Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611"

Transkript

1 Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ se sídlem: Masarykovo náměstí 89, 7660 Valašské Klobouky (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP)

2 BSAH A. B. C. D. E. Plán odpadového hospodářství původce Účel plánu odpadového hospodářství Působnost a doba platnosti Identifikační údaje původce Zpracovatel Plánu odpadového hospodářství původce Přehled používaných zkratek F. Vyhodnocení PH za období G. Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění Tabulka č. Celková produkce odpadů města v období Tabulka č. 2 Celková produkce komunálních odpadů města v období Graf č. - Celková produkce odpadů města v období Tabulka č.3 Celková produkce nebezpečných odpadů města v období Tabulka č. 4 Způsob nakládání s odpady města v roce 200 Graf č. 2 akládání s odpady po předání oprávněným osobám rok 2006 Graf č. 3 akládání s odpady po předání oprávněným osobám rok 2007 Graf č. 4 akládání s odpady po předání oprávněným osobám rok 2008 Graf č. 5 akládání s odpady po předání oprávněným osobám rok 2009 Graf č. 6 akládání s odpady po předání oprávněným osobám rok 200 Tabulka č. 5 akládání s odpady po předání oprávněným osobám v období Tabulka č.6 Celková produkce odpadů na obyvatele v období H. Provozovaná zařízení k nakládání s odpady I. Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady J. Přehled vývoje produkce odpadů v období Graf č. 7 Vývoj produkce papíru v období Graf č. 8 Vývoj produkce plastů v období Graf č. 9 Vývoj produkce skla v období Graf č. 0 Vývoj produkce kovů v období Graf č. Vývoj produkce nebezpečných odpadů v období Graf č. 2 Vývoj produkce objemných odpadů v období Graf č. 3 Vývoj produkce směsného komunálního odpadu v období K. Přehled vývoje zpětného odběru v období Tabulka č. 7 Vývoz zpětného odběru ASEKL v období Tabulka č. 8 Vývoj zpětného odběru Elektrowin v období Tabulka č. 9 Vývoj zpětného odběru Ekolamp v období Tabulka č. 0 Vývoj zpětného odběru Ecobat v období L. Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích předpisech M. Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí PH kraje. Přehled cílů a opatření k jejich dosažení, která bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností. Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství v období Tabulka č. Přehled příjmů a výdajů na odpadové hospodářství v období P. Administrativní nástroje řízení odpadového hospodářství Q. Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství města R. Přílohy

3 A. PLÁ DPADVÉH HSPDÁŘSTVÍ PŮVDCE Plán odpadového hospodářství je vypracován pro původce MĚST VALAŠSKÉ KLBUKY IČ: se sídlem : Masarykovo náměstí 89, Valašské Klobouky Seznam dotčených provozoven původce : Město Valašské Klobouky IČ: provoz 0 Masarykovo náměstí Valašské Klobouky 4

4 B. ÚČEL PLÁU DPADVÉH HSPDÁŘSTVÍ PH původce se zpracovává především za účelem zajištění rozvoje stávajícího systému nakládání s komunálním odpadem v souladu se stávající legislativou při minimalizaci přímých i nepřímých nákladů. Účelem PH je v souladu s PH ČR a PH kraje stanovit: výhled pro systém H původce Město Valašské Klobouky na období nejméně 5 let cíle a opatření / programy pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství, nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání se vznikajícími odpady adt./ opatření pro splnění cílů závazné části PH kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi, v reálném časovém a ekonomickém scénáři podmínky pro realizaci navrženého systému odpadového hospodářství města upřesnění způsobu informačního a organizačního zabezpečení řízení H původce rozvoj komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů PH původce postup posouzení shody PH původce s příslušným PH kraje PH původce je závazným podkladem pro činnost města v oblasti nakládání s odpady a město jako původce odpadu je povinno zajišťovat jeho plnění. PH původce města doprovází becně závazná vyhláška č.4/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na jeho katastrálním území. Důvodem pro zpracování PH je naplnění povinnosti, stanovené v 44 zákona o odpadech: roční produkce odpadů překročila limit 000 t ostatních odpadů Povinnost mít Plán odpadového hospodářství (PH) vychází z požadavku 44 odst. zákona č. 85/200 Sb., o odpadech, v platném znění. Minimální obsah PH původce je stanoven v 28 Vyhlášky MŽP č. 383/200 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. PH původce mají povinnost zpracovat všichni původci odpadu, kteří produkují více něž 0 t nebezpečných odpadů nebo více něž 000 t ostatních odpadů za rok. Původce odpadů právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. PH původce zpracovávají původci odpadu do roku od vyhlášení závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny becně závaznou vyhláškou kraje, příp. do roku od dosažení produkce odpadu nad výše uvedený limit. becně závazná vyhláška kraje nabývá účinnosti 5 dnů po jejím zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. becně závazná vyhláška Zlínského kraje č.2/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje, nabyla účinnosti dne

5 C. PŮSBST A DBA PLATSTI PH je zpracován na období 5 let, tj. od do a navazuje na současný stav odpadového hospodářství ve městě. Územní závaznost PH původce je určena hranicí katastrálních území města tj. Valašské Klobouky, Lipina, Mirošov a Smolina. PH původce se vztahuje na všechny občany města a místních částí, majitele či uživatele nemovitostí k bydlení nebo rekreaci ve městě a místních částech a podnikatele zapojené na základě písemné smlouvy do systému města. Den účinnosti PH původce ( tj. den posledního odeslání dokumentu se zpracovanými připomínkami zpět krajskému úřadu ) Doba platnosti PH původce ( den nabytí účinnosti PH + 5 let ) Aktualizace PH původce musí být provedena vždy nejpozději do 3 měsíců od zásadní změny výchozích podmínek. Zásadní změny podmínek jsou definovány následovně: změna závazné části PH kraje legislativní změny mající dopad na oblast odpadového hospodářství Dále je účelné ročně vyhodnotit plnění PH původce, neboť celé PH je pouze doporučená varianta, kterou chce město realizovat a záleží vždy na momentální finanční náročnosti jednotlivých způsobů nakládání s odpady, jakákoli změna postupů H záleží pouze na městě Valašské Klobouky. Závazné jsou však pro město Valašské Klobouky cíle kraje a ČR. 6

6 D. IDETIFIKAČÍ ÚDAJE PŮVDCE Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 89, Valašské Klobouky ázev a adresa původce odpadů tel./fax : 5 3 / Právní forma obec Statutární zástupce starosta města Ing. Dalibor Maniš IČ Místně příslušný krajský úřad Krajský úřad Zlínského kraje Leona Vlčková Kontaktní osoba pro PH původce tel./fax : / Kontakt na odpadového hospodáře není ustanoven Kontakt na osobu odpovědnou Leona Vlčková za sledování zásadních změn PH původce tel./fax : / dne : Datum a podpis statutárního zástupce. podpis a razítko 7

