Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu"

Transkript

1 XI. ROČNÍK ÚNOR 2008 Rozpočet na rok 2008 a letošní velké investiční akce Z obsahu vybíráme: Výběrové řízení referent odd. stavebně správního Stavebního úřadu 2 Letošní jarmarky na Resselově náměstí 3 Informace z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 4 Státní sociální podpora po 1. lednu Výročí měsíce Josef Steinhauser 7 Sportovní programy 9 Příloha: Vademecum chrudimské kultury Smetanova ulice, jedna z těch, které letos čeká rekonstrukce Ve schváleném rozpočtu pro rok 2008 se počítá na nové investice a údržbu s částkou 123 mil. Kč. To je proti roku 2007 téměř o 37 % menší objem finančních prostředků pro řešení všech potřebných akcí. Nižší rozpočet je dán jednak nižším objemem přijatých státních dotací (loni 39 mil. Kč) a zapojením menší částky z rezervního fondu města. Vzhledem k tomu, že město chce uspět při řešení některých investičních projektů ze zdrojů EU, musí mít vlastní zdroje na dofinancování. Mezi největší investiční akce města budou pro rok 2008 patřit dokončovací práce na budování infrastruktury v PZ Západ a rekonstrukce příjezdové komunikace do zóny. Z místních komunikací je naplánována oprava ulice Hradební a U Valchy (k AFK). Další komunikace Erbenova, Smetanova, Pod Strání (Markovice), Nádražní (Medlešice) a K Parku budou opravovány spolu s rekonstrukcí vodárenských staveb (kanalizace resp. vodovodu) a veřejného osvětlení. Z chodníků budeme opravovat nebo budovat chodník V Tejnecku, na nábřeží K. Čapka, v Markovicích, ve Vlčnově a v Topoli k MŠ. Na ostatní záležitosti v údržbě komunikací bude v roce 2008 věnováno 10,25 mil. Kč. V letošním roce bude odkanalizována ulice Pobřežní. Z dalších investičních akcí Odboru investic a správy majetku počítáme se zhotovením pomníku TGM. Na opravu a údržbu mateřských škol je počítáno s částkou 4,51 mil. Kč, pro základní školy 5,47 mil. Kč. Do údržby bytového fondu města bude investováno 3,25 mil. Kč. Další dvě velké investice (rekonstrukce divadélka Mír na Spolkový dům a oprava ulice K Parku) budou částečně hrazeny ze státního rozpočtu. S investičním příspěvkem města budou některé akce zajišťovat i Sportovní areály města Chrudim s. r. o. (opravu střechy nad plaveckým bazénem) a Městské lesy s. r. o. (výstavbu rozhledny BÁRA spolu se zázemím pro návštěvníky). Pro letošní rok jsou plánovány a v současné době dojednávány další prodeje pozemků v průmyslových zónách na severu za Kč/m 2 a na západě za 600 až 700 Kč/m 2. Tyto prodeje by měly významně posílit příjmovou část rozpočtu města. Petr Řezníček První letošní velký trh Masopustní jarmark Ať už mu říkáme masopust, fašank nebo karneval, je to vždy jeden z nejveselejších a nejbujařejších svátků roku. V současných oslavách masopustu u nás se odráží inspirace benátského karnevalu i osobité folklorní tradice. Jedno mají ale společné: před nekonečným půstem se lidé chtěli pořádně najíst a pobavit a to s chutí děláme dnes stejně jako před několika staletími. Proto pro Vás Chrudimská beseda připravila masopustní veselici s tancem, tradičním občerstvením a trhem lidových výrobků, i když již několik dnů v půstu. Masopustní obchůzku obstará národopisný soubor Kohoutek. Tak tedy nashledanou v sobotu 9. února od 9 do 12 hodin na Resselově náměstí. Chrudimská beseda + redakce Zasedání Zastupitelstva města se uskuteční dne 25. února 2008 od 16 hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Příští uzávěrka:

