Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin"

Transkript

1 OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark, René Všetička, Jan Spurný ml., Pavel Góra, Milan Kubíček, Jaroslav Vyhlídal, Pavel Fanta, Alena Kvapilová, Lenka Michlová, Jarmila Šimková Omluveni: Alois Vláčil, Jiří Hrbata, Břetislav Tureček, Místo konání: Obřadní síň Obecního úřadu Olšany u Prostějova č.p. 50 Zapisovatel: Libuše Halířová Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu 4. Kontrola usnesení 5. Složení slibu nového člena zastupitelstva (Jarmila Šimková) 6. Zpráva z činnosti kontrolního výboru 7. Zpráva z činnosti finančního výboru 8. Záměr směny pozemků parc.č. 648 a 875 v k.ú. Olšany u Prostějova za pozemky parc.č. 459/25 a 300 v k.ú. Olšany u Prostějova 9. Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu půdy 10. Prodej části pozemku parc. č. 731/16 v k.ú. Olšany u Prostějova 11. Prodej 2/8 obslužné komunikace označené parcelními čísly 731/3, 731/4, 731/5 a 914 v k.ú. Olšany u Prostějova. 12. Návrh směny pozemků na křižovatce ulice Ke Studenci 13. Schválení smlouvy na prodej CAS 14. Pořízení vánočního osvětlení 15. Rekonstrukce školní kůlny 16. Schválení účasti Obce na elektronické dražbě 17. Rozpočtové změny 18. Výpověď smluv o nájmu půdy 19. Různé 1. Zahájení Místostarosta Obce Jan Spurný (dále jako předsedající ) zahájil zasedání za přítomnosti 9. členů zastupitelstva. 2. Volba ověřovatelů zápisu Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Alenu Kvapilovou a Pavla Fantu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. ZO určuje ověřovateli zápisu Mgr. Alenu Kvapilovou a Pavla Fantu Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Usnesení č. 273 bylo schváleno 3. Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající navrhl doplnit program o následující body: 12. Návrh směny pozemků na křižovatce ulice Ke Studenci 13. Schválení smlouvy na prodej CAS 17. Rozpočtové změny

2 18. Výpověď smluv o nájmu půdy Ostatní body se posouvají. Doplněný program je součástí zápisu. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. ZO schvaluje navržený program zasedání s uvedenými změnami Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Usnesení č. 274 bylo schváleno 4. Kontrola usnesení - Na dotaz ohledně odstranění nepořádku před domem č.p. 114 v majetku p. Jalůvky starosta informoval, že p. Jalůvka částečně nepořádek uklidil. Dokončení úklidu provedli pracovníci obce. - Na dotaz ohledně postupu odkupu pozemku parc.č. 768/31 v majetku p. Ludmily Horákové starosta informoval, že se stav od minulého zasedání zastupitelstva nezměnil. P. Horákové byl zaslán dopis s kompromisní nabídkou kupní ceny 50 Kč/m2, na který doposud p. Horáková nereagovala. - Na dotaz ohledně stavu kanalizační vpusti před rodinným domem č.p. 402, starosta informoval, že proběhlo prověření stavu vpusti. Oprava vpusti bude realizována ve spolupráci se správou silnic Olomouckého kraje. V 18:10 přišel Jaroslav Vyhlídal 5. Složení slibu nového člena zastupitelstva (Jarmila Šimková) Předsedající v souladu s 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomnou členku zastupitelstva p. Jarmilu Šimkovou ke složení slibu. Předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích a vyzval přítomnou členku zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova slibuji a podpisem na připraveném archu (viz. příloha). 6. Zpráva z činnosti kontrolního výboru Předseda kontrolního výboru Pavel Fanta přednesl zastupitelstvu zprávu o činnosti za uplynulé období. Zastupitelstvo vzalo předloženou zprávu na vědomí. Zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadu. 7. Zpráva z činnosti finančního výboru Předsedkyně finančního výboru Lenka Michlová přednesla zastupitelstvu zprávu finančního výboru za uplynulé období. Zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadu. 8. Záměr směny pozemků parc.č. 648 a 875 v k.ú. Olšany u Prostějova za pozemky parc.č. 459/25 a 300 v k.ú. Olšany u Prostějova Zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova projednalo záměr směny pozemků parc.č. 648 a 875 v k.ú. Olšany u Prostějova v majetku Obce Olšany u Prostějova, Olšany č.p. 50, Olšany u Prostějova za pozemky parc.č. 459/25 a 300 v k.ú. Olšany u Prostějova v majetku Ivo Kubíčka, Olšany č.p. 33, Olšany u Prostějova. Důvodem směny je plánovaná výsadba ochranné zeleně kolem rychlostní silnice R46 na katastru Obce v rámci dotačního projektu Revitalizace krajinného rámce. ZO schvaluje záměr směny pozemků parc.č. 648 a 875 v k.ú. Olšany u Prostějova v majetku Obce Olšany u Prostějova, Olšany č.p. 50, Olšany u Prostějova za pozemky parc.č. 459/25 a 300 v k.ú. Olšany u Prostějova v majetku Ivo Kubíčka, Olšany č.p. 33, Olšany u Prostějova. Usnesení č. 275 bylo schváleno 9. Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu půdy Zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova projednalo žádost soukromého zemědělce Ivo Kubíčka, Olšany č.p. 33, Olšany u Prostějova o rozšíření smlouvy o nájmu půdy ze dne

