PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO"

Transkript

1 PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

2 NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika nezbytných kroků vedoucích k tomu, abyste mohli odebírat zemní plyn ve svém odběrném místě ať už se jedná o nový rodinný dům či samostatnou bytovou jednotku, nebo již existující, ale nově plynofikovanou stavbu. Odběr plynu je možné realizovat pouze na základě uzavřené Smlouvy o připojení k distribuční soustavě a samozřejmě je potřeba splnit několik dalších podmínek, které s jejím uzavřením souvisí. Všechny následující informace platí pouze pro připojení jednoho nového odběrného místa. Pro připojení více odběrných míst je potřeba podat Žádost o prověření volné kapacity v distribuční soustavě a postup je zcela odlišný.

3 POSTUP podání Žádosti o připojení 1 2 posouzení Žádosti o připojení ošetření budoucích majetkoprávních vztahů 3 4 zpracování projektové dokumentace vydání stanoviska k projektové dokumentaci a uzavření Smlouvy o připojení vypořádání majetkoprávních vztahů* zajištění provozování přípojky zajištění odběru plynu volba dodavatele plynu montáž plynoměru výstavba plynárenského zařízení a odběrného plynového zařízení uvedení plynovodu do provozu* * Týká se jen výstavby plynovodu.

4 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ Pro zdárné zahájení procesu připojení nového odběrného místa je nezbytné podat Žádost o připojení k distribuční soustavě (dále také Žádost). K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI POTŘEBUJETE ZNÁT: strukturu plynových spotřebičů v odběrném místě, které budete chtít připojit (sporák, kotel aj. druh, max. příkon spotřebičů, počet kusů) přesnou adresu odběrného místa nebo číslo parcely v případě plánované výstavby nového domu Žádost je třeba vyplnit v souladu s uvedenými pokyny (všechny povinné údaje) včetně požadovaných příloh ŽÁDOST MŮŽETE PODAT: prostřednictvím technického partnera (Žádost za Vás vyplní a podá bezplatně) elektronicky vyplněním on-line formuláře na osobně v Zákaznických centrech RWE Pro rychlejší odbavení v Zákaznickém centru RWE si můžete rezervovat termín své schůzky on-line nebo přes call centrum. korespondenčně na adrese: RWE Zákaznické služby, s.r.o. Plynární 2748/ Ostrava Moravská Ostrava Formulář si můžete stáhnout na

5 VÍTE, ŽE... Technický partner poskytuje komplexní služby spojené s připojením k distribuční soustavě od administrativy až po realizaci plynovodní přípojky a odběrného plynového zařízení na klíč. V zájmu usnadnění realizace potřebných kroků pro připojení Vašeho objektu k distribuční soustavě Vám nabízíme možnost využít služeb technických partnerů, s nimiž máme uzavřeny příslušné smlouvy. Seznam technických partnerů naleznete v kontaktním systému na našich webových stránkách Doba od podání Žádosti o připojení po montáž plynoměru je závislá na složitosti připojení (zejména nutnosti výstavby plynovodní přípojky, plynovodu, technické úpravy distribuční soustavy apod.) a pohybuje se v řádech měsíců.

6 POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ V případě chyby při vyplňování Žádosti (nevyplnění povinných položek a jiných nesrovnalostí) Vám bude Žádost vrácena společně s žádostí o doplnění údajů. Odpověď na tuto výzvu je nezbytné doručit do 30 dnů. Pokud v této lhůtě tak neučiníte, bude nutné podat novou Žádost. Na základě podané Žádosti společnost RWE zjišťuje, zda je připojení v dané lokalitě technicky možné. Pak mohou nastat následující případy: Plynovod neexistuje je nutno vybudovat plynovod a z něho přípojku k domu (dále se jak pro plynovod, tak i pro přípojku používá pojem plynárenské zařízení ). Zašleme Vám stanovisko Výzva k doplnění Žádosti o připojení k distribuční soustavě a stanovení podmínek, které obsahuje podmínky pro připojení, řešení budoucích majetkoprávních vztahů k plynovodu a přípojce (tzn. pronájem nebo koupě) a podmínky pro zpracování jejich projektové dokumentace. Plynovod existuje, neexistuje přípojka pro připojení domu je nutno vybudovat plynovodní přípojku. Zašleme Vám stanovisko Výzva k doplnění Žádosti o připojení k distribuční soustavě a stanovení podmínek, ve kterém budete požádáni o předložení projektové dokumentace na plynovodní přípojku a kde jsou uvedeny podmínky pro zpracování odpovídající projektové dokumentace. Existuje plynovod i přípojka je nutno vybudovat rozvody plynu vedoucí od konce přípojky ke spotřebičům nacházejícím se ve Vašem objektu (dále jen odběrné plynové zařízení ). Zašleme Vám návrh Smlouvy o připojení a na základě toho je nutné zajistit si projektovou dokumentaci na odběrné plynové zařízení (viz kapitola Zpracování projektové dokumentace), příslušné povolení od stavebního úřadu a následně realizaci tohoto zařízení (viz kapitola Výstavba plynárenského zařízení).

