VZOR/TEMPLATE RESIDETIAL LEASE AGREEMENT SMLOUVA O NÁJMU BYTU. Úvodní ustanovení smlouvy. Introductory Provisions of the Agreement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR/TEMPLATE RESIDETIAL LEASE AGREEMENT SMLOUVA O NÁJMU BYTU. Úvodní ustanovení smlouvy. Introductory Provisions of the Agreement"

Transkript

1 SMLOUVA O NÁJMU BYTU číslo: xxxxxxxxx uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen NObčZ ) mezi níže uvedenými smluvními stranami: RESIDETIAL LEASE AGREEMENT number: xxxxxxxxx entered into under section 2201 et seq. Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter referred to as the New Civil Code ) by and between the parties below: ÚDAJE MAJITELE VE VZOROVÉ SMLOUVĚ JSOU SKRYTY (dále jako Poskytovatel bydlení resp. Pronajímatel) a Jméno a přímení: vzor RČ: xxxxxx/yyyy Trvalé bydliště: Vzorová 1, Brno, 60200, Česká republika Číslo OP: Datum narození: Tel.: (dále jako Zájemce o bydlení resp. Nájemce) Úvodní ustanovení smlouvy 1. Tato smlouva v textové podobě je uzavřena distančním způsobem (tj. bez osobní účasti smluvních stran) prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku prostřednictvím a postupem uvedeným na webových stránkách flatio.cz. Navrhovatelem této smlouvy je Pronajímatel, který odpovídá, že její obsah je v souladu s platnými předpisy. Smlouvu lze převést do tištěné formy přes webovou aplikaci flatio.cz. 2. Výše nadepsané strany jsou srozuměny, že dle 1840 NObčZ se na tuto smlouvu nevztahují ustanovení o ochraně spotřebitele, a to zejména 1810 a násl. NObčZ (pojednávající o spotřebitelských smlouvách), 1820 a násl. NObčZ (sdělování povinných údajů před uzavřením smlouvy) a Nájemci nevzniká zákonný nárok (právo) uvedený v 1829 NObčZ tj. odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. 3. Dále se strany smlouvy vzájemně ubezpečily, že tato smlouva nebude podřízena donucovacími ustanoveními uvedenými v 2235 a násl. NObčZ, která upravují tzv. chráněný nájem bytu, neboť nájem bytu dle této smlouvy není sjednáván za účelem zřízení domácnosti, domova a trvalého pobytu osoby Nájemce (případně členů jeho domácnosti) a jedná se o dočasný nájem uzavíraný výhradně na dobu určitou. V případě, že se v této smlouvě podpůrně odkazuje ad hoc na právní normu spadající do pododdílu NObčZ týkající se nájmu bytu nelze z toho ani nepřímo dovozovat, že se jedná o chráněný nájem bytu. OWNER DETAILS IN TEMPLATE CONTRACT ARE HIDDEN (hereinafter referred to as the Housing Provider or, to be more specific, the Landlord) and Name and surname: vzor Birth ID No.: xxxxxx/yyyy Permanent residence: Vzorová 1, Brno, 60200, Česká republika ID card No.: Date of birth: Tel.: (hereinafter referred to as the Person Interested in Housing or, to be more specific, the Tenant) Introductory Provisions of the Agreement 1. This Agreement in a text form is entered into at a distance (i.e. without the personal participation of the Parties to the Agreement) by means of distant communication and through the procedure referred to on the website at flatio.cz. The Landlord is the party that has drafted this Agreement. The Landlord is responsible for the compliance of the content of the Agreement with the applicable regulations. The Agreement may be converted into the printed form through the web application flatio.cz. 2. The Parties above are agreed to the fact that under section 1840 of the New Civil Code the consumer protection provisions, in particular section 1810 et seq. New Civil Code (addressing consumer contracts), section 1820 et seq. New Civil Code (disclosure of mandatory details before contract conclusion), do not apply to this Agreement and that the Tenant shall have no statutory claim (right) referred to in section 1829 of the New Civil Code, i.e. to withdraw from this Agreement in 14 days from the conclusion thereof. 3. Further, the Parties to the Agreement have assured each other that this Agreement shall not be subject to enforcement provisions referred to in section 2235 et seq. New Civil Code that regulate the so-called protected tenancy as tenancy hereunder is not agreed for the purpose of setting up a household, home and permanent residence of the person of the Tenant (or, as appropriate,