3 o pozemky parc.č. 871, 484/24, 484/29, 596/10 a 625/2 vše v k.ú. Olšany u Prostějova. Lenka Michlová vznesla návrh odložit rozhodnutí o rozšíření smlouvy o nájmu na příští zastupitelstvo. Ing. Milan Kubíček vznesl protinávrh, aby o rozšíření smlouvy rozhodla rada obce. Předsedající dal hlasovat o protinávrhu. ZO schvaluje pověřuje rozhodnout ve věci rozšíření smlouvy o nájmu půdy ze dne mezi obcí Olšany u Prostějova, Olšany č.p. 50, Olšany u Prostějova jako pronajímatelem a Ivo Kubíčkem, Olšany č.p. 33, Olšany u Prostějova jako nájemcem o pozemky parc.č. 871, 484/24, 484/29, 596/10 a 625/2 vše v k.ú. Olšany u Prostějova radu obce. Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 3 Zdrželi se: 1 Usnesení č. 276 nebylo schváleno ZO odročuje jednání ve věci rozšíření smlouvy o nájmu půdy ze dne mezi obcí Olšany u Prostějova, Olšany č.p. 50, Olšany u Prostějova jako pronajímatelem a Ivo Kubíčkem, Olšany č.p. 33, Olšany u Prostějova jako nájemcem o pozemky parc.č. 871, 484/24, 484/29, 596/10 a 625/2 vše v k.ú. Olšany u Prostějova na příští jednání zastupitelstva obce. Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 4 Zdrželi se: 1 Usnesení č. 277 nebylo schváleno O rozšíření smlouvy o nájmu půdy nebylo hlasováno. Na pozemcích parc.č. 871, 484/24, 484/29, 596/10 a 625/2 vše v k.ú. Olšany u Prostějova jsou vázány nájemní smlouvou se Zemědělským družstvem Olšany u Prostějova. 10. Prodej části pozemku parc. č. 731/16 v k.ú. Olšany u Prostějova Zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova projednalo s žádost Martina a Markéty Zikmundových, Olšany č.p. 479, Olšany u Prostějova ze dne o koupi části pozemku parc.č. 731/16 v k.ú. Olšany u Prostějova, označeného na geometrickém plánu č /2014 ze dne jako parcelní číslo 731/95. Prodej pozemku je v souladu se záměrem prodeje schváleným usnesením Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova č Navrhovaná cena je 500,- Kč/m2. Pavel Góra podal protinávrh na zvýšení prodejní ceny na úroveň prodejní ceny sousedního pozemku parc.č. 731/28 ve vlastnictví Martina a Markéty Zikmundových, Olšany č.p. 479, Olšany u Prostějova, tj. 550 Kč/m2. Předsedající dal hlasovat o protinávrhu. ZO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 731/16 v k.ú. Olšany u Prostějova, označeného na geometrickém plánu č /2014 ze dne jako parcelní číslo 731/95, o výměře 82 m2 Martinovi a Markétě Zikmundovým, Olšany č.p. 479, Olšany u Prostějova za cenu 550,- Kč/ m2. Výsledek hlasování: Pro: 2 Proti: 7 Zdrželi se: 1 Usnesení č. 278 nebylo schváleno Předsedající dal hlasovat o původním návrhu. ZO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 731/16 v k.ú. Olšany u Prostějova, označeného na geometrickém plánu č /2014 ze dne jako parcelní číslo 731/95, o výměře 82 m2 Martinovi a Markétě Zikmundovým, Olšany č.p. 479, Olšany u Prostějova za cenu 500,- Kč/ m2. Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 3 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 279 nebylo schváleno 11. Prodej 2/8 obslužné komunikace označené parcelními čísly 731/3, 731/4, 731/5 a 914 v k.ú. Olšany u Prostějova. Zastupitelstvo projednalo odprodej části obslužné komunikace (2/8) označené parcelními čísly 731/3, 731/4, 731/5 a 914, vše v k.ú. Olšany u Prostějova. Prodeje je v souladu se smlouvou o převodu 2/8 zmíněné komunikace uzavřené při výstavbě této komunikace mezi obcí Olšany u Prostějova, Olšany č.p. 50, Olšany u Prostějova a firmou Mürdter Dvořák, Olšany č.p.

