OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.2/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.2/2009"

Transkript

1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.2/2009 Zastupitelstvo Města Nové Město na Moravě, na základě zmocnění 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ) a v souladu s ustanoveními 10 písm.d) a 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, vydává dne tuto obecně závaznou vyhlášku, (dále jen vyhláška ). o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města a v jeho místních částech (dále jen město ) OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky 1. Vyhláška upravuje : a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen nakládání s komunálními odpady ), vznikajících na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob, ( separovaný sběr využitelných složek, sběr nebezpečných složek a sběr směsného komunálního odpadu ), b) systém nakládání se stavebním odpadem a odpadem z demolic na území města, c) plán odpadového hospodářství města, d) elektrozařízení vznikající v domácnostech. 2. Vyhláška je závazná : a) pro všechny fyzické osoby, které mají na území města Nové Město na Moravě a jednotlivých místních částí trvalý pobyt a dále pak pro fyzické osoby, které mají ve svém vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a tato stavba se nachází na katastrálním území města a jednotlivých místních částí, b) ve smyslu ustanovení 17 odst. 5) zákona pro ty původce odpadu, kteří produkují na území města komunální odpad a uzavřely s obcí nebo pověřenou osobou písemnou dohodu o zneškodňování komunálních odpadů, c) pro původce stavebních odpadů na území města a místních částí, d) pro vlastníky a správce nemovitostí na území obce, ve kterých vzniká komunální odpad. 3. Účelem vyhlášky je : a) stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města a místních částí, b) stanovení povinností fyzických osob občanů v rámci tohoto systému, 1

2 c) stanovení podmínek napojení právnických osob a fyzických oprávněných k podnikání na tento systém, d) předcházení vzniku nepovolených skládek na území města, e) plnění cílů Plánu odpadového hospodářství města. Čl. 2 Pojem odpad a další základní pojmy Pro účely této vyhlášky se vymezují pojmy následovně : 1. ODPAD je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1zákona. 2. NEBEZPEČNÝ ODPAD je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona. 3. NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou současně označeny jako nebezpečné odpady ( např. zbytky barev a rozpouštědel, zářivky, zbytky spotřební chemie, upotřebené motorové a převodové oleje, léky ). 4. VYUŽITELNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU jsou odděleně sbírané složky komunálního odpadu, ukládané do plastových nádob o objemu 1100 l (kontejnery) a 240 l ( plastové popelnicové nádoby) na tříděný sběr a předávané k dalšímu využití. 5. OBJEMNÝ ODPAD je takový odpad, který má svým charakterem vlastnosti komunálního odpadu, ale s ohledem na jeho rozměry či hmotnost neumožňuje ukládání do typizovaných sběrných nádob. 6. SMĚSNÝ ODPAD ZBYTKOVÝ je odpad, který zůstává po oddělení využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu stanovených zákonem a objemného odpadu. 7. KOMUNÁLNÍ ODPAD je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 8. STAVEBNÍ ODPAD tvoří veškeré druhy odpadů, které vznikají při stavební činnosti např. beton, tašky, cihly, keramika, sádrové stavební hmoty, dřevo, sklo, plasty, směsný stavební a demoliční odpad. 9. KE ZBAVOVÁNÍ SE ODPADU dochází vždy,kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k tomuto zákonu, k využití nebo odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k tomuto zákonu osoba sama. 10. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 11. SHROMAŽĎOVÁNÍM ODPADŮ je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 12. SKLADOVÁNÍ ODPADŮ je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm. 13. ODSTRAŇOVÁNÍM ODPADŮ jsou činnosti uvedené v příloze č.4 k zákonu. 14. TRÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ je oddělené shromažďování jednotlivých složek komunálních odpadů. 2

3 15. PŮVODCE ODPADU je právnická osoba, pokud při její činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje město. Město se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; město se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 16. OPRÁVNĚNÁ OSOBA je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů (například zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,zákon č.513/1991 S., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 17. POVĚŘENÁ OSOBA TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě je osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady, s níž město Nové Město na Moravě uzavřelo smlouvu o likvidaci komunálního odpadu na území města a tato je oprávněna uzavírat dohody na likvidaci komunálního odpadu s podnikatelskými subjekty. 18. SBĚRNOU NÁDOBOU je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu. 19. DOSTATEČNÝ OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY je takový vnitřní objem sběrné nádoby, který při dané četnosti svozu odpadu umožňuje uložit veškerý směsný odpad vznikající při provozu domácnosti, zařízení do sběrné nádoby. 20. SBĚRNÝ RECYKLAČNÍ DVŮR je oplocené místo v areálu TS služeb s.r.o., Soškova ulice 1346, Nové Město na Moravě, určené pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu. 21. SEPAROVANÝ SBĚR - TŘÍDĚNÝ je samostatný sběr vybraných složek komunálního odpadu, které lze dále využívat ( do specializovaných nádob plastové kontejnery l a popelnicové nádoby 240 l ). 22. MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ je sběr zajištěný v pravidelných intervalech na předem určených místech prostřednictvím svozového vozidla, osobou pověřenou nakládáním s komunálním odpadem na území města. 23. DOMÁCNOST tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby ( 115 Občanského zákoníka). 24. PYTLOVÝ SYSTÉM jedná se o plastové pytle nahrazující klasické 110 l popelnicové nádoby na zbytkový odpad v místech nedostupných pro svozovou techniku. 25. POHo Program odpadového hospodářství obce Města Nové Město na Moravě. Je to plánovací dokument pro odpadové hospodářství a je závazným podkladem pro činnost obce při nakládání s odpady. 26. ELEKTROZAŘÍZENÍ Musí obsahovat všechny konstrukční části a součástky.je vyřazený spotřebič o který se musí ze zákona postarat výrobce. Tento je povinen zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění a který se stane odpadem po předání zpracovateli. 27. MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU je místo, které slouží ke zpětnému odběru vyřazeného elektrozařízení. Je umístěno v areálu recyklačního dvora. 28. ELEKTROODPAD - je vyřazený spotřebič, který neobsahuje všechny konstrukční části a součástky a nelze ho tedy považovat za elektrozařízení. KOMUNÁLNÍ ODPAD Čl. 3 Systém třídění komunálního odpadu Komunální odpad se třídí podle následujícího systému: 1. využitelné složky 3

