Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/08-10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/08-10"

Transkript

1 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-551/08-10 Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Adresa: Do Nového 1131, Pardubice Identifikátor: IČ: Místo inspekce: Do Nového 1131, Pardubice Termín inspekce: 12. až 14., 18. a 19. listopad 2008 Předmět inspekční činnosti Zjišťování a hodnocení podmínek (včetně souladu učebních dokumentů školy a jejich inovace s platnými učebními dokumenty), průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného Střední odbornou školou elektrotechnickou a strojní a Středním odborným učilištěm, Pardubice, Do Nového 1131 (dále jen škola) podle 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školy Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. Ve školním roce 2008/2009 se ve škole vyučují obory vzdělání, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou: L/001 Mechanik elektronik, mechanička elektronička, délka studia 4 roky, L/506 Provozní elektrotechnika nástavbové studium pro absolventy 3-letých oborů vzdělání s výučním listem, délka studia 2 roky. Vyučují se zde i obory vzdělání, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem: H/002 Elektrikář, elektrikářka - slaboproud, délka studia 3 roky, H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení, délka studia 3 roky. Škola zabezpečuje jako akreditované vzdělávací centrum celoživotní vzdělávání dospělých formou vzdělávání zaměstnanců firem a podniků v oblasti měření a základů techniky, rekvalifikační studium v oboru vzdělání Mechanik elektrotechnických zařízení a zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

2 V době konání inspekce navštěvovalo školu celkem 333 žáků ve 13 třídách. Školní areál je tvořen budovou pro teoretické vyučování, 3 budovami pro realizaci praktického vyučování a budovou, ve které se nacházejí šatny, školní jídelna-výdejna a sklad materiálu. Pro teoretické vyučování je k dispozici 12 kmenových učeben, 5 odborných učeben a 3 laboratoře. Tělesná výchova je vyučována na základě smluvních vztahů v tělocvičnách Tělovýchovné jednoty Pardubičky, Tělovýchovné jednoty Sokol Pardubice a v místním plaveckém areálu. Od minulé inspekční činnosti byla dořešena problematika restitucí a k datu 1. května 2008 byly škole zpětně předány do správy nemovitosti uvedené v popisu majetku, který je součástí zřizovací listiny. Další informace jsou zveřejněny na internetových stránkách: Ekonomické a materiální předpoklady školy Škola hospodaří s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem (příspěvek na provoz), přidělenými ze státního rozpočtu (neinvestiční výdaje na přímé náklady na vzdělávání) a s finančními prostředky získanými z grantu, rozvojových programů a z Evropských strukturálních fondů. Další zdrojem finančních prostředků školy jsou příjmy z doplňkové činnosti. Počet žáků v posledních třech letech klesal. I přes snížení počtu žáků se celková výše finančních prostředků ze státního rozpočtu postupně v jednotlivých letech zvyšovala. Neinvestiční výdaje na přímé náklady na vzdělávání byly čerpány na mzdové náklady, zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje, které škola použila na nákup učebních pomůcek, osobních ochranných pracovních pomůcek, na zákonné pojištění a stravování zaměstnanců. V roce 2006 škola obdržela účelovou dotaci v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání, která byla použita na vzdělávání pedagogických pracovníků, na úhradu cestovních nákladů, licencí softwaru a na výdaje spojené s připojením k internetu. Škola dále získala finanční prostředky: - v roce 2006 z grantu na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti, Program na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol a školských zařízení, které jsou zřizovány Pardubickým krajem - v roce 2007 z rozvojového programu Program na podporu konektivity škol vrámci Státní informační politiky ve vzdělávání, které škola použila na úhradu nákladů souvisejících s připojením školní počítačové sítě k internetu a z rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky, které byly použity na úhradu vzdělávání pedagogických pracovníků, - v roce 2008 z rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogickým pracovníkům regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce, které bude čerpat koncem roku 2008, - v období od 1. ledna 2006 do 30. června 2008 zevropských strukturálních fondů na projekt Operační program Rozvoje lidských zdrojů, které byly určeny na podporu rozvoje dalšího vzdělávání realizovaného v rámci akreditace pro dospělé zájemce. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu byly použity v souladu s účelem, na který byly přiděleny. 2

