DOPLŇKOVÁ SADA INDIKÁTORŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA V MIKROREGIONU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPLŇKOVÁ SADA INDIKÁTORŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA V MIKROREGIONU"

Transkript

1 Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu mikroregionů DOPLŇKOVÁ SADA INDIKÁTORŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA V MIKROREGIONU Doplňková sada indikátorů vznikla v rámci projektu Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu mikroregionu jako nástroje pro řešení regionálních disparit, jehož realizátory jsou Centrum pro komunitní plánování střední Morava, Centrum pro komunitní plánování střední Čechy a Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Cílem projektu je mimo jiné zavést kriteria pro hodnocení regionálního rozvoje a efektivity mikroregionálních opatření prostřednictvím indikátorů. V rámci projektu vznikly čtyři sady indikátorů 1 : popisné (základní informace o mikroregionu a jeho vývoji) managementové (základní informace o managementu mikroregionu a jeho (ne)úspěších) MAS (základní informace o managementu MAS místních akčních skupin) a doplňkové (informace o kvalitě života v mikroregionu a jeho vývoji). Doplňková sada indikátorů mapuje a hodnotí rozvoj mikroregionu a život jeho obyvatel a to ve všech jeho základních oblastech. Tyto oblasti byly vydefinované v rámci projektu realizačním týmem a diskutovány se zástupci zapojených mikroregionů. Jedná se o následující oblasti: infrastruktura ekonomika sociální oblast bezpečnost a kriminalita obnova a rozvoj venkovských oblastí životní prostředí cestovní ruch doprava a management Každá oblast je zastoupena 3 až 5 indikátory, jejichž cílem je zmapovat základní jevy charakteristické a významné pro danou oblast. Důležitým rysem sledování mikroregionů je periodicita jejich sledování. Pro každý indikátor je tato doba stanovena, nejčastěji se jedná o opakování jednou ročně (jedná se zejména o indikátory zaměřené na finanční investice případně nehodovost či trestné činy) anebo jednou za tři roky (například hodnocení spokojenosti se sociálními službami, pocit bezpečí apod.). Náročnost sběru dat a následující jejich zpracování je různé. Zatímco v některých případech je sběr dat i výpočet indikátorů jednoduchý a finančně nenáročný (například počet starých ekologických zátěží, počet podnikatelských subjektů na území mikroregionu), tak v jiných případech monitoring 1 Více informací o indikátorových sadách

2 2 vyžaduje finančně náročné dotazníkové šetření (pocit bezpečí) nebo náročný výpočet (v případě lokálního multiplikátoru). Z výše uvedených důvodů je na zvážení každého managementu mikroregionu, zda bude sledovat a průběžně vyhodnocovat všechny doplňkové indikátory nebo si za každou oblast vybere jeden či dva, které bude dlouhodobě sledovat. 1. Sběr dat SBĚR DAT A VÝPOČET INDIKÁTORŮ Sběr dat pro výpočet indikátorů probíhá ve většině případů na úrovni jednotlivých obcí daného mikroregionu případně MAS, což vyžaduje především součinnost všech obecních či městských úřadů v daném mikroregionu či MAS. Nejčastějším zdrojem dat jsou: obecní a městské úřady evidence, územní plány, analýzy atd.; Český statistický úřad zejména prostřednictvím databáze MOS Městská a obecní statistika, ale i další statistické přehledy a analýzy; orgány státní správy například úřady práce, ministerstva, Policie ČR atd.; vlastní výzkum veřejného mínění dotazníková šetření ad.. 2. Výpočet a stanovení indikátoru V řadě případů probíhá výpočet na dvou úrovních a to na úrovni jednotlivých obcí mikroregionu a po té jako souhrn na úrovni samotného mikroregionu. Například pro monitoring chybějících parkovacích míst na území mikroregionu je nutné: 1) Zjistit počet chybějících parkovacích míst za jednotlivé obce. 2) 2) Provést součet parkovacích míst za všechny obce mikroregionu. 3. Určení trendu Monitoring indikátorů je přínosný zejména tehdy, je-li prováděn v pravidelných intervalech. Opakované sledování vybraných indikátorů umožňuje sledovat trend, zda se vývoj a stav v dané oblasti zlepšuje, zhoršuje či stagnuje. KONTAKTNÍ INFORMACE Máte-li zájem o monitoring doplňkových indikátorů, rádi Vám poradíme či pomůžeme. Kontaktujte nás. PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Mgr. Josef Novák, PhD. (TIMUR) 2