4 - papír, lepenka, sklo, plasty, nápojové kartony, železný šrot, textil a oděvy 2. nebezpečný odpad - nebezpečné složky komunálního odpadu - léky, olověné akumulátory, upotřebené motorové a převodové oleje apod. 3. objemný odpad - starý nábytek, linoleum, koberce a pod. 4. směsný odpad - zbytkový Čl. 4 Určená místa pro odkládání komunálních odpadů Určená místa pro odkládání komunálních odpadů, jsou místa na území města a místních částí, která jsou technicky přizpůsobená a vybavená pro odkládání komunálních odpadů. 1. Sběrné nádoby popelnicové nádoby, kontejnery, plastové pytle pro jednotlivé složky komunálního odpadu. 2. Sběrný dvůr recyklační dvůr, kde jsou jednotlivé vytříděné složky komunálního odpadu odebírány v souladu s provozním řádem. 3. Sběrná místa mobilního sběru, kde jsou jednotlivé vytříděné složky komunálního odpadu odebírány. 4. Lékárny na území města, kde jsou odebírány nepoužité a prošlé léky. Čl. 5 Druhy, barvy a označení sběrných nádob I. Sběrné nádoby použité ve svozové oblasti jsou jednotné typové řady. II. Barva sběrných nádob slouží pro rozlišení složek komunálního odpadu, které je možno do sběrných nádob odložit. Pro území města je závazné následující barevné řešení sběrných nádob : 1. nádoby na vytříděné složky komunálního odpadu l plastové kontejnery a 240 l plastové nádoby : a. barva modrá sběrné nádoby na papír, b. barva zelená sběrné nádoby na neznečištěné barevné sklo, c. barva zelená s bílým víkem sběrné nádoby na neznečištěné čiré sklo, d. barva žlutá sběrné nádoby na plastový odpad a nápojový karton, 2. nádoby na směsný odpad zbytkový: a. bez barevného označení kovové popelnicové nádoby 110 l, černé plastové, popelnicové nádoby 110 l, černé plastové popelnicové nádoby 120 l na kolečkách, b. kovový kontejner l a černý plastový kontejner 660 l a l, c. zelené plastové pytle, III. Kromě barvy se odlišují sběrné nádoby na jednotlivé vytříděné složky komunálního odpadu nápisem, který jednoznačně stanoví, které složky komunálního odpadu je přípustné do nádoby ukládat. IV. Stanoviště kontejnerů na separovaný tříděný sběr je uvedeno v příloze č.1 této vyhlášky, která je její nedílnou součástí. V. Sběrné nádoby o obsahu 110 l, 120 l, 660 l a l na směsný zbytkový odpad jsou označeny svozovou známkou, která identifikuje svozové období a majitele svozové nádoby. VI. Plastové pytle slouží k ukládání směsného zbytkového komunálního odpadu, jsou zelené barvy a označené logem TS služby s.r.o.. 4

5 Čl.6 Nakládání s komunálním odpadem 1. Nakládání s komunálními odpady, které mají původ v činnosti fyzických osob, zajišťuje Město Nové Město na Moravě, za poplatek stanovený v obecně závazné vyhlášce města Nové Město na Moravě o místním poplatku za provoz systému, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to prostřednictvím pověřené osoby. 2. Pro nakládání s komunálním odpadem je stanoven tento systém : a. Sběrné nádoby na směsný odpad zbytkový odpad (kovové a plastové popelnicové nádoby 110 l, 120 l, kontejnery 660 l, l, plastové pytle ) jsou typizované nádoby a pytle určené k odkládání směsného komunálního odpadu, který vznikne po vytřídění využitelných složek. Jsou ve vlastnictví majitele nebo uživatele nemovitosti. b. Sběrné nádoby na separovaný sběr (plastové kontejnery l a plastové popelnicové nádoby 240 l v barevném provedení) jsou typizované nádoby určené ke sběru vytříděných odpadů (papír modrá barva, barevné sklo zelená barva, čiré sklo zelená barva s bílým víkem a plasty a nápojové kartony žlutá barva) jsou ve vlastnictví Města Nové Město na Moravě. c. Sběrný recyklační dvůr je umístěn v areálu TS služeb s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě. Je místo, které slouží k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu (autobaterie, oleje, upotřebené olejové filtry, staré barvy, znečištěné železné nádoby ) dále je zde možno ukládat objemný odpad z domácností, elektroodpad ( televize, ledničky, mrazáky), staré textilie apod. Odpad předávaný obsluze sběrného-recyklačního dvora je povinen obsluze předat původce odpadu a prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). Od jiné osoby nebude odpad obsluhou odebrán. Sběrný-recyklační dvůr slouží mimo odkládání odpadů i jako místo zpětného odběru použitého elektrozařízení nejen pro občany města. d. Nádoby na směsný - zbytkový odpad vyprodukovaný fyzickými osobami, jsou vyváženy v pravidelném týdenním režimu svozu pověřenou osobou. Toto ustanovení neplatí v případě vývozu nádob na směsný odpad od staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci. V tomto případě jsou nádoby vyváženy pravidelně jedenkrát za čtrnáct dnů, v případě jednorázového vývozu je nádoba vyvezena pouze pokud je ke svozu přistavena. e. Počty nádob na směsný zbytkový odpad pro domácnost do pěti členů je stanoven maximální počet nádob o objemu l na 1 ks, pro šesti až desetičlennou domácnost na 2 ks nádob a pro jedenácti a vícečlennou na 3 ks nádob. Zajištění vývozu více nádob, než je výše uvedený limit,bude umožněno jednorázovými vývozy, které budou hrazeny mimo poplatek. Čl.7 Práva a povinnosti původců odpadů a fyzických osob I. Původci odpadů 1. Každý má při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nakládat s odpady vzniklými při své činnosti tak, aby neohrozil lidské zdraví a životní prostředí. 2. Původci odpadů (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, 5

