Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný."

Transkript

1

2 Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný. Na závěr Zprávy o činnosti za rok 2008 jsem vyjádřila přání, že ekonomická krize neodradí občany od návštěvy kulturních zařízení a kulturních programů a že naopak budou hledat rozptýlení, zábavu a poučení třeba právě v muzeu. Skutečnost předčila všechna očekávání a Vlastivědné muzeum v Šumperku zažilo jeden z návštěvnicky nejúspěšnějších roků za poslední desetiletí. Výstavy soch Ley Vivot a Erotika v muzejních sbírkách zaznamenaly ohlas v celé republice, a dokonce i v zahraničí. Velmi významným fenoménem podporujícím návštěvnost se stalo také využívání opraveného nádvoří Pavlínina dvora v Šumperku. Na nádvoří se konalo mnoho kulturních akcí, pořádaných Muzeem nebo jinými subjekty, které navštívilo více než osob. Tím samozřejmě vzrostlo povědomí občanů o činnosti Muzea a zvýšil se i zájem o výstavy a muzejní programy. Dnes se již v Šumperku jen těžko najde občan, který by nevěděl, kde je v jeho městě muzeum. Z velkých stavebních akcí je nutné připomenout dokončení obnovy fasády včetně rekonstrukce vstupních vrat na tzv. robotárně v Šumperku a také výměna střešní krytiny na dvorní části střechy severního křídla Pavlínina dvora v Šumperku. Menší, ale o nic méně úspěšnou akcí bylo zpřístupnění Vlašimského paláce v areálu zámku Úsov spojené se zřízením interaktivní expozice Hádanky pánů z Vlašimi. Ale nyní se již věnujme základním funkcím muzea. Prvním úkolem muzea je činnost sbírkotvorná, která i v roce 2009 pokračovala podle stanoveného plánu a v souladu se strategií sbírkotvorné činnosti. Situaci v nákupu sbírek zkomplikovala novela zákona o účetnictví, podle níž jsou sbírky muzejní povahy dlouhodobým hmotným majetkem, tudíž musí být evidovány v účetnictví organizace a měly by být pořizovány z investičního fondu. Z tohoto důvodu byly nákupy sbírek omezeny a nové přírůstky byly získávány nejvíce vlastním sběrem. Celkem přibylo do sbírek muzea kusů sbírkových předmětů zapsaných pod přírůstkovými čísly. K spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku kusů sbírkových předmětů zapsaných pod přírůstkovými čísly. K nejvýznamnějším přírůstkům patřila umělecká díla regionálních autorů např. Adolfa Kašpara a J. Urbana, dále užitkové předměty let 20. století - oděvy, nábytek, popř. zoologický preparát bobra evropského. U sbírkotvorné činnosti byla důsledně preferována kvalita nad kvantitou a do sbírek byly zapisovány pouze ty předměty, které sbírku obohacují a zhodnocují. Druhou funkcí muzea je, že získané sbírky uchovává. V této oblasti se podařilo restaurovat externě 26 ks sbírkových předmětů za více než ,- Kč (např. plastika