3 Hodnocení školy Vedení školy Ředitel byl jmenován do funkce od 1. září 2006 na základě výsledků konkurzního řízení na dobu čtyř let. Splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, absolvoval studium pro vedoucí pracovníky ve školství. Koncepce dalšího rozvoje školy je založena na zvyšování úrovně komplexní přípravy žáků v elektrotechnických oborech s ohledem na požadavky praxe. Pro splnění výše uvedeného cíle rozšiřuje škola spolupráci s firmami a školami nejen Pardubického kraje, ale i na celostátní úrovni. S ohledem na skutečnost, že obory vzdělání se strojírenským zaměřením se ve škole nyní nevyučují, bude škola ve své vzdělávací nabídce inadále nabízet pouze výše uvedené obory vzdělání s elektrotechnickým zaměřením. Řízení školy je v příslušném školním roce realizováno podle Učebně výchovného plánu na školní rok 2008/2009. Hlavní úkoly školního roku jsou dále rozpracovány v plánech práce všech úseků a na jejich plnění se průběžně podílejí všichni pracovníci školy. Operativní záležitosti po projednání ve vedení školy jsou dále projednávány na provozních poradách úseků. Organizační řád byl přepracován k 1. červenci 2008 a odpovídá potřebám školy. Hospitační a kontrolní činnost je vykonávána vedením školy a byla doložena zápisy ředitele, zástupce ředitele pro teoretické vyučování a vedoucího učitele odborného výcviku, který je pověřen vedením úseku praktického vyučování. Zjištění z kontrolní a hospitační činnosti jsou s pedagogickými pracovníky projednávány. Vedení školy připravilo pro zpracování školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP) oborů vzdělání vyučovaných ve škole (s výjimkou nástavbového studia) návrh učebních plánů, které budou dány pedagogickému sboru k diskusi. Tvorba ŠVP nebyla dosud zahájena. Partnerství Především v návaznosti na vzdělávací program školy a za účelem zajištění kvalitní praktické výuky ve vyučovaných oborech vzdělání navázal management školy úspěšnou spolupráci s partnery z řad oborově příbuzných firem v Pardubicích a širokém okolí. Spolupráce s těmito partnery se pozitivně projevuje nejen v rámci doplnění podmínek pro realizaci odborného výcviku ve velmi cenném reálném prostředí, ale také ve spolupráci při náboru žáků do 1. ročníků a při vytváření a hodnocení dalších vzdělávacích programů školy (rekvalifikace). Managementu školy se tak mimo jiné daří získávat sponzorské příspěvky ke zkvalitnění materiálně-technického zázemí a výhodnější podmínky pro materiální podporu výuky. Mezi další aktivní partnery, kteří přispívají k rozvoji subjektu a získávání zpětných informací, lze zařadit, např. školskou radu, studentský parlament a zákonné zástupce žáků. Vzájemné informační toky jsou funkční. Předpoklady pro činnost školy Ve školním roce 2008/2009 zabezpečovalo vzdělávání žáků celkem 33 interních pedagogických pracovníků a 3 externí pedagogové. Z celkového počtu 36 pedagogických pracovníků splňuje podmínky odborné kvalifikace 25 interních učitelů a 1 externí vyučující. Pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) nestanovil ředitel školy pro školní rok 2008/2009 plán dalšího vzdělávání. Pedagogové školy se účastní dalšího vzdělávání dle nabídek akreditovaných vzdělávacích institucí. Další vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku se také uskutečňovalo vareálu školy v rámci prezentací jednotlivých odborných firem, popř. v organizacích, ve kterých je realizováno praktické vyučování. Pro účast na jednotlivých vzdělávacích akcích platí pravidlo 3

