INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC V TOMTO ČÍSLE: Stavba kanalizace v MČ Brno-Starý Lískovec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC V TOMTO ČÍSLE: Stavba kanalizace v MČ Brno-Starý Lískovec"

Transkript

1 starolískovecký zpravodaj ÚNOR 2011 ROČNÍK 19 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Sčítání lidu krok za krokem V TOMTO ČÍSLE: Vážení spoluobčané, není tomu tak dávno, co naši městskou část postihla nepříjemná živelná pohroma, která významně ovlivnila kulturní a sportovní život. Jistě jste poznali, že na mysli mám nešťastný požár sokolovny na Máchalově ulici. Uvědomujeme si plně, jak moc nám momentálně funkční sokolovna chybí, a jsme připravení jakýmkoliv způsobem pomoci s nápravou situace. Věc má ale jeden háček. K tomu, abychom my a Magistrát města Brna mohli konat, potřebujeme impuls. Impuls v podobě jakékoliv zprávy o situaci, v podobě výkazu škod, v podobě expertního posudku pojišťovny. Bohužel, kromě několika mediálních proklamací, nám ani MMB zatím vlastník sokolovny nepředložil nic potřebného. Proto máme svázané ruce. Je nám samozřejmě líto, že někdo tohoto stavu využívá pro naše obviňováni z laxnosti, z toho, že nám je situace lhostejná. Tak to totiž vůbec není. Opravdu máme nejvyšší snahu problém řešit, ale bohužel u sa motného vlastníka tuto snahu zatím nevidíme. Chtěl bych proto i touto cestou apelovat na příslušné osoby, protože pokud onen impuls od nich vzejde, jsem přesvědčen o tom, že jsme schopni pomoci s opětovným oživením kulturního života naší městské části, ke které funkční sokolovna neodmyslitelně patří. 1) Blíží se první návštěva komisaře. Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března ) Jak poznám sčítacího komisaře? Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. 3) Komisaři roznáší formuláře. Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně). Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami: Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní) Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden) Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů) Pokračování na str. 3 Stavba kanalizace v MČ Brno-Starý Lískovec Stavba kanalizace v MČ Brno-Starý Lískovec / str. 1, 2 Sčítání lidu krok za krokem / str. 1, 3 Starý Lískovec hodně prokoukl... / str. 4 ZŠ Labská přeborník kraje ve florbale / str. 5 Okénko do farnosti / str. 6 Tipy na výlet: Údolí Bobravy / str. 7 Zprávy z radnice / str. 8 Studio dramatické výchovy Labyrint / str. 9 Starolískovecké mladé hody 2011 / str. 10 Po několika letech příprav na stavbu kanalizace schválilo Zastupitelstvo města Brna financování a zahájení této rozsáhlé stavby, která začne již v březnu 2011 a v nejbližších dvou letech se přímo dotkne každodenního života v naší městské části. V tomto vydání Starolískoveckého zpravodaje Vám přinášíme aktuální informace o stavbě, jejím účelu, plánovaném průběhu i o potřebě spolupráce majitelů nemovitostí v ulicích, na kterých se stavba dosud chybějící kanalizace uskuteční. Základní údaje o stavbě název stavby: Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno-Starý Lískovec. investor stavby: Statutární město Brno technický zástupce investora: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zhotovitel stavby: sdružení firem s názvem Sdružení Lískovec utvořené brněnskými firmami D.I.S.,spol.s r.o. a Inženýrské stavby Brno,spol. s r.o. cena stavby: 270 mil. Kč (včetně DPH) stavba je celá hrazena z rozpočtu města Brna, není spolufinancována z dalších zdrojů ( Evropská unie, ČR) smluvní termín stavby: prosinec 2010 srpen 2013 zahájení stavebních prací: po jednotlivých etapách, od března 2011 rozdělení stavby na etapy: I. etapa: ulice Kroupova, Příčky (část), Máchalova, Klobásova, Čermákova (část od Klobásové po Leskavu) zahájení od března 2011 Váš starosta II. etapa: ulice Točná, Martina Ševčíka, Pšikalova, Šoustalova (část od Pšikalové po Vladan Krásný Čermákovu), Čermákova (zbývající část od Leskavy po M. Ševčíka) zahájení od března 2011 III.etapa: ulice Příčky, Hermannova, Svah, Šoustalova (zbývající část) zahájení od února 2012 Uzávěrka příštího čísla je Pokračování na str. 2