2 V tomto měsíci mimo běžnou hlídkovou činnost Městská policie dne a prováděla kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních. Při této kontrole bylo zjištěno 5 přestupků, které byly na místě vyřešeny blokovou pokutou. Dále byly posílené hlídky při zajištění předvánočních trhů na Resselově náměstí. Dne strážníci MP spolupracovali při zabezpečení veřejného pořádku v průběhu mezistátního hokejového utkání Kanada Finsko. Z jednání Rady města Chrudim 29. jednání dne Radní měli na svém prvním letošním a jinak 29. řádném jednání dne 17. ledna 2008 na programu celkem 14 bodů. V rámci jednání Rada města mimo jiné: - schválila výjimku ze směrnice č. 4/2007 o veřejných zakázkách pro projekty města Chrudim, na které budou požadovány dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod s tím, že při těchto veřejných zakázkách se bude postupovat dle metodických pokynů, které byly vypracovány na základě nařízení Komise (ES) č. 1422/2007 ze 4. prosince 2007, jímž se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek a případně dle dalších souvisejících dokumentů vydaných k této problematice, - souhlasila s provozem chrudimských mateřských škol v době prázdnin tak, že v termínu budou v provozu MŠ Sv. Čecha, MŠ V. Nejedlého a MŠ Dr. Malíka a v termínu budou v provozu MŠ Strojařů, MŠ Na Valech a MŠ U Stadionu, - schválila peněžitý dar Rady města Chrudim Klubu výsadkových veteránů při 43. vpr. Chrudim ve výši 4 tisíce Kč na zakoupení kytic, věnců a na zhotovení smutečních stuh, které budou pokládány členy klubu při pietních akcích během roku 2008, - souhlasila (ve výkonu působnosti valné hromady společnosti Sportovní areály města Chrudim s. r. o.) s navýšením mezd zaměstnanců společnosti o 3 % a po vyhodnocení ukazatelů schválila roční odměnu řediteli společnosti, - schválila návrh na prodloužení nájmu bytů (celkem 7 zájemcům), přidělení bytů (celkem 3 zájemcům), přidělení ubytovacích jednotek (celkem 2 zájemcům) a směnu bytu (1 žadateli), - uložila předsedovi bytové komise ve spolupráci s vedoucím Odboru investic a správy majetku, Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim za prosinec 2007 Odboru územního plánu a regionálního rozvoje a architektem města předložit do Radě města Koncepci rozvoje bydlení ve městě Chrudim, - schválila zadání nadlimitní veřejné zakázky dle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení na službu Údržba zeleně města Chrudim otevírání obálek a následné posouzení a hodnocení nabídek proběhne dne od 9.00 hodin, - schválila pronájem nebytových prostorů v čp. 60 na Resselově náměstí, Chrudim I o výměře 9 m 2 na dobu neurčitou za cenu Kč/m 2 /rok pro TABACO CZ s. r. o., Na Rozhledně 840, Chrudim IV, s využitím na provoz trafiky s rozšířeným sortimentem, - souhlasila (ve výkonu působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Chrudim s. r. o.) s navýšením mezd zaměstnanců společnosti o 3 % a po vyhodnocení ukazatelů schválila roční odměnu řediteli společnosti. sd Počet vyřešených přestupků v měsíci Blokové pokuty 68 Blokové pokuty na místě nezaplacené 10 Výzvy pro nepřítomné pachatele přestupku 185 Přestupky proti majetku 17 Domluvy 99 Předání správnímu orgánu 9 Odchyt psů 16 Celkový počet řešených oznámení V měsíci prosinci bylo Městskou policií Chrudim řešeno 216 oznámení. Zvlášť úspěšné zákroky Dne v nočních hodinách byly hlídkou MP zadrženy dvě osoby podezřelé z trestného činu krádeže vloupáním bezprostředně po vykradení novinového stánku u nemocnice v ul. Václavská a byly předány PČR. Josef Kudrnka, vrchní strážník MP Chrudim Termíny konání Zastupitelstva města v roce 2008 Řádná zasedání Zastupitelstva města se v tomto roce budou konat vždy v pondělí ve dnech 25. února, 28. dubna, 23. června, 22. září a 15. prosince od 16 hodin ve velké zasedací síni ve 2. patře MěÚ na Pardubické ulici 67. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Městského úřadu Chrudim vyhlašuje v souladu s 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a změně některých zákonů (dále jen zákon) výběrové řízení na obsazení funkčního místa referenta oddělení stavebně správního Stavebního odboru. Název územního samosprávného celku: Město Chrudim Druh práce: referent oddělení stavebně správního Stavebního odboru, platová třída 8 9 (dle dosaženého vzdělání) Místo výkonu práce: Městský úřad Chrudim Předpokládaný nástup: březen 2008 Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle 4 zákona: - státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR, - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka, - bezúhonnost, Další požadavky zaměstnavatele: - úplné střední nebo vysokoškolské vzdělání stavebního, případně správního směru znalost příslušných právních norem zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění, - uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel), - řidičský průkaz skupiny B, - odborná praxe vítána. Přihláška do výběrového řízeni musí obsahovat: - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození uchazeče, - státní příslušnost uchazeče, - místo trvalého pobytu uchazeče, - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, - datum a podpis uchazeče, - telefonní nebo ový kontakt. K přihlášce je nutno připojit: - životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášku s připojenými doklady je možno podávat v písemné podobě do , a to bud' osobně vedoucí Odboru kanceláře tajemníka (budova Městského úřadu Chrudim, Pardubická ul. 67, I. patro), nebo formou poštovní zásilky (na obálku uveďte Výběrové řízení Stavební odbor ) na adresu: Městský úřad Chrudim Ing. Jitka Kandusová vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Resselovo nám. 77, Chrudim Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku pošty. V Chrudimi dne Ing. František Chmelík tajemník Městského úřadu Chrudim Zápis dětí do chrudimských mateřských škol pro školní rok 2008/2009 Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim sděluje, že zápis dětí do chrudimských mateřských škol pro školní rok 2008/2009 proběhne ve dnech od do hod. a od 8.00 do hod. Žádost o přijetí si mohou rodiče vyzvednout osobně v mateřských školách. Vyplněnou žádost musí rodiče přinést osobně v termínu zápisu do mateřských škol. Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Upozorňujeme rodiče, aby přihlásili i ty děti, které budou nastupovat v průběhu školního roku 2008/2009. V případě většího počtu zapsaných dětí, než bude moci mateřská škola přijmout, bude rozhodováno dle kritérií stanovených v mateřské škole. Rodiče mohou zapsat dítě pouze v jedné mateřské škole. is Parkovací karty na celý rok Technické služby Chrudim nabízejí možnost zakoupení přenosných parkovacích karet, které platí na všechna placená parkoviště provozovaná naší společností v Chrudimi. Cena jedné parkovací karty na jeden rok je stanovena na Kč. Tyto karty je možné zakoupit v sídle Technických služeb na Sečské ulici 809 v pracovní dny pondělí až pátek v době od 6.00 do hod. Podrobnější informace na tel

3 Co je Czech POINT? Od 2. ledna začal i na našem úřadě fungovat terminál Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Czech POINT je projektem, který si vzal za cíl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu mezi občanem a úřady. Czech POINT míří ke stavu, kdy by v optimálním případě úřady obíhala data, ne občané. V současné době počátku fungování systému Czech POINT nabízí tyto služby: - výpisy z rejstříku trestů - výpisy z katastru nemovitostí - výpisy z obchodního rejstříku - výpisy ze živnostenského rejstříku Všechny výpisy úřad poskytne žadateli v optimálním případě na počkání pouze po zaevidování žádosti a zaplacení správního poplatku. U výpisu z rejstříku trestů činí poplatek 50 Kč, u ostatních výpisů 100 Kč za první a 50 Kč za každou započatou následující stranu výpisu. Poplatky se platí v hotovosti na pokladně úřadu. Po spuštění terminálu Městský úřad Chrudim eviduje nejvíce zájemců z řad žadatelů o výpis z rejstříku trestů. Rádi bychom upozornili občany, že mohou nastat případy, kdy na základě elektronické žádosti o výpis z rejstříku trestů je doručena odpověď Žádost nemohla být vyřízena elektronicky. Tuto skutečnost nemá možnost pracovník úřadu ovlivnit a nezbývá, než žadateli zprostředkovat odeslání písemné žádosti o výpis z rejstříku trestů, která musí být opatřena kolkem v hodnotě 50 Kč. Ověřování totožnosti u žádostí o výpis z rejstříku trestů zůstává beze změn je nezbytné předložení platného občanského průkazu. U žádostí o výpisy z ostatních evidencí není třeba úřadu totožnost dokládat, žádost je evidována na základě sdělení žadatele. Terminál Czech POINT v současné době najdete na podatelně úřadu na Pardubické ulici, v přízemí vpravo. S plánovaným zřízením rozšířeného pracoviště recepce přibližně v polovině roku bude služba obsluhována recepcí a počítá se s rozšířením počtu terminálů. Nás těší, že již za první 4 dny fungování terminálu bylo úspěšně obslouženo 35 klientů, a do budoucna jistě jejich počet významně poroste. Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního Regenerace sídlišť U Stadionu a Víta Nejedlého Město Chrudim se rozhodlo zlepšit podmínky pro život obyvatel dvou chrudimských sídlišť sídliště U Stadionu a Víta Nejedlého. Pro obě lokality nechalo odborníky zpracovat studie jejich humanizace, pokrok v obou akcích je popsán na následujících řádcích. Sídliště U Stadionu Odbor územního plánu a regionálního rozvoje Městského úřadu v Chrudimi předal seznam požadavků obyvatel sídliště U Stadionu, které vyplynuly z diskuze zástupců úřadu spolu s představiteli samospráv SVJ ze dne 6. června 2007, sdružení Projektil architekti, s. r. o. Praha v čele s Ing. arch. Halířem. Architektonický ateliér Ing. arch. Halíře tak bude muset změnit původně předložený návrh řešení humanizace sídliště, neboť tento se setkal se zcela negativním ohlasem obyvatel. Lidé žijící v této části Chrudimi důrazně odmítli nově navrhovaný systém dopravní obslužnosti sídliště. Návrh bude upraven a dokončen v rozsahu, který bude současně konzultován s městským architektem Ing. arch. Karlem Thérem (jedná se zejména o řešení parkování, vyřešení přístřešků na kontejnery, vyřešení prostoru před obchodem Chrudimka, umístění dětského hřiště). S novým návrhem budou zástupci samospráv seznámeni v nejbližším možném termínu po odevzdání přepracované dokumentace týmem Ing. arch. Halíře. Sídliště Víta Nejedlého Architektonický ateliér Ing. arch. Dušan Vršek, spolu s Ing. Miloslavem Jelínkem, Projekce staveb, urbanismus, Chrudim odevzdal návrh, který byl upraven na základě požadavků obyvatel sídliště Víta Nejedlého. Navrh je vystaven na internetových stránkách města a dále je možné do něj nahlédnout na MěÚ Chrudim, Odboru územního plánu a regionálního rozvoje, oddělení územního plánu, Pardubická 67, č. kanceláře 401 (3. patro). Vystavený návrh se stane podkladem pro zpracování dokumentace pro územní řízení. Výběrové řízení na zpracovatele bude vypsáno počátkem února Roman Málek, místostarosta Rekonstrukce Informačního centra nadále pokračuje Ukončení prací a opětovné zahájení provozu se předpokládá v průběhu února. Aktuální zpráva o znovuotevření Informačního centra bude uvedena na webových stránkách města. Po dobu rekonstrukce IC funguje v omezeném rozsahu v kanceláři bývalé podatelny v přízemí budovy MěÚ na Resselově náměstí 77. Není zde však realizován prodej vstupenek pro Chrudimskou besedu. Vstupenky je možné zakoupit v Divadle K. Pippicha. redakce Letošní jarmarky na Resselově náměstí Velké trhy na náměstí, které se těší oblibě široké chrudimské i přespolní veřejnosti, se budou konat i v tomto roce. Rozmanitost jejich názvů slibuje originální zaměření, ale jistě i mnohá překvapení. Podrobnější pozvánky na jednotlivé trhy budeme uveřejňovat postupně v měsících jejich konání. Masopustní jarmark sobota Vítání jara v Chrudimi sobota Byl nebo nebyl kat Mydlář sobota Zahradnický jarmark sobota Muchův jarmark sobota Svatojanské slavnosti sobota Loutkářský trh pátek Král je mrtev, ať žije královna pátek sobota Chrudimské letopisy při Dni památek sobota Konec velké války a jednoho mocnářství sobota Kateřinské posvícení sobota Mikulášské trhy sobota Stříbrná neděle neděle Úřad práce v Chrudimi v rámci projektu Institut trhu práce pořádá schůzky Seznámení s portálem MPSV (http://portal.mpsv.cz), kde Vám představíme možnost využití služeb portálu MPSV na počítači s přístupem k internetu a to především: vyhledávání volných pracovních míst, která mají k dispozici úřady práce v celé ČR, možnost zasílání volných pracovních míst dle Seznámení s portálem MPSV zadaných kritérií na Váš , možnost zadat vlastní inzerát a životopis, který je pak k dispozici zaměstnavatelům nabízejícím zaměstnání. Seznámení s portálem MPSV probíhá formou schůzek v odpoledních hodinách na Úřadu práce v Chrudimi. Schůzky jsou určeny nejen pro uchazeče o zaměstnání evidované na úřadu práce, ale také pro ženy na mateřské či rodičovské dovolené, studenty, zaměstnané občany, kteří chtějí změnit zaměstnání, a ostatní zájemce. Máte-li zájem zúčastnit se schůzky nebo se chcete dozvědět bližší informace, kontaktujte: Mgr. Veronika Markupová, oddělení poradenství Úřad práce v Chrudimi, tel , Mgr. Veronika Markupová, Úřad práce Chrudim 3

