Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát"

Transkript

1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. I. Kontrolovaná osoba Název kontrolované osoby: Základní škola Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Sídlo: Velký Dřevíč 82, Hronov IČ: Identifikátor: Právní forma: příspěvková organizace Zastoupená: Mgr. Alenou Bartoňovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Město Hronov Místo kontroly: Základní škola Termín kontroly: 30. listopad 2011 Kontrolované období: 1. září listopad 2011 II. Předmět kontrolní činnosti Státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, poskytování nezbytných informací dětem, žákům a studentům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podle 29 odst. 2 školského zákona a kontrola vedení evidence úrazů dětí, žáků a studentů včetně vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu stanoveným orgánům a institucím podle 29 odst. 3 školského zákona.

2 III. Kontrolní zjištění 1. Kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (dále BOZ) dětí, žáků a studentů (dále žáků) při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb; poskytování nezbytných informací žákům k zajištění BOZ podle 29 odst. 2 a 30 odst. 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, v součinnosti s 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění účinném v kontrolovaném období, s 102 odst. 6 zákoníku práce, ve znění účinném v kontrolovaném období, s 3 odst. 1 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění účinném v kontrolovaném období. Při kontrole BOZ žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba vydala školní řád, ve kterém byly upraveny podmínky zajišťování BOZ žáků. Zaměstnanci školy a zákonní zástupci žáků byli o jeho vydání a obsahu informováni. Kontrolovaná osoba přijala opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, včetně zajištění organizování první pomoci žákům. Pro tuto oblast je ředitelka školy proškolena, určila k vyškolení další pracovníky. Kontrolovaná osoba zajistila vzdělávání odpovědných osob v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Prověrka BOZ byla provedena ve stanoveném termínu. Prostorové a materiální vybavení školy je udržováno ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví žáků. V této oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedeného právního předpisu. 2. Kontrola vedení evidence úrazů žáků včetně vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu stanoveným orgánům a institucím podle 29 odst. 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, a podle ustanovení 1, 2 a 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění účinném ke dni kontroly. Kontrolovaná osoba eviduje v knize úrazů všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. O závažných úrazech žáků vyhotovila ředitelka školy záznamy, které zaslala příslušným orgánům a institucím v požadovaném termínu. V této oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedeného právního předpisu. Odůvodnění Ad 1 Kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb podle 29 odst. 2 školského zákona Kontrola školního řádu vymezení formálního rámce BOZ žáků, zařazení problematiky BOZ do školního řádu a do jiných dokumentů, seznámení žáků a zaměstnanců o vydání a obsahu školního řádu. 2/6

3 Kontrolovaná osoba vydala školní řád, ve kterém byly upraveny podmínky zajišťování bezpečnosti žáků. Ti s ním byli prokazatelným způsobem seznámeni. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obsahuje učivo o BOZ. Ředitelka školy prokazatelným způsobem seznámila zaměstnance školy se školním řádem. Školní řád je umístěn ve škole na veřejně přístupném místě Kontrola aktuálního stavu plnění povinnosti o informování zákonných zástupců žáků kontrolovanou osobou o vydání a obsahu školního řádu. Zákonní zástupci žáků byli o vydání školního řádu a jeho obsahu informováni Hodnocení a prevence rizik s ohledem na zajištění BOZ žáků a aktuálního stavu přijatých preventivních opatření k mimořádným událostem včetně kontroly zajištění první pomoci žákům. Kontrolovaná osoba přijala opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, která jsou řešena v dokumentech Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, Traumatologický plán. Podle druhu činnosti a velikosti školy kontrolovaná osoba zajistila a určila zaměstnance, kteří organizují poskytnutí první pomoci. Jejich vyškolení a vybavení bylo provedeno v rozsahu odpovídajícímu rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Lékárnička byla dostatečně vybavena a vhodně umístěna v budově školy Personální zabezpečení BOZ - kontrola aktuálního stavu dokumentace o vzdělávání odpovědných osob v oblasti BOZ. Ředitelka školy ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik určila obsah a četnost školení zaměstnanců o právních předpisech k zajištění bezpečnosti. Účast zaměstnanců doložila záznamem o provedeném periodickém školení pracovníků ve výše uvedené oblasti Kontrola aktuálního stavu plnění ustanovení o provádění prověrek BOZ včetně odstraňování zjištěných nedostatků ve vztahu k zajištění BOZ žáků. Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany byla provedena ředitelkou školy dne Ze záznamu vyplývá, že nebyly zjištěny žádné závady, které by přímo ohrožovaly bezpečnost zaměstnanců a žáků. Zjištěné závady byly uvedeny v zápise. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu prověrky Kontrola prostorového a materiálního vybavení a zabezpečení včetně plnění podmínek pro BOZ užívané školní zahrady a zajištění podmínek BOZ při akcích pořádaných školou. Kontrolovaná osoba předložila o odborné technické kontrole tělocvičného nářadí a náčiní používaného v tělocvičně ZŠ Velký Dřevíč. Z jeho obsahu vyplývá, že kontrolovaná zařízení jsou schopná provozu a smí se nadále používat. Pracovníci České školní inspekce při fyzické kontrole všech vnitřních a vnějších prostor školy přístupných žákům zjistili, že jsou udržovány ve stavu, který neohrožuje jejich život, bezpečnost a zdraví. 3/6