2 Článek 1 - Předmět nájmu 1. Předmětem nájmu je nemovitá věc (stavba), kde se nachází prostory vhodné pro bydlení: celý pokoj č. X (M m2) v bytě č. Y, v němž se nachází X lůžek, včetně jeho příslušenství a všech součástí, včetně zařízení a vybavení, které se nacházejí v Z NP domu na adrese Vzorová 1, Praha, 12000, Česká republika (dále jen jako Předmět nájmu nebo Bytové prostory nebo Byt ). 2. Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn pronajat Nájemci k užití předmětu nájmu ve lhůtě a za podmínek uvedených v této smlouvě a za účelem dočasného bydlení. 3. Specifikace příslušenství, zařízení a vybavení předmětu nájmu jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí bytu, který se stane nedílnou právní součásti součástí této smlouvy. Článek 2 - Předmět smlouvy 1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává předmět nájmu specifikovaný v čl. 1 této smlouvy k nájmu Nájemci, aby jej řádně užíval po dobu a v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými předpisy a Nájemce předmět nájmu od Pronajímatele do nájmu přejímá a zavazuje se platit řádně a včas Pronajímateli nájemné. Článek 3 - Doba nájmu 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od DD.MM.YYYY do DD.MM.YYYY. 2. Ohledně předání předmětu nájmu bude sepsán Protokol o předání a převzetí bytu, ve kterém bude zachycen fyzický stav (opotřebení) předmětu nájmu v době předání. Článek 4 - Nájemné a úhrady služeb spojených s užíváním bytu 1. Nájemce bytu se zavazuje platit Pronajímateli měsíčně nájemné ve výši (částka nájmu) Kč. 2. Služby spojené s užíváním bytu jsou součástí nájemného a nevyúčtovávají se. 3. Všechny platby nájemného budou splatné měsíčně předem vždy do 1 dne předchozího měsíce na měsíc následující. Pro včasnost platby je rozhodující den připsání platby na tento účet nebo den zaplacení přes rozhraní Flatio.cz. 4. Údaje pro platbu nájemného: Pronajímatel doporučuje platby kartou přes webovou aplikaci Flatio - Mé bydlení. Platba kartou je připsána ihned. Celková výše měsíční platby: (částka nájmu) Kč Číslo účtu: /2010 Variabilní symbol (VS): xxxxxxxxx IBAN: CZ SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX Pokud není možné k platbě přímo uvést variabilní symbol, members of his/her household) and it is a temporary lease concluded exclusively for a fixed period. In the event this Agreement, in a supporting way, ad hoc refers to a legal rule falling within a subsection of the New Civil Code regarding residential lease, it is not possible, even indirectly, infer from that this is protected tenancy. Article 1 Subject of Lease 1. The Subject of Lease is a real estate (building) where spaces suitable for living are located: all the room No. X (M m2) in the apartment No. Y, in which the X beds, including its appurtenance and all parts, including the equipment, located on the Z. floor of the house at Vzorová 1, Praha, 12000, Česká republika (hereinafter referred to as the Subject of Lease or Residential Premises or Flat ). 2. The Landlord declares to be entitled to lease the Subject of Lease to the Tenant for use in the period and under the conditions set forth herein and for the purpose of temporary housing. 3. The specification of the appurtenance and equipment of the Subject of Lease is given in the Flat Handover and Acceptance Report that shall become integral legal part of this Agreement. Article 2 Subject Matter 1. The Landlord hereby gives over the Subject of Lease specified in Article 1 hereof to the Tenant for the lease thereof and to properly use the same for the period and in accordance with this Agreement and the generally applicable legislation and the Tenant accepts the Subject of Lease from the Landlord and undertakes to pay the rent to the Landlord properly and in a timely manner. Article 3 Lease Duration and Handover of the Subject of Lease 1. The Agreement is entered into for a definite period, from to A Flat Handover and Acceptance Report shall be drawn up in respect of the Handover of the Subject of Lease; the Flat Handover and Acceptance Report shall include information on the physical condition (wear) of the Subject of Lease at the time of the Handover thereof. Article 4 Rent and Payments of Services Related to the Use of the Flat 1. The Tenant undertakes to pay to the Landlord a Rent amounting to CZK. 2. Services Related to the Use of the Flat are fixed part of the Rent and are not billed for. 3. All payments of the Rent shall be due on a monthly basis, in advance, always by the 1 day of the previous month for the following month. For the timeliness of the payment, the day the payment is allocated to that account or day of payment through the Flatio.cz interface shall be relevant.