4 19, Olšany u Prostějova a se záměrem prodeje, odsouhlaseným Zastupitelstvem Obce Olšany u Prostějova usnesením č ZO schvaluje prodej 2/8 obslužné komunikace označené parcelními čísly 731/3, 731/4, 731/5 a 914, vše v k.ú. Olšany u Prostějova firmě Mürdter Dvořák, Olšany č.p. 19, Olšany u Prostějova za cenu 50 Kč/m2. Usnesení č. 280 bylo schváleno V 18:55 odešel Ing. Milan Kubíček 12. Návrh směny pozemků na křižovatce ulice Ke Studenci Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s žádostí o vyjádření k majetkoprávnímu vypořádání bezúplatným převodem pozemků dotčených investiční akcí Stavební úpravy křižovatky silnic III/44925, III/44928, III/37752 a místní komunikace v Olšanech u Prostějova, podanou Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, Olomouc. Zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova schvaluje záměr bezúplatné směny částí pozemků parc.č. 76/2 ostatní plocha o výměře 35 m2, parc.č. 839/2 ostatní plocha o výměře 56 m2, parc.č. 837/1 ostatní plocha o výměře 15 m2 a parc.č. 845/4 ostatní plochao výměře 0,1 m2, dle geometrického plánu č /2014 ze dne část pozemku parc.č. 76/2 díl k o výměře 35 m2 a část pozemku parc.č. 839/2díl m o výměře 56 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.č. 844/2 ostatní plocha o celkové výměře 5696 m2, část pozemku parc.č. 837/1 díl g o výměře 15 m2 a část pozemku parc.č. 845/4 díl n o výměře 0,1 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.č. 845/2 ostatní plocha o celkové výměře 4382 m2, vše v k.ú. a obci Olšany u Prostějova vše z vlastnictví obce Olšany u Prostějova, Olšany č.p. 50, Olšany u Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc.č. 844/2 ostatní plocha o výměře 273 m2 a parc.č. 845/2 ostatní plocha o výměře 352 m2, dle geometrického plánu č /2012 ze dne část pozemku parc.č. 844/2 díl j o výměře 33 m2, který je sloučený do pozemku parc.č. 76/2 ostatní plocha o celkové výměře 245 m2, část pozemku parc.č. 844/2 díl i o výměře 240 m2, část pozemku parc.č. 845/2 díl b o výměře 72 m2 a část pozemku parc.č. 845/2 díl c o výměře 35 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.č. 837/1 ostatní plocha o celkové výměře 4138 m2, část pozemku parc.č. 845/2 díl a o výměře 229 m2, který je sloučený do pozemku parc.č. 838/3 ostatní plocha o celkové výměře 994 m2 a část pozemku parc.č. 845/2 díl d o výměře 16 m2, který je sloučený do pozemku parc.č. 845/4 ostatní plocha o celkové výměře 550 m2, vše v k.ú. a obci Olšany u Prostějova, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc do vlastnictví obce Olšany u Prostějova, Olšany č.p. 50, Olšany u Prostějova. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 281 bylo schváleno 13. Schválení smlouvy na prodej CAS Zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova se seznámilo s kupní smlouvou mezi Obcí Olšany u Prostějova, Olšany č.p. 50, Olšany u Prostějova jako prodávajícím a Obcí Klučenice, Klučenice č.p. 16, Krásná Hora nad Vltavou jako kupujícím na prodej cisternové automobilové stříkačky. Zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Olšany u Prostějova, Olšany č.p. 50, Olšany u Prostějova jako prodávajícím a Obcí Klučenice, Klučenice č.p. 16, Krásná Hora nad Vltavou jako kupujícím na prodej cisternové automobilové stříkačky za cenu ,- Kč. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

