Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S"

Transkript

1 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. I. Kontrolovaná osoba Název kontrolované osoby: Základní škola, Beroun Závodí, Komenského 249 Sídlo: Komenského 249, Beroun - Závodí IČO: Identifikátor: Právní forma: příspěvková organizace Zastoupená: Mgr. Hanou Kozohorskou, ředitelkou školy Zřizovatel: Město Beroun, Husovo náměstí 68, Beroun - Centrum Místo kontroly: Komenského 249, Beroun - Závodí Termín kontroly: 14. a 17. září 2012 Kontrolované období: školní roky 2011/2012 a 2012/2013 k termínu kontroly II. Předmět kontrolní činnosti Inspekční činnost podle 174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, a souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná v základní škole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2 III. Kontrolní zjištění Státní kontrola byla vykonána v základní škole (ZŠ) v oblasti: 1. Vedení dokumentace školy v souladu s 28 odst. 1 písm. a) až j) školského zákona odst. 1 písm. a) školského zákona Ve škole jsou uložena rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku. O zápis změny údajů ve školském rejstříku škola prokazatelně požádala ve stanovené lhůtě odst. 1 písm. b) školského zákona Škola vede evidenci žáků (školní matriku) v elektronické podobě odst. 1 písm. c) školského zákona Škola vede doklady o přijímání žáků ke vzdělávání a o průběhu vzdělávání odst. 1 písm. d) školského zákona Škola má zpracovaný a aktualizovaný školní vzdělávací program (ŠVP) odst. 1 písm. e) školského zákona Škola má zpracovanou výroční zprávu o činnosti školy odst. 1 písm. f) školského zákona Škola vede třídní knihy obsahující prokazatelné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu odst. 1 písm. g) školského zákona Ředitelka vydala školní řád, škola vede rozvrh vyučovacích hodin odst. 1 písm. h) školského zákona Škola vede záznamy z pedagogických rad odst. 1 písm. i) školského zákona Škola vede knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků odst. 1 písm. j) školského zákona Škola předložila protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení 28 odst. 1 písm. a) až j) školského zákona. 2/6

3 2. Kontrola obsahu školní matriky podle 28 odst. 2 školského zákona Školní matrika obsahuje údaje stanovené 28 odst. 2 školského zákona. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů. 3. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle 30 odst. 1 až 3 školského zákona Ředitelka vydala a zveřejnila školní řád, který obsahuje údaje stanovené v 30 odst. 1 a 2 školského zákona. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 4. Kontrola povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle 18 školského zákona a jeho obsahu podle 6 odst. 2, odst. 4 písm. b), g) vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Individuální vzdělávací plány žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále IVP) byly povoleny na žádost jejich zákonných zástupců na základě písemných doporučení školských poradenských zařízení v souladu s 18 školského zákona. IVP ze školního roku 2011/2012 nejsou v souladu s 6 odst. 2, odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 73/2005 Sb., neboť nevycházejí ze školního vzdělávacího programu školy, neobsahují údaje o cíli vzdělávání žáka, o časovém a obsahovém rozvržení učiva. IVP neobsahují závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření podle 6 odst. 4 písm. g) vyhlášky č. 73/2005 Sb. V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení 6 odst. 2, odst. 4 písm. b), g) vyhlášky č.73/2005 Sb., nebylo zjištěno porušení 18 školského zákona. IV. Odůvodnění Ad 1. Ředitelka školy předložila ke kontrole doklady podle 28 odst. 1 písm. a) až j) školského zákona, tj. rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a jeho změnách, školní matriku, doklady o přijímání žáků, školní vzdělávací program, výroční zprávy o činnosti školy, třídní knihy obsahující prokazatelné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, školní řád, rozvrh hodin, záznamy z jednání pedagogické rady, knihu úrazů, záznamy o úrazech, protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy. Ad 2. Škola vede školní matriku v elektronické podobě. Kontrolou bylo zjištěno, že obsahuje údaje o žákovi, které jsou stanoveny v 28 odst. 2. Ad 3. Školní řád obsahuje náležitosti stanovené 30 odst. 1 a 2. Ředitelka zveřejnila školní řád na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámila zaměstnance, žáky školy a informovala o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků. Ad 4. IVP byly povoleny na žádost zákonných zástupců žáků na základě písemných doporučení školských poradenských zařízení. IVP nevycházejí ze 3/6

