Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z"

Transkript

1 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. I. Kontrolovaná osoba Název: Sídlo: Mateřská škola Roštění, okres Kroměříž Roštění 184, Kostelec u Holešova IČO: Identifikátor: Zastoupená: Zřizovatel: Právní forma: Janou Vybíralovou, ředitelkou školy obec Roštění příspěvková organizace Místo kontroly: Roštění 184 Termín kontroly: květen 2012 Kontrolované období: od 1. ledna 2011 do data kontroly II. Předmět kontroly Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám/školským zařízením zřizovaným krajem podle ustanovení 160 odst. 1 písm. c) a 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období. Kontrolovaným obdobím je rok 2011 k datu kontroly.

2 III. Kontrolní zjištění 1. Kontrola, zda finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté podle výše citovaných ustanovení školského zákona byly přijaty a použity oprávněně a v souladu s právními předpisy Kontrolovaná osoba přijala a použila finanční prostředky ze státního rozpočtu oprávněně k účelům, na který byly poskytnuty podle ustanovení 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona. 2. Prověření, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu věrně zobrazují, zdroje, stav a pohyb těchto prostředků Kontrolovaná osoba postupovala: - při vedení účetnictví ve smyslu 7 odst. 6, 4 odst. 8 písm. c) a f), 8 a 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném v kontrolovaném období, - při vykazování sledovaných údajů v souladu s ustanovením 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost předávat správně údaje stanovená škole ustanovením 28 odst. 5 školského zákona byla splněna, - při finančním vypořádání ve smyslu ustanovení 7 vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. 3. Kontrola, zda na základě nedostatků zjištěných kontrolami provedenými orgány veřejné správy ve sledovaných oblastech byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a zda jsou přijatá opatření kontrolovanou osobou plněna K nedostatku zjištěnému zřizovatelem a OSSZ přijala ředitelka školy opatření k nápravě v souladu s ustanovením 18 zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4. Vnitřní kontrolní systém Kontrolovaná osoba zavedla a udržuje vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením 25 odst. 1 a 4, 26 a 27 zákona o finanční kontrole. IV. Odůvodnění Ad 1. Přijetí a použití finančních prostředků SR poskytnutých škole podle ustanovení 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona Tabulka 1 Přijetí a použití prostředků SR v roce 2011 v Kč Účel Příjem Použito Dotace škole zřizované obcí Rozvojové programy - celkem Z toho: platy OON

3 sociální a zdravotní pojištění pojištění za pracovní úrazy základní příděl FKSP knihy, učební pomůcky vzdělávání zaměstnanců Ochranné pomůcky Oprávněnost přijetí prostředků ze státního rozpočtu na činnost školy Posouzení správnosti údajů uvedených v rejstříku škol a školských zařízení Mateřská škola a školní jídelna výdejna poskytují vzdělávání a služby na základě zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Povinně zapisované údaje v rejstříku škol a školských zařízení byly v souladu se zřizovací listinou a se skutečností. Zařazením do rejstříku škol a školských zařízení splňuje škola nárok na přidělení finančních prostředků ze SR. Posouzení správnosti předávání údajů z dokumentace školy a ze školní matriky a dodržení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy a stravovaných dětí ve školní jídelně - výdejně Tabulka 2 Údaje vykázané školou v zahajovacích výkazech Součást školy - výkaz Mateřská škola Výkaz S 1-01 k , ř sl. 2 a 3 Školní jídelna výdejna Výkaz Z k , ř. 101 a 102, sl. 2 a 4 Počet tříd / počet dětí, počet stravovaných dětí 3 Nejvyšší povolený počet 2/ Vykázané údaje o počtu tříd a dětí mateřské školy a stravovaných dětí ve školní jídelně - výdejně souhlasily s počty dle dokumentace školy. Kontrola byla provedena dle třídních knih mateřské školy a seznamu dětí ve školním roce 2011/2012. Škola splnila povinnost předávat správně údaje z dokumentace školy a školní matriky dle ustanovení 28 odst. 5 školského zákona. Nejvyšší povolený počet 24 dětí ve třídě mateřské školy byl dodržen. Škola postupovala ve smyslu ustanovení 142 odst. 1 školského zákona a ustanovení 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. 1.2 Oprávněnost použití finančních prostředků státního rozpočtu na platy Kontrola oprávněnosti použití finančních prostředků byla provedena u mzdových nákladů (ve výši Kč ,--) na základě prvotních účetních dokladů, vnitřních dokladů, bankovních výpisů, rekapitulace mezd, knihy analytických a podrozvahových účtů, účetní závěrky, údajů o finančním vypořádání dotací a personální dokumentace. Zařazení zaměstnanců do platových tříd dle ustanovení 123 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném v kontrolovaném období, a ustanovení 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném v kontrolovaném období