4 Ad 2 Kontrola vedení evidence úrazů dětí a žáků včetně vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu stanoveným orgánům a institucím podle 29 odst. 3 školského zákona. 2.1 Kontrola vedení evidence úrazů dětí a žáků dle 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění účinném v kontrolovaném období. Kontrolou bylo zjištěno, že ředitelka školy eviduje v knize úrazů veškeré úrazy žáků. 2.2 Kontrola vyhotovení záznamů o úrazu a aktualizací a zaslání záznamů o úrazu České školní inspekci dle 2 a 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období. V knize úrazů byly v kontrolovaném období evidovány 2 lehké úrazy žáků (žáci se s těmito úrazy zúčastnili další výuky). O žádném z těchto úrazů kontrolovaná osoba nesepisovala záznam. V. Shrnutí výsledků kontroly Při státní kontrole zajištění BOZ žáků při vzdělávání a při poskytování školských služeb a s ním přímo souvisejících činnostech nebylo zjištěno porušení právních předpisů. VI. Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo 1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod s účinností od , ze dne Jmenování do funkce ředitelky školy ze dne s účinností od Školní řád s účinností od , schválený pedagogickou radou a školskou radou 4. Provozní řády odborných učeben tělocvična a ŠD, platné ve školním roce 2011/ Třídní knihy vedené ve školním roce 2011/ Kniha úrazů vedená od , platná ve školním roce 2011/2012 se zápisy do dne inspekce 7. Pojistná smlouva s Kooperativa pojišťovnou VIG, a. s., ze dne (původně č sjednaná s Živnostenskou pojišťovnou, a. s.) 8. Poučení žáků třídy o bezpečnosti ve škole a při školních akcích zápisy v třídních knihách vedené ve školním roce 2011/ Rozbor pracovní úrazovosti za rok ze dne Záznam o periodickém školení zaměstnanců o BOZP a PO ze dne včetně osnovy školení a osnovy ústního testu 4/6