3 uvede jej nájemce kvůli identifikaci platby alespoň do poznámky k platbě. Obě strany se výslovně dohodly, že Pronajímatel není oprávněn zvyšovat nájemné po dobu trvání této smlouvy. Článek 5 - Kauce neboli Jistota 1. Pronajímatel nevyžaduje kauci. 2. Případné škody způsobené Nájemcem Pronajímateli se zavazuje Nájemce uhradit do 7 dnů od vyčíslení škody. Článek 6 - Práva a povinnosti pronajímatele 1. Pronajímatel bydlení se zavazuje předat Nájemci předmět nájmu specifikovaný v čl. 1 odst. 2 této smlouvy ve stavu způsobilém řádnému nájmu a zajistit Nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu a společných prostor, včetně nezbytných služeb spojených s užíváním bytu po celou dobu trvání nájmu dle této smlouvy. Do služeb nezbytných se řadí mimo jiné i internet. 2. Pronajímatel je povinen udržovat předmět nájmu po dobu trvání nájmu ve stavu způsobilém k užívání. 3. Bytové prostory má povinnosti Pronajímatel zajistit k užívání přesně tak, jak je prezentoval v detailu inzerátu na Flatio.cz. 4. Pronajímatel má právo požadovat poplatek za úklid předmětné nemovitosti při ukončení této smlouvy. O této skutečnosti je povinen Nájemníka informovat před uzavřením této smlouvy včetně ceny této služby. Článek 7 - Práva a povinnosti nájemce 1. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu tj. k dočasnému bydlení. Nájemce je povinen dodržovat Pravidla pro chování v domě (domovní řád), který tvoří nedílnou právní součást této smlouvy. Podpisem této nájemní smlouvy Nájemce prohlašuje, že se s domovním řádem obeznámil a s jeho obsahem souhlasí. 2. Nájemce má právo do 24 hodin od předání předmětu nájmu odstoupit bez nutnosti prokázání důvodů. Nájemce je povinen definovat důvody odstoupení písemně pro informativní účely. Odstoupení od smlouvy je platné okamžikem oznámení. Smlouva poté okamžitě pozbývá účinnosti a platnosti. Nájemce je povinen uhradit poplatek ve výši 1 denního nájmu. Jinou smluvní pokutu není Pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat. Využití práva na odstoupení je podmíněno platným předávacím protokolem. 3. Nájemce hradí náklady spojené s běžnou údržbou a drobné opravy. 4. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli potřebu těch oprav, které je povinen provést Pronajímatel a umožnit jejich provedení. Článek 8 - Podstatné porušení smlouvy Smluvní strany si ujednaly, že za podstatné porušení této smlouvy bude zejména (a nejenom) považováno: 4. Details for the payment of the Rent: Housing Provider recommend to pay by payment card through aplication Flatio - My Housing. It's easier and faster. Total amount of the monthly payment: (rent amount) CZK Account number: /2010 Reference: xxxxxxxxx IBAN: CZ SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX If no reference can directly be given to a payment, the Tenant shall at least give the reference to a note to the payment to identify the payment. Both Parties to the Agreement have expressly agreed that the Landlord shall not be entitled to increase the Rent for the duration of this Agreement. Article 5 Deposit or Security by Other Name 1. The Landlord does not require any Deposit. 2. The Tenant undertakes to pay any damage caused by the same to the Landlord in 7 days from quantifying the damage. Article 6 Rights and Obligations of the Landlord 1. The Landlord undertakes to hand over to the Tenant the Subject of Lease specified in Article 1 paragraph 2 hereof in a condition eligible for a proper lease and ensure to the Tenant a full and uninterrupted exercise of the rights connected with the use of the Flat and the common areas, including the necessary Services Related to the Use of the Flat for the entire duration of the Lease hereunder. The necessary Services shall also include the Internet, among other things. 2. The Landlord shall be obliged to keep the Subject of Lease in a condition eligible for use for the duration of the Lease. 3. The Landlord shall be obliged to provide the Residential Premises for use exactly as they were presented in the advertisement details at Flatio.cz. 4. The Landlord shall have the right to require a fee for cleaning the real estate in question upon the termination of this Agreement. The Landlord shall be obliged to notify the Tenant thereof, including the price of such service, before the conclusion hereof. Article 7 Rights and Obligations of the Tenant 1. The Tenant shall be entitled to use the Subject of Lease exclusively for the agreed purpose i.e. for temporary housing. The Tenant shall be obliged to observe the House Behaviour Rules (House Rules), which are integral legal part of this Agreement. The Tenant declares with the signature of this Lease Agreement to be familiar with the House Rules and to agree with the content thereof.