7 E. ZPRACVATEL PLÁU DPADVÉH HSPDÁŘSTVÍ PŮVDCE Město Valašské Klobouky bchodní firma zpracovatele PH: Masarykovo náměstí 89, 7660 Valašské Klobouky tel./fax: / obec Právní forma: Registr ekonomických subjektů vzniklých na základě zákona o obcích Statutární zástupce: starosta města Ing. Dalibor Maniš IČ: seznam všech zpracovatelů Leona Vlčková Jména všech zpracovatelů: upřesnění (vlastní, externí zpracovatelé) vlastní dne: Datum a podpis statut. zástupce zpracovatele: podpis a razítko Pro účely zpracování PH byla využita data z evidence odpadů stanovené v zákoně o odpadech a vyhlášce MŽP č.383/200 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (ve znění pozdějších předpisů), vykazovaná původcem za období a vyhotovení níže uvedených tabulek bylo použito software společnosti IISFT s.r.o., Liberec. Při zpracování PH bylo přihlédnuto k doporučení Metodického návodu odboru odpadů MŽP ČR. 8

8 Přehled používaných zkratek : K komunální odpad MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR nebezpečné odpady H odpadové hospodářství PH Plán odpadového hospodářství PH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky PH původce Plán odpadového hospodářství původce ( včetně obce ) PH kraje Plán odpadového hospodářství kraje PH obce Plán odpadového hospodářství obce ZV becně závazná vyhláška Zdroj metodických informací pro zpracovatele : zákon č. 85/200 Sb., o odpadech, v platném znění Vyhláška MŽP č. 383/200 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění Metodický návod DP MŽP ke zpracování PH původce Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje tzv. závazná část evidence odpadů za vykazovaná období

9 F. VYHDCEÍ PH ZA BDBÍ Cíle stanovené v plánu odpadového hospodářství na období Původci - městu Valašské Klobouky byl v roce 2006 schválen Krajským úřadem Zlínského kraje Plán odpadového hospodářství na období 5 let tj V PH na období byly stanoveny následující priority : ) zvýšit materiálové využívání komunálních odpadů V roce 2004 dosahovalo materiálové využití komunálních odpadů 0% z celkové produkce odpadů. d roku 2006 má materiálové využití komunálních odpadů stoupající tendenci viz graf č ) snížit podíl biologicky rozložitelných odpadů obsažených v komunálním odpadu ukládaného na skládku PH města není v souladu PH kraje, protože z hlediska praxe bylo málo reálné splnění cíle tj. 00% do roku 200. Město zvažovalo několik variant sběru a zajištění financování BRK. První větší krok byl učiněn teprve na podzim roku 200, kdy bylo do domácností občanů města rozděleno 300 ks kompostérů o objemu 750 l. Druhý krok učinilo zastupitelstvo města začátkem roku 20, kterým bylo schváleno vypracování projektu na výstavbu komunitní kompostárny. 3) zajistit třídění a sběr nebezpečných složek komunálních odpadů Třídění a sběr nebezpečných složek komunálních odpadů bylo a je zajišťováno pouze mobilním sběrem 2 x ročně. Zastupitelstvo města začátkem roku 20 schválilo vypracování projektu na vybudování sběrného dvora pro občany města. bčané zde budou moci v průběhu celého roku odevzdávat odpady kategorie i. 4) zajistit sběr a využití objemných odpadů PH města není v souladu PH kraje, protože z hlediska praxe bylo málo reálné splnění cíle tj. 50% do roku bjemné odpady v průběhu období občané odevzdávali v areálu Valašskoklobouckých služeb s.r.o. nebo vždy při sběru nebezpečného odpadu ( 2 x ročně ). Zastupitelstvo města začátkem roku 20 schválilo vypracování projektu na vybudování sběrného dvora pro občany města. bčané zde budou moci v průběhu celého roku odevzdávat odpady kategorie i. V období byly objemné odpady ukládány na skládku S Smolina. Využití objemných odpadů nebylo zajištěno. 5) zajistit sběr a využití stavebních a demoličních odpadů Městu jako původci vznikal stavební odpad ojediněle. Pokud se jedná o investiční akce města, tak ve smlouvách o dílo byl většinou určen původcem odpadů dodavatel stavby, který v největší možné míře využíval služeb mobilních recyklačních linek. Cihelný recyklát byl dále využíván jako zásypový materiál a betonový recyklát jako náhrada přírodního kameniva pro výrobu konstrukčních betonů nebo jako přídavek živičných směsí pro výstavbu a opravu živičných vozovek. 0

10 6) zvyšovat informovanost a vzdělávání občanů obecně platných zásadách odpadového hospodářství ve spojení s komunálním odpadem tj. předcházení vzniku odpadu a jeho nebezpečnost; oddělené shromažďování a využívání složek odpadů u zdroje jeho vzniku; oddělené shromažďování a sběr využitelných a nebezpečných složek; racionální využití zbytkových odpadů a skládkování prokazatelně nevyužitelného zbytku, byli občané průběžně informováni na webových stránkách města, ve Valašskoklobouckém zpravodaji a místním rozhlasem. Pro školy a mateřské školky byly městem pořádány soutěže s tématikou třídění odpadů Den Země, Ukliďme svět, Zatočme s elektroodpadem. V PH na období byla navrhnuta opatření : ) zvýšit vytříděnost využitelných složek komunálních odpadů nadále zahušťovat síť hnízd pro sběr separovaného odpadu V roce 2004 dosahovalo materiálové využití odpadů 0% z celkové produkce odpadů. V roce 200 toto využití dosáhlo výše 2,59% z celkové produkce odpadů. V roce 2006 bylo ve městě a místních částech 25 recyklačních hnízd o celkovém počtu 37 ks kontejnerů na plasty, 25 ks kontejnerů na papír a 6 ks kontejnerů na barevné sklo. V současné době je ve městě včetně místních částí rozmístěno 34 recyklačních hnízd o počtu 47 ks (00 l) kontejnerů na směsný plast (žluté barvy), 3 ks (00 l) kontejnerů na papír (modré barvy) a 27 ks ( 00 l ) kontejnerů na barevné sklo (zelené barvy). a sběr bílého skla má město k dispozici pouze vanový kontejner o objemu 5 m3, který je umístěn v areálu Valašskoklobouckých služeb s.r.o.. Do budoucna bude nezbytné nabídnout občanům recyklační hnízda včetně kontejnerů na bílé sklo. 2) zpracovat studii logistiky a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a realizovat opatření, která z této studie vyplynou Město zvažovalo několik variant sběru a zajištění financování BRK, protože z hlediska praxe bylo málo reálné splnění cíle tj. 00% do roku 200. Snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů obsažených v komunálním odpadu nebylo v tomto období zcela vyřešeno. První krok byl učiněn teprve na podzim roku 200, kdy bylo do domácností občanů města rozděleno 300 ks kompostérů o objemu 750 l. Druhý krok učinilo zastupitelstvo města začátkem roku 20, kterým bylo schváleno vypracování projektu na výstavbu komunitní kompostárny. 3) zpracovat projekt a zajistit realizaci výstavby sběrného dvora pro město i širší okolí V období nebyl zpracován projekt na vybudování sběrného dvora. Město nemělo k dispozici areál, ve kterém by mohl být vybudován SD včetně místa zpětného odběru. Třídění a sběr nebezpečných složek komunálních odpadů bylo a je nadále zajišťováno pouze mobilním sběrem 2 x ročně. bjemné odpady občané odevzdávali do areálu Valašskoklobouckých služeb s.r.o. nebo vždy při sběru nebezpečného odpadu. Zastupitelstvo města začátkem roku 20 schválilo vypracování projektu na vybudování sběrného dvora pro občany města v areálu kotelny Luční. bčané zde budou moci v průběhu celého roku odevzdávat odpady kategorie i. 4) zvyšovat informovanost a vzdělání obyvatel obecně platných zásadách odpadového hospodářství ve spojení s komunálním odpadem tj. předcházení vzniku odpadu a jeho nebezpečnost; oddělené shromažďování a využívání složek odpadů u zdroje jeho vzniku;