3 3 PŘEHLED DOPŇKOVÝCH INDIKATÁRŮ OBLAST NÁZEV INDIKÁTORU ČETNOST SLEDOVÁNÍ POZITIVNÍ TREND NÁROČNOST INFRASTRUKTURA Místa veřejného přístupu na internet v mikroregionu Počet domácností připojených na internet v mikroregionu = stoupá = klesá = stagnuje = nenáročné = velmi náročné EKONOMIKA Počet a dostupnost kulturních, sportovních a rekreačních zařízení v mikroregionech Lokální multiplikátor (LM3) nebo SOCIÁLNÍ OBLAST BEZPEČNOST A KRIMINALITA Počet ekonomických subjektů v mikroregionu Registrovaná míra nezaměstnanosti v mikroregionu Počet volných pracovních míst v mikroregionu Sociální služby na území mikroregionu Sociální služby na území mikroregionu dle cílových skupin Finanční podpora měst a obcí pro NNO a příspěvkové organizace poskytující sociální služby na území mikroregionu Počet žen ve vedoucích funkcích ve veřejné sféře Hodnocení spokojenosti se sociálními službami v mikroregionu Počet trestných činů v mikroregionu Počet přestupků v mikroregionu 1 ročně nebo 1 ročně 1 ročně 1 ročně 1 ročně 1 ročně 1 ročně 3

4 4 Pocit bezpečí OBNOVA A ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBLASTÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CESTOVNÍ RUCH DOPRAVA Počet kulturních památek v mikroregionu Akce zaměřené na tradice a zvyky v mikroregionu Počet certifikovaných národních produktů v mikroregionu Počet certifikovaných regionálních produktů v mikroregionu Počet neziskových organizací působících na území mikroregionu Podíl veřejných výdajů na životní prostředí z rozpočtů obcí Podíl separovaného odpadu na jednoho obyvatele mikroregionu Podíl chráněných území na celkové ploše mikroregionu Počet starých ekologických zátěží na území mikroregionu Podíl obyvatel připojených na kanalizaci Informační body/centra pro návštěvníky mikroregionu Propagace regionu na Internetu Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Vybavenost mikroregionu cyklistickými, turistickými a naučnými stezkami Mobilita a přeprava v rámci mikroregionu Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací nebo 1 ročně nebo 1 ročně 1 ročně nebo nebo nebo 1 ročně 1 ročně nebo 4

5 5 Kapacita parkovacích míst chybějící parkovací místa Dopravní nehodovost v mikroregionu Následky dopravních nehod na lidské zdraví 1 ročně 1 ročně 5

6 Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu mikroregionů DOPLŇKOVÉ INDIKÁTORY

7 7 INFRASTRUKTURA Místa veřejného přístupu na internet Zkrácené označení Infrastruktura 1. Indikátor stanovuje celkový počet veřejně přístupných míst na internet v mikroregionu. Mezi veřejně přístupné místa patří zejména: internetové kavárny, nezabezpečené wi-fi sítě (např. v restauracích/kavárnách/hotel/ubytovna, apod.), dále veřejně přístupná internetová kontaktní místa (např. IC, kulturní střediska, apod.). Absolutní počet Počet míst/1000 obyv. Obce a města - příslušné odbory, IC Monitoring celkového počtu veřejně přístupných míst na internet v jednotlivých členských obcích a městech mikroregionu. Výpočet: celkový počet veřejně přístupných míst / počet obyvatel mikroregionu x Počet domácností připojených na internet Zkrácené označení Infrastruktura 2. Počet domácností/1000 obyv. Indikátor stanovuje průměrný počet připojených domácností na internet přepočtený na tisíc obyvatel mikroregionu na základě reprezentativního dotazníkového šetření. Dotazníkový průzkum, internetová anketa 7