4 Informace z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Od 1. ledna 2008 dochází k novele zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, k novele zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů a k novele zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Od platí částky životního minima, které byly zákonem upraveny od Částky životního minima za měsíc v Kč Pro jednotlivce Pro první osobu v domácnosti Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti (která není nezaopatřeným dítětem) Pro nezaopatřené dítě ve věku - do 6 let až 15 let až 26 let Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Částka existenčního minima za měsíc je Kč. Dávky poskytované v systému pomoci v hmotné nouzi jsou: Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Nově je v zákoně upraven výčet osob, které nejsou v hmotné nouzi. Nestanoví-li zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která a) není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání b) je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti, a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí c) prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním d) je osobou samostatně výdělečně činnou nebo spolupracující osobou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, a proto nemá dávky z tohoto pojištění, e) je osobou, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky uložena sankce podle zvláštního právního předpisu, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce, f) nastoupila výkon trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby a tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc, g) je osobou, jíž se podle zvláštního právního předpisu poskytují pobytové sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, h) je osobou, jíž se podle zvláštního právního předpisu poskytují pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení ústavní péče déle než 3 kalendářní měsíce, i) je osobou, jíž se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 kalendářní měsíce, j) je osobou, které podle zvláštního právního předpisu nevznikl nárok na nemocenskou proto, že si úmyslně přivodila pracovní neschopnost, nebo jí vznikla pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo užití omamných prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenská nenáleží nebo náleží ve snížené výši. Úprava nastala i při vytváření okruhu společně posuzovaných osob. Doposud se u vícegenerační rodiny, která trvale užívala byt, posuzovala rodina starobního důchodce samostatně. Toto ustanovení je od ledna 2008 vypuštěno. S účinností od jsou zaváděny v souvislosti s poskytováním hrazené péče zdravotnickému zařízení regulační poplatky. Podle ustanovení 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou z úhrady poplatku vyjmuty osoby (a s nimi společně posuzované osoby), které jsou dopláceny dávkou pomoci v hmotné nouzi, které se prokáží rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o tom, že pobírají dávku příspěvek na živobytí, která jim je poskytována podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Toto potvrzení nesmí být starší 30 dnů. Často se na nás obrací klienti s žádostí o vyplacení příspěvku na dietní stravování. Mezi lidmi je rozšířen názor, že každý, kdo musí dodržovat dietu, tento příspěvek dostane. Na vysvětlení uvádíme, že žádná samostatná dávka na dietní stravování neexistuje. Pouze u osob, které jsou řešeny dle zákona o pomoci v hmotné nouzi dávkou příspěvek na živobytí, se částka životního minima žadatele navyšuje o zákonem stanovenou částku z důvodu zvýšených nákladů na dietní stravování. Potvrzení o nutnosti dietního stravování předkládá klient k žádosti o příspěvek na živobytí na předepsaném formuláři MPSV, které mu potvrdí odborný lékař, poskytující specializovanou péči, pouze u diety diabetické může toto potvrzení vydat jak odborný lékař, tak registrující praktický lékař, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči. Od 1. ledna 2008 dochází i ke změnám v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. O přiznání příspěvku na péči rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Rozhodnutí o příspěvku na péči je doručeno žadateli. Žadatel je povinen obecnímu úřadu do 8 dnů písemně ohlásit, jakým způsobem a kým mu bude péče zajištěna. Příjemce příspěvku je povinen uvést všechny požadované údaje týkají se způsobu zajištění péče. Je nezbytné, aby uvedený způsob péče byl doložen podpisem pečující osoby nebo potvrzením poskytovatele sociálních služeb. Tyto údaje se uvádějí na speciálně připravených formulářích. Výplata příspěvku na péči je zastavena také v případech, kdy je komplexní péče zajištěna v lůžkových zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, psychiatrické léčebny apod.), ve školských zařízeních pro výkon soudem nařízené ústavní výchovy vyjma dětských domovů, ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby. Toto platí v případě, že tato doba činí alespoň jeden kalendářní měsíc. O přijetí a ukončení pobytu ve výše vyjmenovaných zařízeních je příjemce příspěvku povinen informovat místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud z různých důvodů toho není schopen, pak má tuto povinnost ta osoba, která zabezpečuje pomoc anebo pobytové zařízení sociálních služeb (v případě, že v tomto zařízení osoba žije). Příspěvek na péči se zpravidla nezapočítává jako příjem pro účely jiných dávkových systémů ani pro účely daní. Na co je příspěvek určen Příspěvek je určen na výdaje související se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy spotřebován jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby. Kontrola využití příspěvku Způsob využití příspěvku kontrolují pracovníci obecních úřadů obce s rozšířenou působností. Pokud je zjištěno, že příspěvek není používán správně, může obecní úřad určit tzv. zvláštního příjemce, který zajistí správné použití příspěvku, a v případech zneužívání příspěvku smí nárok na výplatu příspěvku odejmout. Jaké je postavení pečujících v rodině či jiných blízkých osob? Pokud o svého rodinného příslušníka nebo jinou blízkou osob, která je závislá na pomoci jiných (tj. obvykle je přiznán příspěvek na péči), pečují lidé samostatně nebo s dílčí dopomocí sociálních služeb, jsou jim ze zákona přiznány tyto další prvky sociální ochrany: - Příspěvek na péči je vyplácen i v částečném souběhu s rodičovským příspěvkem. - Doba péče je hlavní pečující osobě obvykle započítána jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění. - Hlavní pečující osoba je tzv. státním pojištěncem v oblasti veřejného zdravotního pojištění, tj. za pečující osobu hradí zdravotní pojištění stát. - Pečující osoby nejsou nijak limitovány při pracovním uplatnění. - Doba péče se považuje za náhradní dobu pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Kde je možné získat další informace? Informace Vám podáme na Městském úřadu Chrudim, Pardubická 67, l. poschodí budovy, kanceláře č. 200, 202 a 204 anebo telefonicky na číslech (561, 568, 585). Mgr. Romana Drobílková, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4