2 starolískovecký zpravodaj únor 2011 Stavba kanalizace v MČ Brno-Starý Lískovec Dokončení ze str. 1 Obsah stavby Základním cílem stavby je dokončit výstavbu kanalizačního systému ve všech zbývajících ulicích, kde kanalizace dosud chybí, nebo byla kdysi vybudována jako dešťová a proto je napojena přímo do říčky Leskavy. Vybudováním dvou samostatných kanalizačních potrubí v ulici (zvlášť pro splaškové vody a zvlášť pro dešťové vody z komunikací a přilehlých nemovitostí) budou vytvořeny podmínky pro to, aby všechny splaškové vody byly odváděny kanalizací až do městské čistírny odpadních vod v Modřicích a neznečisťovaly tok Leskavy při každém sebemenším dešti. Současně s budováním kanalizace bude v jednotlivých ulicích provedena výměna vodovodních řadů (tam, kde to stáří potrubí vyžaduje) a potřebné přeložky podzemních sítí. Na náklady stavby bude provedena také výstavba či výměna té části kanalizačních a vodovodních přípojek ke všem stávajícím nemovitostem (domům), která se nachází na veřejném prostranství (zjednodušeně venku před plotem nebo před domem ). Na majitelích jednotlivých domů pak je úkol provést rozdělení splaškových a dešťových vod v nemovitosti a zajistit jejich správné zaústění do stavbou připravených splaškových a dešťových kanalizačních přípojek před domem. Ke stavbě kanalizace se přidal i další spolupracující investor JMP Net, spol. s r.o. (provozovatel distribuční soustavy), který provede rekonstrukci plynárenských zařízení ve všech dotčených ulicích. Součástí této stavby je změna dnešního nízkotlakého rozvodu plynu na středotlaký rozvod, včetně nutných úprav plynovodních přípojek až k napojeným nemovitostem nebo místu, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu a plynoměr. Rekonstrukce plynovodu navíc zasáhne i do dalších ulic, kde kanalizace byla již vybudována v minulých letech a nejsou proto zahrnuty do nyní zahajované stavby. Výkopy pro plynovod v ulicích Klobásova, Malešovská, Malostranská, Točná, Čermákova slepá část budou ale jenom místní a plošně omezené, a po jejich skončení bude vozovka ihned zpětně opravena na náklady stavby plynovodu. Po skončení výkopů v jednotlivých ulicích bude postupně následovat komplexní obnova komunikací, včetně vybudování parkovacích stání a chodníků opět jako součást finančně zajištěné stavby. Technické řešení staveb kanalizace, vodovodu, plynovodu a komunikací v jednotlivých ulicích je vzájemně zkoordinováno. Postup prací a rozdělení ulic do jednotlivých etap vycházejí z technických podmínek stavby kanalizace a plynovodu, hlavně ale z nutnosti provést krok po kroku přechod na středotlaký rozvod plynu postupně, v na sebe navazujících ulicích bez toho, že by došlo k omezení zákazníků a zásobování jejich nemovitostí plynem. Stavby byly řádně projednány v územním i stavebním řízení, vydaná stavební povolení jsou platná, podmínky pro dopravní uzavírky a zvláštní užívání komunikací pro stavební práce projedná zhotovitel stavby s příslušným odborem úřadu MČ. Potřeba spolupráce vlastníků nemovitostí Stavba je svým rozsahem a tím i vlivem na život místní části výjimečná. Výsledkem stavby bude možnost řádného napojení všech nemovitostí na kanalizaci provázené částečným zlepšením čistoty vody v Leskavě (i když Leskava nebude zcela čistá až do doby, než dojde k dobudování kanalizace ve velké části Bosonoh, kde dosud chybí). Doprovodným efektem pak budou komplexně zrekonstruované ulice včetně vyměněných podzemních sítí, ve kterých by na mnoho dalších let mělo být zajištěno jejich nerušené užívání, bez potřeby výkopů a omezení při opravách poruch a havárií. Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí, že v souladu s platnou vyhláškou města Brna nebude v nejbližších osmi letech (od skončení stavby a vybudování nových komunikací) možno povolit provádění jakýchkoliv výkopových prací ve vozovce či chodnících. Proto je velmi důležité, aby všechny další nutné výkopy v ulici byly provedeny dříve, než začnou práci na rekonstrukci komunikace. Od zahájení výkopových prací pro kanalizaci v každé ulici proto zbývá na všechny práce dalších investorů jen doba cca 12 měsíců. vlastníci stávajících nemovitostí (domů): Na náklady stavby města Brna budou pro napojení všech dnes existujících domů připraveny kanalizační přípojky a provedena výměna starých vodovodních přípojek, stavba rekonstrukce plynovodu provede výměny plynovodních přípojek, tam kde je to potřeba. Současně je nezbytné, aby vlastníci domů včas uskutečnili na svém pozemku potřebné rozdělení odpadních vod na dešťové a splaškové vody a zajistili jejich správné napojení do připravených dvou kanalizačních přípojek. Vlastníci nemovitostí (domů) bez dnešního napojení na vodovod a plynovod Pokud stávající dům není dosud napojen na vodovod a plynovod, a vlastník domu má zájem o napojení, musí jednat rychle, protože po dalších 8 let bude platit zákaz výkopových prací v nových komunikacích!. O podmínkách napojení a správném postupu při projednání a povolení stavby vodovodních přípojek se můžete informovat na stavebním úřadě Starý Lískovec nebo u provozovatele vodovodu (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.) Stavbu nové vodovodní přípojky hradí vlastník nemovitosti. Informace o možnosti připojení k distribuční soustavě plynu obdržíte telefonicky na Nonstop zákaznické lince tel.: nebo prostřednictvím Internetu na adrese: Stavba nové plynovodní přípojky by se mohla stát součástí rekonstrukce distribuční soustavy a byla by hrazena investorem JMP Net, s.r.o. v rámci plánované rekonstrukce. vlastníci (pozemků), kteří teprve plánují stavbu domu Vlastníci pozemků, kteří teprve plánují či připravují výstavbu domu na svém pozemku v daných ulicích, si mohou nechat v předstihu postavit přípojky na kanalizaci a vodovod pro svůj budoucí dům. Kvalifikovaný projektant musí zpracovat jednoduchou projektovou dokumentaci, kterou projedná s provozovatelem kanalizace a vodovodu a stanoví omezující podmínky pro napojení na veřejné rozvody (povolené množství odtékající odpadní a dešťové vody z nemovitosti, potřebu dodávaného množství pitné vody, atd.). Zároveň záměr projedná i s dalšími dotčenými účastníky územního řízení. Stavební úřad projekt a doklady přezkoumá a po splnění všech zákonných podmínek vydá územní souhlas pro stavbu přípojek. Stavbu nových přípojek hradí majitel nemovitosti, všechny výkopové práce na veřejném pozemku musí být ukončeny do doby zahájení prací na rekonstrukci komunikace. Postup pro výstavbu plynovodní přípojky je obdobný, přesné podmínky je nutno projednat s dodavatelem plynu. Další podrobnější a konkrétní informace o stavbě Všem vlastníkům nemovitostí na ulicích dotčených stavbou pošle zástupce investora stavby začátkem března informační dopis s dalšími podrobnějšími informacemi a zejména s telefonickými kontakty na odpovědné pracovníky zhotovitele stavby a technického dozoru stavby. Zástupce investora stavby ve spolupráci s radnicí MČ Starý Lískovec uspořádá informační schůzku pro všechny zájemce o seznámení s řešením a plánovaným postupem stavby. Tato schůzka se uskuteční ve středu 9. března 2011 od hod. v tělocvičně základní školy, Elišky Přemyslovny 10. O průběhu stavby a případných aktualitách Vás samozřejmě budeme průběžně informovat i ve Starolískoveckém zpravodaji. Závěr Zahajovaná stavba se přímo dotkne nejenom obyvatel bydlících v rekonstruovaných ulicích, ale prakticky celé naší místní části. Stavební činnost přinese dopravní uzavírky, způsobí dočasné omezení v užívání ulic, přechodné zvýšení prašnosti i hluku, stejně jako složitější příjezd a přístup k jednotlivým nemovitostem. Zhotovitel stavby bude po dobu stavby pod trvalým dohledem stavebního dozoru i příslušných odborů magistrátu a Úřadu místní části. Všichni účastníci stavby se budou snažit maximálně snížit omezení na nutný rozsah, případné vzniklé problémy budou řešit operativně. Radnice MČ společně s investory a dodavateli staveb přesto žádá občany o pochopení a toleranci nutných omezení, která jsou s tak rozsáhlou stavbou spojena. Děkujeme za pochopení. Ing. Miroslav Martínek Brněnské vodárny a kanalizace,a.s., Ing. Boris Vyskočil, JMP Net, s.r.o. vedoucí rozvoje a obnovy DS 2 strana

3 Sčítání lidu krok za krokem Dokončení ze str. 1 Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu. Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře. Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: 1) On-line vyplnění a odeslání na internetu 2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout) 3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí) Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže. Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština). 2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma? Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku a domluvit si jiný čas návštěvy. Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu. 3) Rozhodný okamžik Tím je půlnoc z 25. na 26. března Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést. Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů. 4) Sběr vyplněných formulářů Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna a) Vyplnění formulářů on-line Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line. Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny. Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro online vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu. b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte. Může se stát, že se cokoliv ve vašem pro- gramu změnilo a nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku , kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb. Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P. O. Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce. 5) Když budete potřebovat pomoc Telefon: bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně 8 22 hod. od 26. února do 20. dubna 2011). Web: Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní. Ondřej Kubala tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Předvánoční výlet žáků z Elišky do Vídně Stalo se na naší škole již tradicí, že v předvánočním čase jedeme načerpat sváteční atmosféru k našim sousedům do rakouského hlavního města. Letos jme odjeli Naše první zastávka směřovala do krásného podmořského světa Haus des Meeres, kde jsme se zajímavým komentářem paní průvodkyně obdivovali, jaká překvapení a různorodosti se skrývají pod mořskou hladinou. Naši žáci se oproti jiným výpravám chovali velmi ukázněně a pozorně a odnesli si z tohoto místa plno krásných zážitků. Prohlédli jsme si i vánoční trhy před vídeňskou radnicí a centrum města. Celý den byla poměrně velká zima, a proto jsme se všichni těšili na závěrečné koupání v termálních pramenech v Laa. Krásně jsme si odpočinuli a naladili se na přicházející svátky. Za všechny pracovníky i žáky ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny Margita Kotásková 66. ročník mezinárodního závodu ČPP Běh Lužánkami 2011 V sobotu 26. března 2011 se v městském parku Lužánky od 9.30h uskuteční brněnský běžecký závod BĚH LUŽÁNKAMI, jehož tradice sahá až do I. poloviny minulého století. V loňském jubilejním ročníku se na start postavilo celkem 370 běžkyň a běžců z devíti zemí světa v 18 věkových kategorií. Hlavní závod v běhu mužů vytrvalců na 8000 metrů vyhrál polský vytrvalec Jakub Burghardt za 23:19 před maďarskými mílaři Miklós Táborem (24:07) a László Tóthem (24:08). Kvalitně obsazené pole elitního závodu se očekává i letos. Traťový rekord má hodnotu 23:03 a drží ho dnes již trojnásobný vítěz Burghardt z roku 2008., říká ředitel závodu Ing. Karel Walter. Letošní 66. ročník bude tradičně měřen elektročasomírou s čipovým systémem. Závod je určen především výkonnostním běžcům, zúčastnit se však může každý bez rozdílu věku a výkonnosti. Zveme závodníky a diváky, aby pomohli vytvořit správnou atmosféru lužáneckého běhu. říká Walter. Závod se uskuteční převážně na asfaltovém povrchu za každého počasí, tradiční zázemí bude vytvořeno v SVČ Lužánky. Tradiční brněnský závod pořádá atletický klub AC TRACK & FIELD Brno ve spolupráci s Agenturou Walter. Oficiální webové stránky závodu naleznete na jsou zde aktuální informace, výsledky, fotografie či informace o historii běhu. Ing. Karel Walter, ředitel Běhu Lužánkami tel.: strana 3