8 8 Za pomoci dotazníkového průzkumu se provede místní šetření, ve kterém se osloví obyvatelé obcí. Fyzický sběr dat se může provádět telefonickým rozhovorem, osobně, pomocí tištěných formulářů nebo webové ankety na stránkách jednotlivých členských obcí či mikroregionu. Vzorek oslovených obyvatel regionu by měl dosáhnout min. 5% všech obyvatel regionu. Výpočet: celkový počet připojených domácností na internet / počet obyvatel mikroregionu x Počet a dostupnost kulturních, sportovních a rekreačních zařízení v mikroregionech Zkrácené označení Infrastruktura 3. Indikátor stanovuje počet kulturních a sportovních zařízení v mikroregionu podle následujících kategorií: knihovny kina divadla (soukromá/státní) muzea/pobočky muzeí galerie (muzea výtvarných umění) hrady, zámky a ostatní památkové objekty kryté plavecké bazény venkovní bazény přírodní koupaliště tenisová hřiště sportovní haly pro veřejnost golfová hřiště hřiště na squash herny na bowling fitness centra střediska pro jízdu na koni sportovní letiště Dostupnost je definována jako počet lidí, kteří bydlí v okruhu 1, 5, 10, 15 a 20 km od daného zařízení Absolutní počet Počet/1000 obyv. 8

9 9 ČSÚ, (http://www.czso.cz/ ), strategie rozvoje cestovního ruchu, územně plánovací dokumentace (textová část, průzkumy a rozbory), odbory kultury příslušných III. obcí. První část indikátoru se vyjadřuje prostým počtem zařízení na 1000 obyvatel mikroregionu. Výpočet: celkový počet zařízení / počet obyvatel mikroregionu x 1000 (možno rozčlenit dle kategorií). Dostupnost se sleduje: Registr obyvatel obcí v mikroregionu se propojí s GISovou mapou mikroregionu Do mapy (fyzické, GIS) se zanesou jednotlivá kulturní a sportovní zařízení Kolem zařízení se provedou kružnice o poloměru 1, 5, 10, 15, 20 km Spočítá se počet lidí žijících v těchto oblastech Vydělí se celkovým počtem obyvatel mikroregionu Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj sekce Indikátory 9

10 10 2. EKONOMIKA Lokální multiplikátor (LM3) Zkrácený název indikátoru Ekonomika 1. Lokální multiplikátor informuje o koloběhu peněz v místní ekonomice, pomáhá popsat míru lokalizace místní ekonomiky, tedy nakolik se peníze uvnitř takto definované ekonomiky otáčejí a kolik jich nenávratně utíká. Ukazuje, jak upravit svoje aktivity, aby více prospívaly místu a regionu, kde žijeme. Je upraven tak, aby se dal používat i pro sledování role malé organizace, podniku nebo obce v místní ekonomice. Výpočet lokálního multiplikátoru je prvním krokem k uvědomění si významu lokální ekonomiky pro dosažení udržitelného rozvoje. Hodnota LM3 nemůže být nižší než 1 a nemůže být vyšší než 3. Hodnota 1 vypovídá, že všechny utracené peníze směřovaly mimo lokalitu. (Např. celkový příjem , výdaje druhého kola 0, třetího kola / =1). Hodnota 3 naopak znamená, že všechny peníze byly utraceny lokálně. Těchto okrajových hodnot lokální multiplikátor 3 prakticky dosáhnout nemůže, vždy se však pohybuje v intervalu od 1 do 3. Vyjde-li nám například hodnota LM3 rovná 2,5, můžeme říct, že každá koruna vydaná lokálně přináší místní ekonomice navíc další korunu a padesát haléřů. Lokální multiplikátor je tedy ukazatelem. To znamená, že nenabízí nějakou přesnou hodnotu, ale spíše informaci o koloběhu peněz. Hodnota LM3 se pohybuje v rozmezí 1 až 3 Dotazníková šetření Nejprve vymezíme hranice oblasti, které určí, jaké výdaje budeme považovat za lokální a jaké nikoliv. Řekněme, že chceme určit hodnotu LM3 pro místní podnik. V prvním kole zjistíme příjem podniku. V druhém kole určíme, kolik peněz bylo vydáno lokálně (kolik peněz bylo zaplaceno místním dodavatelům a zaměstnancům). Ve třetím kole sledujeme, kolik z lokálně vydaných peněz bylo opět utraceno lokálně. (Kolik peněz místní dodavatelé a zaměstnanci, kterým podnik zaplatil, utratili lokálně.) Získané částky ze všech tří kol sečteme a vydělíme částkou příjmu z prvního kola. Tak získáme hodnotu LM3. Trast pro ekonomiku a společnost: Penězům na stopě - Měření vašeho dopadu na lokální ekonomiku pomocí LM3. 10

