Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/08-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/08-10"

Transkript

1 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-551/08-10 Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Adresa: Do Nového 1131, Pardubice Identifikátor: IČ: Místo inspekce: Do Nového 1131, Pardubice Termín inspekce: 12. až 14., 18. a 19. listopad 2008 Předmět inspekční činnosti Zjišťování a hodnocení podmínek (včetně souladu učebních dokumentů školy a jejich inovace s platnými učebními dokumenty), průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného Střední odbornou školou elektrotechnickou a strojní a Středním odborným učilištěm, Pardubice, Do Nového 1131 (dále jen škola) podle 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školy Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. Ve školním roce 2008/2009 se ve škole vyučují obory vzdělání, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou: L/001 Mechanik elektronik, mechanička elektronička, délka studia 4 roky, L/506 Provozní elektrotechnika nástavbové studium pro absolventy 3-letých oborů vzdělání s výučním listem, délka studia 2 roky. Vyučují se zde i obory vzdělání, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem: H/002 Elektrikář, elektrikářka - slaboproud, délka studia 3 roky, H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení, délka studia 3 roky. Škola zabezpečuje jako akreditované vzdělávací centrum celoživotní vzdělávání dospělých formou vzdělávání zaměstnanců firem a podniků v oblasti měření a základů techniky, rekvalifikační studium v oboru vzdělání Mechanik elektrotechnických zařízení a zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

2 V době konání inspekce navštěvovalo školu celkem 333 žáků ve 13 třídách. Školní areál je tvořen budovou pro teoretické vyučování, 3 budovami pro realizaci praktického vyučování a budovou, ve které se nacházejí šatny, školní jídelna-výdejna a sklad materiálu. Pro teoretické vyučování je k dispozici 12 kmenových učeben, 5 odborných učeben a 3 laboratoře. Tělesná výchova je vyučována na základě smluvních vztahů v tělocvičnách Tělovýchovné jednoty Pardubičky, Tělovýchovné jednoty Sokol Pardubice a v místním plaveckém areálu. Od minulé inspekční činnosti byla dořešena problematika restitucí a k datu 1. května 2008 byly škole zpětně předány do správy nemovitosti uvedené v popisu majetku, který je součástí zřizovací listiny. Další informace jsou zveřejněny na internetových stránkách: Ekonomické a materiální předpoklady školy Škola hospodaří s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem (příspěvek na provoz), přidělenými ze státního rozpočtu (neinvestiční výdaje na přímé náklady na vzdělávání) a s finančními prostředky získanými z grantu, rozvojových programů a z Evropských strukturálních fondů. Další zdrojem finančních prostředků školy jsou příjmy z doplňkové činnosti. Počet žáků v posledních třech letech klesal. I přes snížení počtu žáků se celková výše finančních prostředků ze státního rozpočtu postupně v jednotlivých letech zvyšovala. Neinvestiční výdaje na přímé náklady na vzdělávání byly čerpány na mzdové náklady, zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje, které škola použila na nákup učebních pomůcek, osobních ochranných pracovních pomůcek, na zákonné pojištění a stravování zaměstnanců. V roce 2006 škola obdržela účelovou dotaci v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání, která byla použita na vzdělávání pedagogických pracovníků, na úhradu cestovních nákladů, licencí softwaru a na výdaje spojené s připojením k internetu. Škola dále získala finanční prostředky: - v roce 2006 z grantu na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti, Program na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol a školských zařízení, které jsou zřizovány Pardubickým krajem - v roce 2007 z rozvojového programu Program na podporu konektivity škol vrámci Státní informační politiky ve vzdělávání, které škola použila na úhradu nákladů souvisejících s připojením školní počítačové sítě k internetu a z rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky, které byly použity na úhradu vzdělávání pedagogických pracovníků, - v roce 2008 z rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogickým pracovníkům regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce, které bude čerpat koncem roku 2008, - v období od 1. ledna 2006 do 30. června 2008 zevropských strukturálních fondů na projekt Operační program Rozvoje lidských zdrojů, které byly určeny na podporu rozvoje dalšího vzdělávání realizovaného v rámci akreditace pro dospělé zájemce. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu byly použity v souladu s účelem, na který byly přiděleny. 2