4 starolískovecký zpravodaj únor 2011 Starý Lískovec hodně prokoukl, libuje si profesor Miloslav Jůzl Život zasvětil tomu, aby šířil dál moudrost, získanou na akademické půdě. Ač je původem ze Zlína, Starý Lískovec mu přirostl za dlouhá léta k srdci, stejně jako celé Brno. V následujícím rozhovoru vzpomíná, bilancuje, ale hlavně šíří okolo sebe pohodu a nadhled. Seznamte se s panem profesorem PhDr. Miloslavem Jůzlem, PhD., toho času vedoucím katedry pedagogiky na Institutu mezioborových studií v Brně. Roky bydlíte ve Starém Lískovci, jste místním rodákem? Nikoliv, narodil jsem se na okraji Zlína, konkrétně v Prštném, kde jsem vyrůstal až do svých dvaceti let. Tedy předpokládám až do doby, než jste začal studovat vysokou školu. Dá se to tak říci. Než jsem se dostal na filozofickou fakultu v Brně, prošel jsem nultým ročníkem, po absolvování přišlo ještě studium v Praze na Karlově univerzitě, doktoráty, dohromady nějakých patnáct let. Dal jsem si takové vysokoškolské kolečko (úsměv). Zápis do 1. tříd na ZŠ labská Ve dnech a proběhl zápis do 1. tříd. K zápisu se dostavilo 63 dětí. Někteří rodiče ještě zvažují odklad školní docházky o jeden rok. Přesto se chystáme otevřít tři třídy po 18-19ti žácích. V případě Vašeho dodatečného zájmu o naši školu nás kontaktujte. Rodiče přivítali nabídku zúčastnit se edukativních skupin pořádaných naší školou. Tyto přípravné skupinky budou probíhat od 22. března 2011 v deseti lekcích. Výuka anglického jazyka od 1. třídy bude probíhat podle projektu z evropských fondů. Prvním zapsaným žákem se stala Eliška z MŠ Labské. Od ředitele školy převzala drobný dárek. 4 strana Mgr. Alena Svobodová zástupkyně ředitele A jakou cestou jste se vydal po dokončení studia? Po vojně, kterou jsem absolvoval v Písku, jsem nastoupil jako pedagog na střední resortní školu pro policisty, učil jsem pak i na dalších institutech, jako byla například Střední škola sboru nápravné výchovy. V podstatě jsem se dlouho držel státní správy, respektive ona se dlouho držela mě. Byl jsem i u založení několika škol, v Kroměříži, pak ve Stráži pod Ralskem, kterou jsem také 11 let řídil. V závěru své služební kariéry jsem v hodnosti plukovníka vedl kabinet generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. V současnosti pracujete na Institutu mezioborových studií, tam jste se dostal kdy? Spolupracoval jsem s ním od roku 1994, kdy byl institut založen, pak už jsem cítil, že 31 let služby je hodně, přestával jsem být ve formě a přešel na institut natrvalo. Kdy vás konkrétně osud zavál do Starého Lískovce? Dostal jsem na Kyjevské ulici přidělený byt, to bylo v roce A už jsem tu zůstal. Takže jste se stal pozorovatelem změn, kterými čtvrť za desetiletí procházela. Jak je hod notíte? Změn bylo hodně, poslední dobou jsou k lepšímu, prokouklo to tu. Domy dostaly alespoň nový kabát, přibylo hřiště, teď nově se vylepšil prostor u polikliniky. Mrzí mě snad jen potok Leskava. Kdysi jsem se sám snažil něco pro ni udělat, ještě s kolegou jsme ji čistili snad měsíc, ale byla to sisyfovská práce. Z Lískovce to na Veveří, kde pracujete, není úplně blízko. Jak dojíždíte? Za svůj život jsem se najezdil autem hodně po celé republice, takže teď dávám přednost městské hromadné dopravě. A nijak mi to nevadí, naopak. Rád se i projdu pěšky. Přejděme nyní právě k vaší současné práci. Jak byste jí čtenářům přiblížil? Náš Institut je jakýmsi partnerem zlínské univerzity Tomáše Bati. V podstatě se dá říci, že s nimi jakožto nezisková organizace máme dohodu o spolupráci a vyučujeme jejich studenty kombinovaného programu specializaci v pedagogice, obor sociální pedagogika, jinak řečeno takzvané dálkaře. Většinou z Brna a z Jižní Moravy, ale měli jsme tu například v minulosti i studenty z Ostrova na Karlovarsku nebo ze Sokolova. Studenti vám prý říkají Taťka Jůzl, je to pravda? Vida, to ani nevím (smích). Možná to je tím, že mám vlastně na starosti katedru pedagogiky, se studenty často řešíme různé problémy a razím teorii, že se mají vždycky ozvat, když je něco trápí, protože každý problém se dá nějak vyřešit a není třeba se toho bát. Celkově jsem navíc mezi studenty rád, on ten mladý kolektiv člověka také omlazuje. A i vzpomínky na studentský život jsou krásné. Užívat bychom si samozřejmě měli každé etapy života, ale tato patří asi u drtivé většiny k nejhezčím. Předpokládám, že vám pedagogická činnost nadále zabere hodně času. Jak nejraději trávíte ten zbylý? Chalupařím, máme u Zlína chaloupku a to člověka pohltí. Po dálnici se dá dojet až do Otrokovic, takže tam jsme za chvilku, a velkou část volného času trávíme tam. To vám skoro závidím, my jezdíme až do Pošumaví. Vidíte, a to taky musí být krásné. Tam jsem se vždycky chtěl dostat, na nějakou školu. Vím, že je tam asi trochu tvrdší život, ale musí tam být krásně. Poznal jsem Šumavu alespoň jako turista, když jsme sjížděli Otavu či Vltavu, to byl nádherný zážitek. To věřím. Jaká je pro vás ideální představa dovolené? Na chalupě? Ano, tam mi nechybí nic, ještě až se nám povede udělat bazén (úsměv). Máme tu i psa, fenku maďarského ohaře, takže to nemá chybu. V Brně by se asi utrápila, tady má velkou zahradu a spoustu volnosti. Nábor nových členů Basketbalový tým mužů Sokol Starý Lískovec vyhlašuje nábor nových členů. Tým shání čtyři nové hráče od patnácti let výše, minimálně mírně pokročilé. Aktuálně hraje Městský přebor II v tělocvičně ZŠ Bosonožská, tréninky a zápasy jsou v pondělí od Předpokládám, že k chalupaření patří i dobrá knížka, případně další volnočasové záliby. Čtu rád, to je pravda. V současnosti mám rozečtené dvě knihy, střídám je podle nálady. Jedna je od Viewegha, druhá o historii psů. Ne o historii jejich domestikace, ale o tom, jak psi v minulosti ovlivnili významné momenty dějin. Rád si zahraji na housle s naší bývalou kapelou, to taky patří k pohodě, i když teď bohužel prožíváme trochu smutnější období, jeden z nás zemřel. A pak se rád podívám na hokej. Na Zlín i na Brno. Hokej? Aktivně, nebo u televize? Jen u televize, na to, abych šel na stadion, už jsem moc starý (smích). Už bych ty fanoušky ani nemusel pochopit. Sleduji i fotbal, tam hlavně ten brněnský, Zbrojovku. Bohužel, kromě zlínského hokeje mi moje kluby moc radosti nedělají, v současné době. Takže se dá říci, že jste brněnský patriot. Ano, to rozhodně. Jak řekl už Hugo Haas, Brno je krásné město. Jako celek i jeho jednotlivé části. Starý Lískovec je hezký, má jen smůlu, že je utěsněný okolím a hodně poznamenaný výstavbou. Kromě již zmíněné Leskavy mne tu mrzí snad jen absence staré, typické a pohodové restaurace. Žabovřesky, na jejichž hranici je sídlo Institutu mezioborových studií jsou také přívětivá čtvrť, a tak by se dalo pokračovat. V restauraci si raději posedíte u vínka, nebo u dobrého piva? Abych se přiznal, raději u toho piva. Vínko si spíše dám v klidu se ženou doma nebo na chalupě. Jakým způsobem si udržujete přehled o dění okolo sebe? Čtu tištěné noviny. Kolikrát pak zjistím, že článek na internetu visel už o den dříve, ale noviny jsou noviny. Sleduji samozřejmě i zprávy, raději třeba ČT24 než Novu. Občas si u toho zanadávám, asi jako každý člověk (úsměv). Díky za rozhovor a ať se nadále daří! Martin Lísal KJM Brno, pobočka Kurská KJM Brno, pobočka Kurská, Starý Lískovec Vás srdečně zve na cestopisné promítání ing. Milana Rozsypala Velké indické dobrodružství v podhůří Himálají v úterý 22. března v hod.