7 OŠETŘENÍ BUDOUCÍCH MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ UZAVŘENÍ SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ NÁJEMNÍ/KUPNÍ V případě, že je pro připojení domu nezbytné kromě přípojky realizovat i plynovod, kontaktujte odpovědného technika z kontaktního systému (viz níže), od něhož obdržíte návrh Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní/kupní, která určí způsob řešení majetkoprávních vztahů k tomuto plynárenskému zařízení, tj. zda zůstane ve Vašem majetku a společnost RWE je bude pouze provozovat na základě nájemní smlouvy, nebo zda po jeho dokončení bude ze strany RWE odkoupeno. Kontakt pro výpočet ceny nájemného či kupní ceny a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí: položka Smlouvy budoucí nájemní a kupní (plynovody s přípojkami a regulační stanice) UZAVŘENÍ SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Jestliže je dle předchozího bodu uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní, pak na základě podmínek v ní uvedených musí být ještě uzavřeny Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke všem pozemkům dotčeným stavbou plynárenského zařízení a ke všem pozemkům dotčeným požadovaným rozsahem věcného břemene, a to mezi vlastníky pozemků a RWE. Uzavření těchto smluv zajišťuje žadatel zpravidla prostřednictvím projektanta. Kontakt pro uzavírání smluvních dokumentů ve věcech zřízení věcného břemene: položka Smluvní vztahy věcná břemena (plynovody, přípojky, přeložky v investicích třetích stran)

8 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V dalším kroku si zajistíte zpracování projektové dokumentace na plynárenské zařízení a dále také na odběrné plynové zařízení. Projektová dokumentace na plynárenské zařízení musí být vyhotovena v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v příloze Výzvy k doplnění žádosti o připojení, a buduje-li se plynovod, musí být v souladu i se Smlouvou o smlouvě budoucí nájemní/kupní. Projektová dokumentace na odběrné plynové zařízení musí být vyhotovena v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny ve Smlouvě o připojení, případně ve Výzvě k doplnění Žádosti o připojení k distribuční soustavě a stanovení podmínek. Tyto projekty si můžete objednat u: technického partnera projektanta s odpovídajícím oprávněním

9 UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Podmínkou uzavření Smlouvy o připojení je odsouhlasení projektové dokumentace na plynárenské zařízení nebo odběrné plynové zařízení ze strany RWE. Vyhotovenou projektovou dokumentaci na plynárenské zařízení a Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní/kupní na toto zařízení doručíte na příslušné pracoviště RWE, které naleznete na položka Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení. Na stejné pracoviště doručíte i projektovou dokumentaci na odběrné plynové zařízení (může být součástí projektové dokumentace na plynárenské zařízení). Pokud jsou výše uvedené projektové dokumentace úplné a odpovídají příslušným předpisům, jsou odpovědnými pracovníky RWE schváleny formou vydání Stanoviska k projektové dokumentaci, přičemž Vám současně zašleme k podpisu i Smlouvu o připojení. Podepsanou Smlouvu o připojení je nezbytné odeslat zpět co nejdříve nejlépe do 30 dnů (nepodepsaná Smlouva o připojení ztrácí platnost po 12 měsících). VÝSTAVBA PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU V následujícím kroku si podáte žádost o územní rozhodnutí nebo o územní souhlas apod. na příslušný stavební úřad (lze tak učinit i prostřednictvím technického partnera či projektanta). Jako podklady pro stavební úřad slouží: Smlouva o připojení odsouhlasená projektová dokumentace na plynárenské zařízení a odběrné plynové zařízení souhlasné stanovisko RWE s projektovou dokumentací na plynárenské zařízení a odběrné plynové zařízení