3 Hodnocení školy Vedení školy Ředitel byl jmenován do funkce od 1. září 2006 na základě výsledků konkurzního řízení na dobu čtyř let. Splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, absolvoval studium pro vedoucí pracovníky ve školství. Koncepce dalšího rozvoje školy je založena na zvyšování úrovně komplexní přípravy žáků v elektrotechnických oborech s ohledem na požadavky praxe. Pro splnění výše uvedeného cíle rozšiřuje škola spolupráci s firmami a školami nejen Pardubického kraje, ale i na celostátní úrovni. S ohledem na skutečnost, že obory vzdělání se strojírenským zaměřením se ve škole nyní nevyučují, bude škola ve své vzdělávací nabídce inadále nabízet pouze výše uvedené obory vzdělání s elektrotechnickým zaměřením. Řízení školy je v příslušném školním roce realizováno podle Učebně výchovného plánu na školní rok 2008/2009. Hlavní úkoly školního roku jsou dále rozpracovány v plánech práce všech úseků a na jejich plnění se průběžně podílejí všichni pracovníci školy. Operativní záležitosti po projednání ve vedení školy jsou dále projednávány na provozních poradách úseků. Organizační řád byl přepracován k 1. červenci 2008 a odpovídá potřebám školy. Hospitační a kontrolní činnost je vykonávána vedením školy a byla doložena zápisy ředitele, zástupce ředitele pro teoretické vyučování a vedoucího učitele odborného výcviku, který je pověřen vedením úseku praktického vyučování. Zjištění z kontrolní a hospitační činnosti jsou s pedagogickými pracovníky projednávány. Vedení školy připravilo pro zpracování školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP) oborů vzdělání vyučovaných ve škole (s výjimkou nástavbového studia) návrh učebních plánů, které budou dány pedagogickému sboru k diskusi. Tvorba ŠVP nebyla dosud zahájena. Partnerství Především v návaznosti na vzdělávací program školy a za účelem zajištění kvalitní praktické výuky ve vyučovaných oborech vzdělání navázal management školy úspěšnou spolupráci s partnery z řad oborově příbuzných firem v Pardubicích a širokém okolí. Spolupráce s těmito partnery se pozitivně projevuje nejen v rámci doplnění podmínek pro realizaci odborného výcviku ve velmi cenném reálném prostředí, ale také ve spolupráci při náboru žáků do 1. ročníků a při vytváření a hodnocení dalších vzdělávacích programů školy (rekvalifikace). Managementu školy se tak mimo jiné daří získávat sponzorské příspěvky ke zkvalitnění materiálně-technického zázemí a výhodnější podmínky pro materiální podporu výuky. Mezi další aktivní partnery, kteří přispívají k rozvoji subjektu a získávání zpětných informací, lze zařadit, např. školskou radu, studentský parlament a zákonné zástupce žáků. Vzájemné informační toky jsou funkční. Předpoklady pro činnost školy Ve školním roce 2008/2009 zabezpečovalo vzdělávání žáků celkem 33 interních pedagogických pracovníků a 3 externí pedagogové. Z celkového počtu 36 pedagogických pracovníků splňuje podmínky odborné kvalifikace 25 interních učitelů a 1 externí vyučující. Pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) nestanovil ředitel školy pro školní rok 2008/2009 plán dalšího vzdělávání. Pedagogové školy se účastní dalšího vzdělávání dle nabídek akreditovaných vzdělávacích institucí. Další vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku se také uskutečňovalo vareálu školy v rámci prezentací jednotlivých odborných firem, popř. v organizacích, ve kterých je realizováno praktické vyučování. Pro účast na jednotlivých vzdělávacích akcích platí pravidlo 3