5 Ekotým ZŠ Bosonožská na Rychtě Krásensko Naše škola se zapojila do mezinárodního programu a usiluje o získání titulu Ekoškola. Ve středu jsme využili nabídky školského zařízení Lipka a zúčastnili se výukového programu, který byl zaměřen na seznámení žáků se třemi tématy: 7 kroků k Ekoškole, Odpady a Prostředí školy. Školní Ekotým tvořilo 33 žáků vybraných ze zástupců tříd od 3. do 9. ročníku. Výukový program, který proběhl na pracovišti Lipky Rychta v obci Krásensko byl hrazen z projektu EU. Lektoři rozdělili žáky do 2 skupin podle věku, všichni hravě zvládli zadané úkoly a také se důkladně seznámili s prostředím výukového zařízení. Žáci si odvezli úžasné zážitky, získali nové podněty ke zlepšení prostředí naší školy a ocenili jiné metody výuky v zajímavém prostředí. M. Jenčová (koordinátorka EVVO) ZŠ Labská přeborník kraje ve florbale V minulých letech se stalo téměř pravidlem, že jedním z nejúspěšnějších účastníků mezi starolískoveckými základními školami v soutěžích AŠSK (Asociace školských sportovních klubů) se stává Základní škola Labská. I letos se můžeme pochlubit velmi vydařeným působením v dnes již velice známém florbalovém turnaji základních škol a víceletých gymnázií, nesoucím název podle hlavního partnera této soutěže ORION FLORBAL CUP. Výběr starších žáků naší školy se dokázal prokousat třemi postupovými koly na úrovni města Brna a v konkurenci téměř čtyřiceti ZŠ a víceletých gymnázií skončil na prvním místě. Svojí vybojovanou šancí na účast v Krajském finále Orionu jsme nepohrdli a i zde jsme mezi osmi vítězi jednotlivých okresních kol vybojovali metu nejvyšší a stali se vítězi Krajského finále Orion florbal cupu. Teprve při snaze o nejvyšší možný postup v této soutěži, při kvalifikačním turnaji o finále MČR, ve kterém jsme se střetli s vítězi z Vysočiny a Pardubického kraje, jsme našli přemožitele. I tak myslím, můžeme hovořit o výrazném úspěchu naší školy a můžeme doufat, že se dokážeme v příštích letech prosadit i do poslední fáze turnaje. Mgr. Jan Nizner, učitel ZŠ Labská Moudrost našich předků Únor bílý, pole sílí A co nás čeká potom? Často kolem sebe slýcháme zrnka moudrosti z dávných let. A to v podobě pranostik. Pojďme se nyní podívat na některé z nich. Únor pomalu končí a za dveřmi čeká březen, předzvěst jara. Nicméně asi nejznámější březnovou pranostikou je klasické Březen, za kamna vlezem. Je to také nejpohodlnější. Ovšem pokud se tímto budete řídit, přijdete o kouzlo probouzející se jarní přírody, takže opatrně! Počasí je ještě nestálé, vždyť březnové slunce má krátké ruce. Navíc lépe od hada být uštknut, než v březnu od slunce ohřát (jak vidno, naši předkové měli občas dost radikální názory). Někdy napadne i sníh a to je pak pohroma, neboť sníh v březnu škodí osení i vinné révě. A pokud adventní sníh dočká se marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného. To se nedá nic dělat. Ovšem pokud je v březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato. Březen bez vody zase znamená duben bez trávy. Jinde se zase traduje, že pokud je suchý, znamená to pro stodolu ráj a plné sudy. Tak si vyberte. S jistotou ovšem víme, že pokud na svatého Františka (9. března) zaprší, neurodí se brambory. A když o den později (na den čtyřiceti mučedníků) mrzne, máme se nač těšit mrazy nás neopustí čtyřicet dní. Nicméně to zase prý znamená, že bude úrodný rok. Jak vidno, na všem se dá najít něco pozitivního, toho si byli vědomi i naši předkové. Vážení rodiče, dovolujeme si Vás i vašeho budoucího prvňáčka pozvat dne 7. března v hodin na první schůzku PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY DO ŠKOLY Naše setkávání proběhnou v prostorách školy v 5 lekcích, vždy jednou za 14 dní (tedy , 4. 4., a 2. 5.). Schůzky budou zaměřeny na to, co by mělo vědět a umět dítě před začátkem školní docházky. Děti se seznámí s prostředím školy, překonají počáteční strach z nového prostředí, poznají nové kamarády a rodiče mohou navázat vzájemné kontakty mezi sebou. Přípravě Vašeho dítěte se budou věnovat odbornice v oblasti speciální pedagogiky a logopedie, pomohou Vám lépe se orientovat v požadavcích na školní zralost budoucích prvňáčků. Náplň Praktické přípravy do školy se bude dotýkat: rozvoje sluchového vnímání a fonematického sluchu rozvoje zrakové paměti, pozornosti procvičování jemné a hrubé motoriky rozšiřování slovní zásoby diagnostiky správné výslovnosti rádi poradíme, jak předcházet případným poruchám učení Na všechny děti a rodiče se moc těšíme. Kolektiv zaměstnanců ZŠ Bosonožská strana 5

