Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný."

Transkript

1

2 Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný. Na závěr Zprávy o činnosti za rok 2008 jsem vyjádřila přání, že ekonomická krize neodradí občany od návštěvy kulturních zařízení a kulturních programů a že naopak budou hledat rozptýlení, zábavu a poučení třeba právě v muzeu. Skutečnost předčila všechna očekávání a Vlastivědné muzeum v Šumperku zažilo jeden z návštěvnicky nejúspěšnějších roků za poslední desetiletí. Výstavy soch Ley Vivot a Erotika v muzejních sbírkách zaznamenaly ohlas v celé republice, a dokonce i v zahraničí. Velmi významným fenoménem podporujícím návštěvnost se stalo také využívání opraveného nádvoří Pavlínina dvora v Šumperku. Na nádvoří se konalo mnoho kulturních akcí, pořádaných Muzeem nebo jinými subjekty, které navštívilo více než osob. Tím samozřejmě vzrostlo povědomí občanů o činnosti Muzea a zvýšil se i zájem o výstavy a muzejní programy. Dnes se již v Šumperku jen těžko najde občan, který by nevěděl, kde je v jeho městě muzeum. Z velkých stavebních akcí je nutné připomenout dokončení obnovy fasády včetně rekonstrukce vstupních vrat na tzv. robotárně v Šumperku a také výměna střešní krytiny na dvorní části střechy severního křídla Pavlínina dvora v Šumperku. Menší, ale o nic méně úspěšnou akcí bylo zpřístupnění Vlašimského paláce v areálu zámku Úsov spojené se zřízením interaktivní expozice Hádanky pánů z Vlašimi. Ale nyní se již věnujme základním funkcím muzea. Prvním úkolem muzea je činnost sbírkotvorná, která i v roce 2009 pokračovala podle stanoveného plánu a v souladu se strategií sbírkotvorné činnosti. Situaci v nákupu sbírek zkomplikovala novela zákona o účetnictví, podle níž jsou sbírky muzejní povahy dlouhodobým hmotným majetkem, tudíž musí být evidovány v účetnictví organizace a měly by být pořizovány z investičního fondu. Z tohoto důvodu byly nákupy sbírek omezeny a nové přírůstky byly získávány nejvíce vlastním sběrem. Celkem přibylo do sbírek muzea kusů sbírkových předmětů zapsaných pod přírůstkovými čísly. K spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku kusů sbírkových předmětů zapsaných pod přírůstkovými čísly. K nejvýznamnějším přírůstkům patřila umělecká díla regionálních autorů např. Adolfa Kašpara a J. Urbana, dále užitkové předměty let 20. století - oděvy, nábytek, popř. zoologický preparát bobra evropského. U sbírkotvorné činnosti byla důsledně preferována kvalita nad kvantitou a do sbírek byly zapisovány pouze ty předměty, které sbírku obohacují a zhodnocují. Druhou funkcí muzea je, že získané sbírky uchovává. V této oblasti se podařilo restaurovat externě 26 ks sbírkových předmětů za více než ,- Kč (např. plastika

3 Sedícího Krista, dámské šaty z 19. století, barokní nástavba na komodu, malované truhly, kroje, židle). Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku jsou umístěny v 43 místnostech depozitářů o celkové ploše 1 913,6 m 2. Všechny depozitáře jsou vybaveny elektronickým zabezpečovacím systémem, většina i elektronickým protipožárním systémem. S pomocí dotace z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví byl pořízen automatický systém monitorování klimatických podmínek v depozitářích (TRANSKLIM) na tzv. robotárně v Šumperku, bylo nakoupeno další vybavení speciální skříně na grafiky a plakáty, speciální obálky na grafiku, a pod. a do všech oken depozitářů v robotárně byly umístěny žaluzie. V Pavlínině dvoře v Šumperku byly vymalovány všechny depozitární prostory a byla instalována nová svítidla. Depozitáře na zámku Úsov byly vybaveny speciálním závěsným systémem na uložení obrazů. V Muzeu v Mohelnici došlo k rekonstrukci bývalých depozitářů archeologických sbírek. Během roku proběhlo několik vnitropodnikových kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, i vnitřních směrnic, zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány. I nadále bude kladen důraz na striktní dodržování zákona č.122/2000 Sb., v platném znění, a všech souvisejících předpisů týkajících se péče o sbírky. Na rok 2010 je naplánovaná investice pořízení nových speciálních regálů do depozitáře v Pavlínině dvoře. Zpracování sbírek v systematické evidenci probíhalo dle plánu, celkem bylo zkatalogizováno ks sbírkových předmětů pod inventárními čísly. Do programu DEMUS bylo přepsáno ks karet. I v roce 2009 pokračovala digitalizace sbírek. Digitálně bylo zpracováno ks sbírek. Některé soubory byly již zavěšeny na webové stránky do oddílu sbírky. Desetiletá lhůta pro provedení zákonné inventarizace sbírek se pomalu chýlí ke konci. V roce 2009 prošlo inventurou ks sbírkových předmětů. Což je cca 9,7 % z celkového množství cca ks sbírek. V roce 2009 pokračovala i vědecko výzkumná činnost. Z 12 interních úkolů bylo 10 pokračujících a dva nové. Dokončen nebyl úkol žádný. Jeden externí vědecký úkol řešila Mgr. Mária Kudelová (dokumentace lidové tradiční kultury na území Olomouckého kraje). V oblasti vědecko výzkumné práce je nutné přehodnotit zažitý zvyk provádět nekonečné výzkumné úkoly bez konkrétních výsledků a naopak úkoly zadávat dle aktuálních požadavků s konkrétním cílem a termínem dokončení. Výsledky zadaných úkolů musí být vždy využitelné pro organizaci. Z archeologických výzkumů byl nejdůležitější předběžný sondážní výzkum související s plánovanou stavbou silničního obchvatu - trasa Rájec - Vlachov.