4 účasti pouze jednoho učitele, který předává informace ostatním kolegům. Vedení školy sleduje výhledová personální rizika pro realizaci teoretického a praktického vyučování. Dle vyjádření ředitele školy je zajišťování zájemců pro výuku na úseku praktického vyučování úspěšné, ale v současné době se nedaří získat učitele odborných předmětů v oborech vzdělání s elektrotechnickým zaměřením. Materiální podmínky pro zajištění výuky odborných předmětů elektrotechnického zaměření a praktického vyučování výše uvedených oborů vzdělání jsou vytvořeny a vesměs efektivně využívány. Při výuce cizích jazyků pracovali žáci s učebnicemi a poslechovým materiálem, moderní technika nebyla do výuky zapojena. Materiální zabezpečení výuky přírodovědných předmětů se od poslední inspekce nezměnilo, např. učební pomůcky pro výuku matematiky nenaznaly žádných změn. Pro tematické celky vyučované ve fyzice není ve škole k dispozici velký počet demonstračních pomůcek. Prostorové podmínky jsou pro stávající počet žáků odpovídající svýjimkou zabezpečení výuky předmětu informační a komunikační technologie (dále jen IKT). Škola disponuje dvěma učebnami IKT, v každé z nich je pouze osm žákovských stanic. Ve školním roce 2008/2009 se počet žáků ve třídách pohybuje v rozmezí 18 až 30 žáků. V případě vyššího počtu žáků ve skupinách tak pracuje na jednom počítači dvojice žáků, což zásadním způsobem negativně ovlivňuje efektivitu využití vyučovacího času. V kmenových učebnách nejsou vyučujícím k dispozici prostředky IKT, což podstatným způsobem omezuje názornost výuky. Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví je s ohledem na oborové zaměření realizované v objektově rozsáhlém komplexu budov a na řadě smluvních pracovišť věnována zvýšená pozornost, a to zejména v odborném výcviku a v případě činnostního pojetí výuky, např. při tělesné výchově a elektrických měřeních. Management školy řadí péči o vytváření bezpečného prostředí k prioritním oblastem ve vzdělávání, vyhodnocuje rizika a přijímá opatření k jejich eliminaci. Úrazy jsou průběžně evidovány a úrazovost je v přepočtu na žáka v posledních letech nízká a téměř stabilní. Ze skladby úrazů a jejich příčin není zřejmý žádný negativní trend. I přes nižší úroveň formálního zpracování dokumentace a absence koncepčních dokumentů vztahujících se k oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, výchovy ke zdraví a udržitelné kvalitě života, je realizace příslušných činností prokazatelná. Rovnost příležitostí ke vzdělávání Uchazeč o studium na této škole je informován standardním způsobem o přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání na webových stránkách školy i v regionálních médiích. Škola využívá podstatně i kontaktů se základními školami. V kritériích přijímacího řízení není porušován princip rovného přístupu ke vzdělávání. Preventivní strategie školy je založena na celoročním plánu činnosti výchovného poradenství a cílech dokumentu Minimálního preventivního programu, který je realizován především informační kampaní, besedami a náplní sportovních kurzů (každoročně jsou pořádány lyžařský a vodácký). Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a Městskou Policií. Výchovná poradkyně školy se při své činnosti řídí legislativními předpisy a vykonává poradenské služby, metodickou pomoc ostatním pedagogům a pomáhá žákům v problémových situacích, popřípadě doporučuje odborná vyšetření. V rámci poradenských služeb řeší výchovná poradkyně i metodik prevence krizové situace i případy šikany. O činnosti vedou písemné záznamy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli při jazykové výuce vyučujícími zohledňováni. Ve školním roce 2008/2009 byl povolen jeden individuální vzdělávací plán. Výchovná poradkyně má na zřeteli neprospívající žáky. 4