11 11 Počet registrovaných ekonomických subjektů Zkrácený název Ekonomika 2. Absolutní počet registrovaných ekonomických subjektů v jednotlivých obcích mikroregionu. Indikátor stanovuje také počet registrovaných podnikatelských subjektů podle následujících kategorií: státní organizace akciové společnosti obchodní společnosti družstevní organizace peněžní organizace živnostníci svobodná povolání zemědělští podnikatelé ostatní právní formy Absolutní počet Počet/kategorie/1000 obyv. MOS - Výpočet: celkový počet registrovaných podnikatelů/kategorie / počet obyvatel mikroregionu x x ročně Registrovaná míra nezaměstnanosti v mikroregionu Zkrácený název Ekonomika 3. Indikátor se vyjadřuje jako podíl nezaměstnaných evidovaných úřadem práce z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel mikroregionu. % 11

12 12 Integrovaný portál MPSV - Výpočet: součet všech evidovaných uchazečů o zaměstnání za jednotlivé obce mikroregionu a součet ekonomicky aktivních obyvatel (EAO) a následně se uskuteční podíl všech nezaměstnaných z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel mikroregionu. 1 x ročně Počet volných pracovních míst v mikroregionu Zkrácený název Ekonomika 4. Indikátor se vyjadřuje jako absolutní počet volných pracovních míst v jednotlivých obcích mikroregionu. Absolutní počet Počet volných míst/1000 EAO. Integrovaný portál MPSV - Indikátor se vypočítá součtem všech volných pracovních míst za jednotlivé obce mikroregionu. Výpočet: celkový počet volných pracovních míst v mikroregionu / celkový počet EAO x x ročně 12

13 13 SOCIÁLNÍ OBLAST Sociální služby na území mikroregionu Zkrácený název Sociální 1. Prostřednictvím sociálních služeb je obyvatelům zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Absolutní počet MPSV Registr sociálních služeb obsahuje všechny certifikované sociální služby organizace jsou nuceny hlásit změny Informace obecních a městských úřadů. Www stránky jednotlivých NNO a příspěvkových organizací. Výpočet: součet všech registrovaných služeb na území mikroregionu. 13

14 14 Sociální služby na území mikroregionu dle cílových skupin Zkrácený název Sociální 2. Indikátor sleduje zajištění sociálních služeb konkrétním cílovým skupinám: děti, mládež a rodina senioři sociálně vyloučené skupiny obyvatelstva etnické menšiny a cizinci zdravotně postižení duševně nemocní mentálně postižení a osoby závislé na alkoholu a případně jiných omamných látkách. Jsou sledovány služby, které jsou vedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Absolutní počet /kategorie MPSV Registr sociálních služeb obsahuje všechny certifikované sociální služby organizace jsou nuceny hlásit změny Informace obecních a městských úřadů. Www stránky jednotlivých NNO a příspěvkových organizací. Celkový počet registrovaných organizací dle cílových skupin. Finanční podpora měst a obcí pro NNO a příspěvkové organizace poskytující sociální služby na území mikroregionu Zkrácený název Sociální 3. Celkové množství finančních prostředků, které členské obce a města věnovala ze svého rozpočtu místním neziskovým či příspěvkovým organizacím, které poskytují sociální služby. % 14