4 Poznatky o sbírkách zprostředkuje muzeum zejména ediční a přednáškovou činností. K nejvýznamnějším edičním počinům patřilo vydání 95. svazku vlastivědného sborníku Severní Morava. V edici Knihovnička Severní Moravy byla vydána velmi atraktivní publikace Úzkorozchodné dráhy a drážky na šumperském okrese, jejímž autorem je RNDr. Zdeněk Gába. První náklad v počtu 400 výtisků byl téměř okamžitě vyprodán. Menší katalog byl zpracován i k výstavě Lea Vivot a Pavlínin dvůr a rodina Chiari. Drobné tiskoviny, testy, kvízy nebo sylaby byly vypracovány i k některým výstavám (např. Erotika v muzejních sbírkách). Stále důležitější roli v informování veřejnosti hrají webové stránky Vlastivědného muzea v Šumperku na adrese Velký důraz je kladen na aktuálnost informací, na jejich dobrou jazykovou i grafickou úroveň. V roce 2009 byly stránky rozšířeny o rubriku věnovanou prezentaci digitalizovaných sbírek (výtvarné umění ve sbírce šumperského, zábřežského a mohelnického muzea a ze sbírky Památníku Adolfa Kašpara, etnografie a částečně archeologie ze sbírek šumperského muzea). Přednášková činnost byla realizována zejména přednáškami na vernisážích a komentovanými prohlídkami. Samostatných přednášek nebylo moc, zato byly návštěvnicky úspěšné. PhDr. Filipová pokračovala dalšími oblíbenými přednáškami o historii architektury a stavitelství Šumperka, archeolog Mgr. Halama opět zaujal výkladem o nejnovějších archeologických objevech v Šumperku. PaedDr. Doubravský přiblížil šumperským občanům dva zajímavé příběhy z historie, a to vzpouru Temenických proti Janu Odkolkovi a studijní cesty Albrechta z Bukůvky. Na zařízeních patřily k nejúspěšnějším přednáška charismatického P. Františka Lízny s názvem Z Čech až do Sevastopolu v muzeu v Mohelnici a přednáška Mojmíra Krejčiříka v Zábřehu na téma historie rodiny Kleinů. Novinkou byly výjezdní přednášky pro důchodce nebo pro děti z mateřských škol (v Libině, v Bludově a ve Velkých Losinách). Oproti předcházejícímu roku bylo realizováno mnohem více speciálních akcí, programů a dílen k výstavám, např. dílny pro děti k výstavě Kámen, dále dílny k vánočním výstavám, pečení perníků nebo výroba kachlů v rámci výstavy Krása, která hřeje. K podzimní výstavě Erotika v muzejních sbírkách byly na každý měsíc připraveny speciální programy v říjnu Srdíčkový den, v listopadu Pás cudnosti a v prosinci Vánoční zvyky. Přednášková činnost se oproti roku 2008 zkvalitnila, ovšem stále je velmi málo specializovaných přednášek pořádaných přímo v jednotlivých zařízeních. V Muzeu v Šumperku je nedostatečně využíván kvalitně vybavený přednáškový sál. Přitom podzimní a zimní cyklus přednášek pořádaných právě v přednáškovém sále muzea v Šumperku ukázal, že

5 zájem veřejnosti o všechny akce muzea má vzrůstající tendenci a že by bylo škoda této skutečnosti nevyužít. Poslední, i když určitě ne nevýznamnou funkcí muzea, je činnost výstavní. Touto činností muzeum nejintenzivněji kontaktuje veřejnost a úspěšnost výstav a počet návštěvníků je základním srovnávacím a hodnotícím kritériem. V loňském roce jsme s mírnou závistí obdivovali nákladné výstavní projekty velkých muzeí s vědomím, že podobné akce nejsme v našich regionálních podmínkách schopni realizovat. Ale ukázalo se, že není nutné dovážet výstavy ze zahraničí, že originální nápad nepotřebuje zase tak velké finanční prostředky a že i regionální muzeum může vytvořit produkty, které osloví občany v celé republice, mnohdy i v zahraničí. V roce 2009 se to podařilo velice zdařilé prezentaci soch světově známé kanadské sochařky Ley Vivot, která zaznamenala návštěvnický rekord v podobě téměř osob. Na 4 měsíce se Galerie Šumperska proměnila ve kvetoucí park, v němž na proslulých bronzových lavečkách posedávají maminky s dětmi, milenci nebo přátelé, kteří vyryli do pomyslného dřeva své vzkazy světu. Lea Vivot si nejen svým dílem, ale také svým půvabem a šarmem získala srdce všech návštěvníků. Další nadregionální ohlas zaznamenala také výstava Erotika v muzejních sbírkách, která představila nejen sexuální výjevy a symboly, ale také milostné náměty ve výtvarném umění a vše, co s erotikou, láskou a touhou souvisí. Kromě atraktivního a neobvyklého námětu zaujaly i vynikající exponáty zapůjčené z mnoha muzeí a institucí v České republice i v zahraničí. Vedle pravěkých venuší, antických památek a středověkých kachlů s výjevy Adama a Evy, unikátní Šostýnské venuše nebo pásu cudnosti byla k vidění taková špičková díla, jako bozetto od Ignáce Platzera nebo soubor děl z 19. a 20. století, který pro tuto výstavu zapůjčilo Muzeum umění v Olomouci. Nebývalý zájem médií (regionální tisk, celostátní tisk, TV Morava, Toulavá kamera, slovenská TV JOJ atd.) zajistil Erotice více než návštěvníků doslova ze všech koutů České republiky. Bohužel, neobvyklého tématu se zalekly školy, takže pro děti a studenty zůstala erotika i všechny špičkové umělecké předměty tabu. Naštěstí nemají podobný názor všichni, a tak Erotika poputuje ze Šumperka do muzea ve Vysokém Mýtě, pak do muzea v Jeseníku a poté možná do Žamberku. I to je skvělé ocenění práce Vlastivědného muzea v Šumperku. Šumperské muzeum dokázalo, že v konkurenci velkolepých muzejních projektů se prosadit dá, a co je velmi důležité, prolomilo nedůvěru velkých muzeí a institucí a získalo atraktivní zápůjčky, které, samozřejmě, úroveň výstav pozvedly. Atraktivitu exponátů ještě pozdvihla originální a nápaditá instalace využívající zajímavý prostor Galerie Šumperska a klasické i moderní prezentační prostředky.