4 Kontrola správnosti zařazení do platových tříd byla provedena u zaměstnanců s osobními čísly 00008, 00006, 00013, 00003, 00012, 00015, 00014, 00016, a Ředitelka školy byla zařazena do 10. platové třídy, učitelky mateřské školy do 8. a 9. platové třídy, školnice do 3. platové třídy, pracovnice výdejny stravy a uklízečky do 2. platové třídy. Náročnost požadované práce odpovídala pracím uvedeným v katalogu prací pro přiznané platové třídy. Kontrola byla provedena na základě platových výměrů, mzdových listů, dokladů o vzdělání a pracovních náplní. Zaměstnanci byli zařazeni do platových tříd v souladu s právními předpisy. Stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti v menším rozsahu, než požaduje nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Pedagogické pracovnici s osobním číslem 00013, která pracovala na zkrácený úvazek, byl platový tarif stanoven správně. Ředitelce školy byl stanoven týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti na 21 hodin týdně v souladu s nařízením vlády č. 75/2005 Sb. Kontrola byla provedena na základě docházky pedagogických zaměstnanců a platových výměrů. Poskytování příplatků za vedení Příplatek za vedení byl přiznán a vyplácen v souladu s vnitřním platovým předpisem a organizační strukturou ředitelce školy, a to na základě platového výměru vydaného zřizovatelem. Stanovení a vyplácení nenárokových složek platu, výše osobních příplatků a odměn Výše osobního příplatku u zaměstnance s osobním číslem nepřekročila výši stanovenou zákoníkem práce, ostatním zaměstnancům nebyl osobní příplatek vyplácen. Odměny byly zaměstnancům vyplaceny za splnění mimořádného pracovního úkolu. Kontrola byla provedena na základě podkladů pro vyplácení mezd a mzdových listů zaměstnanců. Osobní příplatek a odměny byly vyplaceny zaměstnancům v souladu s ustanovením 131 odst. 1 a 134 zákoníku práce. 1.3 Oprávněnost použití finančních prostředků státního rozpočtu na odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Finanční prostředky v celkové výši Kč ,-- byly vyplaceny zaměstnancům s osobními čísly 9, 12 a 11 na základě platných dohod o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Sjednanými úkoly bylo vedení účetnictví a beseda o školní zralosti. Odměny na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr byly vyplaceny oprávněně a v dohodnuté výši. 1.4 Oprávněnost použití finančních prostředků státního rozpočtu na zákonné odvody Z prostředků státního rozpočtu byly provedeny úhrady pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění (Kč ,--) a zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kč 4 072,--) ve výši odpovídající objemu oprávněně vyplacených mezd. Kontrola byla provedena na základě prvotních účetních dokladů, vnitřních dokladů, bankovních výpisů, rekapitulace mezd, knihy analytických účtů, účetní závěrky. Finanční prostředky SR na 4

5 zákonné odvody a pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání byly použity oprávněně. 1.5 Oprávněnost použití finančních prostředků státního rozpočtu na ostatní sociální náklady Výše základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb odpovídala 1 % z vyplacených prostředků na platy ze státního rozpočtu (Kč 9 318,--) v souladu s ustanovením 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění účinném v kontrolovaném období. Škola nevykazovala náhrady platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti. 1.6 Oprávněnost použití finančních prostředků státního rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje Kontrola oprávněnosti použití finančních prostředků na ostatní neinvestiční výdaje byla provedena u učebních pomůcek (ve výši Kč 9 832,--), školení a vzdělávání (ve výši Kč 1 320,--) a osobních ochranných pracovních prostředků (ve výši Kč 580,--) na základě prvotních účetních dokladů, vnitřních dokladů, bankovních výpisů, hlavní knihy, účetní závěrky. Kontrolou vyúčtovaných částek se skutečnými úhradami nákladů nebyly zjištěny nedostatky. Finanční prostředky SR na ostatní neinvestiční výdaje byly použity oprávněně. 1.7 Oprávněnost přijetí a použití finančních prostředků poskytnutých podle 163 školského zákona na Rozvojové programy vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Škola obdržela v roce 2011 účelovou dotaci na rozvojový program MŠMT Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci ve výši Kč 400,--. Dotace byla plně vyčerpána na stanovený účel. Ad 2. Prověření, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu věrně zobrazují, zdroje, stav a pohyb těchto prostředků 2.1 Dodržování vybraných ustanovení zákona o účetnictví Kontrolované finanční prostředky ze státního rozpočtu byly v účetnictví sledovány na analytických nákladových a výnosových účtech. Při zaúčtování poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu a jejich čerpání byla dodržena směrná účtová osnova a obsahové vymezení nákladů a výnosů. Kontrola byla provedena na základě rekapitulace mezd, Čtvrtletního výkazu o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství Škol (MŠMT) P1-04 za čtvrtletí 2011, účetních dokladů a knihy analytických účtů. 2.2 Správnost vykazování Údaje o vyplacených mzdových prostředcích (ř sl. C) a fyzických osobách (ř sl. C) ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství Škol (MŠMT) P 1-04 za 1. až 4. čtvrtletí 2011 byly vykázány správně. Vykázané údaje byly shodné s účetnictvím. 5