11 oddělené shromažďování a sběr využitelných a nebezpečných složek; racionální využití zbytkových odpadů; skládkování prokazatelně nevyužitelného zbytku, byli občané průběžně informováni na webových stránkách města, ve Valašskoklobouckém zpravodaji a místním rozhlasem. Pro školy a mateřské školky byly pořádány soutěže s tématikou třídění odpadů Den Země, Ukliďme svět, Zatočme s elektroodpadem. 2

12 G. PŘEHLED DRUHŮ A KATEGRIÍ PRDUKVAÝCH DPADŮ, ZPŮSBY AKLÁDÁÍ S IMI A ZPŮSB JEJICH VYUŽITÍ EB DSTRAĚÍ ázev druhu odpadu Kategorie odpadu Druh odpadu Tabulka č. Celková produkce odpadů města v období Piliny a třísky železných kovů Piliny a třísky neželezných kovů Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Skleněné obaly baly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Pneumatiky Autovraky Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí Železné kovy Součástky jinak blíže neurčené Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly až lověné akumulátory Beton Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem Dřevo Plasty Měď, bronz, mosaz Hliník lovo Zinek Železo a ocel Produkce t/rok ,3400 6,8550 0, , ,4220 9,2060, , , ,3880 3,2800 0, , , , , , ,000,6000 0, , , ,800 0,040 0,0040 0,2305 0,2635 0,3300 0,0600 0,0280 0,0200 0,025 0,0090 3,500 34,4062 0,5600 2,0640,9500 0,87 2,8600 2,0800 4,060 0,390 0,0330 0,2000 0,8240,055 2,2700 2,2200 0,750 0,5260 2,8400 0,883 8,2500 3,8000 3,6500 6,500 0,7690,0460 0,4482 0,03 2, , ,2860,6070 3,7580 0,035 42, ,9809 2,6278 0,0200 0, ,3220 2,2254 2,7698 0,0477 0,000 42,300 3,0332 2,2488 0,080

13 ázev druhu odpadu Směsné kovy Kabely neuvedené pod číslem Zemina a kamení neuvedené pod číslem Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem Papír a lepenka Rozpouštědla Kyseliny Fotochemikálie Pesticidy Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť lej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a Plasty Kovy Zemina a kameny Jiný biologicky nerozložitelný odpad Směsný komunální odpad Uliční smetky bjemný odpad Zdroj dat : evidence odpadů města Valašské Klobouky Produkce t/rok Kategorie odpadu Druh odpadu ,485 0,9740 2,033 0,5447,736 0,4090 0,3480 0,5335 0,220 0,0250 0,7500 4,000 2,0300 0,0480 0,005 0,0205 0,0060 0,0050 2,500 0,0295 0,030 0,0080 0,0020 0,00 0,0040 5,30 0,5050 0,460 0,4640 0,7325 0,985 0,970,70,0220 0,785,7960,7870 0,0960 0,520 0,285 0,855 0,260 0,8570 0,960 0,000 5,7490 0,0250 0,0460 0,025 0,0030 2,0070, , , ,8260 2,8520,600, , , , , , , , , , , , , ,5500, , ,7000 Software společnosti IISFT s.r.o. Liberec Počet obyvatel v roce ; ; ; ;

14 Do samostatné působnosti obce patří podle zákona č.85/200 Sb., o obcích, mj. ochrana a rozvoj zdraví a péče o ochranu veřejného pořádku ( 35). Další povinnosti musí obec zajišťovat jako původce odpadu podle zákona č. 85/200 Sb., o odpadech. Pro výkon těchto funkcí je obec vybavena příslušnou infrastrukturou ( vlastním majetkem ) nebo má tyto funkce smluvně zajištěny oprávněnými osobami. Rozhodování o konečné podobě zajištění základních funkcí obce v oblasti sběru a svozu závisí zcela na představitelích obce či občanech samotných. Takové řešení vede k optimalizaci nákladů a tím k minimalizaci plateb ze strany občanů. U některých druhů odpadů dochází k podstatným odchylkám : piliny a třísky neželezných kovů evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) piliny a třísky neželezných kovů evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) kovové obaly evidence tohoto odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) kompozitní obaly není samostatný způsob sběru pro tyto obaly; obaly jsou sbírány i evidovány se směsným plastem obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné evidence odpadu je závislá na pravidelných sběrech nebezpečných odpadů od občanů ( jaro-podzim ) pneumatiky evidence tohoto odpadu je závislá na pravidelných sběrech nebezpečných odpadů od občanů ( jaro- podzim ). Pneuservisy mají zajištěn zpětný odběr autovraky evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) železné kovy evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) součástky jinak blíže neurčené evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) vyřazená zařízení neuvedená pod čísly až evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) olověné akumulátory evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.). ulová produkce zpětný odběr výrobků beton evidence odpadu je závislá na objemu stavebních prací z investičních akcí města 5

15 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuv. pod č evidence odpadu je závislá na objemu stavebních prací z investičních akcí města dřevo evidence odpadu je závislá na objemu stavebních prací z investičních akcí města plasty evidence odpadu je závislá na objemu stavebních prací z investičních akcí města měď, bronz, mosaz evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) hliník evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) olovo evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) zinek evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) železo a ocel evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) nebo je evidence odpadu závislá na objemu stavebních prací z investičních akcí města směsné kovy evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) 7 04 kabely neuvedené pod číslem evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) zemina a kamení neuvedené pod číslem evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) nebo je evidence odpadu závislá na objemu stavebních prací z investičních akcí města chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky nesprávná evidence, odpad od osoby oprávněné k podnikání jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem nesprávná evidence, odpad od osoby oprávněné k podnikání rozpouštědla evidence odpadu je závislá na pravidelných sběrech nebezpečných odpadů od občanů ( jaro-podzim ) kyseliny evidence odpadu je závislá na pravidelných sběrech nebezpečných odpadů od občanů ( jaro-podzim ) fotochemikálie evidence odpadu je závislá na pravidelných sběrech nebezpečných odpadů od občanů ( jaro-podzim ) pesticidy evidence odpadu je závislá na pravidelných sběrech nebezpečných odpadů od občanů ( jaro-podzim ) 6

