INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC V TOMTO ČÍSLE: Stavba kanalizace v MČ Brno-Starý Lískovec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC V TOMTO ČÍSLE: Stavba kanalizace v MČ Brno-Starý Lískovec"

Transkript

1 starolískovecký zpravodaj ÚNOR 2011 ROČNÍK 19 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Sčítání lidu krok za krokem V TOMTO ČÍSLE: Vážení spoluobčané, není tomu tak dávno, co naši městskou část postihla nepříjemná živelná pohroma, která významně ovlivnila kulturní a sportovní život. Jistě jste poznali, že na mysli mám nešťastný požár sokolovny na Máchalově ulici. Uvědomujeme si plně, jak moc nám momentálně funkční sokolovna chybí, a jsme připravení jakýmkoliv způsobem pomoci s nápravou situace. Věc má ale jeden háček. K tomu, abychom my a Magistrát města Brna mohli konat, potřebujeme impuls. Impuls v podobě jakékoliv zprávy o situaci, v podobě výkazu škod, v podobě expertního posudku pojišťovny. Bohužel, kromě několika mediálních proklamací, nám ani MMB zatím vlastník sokolovny nepředložil nic potřebného. Proto máme svázané ruce. Je nám samozřejmě líto, že někdo tohoto stavu využívá pro naše obviňováni z laxnosti, z toho, že nám je situace lhostejná. Tak to totiž vůbec není. Opravdu máme nejvyšší snahu problém řešit, ale bohužel u sa motného vlastníka tuto snahu zatím nevidíme. Chtěl bych proto i touto cestou apelovat na příslušné osoby, protože pokud onen impuls od nich vzejde, jsem přesvědčen o tom, že jsme schopni pomoci s opětovným oživením kulturního života naší městské části, ke které funkční sokolovna neodmyslitelně patří. 1) Blíží se první návštěva komisaře. Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března ) Jak poznám sčítacího komisaře? Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. 3) Komisaři roznáší formuláře. Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně). Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami: Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní) Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden) Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů) Pokračování na str. 3 Stavba kanalizace v MČ Brno-Starý Lískovec Stavba kanalizace v MČ Brno-Starý Lískovec / str. 1, 2 Sčítání lidu krok za krokem / str. 1, 3 Starý Lískovec hodně prokoukl... / str. 4 ZŠ Labská přeborník kraje ve florbale / str. 5 Okénko do farnosti / str. 6 Tipy na výlet: Údolí Bobravy / str. 7 Zprávy z radnice / str. 8 Studio dramatické výchovy Labyrint / str. 9 Starolískovecké mladé hody 2011 / str. 10 Po několika letech příprav na stavbu kanalizace schválilo Zastupitelstvo města Brna financování a zahájení této rozsáhlé stavby, která začne již v březnu 2011 a v nejbližších dvou letech se přímo dotkne každodenního života v naší městské části. V tomto vydání Starolískoveckého zpravodaje Vám přinášíme aktuální informace o stavbě, jejím účelu, plánovaném průběhu i o potřebě spolupráce majitelů nemovitostí v ulicích, na kterých se stavba dosud chybějící kanalizace uskuteční. Základní údaje o stavbě název stavby: Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno-Starý Lískovec. investor stavby: Statutární město Brno technický zástupce investora: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zhotovitel stavby: sdružení firem s názvem Sdružení Lískovec utvořené brněnskými firmami D.I.S.,spol.s r.o. a Inženýrské stavby Brno,spol. s r.o. cena stavby: 270 mil. Kč (včetně DPH) stavba je celá hrazena z rozpočtu města Brna, není spolufinancována z dalších zdrojů ( Evropská unie, ČR) smluvní termín stavby: prosinec 2010 srpen 2013 zahájení stavebních prací: po jednotlivých etapách, od března 2011 rozdělení stavby na etapy: I. etapa: ulice Kroupova, Příčky (část), Máchalova, Klobásova, Čermákova (část od Klobásové po Leskavu) zahájení od března 2011 Váš starosta II. etapa: ulice Točná, Martina Ševčíka, Pšikalova, Šoustalova (část od Pšikalové po Vladan Krásný Čermákovu), Čermákova (zbývající část od Leskavy po M. Ševčíka) zahájení od března 2011 III.etapa: ulice Příčky, Hermannova, Svah, Šoustalova (zbývající část) zahájení od února 2012 Uzávěrka příštího čísla je Pokračování na str. 2