5 Usnesení č. 282 bylo schváleno V 19:05 přišel Ing. Milan Kubíček 14. Pořízení vánočního osvětlení Předsedající seznámil zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova s cenovými nabídkami firmy Hofmeister Jiří, Revoluční 20, Holice na zhotovení osvětlení vánočního stromu u školy, osvětlení vánočního stromu u nákupního střediska a na výměnu RVO a přípojku pro vánoční betlém před nákupním střediskem ze dne Předsedající dal hlasovat o návrzích. Zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova schvaluje realizaci osvětlení vánočního stromu u školy za cenu ,8 Kč včetně DPH, firmou Hofmeister Jiří, Revoluční 20, Holice podle cenové nabídky ze dne Usnesení č. 283 bylo schváleno Zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova schvaluje realizaci osvětlení vánočního stromu u nákupního střediska za cenu ,3 Kč včetně DPH, firmou Hofmeister Jiří, Revoluční 20, Holice podle cenové nabídky ze dne Usnesení č. 284 bylo schváleno Zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova schvaluje realizaci přípojky pro vánoční betlém před nákupním střediskem za cenu ,63 Kč včetně DPH, firmou Hofmeister Jiří, Revoluční 20, Holice podle cenové nabídky ze dne Usnesení č. 285 bylo schváleno V 19:16 odešel Ing. Milan Kubíček 15. Rekonstrukce školní kůlny Předsedající seznámil zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova s cenovou nabídkou Jaroslava Hansla, Olšany č.p. 327, Olšany u Prostějova na rekonstrukci dřevěné školní kůlny za tělocvičnou. Zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova schvaluje rekonstrukci dřevěné školní kůlny za tělocvičnou firmou Jaroslav Hansl, Olšany č.p. 327, Olšany u Prostějova, za cenu ,- Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 286 bylo schváleno V 19:25 přišel Ing. Milan Kubíček 16. Schválení účasti Obce na elektronické dražbě Starosta seznámil zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova s možností účasti zástupce obce na elektronických dražbách nemovitostí na území Obce Olšany u Prostějova, zejména o elektronické dražbě spoluvlastnického podílu ideální 1/13 pozemku parc.č. 154/1 v k.ú. Hablov konané od 13:00, elektronické dražbě spoluvlastnického podílu ideální 1/13 pozemku parc.č. 154/1 v k.ú. Hablov konané od 14:00. Navrhovaná maximální hranice pro příhoz obce je stanovena na ,- Kč. Ing. Milan Kubíček podal protinávrh s maximální hranicí pro příhoz 20,- Kč/m2. Předsedající dal hlasovat o protinávrhu. ZO schvaluje účast zástupce obce na elektronické dražbě spoluvlastnického podílu ideální 1/13 pozemku parc.č. 154/1 v k.ú. Hablov konané od 13:00 s maximální hranicí pro příhoz obce 20,- Kč/m2.