6 2.3 Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem Vypořádání dotace bylo provedeno správně, úplně a škola je v daném termínu předala obci s rozšířenou působností. Stanovené závazné ukazatele Krajským úřadem Zlínského kraje (prostředky na platy, OON a účelová dotace) byly dodrženy. Kontrola byla provedena na základě rekapitulace mezd, Čtvrtletního výkazu o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství Škol (MŠMT) P1-04 za čtvrtletí 2011, účetních dokladů a knihy analytické evidence. Finanční prostředky byly plně vyčerpány. Ad 3. Přijetí opatření k nápravě V souvislosti se sledovanými oblastmi byla provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou VZP nebyly zjištěny nedostatky. Okresní správou sociálního zabezpečení Kroměříž byl škole vyměřen nedoplatek na pojistném a uloženo penále. Nedoplatek ve výši 4 705,- Kč byl uhrazen z běžného účtu dne 15. listopadu 2011 na účet OSSZ a penále ve výši 261,- Kč bylo rozhodnutím ze dne 19. prosince 2011 škole prominuto. Kontrolou zřizovatele byly zjištěny nedostatky při účtování a provádění následné kontroly, ředitelce bylo zřizovatelem uloženo, aby následnou kontrolu prováděla v co nejkratších intervalech. Ad 4. Vnitřní kontrolní systém Zavedení a fungování vnitřního kontrolního systému bylo ověřeno na základě kontroly účetních dokladů týkajících se čerpání prostředků státního rozpočtu. Kontrolní postupy a povinnosti zaměstnanců byly stanoveny ve směrnici Organizační řád školy vnitřní kontrolní systém, vydané ředitelkou školy. Kontrolované účetní doklady byly opatřeny záznamy o provedených kontrolách. Zaměstnancům byly stanoveny funkce příkazce operací, správce rozpočtu a hlavní účetní, včetně vymezení jejich pravomocí, povinnosti a zodpovědnosti. Systém byl plně funkční. V. Závěry Veřejnosprávní kontrolou v oblasti oprávněnosti přijetí a použití finančních prostředků státního rozpočtu nebyly zjištěny nedostatky. Škola použila poskytnuté finanční prostředky k účelům, na které byly určeny. VI. Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo 1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Roštění, okres Kroměříž, vydaná obcí Roštění dne 25. září 2002 pod čj. 4/ Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 24. září Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11. srpna Výpisy z rejstříku škol a školských zařízení vedeného MŠMT (mateřská škola, školní jídelna - výdejna) ze dne 26. dubna Jmenování do funkce ředitelky vydané obcí Roštín dne 15. ledna 2007 pod čj. MŠ 4/ Výkaz o mateřské škole S 1-01 podle stavu k 30. září Výkaz o školní jídelně Z podle stavu k 31. říjnu