6 mohou na základě smlouvy s pověřenou osobou využít systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem. 3. Původcům odpadů není dovoleno využívat sběrných nádob určených pro ukládání tříděného odpadu vyprodukovaného fyzickými osobami. 4. Zapojení původce odpadu do systému stanoveného městem ho nezbavuje povinností, vyplývajících ze zvláštních předpisů. II. Povinnosti fyzických osob - občanů Občané jsou povinni : 1. Ode dne účinnosti této vyhlášky odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného městem. 2. V rámci systému nakládání s komunálním odpadem platit poplatek ve výši, jak jej v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o místních poplatcích a ostatními obecně závaznými právními předpisy stanovuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 3. Zajistit si dostatečný počet sběrných nádob. 4. Udržovat pořádek a čistotu na stálých stanovištích sběrných nádob. 5. Předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství. III. Fyzickým osobám a původcům odpadů není dovoleno : 1. odkládat odpady jinak, než jak je uvedeno v této vyhlášce, 2. ukládat do sběrných nádob na směsný odpad žhavý popel, hořící látky, tekuté látky, ropné látky, zeminu, kamení, stavební odpad, uhynulá nebo zabitá zvířata a odpad, který může mít nebezpečné vlastnosti, využitelné složky komunálního odpadu a bioodpad rostlinného původu, 3. využívat sběrných nádob na jednotlivé složky komunálního odpadu k jiným účelům a k ukládání jiných druhů odpadů, než ke kterým jsou určeny. Čl. 8 Povinnosti vlastníků nemovitostí a sběrných nádob 1. Vlastník, popřípadě správce nemovitosti - bytového domu, je povinen zajistit dostatečný počet vhodných sběrných nádob na komunální odpad. 2. V případě špatného technického stavu nádoby, zajistit její výměnu, nebo opravu. 3. Umístění nádob nesmí způsobovat hygienické ani estetické závady, nesmí omezovat ani ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu ani bezpečnost chodců,tzn.že nesmí znemožňovat průchodnost chodníků a průjezdnost místních komunikací, místo přistavení sběrné nádoby nesmí být vzdáleno více než 5 m od okraje pozemní komunikace. 4. Vlastník je povinen : a. udržovat čistotu na sběrném místě a jeho bezprostředním okolí, b. zajistit přístup ke sběrným nádobám tak, aby bylo možno realizovat svoz komunálního odpadu, c. zajistit přistavení sběrných nádob ve večerních hodinách předchozího dne nebo v ranních hodinách svozového dne ( nejpozději do 5,00 hod.) a úklid, nejpozději ve večerních hodinách svozového dne. Pokud nebude nádoba přistavena ke svozu ve výše uvedené době, svoz nádoby nebude proveden a mimořádný vývoz bude vlastníkovi nádoby vyúčtován, 6

7 d. v případě donosu popelnicové nádoby do 100 m od svozového místa, je majitel nádoby povinen zajistit její umístění na svozové místo a to bez nároku na slevu z místního poplatku podle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 5. Z důvodu dodržení hygienických předpisů, jsou majitelé a obyvatelé domů a provozních objektů povinni ukládat vytříděný směsný odpad do určených nádob, které nesmí být přeplňovány a musí být vždy uzavřeny víkem, rovněž nesmí být odpady ukládány v okolí sběrné nádoby. Čl. 9 Plán odpadového hospodářství Města Nové Město na Moravě 1. Je to plánovací dokument pro odpadové hospodářství vycházející z priorit předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství, nebezpečných vlastností, zvyšování úrovně třídění odpadů, z toho plynoucí množství vytříděných odpadů a zvýšení podílu odpadů dále využívaných. 2. Je zpracován na základě ustanovení 44 zákona č. 185/2001 Sb., a jeho prováděcích předpisů, zejména 28 vyhlášky č. 338/2001 Sb. 3. Je zpracován v souladu s POH ČR a se závaznou částí POH KV 4. Byl schválen ZM č. XXI. dne , jako samostatný dokument 5. POHo je zpracován na období 10-ti let, tj. do Jednou z nejdůležitějších částí POHo je Přehled cílů a opatření, které jsou uvedeny v příloze č. 6 této vyhlášky 7. Celé znění POHo je k dispozici na internetových stránkách města nebo odboru ISM Čl. 10 Elektrozařízení 1. Místo zpětného odběru pro uložení použitého elektrozařízení je na sběrném - recyklačním dvoře v areálu TS služeb s.r.o., Nové Město na Moravě 2. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, je nutné je odevzdávat v nedemontovaném stavu. 3. Pokud není použitý spotřebič kompletní je s ním dále nakládáno jako s elektroodpadem, v jiném režimu, viz. čl.6 odst.2., písm.c. této vyhlášky STAVEBNÍ ODPAD Čl. 11 Nakládání se stavebním odpadem 1. Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě původců, jsou tyto osoby povinny třídit na zpracovatelné a nezpracovatelné složky. 2. Stavební odpad je uvedený v příloze č.2 této vyhlášky: a) Recyklovatelný stavební odpad je odpad, který je vhodný k úpravě a využití (drcení a recyklace) může být nabídnut k dalšímu využití, např. TS službám s.r.o. Nové Město na Moravě. 7

8 b) Směsný stavební odpad je odpad, který nelze dále využívat. Odpad bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů pověřené osoby. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho uložení na řízenou skládku vlastními prostředky. 3. Další oprávnění a povinnosti: a) fyzické osoby mohou odložit stavební odpad na sběrném recyklačním dvoře. Větší množství stavebního odpadu, než jaké je uvedeno v příloze č.4 této vyhlášky, bude likvidováno na náklady původce odpadu. b) Nebezpečný stavební odpad eternit, azbest, lepenka - hradí původce tohoto odpadu na své náklady a to vzhledem k tomu, že se nejedná o komunální odpad. 4. Povinnosti pověřené osoby : a) pověřená osoba, která vlastní a provozuje zařízení na zpracování stavebního odpadu může na objednávku původců a fyzických osob odebrat za úhradu jimi vyprodukovaný stavební odpad a vystavit jim doklad o převzetí, b) ustanovení podle písmene a) se nepoužije, obsahuje-li nabídnutý odpad nebezpečné nebo jiné nezpracovatelné složky ( např. stavební dřevo ). ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 12 Kontrola a sankce 1. Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky a 80 zákona, zajišťuje odbor investic a správy majetku a Městská policie. 2. Porušení této vyhlášky se postihuje podle platných právních předpisů ( zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích) Čl. 13 Zrušovací ustanovení Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Nového Města na Moravě č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ( dále jen vyhláška ) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne Čl. 14 Účinnost vyhlášky Zdeňka Marková Stanislav Marek starostka místostarosta razítko Vyvěšeno na úřední desku dne : 2009 Sňato z úřední desky dne :