5 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace najdete na internetové adrese Přídavek na dítě Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4 násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek; do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou. Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte. Věk nezaopatřeného Výše přídavku na dítě od dítěte v rodině v Kč měsíčně do 6 let 500 od 6 do 15 let 610 od 15 do 26 let 700 Sociální příplatek Cílem dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. U této dávky je testován příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Od 1. ledna 2008 se do příjmu nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou. Nárok na sociální příplatek je vázán na péči o nezaopatřené dítě (s výjimkou dítěte svěřeného do pěstounské péče) a na stanovenou hranici příjmů v rodině v předchozím kalendářním čtvrtletí. Do 31. prosince 2007 musí být hranice příjmů nižší než 2,2 násobek životního minima rodiny, od 1. ledna 2008 nesmí tato hranice překročit 2,0 násobek životního minima rodiny. Úplná rodina Hranice čistého příjmu v Kč (oba rodiče) měsíčně pro nárok na sociální s počtem příplatek od nezaopatřených dětí 1,0 násobek 2,0 násobek životního životního minima minima (maximální) (není nárok) jedno do 6 let dvě 5, 8 let tři 5, 8, 12 let čtyři 5, 8, 12, 16 let Rodičovský příspěvek Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu do dvou, tří nebo čtyř let dítěte. Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech výších daných v pevných měsíčních částkách: zvýšená výměra Kč, základní výměra Kč, snížená výměra Kč. Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to: rychlejší čerpání rodičovského příspěvku po peněžité pomoci v mateřství, nebo peněžité pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře Kč do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den, klasické čerpání rodičovského příspěvku po PPM v základní výměře 7600 Kč do 36 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, pomalejší čerpání rodičovského příspěvku po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře Kč do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře Kč do 48 měsíců věku dítěte. O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři: o rychlejší čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života (doba pobírání PPM, která je dávkou nemocenského pojištění, je sjednocena pro vdané a osamělé matky na 28 týdnů, PPM v délce 37 týdnů bude náležet pouze po porodu vícerčat), o klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku. Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po 21. měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře. Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze v rozhodných obdobích (kalendářní měsíc po 22. týdnu věku dítěte a 21. měsíci věku dítěte). Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani v případě, že se rodiče v pobírání rodičovského příspěvku střídají. Pro přiznání rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy od 1. ledna 2008 je nutno podat žádost na příslušném úřadě státní sociální podpory a doložit všechny rozhodné skutečnosti. Rovněž rodiče, kteří mají na rodičovský příspěvek nárok v prosinci 2007, musí pro výplatu rodičovského příspěvku od ledna 2008 podat novou žádost a doložit všechny rozhodné skutečnosti potřebné pro posouzení nároku podle nové právní úpravy. Pro nárok na rodičovský příspěvek z titulu péče o děti narozené před datem účinnosti nového zákona, tj. před 1. lednem 2008, platí následující: rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 mladší prvního rozhodovacího momentu (22 týdnů plus následující kalendářní měsíc), se může rozhodnout mezi rychlejším, klasickým či pomalejším čerpáním rodičovského příspěvku: rodič pečující o dítě, které 1. ledna 2008 věkem převýšilo první rozhodovací moment, ale je mladší 21 měsíců, se může rozhodnout mezi klasickým a pomalejším čerpáním rodičovského příspěvku: rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 21 měsíců a mladší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře Kč do 3 let věku dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře Kč do 4 let věku dítěte, rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek ve snížené výměře Kč do 4 let věku dítěte. Porodné Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, nahrazující péči rodičů. Pro děti narozené od 1. ledna 2008 je porodné stanoveno pevnou částkou v jednotné výši Kč na každé narozené dítě. Pohřebné Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši Kč. Příjem rodiny se netestuje. Od 1. ledna 2008 pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Vaše případné konkrétní dotazy a nejasnosti s Vámi vyřeší zaměstnanci Odboru státní sociální podpory v Chrudimi a kontaktních míst SSP v Hlinsku, Skutči, Třemošnici, Heřmanově Městci, Nasavrkách a Chrasti. PhDr. Miroslav Panák, vedoucí oddělení trhu práce a analýz, Úřad práce Chrudim Komunitní plánování sociálních služeb Projekt Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Chrudim je ve finální fázi. Ke konci loňského roku byl dokument Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim na období let předložen a schválen Radou a Zastupitelstvem města Chrudim. Schválený dokument je k nahlédnutí na webových stránkách města Chrudim v sekci věnované komunitnímu plánování sociálních služeb. V únoru bude dokument předán v tištěné podobě organizacím poskytujícím sociální služby v našem městě a dále organizacím, které v procesu komunitního plánování sociálních služeb byly zapojeny (tj. Úřad práce Chrudim, Policie ČR atd.) Dokument bude k dispozici k nahlédnutí v Informačním centru Chrudim, u koordinátorky Zdravého města Chrudim a dále na Městském úřadu Chrudim, ul. Pardubická čp. 67 u koordinátora KPSS, u Ing. Anny Halamkové, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a na dalších odděleních tohoto odboru. Shora uvedený projekt skončil k poslednímu lednu 2008, kdy proběhlo vyúčtování poslední etapy. Tím ovšem celý proces komunitního plánování sociálních služeb nekončí, ale spíš začíná. V průběhu roku 2008 se nadále budou scházet pracovní skupiny, které budou vytvářet akční plán na rok 2009 provázaný na rozpočet města, bude aktualizována analýza poskytovatelů sociálních služeb v našem městě, nadále se budeme snažit více zapojit do procesu dvacet obcí v blízkém regionu, budou se realizovat aktivity vytyčené na rok Pokud máte zájem se zapojit na zlepšení sociálních služeb v našem městě, kontaktujte koordinátora komunitního plánování sociálních služeb, Městský úřad Chrudim, ul. Pardubická čp. 67, telefon , mobil: , e mail: city.cz, případně další informace naleznete na webových stránkách Města Chrudim Komunitní plánování sociálních služeb. Hana Slavíková, koordinátorka KPSS Chrudim Projekt Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Chrudim je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. 5

