Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY."

Transkript

1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku Nové Sedlice Suché Lazce. Opava, Mokré Lazce, Štítina, Nové Sedlice. Zástavba Nových Sedlic a Štítiny. Překryv s oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Příroda a krajina: -- 0 ZPF: Půdy výhradně nejvyšší a nadprůměrné bonity. PUPFL: V trase koridoru leží část okraje lesních porostů u Nových Sedlic, zahrnující lesní porosty, bezlesí i lesní dopravní síť. Komunikace odvede část dopravního zatížení z centrální části obce Nové Sedlice, nově se však bude přimykat k obytné zástavbě na periferii obcí Nové Sedlice a Štítina. Při aplikaci vhodných protihlukových opatření lze očekávat celkové snížení hlukové zátěže na obyvatelstvo. minimalizaci vlivů na kvalitu obytného prostředí přilehlé zástavby; minimalizaci záborů ZPF a PUPFL; na úrovni projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) klást důraz na problematiku technického řešení migrační prostupnosti stavby DZ2 silnice II/461 Jihozápadní a západní obchvat Opavy, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy. Včetně napojení na silnice I/11 a I/57. Opava, Otice, Slavkov. Zástavba západního okraje Opavy a Otic. Překryv s oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Příroda a krajina: -- 0 Voda: Záplavové území Hvozdnice. -1 ZPF: Půdy výhradně nejvyšší a nadprůměrné bonity. -2 PUPFL: V trase koridoru leží drobné lesní enklávy v krajině, včetně doprovodné vegetace vodních toků. +1/+2 0/-1 1

2 DZ2 silnice II/461 Kulturní a historické hodnoty: Území archeologických nalezišť, MPZ Opava. -1/+1 Odvedení části tranzitní dopravy výrazně sníží imisní a hlukovou zátěž v nejhustěji osídlených částech města, včetně území MPZ Opava. Lokálně dojde při přiblížení nové komunikace k obytné zástavbě ke zhoršení imisní a hlukové zátěže v periferních oblastech Opavy a obce Otice. minimalizaci vlivů na kvalitu obytného prostředí přilehlé zástavby; řešení minimalizace vlivů na odtokové poměry; DZ3a silnice I/45 (jižní varianta) Koridor pro přeložku dvoupruhové směrově nedělené silnice I. třídy v úseku Nové Heřminovy - Zátor (vyvolaná investice v případě výstavby vodní nádrže Nové Heřminovy). Čaková, Milotice nad Opavou, Nové Heřminovy, Široká Niva, Zátor. Zástavba v údolí Oborenského potoka a v Zátoru. Částečný překryv s oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 0/+1 Příroda a krajina: ÚSES NRBC, RBC. Zvýšená hodnota krajinného prostředí. Horninové prostředí: Strmé svahy na úbočí vrchu Hříběcí (zářezy, možnost tunelového řešení). ZPF: Půdy nadprůměrné podprůměrné bonity. -1 PUPFL: Okrajová část lesního komplexu a drobné lesní enklávy. Kulturní a historické hodnoty: Uzemí archeologických nalezišť. 0/-1 Přeložka částečně sníží dopravní zatížení zejména v zachované severní části obce Nové Heřminovy (v případě menší vodní nádrže VZ1a). Při aplikaci vhodných protihlukových opatření lze očekávat celkové snížení hlukové zátěže na obyvatelstvo. minimalizaci zásahů do prvků ÚSES; minimalizaci vlivů na obytnou a rekreační funkci obytné zástavby (Nové Heřminovy, Zátor, Loučky); minimalizaci zásahů do horninového prostředí v případě výstavby tunelového úseku; minimalizaci vlivů na krajinný ráz (možnost tunelového řešení); minimalizaci záborů ZPF a PUPFL (možnost tunelového řešení). 2