6 starolískovecký zpravodaj únor 2011 Okénko do farnosti Život je pestrý i v šedi paneláků Když nahlédneme z většího odstupu konkrétní lidi v radostech i starostech na Starý Lískovec, místo našeho jejich životů. Uvědomujeme si, jak života, třeba z letadla, ale stačí důležité je nedat v životě na první určitě jen z dálnice, vidíme nejprve dojem. Ten často zkresluje a uvádí jakousi zvláštní šedou a nevýraznou nás mimo skutečnost. A tak je to hmotu kopce, na kterém se naše často i v příbězích našich životů. městská část nachází. Když se Díváme-li se z dálky, pestrost, radost, však přiblížíme blíž, začnou naše ale i tíhu a starosti neuvidíme. Když oči vnímat v šedi okolních domů se však začneme zamýšlet nad i pestré fasády nově opravených svým životem, nebo když nám druhý domů, vidíme též mnoho zeleně, člověk otevře příběh svého života, stromů a prostoru mezi domy. A když začínáme poznávat taje i hloubku se přiblížíme ještě blížeji, začneme našich životních cest. Vidíme tradice potkávat na cestách a cestičkách rodin i míst, ze kterých pocházíme, IX. Netradiční skautský ples Tak jako každý rok jsme i pro letošek plánovali uspořádat skautský ples. Díky smutné události z přelomu roku, kdy vyhořel sál ve Starém Lískovci, jsme se jako mnoho dalších plesuchtivých dostali do svízelné situace, kde náš ples uspořádat. Díky vstřícnosti dobrovolných hasičů v Bohunicích jsme náš ples mohli v nezměněném termínu uspořádat v sále hasičské zbrojnice na Ukrajinské ulici. Všechny přípravy tak mohly nabrat plné obrátky. Nikdo z nás netušil, jak nové prostředí zapůsobí nejen na pravidelné návštěvníky. V pátek odpoledne se většina členů našeho roverského kmene pustila do příprav na místě samotném a úderem sedmé hodiny byl celý sál i s kapelou Dynamic připraven přijmout první hosty. Hned na úvod jsme mohli shlédnout ukázku nejmladších tanečníků z oddílu Komety Brno. Zatancovali s velkou snahou ukázky polky, waltze či quickstepu. Po několika tanečních sériích přišla na řadu soutěž. Každý soutěžící měl na zádech připevněn balónek a na čele rýsováček, s jehož pomocí měl za úkol co nejvíce balónků propíchnout. Našlo se více než třicet soutěžících napříč celým věkovým spektrem. Před půlnocí byla rozdána velmi bohatá tombola; snad každý návštěvník si domů odnášel alespoň malou drobnost. A mohlo následovat losování vstupenek. Hlavní cena: pobyt v lázních Smrdáky udělal rodině Zvonkových určitě radost. Poukaz do autoškoly od firmy Renocar udělal pro změnu radost mladému výherci. Největší radost ale měli všichni jistě z třetí ceny, kterou vítězka věnovala celému plénu a tak si na vynikající kýtě mohl během zbytku noci pochutnávat celý sál. O půlnoci bylo jako obvykle připraveno půlnoční překvapení tentokrát v režii roverů a rangers: Akvabely. Myslím, že jsme se upřímně pobavili, zvláště když na závěr překvapení vystoupil i člen Pobřežní hlídky, který jako kdyby z oka vypadl hlavnímu představiteli stejnojmenného seriálu. A na závěr už nás čekaly další taneční série zakončené skoro o půl třetí ráno. Další ples je za námi a věřím, že se všech 180 návštěvníků více než dobře v novém prostředí bavilo. Díky všem, kteří nás podpořili, nejen na plese, ať už pomocí nebo dárkem do toboly. Těšíme se se všemi příští rok na výročním X. Netradičním skautském plese nashledanou. David Kolínek vedoucí střediska Názvy ulic ve Starém Lískovci Klobásova ulice Začínáme názvem ulice, kde sídlí Úřad městské části Brno-Starý Lískovec. Klobásova ulice je pojmenovaná po důstojníkovi československé armády Josefu Klobásovi ( ), popraveného pro účast v odboji. Jeho úkolem byla organizace úseku Lískovec pro přípravu celonárodního povstání. Byl zatčen gestapem, vězněn v Brně, ve Vratislavi, na Mírově, Diezu a ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byl popraven. Za první republiky se jmenovala tato ulice Velká Strana, během druhé světové války se používal název německý Grosse Seite. Krátce po osvobození se vrátil český název Velká Strana. Od 25. září 1946 nese tato ulice jméno Klobásova. V Klobásově ulici ve vstupní části vnímáme kořeny našich schopností, darů, silných stránek našeho života i slabostí každého člověka. A zároveň, s určitým tajemstvím vidíme, jak skrze naše rodiny, děti i přátele náš život míří dál, do budoucnosti. Do budoucnosti, do které nahlížíme někdy s nadějí, někdy s mnoha otázkami. Když však žijeme svůj život s otevřenýma očima, poznáváme, jak důležité věci a poklady našich životů vyrůstají ze situací a událostí, které si nekoupíme, protože není kde, takový obchod ještě nebyl a asi nikdy nebude vynalezen. Jak láska, radost, víra, přátelství a podobné dary našich životů jsou nezaplatitelné a trvale hodnotné. Jak nás a naše vnímání často přesahují. Přemýšlíme, jak žít, rozvíjet a dávat svědectví o svých obdarováních. Jak skrze každodenní snahu každého z nás posouvat celý svět k lepšímu. Je dobré být nejenom snílek, či filosof, ale určitě i realista. Vše patří k životu, ale vždy je důležité, čemu dáme přednost. Je to ten známý a často každodenní boj se skutečnými prioritami našeho života, který bojujeme jednou s většími a nejednou s malými vítězstvími. A každý z nás máme své zaručené recepty, které fungují, když chceme dělat kroky dopředu na cestě životem. Ať jsou to přátelé, rodiny, tajemný dar víry, touha po dobru, kráse a lásce. A každý z nás máme radostnou zkušenost, když někdy šeď našeho života prozáří jasné barvy a svět i život je náhle krásnější. Když hledáme cestu dopředu, nedávejme přednost prvním pohledům na věci, místa, události i lidi. Na chvíli se zastavme a vše bude jasnější. Prožívejme jistě velký dar, který je život sám v jeho plnosti. Nezapomínejme na druhé, potřebujeme je ke svému životu a oni potřebují nás. Také služba druhým přináší dobré ovoce do života. A mějme optimismus, radost i humor. To jsou silné motivace a prameny. Když na této cestě vytrváme a nadchneme pro ni případně i další, pak pestrost, barevnost i krása našeho života bude vnitřní radostí našeho nitra. P. Pavel Opatřil, farář radnice je pamětní deska z bílého mramoru se zlatým písmem připomínající postavení budovy školy za panování Františka Josefa I. Na protější straně ulice v čísle 2/01 je pamětní bronzová deska s reliéfními podobami tří legionářů italského, ruského a francouzského. Je věnována ruským legionářům, občanům Starého Lískovce, hrdinům Antonínu Šoustalovi a Karlu Čermákovi. Na budově DTJ, č. 34/1 se nachází pamětní deska připomínající válku a odboj Má zasklenou schránku s urnou, kde je uložena prsť z bojišť Zborova, Terronu a Doss Alta. Převzato z Encyklopedie města Brna 6 strana

7 Tipy na výlet: Údolí Bobravy Další námět na výlet je určen pro náročnější chodce, stačí drobná nepřízeň počasí, aby se cesta malebným údolím říčky Bobravy stala bahenním dobrodružstvím, ale celkový dojem stojí za to. Bobravy jsme poprvé poznali během stokilometrového pochodu okolo Brna (trasa se musí ujít za 24 hodin, což se těm odolnějším povedlo, nám bohužel ne). Start trasy byl v devět hodin večer z Líšně, takže údolíčkem jsme procházeli za tmy a byl to velmi sugestivní výlet. Totéž se opakovalo loni na jaře, kdy z důvodů povodní musel být závěr této části cesty odkloněn. Pod těmito silnými dojmy jsme se rozhodli, že musíme vidět, jak místo vypadá ve dne. Míst k vyražení je několik, my se rozhodli pro osvědčený způsob dopravit se do Želešic (od Olympie tam jezdí bus 510, který staví i u vlakového nádraží Modřice, kam jezdí osobní vlaky z Hlavního nádraží). Ze Želešic zamíříme po modré značce směrem ke kamenolomu, zprvu po silnici, pak se ale cesta vnoří do lesa. Přes Nový Mlýn (známý například z děl Petra Bezruče) se dostaneme na Anenský mlýn, odkud začíná nejhezčí úsek cesty procházka smíšeným lesem s občasnými krásnými výhledy na okolní scenérie, to vše zpestřené v podzimní době slušným množstvím hub (ovšem pozor, nacházíte se v přírodním parku, takže opatrně). V jarních a letních měsících zase celé okolí nádherně kvete, a něco do sebe má i zimní krajina. Přes Spálený mlýn se lukami dostaneme do Radostic, i zde je k vidění mlýn. Pak následuje prudký výstup do stráně a cesta tentokrát vede přes pole, abychom si vychutnali opravdu všechny krajinné prvky. Do Střelic jdeme stále po modré, značka nás zavede přes městečko až ke krásnému vlakovému nádražíčku. Odtud jezdí často vlaky do Brna, můžeme zde tedy celý výlet zakončit. Pokud se obáváme bloudění, pomůže nám mapa Klubu českých turistů č. 83 Okolí Brna Ivančicko. Ale riziko sejití z cesty je minimální, celá trasa vede po modré značce. Rizikem může být již zmiňované počasí, při rozvodnění Bobravy je cesta přes Radostice někdy neschůdná a obchůzka je hodně náročná, nicméně tyto informace se dají najít například na internetu. Šikovné ruce Nákupní taška Ušijte si praktickou tašku na velký nákup. Co potřebujeme: 80 cm / 140 cm pevného plátna nitě popruh nebo pevná tkanice, šířka 2,5 cm a délka 240 cm nůžky, tužku, krejčovský metr, pravítko, špendlíky Překreslíme střih na látku a v okrajích přidáme po jednom centimetru. Na horním okraji přidáme centimetry tři. Díly vystřihneme, horní okraj tašky zahneme, přežehlíme a proštepujeme. Vyměříme střed a od něj na každou stranu ve vzdálenosti 10 cm přišpendlíme popruh, který tvoří ucha tašky a přišijeme. Oba díly sešijeme a začistíme entlovacím stehem. Z lícové strany švy proštepujeme. Přišpendlíme dvojité dno, dvakrát prošijeme a začistíme entlovacím stehem. Tašku nakonec vyžehlíme. ZOO Brno MAŠKARNÍ BÁL: , hodin Zábavné odpoledne pro děti s Brněnskými písničkovými tetinami Klotyldou a Matyldou. Kontakt: Zuzana Sommerová, tel A ještě pozvánka na Jarní prázdniny v Zoo: JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO: Děti ve věku od 7 do 12 let je možné přihlásit na jednotlivé dny telefonicky u paní Sommerové na čísle nebo em: Přihlašování je možné od Jeden den ( ) stojí 300,- korun, v ceně tábora je oběd v restauraci U Tygra, pitný režim, zdravotní a pedagogický dozor, úrazové pojištění a výtvarné potřeby. Pro děti je připraven pestrý program pozorování zvířat v zoo, soutěže a hry. Otevírací doba v březnu: hod. strana 7