5 Průběh vzdělávání Výuka probíhá podle platných učebních dokumentů. Bylo však zjištěno, že v oboru vzdělání L/506 Provozní elektrotechnika neodpovídá ve školním roce 2008/2009 učební plán školy učebnímu plánu z učebních dokumentů. Při inspekční činnosti byl u většiny vyučujících zjištěn především výklad látky s eventuální souběžnou komunikací se třídou. Převládal standardní přístup k výuce, jiné formy a metody byly zařazovány zcela sporadicky. V hospitovaných hodinách odborných předmětů byly k zefektivnění výuky pouze ve výjimečných případech použity názorné pomůcky a výpočetní technika. Z rozhovorů vyplynulo, že využití informačních a komunikačních technologií ve výuce je mimo předměty IKT ojedinělé. Vyučující IKT vytvořili soubor úloh, ze kterých je patrná snaha o využití mezipředmětových vztahů. V hospitační činnosti odborného výcviku probíhalo činnostní pojetí výuky za průběžné komunikace učitel žák včetně obvykle funkční obousměrné zpětné vazby. Aktivita žáků byla mnohdy přímým odrazem zvolených metod a přístupu pedagogů. Na smluvních pracovištích byli dokonce kladně hodnoceni vedoucími příslušných firem za aktivitu a kvalitu odváděné práce. Výjimkou nebyly deklarované nabídky budoucího zaměstnání pro příslušné žáky. V jazykové výuce byly naplňovány cíle stávajících učebních dokumentů. Škola nabízí jeden povinný cizí jazyk, a to angličtinu, nebo němčinu. Žáci byli vzděláváni standardním způsobem, převládal nácvik receptivních, tj. pasivních dovedností. Aktivní podíl žáků na výuce byl zaznamenán především vněmeckém jazyce, kde byli žáci důsledněji vedeni k vytváření komunikativní kompetence prostřednictvím samostatných řečových projevů. Začlenění výchovy ke zdraví a k udržitelné kvalitě života do obsahu vzdělávání odpovídá rozsahu stávajících učebních dokumentů. Škola také dále využívá např. projektů Českého červeného kříže (Budu i já muset zbytečně zemřít aneb Pět minut pro život), pořádala regionální kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků Českého červeného kříže a její žáci se účastnili veřejně prospěšných akcí (např. Světový den první pomoci). V oblasti výchovy ke zdraví se však negativně projevuje absence tělocvičny s dostatečným sociálním zázemím přímo v areálu školy, kde by se deklarovaná výchova ke zdraví a hygieně mohla odpovídajícím způsobem realizovat. V současné době, kdy je tělesná výchova realizována ve smluvních prostředích od areálu školy velmi vzdálených, nelze obvykle s ohledem na následný přesun hygienické návyky důsledně vyžadovat. Ztrátové časy způsobené přesuny mezi sportovišti tak zkracují délku relaxačních přestávek. Potřebnou relaxaci nezajišťují ani pětiminutové přestávky mezi některými vyučovacími hodinami. V rozporu s právními předpisy nebyla zařazena přestávka mezi tzv. nultou a první vyučovací hodinou. Pro hodnocení žáků jsou zveřejněna pravidla ve vnitřním klasifikačním řádu. Během inspekčních hospitací byli žáci ústně zkoušeni jen sporadicky. Hodnocení či sebehodnocení žáků s motivačním cílem bylo sledováno zejména v odborném výcviku, v některých hodinách matematiky a ve výuce jazyků. V hospitované výuce předmětu informační a komunikační technologie se při zkoušení 15 žáků na 8 počítačích opětovně projevil problém organizace a efektivity využití vyučovacího času. Ze všech hospitací vyplynul poznatek, že někteří žáci mají zásadní nedostatky v učivu základní školy. Projevy dosahování úrovně odborných a klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu Osvojování odborných a klíčových kompetencí v hospitované výuce mělo rozdílný charakter. Pokud byly vyučujícími rozvíjeny kompetence žáků, nebyl zaznamenán oborový přesah. Učitelé mnohdy postavili žáky do role pasivních příjemců vědomostí, přičemž žákům diktovali i zápisy do sešitů. V některých navštívených hodinách byla zjištěna i neochota 5