2 starolískovecký zpravodaj únor 2011 Stavba kanalizace v MČ Brno-Starý Lískovec Dokončení ze str. 1 Obsah stavby Základním cílem stavby je dokončit výstavbu kanalizačního systému ve všech zbývajících ulicích, kde kanalizace dosud chybí, nebo byla kdysi vybudována jako dešťová a proto je napojena přímo do říčky Leskavy. Vybudováním dvou samostatných kanalizačních potrubí v ulici (zvlášť pro splaškové vody a zvlášť pro dešťové vody z komunikací a přilehlých nemovitostí) budou vytvořeny podmínky pro to, aby všechny splaškové vody byly odváděny kanalizací až do městské čistírny odpadních vod v Modřicích a neznečisťovaly tok Leskavy při každém sebemenším dešti. Současně s budováním kanalizace bude v jednotlivých ulicích provedena výměna vodovodních řadů (tam, kde to stáří potrubí vyžaduje) a potřebné přeložky podzemních sítí. Na náklady stavby bude provedena také výstavba či výměna té části kanalizačních a vodovodních přípojek ke všem stávajícím nemovitostem (domům), která se nachází na veřejném prostranství (zjednodušeně venku před plotem nebo před domem ). Na majitelích jednotlivých domů pak je úkol provést rozdělení splaškových a dešťových vod v nemovitosti a zajistit jejich správné zaústění do stavbou připravených splaškových a dešťových kanalizačních přípojek před domem. Ke stavbě kanalizace se přidal i další spolupracující investor JMP Net, spol. s r.o. (provozovatel distribuční soustavy), který provede rekonstrukci plynárenských zařízení ve všech dotčených ulicích. Součástí této stavby je změna dnešního nízkotlakého rozvodu plynu na středotlaký rozvod, včetně nutných úprav plynovodních přípojek až k napojeným nemovitostem nebo místu, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu a plynoměr. Rekonstrukce plynovodu navíc zasáhne i do dalších ulic, kde kanalizace byla již vybudována v minulých letech a nejsou proto zahrnuty do nyní zahajované stavby. Výkopy pro plynovod v ulicích Klobásova, Malešovská, Malostranská, Točná, Čermákova slepá část budou ale jenom místní a plošně omezené, a po jejich skončení bude vozovka ihned zpětně opravena na náklady stavby plynovodu. Po skončení výkopů v jednotlivých ulicích bude postupně následovat komplexní obnova komunikací, včetně vybudování parkovacích stání a chodníků opět jako součást finančně zajištěné stavby. Technické řešení staveb kanalizace, vodovodu, plynovodu a komunikací v jednotlivých ulicích je vzájemně zkoordinováno. Postup prací a rozdělení ulic do jednotlivých etap vycházejí z technických podmínek stavby kanalizace a plynovodu, hlavně ale z nutnosti provést krok po kroku přechod na středotlaký rozvod plynu postupně, v na sebe navazujících ulicích bez toho, že by došlo k omezení zákazníků a zásobování jejich nemovitostí plynem. Stavby byly řádně projednány v územním i stavebním řízení, vydaná stavební povolení jsou platná, podmínky pro dopravní uzavírky a zvláštní užívání komunikací pro stavební práce projedná zhotovitel stavby s příslušným odborem úřadu MČ. Potřeba spolupráce vlastníků nemovitostí Stavba je svým rozsahem a tím i vlivem na život místní části výjimečná. Výsledkem stavby bude možnost řádného napojení všech nemovitostí na kanalizaci provázené částečným zlepšením čistoty vody v Leskavě (i když Leskava nebude zcela čistá až do doby, než dojde k dobudování kanalizace ve velké části Bosonoh, kde dosud chybí). Doprovodným efektem pak budou komplexně zrekonstruované ulice včetně vyměněných podzemních sítí, ve kterých by na mnoho dalších let mělo být zajištěno jejich nerušené užívání, bez potřeby výkopů a omezení při opravách poruch a havárií. Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí, že v souladu s platnou vyhláškou města Brna nebude v nejbližších osmi letech (od skončení stavby a vybudování nových komunikací) možno povolit provádění jakýchkoliv výkopových prací ve vozovce či chodnících. Proto je velmi důležité, aby všechny další nutné výkopy v ulici byly provedeny dříve, než začnou práci na rekonstrukci komunikace. Od zahájení výkopových prací pro kanalizaci v každé ulici proto zbývá na všechny práce dalších investorů jen doba cca 12 měsíců. vlastníci stávajících nemovitostí (domů): Na náklady stavby města Brna budou pro napojení všech dnes existujících domů připraveny kanalizační přípojky a provedena výměna starých vodovodních přípojek, stavba rekonstrukce plynovodu provede výměny plynovodních přípojek, tam kde je to potřeba. Současně je nezbytné, aby vlastníci domů včas uskutečnili na svém pozemku potřebné rozdělení odpadních vod na dešťové a splaškové vody a zajistili jejich správné napojení do připravených dvou kanalizačních přípojek. Vlastníci nemovitostí (domů) bez dnešního napojení na vodovod a plynovod Pokud stávající dům není dosud napojen na vodovod a plynovod, a vlastník domu má zájem o napojení, musí jednat rychle, protože po dalších 8 let bude platit zákaz výkopových prací v nových komunikacích!. O podmínkách napojení a správném postupu při projednání a povolení stavby vodovodních přípojek se můžete informovat na stavebním úřadě Starý Lískovec nebo u provozovatele vodovodu (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.) Stavbu nové vodovodní přípojky hradí vlastník nemovitosti. Informace o možnosti připojení k distribuční soustavě plynu obdržíte telefonicky na Nonstop zákaznické lince tel.: nebo prostřednictvím Internetu na adrese: Stavba nové plynovodní přípojky by se mohla stát součástí rekonstrukce distribuční soustavy a byla by hrazena investorem JMP Net, s.r.o. v rámci plánované rekonstrukce. vlastníci (pozemků), kteří teprve plánují stavbu domu Vlastníci pozemků, kteří teprve plánují či připravují výstavbu domu na svém pozemku v daných ulicích, si mohou nechat v předstihu postavit přípojky na kanalizaci a vodovod pro svůj budoucí dům. Kvalifikovaný projektant musí zpracovat jednoduchou projektovou dokumentaci, kterou projedná s provozovatelem kanalizace a vodovodu a stanoví omezující podmínky pro napojení na veřejné rozvody (povolené množství odtékající odpadní a dešťové vody z nemovitosti, potřebu dodávaného množství pitné vody, atd.). Zároveň záměr projedná i s dalšími dotčenými účastníky územního řízení. Stavební úřad projekt a doklady přezkoumá a po splnění všech zákonných podmínek vydá územní souhlas pro stavbu přípojek. Stavbu nových přípojek hradí majitel nemovitosti, všechny výkopové práce na veřejném pozemku musí být ukončeny do doby zahájení prací na rekonstrukci komunikace. Postup pro výstavbu plynovodní přípojky je obdobný, přesné podmínky je nutno projednat s dodavatelem plynu. Další podrobnější a konkrétní informace o stavbě Všem vlastníkům nemovitostí na ulicích dotčených stavbou pošle zástupce investora stavby začátkem března informační dopis s dalšími podrobnějšími informacemi a zejména s telefonickými kontakty na odpovědné pracovníky zhotovitele stavby a technického dozoru stavby. Zástupce investora stavby ve spolupráci s radnicí MČ Starý Lískovec uspořádá informační schůzku pro všechny zájemce o seznámení s řešením a plánovaným postupem stavby. Tato schůzka se uskuteční ve středu 9. března 2011 od hod. v tělocvičně základní školy, Elišky Přemyslovny 10. O průběhu stavby a případných aktualitách Vás samozřejmě budeme průběžně informovat i ve Starolískoveckém zpravodaji. Závěr Zahajovaná stavba se přímo dotkne nejenom obyvatel bydlících v rekonstruovaných ulicích, ale prakticky celé naší místní části. Stavební činnost přinese dopravní uzavírky, způsobí dočasné omezení v užívání ulic, přechodné zvýšení prašnosti i hluku, stejně jako složitější příjezd a přístup k jednotlivým nemovitostem. Zhotovitel stavby bude po dobu stavby pod trvalým dohledem stavebního dozoru i příslušných odborů magistrátu a Úřadu místní části. Všichni účastníci stavby se budou snažit maximálně snížit omezení na nutný rozsah, případné vzniklé problémy budou řešit operativně. Radnice MČ společně s investory a dodavateli staveb přesto žádá občany o pochopení a toleranci nutných omezení, která jsou s tak rozsáhlou stavbou spojena. Děkujeme za pochopení. Ing. Miroslav Martínek Brněnské vodárny a kanalizace,a.s., Ing. Boris Vyskočil, JMP Net, s.r.o. vedoucí rozvoje a obnovy DS 2 strana