4 1. Prodlení s úhradou nájmu a za služby spojených s nájmem nebo za jiné peněžité závazky a to v případě, že dluh (nebo jeho část) Nájemce bude po lhůtě splatnosti delší než-li 7 dní. 2. Dát do podnájmu předmět nájmu jiné osobě a to bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. 3. Nájemce opakovaně hrubě porušuje povinnosti vyplývající z této smlouvy a zejména pravidel chování uvedených v domovním řádu, ke kterým Nájemce dobrovolně přistoupil, souhlasil s nimi a výslovně a neodvolatelně se zavázal jimi bezvýhradně řídit. 4. Nájemce nesmí provádět v bytě stavební úpravy či jakékoli změny bez předchozího souhlasu Pronajímatele, a to ani na svůj náklad. Pokud Nájemce nepřevezme bezdůvodně předmět pronájmu do užívání resp. nepodepíše Protokol o předání a převzetí bytu nejpozději do 2 dnů od dohodnutého termínu předání, tak smlouva 3. den od dohodnutého termínu předání předmětu nájmu s okamžitou platností zaniká. Za nepřevzetí předmětné nemovitosti má Pronajímatel právo požadovat poplatek odpovídající 100 % měsíčního nájmu sjednaného touto smlouvou. Článek 9 - Ukončení nájmu a vyklizení bytu 1. Nájemní vztah založený touto smlouvou může zaniknout kdykoli písemnou dohodou mezi Pronajímatelem a Nájemce, a to ke dni na kterém se strany smlouvy dohodnou. 2. V případě, že druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem, je oprávněná strana tuto smlouvu vypovědět se 7 denní výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná plynout dnem, který následuj po dni jejího doručení druhé straně nebo v souladu s ujednáním uvedeným v 4. odstavci tohoto článku, a to dnem, který nastane dříve. Uplynutím výpovědní lhůty je nájem ukončen. 3. V případě, že se nejedná o výpověď z titulu podstatného porušení smlouvy nebo jiných povinností spojených s nájmem dle předchozího odstavce, se Nájemce i Pronajímatel dohodli, že jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět s 1 měsíční výpovědní lhůtou, přičemž lhůta běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Uplynutím výpovědní lhůty je nájem ukončen. 4. Zánikem Smlouvy nezanikají nároky Pronajímatele z této smlouvy nebo s ní související vzniklé před odstoupením od smlouvy nebo na základě odstoupení od této smlouvy. Nájemce se zavazuje ke dni ukončení nájmu předmět pronájmu vyklidit a vyklizený Pronajímateli předat. O předání bytu se strany zavazují sepsat zápis, v němž zachytí stav předávaného bytu. 6. Pronajímatel je oprávněn v případě prodlení ubytovaného s předáním prostor do předmětného prostoru vstoupit, vyklidit věci Nájemce na jeho náklady, uskladnit a zadržovat je až do úplného vyrovnání všech případných nedoplatků ubytovaného. K tomu mu ubytovaný tímto uděluje plnou moc a ubytovatel tuto plnou moc přijímá. 2. The Tenant shall have the right, in 24 hours from the Handover of the Subject of Lease, to withdraw without revealing the reasons. The Tenant shall only be obliged to define the reasons of withdrawal for information purposes. A withdrawal from the Agreement shall be valid upon the notification thereof. The Agreement shall then immediately cease to be effective and valid. The Tenant shall be obliged to pay fee in amount of 1 day rent. The Landlord shall not be entitled to require from the Tenant any other penalty or fee. Use of the right of withdrawal is conditional upon the valid transfer protocol. 3. The Tenant shall bear the costs connected with routine maintenance and minor repairs. 4. The Tenant shall be obliged to notify the Landlord without undue delay of any needed repair that must be executed by the Landlord and enable the execution of such repair. Article 8 Substantial Breach of the Agreement The Parties to the Agreement have agreed that the following in particular (however, not limited to) shall be deemed a Substantial Breach of this Agreement: 1. Delay in the payment of the Rent and the Lease-related services or other monetary liabilities should the debt (or part thereof) of the Tenant be overdue for more than 7 days. 2. Subleasing the Subject of Lease to any other person without the prior written consent of the Landlord. 3. The Tenant repeatedly substantially breaches the obligations arising upon the same from this Lease Agreement and in particular the Behaviour Rules given in the House Rules that the Tenant has voluntarily acceded to, agreed with and with which the Tenant has expressly and irrevocably undertaken to comply without reservations. 4. The Tenant may not perform any construction work or changes in the Flat without the prior consent of the Landlord, not even at own costs of the Tenant. Should the Tenant fail to unreasonably accept the Subject of Lease for use or, as appropriate, fail to sign the Flat Handover and Acceptance Report not later than 2 days, the Agreement shall be terminated with immediate effect on the 3rd day from the agreed date of the Handover of the Subject of Lease. The Landlord shall have the right to require a fee of 100 % of the monthly Rent for a failure to accept the real estate in question. Article 9 Tenancy Termination and Vacating the Flat 1. The lease relationship established by this Agreement may be terminated at any time by a written agreement between the Landlord and the Tenant, as of the date on which the Parties to the Agreement shall agree. 2. Should the other Party to the Agreement substantially breach its Obligations, the entitled party shall be entitled