16 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť zpětný odběr olej a tuk neuvedený pod číslem evidence odpadu je závislá na pravidelných sběrech nebezpečných odpadů od občanů ( jaro-podzim ) barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky evidence odpadu je závislá na pravidelných sběrech nebezpečných odpadů od občanů ( jaro-podzim ) jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem zpětně odebraná nepoužitelná léčiva od občanů na základě smlouvy s lékárnami vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky. evidence odpadu je závislá na pravidelných sběrech nebezpečných odpadů od občanů ( jaro-podzim ) kovy evidence odpadu je na základě dodaných podkladů ze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( 4 odst. zákona č. 85 /200 Sb.) směsný komunální odpad klesající tendence SK znamená zvyšující tendenci třídění odpadů uliční smetky nulová produkce způsobená evidencí, nesprávným zařazením objemný odpad nulová produkce způsobená evidencí, nesprávným zařazením 7

17 ázev druhu odpadu Papír a lepenka Rozpouštědla Kyseliny Fotochemikálie Pesticidy Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť lej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a Plasty Kovy Zemina a kameny Jiný biologicky nerozložitelný odpad Směsný komunální odpad Uliční smetky bjemný odpad Kategorie odpadu Druh odpadu Tabulka č. 2 Celková produkce komunálních odpadů města v období Produkce t/rok ,30 0,5050 5,7490 0,0250 0,0460 2,0300 0,0480 0,005 0,0205 0,0060 2,500 0,0295 0,030 0,0050 0,0030 0,025 0,460 0,4640 0,7325 0,985 0,970,70,0220 0,785,7960,7870 0,0960 0,520 0,285 0,855 0,260 0,8570 0,960 0,00 66, ,7796 2, ,8260,7260 2, , , , ,7500,600, , , , , , , , , ,5500, , ,7000 Zdroj dat : evidence odpadů města Valašské Klobouky Software společnosti IISFT s.r.o. Liberec ejvětší dynamika změny : nárůst / pokles Komunální odpad veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání Podle platného právního řádu za dostatečnou četnost a dostupnost sběrných míst pro zpětný odběr obalů (druhotných surovin) zodpovídá povinná osoba podle zákona č. 477/200 Sb., o obalech, v platném znění. S předpokládanou hustotou nádob na separovaný sběr je však spojena nejen počáteční investice, ale také provozní náklady svozu nádob, které se samozřejmě promítnou do ceny služeb pro občany. 8

18 Rozhodování o konečné podobě zajištění separovaného sběru ve městě závisí zcela na představitelích obce nebo občanech samotných. V roce 2004 představovala produkce směsného komunálního odpadu 253,39 kg na osobu a rok. V roce 200 byla produkce o 46,5 kg nižší tzn. 206,88 kg na osobu a rok. To znamená, že třídění komunálních odpadů má rostoucí tendenci a celková produkce komunálních odpadů je v porovnání s celostátním průměrem na velmi dobré úrovni. Graf č. Celková produkce odpadů za období Celková produkce odpadů Směsný komunální odpad t / rok

19 ázev druhu odpadu baly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Autovraky lověné akumulátory Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem Rozpouštědla Kyseliny Fotochemikálie Pesticidy Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť lej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a Produkce t/rok Kategorie odpadu Druh odpadu Tabulka č. 3 Celková produkce nebezpečných odpadů města v období ,040 0,0040 0,2305 0,2635 0,3300 0,0600 0,0280 0,0200 0,025 0, ,4062 2,8400 0,0080 0,0020 0,00 0,0040 0,0250 0,0460 0,0480 0,005 0,0205 0,0060 0,0295 0,030 0,0050 0,0030 0,025 0,460 0,4640 0,7325 0,985 0,970,70,0220 0,785,7960,7870 0,0960 0,520 0,285 0,855 0,260 0,8570 0,960 0,000 Zdroj dat : evidence odpadů města Valašské Klobouky Software společnosti IISFT s.r.o. Liberec Ve vztahu ke komunálnímu odpadu jsou za nebezpečný odpad považovány některé druhy získané odděleným sběrem rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, oleje, barvy, lepidla a pryskyřice 20

20 Současná nabídka a možnosti oprávněných osob k nakládání s nebezpečnými odpady, možnosti transportu po celém území České republiky a v neposlední řadě i ceny za odstranění nebo využití nebezpečných odpadů rezultují ve fakt, že nakládání s nebezpečnými odpady nebylo identifikováno jako závažný problém odpadového hospodářství města Valašské Klobouky. V produkci nebezpečných odpadů je město Valašské Klobouky pod celostátním průměrem. Důležité je také zmínit se, že občané jsou průběžně informováni o možnostech odstraňování těchto odpadů nebezpečných pro životní prostředí prostřednictvím webových stránek města, Valašskoklobouckého zpravodaje a místního rozhlasu. Důvody produkce nebezpečných odpadů : ) technologicky průběžně vznikající odpad 2) odpad vznikající v důsledku jednorázových opatření ( investiční akce, odstranění starých ekologických zátěží apod.) 3) oddělený mobilní sběr Přehled produkce nebezpečných odpadů ve Valašských Kloboukách za období je uveden v grafu č. 7. Důvodem velkého nárůstu v roce 2006 je zvýšení počtu odevzdaných autovraků oprávněným osobám ( 34,40 t ). ejvětší část vyprodukovaného odpadu pochází od občanů města a to z činnosti jejich domácností. Město Valašské Klobouky je povinno v souladu se zvláštními právními předpisy zajistit místa, kam mohou občané odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Tuto povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu město plní tím, že pořádá pro občany města pravidelně 2 x ročně ( jaro-podzim ) sběr nebezpečných odpadů v areálu místa zpětného odběru Fučkův mlýn ( dříve to byl areál Valašskoklobouckých služeb s.r.o. ). Sběr nebezpečných odpadů provádí oprávněná osoba JGA RECYCLIG s.r.o, se kterou má město uzavřenou smlouvu. Tento systém sběru je upraven becně závaznou vyhláškou č. 4/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Valašské Klobouky. Potencionální rizika : ) nebezpečná vlastnost nebo nebezpečné vlastnosti charakteristické pro odpad s využitím kódů nebezpečných vlastností ( H- H4 ) viz Příloha č.2 zákona č. 85/200 Sb., o odpadech ebezpečný odpad je předáván do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí na základě uzavřené smlouvy s městem. Tato oprávněná osoba je povinna shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a dále s nimi nakládat podle jejich skutečných vlastností. dpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Při manipulaci s nebezpečnými odpady a jejich složkami nesmí dojít k ohrožení lidského zdraví a životního prostředí. čekávaná produkce : Předpokládanou produkci nebezpečných odpadů nelze přesně určit. Snahou města je neustále informovat veřejnost o možnosti využití zpětných odběrů použitých výrobků prostřednictvím webových stránek, Valašskoklobouckého zpravodaje a místního rozhlasu. 2