6 Streetworker je sociální pracovník, jehož kanceláří je ulice Je úterý dopoledne, čas kdy většina dětí sedí ve svých lavicích ve škole. Ale v parku u lavičky je menší skupinka dětí a mladých lidí. Taková partička. Zajímá vás, kdo jsou? Mohou to být děti ze sociálně slabých rodin ale i děti, jejichž rodina na první pohled funguje zcela bez problémů. Každopádně jsou to děti a mladí, kteří pasivně tráví svůj volný čas, nudí se, chodí za školu, kouří a pravděpodobně experimentují s drogami, možná provádějí drobnou trestnou činnost a vandalismus, mají psychické a sociální problémy spojené s dospíváním a rozhodně mají problémy v rodině a ve škole. Jsou to ohrožené děti a klienti streetworkera. Streetworker je sociální pracovník, jehož kanceláří je ulice, tedy přirozené prostředí jeho klientů. Prací streetworkera, zjednodušeně řečeno, je vytipovaní míst, kde se potenciálně potřební pohybují, a kontaktní práce s nimi. Streetwork ve městě Chrudim právě rozjíždí chrudimské občanské sdružení Šance pro Tebe v rámci svého projektu Šance pro Ně Nyní probíhá přípravná fáze, mapování města, pracuje se na dotazníku pro oslovení zástupců škol a institucí s žádostí o spolupráci při hledání míst, kde se ohrožená mládež schází. Projekt Šance pro Ně úzce souvisí s Komunitním plánem sociálních služeb města Chrudim. Tento projekt vznikal současně s komunitním plánem. Provádíme analýzy potřeb našich cílových skupin, což jsou děti a mládež. Naše zjištění se shodovala s výsledky šetření prováděných v rámci komunitního plánování. Naše závěry a také závěry komunitního plánování mluví jasně pro vznik nespecifického streetworku ve vytipovaných lokalitách. V rámci projektu Šance pro Ně zpracujeme návrhy, jak by tato služba měla a mohla fungovat a budeme je konzultovat s městem Chrudim, vysvětluje Mgr. Michal Zahradník, ředitel o. s. Šance pro Tebe. Občanské sdružení Šance pro Tebe působí na Chrudimsku od roku Poskytuje nízkoprahové (= snadno dostupné) sociální služby dětem, mládeži a mladým dospělým, podporuje volnočasové, zájmové a komunitní činnosti. Provozuje kluby pro děti a mládež Futur, Kopretina, Jeskyně a klub pro mladé dospělé Agora. Projekt Šance pro Ně je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Martina Šťastná, Šance pro Tebe Tříkrálová sbírka 2008 V Chrudimi vykoledovalo 21 skupinek při Tříkrálové sbírce částku ,50 Kč, což je o Kč více než loni. Všem, kteří do této sbírky přispěli, patří náš velký dík. Celkově vybraná částka činila Kč. Z toho 65 % dostane naše farní charita na zakoupení zdravotních pomůcek pro CHOPS, provoz bezplatné občanské poradny, dar pro chudé děti v Bangladéši. Ještě není přesně konkretizováno, na co budou peníze v Bangladéši použity, zřejmě to bude na výstavbu školy, zbývající částka bude použita pro humanitární účely v ČR i v zahraničí a na režii sbírky. Loňská Tříkrálová sbírka byla použita na projekty Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba dokončení dekontaminační místnosti a provozní náklady CHOPS a na Občanskou poradnu Chrudim hrazení provozních nákladů. Podrobné vyúčtování TS 2007 bude na FCH Chrudim k dispozici v únoru Všem, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky, ještě jednou velmi děkujeme. Farní charita Chrudim Pozvání k diskusi u kulatého stolu na téma Průjezdnost a parkování v ulicích Slezská a Slovenská Problematika automobilové dopravy a parkování je v současné době aktuální téma. Dovolujeme si Vám proto nabídnout možnost diskuse k této tematice u kulatého stolu ve středu 6. února 2008 od hodin v Mateřské škole Dr. Jana Malíka. Řešit budeme otázky týkající se parkování a průjezdnosti v ulicích Slezská a Slovenská. Rádi vyslechneme Vaše názory, připomínky a podněty, proto přijďte a řekněte, jak chcete tuto problematiku řešit. Těšíme se na setkání. št Plánovací setkání k regeneraci odpočinkového místa v sídlišti Pod zbrojnicí (vnitroblok za Bowlingem na Stromovce) Zdravé město Chrudim připravilo pro občany této lokality plánovací odpoledne na středu 27. února od hodin v Mateřské škole Dr. Jana Malíka. Cílem setkání bude zjistit představy obyvatel o budoucí podobě prostranství vnitrobloku, jejich náměty a připomínky. Výsledky tohoto setkání budou sloužit jako podklad pro architekta, který bude zpracovávat projektovou studii. Toto setkání bude prvním ze série, jež jsou plánována ve spolupráci s Odborem investic a správy majetku, Odborem územního plánu a regionálního rozvoje, Odborem životního prostředí, architektem města, neziskovými organizacemi a veřejností. št Vyhodnocení průzkumu Společných evropských indikátorů Spokojenost občanů s místním společenstvím, Mobilita a místní přeprava cestujících a Cesta dětí do školy Od června do října probíhal průběžně sběr dat k výše zmíněným indikátorům prostřednictvím dotazníkových šetření. Jelikož hodnocení všech obsahuje mnoho údajů, připravujeme pro Vás výsledky těchto indikátorů ve formě speciální přílohy březnového vydání Chrudimského zpravodaje. S celkovými výsledky se budete moci seznámit také na internetu št Když doslouží elektrospotřebič Vývoj elektrospotřebičů je stále rychlejší, a tak se stále častěji dostáváme do situace, kdy se potřebujeme zbavit např. starého monitoru, telefonu, elektrické hračky, zářivky či lednice. Bohužel stále mnoho lidí neví, jak se starým spotřebičem naložit, a ten pak skončí v popelnici a později na skládce. Přitom až 80 % materiálů může být znovu použito pro výrobu nového výrobku. Zákon o odpadech ukládá všem, i občanům, odkládat starý elektrošrot na místo k tomu určené a za porušení zákona hrozí každému pokuta až do výše Kč. Jak se správně starých elektrospotřebičů zbavit? V Chrudimi je nejsnazším řešením jejich uložení ve Sběrném dvoře, které je bezplatné. Stejně tak je možné postupovat i v okolních městech, jako jsou Slatiňany, Heřmanův Městec, Skuteč, Seč či Hlinsko. Ve většině obcí funguje též mobilní sběr, který probíhá jednou až dvakrát ročně. Dále podle zákona o odpadech má každá prodejna elektrospotřebičů povinnost od Vás při koupi nového spotřebiče starý výrobek převzít. V Chrudimi tuto službu bez problémů poskytují Kaufland a prodejna KASPO na Palackého ulici. Také v servisech a opravnách by měli elektrospotřebiče převzít a předat dál ke zpracování. Průzkumy ukazují, že občané nemají problém s odkládáním velkých elektrospotřebičů, jako jsou televizory či ledničky, ale s menšími spotřebiči. Do zpětného odběru elektrozařízení patří například i telefony (klasické i mobilní), faxy a záznamníky, tiskárny a malé stolní kopírky, kalkulačky, myši, klávesnice, optické mechaniky a karty. Patří sem také elektrické hračky, které dosloužily: herní konzole, videohry, jejich ovladače a další. Také spotřební elektronika: videoa DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka. Rovněž videokamery, fotoaparáty (digitální i klasické) a jejich příslušenství. Všechny nové elektrospotřebiče jsou již označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Tento symbol může být umístěn jak na spotřebiči, tak na obalu nebo jen v záručním listu či v návodu. Takto označený spotřebič rozhodně do popelnice nepatří. Technické služby Chrudim 2000, s.r.o a Občanské sdružení Altus 6