4 účasti pouze jednoho učitele, který předává informace ostatním kolegům. Vedení školy sleduje výhledová personální rizika pro realizaci teoretického a praktického vyučování. Dle vyjádření ředitele školy je zajišťování zájemců pro výuku na úseku praktického vyučování úspěšné, ale v současné době se nedaří získat učitele odborných předmětů v oborech vzdělání s elektrotechnickým zaměřením. Materiální podmínky pro zajištění výuky odborných předmětů elektrotechnického zaměření a praktického vyučování výše uvedených oborů vzdělání jsou vytvořeny a vesměs efektivně využívány. Při výuce cizích jazyků pracovali žáci s učebnicemi a poslechovým materiálem, moderní technika nebyla do výuky zapojena. Materiální zabezpečení výuky přírodovědných předmětů se od poslední inspekce nezměnilo, např. učební pomůcky pro výuku matematiky nenaznaly žádných změn. Pro tematické celky vyučované ve fyzice není ve škole k dispozici velký počet demonstračních pomůcek. Prostorové podmínky jsou pro stávající počet žáků odpovídající svýjimkou zabezpečení výuky předmětu informační a komunikační technologie (dále jen IKT). Škola disponuje dvěma učebnami IKT, v každé z nich je pouze osm žákovských stanic. Ve školním roce 2008/2009 se počet žáků ve třídách pohybuje v rozmezí 18 až 30 žáků. V případě vyššího počtu žáků ve skupinách tak pracuje na jednom počítači dvojice žáků, což zásadním způsobem negativně ovlivňuje efektivitu využití vyučovacího času. V kmenových učebnách nejsou vyučujícím k dispozici prostředky IKT, což podstatným způsobem omezuje názornost výuky. Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví je s ohledem na oborové zaměření realizované v objektově rozsáhlém komplexu budov a na řadě smluvních pracovišť věnována zvýšená pozornost, a to zejména v odborném výcviku a v případě činnostního pojetí výuky, např. při tělesné výchově a elektrických měřeních. Management školy řadí péči o vytváření bezpečného prostředí k prioritním oblastem ve vzdělávání, vyhodnocuje rizika a přijímá opatření k jejich eliminaci. Úrazy jsou průběžně evidovány a úrazovost je v přepočtu na žáka v posledních letech nízká a téměř stabilní. Ze skladby úrazů a jejich příčin není zřejmý žádný negativní trend. I přes nižší úroveň formálního zpracování dokumentace a absence koncepčních dokumentů vztahujících se k oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, výchovy ke zdraví a udržitelné kvalitě života, je realizace příslušných činností prokazatelná. Rovnost příležitostí ke vzdělávání Uchazeč o studium na této škole je informován standardním způsobem o přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání na webových stránkách školy i v regionálních médiích. Škola využívá podstatně i kontaktů se základními školami. V kritériích přijímacího řízení není porušován princip rovného přístupu ke vzdělávání. Preventivní strategie školy je založena na celoročním plánu činnosti výchovného poradenství a cílech dokumentu Minimálního preventivního programu, který je realizován především informační kampaní, besedami a náplní sportovních kurzů (každoročně jsou pořádány lyžařský a vodácký). Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a Městskou Policií. Výchovná poradkyně školy se při své činnosti řídí legislativními předpisy a vykonává poradenské služby, metodickou pomoc ostatním pedagogům a pomáhá žákům v problémových situacích, popřípadě doporučuje odborná vyšetření. V rámci poradenských služeb řeší výchovná poradkyně i metodik prevence krizové situace i případy šikany. O činnosti vedou písemné záznamy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli při jazykové výuce vyučujícími zohledňováni. Ve školním roce 2008/2009 byl povolen jeden individuální vzdělávací plán. Výchovná poradkyně má na zřeteli neprospívající žáky. 4