21 Tabulka č.4 Způsob nakládání s odpady města v roce 200 t/rok Soulad s PH kraje Kategorie odpadu akládání oprávněná osoba Kódy RR Piliny a třísky železných kovů R2 3, Piliny a třísky neželezných kovů R2 0, Papírové a lepenkové obaly R5 60, Plastové obaly R5 72, Skleněné obaly R5 84, baly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné D0 0, Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami D0 0, Pneumatiky R5, Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí R2 4, Součástky jinak blíže neurčené R2 0, Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly až R2 2, Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem D 3, Dřevo D 2, Měď, bronz, mosaz R2 3, Hliník R2 2, lovo R2 0, Železo a ocel R2 40, Směsné kovy R2, Kabely neuvedené pod číslem R2 0, Zemina a kamení neuvedené pod číslem , ázev druhu odpadu Druh odpadu Kódy D-D5 D 22 Kódy -7 (mimo 3) město 3 ano ne

22 Kategorie odpadu Soulad s PH kraje Kódy RR Papír a lepenka R Rozpouštědla D0 0, Kyseliny D0 0, Pesticidy D0 0,025 D0 0,0030 D0 0,970 D0,7870 D0 0,260 D0 0,000, ázev druhu odpadu Druh odpadu Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť lej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem akládání t/rok oprávněná osoba Kódy D-D5 Kódy -7 (mimo 3) město 3 ano 2, Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a Kovy Zemina a kameny D, Jiný biologicky nerozložitelný odpad D 72, Směsný komunální odpad D 063, Uliční smetky D 20, bjemný odpad D 67,0000 R2 CELKEM ne 589,542 dpady předané oprávněným osobám Metalšrot Tlumačov, provoz 360 Brumov a REKAB CZ, provoz Valašské Klobouky kód nakládání R2 (předúprava odpadů) dpady předané prostřednictvím oprávněné osoby Valašskokloboucké služby na třídící linku společnosti RUMPLD UHB, provoz Uherský Brod kód nakládání R5 (recyklace) dpady předané prostřednictvím oprávněné osoby JGA RECYCLIG do spalovny nebezpečných odpadů SITA CZ, provoz trokovice kód nakládání D0 (spalování) dpady předané oprávněné osobě Valašskokloboucké služby, provoz skládka S Smolina kód nakládání D (skládkování) 23

23 Graf č. 2 akládání s odpady po předání oprávněným osobám - rok ,43% 0,07% 7,65% 74,85% Kód nakládání R2 ( předúprava odpadů ) 7,65% Kód nakládání R5 ( recyklace ) 7,43% Kód nakládání D ( skládkování ) 78,85% Kód nakládání D0 ( spalování ) 0,07% Z celkové produkce odpadů za rok 2006 bylo předáno 25,08% odpadů k dalšímu využití. Graf č. 3 akládání s odpady po předání oprávněným osobám - rok ,0% 0,09% 7,23% 73,58% Kód nakládání R2 ( předúprava odpadů ) 7,23% Kód nakládání R5 ( recyklace ) 9,0% Kód nakládání D ( skládkování ) 73,58% Kód nakládání D0 ( spalování ) 0,09% Z celkové produkce odpadů za rok 2007 bylo předáno 26,33% odpadů k dalšímu využití. 24

24 Graf č. 4 akládání s odpady po předání oprávněným osobám - rok ,5% 0,6,85% 77,84% Kód nakládání R2 ( předúprava odpadů ) 0,5% Kód nakládání R5 ( recyklace ),85% Kód nakládání D ( skládkování ) 77,84% Kód nakládání D0 ( spalování ) 0,6% Z celkové produkce odpadů za rok 2008 bylo předáno 22% odpadů k dalšímu využití. Graf č. 5 akládání s odpady po předání oprávněným osobám - rok ,62% 0,7% 2% 78,2% Kód nakládání R2 ( předúprava odpadů ) 9,62% Kód nakládání R5 ( recyklace ) 2% Kód nakládání D ( skládkování ) 78,2% Kód nakládání D0 ( spalování ) 0,7% Z celkové produkce odpadů za rok 2009 bylo předáno 2,62% odpadů k dalšímu využití. 25

25 Graf č. 6 akládání s odpady po předání oprávněným osobám - rok 200 8,99% 0,5% 2,60% 78,26% Kód nakládání R2 ( předúprava odpadů ) 8,99% Kód nakládání R5 ( recyklace ) 2,60% Kód nakládání D ( skládkování ) 78,26% Kód nakládání D0 ( spalování ) 0,5% Z celkové produkce odpadů za rok 200 bylo předáno 2,59% odpadů k dalšímu využití. Tabulka č. 5 akládání s odpady po předání oprávněným osobám Celková produkce odpadů t / rok Kód nakládání R5 t/rok % z celk. R2 t/rok % z celk. produkce D0 t/rok % z celk. produkce D t/rok % z celk. produkce produkce , ,68 7,43 372,004 7,65 577,520 74,85,452 0, , ,60 9,0 320,5846 7,23 369,000 73,58,676 0, , ,96,85 83,5677 0,5 407,500 77,84 2,82 0, ,542 90,82 2,00 52,982 9,62 243,069 78,5 2,733 0, ,399 22,664 2,60 58,295 8,99 377,85 78,26 2,625 0,5 V roce 2004 bylo z celkové roční produkce odpadů vytříděno 0% odpadů pro další využití. d roku 2006 má materiálové využití komunálních odpadů stoupající tendenci. Trend ukládání odpadů na skládku tzv. skládkování musí mít do budoucna sestupnou tendenci tak, aby se postupně dostal do souladu s PH kraje. V roce 200 bylo uloženo oproti roku 2004 na skládku o 9,74 % méně odpadů z celkové roční produkce města. 26

26 Tabulka č. 6 Přehled produkce odpadů na obyvatele v období odpad obyvatel 5 55 obyvatel 5 66 obyvatel 5 7 obyvatel obyvatel t z celkové produkce kg rok osoba t z celkové produkce kg rok osoba t z celkové produkce kg rok osoba t z celkové produkce kg rok osoba t z celkové produkce kg rok osoba Papír 35,433 6,89 49,275 9,55 53,00 0,26 55,700 0,77 62,72 2,33 Plast 39,088 7,6 49,075 9,52 69,429 3,44 65,669 2,70 72,25 4,20 Sklo 79,00 5,37 70,80 3,74 9,206 7,65 67,388 3,03 84,744 6,65 Kovy 334,758 65,4 320, ,8 83, ,53 52,982 29,57 58,295 3, SK 452,20 282,56 296,550 25,5 30, ,69 063, ,62 052, ,87 38,6982 7,53 bjemný 54,550 Pneu statní Celkem,676 2,82 0,546 2,733 0,528 2,625 0,55 0,6,95 0,377 67,00 2,95 02,70 20,8 3,50 0,6 0,560 0,08 2,064 0,399,95 0,38 70,850 3,78 95,00 8,39 2,89 2,82 222,53 43,73 72,450 0,325 4,05 207, ,2 860, ,87 808, ,99 589, ,38 760, ,96 Způsob sběru : sběrné nádoby ( S ) papír, plast, sklo sběrné dvory ( SD ) papír, plast, sklo, kovy, objemný odpad, pneu pytlový sběr ( PS ) není ve městě zaveden mobilní sběr ( MS ) nebezpečný odpad, objemný odpad, kovy, pneu zařízení k výkupu odpadů ( Z ) papír, kovy Převažujícím způsobem sběru vytříděného komunálního odpadu ve městě je sběr do sběrných nádob o objemu 00 l. 27