6 Dalším okruhem úspěšných výstav byly interaktivní projekty pro děti, a to jednak výstavy zapůjčené (Hlavolamy, Stromy jako domy), jednak vlastní výstavy s dílnami (Malování na kameny, O perníku pečení perníků, Čas vánoční). Zapojení dětí přímo do děje výstavy, kdy malí návštěvníci mnohdy sami výstavu dotvářejí, je určitě správnou cestou jak si vychovat budoucího stálého příznivce muzea. A těch není v dnešní uspěchané době nikdy dost. Leitmotivem léta 2009 byl v šumperském muzeu sport. Ve Výstavní síni byla instalována výstava Šumperk město sportu, ve sportoviště se proměnilo nádvoří Pavlínina dvora při Muzejní noci a Dětském dnu. V Mohelnici patřily prázdniny fotografiím Vladislava Galgonka a v Zábřehu proběhla výstava Osvětlovací sklo z Rapotína. Nejvýznamnější výročí roku, tj. 2O let od sametové revoluce, oslavilo šumperské muzeum výstavou s názvem Takový byl listopad V letošním roce se potvrdil význam volby tématu a dobrého "načasování" výstav a např. vánoční výstavy zaznamenaly velký návštěvnický úspěch, ačkoli byly mnohdy zejména na zařízeních nařízeny "ex officio". Při plánování programu mají vedoucí jednotlivých zařízení poměrně velkou autonomii, ovšem po propadu návštěvnosti v roce 2008 bylo třeba v některých případech zasáhnout a tento trend se bude nadále zřejmě prohlubovat. Pokud budeme hodnotit návštěvnicky nejúspěšnější výstavy, pak je na prvním místě výstava soch Ley Vivot s fantastickými téměř návštěvníky (placené vstupy 2 663) a na druhém místě Erotika v muzejních sbírkách s návštěvníky (placené vstupy 1 306) - viz výše. Prázdninový Šumperk, město sportu přilákal osob (placených vstupů pouze 652). Ze zapůjčených výstav se líbily Stromy jako domy, interaktivní projekt Moravského zemského muzea, který přilákal zejména dětí, a také Hlavolamy v Muzeu v Šumperku, zapůjčené od Klubu Amos Ostrava (1 506 osob). V zábřežském muzeu zabodovala výstava Betlémy uspořádaná ve spolupráci s muzeem v České Třebové a v Památníku Adolfa Kašpara pečení perníků, které si vyzkoušelo více než 1000 dětí i dospělých, a také dlouhodobá výstava Krása loštických pohárů (1 334 osob). V Mohelnici byla nejúspěšnější výstava Na zdraví, aneb vše o pití, která byla v roce 2008 zpracovaná pro šumperské muzeum (631 osob). I v letošním roce pokračovala spolupráce s Hornonitrianským muzeem v Prievidzi, a to zejména zápůjčkami na výstavu Erotika v muzejních sbírkách. Pracovníci Muzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši opět uskutečnili v Šumperku sérii přednášek. Celkově se uskutečnilo 45 krátkodobých výstav, 1 výstava ze sbírek VM v Šumperku byla instalována v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (výstava O pejskovi a lidech zde byla doplněna o vlastní exponáty a proběhla v době od do pod názvem

7 Psí život, návštěvníků). Výstava Krása lesnických uniforem byla na krátký čas převezena do Říma ( , 650 návštěvníků). Návštěvnost výstav ve všech zařízeních VM v Šumperku byla o osob vyšší než v roce 2008, ovšem placená návštěvnost byla vyšší jen o osob (zvýšení zájmu o volné vstupy ve dny svátků, velká účast na vernisážích a muzejních nocích). Vyšší návštěvnost výstav zaznamenal zejména Šumperk, kdy za "skokana roku" je možné označit Galerii Šumperska, která zaznamenala nárůst návštěvnosti o téměř osob (772 oproti osob), což mimo jiné napomohlo Muzeu v Šumperku k dosažení rekordního počtu návštěvníků (21 569). Záměr stanovený ve Zprávě o činnosti za rok 2008, tedy "změnit dramaturgii výstav v Galerii Šumperska a přilákat tak nové návštěvníky a dostat Galerii do povědomí šumperských obyvatel jako atraktivní prostor nabízející lákavé výstavy" byl do puntíku naplněn. Podle počtu návštěvníků můžeme seřadit jednotlivá zařízení takto: Muzeum v Šumperku (21 569), Muzeum Zábřeh (3 589), PAK Loštice (2 727) a poslední je Muzeum Mohelnice (1 525). Lovecko lesnické muzeum na zámku Úsov (22 934) a Klášterní kostel (2 521) mají specifický režim výstav, neboť tyto jsou součástí celkové prohlídky. Proto je nelze srovnávat s ostatními zařízeními. V oblasti stálých expozic nedošlo k žádným podstatným změnám. Šumperská expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy přilákala díky automatickému průvodcovskému systému GuidePORT, který funguje ve čtyřech jazykových mutacích, větší počet zahraničních turistů, ovšem u místních obyvatel a škol se zájem příliš neprojevil. Zajímavým zpestřením pro návštěvníky Lovecko - lesnického muzea na zámku Úsov bylo zpřístupnění ochozu a vybudování interaktivní expozice pro děti Hádanky pánů z Vlašimi, která je umístěna v nejstarší části hradu, tzv. Vlašimském paláci, pojmenovaném podle pánů z Vlašimi, kteří měli Úsov v držení v 15. století a za jejichž vlády bylo dostavěno opevnění hradu. Vlastní expozice je řešena jako komplex hádanek a úkolů, které musí malý návštěvník splnit, aby dostal na konci symbolickou odměnu. Kulisy a malby dokreslují jednotlivé místnosti černou kuchyni, místnost, kde pacholci hrají hazardní hry, nebo sál pána z Vlašimi. Skutečnost, že v paláci bývalo v pozdější době i vězení, připomíná strašidelná mučírna. Úspěch hádanek byl veliký, a to nejen u dětí, ale i u dospělých, kteří mnohdy strávili nad rébusy více času než při prohlídce muzea. Součet návštěvnosti všech stálých expozic Vlastivědného muzea v Šumperku byl vyšší než v roce 2008 o pouhých 889 osob. Zvýšenou návštěvnost expozice zaznamenala všechna zařízení kromě Památníku Adolfa Kašpara, kde ovšem byla návštěvnost kompenzována