9 Příloha č. 1 Specifikace komunálních odpadů (v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381/2001 Sb., ze dne 17.října 2001, kterou s stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a transitu) odpadu Skupina odpadu 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru Podskupina odpadu Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) Papír a lepenka Sklo Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven Oděvy Textilní materiály * Rozpouštědla * Kyseliny * Zásady * Fotochemikálie * Pesticidy * Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť * Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Jedlý olej a tuk * Olej a tuk neuvedený pod číslem * Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem * Detergenty obsahující nebezpečné látky Detergenty neuvedené pod číslem * Nepoužitelná cytostatika Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem * Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem * Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a * Dřevo obsahující nebezpečné látky Dřevo neuvedené pod číslem Plasty 9

10 Kovy Odpady z čištění komínů Další frakce jinak blíže neurčené Podskupina odpadu Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) Biologicky rozložitelný odpad Zemina a kameny Jiný biologicky nerozložitelný odpad Podskupina odpadu Ostatní komunální odpady Směsný komunální odpad Odpad z tržišť Uliční smetky Kal ze septiků a žump Odpad z čištění kanalizace Objemný odpad Komunální odpady jinak blíže neurčené * = Podle 3, odst. 1 Vyhlášky MŽP ČR č.381/2001 Sb., - Nebezpečné odpady podle 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem *. Do nádob na směsný odpad patří pouze : Směsný komunální odpad 10

11 Příloha č. 2 Specifikace stavebního odpadu druhu odpadu Skupina odpadu 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) I. recyklovatelný stavební odpad podskupina odpadu Beton, cihly, tašky a keramika Beton Cihly II. nerecyklovatelný stavební odpad podskupina odpadu Beton, cihly, tašky a keramika Tašky a keramické výrobky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem Jedná se o specifikaci druhů stavebního odpadu, který je možno předávat pověřené osobě a recyklovatelný stavební odpad zpracovávat na jejím zařízení a dále využívat. 11

12 Příloha č.3 Specifikace druhů odpadů odebíraných na recyklačním dvoře Fyzické osoby, které jsou zapojeny do systému stanoveného městem obecně závaznou vyhláškou mohou do recyklačního dvora v areálu TS služeb s.r.o. a při mobilních svozech na místních částech bezplatně odkládat televizory, ledničky, mrazáky, akumulátory, zářivky, pneumatiky, železné, plastové a skleněné nádoby znečištěné škodlivinami, zbytky barev, ředidel, zbytky olejů, apod. Tyto a další odpady jsou v Katalogu odpadů zařazeny následujícím způsobem : Katalogové číslo odpadu Oděvy Textilní materiály * Rozpouštědla * Pesticidy * Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť * Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorohlovodíky * Olej, tuk neuvedený pod číslem * Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky * Detergenty obsahující nebezpečné látky čistící prostředky * Nepoužitelná cytostatika - léčiva * Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod čísly a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie * Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a (např. rtuťové přepínače, sklo z obrazovek, jiné aktivované sklo, apod.) Kovy Biologicky rozložitelný odpad Jiný biologicky nerozložitelný odpad Objemný odpad Komunální odpady jinak blíže neurčené Mimo odpadů z podskupiny zde dále mohou být odkládány tyto druhy odpadů * Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Pneumatiky * Olejové filtry Dřevěné obaly Kovové obaly Směsné obaly Textilní obaly * Obaly obsahující nebezpečné látky * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami * =Podle 3 odst.1 Vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., - Nebezpečné odpady podle 6 odst.1 a 2 zákona jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem *. 12

13 Příloha č. 4 Množství odpadů odebíraných a likvidovaných od občanů zdarma Kód odpadu odpadu Kategorie Množství Pneumatika osobní O max.4 ks 1 x ½ roku za domácnost Beton O max. 1 vozík za os. aut. 1 x ½ roku za domácnost Cihly O max. 1 vozík za os. aut. 1 x ½ roku za domácnost Zařízení s obsahem N max.1 ks/domácnost/rok chluorfluoruhlovodíků (lednice, mrazáky) Elektrotechnický odpad N max.1 ks/domácnost/rok (televizory, počítače ) Biologicky rozložitelný O max. 1 vozík za os. aut. odpad 1 x měsíc Jiný biologicky O max. 1 vozík za os. aut. nerozložitelný odpad 1 x měsíc Ostatní objemný odpad O max. 1 vozík za os. aut. 1 x měsíc 1/ Větší množství výše uvedených druhů určených k likvidaci si hradí občan na své náklady. Jejich likvidaci si musí původce zajistit sám u TS služeb s.r.o., Nové Město na Moravě nebo jiné oprávněné osoby objednat. Tato služba není součástí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoveného obecně závaznou vyhláškou města. 2/ TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě jakožto provozovatel sběrného-recyklačního dvora, nebudou od občanů odebírat zdarma jiné množství odpadů než jaké je uvedeno výše. Toto ustanovení se nevztahuje na elektrozařízení určené ke zpětnému odběru. 13