27 H. PRVZVAÁ ZAŘÍZEÍ K AKLÁDÁÍ S DPADY Město Valašské Klobouky není provozovatelem zařízení k nakládání s odpady. d roku 200 zajišťuje pro město svoz odpadů společnost Valašskokloboucké služby s.r.o.. Tato společnost vznikla v roce 2000 z příspěvkové organizace Města Valašské Klobouky (dříve Technické služby Města Valašské Klobouky). Město má se společností uzavřenou smlouvu na svoz komunálního a tříděného odpadu. V areálu Valašskoklobouckých služeb, v ulici Brumovská č.522 mělo město od roku 2006 zřízeno místo zpětného odběru pro vybrané druhy výrobků. Místo zpětného odběru ve Valašských Kloboukách bylo z areálu Valašskoklobouckých služeb začátkem roku 200 přestěhováno do areálu bývalého Fukčkova mlýna. Místo zpětného odběru je vybaveno E-domkem od společnosti Asekol, velkým a malým kontejnerem na zářivky od společnosti Ekolamp a 60 l plastovým kontejnerem na baterie od společnosti Ecobat. Provozovatelem místa zpětného odběru je město, správu zajišťují na základě smlouvy Valašskokloboucké služby s.r.o.. Adresa místa zpětného odběru (MZ) : Místo zpětného odběru ve Valašských Kloboukách ulice Brumovská bývalý Fučkův mlýn, Valašské Klobouky Provozní doba : PÁTEK hod Kontakt : mobil / I. PRVZVAÁ ZAŘÍZEÍ K AKLÁDÁÍ S KMUÁLÍMI DPADY Město Valašské Klobouky není provozovatelem zařízení k nakládání s komunálními odpady. d roku 2002 byla městská skládka S Smolina předána k provozování společnosti Valašskokloboucké služby s.r.o.. Tato společnost vznikla v roce 2000 z příspěvkové organizace města Valašské Klobouky ( dříve Technické služby Města Valašské Klobouky ). Vlastníkem skládky je i nadále Město Valašské Klobouky. Skládka S3 Smolina vydáno krajským úřadem integrované povolení podle zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, pod. č.j. KUZL 7844/2006. Sekce A B / projektovaná kapacita 2.30 m3 - sekce jsou v současné době uzavřeny, v roce 200 byly rekultivovány. Sekce C J / projektovaná kapacita m3 sekce jsou v současné době provozovány. Sekce K P / projektovaná kapacita m3 sekce jsou vybudovány, ale nejsou provozovány. 28

28 J. PŘEHLED VÝVJE PRDUKCE DPADŮ V BDBÍ Graf č. 7,8 Vývoj produkce papíru PAPÍR tun / rok Vývoj produkce plastů PLAST tun / rok

29 Graf č. 9,0 Vývoj produkce skla SKL tun / rok Vývoj produkce kovů KVY tun / rok

30 Graf č.,2 Vývoj produkce nebezpečných odpadů tun / rok Vývoj produkce objemných odpadů objemný odpad tun / rok

31 Graf č. 3 Vývoj produkce směsného komunálního odpadu SK tun / rok

32 K. PŘEHLED VÝVJE ZPĚTÉH DBĚRU V BDBÍ Tabulka č. 7 Vývoj zpětného odběru ASEKL v období ASEKL v období Rok TV PC Bag (ostatní ) Celkem tun Příjem města ks 203 ks 0 ks 9,070 t 6.293, ks 250 ks 7 ks 7,474 t 6.80, ks 232 ks 2 ks 8,280 t 8.607, ks 265 ks 2 ks 25,375 t 8.93,- Tabulka č. 8 Vývoj zpětného odběru Elektrowin v období Elektrowin v období Rok Chlazení Velké spotřebiče Bag (ostatní ) Celkem tun ks 0 ks 0 ks 6,927 t.733, ks 00 ks 2 ks 2,790 t 9.579, ks 202 ks ks 32,206 t , ks 205 ks 5 ks 25,475 t ,- Příjem města Tabulka č. 9 Vývoj zpětného odběru Ekolamp v období Ekolamp v období Rok Zářivky Příjem města kg.372, kg 2.630, kg 2.428, kg 4.246,- 33

33 Tabulka č. 0 Vývoj zpětného odběru Ecobat v období Ecobat v období Rok Baterie Příjem města kg kg 320,- Vývoj zpětného odběru elektrického a elektronického zařízení ( EEZ ) a vybraných výrobků má stoupající tendenci. Separovaný sběr jednotlivých EEZ má smysl, jestliže následuje demontáž zařízení. Materiálově lze EEZ definovat jako směs kovů, jejich slitin a sloučenin, různých druhů plastů, keramiky a skla. V současné době jsou recyklovány z EEZ železné kovy (železo, litina, oceli), neželezné kovy (Cu, Al, Pl, Sn, i, Zn), vzácné kovy (Au, Ag, Pt, Pd, Se, Te, Ga, In) a čisté homogenní plasty, pryž a sklo. 34

34 L. VYHDCEÍ STÁVAJÍCÍH ZPŮSBU AKLÁDÁÍ S DPADY S PŽADAVKY STAVEÝMI V ZÁKĚ A PRVÁDĚCÍCH PŘEDPISECH Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. dpady jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní podmínky a který je v souladu se zákonem č. 85/200 Sb., o odpadech, v platném znění. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním. dpad vzniklý na území města Valašské Klobouky je předáván do vlastnictví osobám oprávněným k jejich převzetí. Další způsoby nakládání v souladu se zákonem o odpadech jsou uvedeny v tabulce č. 4. Ustanovení zákona č. 85/ 200 Sb. o odpadech Text zákona Způsob řešení ve městě Soulad se zákonem 2. odst. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem č. 85/200 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Město Valašské Klobouky má uzavřeny smlouvy k předání odpadů oprávněným osobám k jejich převzetí A 2 odst. 3 a 4 K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu Město Valašské Klobouky v rámci uzavírání smluv požaduje předložení souhlasu dle 4 odst. nebo dokladu o provozování zařízení dle 4 odst. 2 A 4 odst. a 2 Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí kraje, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a jeho provozním řádem Město Valašské Klobouky neprovozuje žádné zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů A 5 odst. Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních dvou letech s nebezpečnými odpady v množství větším jak 00 t za rok jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby odpadový hospodář Město Valašské Klobouky nenakládá s nebezpečnými odpady v množství překračující 00 t za rok odpadový hospodář není ustanoven A Povinnosti původce třídit odpady, zajistit využití, předání oprávněné osobě, vést průběžnou evidenci Město Valašské Klobouky zajišťuje nakládání s odpady v souladu s vydanou obecně závaznou vyhláškou, jejíž ustanovení vycházejí ze zákona o odpadech; průběžná evidence odpadů je vedena na odboru životního prostředí a každoročně vyhodnocována A bec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou yyhláškou systém odpadového hospodářství na svém katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Město Valašské Klobouky má vydanou obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů A 6 7 odst. 2 35