8 velkým zájmem o dlouhodobou výstavu Krása loštických pohárů, a Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov. Zde návštěvníci mnohdy využívali možnosti vstupů pouze na samostatné akce výstavy, prohlídka ochozu, atd. Z hlediska ekonomického je potěšující mírný nárůst návštěvnosti placené. Trend snižující se návštěvnosti stálých expozic se podařilo v roce 2009 zastavit, i když se jedná spíše o udržení statu quo. Zarážející je, že ani Glorií musaealis oceněná expozice v Mohelnici, ani unikátním audioprůvodcem vybavená expozice v Šumperku nepřitáhly větší pozornost turistů a návštěvníků. Expozice Z dějin Mohelnicka má dokonce druhou nejnižší návštěvnost ze všech zařízení. Přitom propagaci je věnována maximální pozornost, každý měsíc jsou vydávány tištěné programy s upoutávkami na výstavy i stálé expozice, zejména Úsov a Šumperk se těší i přízni novinářů (regionální tisk, Úsov Toulavá kamera), ovšem zájem veřejnosti se příliš nezvyšuje. Důvody jsou stále stejné - malá konkurenceschopnost muzea v porovnání s ostatními volnočasovými aktivitami, menší počet zájezdů snad z důvodu finanční krize, malý zájem škol o školní výlety. Stále přetrvává nedobrá situace ve spolupráci se školami, stále se nedaří navázat trvalejší spolupráci. Výjimkou byly některé krátkodobé výstavy, jako např. Hlavolamy, Stromy jako domy, Čas vánoční, O perníku, kde se podařilo přitáhnout větší zájem škol, většinou se ovšem jednalo o malé děti předškolního nebo nižšího školního věku. Návštěvy tříd ze středních nebo vysokých škol jsou ve všech zařízeních muzea spíše vzácností. Cesta, jak zaujmout školy ryze muzejními výstavami, tj. výstavami ze sbírek muzea, je složitá a bude záležet nejen na pracovnících muzea, ale i na ochotě pedagogů zařadit návštěvy muzea do svého programu. Nabídka společného zpracování pracovních listů, komentovaných prohlídek, speciálních programů pro různé stupně škol nezaznamenala ze strany škol vůbec žádnou odezvu. Nicméně muzeum slouží celé široké veřejnosti a od "dospělých" návštěvníků muzea byly všechny doplňkové programy a akce vždy kvitovány kladně. Cizojazyčné sylaby pro cizince jsou k dispozici v Muzeu v Mohelnici, v klášterním kostele a na zámku Úsov, v šumperské expozici je turisty hojně využíván audioprůvodce. V roce 2009 se rozšířila i nabídka doplňkových služeb, kdy organizace může na základě živnostenského oprávnění provozovat hostinskou činnost a zřídit v Šumperku a na Úsově malé občerstvení. Základní funkce muzea kodifikují v podstatě i standardy veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, jejichž dodržování bylo i v roce 2009 jednou ze základních priorit. V oblasti fyzické dostupnosti pro imobilní spoluobčany se nic nezměnilo, jsou zajištěny bezbariérové vstupy do všech přízemních prostor, zcela bezbariérově je řešeno

9 pouze Muzeum v Zábřehu (vnitřní výtah). Zřízenci ve všech zařízeních se na požádání věnují osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Stále více se využívá videoprezentace výstav a akcí na velkoplošných televizorech umístěných v prostorách přístupných pro imobilní. Informace o dostupnosti všech zařízení VM jsou na webových stránkách muzea. Standardy ekonomické dostupnosti byly důsledně uplatňovány, a to jak v podobě slev pro vybrané skupiny obyvatel dle Zřizovací listiny, tak v podobě volných vstupů ve stanovených dnech státních svátků, v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. Volných vstupů v tyto dny využilo občanů, což je téměř o víc než v roce Trend narůstání bezplatných vstupů ve dny státních svátků je evidentní, od roku 2005, kdy byla tato služba zavedena, se počet návštěvníků více než zdvojnásobil. Ovšem, bohužel, pro celkovou návštěvnost to má příliš malý význam. Zvýšený počet byl zaznamenán i u použití Olomouc Region Card (od roku 2009 jsou vstupy ve všech zařízeních Muzea pro držitele karty Region Card zdarma), využívány byly i slevy na tzv. Rodinné pasy. V personální oblasti byl rok 2009 celkem poklidný. Tým pracovníků ekonomického oddělení byl doplněn o jednu účetní, což bylo reakcí na výsledky kontroly v roce 2008 a také na dlouhodobou pracovní neschopnost ekonoma. Tato volba se ukázala jako velice šťastná, neboť pracovní zátěž ekonomického oddělení je díky častým legislativním změnám značná a musí být zajištěno dostatečné a kvalitní personální obsazení. Navíc je nutné počítat i se zastupitelností v případě nemocí. Do roku 2010 je plánovaná změna organizační struktury tak, aby ekonomické oddělení nebylo zatěžováno balastními problémy a mohlo se zabývat jen svojí specifickou a pro organizaci velmi důležitou činností. Důraz zde musí být kladen především na odbornost a schopnost orientovat se v problematice a stále se měnící legislativě. Naopak u odborných pracovníků je důležitá nejen odborná erudice, ale i angažovanost, invence a kreativita, jejich zájem o muzejní práci. V příštím roce je nutné zapojit všechny odborné pracovníky i do prezentační činnosti a dbát důsledně na to, aby výsledky jejich odborné práce měly přínos pro organizaci, která je zaměstnává. Tradiční vysoká nemocnost byla v souladu s celorepublikovým trendem podstatně nižší než v roce minulém (2,7% oproti 9,11% v roce 2008). Vnitřní organizační struktura i náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů zůstaly více méně beze změn, zaměstnanci muzea byli rozděleni do čtyř oddělení (oddělení odborné činnosti, ekonomické, provozu a výroby a správy detašovaných zařízení, výstavní) a útvaru ředitelky. Dvě oddělení (ekonomické, provozu a výroby a správy detašovaných zařízení) jsou dále ještě členěna na pracoviště. Do roku 2010 se počítá se

10 zřízením samostatného pracoviště propagačního, které bude koordinovat veškerou propagaci organizace, a také s již avizovaným "zeštíhlením" oddělení ekonomického. Součástí Informačního pracoviště Vlastivědného muzea v Šumperku je i Regionální a městské informační centrum, na jehož činnost přispívá Město Šumperk ,- Kč ročně. Pracovníci oddělení provozu a výroby se i v roce 2009 velmi významně podíleli na stavebních aktivitách Vlastivědného muzea v Šumperku. K nejdůležitějším úkolům patřilo dokončení opravy uliční fasády na tzv. robotárně v Šumperku, včetně opravy vstupních vrat. Dalším úkolem byla rekonstrukce tzv. Vlašimského paláce v areálu zámku Úsov za účelem zřízení nové interaktivní expozice "Hádanky pánů z Vlašimi" a také úpravy ochozu, aby bylo umožněno jeho zpřístupnění veřejnosti. Ve stálé expozici v Muzeu v Šumperku byla dokončena výměna výbojkových svítidel za moderní svítidla LED diodová, která jsou úsporná a šetrná ke sbírkám. Jako každý rok se i letos téměř všichni pracovníci oddělení provozu a výroby podíleli na instalacích výstav, výrobě výstavního fundu, montáži osvětlení a audiovizuálních efektů, atd. V rámci údržby objektů, které Vlastivědné muzeum v Šumperku spravuje nebo užívá, byly dodavatelsky provedeny opravy střech, sanace a konzervace fasády na Vlašimském paláci, oprava topení v muzeu v Mohelnici a na robotárně, atd. Ke konci roku byl z důvodu lepšího zabezpečení vystavovaných exponátů vybudován kamerový systém v dalších výstavních prostorách Muzea v Šumperku (Hollarova galerie, Výstavní síň). Rok 2009 lze hodnotit jako rok velice úspěšný. Podařilo se zastavit pokles návštěvnosti a naopak byla v Šumperku překonána rekordní dvacetitisícová hranice. Ostatní zařízení "nepřekročila svůj stín", ale i zde byla návštěvnost o něco málo vyšší než v roce Opět byly vytvořeny velmi kvalitní a zajímavé krátkodobé výstavy, jejichž návštěvnost přesáhla v sedmi případech 1 000, v jednom případě osob a v jednom dokonce osob. Nově zrekonstruované nádvoří Pavlínina dvora v Šumperku bylo naplno využíváno po celou letní sezónu, velmi úspěšné byly i muzejní akce na nádvoří - Muzejní noc, Dětský den, Vánoční jarmark. Atraktivní koncerty a festivaly přilákaly tisíce lidí. Pokračovala i digitalizace sbírek, prováděná jak vlastními silami, tak zejména externě. Na www stránky muzea byly umístěny fotografie sbírkových předmětů především z oblasti výtvarného umění a etnografie. V oblasti péče o sbírky se i přes absenci dotace z fondu ISO podařilo zrestaurovat více sbírek, než bylo v plánu. Finanční příspěvek z programu MK ČR ISO byl naopak přiznán na investiční akci - instalace monitorovacího systému TransKlim do depozitářů na robotárně v Šumperku. V oblasti rekonstrukce a údržby budov lze konstatovat, že za posledních 5 let se podařilo opravit téměř všechny objekty, včetně interiérů. Zbývá dokončit opravu střechy na severním