3 Sčítání lidu krok za krokem Dokončení ze str. 1 Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu. Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře. Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: 1) On-line vyplnění a odeslání na internetu 2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout) 3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí) Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže. Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština). 2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma? Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku a domluvit si jiný čas návštěvy. Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu. 3) Rozhodný okamžik Tím je půlnoc z 25. na 26. března Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést. Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů. 4) Sběr vyplněných formulářů Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna a) Vyplnění formulářů on-line Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line. Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny. Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro online vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu. b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte. Může se stát, že se cokoliv ve vašem pro- gramu změnilo a nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku , kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb. Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P. O. Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce. 5) Když budete potřebovat pomoc Telefon: bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně 8 22 hod. od 26. února do 20. dubna 2011). Web: Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní. Ondřej Kubala tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Předvánoční výlet žáků z Elišky do Vídně Stalo se na naší škole již tradicí, že v předvánočním čase jedeme načerpat sváteční atmosféru k našim sousedům do rakouského hlavního města. Letos jme odjeli Naše první zastávka směřovala do krásného podmořského světa Haus des Meeres, kde jsme se zajímavým komentářem paní průvodkyně obdivovali, jaká překvapení a různorodosti se skrývají pod mořskou hladinou. Naši žáci se oproti jiným výpravám chovali velmi ukázněně a pozorně a odnesli si z tohoto místa plno krásných zážitků. Prohlédli jsme si i vánoční trhy před vídeňskou radnicí a centrum města. Celý den byla poměrně velká zima, a proto jsme se všichni těšili na závěrečné koupání v termálních pramenech v Laa. Krásně jsme si odpočinuli a naladili se na přicházející svátky. Za všechny pracovníky i žáky ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny Margita Kotásková 66. ročník mezinárodního závodu ČPP Běh Lužánkami 2011 V sobotu 26. března 2011 se v městském parku Lužánky od 9.30h uskuteční brněnský běžecký závod BĚH LUŽÁNKAMI, jehož tradice sahá až do I. poloviny minulého století. V loňském jubilejním ročníku se na start postavilo celkem 370 běžkyň a běžců z devíti zemí světa v 18 věkových kategorií. Hlavní závod v běhu mužů vytrvalců na 8000 metrů vyhrál polský vytrvalec Jakub Burghardt za 23:19 před maďarskými mílaři Miklós Táborem (24:07) a László Tóthem (24:08). Kvalitně obsazené pole elitního závodu se očekává i letos. Traťový rekord má hodnotu 23:03 a drží ho dnes již trojnásobný vítěz Burghardt z roku 2008., říká ředitel závodu Ing. Karel Walter. Letošní 66. ročník bude tradičně měřen elektročasomírou s čipovým systémem. Závod je určen především výkonnostním běžcům, zúčastnit se však může každý bez rozdílu věku a výkonnosti. Zveme závodníky a diváky, aby pomohli vytvořit správnou atmosféru lužáneckého běhu. říká Walter. Závod se uskuteční převážně na asfaltovém povrchu za každého počasí, tradiční zázemí bude vytvořeno v SVČ Lužánky. Tradiční brněnský závod pořádá atletický klub AC TRACK & FIELD Brno ve spolupráci s Agenturou Walter. Oficiální webové stránky závodu naleznete na jsou zde aktuální informace, výsledky, fotografie či informace o historii běhu. Ing. Karel Walter, ředitel Běhu Lužánkami tel.: strana 3