35 7 odst. 3 bec je povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad a jeho nebezpečné složky. Při mobilním sběru musí být četnost min. 2x ročně Město Valašské Klobouky má ve výše uvedené vyhlášce určena místa k odložení komunálních odpadů, včetně odpadů vytříděných z nich; pořádá 2x ročně mobilní sběr A 7 odst. 4 Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem Město Valašské Klobouky řeší minimum porušení obecně závazné vyhlášky bloková řízení městské policie A 7 odst. 5 Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu z podnikatelské činnosti, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí. Smlouva musí být písemná. Fyzické osoby a právnické osoby oprávněné k podnikání mají uzavřeny písemné smlouvy s oprávněnou osobou k převzetí Valašskokloboucké služby s.r.o. A 44 odst. PH původce zpracovávají původci, kteří produkují více jak 0 t nebezpečného odpadu nebo více jak 000 t ostatního odpadu ročně Město Valašské Klobouky překračuje hranici pro povinné zpracování PH původce (více jak 000 t ostatních odpadů ročně). Plnění povinnosti je realizováno tímto dokumentem. A Plán musí být zpracován do jednoho roku od účinnosti PH kraje ZV, kterou se schvaluje Závazná část PH Zlínského kraje nabyla účinnosti V současné době Město Valašské Klobouky zpracovává PH na období PH na období pozbyl platnosti A Změna zákona o místním poplatku, kterou se nově zavádí poplatek za provoz systému odpadového hospodářství Město Valašské Klobouky má vydanou ZV, kterou každoročně aktualizuje tak, aby výše poplatku byla stanovena na základě skutečných nákladů města v předchozím roce A 44 odst

36 M. VYHDCEÍ SULADU DPADVÉH HSPDÁŘSTVÍ PŮVDCE SE ZÁVAZU ČÁSTÍ PLÁU DPADVÉH HSPDÁŘSTVÍ KRAJE PH pro kraj : Zlínský kraj Cíle a konkrétní opatření / programy k jejich dosažení 3...I. původci odpadů aplikují zásady správné provozní praxe v nakládání s odpady Soulad nakládání s odpady města se závaznou částí PH kraje A E Ve městě je zaveden systém odpadového hospodářství, který je v souladu s platnou legislativou. Tento systém je považován v rámci města za správnou provozní praxi v nakládání s odpady. Je zde potřeba dalšího rozvoje, aby se systém nestal nevyhovujícím. A 3..2.I. zajistit vytřídění a sběr nebezpečných složek komunálního odpadu A 3..2.II. zajistit sběr, recyklaci a využití odpadů spotřebitelských obalů A 3..2.III. zajistit sběr a využití objemných odpadů A 3..2.IV. zvýšit materiálové využívání komunálních odpadů E E E 3..2.V. snížit podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládku E 3..2.VI. obyvatelstvo kraje má dostatek informací k rozhodování A I. zajistit sběr a využití autovraků A Vysvětlivky v případě neshody a definice podmínek dosažení souladu 37 Ve městě je pořádán 2x ročně mobilní sběr, sběrný dvůr v současné době vybudován není. Zastupitelstvo města začátkem roku 20 schválilo vypracování projektu na vybudování sběrného dvora pro občany města. bčané zde budou moci v průběhu celého roku odevzdávat odpady kategorie i. Je zaveden systém sběru. Město má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EK-KM a.s. Pro objemný odpad je určeno místo k odkládání v areálu VKS. bjemné odpady je možné dále odevzdávat 2 x ročně při sběru. dpady se sice třídí, ale končí na skládce S Smolina. Je nutné zvýšit využitelnost objemných odpadů!!! V současnosti je využíváno pouze 2,62 % z celkové produkce odpadů. Je nutné zvýšit důsledné využívání komunálních odpadů!!! V současné době není tato problematika dořešena. První krok byl učiněn teprve na podzim roku 200, kdy bylo do domácností občanů města rozděleno 300 ks kompostérů o objemu 750 l. Druhý krok učinilo zastupitelstvo města začátkem roku 20, kterým bylo schváleno vypracování projektu na výstavbu komunitní kompostárny. Ekologická výchova a osvěta pořádaná Městem Valašské Klobouky a společností EK-KM a.s. především ve školských zařízení, letáky a informace v místním tisku a rozhlasu Autovraky lze odevzdávat společnosti Mestalšrot Tlumačov provoz 360, Brumov

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 o systému shromažďování, sběru,

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty.

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005 Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Obecně závazná vyhláška města Lipník nad Bečvou č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTO ČELÁKOVICE Duben 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Původce: Název města : Město Čelákovice Statutární zástupce :

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 Obec Pucov Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů Zastupitelstvo obce Pucov se na svém zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001

Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001 MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Města Uherský Brod Zastupitelstvo

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.2/2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.2/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.2/2009 Zastupitelstvo Města Nové Město na Moravě, na základě zmocnění 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE

VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE Zastupitelstvo obce Habrůvka schválilo na svém zasedání dne 28.10.2002 na základě 10, písm.

Více

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky MĚSTO ÚVALY Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 02/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

Odpady a recyklace. Přednáška č.10 Legislativa v OH. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Odpady a recyklace. Přednáška č.10 Legislativa v OH. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ing. Martin Dočkal, Ph.D. Odpady a recyklace Přednáška č.10 Legislativa v OH Předpisy v odp. hospodářství zákony vyhlášky technické normy Ostatní důležitá legislativa v oblasti ŽP Zákon 185/2001 Sb. (novela 154/2010,... 223/2015

Více

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 Provozovatel: Město Město Albrechtice, nám.čsa 27/10, 793 95 Město Albrechtice Provozní řád

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007

Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007 Obecně závazná vyhláška obce Lodhéřov č. 2/2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a 736 01 Havířov Město IČ: 02393361

Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a 736 01 Havířov Město IČ: 02393361 znamovatel : Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a 736 01 Havířov Město IČ: 02393361 Název dokumentu: Sběrna Rec-Eko Group s.r.o. Havířov navýšení kapacity + nakládání s akumulátory známení záměru

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

Vyhláška č. 3/2007. Čl. 1. Úvodní ustanovení

Vyhláška č. 3/2007. Čl. 1. Úvodní ustanovení Vyhláška č. 3/2007 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Dobřany

Více

I. OBSAH IV.I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŮVODCE... 5 IV.II. ZPRACOVATEL POH MM... 5

I. OBSAH IV.I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŮVODCE... 5 IV.II. ZPRACOVATEL POH MM... 5 I. OBSAH II... OBBSS AAH......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Více

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha :

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha : Směrnice č.1/ 2012 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách obvodu PJ II Kolín Odpadové hospodářství Nakládání

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11 Vyhláška města č. 43/11 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na území města Kladna" STATUTÁRNÍ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 29

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 29 Město Holýšov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 29 ze dne 10.12.2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících

Více

Uložiště velkoobjemového odpadu středisko VOS zemědělců, a.s.