11 křídle Pavlínina dvora v Šumperku, která, bohužel, nebude z důvodu nedostatku finančních prostředků vlastníka v roce 2010 realizována. Stále přetrvává nepříznivá situace na zámku Úsov, který kromě stálé údržby (nátěry šindelových střech, průběžné opravy břidlicové střechy hlavního paláce, sanace vlhkosti zdiva, atd.) vyžaduje i větší investice na opravu střech na kočárovně, opravu průčelní fasády zámku či sanaci hradeb. Situace s využitím různých dotačních titulů je v Úsově zkomplikovaná skutečností, že finance z nájmu jsou blokovány na splátky úvěru, který si vlastník (Město Úsov) vzal na pokrytí vlastního podílu při rekonstrukci tzv. staré školy. Protože tato situace bude trvat ještě i v letošním a příštím roce, rozhodl se vlastník objektu uvolnit z rozpočtu města finanční prostředky a požádat o dotaci z tzv. Střešního havarijního fondu na opravu střech na kočárovně. V oblasti modernizace výstavních prostor a stálých expozic je naplánované pokračování v budování expozice ve Vlašimském paláci v areálu zámku Úsov a také vypracování projektové dokumentace na expozici archeologie v suterénu mohelnického muzea. Pro následující rok 2010 bude opět prioritou práce s veřejností, udržení vysoké návštěvnosti a spolupráce se školami zejména prostřednictvím dílen pro děti a komentovaných prohlídek. Při rozhodování o způsobu propagace muzejních akcí bude opět přihlédnuto i k výsledkům ankety, která probíhala v šumperském muzeu i na vybraných zařízeních po celý rok 2009 (k tomu příloha č. 1). Ankety se zúčastnilo celkem respondentů, tj, 28, 3 % z celkového počtu návštěvníků ( v šumperském muzeu 19,2 %, v mohelnickém muzeu 14,5 %, v Zábřehu 67,9 % a v Lošticích 46,3 %). Nižší procento účasti v Šumperku je dáno zejména skutečností, že anketa neprobíhala v Galerii Šumperska, jejíž návštěvnost byla poměrně vysoká. Všímali jsme si cílových skupin, místa, odkud návštěvníci přijeli a způsobu propagace - jak se o výstavě či expozici dověděli. Ne ve všech zařízeních však byla anketa vedena takovým způsobem, aby bylo možné všechny zadané hodnoty vyhodnotit relevantním způsobem. Na zařízeních nebyly samostatně vyhodnoceny výstavy a expozice, výsledky jsou sumární za všechny návštěvníky. V šumperském muzeu lze konstatovat, že stálou expozici navštívilo opět nejvíc návštěvníků z míst mimo region, zřejmě turistů, převládali studenti a děti, pak dospělí a nejúčinnějším způsobem propagace byla vývěska u muzea a internet. U krátkodobých výstav bylo opět nejvíce návštěvníků ze Šumperka, a to zejména děti a studenti, poté dospělí, kteří se o výstavě dozvěděli především z internetu, pak z tisku a plakátů. Celkem lze konstatovat, že Muzeum v Šumperku navštěvuje nejvíce občanů přímo ze Šumperka, kteří se o akcích v muzeu dověděli z internetu, tisku a z plakátů a nejpočetnější cílovou skupinou jsou děti a studenti a dospělí. Oproti minulému roku je zaznamenán výrazný nárůst významu internetu a kvalitních webových stránek, trošku

12 ztratily na významu plakáty, za to poutače přímo na budově přilákaly poměrně hodně spoluobčanů (především na výstavu Erotika v muzejních sbírkách). Nejméně bylo opět důchodců. Na zařízeních byla situace odlišná. V Mohelnici bylo nejvíce návštěvníků z Mohelnice, a to důchodců, z propagačních prostředků zvítězila TV a tisk. Dětí bylo nejméně. V Lošticích tvořili největší procento návštěvníků také důchodci, kteří však přicestovali z míst mimo region a o zařízení se dověděli z internetu a od známých. V zábřežském muzeu bylo možné díky sumárnímu vyplňování ankety stanovit pouze nejvíce uváděné propagační prostředky, a to plakát, a poté tisk, TV. Výsledky ankety přinesly poměrně zajímavé údaje, které mimo jiné svědčí o odlišných situacích v různých zařízeních Muzea. Zatímco v Šumperku převažují studenti a děti a důchodců je nejméně, v Mohelnici a Lošticích je tomu naopak. Tuto skutečnost lze vysvětlit jednak charakterem osobností, které muzeum řídí, jednak malou spoluprácí se školami (Mohelnice). V případě propagace je evidentní stále větší význam internetu, a to pro všechny cílové skupiny. V těch sídlech, která mají regionální televize (Mohelnice, Zábřeh) je samozřejmý vliv těchto médií. Do dalšího období budou tedy způsoby propagace modifikovány dle konkrétních zařízení tak, aby nebyly zbytečně vynakládány finanční prostředky. Důraz bude kladen na kvalitu, aktuálnost a atraktivitu webových stránek a na jejich propagaci. Tj. na každém propagačním i jiném materiálu vydaném Muzeem musí být výrazně uvedeny webové stránky. V Šumperku se potvrdil, stejně jako v roce minulém, význam upoutávek přímo na budově muzea (vývěska u Výstavní síně, úprava skleníku, bilboardy, atd.). Propagace v tisku a jiných médiích, především v těch celostátních (Toulavá kamera, celostátní deníky, atd.), je samozřejmě pro muzeum vynikající a každé vysílání se hned odrazí na návštěvnosti. Bohužel, s postupující digitalizací a využíváním satelitních přenosů je stále méně sledováno regionální vysílání TV Morava. Otázkou je význam klasických plakátů na výlepových plochách. Ty jsou návštěvníky uváděny nejvíce v Zábřehu, o něco méně v Šumperku a v Lošticích, v Mohelnici nejsou plakáty uváděny téměř vůbec. V letošním roce bude kladen důraz na zlepšení reciproční propagace na všech zařízeních tak, aby návštěvník byl informován a poučen i o akcích a výstavách, které probíhají v ostatních pobočkách Muzea. V anketě se opět neprokázal ani jediný případ úspěšné propagace Muzea pomocí různých katalogů, infobusů či veletrhů cestovního ruchu. Hospodaření VM v Šumperku bylo, i přes zkrácený příspěvek na provoz o ,- Kč v roce 2009 velmi úspěšné. Zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen jednak vlastními příjmy (zlepšené příjmy ze vstupného, z prodeje publikací a z archeologických dohledů a výzkumů), jednak hospodárným využíváním příspěvku na provoz. Navíc se podařilo opět