6 ke spolupráci v průběhu vzdělávání ze strany žáků, žáci negativně přistupovali k získávání dovedností a rozvoji gramotností, ojediněle narušovali průběh hodin. Výjimečně v některých hodinách odborných předmětů byli jedinci schopni formulace svých názorů či samostatného řešení problémů, v odborném výcviku projevili schopnosti k vyhledání informací, spolupráce s dalšími žáky či spolupracovníky a zodpovědnosti za výsledek své práce. Docházelo tak k rozvoji zejména kompetencí pracovních, sociálních a k řešení problémů. Rozvoj základních klíčových kompetencí u žáků nebyl dostatečně podpořen audiovizuální či výpočetní technikou. Výsledky vzdělávání žáků na úrovni školy Vlastní srovnávací testy si škola nevytváří, využívány jsou státní nebo v posledním roce komerční testy. Škola je zapojena do různých vzdělávacích projektů s rozdílným podílem vyučujících, na jednom ze školních projektů aktivně participují žáci školy. Jednotliví žáci či družstva se zapojují převážně do různých oborově zaměřených soutěží. Vedení školy hodnotí reprezentaci i ve vyšších (republikových) kolech jako úspěšnou. Provedené vlastní hodnocení zahrnuje období školních roků 2005/2006 a 2006/2007. Předložený dokument neobsahuje všechny požadované oblasti. Ty, které jsou uvedeny, obsahují pouze údaje statistické povahy, chybí jejich analýza a vyhodnocení sledovaného období. Vlastní hodnocení školy tak nenaplňuje požadavky právních předpisů. Celkové hodnocení školy Činnost školy je v souladu srejstříkem škol a školských zařízení. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu jsou využívány v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Škola nebrání rovnosti přístupu ke vzdělávání. Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání a odbornou přípravu. Rozvoj odpovídajících kompetencí byl realizován pouze ve velmi malé části ze sledovaných hodin. Rozvoj osobnosti žáků byl podpořen ve výuce českého jazyka a literatury uplatňováním hodnocení výkonů ze strany učitele a vzájemným sebehodnocením žáků. V cizojazyčné výuce nebyli žáci vždy důsledně vedeni k získávání jazykové kompetence. Nejvíce byli motivováni při samostatné práci na počítačích, při měření v laboratoři nebo při vlastní práci v odborném výcviku. Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá: 1. Zřizovací listina, čj. KrÚ /2005 OŠMS/12, vydaná v Pardubicích dne 27. října 2005 s účinností od 1. ledna Rozhodnutí MŠMT o změně v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, čj / ze dne 28. listopadu 2006 s účinností od 28. listopadu Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 31. října Jmenování do funkce ředitele Střední odborné školy elektrotechnické a strojní a Středního odborného učiliště, Pardubice, Do Nového 1131, čj. Sp KrÚ /2006 OŠMS/10 ze dne 27. července 2006 s účinností od 1. září 2006 do 31. července