Uložiště velkoobjemového odpadu středisko VOS zemědělců, a.s. Uložiště velkoobjemového středisko VOS zemědělců, a.s. Město Velké Opatovice zajišťuje pro své občany možnost uložit velkoobjemový odpad v prostorách střediska VOS zemědělců, a.s. Od pondělí do pátku 8:30

Více

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Zadavatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Škroupova 5, 306 32 Plzeň Zpracovatel: BOHEMIAPLAN, s.r.o.,

Více

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890

MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890 Oznamovatel : MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890 Název dokumentu: Sběrna MR STEEL GROUP s.r.o. Bruntál, navýšení kapacity + nakládání s akumulátory Oznámení záměru

Více

Studie optimalizace odpadového hospodářství pro 10 obcí v Libereckém kraji Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Doksy

Studie optimalizace odpadového hospodářství pro 10 obcí v Libereckém kraji Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Doksy Studie optimalizace odpadového hospodářství pro 10 obcí v Libereckém kraji Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Doksy Zhotovitel: Poradenská firma Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO ve spolupráci

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 říjen 2015 K.IS, s. r. o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel Název : Krajský úřad Královéhradeckého

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Městské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH)

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH) LAZCE-GIS spol. s r.o., pošt.schr.10, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN Telefon 379 422 392, 379 428 636, fax 379 422 392 e-mail: lazce.gis@tiscali.cz IČO: 49 19 27 61 DIČ: 119-49192761 Bankovní spojení: GE Capital

Více

ČÁST DRUHÁ KOMUNÁLNÍ ODPAD

ČÁST DRUHÁ KOMUNÁLNÍ ODPAD Město Týnec nad Labem O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Týnec nad

Více

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES (dle přílohy č. 1 vyhlášky 383/2001 Sb. a v souladu s OZV obce Ostrožská Nová Ves č. 3/2015 ve znění následujících změn) Provozovatel:

Více

ROZHODNUTÍ. p o v o l u j e

ROZHODNUTÍ. p o v o l u j e Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/645/2014 Nový Knín, dne 9.6.2015 Č.j.: MUNK/1353/2015/STAV-Čer Vyřizuje: Červená Iveta Telefon: 318 593

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice

Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice č. 3 /2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Plán odpadového hospodářství obce Město Hrotovice září 2014 ISES, s.r.o.

Plán odpadového hospodářství obce Město Hrotovice září 2014 ISES, s.r.o. Město ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název: Zastoupený: Sídlo: IČ: Ve věcech technických: Bankovní spojení: Svazek obcí Skládka TKO Vladimír Měrka, předseda

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o nakládání s komunálním odpadem Č. 3 / 2004

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o nakládání s komunálním odpadem Č. 3 / 2004 Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o nakládání s komunálním odpadem Č. 3 / 2004 Obec Kyselka na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 14.ledna 2004, vydává podle 84 odst. 2 písm. i) a 10 odst.a)

Více

Analýza odpadového hospodářství Města Neratovice -zpracováno: srpen 2015_

Analýza odpadového hospodářství Města Neratovice -zpracováno: srpen 2015_ Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Strana: 1 / 95 Analýza odpadového hospodářství Města Neratovice -zpracováno: srpen 2015 Objednatel: Město Neratovice Sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Více

Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno

Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 1 Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky

Více

Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice M Ě S T O Č E L Á K O V I C E

Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice M Ě S T O Č E L Á K O V I C E M Ě S T O Č E L Á K O V I C E Obecně závazná vyhláška E 2/2015 města Čelákovic, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení V Praze dne: 6. 11. 2015 Číslo jednací: 121403/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_ 121403/2015/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín Okres České Budějovice OBEC PIŠTÍN: srpen 2014 Zpracoval: Ing. Václav Pícha 1 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 3 1.1. Název zařízení... 3 1.2. Identifikační údaje vlastníka

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

M Ě S T O J I Ř Í K O V

M Ě S T O J I Ř Í K O V M Ě S T O J I Ř Í K O V Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Nakládání s autovraky

Nakládání s autovraky Nakládání s autovraky Informace pro provozovatele zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků. A) Nová vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky (účinnost od 1.11.2008) Dnem 1.listopadu

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad 1 VYHLÁŠKA č..~/j.()() 1 Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad Zastupitelstvo obce Oslavička

Více

VYHLÁŠKA č. 352/2008 Sb. ze dne 11. září 2008

VYHLÁŠKA č. 352/2008 Sb. ze dne 11. září 2008 VYHLÁŠKA č. 352/2008 Sb. ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru

Více

Produkce 2013 [t/rok]

Produkce 2013 [t/rok] Předkládaná informační zpráva se věnuje vývoji odpadového hospodářství Města Dačice v roce 2014. Všímá si množství i skladby vyprodukovaných odpadů, struktury příjmů a výdajů města v této oblasti a detailnější

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001

Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001 Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo města Koryčany vydává dne

Více

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Korolupy, včetně systému nakládání

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí

Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, leden

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. ledna 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72959/2014 KUSP 72959/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. ledna 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72959/2014 KUSP 72959/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ dbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. ledna 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72959/2014 KUSP 72959/2014

Více

Odpadkové koše rozmístěné na území města slouží výhradně k ukládání drobného odpadu (obaly od nanuků a jiného občerstvení, cigaretových nedopalků).

Odpadkové koše rozmístěné na území města slouží výhradně k ukládání drobného odpadu (obaly od nanuků a jiného občerstvení, cigaretových nedopalků). MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Česká Třebová a o systému

Více

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení.

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení. OBEC NENAČOVICE Obecně závazná vyhláška obce Nenačovice č. 1/2010 Kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. Nenačovice,

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959 KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE Odbor životního prostredí a zemedelství EKOPRIM S.LO. Chýnovská 1917/9 39002 TÁBOR váš DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA: 12513/50202/03/0ŽP/Chr VYRIZUJE/LINKA: Chramosta/135

Více

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7 Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571751811, fax. 571 613334 Zakázkové číslo 14034 Technická zpráva k projektové dokumentaci pro stavební povolení Název stavby : Odpadové centrum Rožnov pod

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o:

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o: bdrží viz rozdělovník 15008/ZP/2011-6 14. října 2011 dbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 ddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R Z H D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 29. ledna 2015 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Č. Subjekt Připomínky Vypořádání 1. Ministerstvo životního

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 2/2006, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce DOBROMĚŘICE

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpna 2004 Částka 3 OBSAH: 1. O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a kraje Vysočina, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: 2 0 1 5

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: 2 0 1 5 Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: 2 1 Hlášení je určeno pro ORP (název): Olomouc Vyhrazeno pro údaje podatelny List č. 1 - Identifikace původce nebo oprávněné osoby Strana č. Celkový počet

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008 Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bratkovice včetně systému nakládání

Více