5 Tuto plnou moc lze odvolat pouze v případě, pokud ubytovatel toto své oprávnění zneužije. Článek 10 - Závěrečná ustanovení 1. Pro právní vztahy, touto smlouvou nebo v Řádech výslovně neupravených, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 2. Jakékoliv změny této smlouvy je možné činit pouze v textové nebo tištěné podobě, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, opatřenými elektronickými podpisy odpovědnými osobami. 3. Strany smlouvy shodně prohlašují, že jsou oprávněné tuto smlouvu podepsat, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 4. Nedílné součásti této smlouvy jsou její přílohy: a. Protokol o předání a převzetí bytu (bude sepsán při předání bytu. Rámcový soupis vybavení dostupný v detailu inzerátu Pronajímatele dostupné na Flatio.cz). b. Pravidla pro nájem bytu a společných prostor a zařízení domu (domovní řád dostupný na webové adrese: Strany smlouvy si ujednaly, že veškerá korespondence v textové podobě až na výjimky bude prostřednictvím webového portálu flatio.cz nebo via na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo sms zprávou na telefonní číslo uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě zasílání sdělení (oznámení) via bude považováno za doručené druhé straně okamžikem jeho odeslání na ovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 6. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu. 7. Smluvní strany si sjednaly souladu s ustanovením 548 odst. 2 NObčZ rozvazovací podmínku. Rozvazovací podmínka je vázána na následující skutečnost: a. Splnění dluhu Nájemce uhradit první nájem nebo jistotu-kauci, tj. uhradit do 24 hodin od okamžiku nabytí platnosti (a zároveň i účinnosti) této smlouvy nájem nebo jistotu (kauci) ve sjednané výši a sjednaným způsobem. Naplněním rozvazovací podmínky tato smlouva zaniká bez dalšího. 8. Tuto smlouvu lze uzavřít pouze v tomto dvojjazyčném znění s tím, že v případě rozporů mezi českým a anglickým textem je rozhodující české znění to terminate the Agreement with a 7-day notice period. The notice period shall start on the day following the day of the notice delivery to the other Party to the Agreement or in accordance with the arrangement referred to in paragraph 4 of this Article, whoever occurs first. The Tenancy shall be terminated by the expiry of the notice period. In the event the Tenancy is not terminated due to a Substantial Breach of the Agreement or other Rentrelated obligations according to the previous paragraph, the Tenant and the Landlord have agreed to be entitled to terminate the Agreement with a 1-month notice period; that period shall start from the first day of the calendar month following the notice delivery to the other Party to the Agreement. The Tenancy shall be terminated by the expiry of the notice period. Claims of the Landlord under or in connection with this Agreement, arisen before the withdrawal from the Agreement or based on the withdrawal from this Agreement, shall not be terminated by the termination of the Agreement. The Tenant undertakes to vacate the Subject of Lease as of the Tenancy termination and submit the vacated Subject of Lease to the Landlord. The Parties to the Agreement undertake to a draw up a report on the Flat Handover that shall include information on the condition of the Flat being handed over. The Landlord shall be entitled to enter the premises in question, take out the things of the Tenant at the costs of the Tenant and store and keep them until the full settlement of any arrears of the accommodated person if the accommodated person is in delay in the handover of the premises. To that end, the accommodated person hereby grants a power of attorney to the Landlord and the Landlord accepts the power of attorney. The power of attorney may only be revoked should the Landlord misuse this authorisation of his. Article 10 Final Provisions 1. The relevant provisions of Civil Code No. 89/2012 Coll. shall apply to the legal relationships not explicitly covered by this Agreement or the Rules. 2. Any change to this Agreement may only be made in text or printed form, by amendments hereto numbered in an ascending order, with electronic signatures of the authorised persons. 3. The Parties to the Agreement accordingly declare to be authorised to sign this Agreement, to have read the Agreement before the signature thereof and that the Agreement is entered into after their mutual discussion and according to their true and free will, definitely, in earnest and comprehensibly, not in distress and under strikingly unfavourable conditions. 4. The following Appendices hereof are integral part of the Agreement: a. Flat Handover and Acceptance Report (shall be

6 prepared upon Flat Handover. General listing of the equipment available in the details of the advertisement of the Landlord at Flatio.cz). b. Rules for the Lease of the Flat and Common Areas and House Facilities (House Rules available at The Parties to the Agreement have agreed that all the correspondence in text form shall take place, with some exceptions, through the web portal "flatio.cz" or by to the address given in the heading hereof or by an SMS to the phone number given in the heading hereof. Should a notice be sent by , it shall be deemed delivered to the other Party to the Agreement upon the sending thereof to the address given in the heading hereof. This Agreement shall become valid and effective upon the signature thereof. The Parties to the Agreement have agreed on a condition subsequent in accordance with the provisions of section 548 subsection 2 of the New Civil Code. The condition subsequent is tied to the following: a. Meeting the debt of the Tenant by paying the first Rent or Security Deposit, i.e. to pay the Rent or Security (Deposit) in the agreed amount and manner in 24 hours from the moment this Agreement has become valid (and taken effect at the same time). The Agreement shall be terminated ipso jure upon the fulfilment of the condition subsequent. The agreement may only be entered into in this bilingual form. In case of discrepancies between the two versions, the Czech version shall prevail.

VZOR/TEMPLATE RESIDETIAL LEASE AGREEMENT SMLOUVA O NÁJMU BYTU. Úvodní ustanovení smlouvy. Introductory Provisions of the Agreement

VZOR/TEMPLATE RESIDETIAL LEASE AGREEMENT SMLOUVA O NÁJMU BYTU. Úvodní ustanovení smlouvy. Introductory Provisions of the Agreement SMLOUVA O NÁJMU BYTU číslo: xxxxxxxxx uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen NObčZ ) mezi níže uvedenými smluvními stranami: RESIDETIAL LEASE

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IČO: 04438311 s místem podnikání Václavské náměstí 832/19, Praha1, PSČ 110 00, Česká republika

Více

VZOR/TEMPLATE APARTMENT LEASE AGREEMENT SMLOUVA O NÁJMU BYTU. Článek 1 - Předmět smlouvy. Article 1 - Subject of Agreement. Článek 2 - Nájemné

VZOR/TEMPLATE APARTMENT LEASE AGREEMENT SMLOUVA O NÁJMU BYTU. Článek 1 - Předmět smlouvy. Article 1 - Subject of Agreement. Článek 2 - Nájemné SMLOUVA O NÁJMU BYTU (dále též "Smlouva") číslo: xxxxxxxxx ÚDAJE MAJITELE JSOU VE VZOROVÉ SMLOUVĚ SKRYTÉ (dále též "Pronajímatel") a Jméno a příjmení: vzor Rodné číslo: xxxxxx/yyyy Trvalé bydliště: Vzorová

Více

VZOR/TEMPLATE SMLOUVA O NÁJMU BYTU APARTMENT LEASE AGREEMENT. Článek 1 - Předmět smlouvy. Article 1 - Subject of Agreement. Článek 2 - Nájemné