6 Výsledek hlasování: Pro: 2 Proti: 7 Zdrželi se: 1 Usnesení č. 287 nebylo schváleno ZO schvaluje účast zástupce obce na elektronické dražbě spoluvlastnického podílu ideální 1/13 pozemku parc.č. 154/1 v k.ú. Hablov konané od 13:00 s maximální hranicí pro příhoz obce ,- Kč. Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 2 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 288 bylo schváleno ZO schvaluje účast zástupce obce na elektronické dražbě spoluvlastnického podílu ideální 1/13 pozemku parc.č. 154/1 v k.ú. Hablov konané od 14:00 s maximální hranicí pro příhoz obce ,- Kč. Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 2 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 289 bylo schváleno Dále starosta seznámil zastupitelstvo obce s reálnou možností provedení exekučního prodeje pozemku parc.č. 528/24 v k.ú. Olšany u Prostějova v majetku Jana a Andrei Makowskích, Přichystalova 113/71b, Olomouc Nový Svět dražbou. Výstavba rodinného domu na tomto pozemku je podmínkou poskytnuté dotace obci Olšany u Prostějova na realizaci technické infrastruktury v lokalitě Za farou. Obec má na zmíněný pozemek v katastru nemovitostí vyznačeno předkupní právo, které však bude moci být realizováno pouze v případě účasti obce na případné dražbě. Zároveň oznámil starosta, že smluvní pokuta ,- za nerealizování stavby rodinného domu na zmíněném pozemku, která je zakotvena v kupní smlouvě na zmíněný pozemek mezi obcí Olšany u Prostějova jako prodávajícím a manžely Makowskími jako kupujícím se nepřenáší na nového vydražitele. ZO schvaluje účast zástupce obce na případné dražbě pozemku parc.č. 528/24 v k.ú. Olšany u Prostějova s maximální hranicí pro příhoz obce ,- Kč. Usnesení č. 290 bylo schváleno 17. Rozpočtové změny Zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 3 pro rok Příjmy Výdaje Financování ,75 Kč ,00 Kč ,25 Kč ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 pro rok 2014 dle přílohy Usnesení č. 291 bylo schváleno 18. Výpověď smluv o nájmu půdy Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nutností podání výpovědi ze smluv o nájmu půdy mezi obcí Olšany u Prostějova jako pronajímatelem a zemědělskými subjekty v obci jako nájemci z důvodu plánovaných výsadeb stromů v rámci dotačních titulů Revitalizace krajinného rámce. ZO schvaluje výpověď smlouvy o nájmu ze dne mezi obcí Olšany u Prostějova, Olšany č.p. 50, Olšany u Prostějova jako pronajímatelem a Zemědělským družstvem Olšany Hablov, Olšany č.p. 17, Olšany u Prostějova IČ jako nájemcem, ve výpovědní

7 lhůtě, u pozemků parc.č. 467/2, 642/18, 883, 886, 891, 897, 909, 919, 888 o celkové výměře m2 a u částí pozemků parc.č. 304, 305/1, 899 o celkové výměře stanovené na základě zaměření skutečně provedené výsadby. Usnesení č. 292 bylo schváleno ZO schvaluje výpověď smlouvy o nájmu ze dne mezi obcí Olšany u Prostějova, Olšany č.p. 50, Olšany u Prostějova jako pronajímatelem a Ivo Kubíčkem, Olšany č.p. 33, Olšany u Prostějova IČ jako nájemcem, ve výpovědní lhůtě, u pozemku parc.č. 674 o celkové výměře 7896 m2. Usnesení č. 293 bylo schváleno ZO schvaluje výpověď smlouvy o nájmu ze dne mezi obcí Olšany u Prostějova, Olšany č.p. 50, Olšany u Prostějova jako pronajímatelem a soukromým zemědělcem Ing. Františkem Sekaninou, Žerůvky č.p. 1, Bystročice IČ jako nájemcem, ve výpovědní lhůtě u části pozemku parc.č. 305/2 o celkové výměře stanovené na základě zaměření skutečně provedené výsadby. Usnesení č. 294 bylo schváleno 19. Různé - - Mgr. Alena Kvapilová vznesla dotaz, jak se bude postupovat při nápravě špatného odtékání vody ze silnice na Hablově, kde se tak při deštích vytváření louže. Starosta odpověděl, že na problém již 2x upozorňoval majitele komunikace prostřednictvím správy silnic Olomouckého kraje. Svou žádost o nápravu bude znovu urgovat. - - Ing. Milan Kubíček vznesl dotaz, proč se spravuje hospodářská budova na faře a proč v projektu na územní řízení nemá budova DPS sedlovou střechu, čímž je tento projekt v rozporu s územním plánem obce Olšany u Prostějova. Starosta odpověděl, že projekt na rekonstrukci a adaptaci hospodářských budov ve farním areálu nechala obec zpracovat v roce 2009 za minulého starostu, kterým byl právě Ing. Kubíček, a že je tak s tímto projektem určitě obeznámen. Důvodem opravy je nevyhovující technický stav těchto památkově chráněných budov, z nichž jedna je ve spoluvlastnictví obce. Zpracováním projektové dokumentace pro stavbu domova s pečovatelskou službou (DPS) v rozsahu pro územní řízení byl pověřen Atelier Bonmot s Ing. Arch. Staškem Žeravou, který v průběhu zpracovávání návrhu projednal tvar a hmotové řešení stavby se zástupci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci. Ti v následném územním řízení vydali souhlasné závazné stanovisko. Souhlasné stanovisko se stavbou navrženého tvaru vydal i stavební úřad města Prostějova, oddělení územního plánování. V současnosti má stavba vydané územní rozhodnutí s nabytou právní mocí a připravuje se výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení, ve které se ještě mohou projevit některé dílčí změny ve tvaru objektu. - - Ing. Pavel Góra vznesl dotaz jaký je časový předpoklad realizace rekonstrukce dálničních mostů u Olšan a jak bude řešena doprava a obslužnost Hablova při těchto rekonstrukcích. Starosta odpověděl, že v letošním roce probíhá oprava ½ dálničního mostu ve směru na Žerůvky. Druhá polovina mostu bude opravována v roce V současnosti probíhají práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení na stavbu Rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky u Olšan u Prostějova tzn. dálničního mostu ve směru na Hablov, jehož rekonstrukce se plánuje na rok Vedení objízdných tras a realizace případné provizorní lávky pro pěší z Hablova bude řešeno v rámci přípravných prací před realizací stavby. Předsedající ukončil zasedání v 20:24 hod Zápis byl vyhotoven dne: Zápis vyhotovil: Jan Spurný