5 Průběh vzdělávání Výuka probíhá podle platných učebních dokumentů. Bylo však zjištěno, že v oboru vzdělání L/506 Provozní elektrotechnika neodpovídá ve školním roce 2008/2009 učební plán školy učebnímu plánu z učebních dokumentů. Při inspekční činnosti byl u většiny vyučujících zjištěn především výklad látky s eventuální souběžnou komunikací se třídou. Převládal standardní přístup k výuce, jiné formy a metody byly zařazovány zcela sporadicky. V hospitovaných hodinách odborných předmětů byly k zefektivnění výuky pouze ve výjimečných případech použity názorné pomůcky a výpočetní technika. Z rozhovorů vyplynulo, že využití informačních a komunikačních technologií ve výuce je mimo předměty IKT ojedinělé. Vyučující IKT vytvořili soubor úloh, ze kterých je patrná snaha o využití mezipředmětových vztahů. V hospitační činnosti odborného výcviku probíhalo činnostní pojetí výuky za průběžné komunikace učitel žák včetně obvykle funkční obousměrné zpětné vazby. Aktivita žáků byla mnohdy přímým odrazem zvolených metod a přístupu pedagogů. Na smluvních pracovištích byli dokonce kladně hodnoceni vedoucími příslušných firem za aktivitu a kvalitu odváděné práce. Výjimkou nebyly deklarované nabídky budoucího zaměstnání pro příslušné žáky. V jazykové výuce byly naplňovány cíle stávajících učebních dokumentů. Škola nabízí jeden povinný cizí jazyk, a to angličtinu, nebo němčinu. Žáci byli vzděláváni standardním způsobem, převládal nácvik receptivních, tj. pasivních dovedností. Aktivní podíl žáků na výuce byl zaznamenán především vněmeckém jazyce, kde byli žáci důsledněji vedeni k vytváření komunikativní kompetence prostřednictvím samostatných řečových projevů. Začlenění výchovy ke zdraví a k udržitelné kvalitě života do obsahu vzdělávání odpovídá rozsahu stávajících učebních dokumentů. Škola také dále využívá např. projektů Českého červeného kříže (Budu i já muset zbytečně zemřít aneb Pět minut pro život), pořádala regionální kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků Českého červeného kříže a její žáci se účastnili veřejně prospěšných akcí (např. Světový den první pomoci). V oblasti výchovy ke zdraví se však negativně projevuje absence tělocvičny s dostatečným sociálním zázemím přímo v areálu školy, kde by se deklarovaná výchova ke zdraví a hygieně mohla odpovídajícím způsobem realizovat. V současné době, kdy je tělesná výchova realizována ve smluvních prostředích od areálu školy velmi vzdálených, nelze obvykle s ohledem na následný přesun hygienické návyky důsledně vyžadovat. Ztrátové časy způsobené přesuny mezi sportovišti tak zkracují délku relaxačních přestávek. Potřebnou relaxaci nezajišťují ani pětiminutové přestávky mezi některými vyučovacími hodinami. V rozporu s právními předpisy nebyla zařazena přestávka mezi tzv. nultou a první vyučovací hodinou. Pro hodnocení žáků jsou zveřejněna pravidla ve vnitřním klasifikačním řádu. Během inspekčních hospitací byli žáci ústně zkoušeni jen sporadicky. Hodnocení či sebehodnocení žáků s motivačním cílem bylo sledováno zejména v odborném výcviku, v některých hodinách matematiky a ve výuce jazyků. V hospitované výuce předmětu informační a komunikační technologie se při zkoušení 15 žáků na 8 počítačích opětovně projevil problém organizace a efektivity využití vyučovacího času. Ze všech hospitací vyplynul poznatek, že někteří žáci mají zásadní nedostatky v učivu základní školy. Projevy dosahování úrovně odborných a klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu Osvojování odborných a klíčových kompetencí v hospitované výuce mělo rozdílný charakter. Pokud byly vyučujícími rozvíjeny kompetence žáků, nebyl zaznamenán oborový přesah. Učitelé mnohdy postavili žáky do role pasivních příjemců vědomostí, přičemž žákům diktovali i zápisy do sešitů. V některých navštívených hodinách byla zjištěna i neochota 5