VZOR/TEMPLATE SMLOUVA O NÁJMU BYTU APARTMENT LEASE AGREEMENT. Článek 1 - Předmět smlouvy. Article 1 - Subject of Agreement. Článek 2 - Nájemné SMLOUVA O NÁJMU BYTU (dále též "Smlouva") číslo: xxxxxxxxx ÚDAJE MAJITELE JSOU VE VZOROVÉ SMLOUVĚ SKRYTÉ (dále též "Pronajímatel") a Jméno a příjmení: vzor Rodné číslo: xxxxxx/yyyy Trvalé bydliště: Vzorová

Více

VZOR/TEMPLATE PODNÁJEMNÍ SMLOUVA SUBLEASE AGREEMENT. I. Předmět podnájmu. I. Object of the sublease

VZOR/TEMPLATE PODNÁJEMNÍ SMLOUVA SUBLEASE AGREEMENT. I. Předmět podnájmu. I. Object of the sublease PODNÁJEMNÍ SMLOUVA číslo: xxxxxxxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 2274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku SUBLEASE AGREEMENT No.: xxxxxxxxx concluded on the date,

Více

VZOR/TEMPLATE PODNÁJEMNÍ SMLOUVA SUBLEASE AGREEMENT. I. Předmět podnájmu. I. Object of the sublease

VZOR/TEMPLATE PODNÁJEMNÍ SMLOUVA SUBLEASE AGREEMENT. I. Předmět podnájmu. I. Object of the sublease PODNÁJEMNÍ SMLOUVA číslo: xxxxxxxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 2274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku SUBLEASE AGREEMENT No.: xxxxxxxxx concluded on the date,

Více

VZOR/TEMPLATE LEASE AGREEMENT SMLOUVA O NÁJMU. Článek 1 - Předmět smlouvy. Article 1 - Subject of Agreement. Strana 1 z 6. (dále též Smlouva )

VZOR/TEMPLATE LEASE AGREEMENT SMLOUVA O NÁJMU. Článek 1 - Předmět smlouvy. Article 1 - Subject of Agreement. Strana 1 z 6. (dále též Smlouva ) Strana 1 z 6 SMLOUVA O NÁJMU (dále též Smlouva ) číslo: 123456789 John Doe Trvalé bydliště: Old Town Square, Prague, 100 00 Datum narození: 01.01.1975 E-mail: john.doe@example.com (dále též "Nájemce")

Více

Podnájemní smlouva. Sublease Agreement

Podnájemní smlouva. Sublease Agreement Sublease Agreement Belgicka Apartments s.r.o. with its seat at: Belgická 115/40, 120 00 Praha 2 ID no.: 040 52 161 registered with the Commercial register maintained by the Municipal court in Prague, section

Více

VZOR/TEMPLATE PODNÁJEMNÍ SMLOUVA SUBLEASE AGREEMENT. I. Předmět podnájmu. I. Object of the sublease

VZOR/TEMPLATE PODNÁJEMNÍ SMLOUVA SUBLEASE AGREEMENT. I. Předmět podnájmu. I. Object of the sublease PODNÁJEMNÍ SMLOUVA číslo: xxxxxxxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 2274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku SUBLEASE AGREEMENT No.: xxxxxxxxx concluded on the date,

Více

Podnájemní smlouva / Sublease Contract

Podnájemní smlouva / Sublease Contract Podnájemní smlouva / Sublease Contract uzavřená podle ustanovení 2201 a násl. a 2274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen Obč. zák. ) concluded according to provisions of s. 2201 et

Více

I. SMLUVNÍ STRANY CONTRACTING PARTIES II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY SUBJECT AND PURPOSE

I. SMLUVNÍ STRANY CONTRACTING PARTIES II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY SUBJECT AND PURPOSE SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ PRAXE STUDENTŮ FI MU V RÁMCI INTERIM PROJECTU CONTRACT ON ASSURING INTERNSHIP WITHIN INTERIM PROJECT FOR STUDENTS OF THE FACULTY OF INFORMATICS, MASARYK UNIVERSITY

Více

PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D. PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D.

PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D. PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph. D. Minutes from the meeting on the terms and conditions for provision of volume bonus based on the Co-operation Agreement concerning Supply of Products dated 27.5.2016 Parties: Name SANDOZ s.r.o. Registered

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Short-Term Rental Reservation General Terms and Conditions and Complaints Procedure (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA)

Short-Term Rental Reservation General Terms and Conditions and Complaints Procedure (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA) Short-Term Rental Reservation General Terms and Conditions and Complaints Procedure (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA) 1. PREAMBLE 1.1. These General Terms and Conditions of Short-Term Rental Reservation

Více

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI EMPLOYMENT AGREEMENT

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI EMPLOYMENT AGREEMENT DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI EMPLOYMENT AGREEMENT Pořadové číslo dohody: Číslo pracoviště: Číslo zakázky: Číslo činnosti: Číslo fakultního účtu: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/ 9, 601 77 Brno

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA DIY WORKSHOP I. Úvod I. Opening provisions Tato pravidla se vztahují ke všem činnostem vykonávaným v hodinové dílně provozované