7 7. Učební dokumenty pro obor vzdělání H/002 Elektrikář, elektrikářka - slaboproud, schválilo Ministerstvo hospodářství ČR pod čj /96-74 dne 20. března 1996 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem 8. Učební dokumenty pro obor vzdělání H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení, schválilo MŠMT ČR pod čj / dne 1. června 2001 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem 9. Učební dokumenty pro obor vzdělání L/001 Mechanik elektronik, mechanička elektronička, schválilo MŠMT ČR pod čj /96-23 dne 25. června 1996 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem 10. Učební dokumenty pro obor vzdělání L/506 Provozní elektrotechnika, schválilo MŠMT ČR pod čj /91-21 dne 25. září 1991 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem 11. Učební plán školy pro obor vzdělání H/002 Elektrikář, elektrikářka- slaboproud ve školním roce 2008/ Učební plán školy pro obor vzdělání H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení ve školním roce 2008/ Učební plán školy pro obor vzdělání L/001 Mechanik elektronik, mechanička elektronička ve školním roce 2008/ Učební plán školy pro obor vzdělání L/506 Provozní elektrotechnika ve školním roce 2008/ Úprava ukazatelů přímých nákladů na vzdělávání na rok 2006 pro Š/ŠZ zřízené krajem (ÚZ ) k 20. listopadu 2006, čj. KrÚ /2006 ze dne 20. listopadu Úprava ukazatelů přímých nákladů na vzdělávání na rok 2007 pro Š/ŠZ zřízené krajem (ÚZ ) k 26. listopadu 2007, čj. KrÚ /2007 ze dne 26. listopadu Normativní rozpis neinvestičních výdajů na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ ) pro školy a školská zařízení zřízené Pardubickým krajem na rok 2008, čj. KrÚ 6236/2008 ze dne 20. února Rozdělení dotace v rozvojovém programu MŠMT Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky, čj. 850/2007-2/CZVV 19. Vyúčtování dotace rozvojový program Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky ze dne 16. ledna Rozpis fakturace SIPVZ 2006 ze dne 15. ledna Program na pokrytí konektivity škol v rámci SIPVZ v roce 2007 ze dne 26. listopadu Příspěvek na provoz k celkem, příloha č. 2 k čj. KrÚ 56/2008 (rozvojový program Na podporu konektivity škol a DVPP v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky) 23. Účelové finanční prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogickým pracovníkům regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce (ÚZ ), čj. KrÚ /2008 ze dne 20. srpna Program na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol a školských zařízení, které jsou zřizovány Pardubickým krajem (příloha č. 3 k čj. KrÚ /2006) 25. Upravený příspěvek na provoz k 28. dubnu 2006 pro Š/ŠZ zřízené Pardubickým krajem, čj. KrÚ /2006 ze dne 28. dubna 2006 (příspěvek do oblasti sportu a volnočasové aktivity) 26. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Síť škol Pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací, čj. KrÚ 50623/2006 ze dne 28. listopadu Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům za roky 2006 a Rozpis dotací za roky 2006, 2007 a k 30. září Hlavní účetní kniha za roky 2006, 2007 a k 30. září Účtový rozvrh na roky 2006, 2007 a