15 15 Zdrojem dat je rozpočet obce/města. Výpočet se provede za každou obci/město zvlášť. Za každou obci/město se vypočítá, kolik % ze svého rozpočtu poskytují na zajištění sociálních služeb. Za mikroregion bude mít nejvyšší vypovídací hodnotu určení mediánu případně průměrná hodnota. Pro nalezení mediánu daného souboru stačí hodnoty seřadit podle velikosti a vzít hodnotu, která se nalézá uprostřed seznamu. 1 x ročně Počet žen ve vedoucích funkcích ve veřejné sféře Zkrácený název Sociální 4. Indikátor stanovuje absolutní počet žen a jejich procentuální zastoupení ve vedoucích pozicích ve veřejné správě v mikroregionu a dále sleduje zastoupení žen v následujících kategoriích: starostka/primátorka členského města/obce místostarostka členského města/obce radní členského města/obce předsedkyně svazku obcí místopředsedkyně svazku obcí členky rady/předsednictva svazku obcí předsedkyně mas/ ředitelka MAS místopředsedkyně MAS členky rady/programového výboru/předsednictva MAS Indikátor má kladnou hodnotu, pokud je podíl žen ve vedoucích pozicích minimálně 30%. % Analýza internetových stránek měst a obcí, dotaz na veřejné instituce Výpočet: podíl žen působících ve vedoucích funkcích ve veřejné správě z celkového počtu osob působících ve vedoucích funkcích veřejné správy. 15

16 16 Forum 50 % - Ženy v politice Zkrácený název Sociální / % Hodnocení spokojenosti se sociálními službami v mikroregionu Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se sociálními službami v mikroregionu na stupnici 0 10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený). Dotazníkové šetření/anketa Vyčíslené průměrné hodnoty (v %) spokojenosti občanů s poskytovanými službami na škále od 0 10 se sečtou a vydělí počtem respondentů. Následná hodnota odráží spokojenost s poskytovanými službami, přičemž 0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený. Vzorek oslovených obyvatel regionu by měl dosáhnout min. 5 % všech obyvatel regionu. 1 x 3roky TIMUR indikátory 16

17 17 BEZPEČNOST A KRIMINALITA Počet trestných činů v mikroregionu Zkrácený název Bezpečnost 1. Trestné činy: indikátor se vyjadřuje jako absolutní počet trestných činů na 1000 obyvatel mikroregionu. indikátor se vyjadřuje jako absolutní počet objasněných trestných činů na 1000 obyvatel mikroregionu. Indikátor sleduje absolutní počet trestných činů podle následujících kategorií: násilná trestná činnost majetkové trestné činy mravnostní trestná činnost hospodářská trestná činnost ostatní trestná činnost. Počet/kategorie/1000 obyv. Absolutní počet podle druhů trestných činů. Statistika trestných činů místní oddělení Policie ČR případně příslušné odbory Krajských úřadů, které mají od Policie ČR statistiky případně ČSÚ. Výpočet: celkový počet trestných činů/objasněnosti/kategorie / počet obyvatel mikroregionu x 1000 celkový počet trestných činů / počet obyvatel mikroregionu x 1000 součet všech trestných činů v mikroregionu 1 x ročně 17

18 18 Počet přestupků v mikroregionu Zkrácený název Bezpečnost 2. Přestupky: indikátor se vyjadřuje jako absolutní počet přestupků na 1000 obyvatel indikátor sleduje absolutní počet přestupků podle následujících kategorií: o majetek o občanské soužití o veřejný pořádek o jiné. Počet/kategorie/1000 obyv. Absolutní počet podle druhů a přestupky. Obecní a městské úřady Přestupkové komise. Výpočet: celkový počet přestupků / počet obyvatel mikroregionu x 1000 celkový počet přestupků kategorie / počet obyvatel mikroregionu x 1000 součet všech přestupků v mikroregionu. 1 x ročně 18

19 19 Pocit bezpečí Zkrácený název Bezpečnost 3. Pocit bezpečí významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel. indikátor Pocit bezpečí mapuje to, jak se obyvatelé (ne)cítí bezpečni v místě svého bydliště a v místech, kde se pohybují ať už z pracovních či osobních důvodů. Jedná se subjektivní ukazatel, který nemusí odpovídat realitě, protože tento faktor více než kriminalistické statistiky ovlivňuje například špatné osvětlení ulic, pohyb v místech, kde se zdržují skupiny podezřelých osob, bydlení v blízkosti herny či baru ale i věk a pohlaví respondenta. Procento respondentů, kteří se obávají se zločinnosti podle pohlaví ohodnocení míry obavy na stupnici 0 10 (0 velké obavy o bezpečnost, 10 žádné obavy o bezpečnost). 0 10/ % Dotazníkové šetření Vyčíslené průměrné hodnoty (v %) obavy občanů podle pohlaví se zločinností v mikroregionu na škále od 0 10 se sečtou a vydělí počtem respondentů/pohlaví. Následná hodnota odráží obavy, přičemž 0 nejvíce se obává, 10 nejméně se obává. ÚEP, o.p.s. výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na pocit bezpečí 19