6 ke spolupráci v průběhu vzdělávání ze strany žáků, žáci negativně přistupovali k získávání dovedností a rozvoji gramotností, ojediněle narušovali průběh hodin. Výjimečně v některých hodinách odborných předmětů byli jedinci schopni formulace svých názorů či samostatného řešení problémů, v odborném výcviku projevili schopnosti k vyhledání informací, spolupráce s dalšími žáky či spolupracovníky a zodpovědnosti za výsledek své práce. Docházelo tak k rozvoji zejména kompetencí pracovních, sociálních a k řešení problémů. Rozvoj základních klíčových kompetencí u žáků nebyl dostatečně podpořen audiovizuální či výpočetní technikou. Výsledky vzdělávání žáků na úrovni školy Vlastní srovnávací testy si škola nevytváří, využívány jsou státní nebo v posledním roce komerční testy. Škola je zapojena do různých vzdělávacích projektů s rozdílným podílem vyučujících, na jednom ze školních projektů aktivně participují žáci školy. Jednotliví žáci či družstva se zapojují převážně do různých oborově zaměřených soutěží. Vedení školy hodnotí reprezentaci i ve vyšších (republikových) kolech jako úspěšnou. Provedené vlastní hodnocení zahrnuje období školních roků 2005/2006 a 2006/2007. Předložený dokument neobsahuje všechny požadované oblasti. Ty, které jsou uvedeny, obsahují pouze údaje statistické povahy, chybí jejich analýza a vyhodnocení sledovaného období. Vlastní hodnocení školy tak nenaplňuje požadavky právních předpisů. Celkové hodnocení školy Činnost školy je v souladu srejstříkem škol a školských zařízení. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu jsou využívány v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Škola nebrání rovnosti přístupu ke vzdělávání. Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání a odbornou přípravu. Rozvoj odpovídajících kompetencí byl realizován pouze ve velmi malé části ze sledovaných hodin. Rozvoj osobnosti žáků byl podpořen ve výuce českého jazyka a literatury uplatňováním hodnocení výkonů ze strany učitele a vzájemným sebehodnocením žáků. V cizojazyčné výuce nebyli žáci vždy důsledně vedeni k získávání jazykové kompetence. Nejvíce byli motivováni při samostatné práci na počítačích, při měření v laboratoři nebo při vlastní práci v odborném výcviku. Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá: 1. Zřizovací listina, čj. KrÚ /2005 OŠMS/12, vydaná v Pardubicích dne 27. října 2005 s účinností od 1. ledna Rozhodnutí MŠMT o změně v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, čj / ze dne 28. listopadu 2006 s účinností od 28. listopadu Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 31. října Jmenování do funkce ředitele Střední odborné školy elektrotechnické a strojní a Středního odborného učiliště, Pardubice, Do Nového 1131, čj. Sp KrÚ /2006 OŠMS/10 ze dne 27. července 2006 s účinností od 1. září 2006 do 31. července