8 31. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006, Pardubice, 27. září Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007, Pardubice, 27. září Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok , Pardubice, 30. září Autoevaluace školy 2007, projednána s pedagogickou radou dne 18. října Koncepce dalšího rozvoje školy, Pardubice, Organizační řád platný od 1. července Školní řád, Pardubice, 1. září Učebně - výchovný plán na školní rok 2008/2009, čj. 498/SOU/ Plán kontrolní činnosti na úseku teoretického vyučování ve školním roce 2008/2009, Pardubice, 10. září Plán hospitací na úseku praktického vyučování školní rok 2008/2009, Pardubice, 1. září Hospitační záznamy ředitele, zástupce ředitele pro teoretické vyučování a vedoucího učitele odborného výcviku za školní rok 2007/ Doklady o vzdělání všech pedagogických pracovníků, kteří se ve školním roce 2008/2009 podílejí na vzdělávání žáků 43. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - přehled za školní rok 2007/2008 (doklad bez bližšího určení) 44. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - výčet akcí ve školním roce 2008/2009 (doklad bez bližšího určení) 45. Vybrané tematické plány vyučujících pro školní rok 2008/2009 (doklady bez bližšího určení) 46. Soubor dokladů o přijímacím řízení na školní rok 2008/2009 (doklady bez bližšího určení) 47. Zřizovací listina školské rady, čj. KrÚ 22426/2005 OŠMS/28, Pardubický kraj, 15. prosinec Zápisy ze schůzí školské rady ze dnů 8. února 2008 a 22. září Kniha úrazů žáků zavedená dne 7. září Záznamy o úrazech žáků od školního roku 2005/ Výkaz R o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních za školní roky 2005/2006 až 2007/ PŘEHLED - rozbor školních a pracovních úrazů ve školním roce 2006/2007 v SOŠEaS a SOU Pce, Pardubice, 30. červenec Školení žáků a zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (vnitřní směrnice) s platností od 1. července OOPP, stanovení rozsahu a podmínek pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (směrnice ředitele) s účinností od 1. ledna Metodický pokyn k provádění kontrol a revizí elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů používaných v SOŠEaS a SOU Pardubice s účinností od 10. února Plán práce BT SOŠEaS a SOU Pardubice na šk. r. 2008/2009, Pardubice, 24. říjen Přehled rizik s účinností od 1. září Deník evidence odborného výcviku ve školním roce 2008/2009 (výběr dle hospitovaných skupin) 59. Smlouva o provádění praktického vyučování žáků SOŠEaS a SOU Pardubice ve školním roce 2008/2009 (výběr dle hospitovaných pracovišť) 60. Traumatologický plán (organizační směrnice) s platností od 1. července Karta bezpečnosti práce (náhodný výběr) 62. Plán práce požární ochrany SOŠEaS a SOU Pardubice ve školním roce 2008/2009, Pardubice, 1. září

9 63. Prověrky BOZP, prevence rizik a kontroly PO pro rok 2008 (zápis z prověrky provedené dne 30. června 2008) 64. Plán ozdravných opatření (doklad bez bližšího určení) 65. Dokumentace CO (složka materiálů k řešení mimořádných situací) 66. Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ROVS/24/556/2008, Pardubice, 6. červen Prezenční listina školení první pomoci dle zákoníku práce ze dne 4. května Přihlášky žáků ke studiu pro školní rok 2008/2009 včetně zdravotní způsobilosti (náhodný výběr) 69. Rozdělení žáků do skupin na odborném výcviku pro školní rok 2008/2009 ze dne 1. října Provozní řády (složka provozních řádů odborných učeben a dílen platných ve školním roce 2008/2009) 71. Doklady o kontrole (složky obsahující doklady o revizích) 72. Požární kniha založená k 15. srpnu Školení žáků o požární ochraně ze dne 3. září 2008 třídy ME1A (náhodný výběr) 74. Provoz adresář firem pro školní rok 2008/2009 (doklad bez bližšího určení) 75. Smlouva o partnerství spanasonic Automotive Systems Czech, s. r. o., Pardubice, 23. duben Smlouva o partnerství se SEC electronic, Pardubice, 18. září Zástupci tříd do studentského parlamentu ve šk. r. 2008/2009 (doklad bez bližšího určení) 78. Plán činnosti výchovného poradce, schválený dne 27. září Minimální preventivní program k prevenci sociálně patologických jevů, Pardubice, 1. září Práce výchovného poradce, pracovní náplň výchovného poradce ve Střední odborné škole elektrotechnické a strojní a ve Středním odborném učilišti, Pardubice, Pardubice, 25. srpen Zápisy z pedagogických rad za školní roky 2006/2007 a 2007/ Zápisy z porad vedení za období od 12. září 2006 do 11. listopadu Rozvrh hodin všech tříd platný pro školní rok 2008/ Třídní knihy hospitovaných tříd platné pro školní rok 2008/2009 Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Rožkova 2432, Pardubice. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole a v příslušném inspektorátu České školní inspekce. Česká školní inspekce v souladu s ustanovením 175 odst. 4 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 31. prosince 2008 požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků (nestanovení přestávky mezi tzv. nultou a první vyučovací hodinou v teoretickém vyučování, nesoulad učebního plánu školy pro obor vzdělání Provozní elektrotechnika s učebním plánem uvedeným v učebních dokumentech MŠMT, nestanovení plánu DVPP). Zprávu zašlete na výše uvedenou adresu. 9