8 ověřovatel zápisu Mgr. Alena Kvapilová ověřovatel zápisu Pavel Fanta starosta RNDr.Milan Elfmark místostarosta Ing. Jan Spurný

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 17. června 2014 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 17. června 2014 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 17. června 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin Přítomní: Milan

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 30. října 2018 od 18 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 30. října 2018 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 30. října 2018 od 18 hodin Přítomní:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Olšany u Prostějova konaného dne 15.prosince 2016 od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Olšany u Prostějova konaného dne 15.prosince 2016 od 18,00 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Olšany u Prostějova konaného dne 15.prosince 2016 od 18,00 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Olšany u Prostějova konaného dne 28. dubna 2016 od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Olšany u Prostějova konaného dne 28. dubna 2016 od 18,00 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Olšany u Prostějova konaného dne 28. dubna 2016 od 18,00 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. 1 Obec Skalice Zastupitelstvo obce Skalice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 27. listopadu 2014 od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 27. listopadu 2014 od 18,00 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 27. listopadu 2014 od 18,00 hodin Přítomní: Milan

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Škvořetice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.ledna 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.ledna 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.4/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.ledna 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

Z á P is. v restauraci v Libkově.

Z á P is. v restauraci v Libkově. Obec Libkov 34506 Kdyně Z á P is ze zasedání zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 28.12.2015 v 19:00 hodin v restauraci v Libkově. Přítomni: Bc. Černý Vladimír, Pf1anzer Jan, Černá Barbora, Tauscherová

Více

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015.

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele, hosta Ing. Libora Stejskala, který vykonává stavební

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE Konaného dne 11. listopadu 2010 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Třebovice

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. června 2015 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová, Libor Lysák,

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 23.10. 2012, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová, Ing. Petr Kollert,

Více

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne 8. 11. 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedáni Zastupitelstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 438 / 2014 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka

Více

Zápis č. 01/2011. z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 01. 02. 2011 v 18 hod. v zasedacím sále OÚ v Želetava

Zápis č. 01/2011. z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 01. 02. 2011 v 18 hod. v zasedacím sále OÚ v Želetava Zápis č. 01/2011 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 01. 02. 2011 v 18 hod. v zasedacím sále OÚ v Želetava Přítomni: 14 členů ZO dle prezenční listiny Omluveni: Jaroslav Janíček Předsedající:

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Obec Břehy Zastupitelstvo obce Břehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva Všichni

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-03/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov Předsedající, starosta

Více

20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

ZÁPIS z druhého zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 10.12.2010.