4 starolískovecký zpravodaj únor 2011 Starý Lískovec hodně prokoukl, libuje si profesor Miloslav Jůzl Život zasvětil tomu, aby šířil dál moudrost, získanou na akademické půdě. Ač je původem ze Zlína, Starý Lískovec mu přirostl za dlouhá léta k srdci, stejně jako celé Brno. V následujícím rozhovoru vzpomíná, bilancuje, ale hlavně šíří okolo sebe pohodu a nadhled. Seznamte se s panem profesorem PhDr. Miloslavem Jůzlem, PhD., toho času vedoucím katedry pedagogiky na Institutu mezioborových studií v Brně. Roky bydlíte ve Starém Lískovci, jste místním rodákem? Nikoliv, narodil jsem se na okraji Zlína, konkrétně v Prštném, kde jsem vyrůstal až do svých dvaceti let. Tedy předpokládám až do doby, než jste začal studovat vysokou školu. Dá se to tak říci. Než jsem se dostal na filozofickou fakultu v Brně, prošel jsem nultým ročníkem, po absolvování přišlo ještě studium v Praze na Karlově univerzitě, doktoráty, dohromady nějakých patnáct let. Dal jsem si takové vysokoškolské kolečko (úsměv). Zápis do 1. tříd na ZŠ labská Ve dnech a proběhl zápis do 1. tříd. K zápisu se dostavilo 63 dětí. Někteří rodiče ještě zvažují odklad školní docházky o jeden rok. Přesto se chystáme otevřít tři třídy po 18-19ti žácích. V případě Vašeho dodatečného zájmu o naši školu nás kontaktujte. Rodiče přivítali nabídku zúčastnit se edukativních skupin pořádaných naší školou. Tyto přípravné skupinky budou probíhat od 22. března 2011 v deseti lekcích. Výuka anglického jazyka od 1. třídy bude probíhat podle projektu z evropských fondů. Prvním zapsaným žákem se stala Eliška z MŠ Labské. Od ředitele školy převzala drobný dárek. 4 strana Mgr. Alena Svobodová zástupkyně ředitele A jakou cestou jste se vydal po dokončení studia? Po vojně, kterou jsem absolvoval v Písku, jsem nastoupil jako pedagog na střední resortní školu pro policisty, učil jsem pak i na dalších institutech, jako byla například Střední škola sboru nápravné výchovy. V podstatě jsem se dlouho držel státní správy, respektive ona se dlouho držela mě. Byl jsem i u založení několika škol, v Kroměříži, pak ve Stráži pod Ralskem, kterou jsem také 11 let řídil. V závěru své služební kariéry jsem v hodnosti plukovníka vedl kabinet generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. V současnosti pracujete na Institutu mezioborových studií, tam jste se dostal kdy? Spolupracoval jsem s ním od roku 1994, kdy byl institut založen, pak už jsem cítil, že 31 let služby je hodně, přestával jsem být ve formě a přešel na institut natrvalo. Kdy vás konkrétně osud zavál do Starého Lískovce? Dostal jsem na Kyjevské ulici přidělený byt, to bylo v roce A už jsem tu zůstal. Takže jste se stal pozorovatelem změn, kterými čtvrť za desetiletí procházela. Jak je hod notíte? Změn bylo hodně, poslední dobou jsou k lepšímu, prokouklo to tu. Domy dostaly alespoň nový kabát, přibylo hřiště, teď nově se vylepšil prostor u polikliniky. Mrzí mě snad jen potok Leskava. Kdysi jsem se sám snažil něco pro ni udělat, ještě s kolegou jsme ji čistili snad měsíc, ale byla to sisyfovská práce. Z Lískovce to na Veveří, kde pracujete, není úplně blízko. Jak dojíždíte? Za svůj život jsem se najezdil autem hodně po celé republice, takže teď dávám přednost městské hromadné dopravě. A nijak mi to nevadí, naopak. Rád se i projdu pěšky. Přejděme nyní právě k vaší současné práci. Jak byste jí čtenářům přiblížil? Náš Institut je jakýmsi partnerem zlínské univerzity Tomáše Bati. V podstatě se dá říci, že s nimi jakožto nezisková organizace máme dohodu o spolupráci a vyučujeme jejich studenty kombinovaného programu specializaci v pedagogice, obor sociální pedagogika, jinak řečeno takzvané dálkaře. Většinou z Brna a z Jižní Moravy, ale