5 11. Pracovní náplně zaměstnanců školy 12. Hodnocení čj. 68/2006 pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, ze dne Zápis z prověrky BOZP ze dne Traumatologický plán a zajišťování první pomoci ze dne Školní lékárnička první pomoci 16. Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a ověření těchto předpisů ve smyslu 103 odst. 3 ZP ze dne (s platností na dobu tří let) 17. Jmenovací dekret preventisty PO, ze dne Osvědčení 03-05/08 o odborné způsobilosti preventisty PO, ze dne Osvědčení čj. 06/2011 o ověření znalostí zaměstnance plnícího úkoly prevence PO, ze dne (s platností do ) 20. Osvědčení čj. 03/2010 o ověření znalostí zaměstnance plnícího úkoly prevence PO, ze dne (s platností do ) 21. o odborné technické kontrole tělocvičného nářadí a náčiní používaného v tělocvičně ZŠ Velký Dřevíč, provedené dne ev. č o periodické revizi ze dne (EZS) 23. Zpráva č o pravidelné revizi elektrického zařízení ze dne (EZS) 24. Zpráva čj. 2011/050 o revizi elektrických spotřebičů během používání, ze dne Zápis o provedení roční kontroly plynových kotlů, ze dne Kalibrační protokol detektoru plynu, ze dne Revizní zpráva periodická kontrola spalinové cesty dle ČSN , ze dne Zpráva č. I106JB10/002 o pravidelné revizi elektrického zařízení, ze dne Zpráva 206/2010 o výchozí revizi elektrického zařízení, ze dne Zpráva č. H106JB08/001 o pravidelné revizi hromosvodu, ze dne Zápis o provedení odborné prohlídky nízkotlaké kotelny dle 16 vyhl. 91/93, ze dne Revizní zpráva č tlakové nádoby stabilní, ze dne Zpráva o provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou dle ČSN , ze dne Doklad o kontrole věcného prostředku PO požárních hadic, ze dne Zápis o kontrole hasicích přístrojů ze dne /6

6 VII. Poučení Podle 17 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Wonkova Hradec Králové, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu V Hradci Králové dne (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Mgr. Ladislav Kosa, školní inspektor Ladislav Kosa v. r. Mgr. Marie Hypšová, školní inspektorka Marie Hypšová v. r. Datum a podpis ředitelky školy potvrzující seznámení s protokolem a předání stejnopisu protokolu Ve Velkém Dřevíči dne (razítko) Mgr. Alena Bartoňová, ředitelka školy Alena Bartoňová v. r. 6/6

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-478/13-T o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Slušovice, okres Zlín Školní 222, 763 15 Slušovice Identifikátor školy: 600 114 252 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec - Vratislavice nad Nisou. Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Vratislavice nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec - Vratislavice nad Nisou. Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Vratislavice nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec - Vratislavice nad Nisou Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Vratislavice nad Nisou Identifikátor školy: 600 076 964 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2222/10-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola Zásmuky, okres Kolín Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky IČO: 48 66

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-117/15-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-117/15-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-117/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 019 418 Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Chvalkovice 104,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1411/10-B Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Babice nad Svitavou Sídlo: 664 01 Bílovice nad Svitavou, Babice

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-193/09-13 Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves Adresa: Stará Ves 204, 750 02 Přerov Identifikátor: 650 007 786 IČ:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-461/15-S. Mateřská škola Marina s.r.o.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-461/15-S. Mateřská škola Marina s.r.o. Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 01 542 419 Identifikátor 691 006 555 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-461/15-S

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-237/12-J. příspěvková organizace. obec Rudíkov

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-237/12-J. příspěvková organizace. obec Rudíkov Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-237/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč Sídlo: 675

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam. + Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2298/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 033 887 Identifikátor 600 042 901

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-241/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-358/13-K. Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-358/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary o. p. s. Sídlo: Mlýnská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1706/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1706/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1706/12-S Název právnické osoby Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070 vykonávající činnost školy: Sídlo: Šafaříkova 1070, 264

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-234/13-M

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-234/13-M Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-234/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-928/10-H. Družstevní 938. Družstevní 938, 517 21 Týniště nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-928/10-H. Družstevní 938. Družstevní 938, 517 21 Týniště nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-928/10-H Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola U Dubu, Týniště nad Orlicí, Družstevní 938 Družstevní 938, 517 21

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-176/12-Z. Mgr. Barborou Petrů Puhrovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-176/12-Z. Mgr. Barborou Petrů Puhrovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-176/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-39/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-101/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-101/11-S Sp. zn. : ČŠIG-S-6/11-G21 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-101/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-779/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-947/12-H Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola, Prasek vykonávající činnost školy: Sídlo: Prasek 157, 504 01

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více