20 20 OBNOVA A ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBLASTÍ Počet kulturních památek v mikroregionu Zkrácený název Rozvoj 1. Indikátor sleduje počet kulturních památek, které jsou nemovitou nebo movitou věcí, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Kulturní památka musí být evidována v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který vede ústřední pracoviště Národního památkového ústavu - Absolutní počet Evidence kulturních památek - Výpočet: součet kulturních památek vycházející z Ústředního seznamu kulturních památek ČR. 20

21 21 Zkrácený název Rozvoj 2. Akce zaměřené na tradice a zvyky v mikroregionu Indikátor monitoruje počet akcí, jejichž cílem je oživení tradic a zvyků na území daného mikroregionu. Tradice se chápe obvykle jako předávání celku poznání, schopností, obyčejů a mravů kultury nebo skupiny. Tradice je z tohoto pohledu kulturním dědictvím, které se předává z generace na generaci. Aktivita musí splňovat následující parametry: tradice spojená s konkrétním ročním obdobím či datem (vánoce, velikonoce, hony, svátky svatých, akce na podporu řemesel, trhy a jarmarky) akce je určena široké veřejnosti hlavním organizátorem akce je organizace působící na území mikroregionu. Absolutní počet Průběžný monitoring akcí vycházejí z místních zpravodajů a informací měst a obcí Výpočet: součet všech akcí zaměřených na tradice a zvyky v regionu. 1 x ročně Počet certifikovaných národních produktů v mikroregionu Zkrácený název Rozvoj 3. Originální certifikované národní produkty a výrobky označené certifikovanou národní značkou, která garantuje jejich původ, originalitu a vazbu na ČR. V současné době se jedná o produkty, které získaly jednu z následujících certifikací: Klasa certifikované produkty zemědělského původu vyprodukované na území ČR. Více info: Ekologicky šetrný výrobek Biovýrobky Absolutní počet certifikovaných produktů vyprodukovaných v mikroregionu Podíl jednotlivých druhů produktů dle certifikací 21

22 22 Udělovatelé certifikací Absolutní součet certifikovaných výrobků Počet certifikovaných výrobků za jednotlivé certifikace Počet certifikovaných regionálních produktů v mikroregionu Zkrácený název Rozvoj 4. Originální certifikované regionální produkty a výrobky označené regionální značkou, která garantuje jejich původ, originalitu a vazbu na konkrétní území v ČR, a slouží ke zviditelnění místní produkce. V současné době se jedná o produkty, které získaly jednu z následujících certifikací: Regionální značení výrobků (Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické hory, Vysočina, Górolsko Swoboda (Jablunkovsko), Moravské Kravařsko (Poodří), Polabí, Podkrkonoší, Haná, České Švýcarsko, Jeseníky. Více info: Regionální produkt Český ráj Absolutní počet certifikovaných produktů vyprodukovaných v mikroregionu Udělovatelé certifikací Výpočet: součet certifikovaných výrobků 22

23 23 Počet neziskových organizací působících na území mikroregionu Zkrácený název Rozvoj 5. Indikátor stanovuje počet nestátních neziskových organizací (NNO) v mikroeregionu. Do této kategorie patří: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti a organizace, nadace a nadační fondy. Absolutní počet NNO Český statistický úřad, Portál veřejné správy Registr neziskových organizací Výpočet: součet všech NNO, které sídlí na území mikroregionu, případně mají na území mikroregionu regionální pobočku. 23