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI EMPLOYMENT AGREEMENT

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI EMPLOYMENT AGREEMENT DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI EMPLOYMENT AGREEMENT Pořadové číslo dohody: Číslo pracoviště: Číslo zakázky: Číslo činnosti: Číslo fakultního účtu: Masarykova univerzita Žerotínovo nám.617/ 9, 601 77 Brno (dále

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE CONTRACT FOR WORK

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE CONTRACT FOR WORK DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE CONTRACT FOR WORK Pořadové číslo dohody: Číslo pracoviště: Číslo zakázky: Číslo činnosti: Číslo fakultního účtu: Contract serial number: : Number of workplace: Order number: Activity

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku COMPANY:/SPOLEČNOST: NAME: SURNAME: ADDRESS:/ADRESA:, HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE UZAVŘELI DNEŠNÍHO DNE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Dohoda č. Agreement No.

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách užívání Elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného on Conditions of using Electronic Device in Exempt Mode Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT mezi těmito účastníky by and between GALLIERA s.r.o. GALLIERA s.r.o. - a - - and [ ] [ ] Tato REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného

Více

Darovací smlouva Donation Agreement

Darovací smlouva Donation Agreement RK-38-2015-07, př. 2 počet stran: 7 Darovací smlouva Donation Agreement uzavřená podle 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů: concluded under Section 2055

Více

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES TATO DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK (dále jen Dohoda ) je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI společností OHL ŽS, a.s., se sídlem

Více

Strana 1 z 20 Page 1 of 20

Strana 1 z 20 Page 1 of 20 Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky produktů ze strany společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s. (dále jen Dodavatelské podmínky ) Verze 1.2, platná od 1.12.2009 1. Aplikace Dodavatelských podmínek 1.1 Předmět

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Článek I. Předmět smlouvy. Article I Subject-matter of the Contract

Článek I. Předmět smlouvy. Article I Subject-matter of the Contract Vysoké učení technické v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno / The Brno University of Technology, registered office Antonínská 548/1, 601 90 Brno Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, 612 00 Brno /

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Věstník ČNB částka 13/2005 ze dne 16. prosince 2005. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 9. prosince 2005

Věstník ČNB částka 13/2005 ze dne 16. prosince 2005. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 9. prosince 2005 Třídící znak 2 1 8 0 5 3 2 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 9. prosince 2005 o vydání Podmínek České národní banky pro vedení běžných korunových účtů pro mezinárodní instituce 1. Česká národní

Více

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE AMENDMENT NO. 1 TO THE PURCHASE CONTRACT OF. (dále také jako Dodatek )

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE AMENDMENT NO. 1 TO THE PURCHASE CONTRACT OF. (dále také jako Dodatek ) DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE (dále také jako Dodatek ) mezi se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská č. p. 279, PSČ 595 01, Česká republika IČ: 253 21 234 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT mezi těmito účastníky by and between GALLIERA s.r.o. GALLIERA s.r.o. - a - - and [ ] [ ] Tato REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Opatření děkana č. 12/2007 o poskytování náhrad cestovních výdajů osobám, které nejsou zaměstnanci 1. lékařské fakulty

Opatření děkana č. 12/2007 o poskytování náhrad cestovních výdajů osobám, které nejsou zaměstnanci 1. lékařské fakulty Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Opatření děkana č. 12/2007 o poskytování náhrad cestovních výdajů osobám, které nejsou zaměstnanci 1. lékařské fakulty Vypracoval: Magdalena Šťastná, Mgr.

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GENERAL TERMS AND CONDITIONS Verze: 02 / Datum účinnosti: 1. 3. 2012 Version: 02 / Date of effect: 1. 3.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GENERAL TERMS AND CONDITIONS Verze: 02 / Datum účinnosti: 1. 3. 2012 Version: 02 / Date of effect: 1. 3. 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů: Není-li dohodnuto mezi smluvními stranami v rámcové smlouvě, kupní smlouvě nebo jiném ujednání jinak, jsou tyto všeobecné obchodní podmínky ( Podmínky ) nedílnou

Více

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule Podmínky a pravidla pro poskytování SLUŽEB GCMS Plus s lokální působností pro Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch (dále též jen Podmínky ) GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi

Více

3. Prices 3.1. The purchase price for the goods shall be principally governed by the offered price (or the quotation) determined

3. Prices 3.1. The purchase price for the goods shall be principally governed by the offered price (or the quotation) determined Všeobecné obchodní podmínky společnosti Trelleborg Sealing Solutions Czech s.r.o. Terms and Conditions of Trelleborg Sealing Solutions Czech s.r.o. 1. Obecná ustanovení 1.1. Trelleborg Sealing Solutions

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE / THE WRITTEN REPORT OF THE CONTRACTING ENTITY TO THE TENDER PROCEDURE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE / THE WRITTEN REPORT OF THE CONTRACTING ENTITY TO THE TENDER PROCEDURE Zadavatel / Contracting entity: ArcelorMittal Ostrava a.s. sídlem / registered office in Vratimovská 689, Ostrava, postcode 707 02 IČ / ID No.: 45193258 Veřejná zakázka / Tender procedure: Dedusting of