8 starolískovecký zpravodaj únor 2011 Zprávy z radnice Informace z usnesení 4. schůze Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne schválila slevu na nájemném za výměnu plastových oken nájemci bytu č. 14 na ul. Osová č. o. 2; za výměnu balkónové stěny nájemci bytu č. 3 na ul. Vltavská č. o. 15 schválila finanční podíl na opravu bytového jádra v bytě č. 7 na ul. Kurská č. o. 2 a v bytě č. 16 na ul. Labská č. o. 37 schválila společný nájem k bytu č. 6 na ul. Labská č. o. 31 a k bytu č. 37 na ul. Sevastopolská č. o. 5 určila, že byt č. 13 na ul.vltavská č. o. 6 bude pronajat jako předem neopravený schválila pronájem bytu č. 16 na ul. Osová č. o. 4 vzala na vědomí souhlas SmB, Bytového odboru s uzavřením smlouvy o nájmu k bytu č. 37 na ul. Kosmonautů č.o. 17 souhlasila s dohodou o zániku nájmu k bytu č. 24 na ul. Kosmonautů č.o. 23 souhlasila s dohodou o zániku nájmu k bytu č. 34 na ul. Kosmonautů č. o. 17 a zároveň s jeho pronajmutím novému nájemci schválila výměnu bytů souhlasila s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 13 na ul. Sevastopolská č. o. 5 byl vybrán uchazeč MTc-stav, s.r.o. a zároveň schválila smlouvu o provedení díla schválila rozpočtové opatření č. 81 souhlasila se zařazením pozemku p. č. 2292/15 hřiště na ul. Dunajská do soutěže pro architekty doporučila ZMČ trvat na svém usnesení z IX./08, bod č. 7 a nesouhlasit s prodejem/pronájmem pozemku p.č. KN 463/1 souhlasila s ukončením smlouvy na pronájem garážového dvora a s uzavřením nové smlouvy s novým nájemcem souhlasila s tím, aby realizaci veřejné zakázky malého rozsahu MŠ Oderská oprava vchodových dveří provedl zhotovitel IDEAL OKNO s.r.o. souhlasila s výpovědí mandátní smlouvy s JUDr. Františkem Mozgou, advokátem Informace z usnesení 5. schůze Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne neschválila prominutí poplatku z prodlení ve nájemci bytu č. 18, na ulici Mikuláškovo nám. v Brně-Starém Lískovci neschválila prominutí poplatku z prodlení nájemci bytu č. 18, na ulici Labská č. o. 13 v Brně -Starém Lískovci schválila opravu stropního výlezu na střechu MŠ Brno, Bosonožská 4 a navýšení příspěvku na provoz rezervy pro školství z rozpočtu městské části schválila Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů za žáka z obce Nebovidy schválila Odpisový plán ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, ZŠ Brno, Labská 27 a ZŠ Brno, Bosonožská 9, MŠ Brno, Bosonožská 4, MŠ Brno, Labská 7 a MŠ Brno, Oderská 2 na rok 2011 nesouhlasila se změnou koeficientu IPP z 1,2 na vyšší pro plochu, ve které je zahrnut pozemek parc. č. 2486/2 v katastrálním území Starý Lískovec. schválila nový počet členů povodňové komise ve výši 5 členů - Vladan Krásný, Mgr. Jiří Dvořáček, Ing. Libuše Stožická, Petr Kouřil, Lenka Brücknerová souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem pozemku p. č. KN 224 Informace z usnesení 6. schůze Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne schválila finanční podíl na opravu bytového jádra v bytě číslo 31, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4 neschválila podnájem nebytových prostor v bytovém domě v Brně-Starém Lískovci na ulici Osová č. o. 6 jmenovala MUDr. Petra Šrámka a MUDr. Františku Zahradníčkovou členy sociální komise Rady městské části Brno-Starý Lískovec jmenovala Ing. Miloslava Látala CSc. členem komise školské a volnočasových aktivit Rady městské části Brno-Starý Lískovec navrhla na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2011 do I. kategorie výrazná pedagogická osobnost roku Mgr. Lucií Žigárdyovou a Mgr. Vladimíru Hilalovou obě ze ZŠ Brno, Labská 27 za aktivní činnost v projektech EU schválila RO č. 2 * nesouhlasila s účastí občanky Brno-Starý Lískovec na schůzi Rady MČ Brno-Starý Lískovec revokovala usnesení č. 18 schvá- lené na 5. schůzi Rady MČ Brno -Starý Lískovec a trvá na usnesení č. 22 schváleném na 4. schůzi Rady MČ Brno-Starý Lískovec, kterým byla odsouhlasena výpověď mandátní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami JUDr. Františkem Mozgou, advokátem a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec souhlasila s umístěním mobilního stánku na p. č. 1684/9 v k. ú. Starý Lískovec o rozměru 2 m 2 v období od do schválila vyřazení majetku k MŠ Bosonožská 4 ve výši ,00 Kč; vyřazení majetku k MŠ Labská 7 ve výši ,00 Kč; vyřazení majetku k ZŠ Labská 27 ve výši Kč doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec vyslovit souhlas s nabytím pozemků p. č. KN 993/19, 1749/63, 1749/64 a 1749/65 vše v k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví statutárního města Brna souhlasila s uzavřením nepojmenované dohody za účelem užívání místnosti se sociálním zařízením nacházející se v přízemí objektu s výtahem na ulici U Pošty souhlasila s přihláškou do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2010 stavby Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci souhlasila s podáním žádosti na spolufinancování oprav a investic z rozpočtu města Brna pro rok 2011 na objekt mateřské školy Oderská RO č. 2 * Č. účtu Oddíl / položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD Kč DAL Výdaje/Příjmy NI transfer Příspěvek živobytí Doplatek bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Zvláštní pomůcky Celkem RO č. 3 ** Č. účtu Oddíl / položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD Kč DAL Výdaje/Příjmy Všeobecná rezerva Příspěvek živobytí Doplatek bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Zvláštní pomůcky Celkem 0 8 strana