7 Divadlo Městské budovy a objekty (2) Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na únor ve hodin se sejdeme v Klubu seniorů v Městském parku na Ochutnávce jídel v hodin Vám v Měšťanské restauraci k tanci a poslechu zahraje pan Zdeněk Škvařil na akci zvané Seznamte se, prosím. Svým vystoupením Vás potěší i baletky z tanečního oddělení ZUŠ, vedené paní Pavlou Kymplovou. Kavárničky: ve hodin si zpříjemníme odpoledne v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hodin si při kávě a zákusku posedíme v Domech s pečovatelskou službou v ulici Strojařů a v ulici Obce Ležáků. Při všech setkáních si přečteme z knihy Čtverák Kacafírek od pana Karla Hrocha. Chrudimská univerzita třetího věku 4., 5. a bude od 9.00 hodin v Klubu seniorů v Městském parku pokračovat výuka anglického jazyka, vedená paní Eliškou Machačovou. Další setkání se budou konat 18., 19., 20., 25., 26. a a v hodin začne pro přihlášené zájemce v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi výuka na počítači vedená panem Martinem Kellerem. Pokračování bude probíhat 19. a DDM Chrudim Nové chrudimské Divadlo Karla Pippicha bylo slavnostně otevřeno v rámci několikadenních chrudimských divadelních slavností (jejichž součástí bylo mj. zahájení výstavy obrazů M. Švabinského a vydání památníku Divadelní Chrudim) dne 18. února 1934 operou Libuše B. Smetany. Divadelní budova, jež vznikla především zásluhou zdejšího Spolku pro zbudování chrudimského divadla, byla postavena podle projektu pražského arch. Jindřicha Freiwalda, resp. firmy ing. arch. Freiwald Böhm, Praha. Realizovala ji chrudimská stavební firma Kubička a Zizius, nejnáročnější stavební prvky železobetonové konstrukce balkónů a stropu dodala pražská firma Hannauer, na stavebních pracích se kromě desítek specializovaných firem, řemeslníků a výtvarníků významně podílela především chrudimská firma Wiesner. Divadlo, jež na tzv. Roštině během tří let zaplnilo plochu 1733 m 2, zaujalo nejen svým architektonickým pojetím, ale projekt arch. Freiwalda vyhověl především všem náročným požadavkům, kladeným na divadelní technologii. Do hlediště divadla se vešlo 1000 diváků (z toho bylo 300 míst k stání). Celkové náklady na jeho postavení dosáhly částky korun. Chrudimské divadlo bylo ještě jednou slavnostně otevíráno 28. října 1998, kdy byla ukončena jeho náročná generální rekonstrukce. Pavel Kobetič Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim a Zdravé město Chrudim vypisují 3. ročník literární soutěže pro seniory Poklady z královského věna tématicky věnované osmičkám v dějinách naší země. Přihlásit se může každý senior, který se narodil nebo bydlí v některém z devíti královských věnných měst. Kategorie 1. Poezie humorná, satirická (reagující na současný život) 2. Próza na téma Osmičky v dějinách naší země (esej) 3. Vzpomínka na významnou událost města (forma zápis do kroniky) Termín odevzdání literárních příspěvků je do 30. dubna 2008 na adrese Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Soukenická Chrudim II. 8. společenský Ples seniorů se bude konat od do hodin ve velkém sále Muzea. Vstupenky bude možné zakoupit na Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici od Všichni jste srdečně zváni. Vítání občánků 14. ledna 2008 Nicole Paulusová, Adéla Klodnerová, Klára Suchá, David Dibelka, Jakub Krejcar, Patrik Šmatera, Štěpán Malý, Jakub Švec, Jakub Kopecký a Tomáš Vrabec. 21. ledna 2008 Jakub Prostřední, Štěpán Votruba, Gabriela Menclová, Matěj Popílek, Monika Slanařová a Jakub Zícha. av Výročí měsíce Josef Steinhauser Před 150 lety 8. února 1858 se v Jindřichově Hradci narodil středoškolský pedagog Josef Steinhauser. Gymnázium studoval ve svém rodišti, středoškolskou aprobaci pro vyučování matematiky a fyziky získal na vídeňské univerzitě. Po absolvování vysokoškolských studií působil jako středoškolský profesor v Přerově, Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí a Roudnici, později byl okresním školním inspektorem pro okres hořovický a berounský. 1. dubna 1908 se stal ředitelem chrudimského gymnázia, v době první světové války byl na základě udání jednoho člena profesorského sboru obviněn z velezrady a pobuřování a uvězněn (později byl však osvobozen a vrátil se do čela ústavu), do výslužby odešel Společně s J. V. Klímou napsal do Programu c. k. reálného a vyššího gymnázia v Chrudimi vydaného na závěr školního roku 1908/1909 studii Jubilejní slavnost školská, pořádaná dne středními a odbornými školami chrudimskými. Zemřel v Chrudimi Pavel Kobetič Dům dětí a mládeže, Palackého 418, Chrudim, tel., fax: , Akce v únoru února Pololetní prázdniny v DDM 6. února Olympiáda v NJ II B, III SŠ OK basketbal SŠ dívky 7. února Wolkerův Prostějov soutěž v přednesu 20. února Dějepisná olympiáda ZŠ 21. února OK basketbal SŠ chlapci 22. února Keramické pátky s MŠ 24. února Dětský karneval 25. února Olympiáda v AJ ZŠ I, AB, II A 27. února Olympiáda v AJ III SŠ, II B 29. února Keramické pátky s MŠ 4. března Soutěž recitátorů a 4. 5.tř. 5. března Soutěž recitátorů a tř. 7. března Keramické pátky s MŠ Pořádáme pravidelné kurzy keramiky v pondělí a ve středu od hod. pro děti i dospělé. Nabízíme volná místa na 2. pololetí do těchto kroužků: Plavání pro radost pondělí, čtvrtek hod. Keramika středa hod. Keramika čtvrtek hod. 7 Červený kříž sídlí v Městském parku Oblastní spolek Českého červeného kříže v Chrudimi již dobrých pět let sídlí v Městském parku č. p Stále se však najdou jedinci, kteří toto pracoviště marně hledají na staré adrese ve Svěchynově ulici ve snaze odevzdat tam své obnošené šatstvo. To působí problémy nejen jim samotným, ale i obyvatelům domu ve Svěchynově ulici. Proto upozorňujeme všechny, kdo chtějí poskytnout své starší, ale použitelné oblečení Červenému kříži, že tak mohou učinit na výše uvedené adrese v Městském parku, ale pouze po telefonické dohodě na čísle Volejte v pracovních dnech v době od 8 do 12 hodin. redakce

