemědělství a chovatelství lesnictví rybníkářství a rybářství archeologické historické etnografické geologické paleontologické mineralogické stezky zaměřené na hornictví a těžbu surovin technické. Absolutní počet stezek Počet stezek/kategorie Délka stezek dle kategorie 29

30 30 Obecní a městské úřady, místní NNO Součet všech stezek v mikroregionu. Počet stezek/kategorie 30

31 31 DOPRAVA Mobilita a místní přeprava cestujících (převzato ECI A3.) Zkrácený název Doprava 1. Tento indikátor zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy. Model mobility občanů v městském prostředí je důležitý jak z hlediska kvality života přímých účastníků (čas věnovaný cestování, četnost dopravních komplikací, náklady, atd.), tak z hlediska zátěže mobility na životní prostředí. Údaje z různých průzkumů městské mobility poukazují na vývoj v posledních letech. Existuje úzká spojitost mezi mobilitou a dalšími důležitými otázkami života v městském prostředí, mezi něž patří kvalita ovzduší a emise oxidu uhličitého, hluk, silniční bezpečnost, zastavěnost území a městská krajina. Je žádoucí dosáhnout progresivního snížení individuální dopravy a současně dosáhnout zvýšení podílu alternativních způsobů dopravy. Procento cest osobními automobily (titulkový ukazatel) Počet každodenních cest a čas strávený cestováním, druh cesty a druh dopravy Celková průměrná denní vzdálenost na osobu na druh cesty a způsobem dopravy Dotazníkové šetření Výpočet indikátoru: a) celkový počet cest (rozdělených na druhy cest, pokud možno také na systematické a nesystematické, způsob dopravy), průměrná doba strávená cestováním. Doplňkový indikátor: b) km na osobu za den, procento na každý způsob dopravy a účel cesty. TIMUR Indikátory ECI Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací Zkrácený název Doprava 2. Tento indikátor zjišťuje, kolik finančních prostředků bylo vynaloženo na výstavbu, rekonstrukce a modernizace komunikací v mikroeregionu. 31

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje ISSS 2009, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální informační

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán

ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán Zdravé město Litoměř ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán Celostátní seminář MÍSTNÍ AGENDA 21 CESTA KE KVALITNÍ OBCI Ústí nad Labem, 10. července 2007 Místní Agenda 21 -

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více