13 získat dotaci z Města Šumperk ve výši ,- Kč na provoz informačního centra a Klášterního kostela, dalšími ,- Kč přispělo Město Šumperk na výstavu Šumperk, město sportu. Ze Statutárního města Olomouc obdrželo Muzeum ,- Kč na projekt MEIS a ze státního rozpočtu ISO na investici Trans Klim ,- Kč. Podrobné zhodnocení hospodaření VM Šumperk je zpracováno ve Zprávě o hospodaření organizace za rok 2009 (samostatný dokument). Probíhající hospodářská krize se v činnosti Muzea v roce 2009 příliš neprojevila. Paradoxně se zřejmě menší zájem o zahraniční dovolené odrazil ve vyšší návštěvnosti tuzemských atraktivit. Vynikající rok zažilo šumperské muzeum zejména díky výstavě soch Ley Vivot. Udržet vysokou laťku bude náročné, ale je to určitě výzva a motivace do další práce. Rok 2010 bude stále ještě poznamenán hospodářskou krizí, je proto nutné počítat s nižším rozpočtem, ale dobré nápady, kreativita a invence mohou chybějící hmotné statky alespoň z části nahradit. PhDr. Marie Gronychová ředitelka VM v Šumperku

14 1. Sbírky Zařazování předmětů do sbírek, jejich evidence a dokumentace, inventarizace, zápis do CES a další práce byly prováděny dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Metodického pokynu MK k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí a dle Strategie sbírkotvorné činnosti. 1.1.Evidence sbírek Chronologická evidence sbírek Sbírka šumperského muzea Podsbírka archeologická 1. Doplňování podsbírky systematickým sběrem, z výzkumů, příp. dary (dle přírůst. čísel): Záchranné výzkumy a dohledy a detektorové nálezy: př.č. 1/2009: Šumperk ul. Langrova arch. záchranný výzkum (Archaia Olomouc) vyvolaný stavbou polyfunkčního domu zkoumáno další pokračování městského příkopu a hřbitova - středověk a novověk ks př.č. 2/2009: Velké Losiny pod vrcholem Strážníku předání J. Lišivky starý nález bronzové sekerky lužické kultury 1 ks př.č. 3/2009: Šumperk nad hřbitovem detektor. nálezy ze září 2009 (nálezci M. Jahn, V. Flášar, T. Felkl) zl. bronz. artefaktů, štípané industrie a zl. keramiky (lužická k.) 43 ks př.č. 4/2009: Libina kostel při archeologickém dohledu odvodňování kostela v říjnu 2009 získán v jednom hrobě novověký železný atypický předmět 1 ks př.č. 5/2009: Bedřichov V od obce - detektorový nález (nálezce V. Flášar) raně novověkého hornického želízka 1 ks př.č. 6/2009: Nový Malín Malínská rokle a vrch Kopka detektorové nálezy 2009 (nálezce V. Flášar) středověkých a novověkých kovových artefaktů cca 50 ks př.č. 7/2009: Pleče hrad z areálu výzkumu v 90. letech 20. stol. (Brachtl Rychlý) pochází slepené torzo středověké keramické nádoby, které se až nyní dostalo do šumperského muzea 1 ks

15 př.č. 8/2009: Pleče hrad z okolí zříceniny byl v průběhu roku 2009 pomocí detektoru kovů získán soubor želez. středověkých a novověkých artefaktů (nálezce A. Zdukos) 9 ks př.č. 9/2009: Štíty Králova hora - ze zříceniny hrádku detektorové nálezy 2009 (nálezce J. Beran) železných středověkých předmětů (m.j. šipky) 5 ks př.č. 10/2009: Štíty Na zámku - ze zříceniny hrádku nad řekou Březnou získány r detektorové nálezy (nálezce J. Beran) železných předmětů (šipky, břit), zl. středověké keramiky a mince 23 ks Podsbírka archeologická celkem 10 př.č., ks ( z toho - vlastní sběr systematický 10 př.č., ks) Halama, Baják 2. Kontrola stavebních aktivit v regionu dle požadavků investorů (oficiálně oznámených): - Bludov stavba RD (p. Matysová) negativní - Bludov stavba RD (p. Puszkailer) negativní - Bohutín stavba RD (p. Haunschild) negativní - Brníčko stavba RD (p. Poláček) negativní - elektrifikace železniční trati Zábřeh Šumperk negativní - Hanušovice přestavba domu na muzeum pivovarnictví - negativní - Leština stavba RD (p. Mizerák) negativní - Libina odvodnění kostela dokumentace 1 porušeného novověkého kostrového hrobu - Nemile, tvrz drenáž okolo budovy dokumentace středověkých a novověkých vrstev - Nové Losiny stavba RD (p. Vaverčák) negativní - Nový Malín, u mateřské školky inž. sítě ČEZ negativní - Nový Malín stavba RD (p. Dressler) negativní - Nový Malín stavba RD (p. Hradiš) negativní - Nový Malín stavba RD (p. Kulhánek) negativní - Nový Malín stavba RD (p. Šperlich) negativní - Postřelmov stavba RD (p. Šubrtová ) negativní - Rapotín, Nové Domky inž. sítě ČEZ negativní - Rapotín stavba RD (Czechostav) - negativní - Rapotín stavba haly SOŠ Šumperk negativní - Sudkov přípojka kanalizace (p. Ambrož) negativní - Štíty odvodnění kostela popis a dokumentace profilů - Šumperk, Geschaderův dům staveb. úpravy suterénu dokumentace situací