8 Je Gymnázium Josefa Ressela schopno podporovat talentovanou mládež? Jedním z nenahraditelných prostředků při vzdělávání nadaných žáků je jejich účast ve školních předmětových soutěžích každoročně vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Chrudimskému Gymnáziu Josefa Ressela, jež nenese označení Zdravá škola ani není pilotní školou pro tvorbu školního vzdělávacího programu ani veřejně nedeklaruje vlídný přístup k žákům či radostné školní prostředí ani se nemůže pochlubit vskutku moderními inovativními vyučovacími metodami, se přesto podařilo v předvečer 145. výročí svého založení, tedy v roce 2007, až nečekaně úspěšně obstát v celostátních i mezinárodních školních soutěžích a potvrdit tak, že v péči o talenty je, což významně oceňuje i zřizovatel gymnázia Pardubický kraj, daleko nejúspěšnější střední školou v celé oblasti. Posuďte, prosím, sami. Z osmi celostátních soutěží, v nichž bodovali na prvních třech místech žáci středních škol Pardubického kraje, byla přední místa v pěti soutěžích obsazena právě chrudimskými gymnazisty. V mezinárodních soutěžích byli z našeho regionu na čelných místech klasifikováni tři středoškoláci, z toho dva byli z chrudimského gymnázia. Nyní konkrétní umístění chrudimských gymnazistů: Celostátní soutěže 1. místo Michal Honzíček Pavlo Zornyshko Zeměpisná olympiáda, kat. D Soutěž v ruštině, SŠ II 2. místo Pavel Klavík Matematická olympiáda Programování František Kolek, Václav Kocián Středoškolská odborná činnost Zdravotnictví 3. místo Anna Frantalová Soutěž ve francouzštině, kat. B II Mezinárodní soutěže Zlatá medaile a absolutní vítězství Michal Honzíček International Geography Olympiad, , Látky, Slovensko Bronzová medaile Pavel Klavík International Olympiad in Informatics, , Zagreb, Chorvatsko Jsem rád, že mohu chrudimskou veřejnost, a to zejména žáky pátých a devátých tříd základních škol a jejich rodiče i učitele, seznámit s těmito fakty, za nimiž se skrývá spousta náročné práce žáků i jejich vyučujících, a pomoci jim tak při jejich rozhodování o další vzdělávací cestě. Eduard Beránek, ředitel Gymnázia Josefa Ressela Vážení sportovní přátelé, jako každoročně město Chrudim ve spolupráci s komisí Rady města pro mládež a sport vyhlašuje anketu Nejlepší sportovec města Chrudimě. Za rok 2007 můžete nominovat vhodné kandidáty v těchto sedmi kategoriích: 1 Tahoun 2 Jednotlivci mládež 3 Jednotlivci dospělí 4 Kolektiv mládeže 5 Kolektiv dospělých 6 Cena fair play 7 Nejaktivnější jedinec TP a PARA Vyplněné nominační lístky odevzdejte do 7. března 2008 v redakci Novin Chrudimska, osobně, nebo poštou na adresu MěÚ Chrudim, Odbor školství a kultury, Pardubická 67, Chrudim. Platné jsou pouze originály nominačních lístků. V každé kategorii je možno podat více návrhů. O výsledném pořadí bude na základě Vašich nominačních lístků rozhodovat odborná porota. Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v březnu Bližší informace lze získat na tel (Mgr. Ivan Slejška) nebo (Bc. Milena Pokorná). Nominační lístek na Nejlepšího sportovce města Chrudimě za rok 2007 Jméno a příjmení Kategorie navrhovaného Trvalé bydliště Klub, jehož je Zdůvodnění návrhu sportovce sportovce sportovec členem Nejlepší sportovci Chrudimě za rok 2007 Jméno navrhovatele: is Kurzy lidových řemesel Střední odborné učiliště včelařské Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Slatiňanská 135, Nasavrky, nabízí pro rok 2008 následující kurzy lidových řemesel: Velikonoce 2008 Jarní motivy z kukuřičného šustí morena, ptáčci, panenky, pasáček, ovečka, husa, Perníkáři Víkend pro všechny zájemce, kterým utekl perník z forem a perníkové hračky Sláma a kukuřičné šustí Obě techniky přírodních materiálů pro začátečníky krok za krokem, zvykoslovné velikonoční i vánoční motivy Košíkářství pletení z pedigu Týdenní kurz věnovaný základům košíkářského řemesla pletení z pedigu Tiffany a mozaika Výroba šperků a drobných bytových doplňků technikou tiffany + mozaika ze skleněných střípků pro začátečníky Dráteníci Různé druhy drátování, oplétání kraslic, láhví, hrnků, technikou šité krajky i původního řemesla dráteníků. Pokud Vás tato nabídka zaujala, více informací získáte na adrese: SOUV VVC, o. p. s., Slatiňanská 135, Nasavrky Tel , fax XII. Trienále českého ex libris Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Chrudimi připravuje XII. Trienále českého ex libris, přehlídku ex libris z let 2006 až Kolekce Trienále bude vystavena u příležitosti XIII. sjezdu sběratelů a přátel ex libris v Chrudimi ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha od 11. října do 9. listopadu Kabinet ex libris PNP při této příležitosti vyzývá k účasti na této přehlídce všechny zájemce a žádá o zaslání přihlášky do 15. února 2008 na adresu: Kabinet ex libris PNP Široká ul. č. 85, Chrudim I tel., fax , kde lze také získat podrobnější informace. Poděkování Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim kamarádům, kteří nás v minulém roce přivítali mezi sebou, nebo nás přišli navštívit do stacionáře. Poděkování patří ZŠ U Stadionu, SZŠ především studentkám, které pro naše klienty připravil Mikulášskou nadílku, Hotelové škole Bohemia, Obchodní Akademii, Spolku Výsadkových veteránů, p. Kindlové, p. Klempířové, ČČK, MŠ Svatopluka Čecha, Městské policii a Městské knihovně. Těšíme se na naši další spolupráci. klienti stacionáře Jitřenka 8