3 Sedícího Krista, dámské šaty z 19. století, barokní nástavba na komodu, malované truhly, kroje, židle). Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku jsou umístěny v 43 místnostech depozitářů o celkové ploše 1 913,6 m 2. Všechny depozitáře jsou vybaveny elektronickým zabezpečovacím systémem, většina i elektronickým protipožárním systémem. S pomocí dotace z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví byl pořízen automatický systém monitorování klimatických podmínek v depozitářích (TRANSKLIM) na tzv. robotárně v Šumperku, bylo nakoupeno další vybavení speciální skříně na grafiky a plakáty, speciální obálky na grafiku, a pod. a do všech oken depozitářů v robotárně byly umístěny žaluzie. V Pavlínině dvoře v Šumperku byly vymalovány všechny depozitární prostory a byla instalována nová svítidla. Depozitáře na zámku Úsov byly vybaveny speciálním závěsným systémem na uložení obrazů. V Muzeu v Mohelnici došlo k rekonstrukci bývalých depozitářů archeologických sbírek. Během roku proběhlo několik vnitropodnikových kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, i vnitřních směrnic, zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány. I nadále bude kladen důraz na striktní dodržování zákona č.122/2000 Sb., v platném znění, a všech souvisejících předpisů týkajících se péče o sbírky. Na rok 2010 je naplánovaná investice pořízení nových speciálních regálů do depozitáře v Pavlínině dvoře. Zpracování sbírek v systematické evidenci probíhalo dle plánu, celkem bylo zkatalogizováno ks sbírkových předmětů pod inventárními čísly. Do programu DEMUS bylo přepsáno ks karet. I v roce 2009 pokračovala digitalizace sbírek. Digitálně bylo zpracováno ks sbírek. Některé soubory byly již zavěšeny na webové stránky do oddílu sbírky. Desetiletá lhůta pro provedení zákonné inventarizace sbírek se pomalu chýlí ke konci. V roce 2009 prošlo inventurou ks sbírkových předmětů. Což je cca 9,7 % z celkového množství cca ks sbírek. V roce 2009 pokračovala i vědecko výzkumná činnost. Z 12 interních úkolů bylo 10 pokračujících a dva nové. Dokončen nebyl úkol žádný. Jeden externí vědecký úkol řešila Mgr. Mária Kudelová (dokumentace lidové tradiční kultury na území Olomouckého kraje). V oblasti vědecko výzkumné práce je nutné přehodnotit zažitý zvyk provádět nekonečné výzkumné úkoly bez konkrétních výsledků a naopak úkoly zadávat dle aktuálních požadavků s konkrétním cílem a termínem dokončení. Výsledky zadaných úkolů musí být vždy využitelné pro organizaci. Z archeologických výzkumů byl nejdůležitější předběžný sondážní výzkum související s plánovanou stavbou silničního obchvatu - trasa Rájec - Vlachov.

4 Poznatky o sbírkách zprostředkuje muzeum zejména ediční a přednáškovou činností. K nejvýznamnějším edičním počinům patřilo vydání 95. svazku vlastivědného sborníku Severní Morava. V edici Knihovnička Severní Moravy byla vydána velmi atraktivní publikace Úzkorozchodné dráhy a drážky na šumperském okrese, jejímž autorem je RNDr. Zdeněk Gába. První náklad v počtu 400 výtisků byl téměř okamžitě vyprodán. Menší katalog byl zpracován i k výstavě Lea Vivot a Pavlínin dvůr a rodina Chiari. Drobné tiskoviny, testy, kvízy nebo sylaby byly vypracovány i k některým výstavám (např. Erotika v muzejních sbírkách). Stále důležitější roli v informování veřejnosti hrají webové stránky Vlastivědného muzea v Šumperku na adrese Velký důraz je kladen na aktuálnost informací, na jejich dobrou jazykovou i grafickou úroveň. V roce 2009 byly stránky rozšířeny o rubriku věnovanou prezentaci digitalizovaných sbírek (výtvarné umění ve sbírce šumperského, zábřežského a mohelnického muzea a ze sbírky Památníku Adolfa Kašpara, etnografie a částečně archeologie ze sbírek šumperského muzea). Přednášková činnost byla realizována zejména přednáškami na vernisážích a komentovanými prohlídkami. Samostatných přednášek nebylo moc, zato byly návštěvnicky úspěšné. PhDr. Filipová pokračovala dalšími oblíbenými přednáškami o historii architektury a stavitelství Šumperka, archeolog Mgr. Halama opět zaujal výkladem o nejnovějších archeologických objevech v Šumperku. PaedDr. Doubravský přiblížil šumperským občanům dva zajímavé příběhy z historie, a to vzpouru Temenických proti Janu Odkolkovi a studijní cesty Albrechta z Bukůvky. Na zařízeních patřily k nejúspěšnějším přednáška charismatického P. Františka Lízny s názvem Z Čech až do Sevastopolu v muzeu v Mohelnici a přednáška Mojmíra Krejčiříka v Zábřehu na téma historie rodiny Kleinů. Novinkou byly výjezdní přednášky pro důchodce nebo pro děti z mateřských škol (v Libině, v Bludově a ve Velkých Losinách). Oproti předcházejícímu roku bylo realizováno mnohem více speciálních akcí, programů a dílen k výstavám, např. dílny pro děti k výstavě Kámen, dále dílny k vánočním výstavám, pečení perníků nebo výroba kachlů v rámci výstavy Krása, která hřeje. K podzimní výstavě Erotika v muzejních sbírkách byly na každý měsíc připraveny speciální programy v říjnu Srdíčkový den, v listopadu Pás cudnosti a v prosinci Vánoční zvyky. Přednášková činnost se oproti roku 2008 zkvalitnila, ovšem stále je velmi málo specializovaných přednášek pořádaných přímo v jednotlivých zařízeních. V Muzeu v Šumperku je nedostatečně využíván kvalitně vybavený přednáškový sál. Přitom podzimní a zimní cyklus přednášek pořádaných právě v přednáškovém sále muzea v Šumperku ukázal, že