7 7. Učební dokumenty pro obor vzdělání H/002 Elektrikář, elektrikářka - slaboproud, schválilo Ministerstvo hospodářství ČR pod čj /96-74 dne 20. března 1996 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem 8. Učební dokumenty pro obor vzdělání H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení, schválilo MŠMT ČR pod čj / dne 1. června 2001 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem 9. Učební dokumenty pro obor vzdělání L/001 Mechanik elektronik, mechanička elektronička, schválilo MŠMT ČR pod čj /96-23 dne 25. června 1996 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem 10. Učební dokumenty pro obor vzdělání L/506 Provozní elektrotechnika, schválilo MŠMT ČR pod čj /91-21 dne 25. září 1991 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem 11. Učební plán školy pro obor vzdělání H/002 Elektrikář, elektrikářka- slaboproud ve školním roce 2008/ Učební plán školy pro obor vzdělání H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení ve školním roce 2008/ Učební plán školy pro obor vzdělání L/001 Mechanik elektronik, mechanička elektronička ve školním roce 2008/ Učební plán školy pro obor vzdělání L/506 Provozní elektrotechnika ve školním roce 2008/ Úprava ukazatelů přímých nákladů na vzdělávání na rok 2006 pro Š/ŠZ zřízené krajem (ÚZ ) k 20. listopadu 2006, čj. KrÚ /2006 ze dne 20. listopadu Úprava ukazatelů přímých nákladů na vzdělávání na rok 2007 pro Š/ŠZ zřízené krajem (ÚZ ) k 26. listopadu 2007, čj. KrÚ /2007 ze dne 26. listopadu Normativní rozpis neinvestičních výdajů na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ ) pro školy a školská zařízení zřízené Pardubickým krajem na rok 2008, čj. KrÚ 6236/2008 ze dne 20. února Rozdělení dotace v rozvojovém programu MŠMT Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky, čj. 850/2007-2/CZVV 19. Vyúčtování dotace rozvojový program Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky ze dne 16. ledna Rozpis fakturace SIPVZ 2006 ze dne 15. ledna Program na pokrytí konektivity škol v rámci SIPVZ v roce 2007 ze dne 26. listopadu Příspěvek na provoz k celkem, příloha č. 2 k čj. KrÚ 56/2008 (rozvojový program Na podporu konektivity škol a DVPP v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky) 23. Účelové finanční prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogickým pracovníkům regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce (ÚZ ), čj. KrÚ /2008 ze dne 20. srpna Program na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol a školských zařízení, které jsou zřizovány Pardubickým krajem (příloha č. 3 k čj. KrÚ /2006) 25. Upravený příspěvek na provoz k 28. dubnu 2006 pro Š/ŠZ zřízené Pardubickým krajem, čj. KrÚ /2006 ze dne 28. dubna 2006 (příspěvek do oblasti sportu a volnočasové aktivity) 26. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Síť škol Pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací, čj. KrÚ 50623/2006 ze dne 28. listopadu Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům za roky 2006 a Rozpis dotací za roky 2006, 2007 a k 30. září Hlavní účetní kniha za roky 2006, 2007 a k 30. září Účtový rozvrh na roky 2006, 2007 a