3 DZ3b silnice I/45 (Severní varianta) Koridor pro přeložku dvoupruhové směrově nedělené silnice I. třídy v úseku Nové Heřminovy-Zátor. (vyvolaná investice v případě výstavby vodní nádrže Nové Heřminovy). Čaková, Milotice nad Opavou, Nové Heřminovy, Široká Niva, Zátor. Příroda a krajina: Zástavba v údolí Oborenského potoka, Nových Heřminov a Zátora. Částečný překryv s oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. ÚSES - NRBC, RBC, MZCHÚ (NPP Ptačí hora), EVL Ptačí hora. Zvýšená hodnota krajinného prostředí. ZPF: Půdy nadprůměrné bonity a podprůměrné bonity. -2 PUPFL: Okraj lesního komplexu a drobné lesní enklávy. -2 0/+1 Kulturní a historické hodnoty: Uzemí archeologických nalezišť. 0/-1 Zvýšená zátěž severní okrajové části sídla Nové Heřminovy. Při aplikaci vhodných protihlukových opatření lze očekávat celkové snížení hlukové zátěže na obyvatelstvo. minimalizaci vlivů na obytnou a rekreační funkci obytné zástavby (Nové Heřminovy, Zátor, Loučky); minimalizaci zásahů do prvků ÚSES; maximálnímu oddálení trasy od okraje NPP Ptačí hora, EVL Ptačí hora; minimalizaci vlivů na krajinný ráz; DZ4c silnice I/57 (krátká varianta) Přeložka směrově nedělené silnice I. třídy v úseku Hradec nad Moravicí Kajlovec. Hradec nad Moravicí, Otice, Branka u Opavy, Chvalíkovice. Zástavba místní části Kajlovec. Překryv s oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Příroda a krajina: RBK, PPk Moravice. 0/-1 Voda: Záplavové území Moravice. 0/-1 ZPF: Půdy nadprůměrné a průměrné bonity. PUPFL: Centrální částí lesního komplexu a drobné lesní enklávy. Kulturní a historické hodnoty: Území s archeologickými nálezy. MPZ Hradec nad Moravicí. -1/

4 DZ4c silnice I/57 (krátká varianta) Komunikace odvede značnou část dopravní zátěže z oblasti obytné zástavby a území MPZ Hradec nad Moravicí. minimalizaci vlivů na kvalitu obytného prostředí (Kajlovec); řešení prostupnosti silničního tělesa v místě křížení s RBK; ochranu krajinných hodnot a krajinného rázu území; minimalizaci vlivů na odtokové poměry; DZ4d silnice I/57 (dlouhá varianta) Přeložka směrově nedělené silnice I. třídy v úseku Hradec nad Moravicí Skřípov. Březová, Hradec nad Moravicí, Skřipov, Vršovice, Otice, Branka u Opavy, Chvalíkovice. Zástavba Bohučovic, Jakubčovic a Skřípova. Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Příroda a krajina: RBK, RBC, PPk Moravice /-1 Voda: Záplavové území Moravice. 0/-1 ZPF: Půdy nadprůměrné a průměrné bonity. -2 PUPFL: Okrajové části lesních komplexů a drobné lesní enklávy. -2 Kulturní a historické hodnoty: Území s archeologickými nálezy, MPZ Hradec nad Moravicí. -1/+1 Komunikace odvede značnou část dopravní zátěže z hustě osídleného území Hradce nad Moravicí (MPZ). Soustava obchvatů může snížit imisní a hlukovou zátěž na obyvatelstvo v dotčených obcích. Zároveň však přivede dopravu do blízkosti obcí Bohučovice, Jakubčovice a Skřípov. minimalizaci vlivů na kvalitu obytného prostředí (Bohučovic, Jakubčovic a Skřípova); řešení prostupnosti silničního tělesa v místě křížení s RBK, minimalizaci zásahů do RBC; ochranu krajinných hodnot a krajinného rázu území; minimalizaci vlivů na odtokové poměry; 4

5 DZ5 silnice I/67 Stabilizace koridoru dvoupruhové směrově nedělené silnice I. třídy v úseku Bohumín Karviná. Karviná, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Bohumín. Průchod oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. +1 Příroda a krajina: NRBK, RBK, RBC, EVL Karviná-rybníky. -1 Voda: Průchod záplavovým územím Odry a Olše. 0/-1 Horninové prostředí: Chráněné ložiskové území, dobývací prostor. 0/-1 ZPF: Rozsáhlý zábor půdy nejvyšší a nadprůměrné bonity -1 PUPFL: Okrajová část příměstského lesa města Bohumína a drobné lesní enklávy. Komunikace odlehčí dopravní zátěž v hustě osídlených oblastech a celkově tak sníží imisní a hlukovou zátěž v obytném území mezi Bohumínem a Karvinou podél stávající silnice I/67. Vedení trasy komunikace musí respektovat vymezený dobývací prostor. Při vymezování koridoru v ÚPD a v rámci posuzování vlivů na ŽP(SEA/EIA) řešení prostupnosti silničního tělesa v místě křížení s NRBK a RBK a minimalizaci zásahů do RBC; minimalizovat vlivy na přírodní hodnoty v oblasti Dětmarovic (EVL Karviná rybníky, PO Heřmanský stav Odra Poolší); minimalizaci vlivů na odtokové poměry; mimalizaci zásahů do ZPF a PUPFL; směrovému řešení s ohledem na minimalizaci zásahu do DP Lutyně- Nerad. DZ7 silnice II/482 Přeložka dvoupruhové směrově nedělené silnice II. třídy v úseku Kopřivnice severozápadní obchvat. Kopřivnice. Zástavba západního okraje Kopřivnice. Překryv s oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Příroda a krajina: -- 0 Horninové prostředí: Chráněné ložiskové území. 0 ZPF: Okrajově půdy nejvyšší bonity. -1 PUPFL: /+1 5