14 Příloha č. 5 Stanoviště kontejnerů 1100 l a popelnicových nádob 240 l na separovaný - tříděný sběr Ve městě Novém Městě na Moravě a jeho místních částech se třídí : papír a lepenka sklo bílé + barevné plasty + nápojové kartony Stanoviště kontejnerových hnízd : I. lokalita Betlém Beranice 1. ulice Německého u JEDNOTY Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl + Pl 2. ulice Německého křižovatka vedle č.p. 187 Pa + Sk + Pl 3. ulice Německého - proti č.p. 639 Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl 4. ulice Němcova u č.p. 663 Pa + Sk + Pl 5. ulice Blažíčkova proti č.p. 833 Pa + Sk + Pl 6. ulice Blažíčkova proti č.p Pa + Pl II.bytovky Okresní nemocnice 7. ulice Žďárská vedle č.p nem.bytovky Pa + Sk + Pl 8. ulice Žďárská vedle č.p. 721 nem.byt. Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl III. sídliště pod nemocnicí 9. ulice Pavlovova u č.p Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl 10.ulice Pavlovova u č.p ulice Pavlovova u č.p Pa + Sk + Pl Pa + Sk + Pl 12.ulice Pavlovova u č.p Pa + Pl 13.ulice Mendlova - u č.p Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl 14. ulice Mendlova u č.p Pa + Pl IV. ulice 15. ulice Žďárská u Po ČR Pa + Sk + Pl 16. ulice Žďárská u NSS Pa + Sk + Pl 17. ulice Veslařská u č.p. 693 Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl V. Brožkův kopec - Bělisko 18. ulice Zahradní křižovatka u č.p. 750 Pa + Sk + Pl 19. ulice Zahradní nová zástavba u č.p Pa + Sk + Pl 20. ulice Na výsluní křižovatka Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl 21. ulice Polní Pa + Sk + Pl VI. staré sídliště 22. ulice Mírová u č.p Pa + Sk + Pl 23. ulice Mírová u ENPEKY Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl + Pl 14

15 24. ulice Mírová u č.p Pa + Sk + Pl 25. ulice Drobného proti č.p Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl 26. ulice Drobného u č.p. 540 Pa + Sk + Pl l VII. ulice 27. ulice Drobného u č.p. 301 UNO Pa + Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl + Pl + Pl 28. ulice Tyršova u č.p. 727 Pa + Pa + Sk + Pl 29. ulice Tyršova u č.p. 731 modrý věžák Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl 30. ulice Tyršova u č.p. 730 červený věžák Pa + Sk.bí.+Sk.ba.+ Pl 31. ulice Tyršova u č.p. 147 proti NKZ Pa + Sk + Pl 32. ulice Sportovní u č.p. 221 Pa + Sk + Pl 33. ulice Křenkova u č.p. 732 zelený věžák Pa + Pa + Sk.bí.+Sk.ba + Pl + Pl 34. ulice Makovského pod č.p. 440 Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl 35. ulice Radnická u č.p Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl 36. ulice Radnická u č.p. 963 Pl VIII. okolí Vratislavova náměstí 37. ulice Školní u Haliny Pa + Sk + Pl + Pl 38. ulice Radnická pod HM Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl + Pl (240 l) 39. Vratislavovo náměstí proti MěÚ Pa 40. Vratislavovo náměstí 12 Pa 41. Komenského náměstí před ALBERTEM Pa + Sk.bí + Sk.ba + Pl + Pl IX. ulice 42. ulice Jánská u servisu Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl 43. ulice Jánská - u mostku Pa + Sk + Pl 44. ulice Petrovická SVÁROV Pa + Sk + Pl X. sídliště ulice Budovatelů, Hornická 45. ulice Budovatelů proti č.p Pa + Sk. + Pl 46. ulice Budovatelů proti č.p Pa + Sk.bí. + Sk.ba. + Pl 47. ulice Budovatelů proti č.p Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl + Pl 48. ulice Hornická pod č.p. 970 Pa + Sk + Pl 49. ulice Hornická proti č.p. 972 Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl 50. ulice Hornická u č.p. 971 Pl 51. ulice Hornická proti č.p. 975 u PNS Pa + Pa + Sk.bí. + Sk.ba. + Pl + Pl XI. ulice 52. ulice Masarykova vedle č.p. 226 Pa + Sk + Pl 53. ulice Luční u č.p Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl 54. ulice Luční proti č.p. 965 Pa + Pl 55. ulice Nezvalova proti č.p. 489 Pa + Sk + Pl 15

16 XII. lokalita Holubka 56. ulice Kárníkova vedle VAS Pa + Sk.bí. + Sk.ba. + Pl + Pl 57. ulice Kárníkova u č.p Pa + Sk + Pl 58. ulice Karníkova u č.p.1164 Pl 59. ulice Čapkova - u č.p Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl + Pl 60. ulice Čapkova u č.p Pa + Sk + Pl 61. ulice Wolkerova u vodojemu Pa + Sk.bí + Sk.ba + Pl XIII. MÍSTNÍ ČÁSTI 62. Hlinné vedle JEDNOTY Pa + Pa + Sk + Pl + Pl 63. Jiříkovice vedle autobusové zastávky Pa + Sk + Pl + Pl 64. Maršovice vedle JEDNOTY Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl + Pl /240 l/ 65. Olešná vedle JEDNOTY Pa + Sk + Pl + Pl 66. Olešná u autobusové zastávky Pa + Sk + Pl 67. Petrovice vedle JEDNOTY Pa + Sk + Pl 68. Pohledec vedle JEDNOTY Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl + Pl 69.Pohledec vedle hasičárny Sk Pl 70. Rokytno vedle RESTAURACE Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl + Pl 71. Slavkovice vedle JEDNOTY Pa + Pa + Sk.bí. + Sk.ba + Pl + Pl + Pl + Pl 72. Studnice náves Sk + Pl VYSVĚTLIVKY : Pa papírový odpad - 72 ks ( 71 x 1100 l + 1 x 240 l ) Sk.bí. skleněný odpad bílý - 30 ks 1100 l Sk.ba. skleněný odpad barevný 30 ks 1100 l Sk směsné sklo bílé + barevné - 34 ks ( 33 x 1100 l + 1 x 240 l ) Pl plastový odpad 91 ks ( 89 x 1100 l + 3 x 240 l ) Nk nápojový karton společně s plasty Celkem 256 ks nádob ( 252 x 1100 l + 5 x 240 l ) 16