7 8. Třídní knihy pro mateřské školy za školní rok 2011/2012 a seznam dětí ve školním roce 2011/ Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2011 po změně ze dne 7. října 2011, vydané Krajským úřadem Zlínského kraje 10. Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství Škol (MŠMT) P 1-04 za čtvrtletí Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanizmů ze dne 24. ledna Účtový rozvrh roku Kniha analytických a podrozvahových účtů za rok Účetní závěrka za rok Účetní doklady týkající se přijetí a použití prostředků dotace ze státního rozpočtu zaúčtované na účtech , , , , , , , , , , , , , , za rok Bankovní výpisy běžného účtu FKSP za rok 2011 a leden Bankovní výpisy z běžného účtu za rok 2011, leden Rekapitulace odvodů z mezd celková za leden až prosinec Zákonné pojištění zaměstnanců za leden až prosinec Organizační řád školy Vnitřní kontrolní systém čj. 80/07 ze dne 1. října 2010, včetně přílohy Postup při provádění řídící kontroly a podpisových vzorů 21. Docházka pedagogických a provozních zaměstnanců za leden prosinec Odměny za mimořádnou práci rok Organizační řád školy Vnitřní platový předpis čj. 65/09 ze dne 1. dubna 2009 s účinností od 1. dubna 2009, včetně Organizační struktury 24. Kritéria pro přiznání osobního příplatku a odměn ze dne 16. září Osobní spisy zaměstnanců s osobními čísly 00008, 00006, 00013, 00003, 00012, 00015, 00014, 00016, a (platové výměry, náplně práce, doklady o dosaženém vzdělání) 26. Mzdové listy a seznam zaměstnanců k 31. prosinci Plán DVPP 2010/2011 a 2011/ Dlouhodobý plán DVPP čj. 235/09 ze dne 26. srpna Přehled vzdělávání ve školním roce 2010/2011 a 2011/ Dohoda o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se zaměstnanci s osobními čísly 9, 11 a 12 platné v roce Pracovní doba pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školním roce 2011/ o kontrole hospodaření příspěvkové organizace ze dne 12. ledna 2012 čj. Fk 1/ Závěrečný protokol ke zprávě o výsledku kontroly VZP ze dne 19. ledna Platební výměr č. 20/794/11/778 ze dne 11. listopadu 2011 nedoplatek + penále (OSSZ) 35. Rozhodnutí ve věci prominutí penále ze dne 19. prosince 2011 (OSSZ) 7

8 VII. Poučení Podle ustanovení 17 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce Zlínský inspektorát, Zarámí 88, P. O. Box 225, Zlín, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu. Složení kontrolního týmu: (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Podpis Bc. Marie Janáčová, kontrolní pracovnice Marie Janáčová, v. r. Ing. Marcela Matušincová, kontrolní pracovnice Marcela Matušincová, v. r. Zlín dne 15. května 2012 Datum a podpis ředitelky školy potvrzující seznámení s protokolem a předání stejnopisu protokolu (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Podpis Jana Vybíralová, ředitelka Jana Vybíralová, v. r. Zlín dne 16. května

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-478/13-T o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1105/09-12. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1105/09-12. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1105/09-12 Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace Adresa: Tučapy 116, 683 01 Rousínov

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č.j. ČŠIH-1001/10-H. Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č.j. ČŠIH-1001/10-H. Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č.j. ČŠIH-1001/10-H Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují IČO: 71 003

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-1550/10-B Soukromá střední odborná škola živnostenská, s. r. o. Adresa: Cejl 60/61, 602 00 Brno Identifikátor: 600

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-527/13Z Název právnické osoby Mateřská škola Strání, okres Uherské Hradiště vykonávající činnost školy: Sídlo: U Třicátku 314,687 65

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-176/12-Z. Mgr. Barborou Petrů Puhrovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-176/12-Z. Mgr. Barborou Petrů Puhrovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-176/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Plavecká škola, Hradská 888, Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 034 356 Termín konání orientační inspekce: 13. a 14.

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. Jana Seitze 257 nábř. Jana Seitze 257, 342 01 Sušice Identifikátor školy:600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1706/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1706/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1706/12-S Název právnické osoby Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070 vykonávající činnost školy: Sídlo: Šafaříkova 1070, 264

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam. + Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2298/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 033 887 Identifikátor 600 042 901

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-141/10-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-141/10-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-141/10-B Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa: 696 13 Šardice 521 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2380/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Adresa E-mail školy IČO 71007334 Identifikátor 600051641 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KONTROLNÍCH ČiNNOSTÍ Stejnopis č.3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín podle ustanovení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-193/09-13 Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves Adresa: Stará Ves 204, 750 02 Přerov Identifikátor: 650 007 786 IČ:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-90/09-07 Základní umělecká škola Karla Komzáka Týn nad Vltavou, okres České Budějovice Adresa: 375 01 Týn nad Vltavou,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Jablonné nad Orlicí

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Jablonné nad Orlicí ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školní jídelna Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor školní jídelny:

Více