8 31. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006, Pardubice, 27. září Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007, Pardubice, 27. září Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok , Pardubice, 30. září Autoevaluace školy 2007, projednána s pedagogickou radou dne 18. října Koncepce dalšího rozvoje školy, Pardubice, Organizační řád platný od 1. července Školní řád, Pardubice, 1. září Učebně - výchovný plán na školní rok 2008/2009, čj. 498/SOU/ Plán kontrolní činnosti na úseku teoretického vyučování ve školním roce 2008/2009, Pardubice, 10. září Plán hospitací na úseku praktického vyučování školní rok 2008/2009, Pardubice, 1. září Hospitační záznamy ředitele, zástupce ředitele pro teoretické vyučování a vedoucího učitele odborného výcviku za školní rok 2007/ Doklady o vzdělání všech pedagogických pracovníků, kteří se ve školním roce 2008/2009 podílejí na vzdělávání žáků 43. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - přehled za školní rok 2007/2008 (doklad bez bližšího určení) 44. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - výčet akcí ve školním roce 2008/2009 (doklad bez bližšího určení) 45. Vybrané tematické plány vyučujících pro školní rok 2008/2009 (doklady bez bližšího určení) 46. Soubor dokladů o přijímacím řízení na školní rok 2008/2009 (doklady bez bližšího určení) 47. Zřizovací listina školské rady, čj. KrÚ 22426/2005 OŠMS/28, Pardubický kraj, 15. prosinec Zápisy ze schůzí školské rady ze dnů 8. února 2008 a 22. září Kniha úrazů žáků zavedená dne 7. září Záznamy o úrazech žáků od školního roku 2005/ Výkaz R o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních za školní roky 2005/2006 až 2007/ PŘEHLED - rozbor školních a pracovních úrazů ve školním roce 2006/2007 v SOŠEaS a SOU Pce, Pardubice, 30. červenec Školení žáků a zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (vnitřní směrnice) s platností od 1. července OOPP, stanovení rozsahu a podmínek pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (směrnice ředitele) s účinností od 1. ledna Metodický pokyn k provádění kontrol a revizí elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů používaných v SOŠEaS a SOU Pardubice s účinností od 10. února Plán práce BT SOŠEaS a SOU Pardubice na šk. r. 2008/2009, Pardubice, 24. říjen Přehled rizik s účinností od 1. září Deník evidence odborného výcviku ve školním roce 2008/2009 (výběr dle hospitovaných skupin) 59. Smlouva o provádění praktického vyučování žáků SOŠEaS a SOU Pardubice ve školním roce 2008/2009 (výběr dle hospitovaných pracovišť) 60. Traumatologický plán (organizační směrnice) s platností od 1. července Karta bezpečnosti práce (náhodný výběr) 62. Plán práce požární ochrany SOŠEaS a SOU Pardubice ve školním roce 2008/2009, Pardubice, 1. září

9 63. Prověrky BOZP, prevence rizik a kontroly PO pro rok 2008 (zápis z prověrky provedené dne 30. června 2008) 64. Plán ozdravných opatření (doklad bez bližšího určení) 65. Dokumentace CO (složka materiálů k řešení mimořádných situací) 66. Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ROVS/24/556/2008, Pardubice, 6. červen Prezenční listina školení první pomoci dle zákoníku práce ze dne 4. května Přihlášky žáků ke studiu pro školní rok 2008/2009 včetně zdravotní způsobilosti (náhodný výběr) 69. Rozdělení žáků do skupin na odborném výcviku pro školní rok 2008/2009 ze dne 1. října Provozní řády (složka provozních řádů odborných učeben a dílen platných ve školním roce 2008/2009) 71. Doklady o kontrole (složky obsahující doklady o revizích) 72. Požární kniha založená k 15. srpnu Školení žáků o požární ochraně ze dne 3. září 2008 třídy ME1A (náhodný výběr) 74. Provoz adresář firem pro školní rok 2008/2009 (doklad bez bližšího určení) 75. Smlouva o partnerství spanasonic Automotive Systems Czech, s. r. o., Pardubice, 23. duben Smlouva o partnerství se SEC electronic, Pardubice, 18. září Zástupci tříd do studentského parlamentu ve šk. r. 2008/2009 (doklad bez bližšího určení) 78. Plán činnosti výchovného poradce, schválený dne 27. září Minimální preventivní program k prevenci sociálně patologických jevů, Pardubice, 1. září Práce výchovného poradce, pracovní náplň výchovného poradce ve Střední odborné škole elektrotechnické a strojní a ve Středním odborném učilišti, Pardubice, Pardubice, 25. srpen Zápisy z pedagogických rad za školní roky 2006/2007 a 2007/ Zápisy z porad vedení za období od 12. září 2006 do 11. listopadu Rozvrh hodin všech tříd platný pro školní rok 2008/ Třídní knihy hospitovaných tříd platné pro školní rok 2008/2009 Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Rožkova 2432, Pardubice. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole a v příslušném inspektorátu České školní inspekce. Česká školní inspekce v souladu s ustanovením 175 odst. 4 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 31. prosince 2008 požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků (nestanovení přestávky mezi tzv. nultou a první vyučovací hodinou v teoretickém vyučování, nesoulad učebního plánu školy pro obor vzdělání Provozní elektrotechnika s učebním plánem uvedeným v učebních dokumentech MŠMT, nestanovení plánu DVPP). Zprávu zašlete na výše uvedenou adresu. 9