10 Česká školní inspekce v souladu s ustanovením 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 31. prosince 2008 požaduje podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků (nestanovení přestávky mezi tzv. nultou a první vyučovací hodinou v teoretickém vyučování a nestanovení plánu DVPP), a ve lhůtě do 31. srpna 2009 požaduje podání písemné zprávy o odstranění zjištěného nedostatku (nesoulad učebního plánu školy pro obor vzdělání Provozní elektrotechnika s učebním plánem uvedeným v učebních dokumentech MŠMT). Zprávu zašlete na výše uvedenou adresu. Složení inspekčního týmu: (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis RNDr. Radmila Hýblová R. Hýblová v. r. Ing. Jan Černý J. Černý v. r. Mgr. Dana Janulíková D. Janulíková v. r. Bc. Daniela Kmentová D. Kmentová v. r. RNDr. Antonín Müller A. Müller v. r. V Pardubicích dne 1. prosince 2008 Podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy V Pardubicích dne 8. prosince 2008 (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis Ing. Jiří Huráň J. Huráň v. r. 10

11 Připomínky ředitele školy Datum Text --- Připomínky nebyly podány. 11

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Náměstí Republiky 9, 669 02 Znojmo Identifikátor školy: 600 127 737 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-021/ Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s. r. o.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-021/ Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s. r. o. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-021/08-10 Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s. r. o. Adresa: Tyršova 237, 570 01 Litomyšl Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark Identifikátor školy: 600 016 510 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát. Plavecká škola Zlín. Hradská 888, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát. Plavecká škola Zlín. Hradská 888, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Plavecká škola Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 034 356 Termín konání inspekce: 8. - 9. únor 2007 Čj: Signatura bo5ta503

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267. Nerudova 267, Vimperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267. Nerudova 267, Vimperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 Nerudova 267, 385 01 Vimperk Identifikátor školy: 600 008 681 Termín konání inspekce: 11. a 14. prosinec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-992/10-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-992/10-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Sídlo: T. G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň IČO: 49 314 661 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-778/07-10

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-778/07-10 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-778/07-10 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 Adresa: T. G. Masaryka 590, 570 01 Litomyšl Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou. č.p. 110, Dobré. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou. č.p. 110, Dobré. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou č.p. 110, 517 93 Dobré Identifikátor školy: 600 097 471 Termín konání inspekce: 21. 22.

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace. Adresa: Seifertova 1650, Varnsdorf

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace. Adresa: Seifertova 1650, Varnsdorf Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace Adresa: Seifertova 1650, 407 47 Varnsdorf Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Blažkova 9 Blažkova 9, 638 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 121 Termín konání inspekce: 20. říjen 2006 Čj.: ČŠI

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 Křižíkova 1916, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072 843 Termín konání inspekce: 24. a 26. dubna

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 okres Třebíč. Husova Náměšť nad Oslavou. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 okres Třebíč. Husova Náměšť nad Oslavou. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 okres Třebíč Husova 579 675 71 Náměšť nad Oslavou Identifikátor školy: 600 122 344 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Adresa: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-640/08-10

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-640/08-10 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-640/08-10 Název školy: Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 Adresa: T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5. Horní náměstí 5/167, Šternberk. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5. Horní náměstí 5/167, Šternberk. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 Horní náměstí 5/167, 785 01 Šternberk Identifikátor: 600 016 951 Termín konání inspekce: 18. a 19. duben

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé SOU a U stavební Pardubice, s. r. o., Pardubice, Černá za Bory 110 Černá za Bory 110, 533 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620 Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy: 600 104 702 Termín konání

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pečky, okres Kolín Švermova 342, 289 11 Pečky Identifikátor školy: 600 045 251 Vedoucí týmu: RNDr. Antonín Smrž Termín konání

Více