16 - Šumperk, ul. Krameriova kanalizace negativní - Šumperk, nám. Republiky revitalizace a kanalizace dokumentace profilů - Šumperk, Na Vyhlídce inž. sítě ČEZ negativní - Šumperk, park B. Martinů revitalizace negativní - Šumperk, areál Pars Nova přístavba a stavební úpravy negativní - Šumperk, ul. 8. května inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. Bludovská inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. B. Němcové a Sportovní inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. Nerudova inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. U potoka inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. Vojanova inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. Žižkova stavba RD (p. Seidler) negativní - Šumperk, ul. J. z Poděbrad a okolní ulice rozsáhlá revitalizace negativní - Šumperk, Slovanská 17 stavba garáže (p. Stojaník) negativní - Šumperk, ul. Šumavská přestavba dětského školního hřiště negativní - Šumperk, ul. Zábřežská inž. sítě ČEZ negativní - Šumperk, ul. Zábřežská stavba parkoviště u nemocnice - negativní - Šumperk, D. Temenice, ul. Jugoslávská rozšíření parkoviště - negativní - Šumperk, H. Temenice, ul. Bohdíkovská inž. sítě ČEZ negativní - Vikýřovice, ul. Vodácká inž. sítě ČEZ negativní - Zábřeh, ul. Leštinská stavba altánu (charita) negativní - Zábřeh, ul. Říční stavba kůlny (p. Pláněk) negativní - Zábřeh, ul. Leštinská stavba obchodního centra negativní - Zábřeh, ul. Nemilská stavba RD (p. Hampl) negativní - Zábřeh, ul. Za pivovarem stavba RD (p. Horský) - Zábřeh, nad ul. Sokolskou stavba RD (Nedomovi) + několik dohledů nehlášených staveb, dohledovaných náhodně 3. Dle požadavků záchranný archeologický výzkum: - na Šumperku ani Zábřežsku v r žádný neproběhl 4. Příprava a pokračování jednání s investory ve věci archeologického dohledu a výzkumu při stavbě silničního obchvatu Zvole a Vlachova:

17 - se stavebníkem (ŘSD) byla podepsána smlouva na provedení předstihové sondáže a následný záchranný plošný výzkum v místech pozitivních archeologických situací; - v dubnu provedena sondáž formou bagrované rýhy téměř v celé délce stavby (cca 3 km) potvrzeno sídliště z pozdní doby bronzové v trati Na cihelně nad Zvolí a byl upřesněn jeho rozsah; zcela novým zjištěním je laténské sídliště (vč. kulturní vrstvy) SZ od Vlachova; JZ od Zvole zachyceny objekty s uhlíky pohřbené ve sprašové návěji mohlo by se jednat o paleolit; - opakovanými povrchovými prospekcemi (i za pomoci detektoru kovů) zjištěny další ojedinělé nálezy mimo výše 3 popsané polohy nejzajímavější je torzo bronz. sekery ze starší doby bronzové JZ od Rájce. 5. Průběžné zpracování Nálezových zpráv a Hlášení z archeologických dohledů a výzkumů pro Archeologický ústav a též Nár. památkový ústav, ú.o.p. Brno Nálezové zprávy, odevzdané AÚ AV ČR Brno: - Libina, kostel odvodnění (10/2009) - Šumperk, Geschaderův dům staveb. úprava suterénu (05-06/2009) - Šumperk, nám. Republiky revitalizace, vč. kanalizace (11/2009) - dále vypracováno 48 x Oznámení a 48 x Hlášení o archeologické akci - pro AÚ AV ČR v Brně Sbírka šumperského muzea Podsbírka historická průběžné doplňování stávajících sbírkových fondů, dokumentace změn společnosti aktuálním záchranným sběrem - obecná historie Šumpersko: - 51 př.č., 102 ks Turková - 49 př.č., 86 ks Doubravský - 44 př.č., 167 ks Filipová (z toho vlastní sbírkotvorná činnost systematická 126 př.č., 335 ks, volné nákupy 17 př.č., 19 ks, převod 1 př.č., 1 ks ) - umělecká historie dokumentace výtvarných aktivit regionu, doplňování sbírkového fondu užitého umění - 17 př.č. 56 ks Turková

18 (z toho vlastní sbírkotvorná činnost z výzkumného úkolu 9 př.č., 48 ks, převody 3 př.č., 3 ks, dary 5 př.č., 5 ks) - národopis dokumentace národopisných aktivit v regionu, doplňování sbírkového fondu etnografie - 33 př. č., 228 ks Kudelová (z toho vlastní sbírkotvorná činnost systematická 32 př.č., 223 ks,volné nákupy 1 př.č., 5 ks) - knihovna dokumentace regionální literatury 9 př.č., 56 ks Berková ( z toho vlastní sbírkotvorná činnost systematická - 9 př.č., 56 ks ) Podsbírka historická celkem př.č., 695 ks Z toho: - vlastní sběr systematický 167 př.č., 614 ks, vlastní sběr z vědecko výzkumné činnosti 9 př.č., 48 ks, volné nákupy 18 př.č., 24 ks, dary 5 př. č., 5 ks, převody 4 př.č., 4 ks Sbírka šumperského muzea Podsbírka geologická - doplňování podsbírky vlastním sběrem systematickým, z výzkumného úkolu, nákupem a dary - 3 ks, 3 př.č. Kovařík z toho: vlastní sběr systematický 3 př.č., 3 ks, Sbírka šumperského muzea Podsbírka botanická - doplňování podsbírky vlastním systematickým sběrem a vlastní sbírkovou činností z výzkumného úkolu a nákupem celkem 225 ks, 2 př.č. Zmrhalová z toho: vlastní sběr systematický -1 př.č., 125 ks, vlastní sběr z vědecko výzkumné činnosti ks, 1 př.č. Sbírka šumperského muzea Podsbírka zoologická - doplňování podsbírky vlastním sběrem, nákupem 20 př.č., 20 ks Kovařík