10 Tento proces je úspěšně dokončen získáním příslušného dokladu ze stavebního úřadu (územní rozhodnutí, územní souhlas apod.). Na základě tohoto dokladu jste oprávněni provést stavbu plynárenského zařízení a odběrného plynového zařízení. ZAJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A REALIZACE Realizaci plynárenského i odběrného plynového zařízení Vám zajistí prověřené odborné firmy. V závislosti na umístění odběrného místa (dle obce) si můžete vhodného a prověřeného zhotovitele Vaší přípojky a odběrného plynového zařízení vybrat v našem kontaktním systému na položka Seznam technických partnerů. V případě potřeby budování plynovodu je ovšem nezbytné zvolit zhotovitele, který je držitelem odpovídající certifikace. Doporučujeme nechat si předložit cenové nabídky od více firem a s vybranou firmou pak sepsat smlouvu o realizaci stavby plynárenského a odběrného plynového zařízení. Zhotovitelem mohou být také další subjekty s příslušnou certifikací. Podklady pro zhotovitele (případy Plynovod neexistuje a Plynovod existuje, neexistuje přípojka ): Smlouva o připojení odsouhlasená projektová dokumentace na plynárenské a odběrné plynové zařízení souhlasné stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. s projektovou dokumentací na plynárenské a odběrné plynové zařízení doklad opravňující k provedení stavby vydaný stavebním úřadem (územní rozhodnutí, územní souhlas apod.)

11 Podklady pro zhotovitele (případ Existuje plynovod i přípojka ): Smlouva o připojení projektová dokumentace na odběrné plynové zařízení doklad opravňující k provedení stavby vydaný stavebním úřadem (územní rozhodnutí, územní souhlas apod.) Zhotovitel, kterého si vyberete, musí při realizaci plynárenského a odběrného plynového zařízení dodržet podmínky stanovené společností RWE ve vyjádření k projektové dokumentaci a v případě výstavby plynovodu též podmínky uvedené ve Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní/kupní. Pokud se buduje i plynovod, musíte si po jeho dokončení zajistit kolaudační souhlas u stavebního úřadu.

12 PŘEJÍMKA PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ Po úplném dokončení plynárenského zařízení, vypořádání obchodního vztahu mezi Vámi a zhotovitelem a po získání kolaudačního souhlasu (pokud bylo povolením stavby vyžadováno týká se pouze výstavby plynovodu) se provede přejímka plynárenského zařízení za účasti Vás, zhotovitele a pracovníků RWE. Tímto aktem předáte dokumentaci k vybudovanému plynárenskému zařízení do správy RWE. K přejímce je potřeba předložit následující doklady: kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, pokud bylo povolením stavby vyžadováno (týká se pouze výstavby plynovodu) technickou dokumentaci stavby plynárenského zařízení geodetické zaměření stavby plynárenského zařízení geometrický plán, pokud byl Smlouvou o smlouvě budoucí nájemní/kupní vyžadován Po ukončení přejímky se podepisuje protokol o odevzdání a převzetí. VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVÁNÍ PŘÍPOJKY UZAVŘENÍ SMLOUVY KUPNÍ/NÁJEMNÍ/O PROVOZOVÁNÍ Plynovod + přípojka (viz Posouzení Žádosti o připojení Plynovod neexistuje ) Po splnění všech výše uvedených náležitostí se obraťte na příslušného technika z kontaktního systému: položka Smlouvy nájemní a kupní (plynovody s přípojkami a regulační stanice).