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) Definice Definitions

Více

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

AGREEMENT ON THE PERFORMANCE OF THE POSITION OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

AGREEMENT ON THE PERFORMANCE OF THE POSITION OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY AGREEMENT ON THE PERFORMANCE OF THE POSITION OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD uzavřená podle 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS 1 POŠTOVÁ BANKA, a.s., pobočka Česká republika Sokolovská 17 186 00 Prague Czech Republic Telephone: + 421 2/5960 3110 Telefax: + 421 2/5960 2462 E-mail: info@pabk.sk SWIFT: POBNCZPP Valid from: January

Více

AGREEMENT ON THE PERFORMANCE OF THE POSITION OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

AGREEMENT ON THE PERFORMANCE OF THE POSITION OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY AGREEMENT ON THE PERFORMANCE OF THE POSITION OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD uzavřená podle 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Co-operation Agreement concerning Supply of Products. Smlouva o spolupráci při dodávkách výrobků

Co-operation Agreement concerning Supply of Products. Smlouva o spolupráci při dodávkách výrobků Co-operation Agreement concerning Supply of Products Smlouva o spolupráci při dodávkách výrobků entered into pursuant to Section 1746 (2) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, on this day, month and

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015 Cloud Computing Právní a regulační rámec Cloud Computing: poznaná nutnost Ekonomické výhody cloudu jej činí každodenní realitou Cloudová řešení jsou

Více

Mezinárodní licenční smlouva pro programy IBM

Mezinárodní licenční smlouva pro programy IBM Mezinárodní licenční smlouva pro programy IBM Část 1 Obecné podmínky PŘED POUŽITÍM PROGRAMU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. IBM VÁM POSKYTNE LICENCI PRO PROGRAM POUZE NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU

Více

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory Mezi Rolemi 54/1, 15 Praha 5, Jinonice, Česká republika 1 Identifikace metodou: Identification by the method: Objekt: Building:

Více

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Purchase Contract Entered into pursuant to the provisions of Section 2079 et seq. of Act No.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE OF KOVOSVIT MAS, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE OF KOVOSVIT MAS, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE OF KOVOSVIT MAS, a. s. uplatňované pro kupní smlouvy / used for purchase contracts vydané v souladu s ustanovením

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No. 26455064 Registered with the Commercial Register, Section B, File No. 7215 Maintained by the Municipal Court in Prague

Více

1. Object. 2. Definice. 2. Definition Následující pojmy mají v těchto Obchodních

1. Object. 2. Definice. 2. Definition Následující pojmy mají v těchto Obchodních VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATFORMU GAME DEV HUB (PRAHA) ( Obchodní podmínky ) Znění účinné od: 1.10.2016 1. Předmět 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky poskytování služeb společností Game

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

Citi Transaction Services

Citi Transaction Services Citi Transaction Services Czech Republic LOCAL CONDITIONS The present Local Conditions for Accounts held in the Czech Republic (the Local Conditions ) regulate all obligations under accounts ( Accounts

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

General Terms and Conditions (Suppliers) Všeobecné obchodní podmínky (dodavatelské)

General Terms and Conditions (Suppliers) Všeobecné obchodní podmínky (dodavatelské) Všeobecné obchodní podmínky (dodavatelské) TESLA Mladá Vožice a.s. se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 28953126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

(hereinafter as Subtenant)

(hereinafter as Subtenant) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA číslo: xxxxxxxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 2274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku SUBLEASE AGREEMENT No.: xxxxxxxxx concluded on the date,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE AGREEMENT ON THE PERFORMANCE OF THE POSITION OF THE MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE AGREEMENT ON THE PERFORMANCE OF THE POSITION OF THE MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT uzavřená podle 59 a násl. zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích ) a za přiměřeného použití

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Č. J.: PID: Datum: Akademický rok 2017/2018 forma prezenční forma

Více

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení CONTRACT ON HEAT SUPPLIES DATED PARTIES (1) AES Bohemia spol. s r.o., incorporated under the laws of the Czech Republic, whose registered office is at Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, ZIP Code: 391 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (platné od 1.9.2013)

Všeobecné obchodní podmínky (platné od 1.9.2013) Všeobecné obchodní podmínky (platné od 1.9.2013) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky DS Smith Packaging Czech Republic s. r. o. (dále jen VOP ) se použijí na všechny kupní smlouvy společnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva Purchase Contract uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Entered into pursuant to the provisions of Section 2079 et seq. of Act No.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE AGREEMENT ON THE PERFORMANCE OF THE POSITION OF A MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE AGREEMENT ON THE PERFORMANCE OF THE POSITION OF A MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT uzavřená podle 59 a násl. zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích ) a za přiměřeného použití

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva Purchase Contract uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Entered into pursuant to the provisions of Section 2079 et seq. of Act No.

Více

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Purchase Contract Entered into pursuant to the provisions of Section 2079 et seq. of Act No.

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

... for English scroll down... Předmět a účel nájmu

... for English scroll down... Předmět a účel nájmu ... for English scroll down... I. Předmět a účel nájmu 1. Výběrový trh Sustainability Day - Xmas edition, dále jen SD proběhne 4. prosince 2016 v areálu Pražské tržnice, Bubenské nábř. 306/13, Praha. Pořadately

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více