24 24 ŽIVOTNÍ PŘOSTŘEDÍ Podíl veřejných výdajů na ochranu životního prostředí z rozpočtů obcí a měst Zkrácený název ŽP 1. Indikátor sleduje množství finančních prostředků vynaložených na ochranu životního prostředí z výdajové stránky rozpočtu obce či města k celkovým výdajům rozpočtu obcí a měst náležícím k mikroregionu. % Rozpočty jednotlivých obcí/měst mikroregionu Výpočet se provede za každou obci/město zvlášť. Za každou obci/město se vypočítá, kolik % ze svého rozpočtu poskytují na ochranu životního prostředí. Za mikroregion bude mít nejvyšší vypovídací hodnotu určení mediánu případně průměrná hodnota. Pro nalezení mediánu daného souboru stačí hodnoty seřadit podle velikosti a vzít hodnotu, která se nalézá uprostřed seznamu. 1 x ročně TIMUR Environmentální reporting Podíl separovaného odpadu na jednoho obyvatele mikroregionu Zkrácený název ŽP 2. Indikátor kvantifikuje podíl celkového množství separovaného odpadu, které bylo vyprodukované v jednotlivých členských obcích a městech mikroregionu za rok. Kg/1000 obyvatel Jednotlivé obce/města mikroregionu Výpočet ukazatele se provádí: celkový počet kg separovaného odpadu / počet obyvatel mikroregionu x x ročně 24

25 25 TIMUR Environmentální reporting : Podíl zvláště chráněných území na celkové ploše mikroregionu Zkrácený název ŽP 3. : Indikátor zjišťuje podíl zvláště chráněných území na celkové ploše mikroregionu. Zvláště chráněná území jsou vyhlašována v následujících kategoriích: národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). : % : : : Územní plán obcí, Ústřední seznam ochrany přírody, Plocha zvláště chráněných území dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny na území mikroregionu k celkové ploše zvláště chráněného území TIMUR Environmentální reporting Počet starých ekologických zátěží na území mikroregionu Zkrácený název ŽP 4. Množství starých ekologický zátěží (kontaminovaná místa z období před privatizací průmyslových podniků) na území mikroregionu Absolutní počet Mapový portál CENIA. Tematické úlohy Životní prostředí Ochrana životního prostředí. Výpočet: prostým součtem evidovaných starých ekologických zátěží 1 x ročně TIMUR Environmentální reporting 25

26 26 Podíl obyvatel připojených na kanalizaci Zkrácený název ŽP 5. Podíl obyvatel, kteří jsou napojeni na kanalizaci s koncovou čistírnou odpadních vod v mikroregionu z celkového počtu obyvatel mikroregionu % Evidence správce vodovodů a kanalizace v mikroregionu Výpočet: podíl obyvatel, kteří jsou napojeni na veřejný vodovod v obci z celkového počtu obyvatel obce 1 x ročně TIMUR Environmentální reporting 26

27 27 CESTOVNÍ RUCH Informační body/centra pro návštěvníky mikroregionu Zkrácený název Cestovní ruch 1. Indikátor mapuje počet informačních center určené pro návštěvníky. Za informační centrum jsou považována místa/organizace zřízené za účelem poskytování informací o daném regionu, přičemž zřizovatelem/zakladatelem může být obec, město, příspěvková organizace, NNO či podnikatelský subjekt. Absolutní počet Obce a města, MOS - Součet všech informačních center na území mikroregionu Propagace regionu na Internetu Zkrácený název Cestovní ruch 2. Indikátor sleduje zájem o propagační materiály na Internetu. Cílem je zjistit návštěvnost 5 nejvýznamnějších www stránek mikroregionu zaměřených na propagaci cestovního ruchu. Vybrané www stránky musí splňovat následující parametry: stránky jsou zaměřeny na cestovní ruch - obsahují základní informace o regionu, turistice, volnočasových aktivitách a případně o kulturních památkách, o přírodě v region a o stránky provozuje mikroregion, města/obce, zájmová sdružení včetně sdružení subjektů podnikajících v oblasti cestovního ruchu stránky nesmí mít převážně inzertní charakter. 27

28 28 Absolutní počet přístupů Správci www stránek Výpočet: celkový součet přístupů na vybrané www stránky 1 x ročně Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Zkrácený název Cestovní ruch 3. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie ubytovacího zařízení hotely a penziony chatové osady a turistické ubytovny kempy ostatní ubytovací zařízení. Ubytovatelé jsou ze zákona povinni vést tzv. evidenční knihu, do které zapisují základní údaje o hostech. Pokud obec vybírá poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt případně poplatek z ubytování, má obec přehled o počtu hostů v obci i o počtu dnů, které zde návštěvníci stráví. Absolutní počet Počet hostů/ubytovací kategorie Obce, pokud vybírají lázeňský nebo rekreační poplatek, případně ubytovatelé (evidenční knihy). Pokud obec vybírá lázeňský či rekreační poplatek, lze potřebné údaje zjistit na obecním úřadě. Celkový počet hostů, kteří navštívili mikroregion a přenocovali v něm minimálně 1 noc. Počet hostů/kategorie 1 x ročně 28