5 zájem veřejnosti o všechny akce muzea má vzrůstající tendenci a že by bylo škoda této skutečnosti nevyužít. Poslední, i když určitě ne nevýznamnou funkcí muzea, je činnost výstavní. Touto činností muzeum nejintenzivněji kontaktuje veřejnost a úspěšnost výstav a počet návštěvníků je základním srovnávacím a hodnotícím kritériem. V loňském roce jsme s mírnou závistí obdivovali nákladné výstavní projekty velkých muzeí s vědomím, že podobné akce nejsme v našich regionálních podmínkách schopni realizovat. Ale ukázalo se, že není nutné dovážet výstavy ze zahraničí, že originální nápad nepotřebuje zase tak velké finanční prostředky a že i regionální muzeum může vytvořit produkty, které osloví občany v celé republice, mnohdy i v zahraničí. V roce 2009 se to podařilo velice zdařilé prezentaci soch světově známé kanadské sochařky Ley Vivot, která zaznamenala návštěvnický rekord v podobě téměř osob. Na 4 měsíce se Galerie Šumperska proměnila ve kvetoucí park, v němž na proslulých bronzových lavečkách posedávají maminky s dětmi, milenci nebo přátelé, kteří vyryli do pomyslného dřeva své vzkazy světu. Lea Vivot si nejen svým dílem, ale také svým půvabem a šarmem získala srdce všech návštěvníků. Další nadregionální ohlas zaznamenala také výstava Erotika v muzejních sbírkách, která představila nejen sexuální výjevy a symboly, ale také milostné náměty ve výtvarném umění a vše, co s erotikou, láskou a touhou souvisí. Kromě atraktivního a neobvyklého námětu zaujaly i vynikající exponáty zapůjčené z mnoha muzeí a institucí v České republice i v zahraničí. Vedle pravěkých venuší, antických památek a středověkých kachlů s výjevy Adama a Evy, unikátní Šostýnské venuše nebo pásu cudnosti byla k vidění taková špičková díla, jako bozetto od Ignáce Platzera nebo soubor děl z 19. a 20. století, který pro tuto výstavu zapůjčilo Muzeum umění v Olomouci. Nebývalý zájem médií (regionální tisk, celostátní tisk, TV Morava, Toulavá kamera, slovenská TV JOJ atd.) zajistil Erotice více než návštěvníků doslova ze všech koutů České republiky. Bohužel, neobvyklého tématu se zalekly školy, takže pro děti a studenty zůstala erotika i všechny špičkové umělecké předměty tabu. Naštěstí nemají podobný názor všichni, a tak Erotika poputuje ze Šumperka do muzea ve Vysokém Mýtě, pak do muzea v Jeseníku a poté možná do Žamberku. I to je skvělé ocenění práce Vlastivědného muzea v Šumperku. Šumperské muzeum dokázalo, že v konkurenci velkolepých muzejních projektů se prosadit dá, a co je velmi důležité, prolomilo nedůvěru velkých muzeí a institucí a získalo atraktivní zápůjčky, které, samozřejmě, úroveň výstav pozvedly. Atraktivitu exponátů ještě pozdvihla originální a nápaditá instalace využívající zajímavý prostor Galerie Šumperska a klasické i moderní prezentační prostředky.