ZÁPIS z druhého zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 10.12.2010. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS z druhého zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 10.12.2010. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19.00 hodin. Přítomni: Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 09.12. 2015 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý, Iveta Kašparová, Drahuše

Více

Zápis číslo 18 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 27.10.2009

Zápis číslo 18 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 27.10.2009 Zápis číslo 18 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 27.10.2009 Přítomni : Antonín Doležal, Mgr. František Thüringer, Alena Tesařová, František Jindrák, Václav Pecha, Luděk Plucar, Ludmila Bártů, Ing.

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni:

Více

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 3.9.2007 Přítomno: 14 členů zastupitelstva, omluvena p. Tučková

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Libchyně (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 Přítomni: Šulcková, Koudela,

Více

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 20.8.2015 od 19:00 hodin OBEC VOLEČ, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015 Zúčastnění členové ZO: Omluveni: Hosté na jednání: Jan Kreuz, Jaromír Steinberger, Petr

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Z6 04/2010 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1) Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Medlánky,

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2015

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2015 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 8.6.2015 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 8 členů

Více

Zápis ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 8. července 2015.

Zápis ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 8. července 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 01.06.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 01.06.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 01.06.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 01.06.2011 1. Zřízení příspěvkové organizace MŠ Přezletice 2. Schválení zřizovací

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Václav Štarman, Ing. Vladimír Pavliš Přítomni: Ing. Josef Racek, Mgr. Dana Urbánková, Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 25. 11. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 8/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 25. 11. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 8/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 25. 11. 2010 od 18:30 hod v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé: Stanislav Vokurka, Milana Mišůnová

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010-2014

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010-2014 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010 2014 ze dne 9.11. 2011 Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina): Ing. Tomáš Slavík, Mgr. Jaroslava Slavíková, Marek Pišl, MUDr.

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 25.3.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016 dne 12.2.2016

ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016 dne 12.2.2016 ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016 dne 12.2.2016 Zahájení: Starosta přivítal zastupitele i přítomné na zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně svoláno a oznámeno vč. programu

Více

Zápis ze 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 11.6.2009

Zápis ze 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 11.6.2009 Zápis ze 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 11.6.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

~is z veřejného jednání za Uherce ze dne 20. 11. 2013

~is z veřejného jednání za Uherce ze dne 20. 11. 2013 ,, ~is z veřejného jednání za Uherce ze dne 20. 11. 2013 konaného od 18.00 hodin na becním úřadě Úherce Přítomni: Blažek, Mgr. Hošková, Ing.Urbášková, Fořt, M.MatollŠek, A.Matoušek mluveni: M.Pavlíček

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 17.12.2014

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 17.12.2014 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 17.12.2014 Zúčastnění členové ZO: Omluveni: Hosté na jednání: Jan Kreuz, Jaromír Steinberger, Petr

Více

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Začátek: ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Počet členů ZO: 15 Přítomni: Omluveni: Program : 18, 00 hod. Korejs, Pešek, Roušal, Vaněk, Duda, Horažďovský, Suková,

Více

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, Jaroslav Kopal,

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 19, které se konalo dne 8.9.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 19, které se konalo dne 8.9.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 19, které se konalo dne 8.9.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, doc.phdr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Počet listů dokumentu: 15 Počet příloh: 10 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Přítomni 5. září 2011

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod.

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Program : 1) Úvod 2) Složení slibu zastupitelstva městyse 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Schválení programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Olšany u Prostějova konaného dne 8. září 2016 od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Olšany u Prostějova konaného dne 8. září 2016 od 18,00 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Olšany u Prostějova konaného dne 8. září 2016 od 18,00 hodin Přítomní: Milan Elfmark, Jan

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13 Přítomni: Ing. Koněvalík R., Cetkovský F., Mgr. Vláčil V., Hanzelová

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 8/2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, Pavla Černá, František

Více

Následně dochází tedy k přečíslování bodů v programu zasedání č. 6/2015. Bod 12a) se vypouští Pro: : 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Následně dochází tedy k přečíslování bodů v programu zasedání č. 6/2015. Bod 12a) se vypouští Pro: : 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 26. 5. 2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 6/2015 Č.j. : 1009 / 2015 / 1 Přítomni: Daniela Javorčeková,

Více

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:10 František Bouček,

Více

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více