19 z toho: vlastní sběr systematický - 19 ks, 19 př.č., volné nákupy - 1 ks, 1 př.č.) Sbírka šumperského muzea celkem 238 př.č., ks sbírkových předmětů. Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově Podsbírka historická -systematické doplňování podsbírky 1 ks, 1 př.č. z toho: vlastní sběr systematický 1 ks, 1 př.č. Zmrhalová Sbírka mohelnického muzea Podsbírka historická - vlastní systematické doplňování podsbírky, sbírková činnost z výzkumných úkolů, dary, volnými nákupy a převody - dokumentace změn společnosti Mohelnicko celkem 111 ks, 12 př.č. Žouželka Podsbírka historická celkem 12 př.č., 111 ks z toho: vlastní sbírková činnost - systematická: 11 přír. č., 110 ks, převody - 1 přír. č., 1 ks Sbírka mohelnického muzea Podsbírka archeologická 1. Doplňování podsbírky systematickým sběrem, z výzkumů, příp. dary (dle přírůst. čísel): Záchranné výzkumy a detektorové nálezy: př.č. 1/2009: Mohelnice ul. Okružní arch. sondážní výzkum vyvolaný opravou části městských hradeb 2 sondy, získána především keramika středověk i pravěk 134 ks př.č. 2/2009: Dubicko Malá Polanka náhodný nález (11/2008) depotu bronzových předmětů (lužická kultura) 6 srpů (v 9 kusech), 1 náramek + 1 sekerka - celkem 12 ks př.č. 3/2009: Mohelnice, Smetanova ul. nehlášené stavební práce na poz.č. 56/3 získány zlomky středověké keramiky (M. Baják 06/2009) 3 ks př.č. 16/2009: Zvole Vlachov sondážní výzkum (4/2009) a prospekce (v průběhu 2009) na trase budoucí silnice I/44 Vlachov Rájec. Pravěk (zejména doba bronzová a laténská), středověk, novověk především zlomky keramiky, mazanice, uhlíky, kovové i kamenné artefakty - cca 500 ks př.č. 17/2009: Moravičany za obecním úřadem záchranný výzkum při stavbě haly v říjnu 2009, prozkoumán středověký objekt s nálezy zvířecích kostí, zlomků keramiky, mazanice, uhlík cca 200ks

20 př.č. 18/2009: Doubravice JV od obce detektorový nález v září 2008 (nálezce J. Plaňava) bronzového lučíku spony protohistorické období 1 ks př.č. 19/2009: Haňovice - detektorový nález 2006 torza germánské bronzové spony doba římská 1 ks př.č. 20/2009: Klopina Na lánech povrchový sběr na sídlišti kultury nálevkovitých pohárů (nálezce V. Flášar) 2 atypické zlomky keramiky a 2 ks štípané industrie 4 ks př.č. 21/2009: Loštice za vepřínem detektorový nález 2006 (nálezce J. Plaňava) fragmentů bronzového náramku období popelnicových polí 2 ks př.č. 22/2009: Měník vrch Třesín - detektorový nález 2006 (nálezce J. Plaňava) fragmentu bronzového opasku (typ Riegsee) počátek období popelnicových polí 1 ks př.č. 23/2009: Moravičany Dílečky detektorový nález na jaře 2009 (nálezce J. Plaňava) bronzového zdobeného neuzavřeného kroužku období popelnicových polí 1 ks př.č. 24/2009: Rohle S od obce detektorový nález (nálezce T. Felkl) novověkého hornického želízka 1 ks př.č. 25/2009: Studená Loučka náhodný detektorový nález (nálezce M. Jahn) laténské železné sekery 1 ks př.č. 26/2009: Studená Loučka (Podolíčko) detektorový nález (nálezce J. Plaňava) laténské železné sekery 1 ks př.č. 27/2009: Žadlovice za zámkem detektorové nálezy (nálezce J. Plaňava) bronzových artefaktů z období popelnicových polí 5 ks př.č. 28/2009: hradiště Obersko (k.ú. Lechovice) další etapa ( ) opakovaných prospekcí; získán soubor nálezů slezskoplatěnické kultury - min. 100 ks př.č. 29/2009: Lechovice trať Hambalek prospekce na sídlišti slezskoplatěnické kultury dne ; získán bronz. slitek slezskoplatěnické kultury - 1 ks Podsbírka archeologická celkem 17 př.č., 966 ks z toho : vlastní sbírková činnost - systematická 17 př.č., 966 ks Sbírka mohelnického muzea celkem 29 př.č., ks 2. Kontrola stavebních aktivit v regionu dle požadavků investorů: - Bohuslavice přípojka k č.p. 75 negativní - Dolní Krčmy stavba RD (p. Unzeitig) negativní - Horní Krčmy stavba RD (p. Knobloch) negativní - Mohelnice, ul. Okružní 17 stavba garáže (p. Ševčíková) negativní

l s ě Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk IČ: 000 98 311

l s ě Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk IČ: 000 98 311 1 Zpráva o činnosti Vlastivědného l s ě muzea v Šumperku za rok 2007 Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk IČ: 000 98 311 2 Muzeum je stálá nevýdělečná

Více

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne 17.3.

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne 17.3. 1 Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne 17.3.2003, s platností ke dni 20.5.2003. Hlavním účelem činnosti je plnění

Více

Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008

Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008 Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008 200 Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 Rok 2008 byl pro Vlastivědné muzeum

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem PLÁN VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU NA ROK 2012 základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ: 000 98 311

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ: 000 98 311 Pllán čiinnostii Vllastiivědného muzea v Šumperku na rok 2011 Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ: 000 98 311 Plán Vlastivědného muzea v Šumperku

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2013 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2013 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311

www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2015 1 PLÁN VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

VYHODNOCENÍ 10 P MĚSTA KRNOVA

VYHODNOCENÍ 10 P MĚSTA KRNOVA Tabulka č. 1 znázorňuje výčet problémů, který byl určen veřejnou diskuzí při příležitosti konání 2. ročníku Fóra Zdravého města Krnova (dále jen Fórum) dne 5. listopadu 2013. Pro ověření nadefinovaných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2015 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ ID datové schránky: 74xmakr. Zpráva Vlastivědného muzea v

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Výroční zpráva 2011- Zámek Klášterec nad Ohří

Výroční zpráva 2011- Zámek Klášterec nad Ohří Výroční zpráva 2011- Zámek Klášterec nad Ohří Zámek Klášterec nad Ohří je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Klášterec nad Ohří. Organizace vznikla k 1. 5. 1993. Druhým významným mezníkem

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy je příspěvková organizace zřizovaná městem Praha, jejíž ředitelkou je PhDr. Zuzana Strnadová. Muzeum má zrhruba 1 milion sbírkových předmětů a spravuje

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou shromažďovány fotografie z La Nuit Européenne des Musées. Příloha

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř

Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř Společenská a kulturní místnost organizační složky města Chotěboř,

Více

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková.

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková. Zpráva o projektu "Botanická zahrada Univerzity Palackého v Olomouci pro rozvoj vzdělávání předškolní a školní mládeže, studentů a veřejnosti" realizovaného z prostředků Olomouckého kraje v roce 2008 Příspěvek,

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ 30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ TAKTILNÍ VYSTAVOVÁNÍ V ČR 1983: FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 19./20. st. Národní galerie v Praze,

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více