6 DZ7 silnice II/482 Komunikace odlehčí dopravní zátěž v západní části Kopřivnice podél stávající II/482. Riziko těsného kontaktu s obytnou zástavbou (koncový úsek při napojení na stávající II/482). směrovému řešení v koncovém úseku při napojení na stávající II/482 s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu. Železniční doprava DZ11 Rekonstrukce a zkapacitnění tratě č.325 v úseku Studénka-Sedlnice (včetně železničních stanic) a napojení letiště Leoše Janáčka Ostrava na II. železniční koridor (trať č.270 Přerov-Bohumín) s využitím koridoru stávající železniční trati. Bartošovice, Mošnov, Pustějov, Sedlnice, Studénka Příroda a krajina: NRBC, CHKO Poodří (II.zóna), MZCHÚ (PR Koryta). Voda: Záplavové území Odry. 0/-1 ZPF: Okrajově půdy nejvyšší bonity. -1 PUPFL: Menší komplex lesa u Sedlnic. 0/-1 Podpora rozvoje železniční dopravy a zvyšování její atraktivity má potenciál snížení emisí z automobilové dopravy převzetím části dopravních výkonů. Při vymezování koridoru v navazující ÚPD a v rámci posuzování vlivů na ŽP(SEA/EIA) směrovému řešení trasy s preferencí maximálního možného využítí stávajícího železničního tělesa s ohledem na CHKO Poodří a NRBC, MZCHÚ (PR Koryta); minimalizaci vlivů na odtokové poměry v udolní nivě Odry; minimalizaci zásahů do lesních porostů u Sedlnic. Územní rezervy DR1 silnice II/471 Koridor pro přeložku v úseku Bohumín Rychvald Radvanice. Východní obvodové spojení v úrovni dvoupruhové směrově nedělené silnice II. třídy s přímou návazností na R67. Ostrava, Bohumín, Rychvald. 6

7 DR1 silnice II/471 Obytná zástavba severovýchodní části Ostravy. Překryv s oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Příroda a krajina: NRBK, průchod RBC, EVL a PO Heřmanský stav. Voda: Horninové prostředí: Vodních plochy v prostoru Heřmanského stavu. Záplavové území Odry. Chráněné ložiskové území, zhoršené podmínky pro zakládání staveb (důlní vlivy). ZPF: ZPF různé bonity. -1 PUPFL: Drobné enklávy příměstských lesů Bohumína a Ostravy. Územní ochrana koridoru není v rozporu s ochrannými podmínkami složek životního prostředí. Případná realizace je spojena s rizikem obtížně řešitelných střetů s ochranou přírody a krajiny a ochranou vodního prostředí. Komunikace celkově odlehčí dopravní zátěž v hustě osídlených oblastech severovýchodní části města Ostravy. Lokálně však zvýší imisní a hlukovou zátěž v obytné zástavbě přiléhajících ke koridoru. Při vymezování koridoru v navazující ÚPD a v rámci posuzování vlivů na ŽP(SEA/EIA) směrovému řešení koridoru s důrazem na minimalizaci zásahů do prvků ÚSES RBC a řešení prostupnosti silničního tělesa v místě křížení s NRBK; minimalizaci vlivů na území soustavy NATURA 2000 (EVL Heřmanický rybník a PO Heřmanský stav Odra Poolší); minimalizaci vlivů na odtokové poměry; řešení zakládání stavby s ohledem na zhoršené základové podmínky

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 72. ZÚR MSK vymezují nejvýznamnější přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území Moravskoslezského

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text Návrh AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Bodový text Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009 se mění takto: 1. Článek

Více

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Obsah 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE...3 2. OVZDUŠÍ...6 3. VODA...9 4. LESY A KRAJINA...12 5. OCHRANA PŘÍRODY...15 6. ENERGETIKA...19 7. PRŮMYSL A TĚŽBA...22

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více