měli jsme tu například v minulosti i studenty z Ostrova na Karlovarsku nebo ze Sokolova. Studenti vám prý říkají Taťka Jůzl, je to pravda? Vida, to ani nevím (smích). Možná to je tím, že mám vlastně na starosti katedru pedagogiky, se studenty často řešíme různé problémy a razím teorii, že se mají vždycky ozvat, když je něco trápí, protože každý problém se dá nějak vyřešit a není třeba se toho bát. Celkově jsem navíc mezi studenty rád, on ten mladý kolektiv člověka také omlazuje. A i vzpomínky na studentský život jsou krásné. Užívat bychom si samozřejmě měli každé etapy života, ale tato patří asi u drtivé většiny k nejhezčím. Předpokládám, že vám pedagogická činnost nadále zabere hodně času. Jak nejraději trávíte ten zbylý? Chalupařím, máme u Zlína chaloupku a to člověka pohltí. Po dálnici se dá dojet až do Otrokovic, takže tam jsme za chvilku, a velkou část volného času trávíme tam. To vám skoro závidím, my jezdíme až do Pošumaví. Vidíte, a to taky musí být krásné. Tam jsem se vždycky chtěl dostat, na nějakou školu. Vím, že je tam asi trochu tvrdší život, ale musí tam být krásně. Poznal jsem Šumavu alespoň jako turista, když jsme sjížděli Otavu či Vltavu, to byl nádherný zážitek. To věřím. Jaká je pro vás ideální představa dovolené? Na chalupě? Ano, tam mi nechybí nic, ještě až se nám povede udělat bazén (úsměv). Máme tu i psa, fenku maďarského ohaře, takže to nemá chybu. V Brně by se asi utrápila, tady má velkou zahradu a spoustu volnosti. Nábor nových členů Basketbalový tým mužů Sokol Starý Lískovec vyhlašuje nábor nových členů. Tým shání čtyři nové hráče od patnácti let výše, minimálně mírně pokročilé. Aktuálně hraje Městský přebor II v tělocvičně ZŠ Bosonožská, tréninky a zápasy jsou v pondělí od Předpokládám, že k chalupaření patří i dobrá knížka, případně další volnočasové záliby. Čtu rád, to je pravda. V současnosti mám rozečtené dvě knihy, střídám je podle nálady. Jedna je od Viewegha, druhá o historii psů. Ne o historii jejich domestikace, ale o tom, jak psi v minulosti ovlivnili významné momenty dějin. Rád si zahraji na housle s naší bývalou kapelou, to taky patří k pohodě, i když teď bohužel prožíváme trochu smutnější období, jeden z nás zemřel. A pak se rád podívám na hokej. Na Zlín i na Brno. Hokej? Aktivně, nebo u televize? Jen u televize, na to, abych šel na stadion, už jsem moc starý (smích). Už bych ty fanoušky ani nemusel pochopit. Sleduji i fotbal, tam hlavně ten brněnský, Zbrojovku. Bohužel, kromě zlínského hokeje mi moje kluby moc radosti nedělají, v současné době. Takže se dá říci, že jste brněnský patriot. Ano, to rozhodně. Jak řekl už Hugo Haas, Brno je krásné město. Jako celek i jeho jednotlivé části. Starý Lískovec je hezký, má jen smůlu, že je utěsněný okolím a hodně poznamenaný výstavbou. Kromě již zmíněné Leskavy mne tu mrzí snad jen absence staré, typické a pohodové restaurace. Žabovřesky, na jejichž hranici je sídlo Institutu mezioborových studií jsou také přívětivá čtvrť, a tak by se dalo pokračovat. V restauraci si raději posedíte u vínka, nebo u dobrého piva? Abych se přiznal, raději u toho piva. Vínko si spíše dám v klidu se ženou doma nebo na chalupě. Jakým způsobem si udržujete přehled o dění okolo sebe? Čtu tištěné noviny. Kolikrát pak zjistím, že článek na internetu visel už o den dříve, ale noviny jsou noviny. Sleduji samozřejmě i zprávy, raději třeba ČT24 než Novu. Občas si u toho zanadávám, asi jako každý člověk (úsměv). Díky za rozhovor a ať se nadále daří! Martin Lísal KJM Brno, pobočka Kurská KJM Brno, pobočka Kurská, Starý Lískovec Vás srdečně zve na cestopisné promítání ing. Milana Rozsypala Velké indické dobrodružství v podhůří Himálají v úterý 22. března v hod.