4 školního vzdělávacího programu školy, neobsahují údaje o cíli vzdělávání žáka, o časovém a obsahovém rozvržení učiva. IVP obsahují pouze obecné metody a přístupy práce, které zůstávají stejné i tři školní roky a nezohledňují pokrok žáka. Škola nedoložila spolupráci se školským poradenským zařízením při zpracování IVP podle 6 odst. 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb. ani vyhodnocování dodržování postupů a opatření stanovených v IVP podle 6 odst. 8 vyhlášky č. 73/2005 Sb. V. Závěry Státní kontrolou bylo zjištěno porušení 6 odst. 2, odst. 4 písm. b), g) vyhlášky č.73/2005 Sb., v ostatních kontrolovaných oblastech nebylo porušení právních předpisů zjištěno. Česká školní inspekce v souladu s 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě do 30 dnů požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Oznámení zašlete na adresu Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, Arabská 683, Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu, a to k rukám předsedy inspekční komise Mgr. Petra Jiroše. VI. Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo 1. Zřizovací listina příspěvkové organizace ZŠ Beroun Závodí, Komenského 249 vydaná Městem Beroun dne včetně Dodatku číslo 1 ze dne a Dodatku č. 2 ze dne Jmenování na pracovní místo ředitelky ZŠ Beroun Závodí, Komenského 249 vydané Městem Beroun s platností od Výpis z rejstříku škol a školských zařízení aktuální k termínu inspekce 4. Žádost Města Beroun o změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení Základní školy, Beroun Závodí, Komenského 249 ze dne Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o změně zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, čj /20012/KUSK ze dne Rozhodnutí MŠMT o změně v údajích v rejstříku škol a školských zařízení, čj. 3910/ ze dne Školní matrika školní rok 2012/ Rozhodnutí o přijetí do základní školy, čj. 4ZS/261/2012/1, čj. 4ZS/262/2012/1, ze dne Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, verze aktualizovaná ke dni Výroční zpráva o činnosti školy ze dne Třídní knihy školní roky 2011/2012 a 2012/ Školní řád čj. Ř/3/2012 s platností od Zápisy z jednání pedagogické rady konané ve dnech 29. a a zápisy z jednání pedagogické rady ze školního roku 2011/ Rozvrh hodin platný od /6

5 15. Rozvrh dohledu o přestávkách (včetně polední) platný od Kniha úrazů vedená od (školní rok 2011/12, úrazy p. č. 1-15) 17. Záznamy o úrazech p. č. 1-15/2011/ IZ ČŠI-584/09-02 z interního auditora Města Beroun z veřejnosprávní kontroly konané dne Závěrečný protokol VZP Krajské pobočky pro Středočeský kraj čj. Ko/0203/2012 ke zprávě o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění konané Státní energetické inspekce čj z Výsledek šetření stížnosti ČŠIS-1197/12-S z Seznámení správních zaměstnanců se ŠŘ ze Seznámení nepedagogických pracovníků se školním řádem dne Žákovské knížky ze školního roku 2012/2013 vzorek 26. Individuální vzdělávací plány žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - školní rok 2011/2012 VII. Poučení Podle 17 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, Arabská 683, Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu Mgr. Petra Drábka. Složení inspekční komise a datum vyhotovení protokolu V Praze dne 21. září 2012 (razítko) Mgr. Petr Jiroš, školní inspektor Petr Jiroš v.r. Mgr. Marie Richterová, školní inspektorka Marie Richterová v.r. Ing. Pavel Čámský, školní inspektor Pavel Čámský v.r. 5/6

6 Datum a podpis ředitelky školy potvrzující seznámení s protokolem a předání stejnopisu protokolu V Berouně dne 25. září 2012 (razítko) Mgr. Hana Kozohorská, ředitelka školy Hana Kozohorská v.r. 6/6

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-478/13-T o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam. + Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2298/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 033 887 Identifikátor 600 042 901

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2222/10-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola Zásmuky, okres Kolín Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky IČO: 48 66

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2032/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2032/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2032/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2380/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Adresa E-mail školy IČO 71007334 Identifikátor 600051641 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-803/10-P Název kontrolované osoby: Sídlo: Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225, 340 21 Janovice

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-145/11A Název kontrolované osoby: Škola Kavčí hory-mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-101/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-101/11-S Sp. zn. : ČŠIG-S-6/11-G21 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-101/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2168/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2168/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2168/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1309/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1309/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1309/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Křesťanská Základní škola a Mateřská škola Jana Husa Sídlo: Fügnerova

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1193/14-B. Mgr. Markétou Jedličkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1193/14-B. Mgr. Markétou Jedličkovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1193/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail školy IČO 71010980 Identifikátor 600110974 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1706/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1706/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1706/12-S Název právnické osoby Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070 vykonávající činnost školy: Sídlo: Šafaříkova 1070, 264

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-779/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-808/11-P. Mgr. Hanou Šlégrovou Ph.D., ředitelkou školy

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-808/11-P. Mgr. Hanou Šlégrovou Ph.D., ředitelkou školy Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-808/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace Sídlo: ulice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-234/13-M

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-234/13-M Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-234/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-644/14-P. Základní škola Řevnice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-644/14-P. Základní škola Řevnice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-644/14-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 47 005 254 Identifikátor 600 053 270 Právní forma Zastoupená Základní škola Řevnice

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/12-U Název právnické osoby Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice vykonávající činnost školy: Sídlo: Školní 133,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1870/12-S. Ing. Bc. Zuzanou Bukovskou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1870/12-S. Ing. Bc. Zuzanou Bukovskou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1870/12-S Základní škola Votice, okres Benešov Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 235, 259 01 Votice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1213/13-S. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 Sídlo:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1213/13-S. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 Sídlo: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 Sídlo: Zd. Petříka 1756, 272 01

Více