17 E.2. Směrná část Příloha č.6 Přehled cílů a opatření POHo E.2.1. Přehled cílů a opatření k jejich dosažení, které bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností Podrobný popis konkrétních cílů a opatření při nakládání s odpady, které bude město realizovat jsou uvedeny v této kapitole v tabulkové formě. Cíle byly stanoveny tak, aby došlo k naplnění obecných cílů stanovených zákonem o odpadech a zákonem o obalech a cíle závazné části POH KV. Cíle a možnosti řešení se zaměřují na návrh a optimalizaci předpokládaného vývoje nakládání s odpady s důrazem na přínosy pro životní prostředí a ekonomickou efektivnost. Tabulka č Cíl POHo Zapojení právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do svozu odpadu Termín původci odpadů Zajistit smluvní zapojení do svozu odpadu u 100% právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Uplatňovat sankce při odstraňování odpadů v rozporu se zákonem a obecně závaznou vyhláškou. Kapitola Vazba na závaznou část Cílová hodnota 100% do roku 2007 Informovat právnické osoby a fyzické osoby o možnosti zapojení do systému obce. Uzavřít smlouvu na likvidaci odpadu. 2. Cíl POHo Vazba na závaznou část Cílová hodnota 100% do roku 2010 Zajistit možnost tohoto opatření. 1 x ročně Zajištění separovaného sběru a svozu druhotných surovin od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání - původci odpadů Bez nákladů Termín Podporovat oddělený sběr a následné materiálové využití odpadů a tím snižovat jejich podíl v KO. Kapitola x ročně Bez nákladů

18 3. Cíl POHo Ekologická výchova občanů, právnických osob a fyzických osob oprávněných podnikání k nakládání s produkovanými odpady Termín Ročně Zajistit dostatečnou informovanost občanů, právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání o systému nakládání s odpady. Podporovat ekologickou výchovu ve školách. Kapitola Vazba na závaznou část Cílová hodnota Vydávání informačních letáků, publikací, organizování akcí kde se děti formou her a zábavy seznamují s ekologií, s životním prostředím, vést občany a původce odpadů k zacházení a nakládání s odpady. * v současné době nelze odhadnout výši nákladů 4. Cíl POHo Vazba na závaznou část Cílová hodnota na 100% do roku 2010 Uzavírání smluv na likvidaci nebezpečných odpadů. Zlepšení stavu nakládání s odpady ve vztahu k životnímu prostředí. 1 x ročně * Zajistit sběr nebezpečných odpadů od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání Termín původci odpadů Zajistit 100% zapojení právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do systému nakládání s nebezpečnými odpady. Kapitola Průběžně Bez nákladů 5. Cíl POHo Zajistit mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů i v rámci území Nového Města na Moravě, rozšířit provozní dobu recyklačního dvora Termín Vazba na závaznou část Cílová hodnota Zajistit svoz objemných a nebezpečných odpadů nejen v místních částech, ale i na území města. Kapitola Kapitola Zlepšit nakládání s objemnými a nebezpečnými složkami komunálního odpadu, zlepšit dostupnost pro odkládání odpadů v návaznosti na donáškovou vzdálenost. 2 x ročně provádět mobilní svoz těchto složek KO. Informovat veřejnost. * v současné době nelze odhadnout výši nákladů 1 x ročně * 6. Cíl POHo Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace Termín - původce odpadů - veřejná správa

19 Vazba na závaznou část Cílová hodnota 50% do roku 2012 Zvýšit počet míst a nádob na tříděný sběr odpadů. Informovat veřejnost o možnostech používání výrobků z recyklovaných materiálů a ekologicky šetrné výrobky. Podporovat oddělený sběr a materiálové využití u všech skupin odpadů. Upřednostnit výrobky z recyklovaných materiálů a ekologicky šetrné výrobky. Kapitola Kapitola x ročně cca statisíce Kč 7. Cíl POHo Optimalizace systému nakládání s KO Termín - povinné osoby podle zákona č. 477/2001 Sb. Vazba na závaznou část kapitola Cílová hodnota Nákup barevných kontejnerů na tříděný sběr. Zajistit zpětný odběr nebezpečných složek KO. * v současné době nelze odhadnout výši nákladů - veřejná správa Optimalizovat četnost a dostupnost sběrných míst k odložení nebezpečných složek KO. Optimalizovat četnost a dostupnost sběrných míst k odložení využitelných složek KO. Podpořit vytvoření sítě regionálních ekonomicky a technicky zdůvodnitelných zařízení pro nakládání s KO. Zlepšit kvalitu stanoveného systému nakládání s komunálním odpadem. průběžně * 8. Cíl POHo Nakládání se stavebním a demoličním odpadem Termín : - původce odpadů Zajistit sběr a využití stavebních a demoličních odpadů. Upřednostnit recyklaci stavebních a demoličních odpadů. Vazba na závaznou část Kapitola Cílová hodnota Využívání recyklačního střediska stavebních a demoličních odpadů, popřípadě zařízení na využití odpadů. * v současné době nelze odhadnout výši nákladů Zlepšení stavu nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 1 x ročně * 9. Cíl POHo Omezovat odstraňování odpadů skládkováním Termín - veřejná správa Vazba na závaznou část Cílová hodnota původce odpadů Odpady ukládat na skládky jen v případě, že s odpady nelze v daném místě, čase a za ekonomicky přijatelných podmínek nakládat jiným způsobem. Snížení množství odpadů ukládaných na skládku. 19