5 Ekotým ZŠ Bosonožská na Rychtě Krásensko Naše škola se zapojila do mezinárodního programu a usiluje o získání titulu Ekoškola. Ve středu jsme využili nabídky školského zařízení Lipka a zúčastnili se výukového programu, který byl zaměřen na seznámení žáků se třemi tématy: 7 kroků k Ekoškole, Odpady a Prostředí školy. Školní Ekotým tvořilo 33 žáků vybraných ze zástupců tříd od 3. do 9. ročníku. Výukový program, který proběhl na pracovišti Lipky Rychta v obci Krásensko byl hrazen z projektu EU. Lektoři rozdělili žáky do 2 skupin podle věku, všichni hravě zvládli zadané úkoly a také se důkladně seznámili s prostředím výukového zařízení. Žáci si odvezli úžasné zážitky, získali nové podněty ke zlepšení prostředí naší školy a ocenili jiné metody výuky v zajímavém prostředí. M. Jenčová (koordinátorka EVVO) ZŠ Labská přeborník kraje ve florbale V minulých letech se stalo téměř pravidlem, že jedním z nejúspěšnějších účastníků mezi starolískoveckými základními školami v soutěžích AŠSK (Asociace školských sportovních klubů) se stává Základní škola Labská. I letos se můžeme pochlubit velmi vydařeným působením v dnes již velice známém florbalovém turnaji základních škol a víceletých gymnázií, nesoucím název podle hlavního partnera této soutěže ORION FLORBAL CUP. Výběr starších žáků naší školy se dokázal prokousat třemi postupovými koly na úrovni města Brna a v konkurenci téměř čtyřiceti ZŠ a víceletých gymnázií skončil na prvním místě. Svojí vybojovanou šancí na účast v Krajském finále Orionu jsme nepohrdli a i zde jsme mezi osmi vítězi jednotlivých okresních kol vybojovali metu nejvyšší a stali se vítězi Krajského finále Orion florbal cupu. Teprve při snaze o nejvyšší možný postup v této soutěži, při kvalifikačním turnaji o finále MČR, ve kterém jsme se střetli s vítězi z Vysočiny a Pardubického kraje, jsme našli přemožitele. I tak myslím, můžeme hovořit o výrazném úspěchu naší školy a můžeme doufat, že se dokážeme v příštích letech prosadit i do poslední fáze turnaje. Mgr. Jan Nizner, učitel ZŠ Labská Moudrost našich předků Únor bílý, pole sílí A co nás čeká potom? Často kolem sebe slýcháme zrnka moudrosti z dávných let. A to v podobě pranostik. Pojďme se nyní podívat na některé z nich. Únor pomalu končí a za dveřmi čeká březen, předzvěst jara. Nicméně asi nejznámější březnovou pranostikou je klasické Březen, za kamna vlezem. Je to také nejpohodlnější. Ovšem pokud se tímto budete řídit, přijdete o kouzlo probouzející se jarní přírody, takže opatrně! Počasí je ještě nestálé, vždyť březnové slunce má krátké ruce. Navíc lépe od hada být uštknut, než v březnu od slunce ohřát (jak vidno, naši předkové měli občas dost radikální názory). Někdy napadne i sníh a to je pak pohroma, neboť sníh v březnu škodí osení i vinné révě. A pokud adventní sníh dočká se marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného. To se nedá nic dělat. Ovšem pokud je v březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato. Březen bez vody zase znamená duben bez trávy. Jinde se zase traduje, že pokud je suchý, znamená to pro stodolu ráj a plné sudy. Tak si vyberte. S jistotou ovšem víme, že pokud na svatého Františka (9. března) zaprší, neurodí se brambory. A když o den později (na den čtyřiceti mučedníků) mrzne, máme se nač těšit mrazy nás neopustí čtyřicet dní. Nicméně to zase prý znamená, že bude úrodný rok. Jak vidno, na všem se dá najít něco pozitivního, toho si byli vědomi i naši předkové. Vážení rodiče, dovolujeme si Vás i vašeho budoucího prvňáčka pozvat dne 7. března v hodin na první schůzku PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY DO ŠKOLY Naše setkávání proběhnou v prostorách školy v 5 lekcích, vždy jednou za 14 dní (tedy , 4. 4., a 2. 5.). Schůzky budou zaměřeny na to, co by mělo vědět a umět dítě před začátkem školní docházky. Děti se seznámí s prostředím školy, překonají počáteční strach z nového prostředí, poznají nové kamarády a rodiče mohou navázat vzájemné kontakty mezi sebou. Přípravě Vašeho dítěte se budou věnovat odbornice v oblasti speciální pedagogiky a logopedie, pomohou Vám lépe se orientovat v požadavcích na školní zralost budoucích prvňáčků. Náplň Praktické přípravy do školy se bude dotýkat: rozvoje sluchového vnímání a fonematického sluchu rozvoje zrakové paměti, pozornosti procvičování jemné a hrubé motoriky rozšiřování slovní zásoby diagnostiky správné výslovnosti rádi poradíme, jak předcházet případným poruchám učení Na všechny děti a rodiče se moc těšíme. Kolektiv zaměstnanců ZŠ Bosonožská strana 5