9 Zprávy z radnice Informace z usnesení 7. schůze Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 48 v domě zvláštního určení na ul. Kosmonautů na dobu určitou 1 roku schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 37 v domě zvláštního určení na ul. Kosmonautů na dobu určitou 1 roku znovu projednala prominutí poplatku z prodlení bývalých nájemců bytu č. 39 na ul. Sevastopolská; revokovala své usnesení č. 3 přijaté na 126. RMČ ze dne ; doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec revokovat usnesení č. 3 přijaté na XX./10 zasedání ze dne a neschválit prominutí poplatku ve smyslu usnesení č. 29 odst. 3 a 4, z IV./07 zasedání ZMČ ze dne s tím, že jsou povinni poplatek z prodlení ve výši Kč uhradit schválila pronájem nebytového prostoru v bytovém domě zvláštního určení na ulici Kosmonautů č.o. 17 s účelem užívání sklad osobních věcí. vzala na vědomí záměr rekonstrukce objektu na ul. Oderská 4, dodatek k nájemní smlouvě bude Radě předložen ke schválení až po předem dohodnutém položkovém rozpočtu a výčtu prací; neschválila snížení nájemného o 8 % pro rok 2011 schválila prodloužení smlouvy na pronájem části střechy domu č. p. 154 na ul. Labská č. o. 33 za účelem umístění a provozování telekomunikačního zařízení na dobu určitou 5 let doporučila ZMČ souhlasit s prodejem části pozemku p. č. KN 2395/3 k. ú. Starý Lískovec souhlasila s uzavřením dohod o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti na pozemek pod garáží a s uzavřením smluv o nájmu nemovitosti za pronájem ideálního podílu jedné jednadvacetiny pozemku garážového dvora na pozemku p.č. KN 2192 a na pronájem pozemku pod garáží p.č. KN 2188 k.ú. Starý Lískovec oznámila, že nemá s id. 1/2 pozemku p. č. KN 73 zahrada k. ú. Starý Lískovec žádný záměr a souhlasila s jejím odprodejem vzala na vědomí předložený návrh nového vzhledu rekonstruovaného RD na pozemku parc. č. 86 k. ú. Starý Lískovec navrhla umístění pevných zábran vjezdu sloupků na chodník před ZŠ Labská 27 schválila vymáhání peněžitých pohledávek i s příslušenstvím u devíti občanů schválila podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 31 na ul. Sevastopolská 11 schválila RO č. 3 ** schválila Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky a úhradě neinvestičních nákladů za žáky z cizích obcí ve školním roce 2010/2011 Ostopovice, Střelice, Žabčice vzala na vědomí souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 24 na ul. Kosmonautů č. o. 23 a schválila uzavření smlouvy o nájmu schválila výměnu bytů mezi dvěma nájemci, schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 25 na ul.labská č.o. 31 schválila Dohodu o způsobu rozúčtování plnění poskytovaných s užíváním bytu Studio dramatické výchovy Labyrint, Švermova 19, Brno PROGRAM NA BŘEZEN Krysař Divadelní představení III. oddílu DS PIRKO vzniklé na motivy stejnojmenné novely Viktora Dyka od hod. Cena: vstupné dobrovolné Otevřená dílna: Výrobek z plsti od do hod. Přijďte si k nám vyrobit originální ozdobu či módní doplněk technikou mokrého plstění! Cena: 50 Kč Sentiment, Temperament, Moment, Lament, Aliment Autorské divadelní představení IV. oddílu DS PIRKO od hod. Cena: vstupné dobrovolné Koho to zajímá?! interaktivní divadlo Příběh chlapce Dejva. Obyčejný příběh obyčejných dětí na obyčejných školách? Ano, pokud je pro nás agresivita už jen obyčejným a všedním tématem. Hrají studenti a pedagogové PdF MU Brno od hod. Cena: vstupné dobrovolné Playback divadlo: pohybujeme se v 21. století jsme obklopeni TV, PC, internetem zbývá nám čas na to, abychom si navzájem vyprávěli a poslouchali své příběhy??? Playback divadlo ( DIVADLEM HRÁNO ZPĚT ) je forma, která vznikla v roce 1975 v USA. Hrají studenti PdF MU Brno od hod Cena: vstupné dobrovolné Cestovatelský večer: Rusko today od 18:00 hod. V našem virtuálním cestování projedeme Ruskem ze západu na východ a budeme potřebovat mnohem méně času něž sedm dní. Průvodkyní nám bude ruská dobrovolnice, která pracuje SDV Labyrint, Olga Batrakova. Cena: vstupné dobrovolné Příměstský tábor v SDV Labyrint SDV Labyrint pobočka Lužánek SVČ pořádá v termínu jarních prázdnin příměstský tábor s názvem Temné příběhy z Bohunic aneb Labyrint pověstí a mýtů. Tábor je otevřen pro všechny, kteří mají rádi divadlo, herectví a objevování příběhů. Vypravíme se spolu za příběhy, které se v Bohunicích stali, nebo které se mohli stát. Budeme objevovat zajímavá místa, která nás budou inspirovat ke vzniku nových příběhu nových městských pověstí. Takto získané podněty nám poslouží ke vzniku krátkého divadelního představení. V rámci hledání použijeme i foťák a kameru, abychom si zajímavá místa mohli zaznamenat a třeba i v při tvorbě divadelního představení použít. Na závěr projektu proběhne představení toho, co se nám v průběhu týdne podaří objevit a nazkoušet. Termín konání je od 14. do 18. března 2011 v SDV Labyrint Švermova 19, , Brno-Bohunice. Příměstský tábor je určen pro zájemce ve věku od 8 do 16 let. Cena tábora za jednoho účastníka je 1000 Kč (účastnický poplatek v sobě zahrnuje teplý oběd a pitný režim) Kontakt: MgA. Petr David, tel.: strana 9

10 starolískovecký zpravodaj únor 2011 Starolískovecké mladé hody 2011 Ačkoli je stále zima v plné síle a pěkné májové večery jsou pouze v našich představách, pomalu přichází doba, kdy je třeba začít myslet na jednu z největších starolískoveckých tradic. Možná se vás mladé hody dotýkají způsobem, že cestou z práce se zdržíte v koloně způsobené tradičním transportem máje do Starého Lískovce, nebo že o jednom květnovém víkendu spatřujete mladé v oděvech, které byste v sídlišti nečekali, a nebo se účastníte hodového průvodu, zábav, hodové mše svaté, či jiné další hodové události. Pro většinu obyvatel Starého Lískovce hody probíhají někdy v květnu od čtvrtka do neděle, avšak tento prodloužený víkend je pouze vyvrcholením dlouhodobých příprav, kterých se neúčastní pouze krojovaní, ale spousta dalších neviditelných, bez kterých by hody ani nebyly. Letošní hody proběhnou v termínu května. Co je vlastně náplní těchto příprav? Je toho hodně, ale rádi bychom vás seznámili aspoň s tím, co to znamená pro ty nejdůležitější: starolískoveckou chasu. Na jejich bedra padá role těch, kteří jsou při hodovém víkendu nejvíce vidět. Pro to, aby mohli obléct kroj a vystoupit v průvodu, musí splnit 2 základní předpoklady: naučit se zpívat hodové písničky, a samozřejmě oprášit si svoje znalosti z tanečních, aspoň co se polky a valčíku týče. Aby se někdo mohl stát součástí starolískovecké chasy, musí splňovat 2 základní podmínky. Musí mít alespoň 16 let a musí být svobodný(á). Pokud někdo z vás splňujete tyto podmínky a chtěli byste zažít něco, na co budete vy a vaše okolí dlouho vzpomínat, tak neváhejte a přidejte se. V případě vašeho zájmu napište na Inzerce Hledáme balkon na dobře viditelném místě pro umístění plachty. Tel.: Létající LAMPIONY štěstí, Prodám zavedenou prodejnu Textil Duo v Ostopovicích Na Rybníčku 1a. Tel , nebo přímo na prodejně od hod. Vyměním krásný OB 3+1 na Lesné za 2+kk OB v této lokalitě. MOB: Koupím byt i zadlužený, privatizovaný S přítelem hledáme ke koupi byt 1+kk 2+kk z důvodu stěhování za rodinou. Máme hotovost z prodeje jiné nemovitosti , Vyměním obecní byt 1+kk na ul.kurská za 3+1 ve St. Lískovci. Tel po 18.hod. Nebankovní expres půjčka do Kč (na vyšší částku-forma zástavy) pro zaměstnance,důchodce,osvč! Rychle,solidně,bez poplatků! Tel Zprostředkování pro více věřitelů. Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, , , platba hotově = sleva 250 Kč. Odznaky, medaile a vyznamenání, různé koupím.tel Prodám garáž na ulici Točná + auto Lada Tel Výuka francouzštiny + konverzace. Tel STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova vydání ročně IČO Tel.: Registrováno pod číslem MK ČR E Šéfredaktor: Martin Lísal Den vydání Příspěvky zasílejte na e mail: Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a jinak upravovat. Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec Zdarma Náklad ks Tisk a inzerce Tomáš Psota, tel.: , 10 strana

11 Jsme t stále pro vás NOVÁ POHODA kvalitní české výrobky ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax: Výroba nábytku Vičar servis výpočetní techniky, notebooků a ostatní elektroniky rozvody a instalace sítí kuchyně ~ vestavěné skříně dětský ~ kancelářský nábytek mob.: , Brno-Bohunice, Ukrajinská 2d tel.: Svážná 10, Brno strana 11

12 starolískovecký zpravodaj únor 2011 SIMPLY CLEVER JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD DO JEN ZA 99 KČ Přivezte Váš vůz značky Škoda na jarní servisní prohlídku a díky naší profesionální péči přivítejte jaro ve skvělé formě. V případě nalezení závady Vám nabídneme opravu za skutečně výhodné ceny. Nenechte si ujít také zajímavou nabídku Škoda originálních dílů a příslušenství. ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Autonova Brno, spol. s r.o. Masná 418/ Brno Tel.: SLEVA až 5000 Kč NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ CHLADNIČKY PRAČKY MYČKY SPORÁKY KUCHYŇSKÉ VESTAVBY VYSTAVENO SPOTŘEBIČŮ 500 PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY Brno, Křenová 19 (areál bývalé Mosilany) tel.: ZDARMA odvoz starého spotřebiče JEŠTĚ DNES Kč. Dnes zavoláte, stačí OP. A dnes máte finance k dispozici! NOVINKA REALIZACE VAŠICH SNŮ Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč AKCE ROKU 2011 NEPŘEHLÉDNĚTE!! RADECO spol. s r.o. Provozovna: Střední Moravany u Brna tel : fax / tel : LCD TV ZDARMA KE KAŽDÉ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA!! Jsme SPECIALISTÉ a ODBORNÍCI 12 strana

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.11.2010 1. Výměna bytů Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů na ul.: Labská č.o.35, Brno a Oblá č.o. 57, Brno

Více

Informace z usnesení 39. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.