20 Informovanost občanů (původců odpadu). 1 x ročně cca tisíce Kč 10. Cíl POHo Zvýšit materiálové využití jednotlivých složek komunálního Termín 2010 odpadu - původci odpadů Podporovat oddělený sběr jednotlivých složek komunálního odpadu a tím snižovat jejich podíl v KO a ukládání na skládku. Vazba na závaznou část Kapitola Kapitola Kapitola Cílová hodnota Snížit množství odpadů ukládaných na skládku. Zajistit četnost míst, nádob a informovanost občanů. * * v současné době nelze odhadnout výši nákladů 11. Cíl POHo Zajištění sběru biologicky rozložitelných odpadů u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a občanů - původci odpadů Termín Ročně - veřejná správa Zajistit sběr biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní, restaurací jejichž původ je u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, a odpadu ze zahrad u občanů. Vazba na závaznou část Kapitola Cílová hodnota Nadále pokračovat v ekologicky výchovných aktivitách. Informovat veřejnost zasílám letáků do domácností a prostřednictvím Novoměstska. Snížení podílu těchto odpadů v odpadu ukládaném na skládku. 1 x ročně cca desetitisíce Kč 12. Cíl POHo Odstranění staré zátěže Zichův rybník odstranění sedimentů ze dna rybníka odbahnění - MEDIN a.s., Nové Město na Moravě Zajistit odstranění staré zátěže Zichův rybník odbahnění. Vazba na závaznou část Kapitola Cílová hodnota 100% do roku 2015 Zpracování PD. Podání žádosti o dotaci. Vypsání výběrového řízení, uzavření smlouvy, vlastní. namátkově Termín Zatím nejsou známy náklady na tuto akci (cca miliony Kč). 20

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 o systému shromažďování, sběru,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad 1 VYHLÁŠKA č..~/j.()() 1 Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad Zastupitelstvo obce Oslavička

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Obecně závazná vyhláška města Lipník nad Bečvou č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001

Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001 MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Města Uherský Brod Zastupitelstvo

Více

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty.

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005 Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání

Více

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Korolupy, včetně systému nakládání

Více

OBEC HRADČANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013. o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany

OBEC HRADČANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013. o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany OBEC HRADČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany Zastupitelstvo obce Hradčany se na svém zasedání dne 25. listopadu 2013 usneslo vydat na

Více

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky MĚSTO ÚVALY Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 02/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 Obec Pucov Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů Zastupitelstvo obce Pucov se na svém zasedání

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE

VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE Zastupitelstvo obce Habrůvka schválilo na svém zasedání dne 28.10.2002 na základě 10, písm.

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 O B E C KOROZLUKY Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 29

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 29 Město Holýšov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 29 ze dne 10.12.2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 2/2006, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce DOBROMĚŘICE

Více

Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001

Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001 Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo města Koryčany vydává dne

Více

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení.

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení. OBEC NENAČOVICE Obecně závazná vyhláška obce Nenačovice č. 1/2010 Kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. Nenačovice,

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o nakládání s komunálním odpadem Č. 3 / 2004

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o nakládání s komunálním odpadem Č. 3 / 2004 Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o nakládání s komunálním odpadem Č. 3 / 2004 Obec Kyselka na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 14.ledna 2004, vydává podle 84 odst. 2 písm. i) a 10 odst.a)

Více

ČÁST DRUHÁ KOMUNÁLNÍ ODPAD

ČÁST DRUHÁ KOMUNÁLNÍ ODPAD Město Týnec nad Labem O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Týnec nad

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOVÁŘOV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kovářov

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HUKVALDY. čís. 2/2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HUKVALDY. čís. 2/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HUKVALDY čís. 2/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Hukvaldy.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Sedlčany č.38/2001

Obecně závazná vyhláška Města Sedlčany č.38/2001 Obecně závazná vyhláška Města Sedlčany č.38/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Sedlčany včetně systému nakládání

Více

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Městské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne

Více

Obecně závazná vyhláška obce Předboj č.3/2008 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce Předboj č.3/2008 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška obce Předboj č.3/2008 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Předboj na svém zasedání dne 28.11.2007 schválilo a vydalo v souladu s ustanovením

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 29. ledna 2015 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Zastupitelstvo obce. Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním odpadem č.18/2001.

Zastupitelstvo obce. Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním odpadem č.18/2001. Obec LIBŇATOV Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním odpadem č.18/2001. Zastupitelstvo obce Libňatov vydalo dne 12.12.2001 na podkladě ustanovení 10 písm a), 35 odst.

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 6/2011,

MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 6/2011, MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 6/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Jevíčko

Více

Odpadkové koše rozmístěné na území města slouží výhradně k ukládání drobného odpadu (obaly od nanuků a jiného občerstvení, cigaretových nedopalků).

Odpadkové koše rozmístěné na území města slouží výhradně k ukládání drobného odpadu (obaly od nanuků a jiného občerstvení, cigaretových nedopalků). MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Česká Třebová a o systému

Více

MĚSTO ŠUMPERK ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

MĚSTO ŠUMPERK ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO ŠUMPERK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2015, KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA A SYSTÉM

Více

M Ě S T O J I Ř Í K O V

M Ě S T O J I Ř Í K O V M Ě S T O J I Ř Í K O V Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC Vyžice. Obecně závazná vyhláška obce Vyžice č. 1/2015,

OBEC Vyžice. Obecně závazná vyhláška obce Vyžice č. 1/2015, OBEC Vyžice Obecně závazná vyhláška obce Vyžice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Vyhláška č. 3/2007. Čl. 1. Úvodní ustanovení

Vyhláška č. 3/2007. Čl. 1. Úvodní ustanovení Vyhláška č. 3/2007 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Dobřany

Více

Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice M Ě S T O Č E L Á K O V I C E

Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice M Ě S T O Č E L Á K O V I C E M Ě S T O Č E L Á K O V I C E Obecně závazná vyhláška E 2/2015 města Čelákovic, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11 Vyhláška města č. 43/11 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na území města Kladna" STATUTÁRNÍ

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice

Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice č. 3 /2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008 Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bratkovice včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007

Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007 Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška Obecně závazná vyhláška Obce Studená číslo 3/2003 o nakládání s komunálním odpadem Vyvěšeno dne: 1.9.2003 Sňato dne: 15.9.2003 Zastupitelstvo obce Studená vydává dne 1. 9. 2003 na základě ustanovení 10

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 Provozovatel: Město Město Albrechtice, nám.čsa 27/10, 793 95 Město Albrechtice Provozní řád

Více

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha :

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha : Směrnice č.1/ 2012 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách obvodu PJ II Kolín Odpadové hospodářství Nakládání

Více

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611 Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 002846 se sídlem: Masarykovo náměstí 89, 7660 Valašské Klobouky (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP) BSAH A. B.