9 KČT Chrudim Vejšlapy v únoru 2008 Sobota Litomyšl Růžový palouček Cerekvice nad Loučnou (15 km) Sraz v 7.00 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 7.20 hod. Vedoucí: S. Kučera, P. Nečina, tel Sobota Lochenice Plácky Hradec Králové (9 km) Sraz v 8.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.30 hod. Vedoucí: manželé Lázničkovi, tel Středa Stéblová Boudy Lázně Bohdaneč (9 km) Sraz v 7.35 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.54 hod. Vedoucí: manželé Naumecovi, tel Sobota Žireč Betlém Velichovky Jaroměř (16 km) Sraz v 6.40 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.51 hod. Vedoucí: G. Hoffmannová, L. Najmanová, tel Čtvrtek Kukátko od hod. v restauraci Bowling Sobota Hradec Králové lesní hřbitov Hradec Králové (14 km) Sraz v 6.40 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.51 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi, tel Středa Horka Podskala Chrast (10 km) Sraz v 6.35 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.52 hod. Vedoucí: A. Skalická, L. Machová, tel Sobota Okolo Kutné Hory (10 km) Sraz v 7.10 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.24 hod. Vedoucí: P. Šídlo, L. Machová, tel Zveme mezi nás nejen naše členy, ale i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Bližší informace ve vývěskách, u J. Jahnického, tel , u P. Šídla, tel , nebo na webových stránkách Změna vyhrazena! Jiří Jahnický, předseda klubu Lyžaři, opět na hory levně autobusem každou sobotu! Přihlášky v obchodě ETS ve Fibichově ul. vedle polikliniky u p. Kašpárkové, tel ( hod.). Podrobnosti na 32. štít města Chrudimě Lyžařský oddíl Vás zve na závody v obřím slalomu pro mládež o 8 do 19 let. Jede se v Jablonci nad Jizerou v sobotu Podrobnosti na Přihlášky do přijímá Pavel Andr, Hniličkova 438, Chrudim II, Nábor do florbalového oddílu Florbalový oddíl FBC Sokol Chrudim nabírá žákyně, dorostenky, juniorky a ženy (ročník 1996 a starší) do svého oddílu. Tréninky se konají od každé úterý od 18 do 19 hod. a ve středu od 19 do 20 hod. v tělocvičně ZŠ U Stadionu. Kontakt: Mgr. Martin Šulc, tel Sportoviště města Chrudimě únor 2008 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. pá Spol. 2. so Spol. 3. ne Spol. 4. po Muži 5. út Ženy 6. st Muži 7. čt Ženy 8. pá Spol. 9. so Spol. 10. ne Spol. 11. po Muži 12. út Ženy 13. st Muži 14. čt Ženy 15. pá Spol. 16. so Spol. 17. ne Spol. 18. po Muži 19. út Ženy 20. st Muži 21. čt Ženy 22. pá Spol. 23. so Spol. 24. ne Spol. 25. po Muži 26. út Ženy 27. st Muži 28. čt Muži 29. pá Spol. Utkání basketbalu hraná v únoru 2008 ve sportovní hale TJ SOKOL Chrudim Východočeská liga mužů den datum hodina domácí tým soupeř sobota TJ Sokol BC Darren Chrudim TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou neděle TJ Sokol BC Darren Chrudim TJ Sokol Přelouč Oddíl basketbalu provádí nábor talentovaných chlapců ročníků Tréninky se konají v úterý a čtvrtek hod. ve sportovní hale v Chrudimi. Více informací naleznete na Hokejová utkání HC Chrudim v únoru 2008 den datum hodina domácí tým soupeř sobota HC CHRUDIM HC STADION LITOMĚŘICE (9. místo) všichni v dresu HC Chrudim VSTUP ZDARMA slosování vstupenek o ceny z FAN SHOPU sobota HC CHRUDIM HC KLATOVY (5. místo) děti vstup ZDARMA!!! slosování vstupenek o ceny z FAN SHOPU středa HC CHRUDIM HC DAG ROKYCANY (1. místo) soutěž o mobilní telefon a ceny z FAN SHOPU (slosovatelný kupón u vstupu) Přijďte fandit svému městu, svému týmu, na svůj zimní stadion! Těšíme se na Vaši návštěvu a skvělou hokejovou atmosféru!!! Pozor novinka: Na všech domácích utkáních HC Chrudim obdrží každý 1 výtisk Chrudimského deníku ZDARMA. Kvalifikační skupina č. 6 Zimní stadion Chrudim KČT Treking Chrudim akce v únoru V. mezinárodní zimní sraz turistů v Jablunkově vlastní doprava, lyžařská turistika (2 x 25 km). Vlastimil Škvára, tel , FIFA Futsal World Cup Česká republika Finsko Azerbájdžán Arménie Česká republika Arménie Azerbájdžán Azerbájdžán Arménie Finsko Azerbájdžán Česká republika Mísečky BUS, lyžařská turistika (běžky i sjezd). Věra Matějková, tel Vlastimil Škvára 9

10 Zima ještě zdaleka nekončí, ale již je čas myslet na letní dovolenou. Kam jen vyrazit letos? Na Kanáry, na Azory, na Seychely, či do jiné exotické dálavy? A což takhle podívat se tentokrát do Holandska? Možná to na první pohled ve srovnání s výše uvedenými destinacemi nevypadá tak lákavě, ale opak může být pravdou. Vidět třeba originál Rembrandtovy Noční hlídky či bohatou kolekci van Goghů jistě stojí za to. A tím zdaleka nejsou vyčerpány všechny nizozemské atrakce. Pro ty, kteří se nehodlají nudit válením se u moře, případně nechat si spálit záda a jiné tělesné partie pod tropickým sluncem, může být nevšedním zážitkem spojeným s mnoha nečekanými a milými překvapeními dovolená v nizozemském Ede a jeho okolí, což je takřka celé Nizozemsko, neboť Ede leží prakticky v jeho středu. Potřebné informace, tipy na výlety a zajištění ubytování v perfektně zařízených bungalovech pro 6 osob Vám poskytne městské Informační centrum. sn Dovolená v Nizozemsku č. 2/2008 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Ivan Slejška. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Vademecum chrudimské kultury je kompletně připravována Chrudimskou besedou. Tato příloha není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava a tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 16. ledna

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba,

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba, Systém pomoci v hmotné nouzi Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 6. 10. 2015 Kroměříž 8. 10. 2015 Vsetín 13. 10. 2015 Zlín 14. 10. 2015 Uherské Hradiště 15. 10. 2015 Osnova 1.

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.02 POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a za zájmovou činnost Č.j.: RGaZS/526/2012 Spisový znak: A.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012)

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Ředitel Základní školy a Mateřské školy Borek podle 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Školní rok 2015/2016 ZŠ Starý Jičín Výchovný poradce: Mgr. Eva Pavlištíková Přihlášky Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli (na podatelnu) střední

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Strana I (celkem 6) I. Úvodní ustanovení 1. Město Stráž pod Ralskem podporuje kulturní, sportovní, společenské

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. 206/2014 Mgr. Ivana Burčová 23. 6. 2014 606 054 991

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. 206/2014 Mgr. Ivana Burčová 23. 6. 2014 606 054 991 adresa dodavatele Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 206/2014 Mgr. Ivana Burčová 23. 6. 2014 606 054 991 Věc: Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ se sídlem ve Frýdku-Místku ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ZS6 486/2012 Vypracoval: Schválil:,, Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:,, 1.9.2012 Směrnice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015. Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015. Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Petra Birnbaumová Název bodu:

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1.Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více