Informace z usnesení 39. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. Informace z usnesení 39. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.1.2012 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 10 00171 2. Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Informace z usnesení 67. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.4.2009

Informace z usnesení 67. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.4.2009 Informace z usnesení 67. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.4.2009 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 na ul. Labská 3 Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 4 v

Více

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011 Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011 1. Sociální byty pro rok 2011 Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2011 nenabídne uvolněný

Více

nájemního práva ve smyslu ust. 706 občanského zákoníku, k bytu č.24, v bytovém domě na

nájemního práva ve smyslu ust. 706 občanského zákoníku, k bytu č.24, v bytovém domě na Informace z usnesení 122. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 26.7.2010 1. Přechod nájemního práva nájemního práva ve smyslu ust. 706 občanského zákoníku, k bytu č.4 v bytovém domě na ulici Labská č.o.

Více

Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009

Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009 Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009 1.Žádost o splátkový kalendář bývalý nájemce bytu č. 12, ul. Labská č.o.2 Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-0-0)

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 1. Hromadná instalace plastových oken (dodatečná výměna) dodatky ke smlouvě Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy

Více

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 1. Bytová záležitost v domech zvláštního určení Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že občance svědčí ve smyslu 713 občanského

Více

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Rada městské části Brno Starý Lískovec bere na vědomí materiál Stanovení

Více

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 1.Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku Dunajská 41, byt č. 7, Jaromír Musil Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.2.2012. 1. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení

Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.2.2012. 1. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.2.2012 1. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny

Více

Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 14.10.2009 1.Přechod nájemního práva Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nastaly zákonné podmínky pro přechod nájemního práva ve smyslu

Více

Informace z usnesení 115. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 26.5.2010

Informace z usnesení 115. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 26.5.2010 Informace z usnesení 115. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 26.5.2010 1. Oprava bytového jádra s podílem OSBB, Kurská č.o.8 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 35 000,00 Kč na

Více

Informace z usnesení 121. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 30.7.2014

Informace z usnesení 121. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 30.7.2014 Informace z usnesení 121. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 30.7.2014 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 10 ve 3. podlaží domu na ulici Dunajská

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013

Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013 Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.23 v 5.podlaží domu na ulici Sevastopolská,

Více

2. Návrh na udělení výjimky z vyhlášky Statutárního města Brna č.15/2007, o ochraně zeleně ve městě Brně

2. Návrh na udělení výjimky z vyhlášky Statutárního města Brna č.15/2007, o ochraně zeleně ve městě Brně Informace z usnesení 17. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.6. 2011 1. Labská 31 Smlouva o realizaci vestavby nebytových prostor a budoucí nájemní smlouvě Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje text

Více

Informace z usnesení 81. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 22.5.2013. 1. Žádost o výměnu oken a vstupních dveří, nebytový prostor Osová 6

Informace z usnesení 81. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 22.5.2013. 1. Žádost o výměnu oken a vstupních dveří, nebytový prostor Osová 6 Informace z usnesení 81. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 22.5.2013 1. Žádost o výměnu oken a vstupních dveří, nebytový prostor Osová 6 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu oken a vstupních dveří

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

2. Přechod nájemního práva. nájemního práva ve smyslu ust. 708 občanského zákoníku, k bytu č.27, v bytovém domě na

2. Přechod nájemního práva. nájemního práva ve smyslu ust. 708 občanského zákoníku, k bytu č.27, v bytovém domě na Informace z usnesení 132. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 27.10.2010 1. Přechod nájemního práva Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nastaly zákonné podmínky pro přechod nájemního práva ve

Více

Informace z usnesení 93. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.9.2013. 1. Výměna bytů oprava usnesení

Informace z usnesení 93. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.9.2013. 1. Výměna bytů oprava usnesení Informace z usnesení 93. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.9.2013 1. Výměna bytů oprava usnesení Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 13 přijaté na své 87. schůzi konané dne 3.7.2013.

Více

Informace z usnesení 3. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 3. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 3. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 8.12. 2010 1. Společný nájem k bytu č. 11 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č.11, o velikosti 3+1, v bytovém domě na

Více

Informace z usnesení 110. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Způsob pronájmu bytů

Informace z usnesení 110. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Způsob pronájmu bytů Informace z usnesení 110. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.4.2014 1. Způsob pronájmu bytů Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že Bytová a dislokační komise v souladu se Způsobem pronájmu bytů

Více

Informace z usnesení 69. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 5.12.2012. 1. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny Vltavská 2, byt č.

Informace z usnesení 69. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 5.12.2012. 1. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny Vltavská 2, byt č. Informace z usnesení 69. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 5.12.2012 1. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny Vltavská 2, byt č.2 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Informace z usnesení 5. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Formulář Žádost o pronájem bytu

Informace z usnesení 5. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Formulář Žádost o pronájem bytu Informace z usnesení 5. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 28.1.2015 1. Formulář Žádost o pronájem bytu Rada MČ Brno Starý Lískovec schvaluje předložený tiskopis Žádost o pronájem bytu. 2. Pronájem volných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Informace z usnesení 81. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 81. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 81. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 19.8.2009 1. Nebytový prostor Dunajská 41 změna nájemců Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu nájemců nebytových prostor v prvním nadzemním

Více

Informace z usnesení 105. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.2.2014. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 4, byt č.

Informace z usnesení 105. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.2.2014. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 4, byt č. Informace z usnesení 105. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.2.2014 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 4, byt č. 591/9 Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části:

Více

Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010. 2. Výměna bytů

Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010. 2. Výměna bytů 1. Výměna bytů Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci: bytem Sevastopolská č.o.5, Brno a bytem Vltavská č.o.

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: ,

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: , Obec Andělská Hora IČ: 00573175, Andělská Hora 18, 364 71, pošta Bochov tel.: 359807901, e-mail: podatelna@andelskahora.cz Zápis z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora, které se uskutečnilo

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

I. Smluvní strany. II. Prohlášení

I. Smluvní strany. II. Prohlášení Plánovací smlouva dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti uzavřena v souladu s 86, odst.

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.11. 2011 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 09 2 400 08 00352 ze dne 12.11.2008 k bytu č. 43, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 28. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. března 2012 čís. 393/28 408/28 1/5 393/28 Rada městského obvodu Martinov 12. března 2012

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Zápis z jednání Rady obce Velatice den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Přítomni: Omluveni: Mgr. Jan Grolich Zdeněk Severa Mgr. Petr Pelikán Ing. Marek Neveselý Mgr. Pavel Drozd Jednání rady zahájil

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Návrh: Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,

Více

Informace z usnesení 95. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení

Informace z usnesení 95. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení Informace z usnesení 95. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.10.2013 1. Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro vánoční osvětlení Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce elektřiny

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Informace z usnesení 40. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu xxxxxxxxxxxxx

Informace z usnesení 40. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu xxxxxxxxxxxxx Informace z usnesení 40. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 09.03.2016 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu xxxxxxxxxxxxx Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí Oznámení o konání výběrového řízení na zajištění zájemce o pronájem nemovitosti objektu bufetu v Areálu mládí v obci Provodov, katastrální územní Provodov na Moravě, okres Zlín Obecní úřad Provodov Zastoupený

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. října 2016 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. Mgr.

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Informace z usnesení 72. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.1.2013. 5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 72. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.1.2013. 5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 72. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.1.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová IPRM II Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města výzva 2012 1 Studie proveditelnosti 1. Úvodní

Více

Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.

Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více