Více

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES (dle přílohy č. 1 vyhlášky 383/2001 Sb. a v souladu s OZV obce Ostrožská Nová Ves č. 3/2015 ve znění následujících změn) Provozovatel:

Více

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA TEPLICE NAD

Více

Vyhláška č. 2 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem M Ě S T O R U M B U R K

Vyhláška č. 2 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem M Ě S T O R U M B U R K 1998 - č. 2 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem - zrušena Vyhláška č. 2 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem M Ě S T O R U M B U R K VYHLÁŠKA č. 2 /1998 Město Rumburk

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem ze dne 16. 3. 2015 účinnost ode dne 1. 4. 2015 1/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záryby

Obecně závazná vyhláška obce Záryby Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.3/2009. kterou se stanoví systém nakládání s bioodpadem rostlinného původu a způsob využití

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.3/2009. kterou se stanoví systém nakládání s bioodpadem rostlinného původu a způsob využití OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.3/2009 Zastupitelstvo Města Nové Město na Moravě na základě ustanovení 10a odst. 2 a 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 Obce Náměšť na Hané O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně

Více

M Ě S T O K U T N Á H O R A

M Ě S T O K U T N Á H O R A M Ě S T O K U T N Á H O R A OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně

Více

Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001

Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001 Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001 Obecně závazná vyhláška obce Líšná o systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

Vyhláška Města Nového Města na Moravě č. 3 / 2001

Vyhláška Města Nového Města na Moravě č. 3 / 2001 Vyhláška Města Nového Města na Moravě č. 3 / 2001 Zastupitelstvo Města Nové Město na Moravě vydává dne 18.prosince 2001, na základě zmocnění 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 3/2011, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Hluk

Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 3/2011, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Hluk MĚsto Hluk Obecně závazná vyhláška města Hluk č. 3/2011, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Hluk Zastupitelstvo města Hluk se na svém zasedání dne 30. listopadu 2011, usnesením

Více

OBECZVOLE. ČI. 1 Úvodní ustanovení

OBECZVOLE. ČI. 1 Úvodní ustanovení OBECZVOLE Obecně závazná vyhláška obce Zvole č. 1/2010 o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Zvole

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Kdyně. č. 1/ 2008

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Kdyně. č. 1/ 2008 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Kdyně č. 1/ 2008 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územní Města Kdyně včetně

Více

KOMUNÁLNÍ ODPAD. Pojmy

KOMUNÁLNÍ ODPAD. Pojmy Obsah: 1. Pojmy 2. Výkon veřejné správy 3. Třídění 4. Sběrná místa 5. Nebezpečné složky 6. Platby KOMUNÁLNÍ ODPAD Pojmy Nejprve ke klíčovému pojmu celého odpadového hospodářství. Pojem odpad je definován

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

Obec Janovice KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE JANOVICE

Obec Janovice KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE JANOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, OVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE JANOVICE

Více

Studie optimalizace odpadového hospodářství pro 10 obcí v Libereckém kraji Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Doksy

Studie optimalizace odpadového hospodářství pro 10 obcí v Libereckém kraji Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Doksy Studie optimalizace odpadového hospodářství pro 10 obcí v Libereckém kraji Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Doksy Zhotovitel: Poradenská firma Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO ve spolupráci

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH)

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH) LAZCE-GIS spol. s r.o., pošt.schr.10, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN Telefon 379 422 392, 379 428 636, fax 379 422 392 e-mail: lazce.gis@tiscali.cz IČO: 49 19 27 61 DIČ: 119-49192761 Bankovní spojení: GE Capital

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S TA DES NÁ Č.1/2005

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S TA DES NÁ Č.1/2005 Page 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ V YHLÁŠK A M Ě S TA DES NÁ Č.1/2005 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů asystémnakládáníse stavebnímodpademna

Více

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959 KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE Odbor životního prostredí a zemedelství EKOPRIM S.LO. Chýnovská 1917/9 39002 TÁBOR váš DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA: 12513/50202/03/0ŽP/Chr VYRIZUJE/LINKA: Chramosta/135

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Šitbořice č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání

Více

Environmentální vzdělávání 2015

Environmentální vzdělávání 2015 Environmentální vzdělávání 2015 ODPADY ODPADY ODPAD = movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Přesná právní definice: zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín Okres České Budějovice OBEC PIŠTÍN: srpen 2014 Zpracoval: Ing. Václav Pícha 1 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 3 1.1. Název zařízení... 3 1.2. Identifikační údaje vlastníka

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Město Břeclav. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Břeclav. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Břeclav Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTO ČELÁKOVICE Duben 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Původce: Název města : Město Čelákovice Statutární zástupce :

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Zvánovice č.4/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území obce Zvánovice. (Vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Zvánovice schválilo

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpna 2004 Částka 3 OBSAH: 1. O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a kraje Vysočina, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Butoves číslo č.1/2012 Obecně závazná vyhláška obce Butoves o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální

Více

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Mačkov č.1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009 Městys Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 30.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce T I S E M

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce T I S E M OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce č. 1 / 2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území

Více

OBEC BŘEZOVÁ-OLEŠKO. Obecně závazná vyhláška obce Březová-Oleško č. 1/2015,

OBEC BŘEZOVÁ-OLEŠKO. Obecně závazná vyhláška obce Březová-Oleško č. 1/2015, OBEC Obecně závazná vyhláška obce Březová-Oleško č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

NÁVRH VYHLÁŠKY O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VZNIKAJÍCÍHO NA ÚZEMÍ SMB

NÁVRH VYHLÁŠKY O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VZNIKAJÍCÍHO NA ÚZEMÍ SMB BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Materiál pro X. zasedání ZMČ dne 19. 09. 2012 Z 093 Název materiálu: NÁVRH VYHLÁŠKY O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Zadavatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Škroupova 5, 306 32 Plzeň Zpracovatel: BOHEMIAPLAN, s.r.o.,

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více

Analýza odpadového hospodářství Města Neratovice -zpracováno: srpen 2015_

Analýza odpadového hospodářství Města Neratovice -zpracováno: srpen 2015_ Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Strana: 1 / 95 Analýza odpadového hospodářství Města Neratovice -zpracováno: srpen 2015 Objednatel: Město Neratovice Sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více