10 Česká školní inspekce v souladu s ustanovením 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 31. prosince 2008 požaduje podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků (nestanovení přestávky mezi tzv. nultou a první vyučovací hodinou v teoretickém vyučování a nestanovení plánu DVPP), a ve lhůtě do 31. srpna 2009 požaduje podání písemné zprávy o odstranění zjištěného nedostatku (nesoulad učebního plánu školy pro obor vzdělání Provozní elektrotechnika s učebním plánem uvedeným v učebních dokumentech MŠMT). Zprávu zašlete na výše uvedenou adresu. Složení inspekčního týmu: (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis RNDr. Radmila Hýblová R. Hýblová v. r. Ing. Jan Černý J. Černý v. r. Mgr. Dana Janulíková D. Janulíková v. r. Bc. Daniela Kmentová D. Kmentová v. r. RNDr. Antonín Müller A. Müller v. r. V Pardubicích dne 1. prosince 2008 Podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy V Pardubicích dne 8. prosince 2008 (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis Ing. Jiří Huráň J. Huráň v. r. 10

11 Připomínky ředitele školy Datum Text --- Připomínky nebyly podány. 11

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Blažkova 9 Blažkova 9, 638 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 121 Termín konání inspekce: 20. říjen 2006 Čj.: ČŠI

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Adresa: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Karviná-Nové Město, Třída Družby 1383 Třída Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Karviná-Nové Město, Třída Družby 1383 Třída Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Karviná-Nové Město, Třída Družby 1383 Třída Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město Identifikátor: 600135900 Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy: 600 104 702 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé SOU a U stavební Pardubice, s. r. o., Pardubice, Černá za Bory 110 Černá za Bory 110, 533 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou Identifikátor školy: 650 069 722 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620 Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice Identifikátor školy: 650 053 109 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Třebovská 32 789 85 Mohelnice, Třebovská 32 Identifikátor školy: 610 551 353 Vedoucí týmu: Mgr. Vojtěch

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace. Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace. Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, Březenecká 4679. Březenecká 4679, 430 04 Chomutov. Identifikátor školy: 600 077 390

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, Březenecká 4679. Březenecká 4679, 430 04 Chomutov. Identifikátor školy: 600 077 390 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 Březenecká 4679, 430 04 Chomutov Identifikátor školy: 600 077 390 Termín konání orientační inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000 332 Termín

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov. 664 32 Vranov 85. Identifikátor školy: 600 111 229

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov. 664 32 Vranov 85. Identifikátor školy: 600 111 229 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov 664 32 Vranov 85 Identifikátor školy: 600 111 229 Termín konání inspekce: 5. 6.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36 Adresa: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, 700 30 Ostrava Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-620/08-10. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-620/08-10. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-620/08-10 Název školy Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim Adresa: Raisovo náměstí 2, Trhová Kamenice, 539 52 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-611/10-B Název školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 Adresa: Kounicova 16, 611 00 Brno Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 206

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 206 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor školy: 600 104 206 Termín konání inspekce: 17. 19.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá podnikatelská střední škola Mělník, o.p.s. Tyršova 94, 276 01 Mělník. Identifikátor: 600 007 367

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá podnikatelská střední škola Mělník, o.p.s. Tyršova 94, 276 01 Mělník. Identifikátor: 600 007 367 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá podnikatelská střední škola Mělník, o.p.s. Tyršova 94, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 367 Termín konání inspekce: 2. 3. květen

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frymburk Frymburk 112, 382 79 Frymburk Identifikátor: 600 059 197 Termín konání inspekce: 20. červen 2007 Čj.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více