Ročník XVII. 2/2011 únor

Ročník XVII. 2/2011 únor O m i c k ý zpravodaj Ročník XVII. 2/2011 únor VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, dne 12. 2. 2011 jsme přivítali nové občánky naší obce Omice. Narození dítěte je tím největším štěstím, které rodiče spolu prožívají. všechny

Více

první písemné zmínky o Otrokovicích

první písemné zmínky o Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 18. února 2011 číslo 2 - ročník 21 zdarma - neprodejné 870 let první písemné zmínky o Otrokovicích Informace ke sčítání lidu strana 5, 6 a 7 Rada města vytáhla do boje

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 3 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. března 2011 V tomto čísle najdete: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 str. 3 Základní školy str. 6-8 ZUŠ J. A. Bendy str. 8-9 Mateřská škola str. 9-10 Masopust v Benátkách

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty starolískovecký zpravodaj KVĚTEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ El. Přemyslovny Mgr. Jarmilou Wagnerovou

Více

Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 1/2011

Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 1/2011 Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 1/2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne,

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz starolískovecký Prosinec 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Ve středu 5. 12. 2012

Více

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu starolískovecký Červen 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu O podobě přírodní zahrady

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty starolískovecký zpravodaj LISTOPAD 2011 ROČNÍK 19 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Rekonstrukce v MŠ Oderská Rozsvěcení vánočního

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

starolískovecký zpravodaj

starolískovecký zpravodaj starolískovecký Březen 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNOSTARÝ LÍSKOVEC Anonym ve 21. století? 3 Před nedávnem mi do redakce přišel dopis úplně

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září 2008 www.novy-liskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 21. 3. 2011 č. 3/2011 Na 7. zasedání zastupitelstva obce Dobratice, které se konalo dne 14. 3. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice, bylo projednáno:

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

II/2011. Téma měsíce: otevřený DoPiS STaroSTY

II/2011. Téma měsíce: otevřený DoPiS STaroSTY ROČNÍK VI., ÚNOR 2011, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA II/2011 Otevřený dopis strana 1 Sčítání lidu, domů a bytů strana 4 Studenti chtějí bojovat strana 5 Program kulturního domu strana 8 Mikroregion Bystřicko (Rodkov,

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty starolískovecký zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2011 ROČNÍK 19 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Vážení občané, právě probíhající léto je

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman 2/2014 Boj o třídy na gymnáziích 6 Historie budovy bývalého soudu 12 Nedělní hradní prohlídky 20 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola!

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola! září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Jejda, zase škola! FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více