29 29 Vybavenost mikroregionu cyklistickými, turistickými a naučnými stezkami Zkrácený název Cestovní ruch 4. Stezky jsou zaměřeny na pěší, sportovce (cyklisty, vodáky, běžkaře), turisty a rodiny s dětmi. V rámci monitoring budou sledovány: cyklostezky případně trasy pro běžkaře turistické stezky a naučné stezky. Pod termín cyklostezky jsou zahrnuty: společné stezky pro chodce a cyklisty, podélně dělené (celková šířka 3,5 metrů (1,5 metrů pro chodce, 2,0 metrů pro cyklisty) společné stezky pro chodce a cyklisty, podélně nedělené (celková šířka 3,0 metrů) samostatné cyklistické stezky. Naučné stezky jsou: botanické zoologické zemědělství a chovatelství lesnictví rybníkářství a rybářství archeologické historické etnografické geologické paleontologické mineralogické stezky zaměřené na hornictví a těžbu surovin technické. Absolutní počet stezek Počet stezek/kategorie Délka stezek dle kategorie 29

30 30 Obecní a městské úřady, místní NNO Součet všech stezek v mikroregionu. Počet stezek/kategorie 30

31 31 DOPRAVA Mobilita a místní přeprava cestujících (převzato ECI A3.) Zkrácený název Doprava 1. Tento indikátor zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území dané samosprávy. Model mobility občanů v městském prostředí je důležitý jak z hlediska kvality života přímých účastníků (čas věnovaný cestování, četnost dopravních komplikací, náklady, atd.), tak z hlediska zátěže mobility na životní prostředí. Údaje z různých průzkumů městské mobility poukazují na vývoj v posledních letech. Existuje úzká spojitost mezi mobilitou a dalšími důležitými otázkami života v městském prostředí, mezi něž patří kvalita ovzduší a emise oxidu uhličitého, hluk, silniční bezpečnost, zastavěnost území a městská krajina. Je žádoucí dosáhnout progresivního snížení individuální dopravy a současně dosáhnout zvýšení podílu alternativních způsobů dopravy. Procento cest osobními automobily (titulkový ukazatel) Počet každodenních cest a čas strávený cestováním, druh cesty a druh dopravy Celková průměrná denní vzdálenost na osobu na druh cesty a způsobem dopravy Dotazníkové šetření Výpočet indikátoru: a) celkový počet cest (rozdělených na druhy cest, pokud možno také na systematické a nesystematické, způsob dopravy), průměrná doba strávená cestováním. Doplňkový indikátor: b) km na osobu za den, procento na každý způsob dopravy a účel cesty. TIMUR Indikátory ECI Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací Zkrácený název Doprava 2. Tento indikátor zjišťuje, kolik finančních prostředků bylo vynaloženo na výstavbu, rekonstrukce a modernizace komunikací v mikroeregionu. 31

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 OBSAH 1 Žadatel / předkladatel strategie...3 2

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šluknovsko pro období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šluknovsko pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Šluknovsko 4+ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šluknovsko pro období 4 Integrovaná strategie území Pracovní verze Srpen 4 Integrovaná strategie

Více

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit:

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit: Obsah: Obsah Úvod Představení projektu Cíle projektu O studii Nástroje hodnotící efektivitu managementu veřejné správy Místní Agenda 21 Balanced Scorecard (BSC) Metoda CAF Benchmarking Využívání indikátorů

Více

Manuál indikátorů efektivity managementu mikroregionů a MAS

Manuál indikátorů efektivity managementu mikroregionů a MAS Manuál indikátorů efektivity managementu mikroregionů a MAS verze pro testování nástroje (neprošlo jazykovou úpravou) Mgr. Ondřej Marek, CpKP střední Čechy, ondrej.marek@cpkp.cz, www.cpkp.cz/pobocky-stc

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Tento

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice Strategie území správního obvodu ORP Hořovice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a krajinotvorby Dokument je zpracován na období

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle...

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více