13 K podpisu obdržíte návrh řádné smlouvy nájemní/kupní. Poté, co všechna vyhotovení návrhu smlouvy podepíšete a zašlete zpět, bude Vám po jejich podpisu ze strany RWE jedno vyhotovení smlouvy vráceno. V případě uzavření kupní smlouvy dojde k finančnímu vypořádání (zaplacení sjednané kupní ceny). Pouze přípojka (viz Posouzení Žádosti o připojení Plynovod existuje, neexistuje přípojka ) zde jsou následující možnosti: Uzavření kupní smlouvy nastává v případě, že má společnost RWE zájem přípojku odkoupit a Vy souhlasíte s prodejem. Základní podmínkou pro odkup je uzavřená Smlouva o sdružených službách dodávky plynu (viz kapitola Zajištění odběru plynu) a zápis věcného břemene do katastru nemovitostí ke všem pozemkům dotčeným stavbou plynovodní přípojky s požadovaným rozsahem věcného břemene. Další nezbytnou podmínkou odkupu je vybudování přípojky certifikovanou firmou. Plynovodní přípojku RWE odkoupí za aktuální cenu platnou v době odkupu podle podmínek stanovených v Ceníku služeb PDS, který je k dispozici na Uzavření smlouvy o zajištění provozu v případě, že se rozhodnete ponechat si přípojku ve svém majetku, pak máte možnost uzavřít s RWE Smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky, nebo případně s jiným oprávněným subjektem. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Pro případy, kdy bude RWE odkupovat plynárenské zařízení, je nutné uzavřít řádné Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi vlastníkem pozemku a RWE. Na základě Vámi uzavřených budoucích Smluv o zřízení věcného břemene společnost RWE zajistí uzavření řádných smluv, a to včetně provedení úhrady za zřízení věcného břemene a vklad do katastru nemovitostí.

14 UVEDENÍ PLYNOVODU DO PROVOZU Nově vybudovaný plynovod (týká se pouze případů Posouzení žádosti o připojení Plynovod neexistuje ) je nutno propojit s distribuční soustavou. Na základě oboustranně podepsané nájemní nebo kupní smlouvy je ze strany RWE vydán souhlas s vpuštěním plynu a zhotovitel stavby propojí plynovod s distribuční soustavou. Okamžik propojení samostatně budované přípojky (týká se případů Posouzení Žádosti o připojení - Plynovod existuje, neexistuje přípojka ) nastává většinou hned po dokončení stavby. ZAJIŠTĚNÍ ODBĚRU PLYNU VOLBA DODAVATELE PLYNU A UZAVŘENÍ SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH Vyberte si svého dodavatele zemního plynu a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu většinou na jeho kontaktním místě (lze vyřídit i v zastoupení). Na základě uzavření této smlouvy za Vás dodavatel požádá o montáž plynoměru. MONTÁŽ PLYNOMĚRU V dohodnutém termínu Vás navštíví technik, aby provedl instalaci plynoměru a zkontroloval, zda jsou splněny všechny technické podmínky pro připojení. K tomu je nezbytné předložit kopii revizní zprávy na odběrné plynové zařízení. Revizní zprávu Vám zajistí zhotovitel. Poté podepíšete montážní protokol (lze udělit plnou moc). Od tohoto okamžiku můžete zahájit odběr plynu.

15 Moje poznámky Uvedený postup představuje zjednodušenou formu celého procesu. Každý případ připojení nového odběrného místa se posuzuje individuálně a při jeho zpracování mohou nastat odchylky od výše popsaného postupu.

16 KONTAKTY Zákaznická centra RWE NONSTOP zákaznická linka RWE Skype: callcentrumrwe Pro bližší informace můžete kontaktovat pracoviště operativní správy sítí RWE Distribuční služby, s.r.o.: Tuto tiskovinu vydává společnost skupiny RWE v ČR: RWE GasNet, s.r.o. Klíšská Ústí nad Labem Aktualizováno k

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t o d i c k ý n á v o d Energetického regulačního úřadu k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Praha září 2011

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad...2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv...5 Článek

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o.

Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. telefonická pohotovostní služba pro plyn: 1239 Kontakt na společnost RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940 401 17 Ústí nad Labem www.rwe-distribuce.cz

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA

Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice tel.: 383 322 020, fax: 383 324 587; e-mail: info@tsst.cz;

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Postup při koupi bytové jednotky

Postup při koupi bytové jednotky Na Vackově s.r.o. člen skupiny Metrostav Development Zenklova 2245/29 180 00 Praha 8 IČ 01620142 DIČ CZ01620142 Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C 208479 www.metrostavdevelopment.cz www.metrostav.cz

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více