6 Dalším okruhem úspěšných výstav byly interaktivní projekty pro děti, a to jednak výstavy zapůjčené (Hlavolamy, Stromy jako domy), jednak vlastní výstavy s dílnami (Malování na kameny, O perníku pečení perníků, Čas vánoční). Zapojení dětí přímo do děje výstavy, kdy malí návštěvníci mnohdy sami výstavu dotvářejí, je určitě správnou cestou jak si vychovat budoucího stálého příznivce muzea. A těch není v dnešní uspěchané době nikdy dost. Leitmotivem léta 2009 byl v šumperském muzeu sport. Ve Výstavní síni byla instalována výstava Šumperk město sportu, ve sportoviště se proměnilo nádvoří Pavlínina dvora při Muzejní noci a Dětském dnu. V Mohelnici patřily prázdniny fotografiím Vladislava Galgonka a v Zábřehu proběhla výstava Osvětlovací sklo z Rapotína. Nejvýznamnější výročí roku, tj. 2O let od sametové revoluce, oslavilo šumperské muzeum výstavou s názvem Takový byl listopad V letošním roce se potvrdil význam volby tématu a dobrého "načasování" výstav a např. vánoční výstavy zaznamenaly velký návštěvnický úspěch, ačkoli byly mnohdy zejména na zařízeních nařízeny "ex officio". Při plánování programu mají vedoucí jednotlivých zařízení poměrně velkou autonomii, ovšem po propadu návštěvnosti v roce 2008 bylo třeba v některých případech zasáhnout a tento trend se bude nadále zřejmě prohlubovat. Pokud budeme hodnotit návštěvnicky nejúspěšnější výstavy, pak je na prvním místě výstava soch Ley Vivot s fantastickými téměř návštěvníky (placené vstupy 2 663) a na druhém místě Erotika v muzejních sbírkách s návštěvníky (placené vstupy 1 306) - viz výše. Prázdninový Šumperk, město sportu přilákal osob (placených vstupů pouze 652). Ze zapůjčených výstav se líbily Stromy jako domy, interaktivní projekt Moravského zemského muzea, který přilákal zejména dětí, a také Hlavolamy v Muzeu v Šumperku, zapůjčené od Klubu Amos Ostrava (1 506 osob). V zábřežském muzeu zabodovala výstava Betlémy uspořádaná ve spolupráci s muzeem v České Třebové a v Památníku Adolfa Kašpara pečení perníků, které si vyzkoušelo více než 1000 dětí i dospělých, a také dlouhodobá výstava Krása loštických pohárů (1 334 osob). V Mohelnici byla nejúspěšnější výstava Na zdraví, aneb vše o pití, která byla v roce 2008 zpracovaná pro šumperské muzeum (631 osob). I v letošním roce pokračovala spolupráce s Hornonitrianským muzeem v Prievidzi, a to zejména zápůjčkami na výstavu Erotika v muzejních sbírkách. Pracovníci Muzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši opět uskutečnili v Šumperku sérii přednášek. Celkově se uskutečnilo 45 krátkodobých výstav, 1 výstava ze sbírek VM v Šumperku byla instalována v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (výstava O pejskovi a lidech zde byla doplněna o vlastní exponáty a proběhla v době od do pod názvem

7 Psí život, návštěvníků). Výstava Krása lesnických uniforem byla na krátký čas převezena do Říma ( , 650 návštěvníků). Návštěvnost výstav ve všech zařízeních VM v Šumperku byla o osob vyšší než v roce 2008, ovšem placená návštěvnost byla vyšší jen o osob (zvýšení zájmu o volné vstupy ve dny svátků, velká účast na vernisážích a muzejních nocích). Vyšší návštěvnost výstav zaznamenal zejména Šumperk, kdy za "skokana roku" je možné označit Galerii Šumperska, která zaznamenala nárůst návštěvnosti o téměř osob (772 oproti osob), což mimo jiné napomohlo Muzeu v Šumperku k dosažení rekordního počtu návštěvníků (21 569). Záměr stanovený ve Zprávě o činnosti za rok 2008, tedy "změnit dramaturgii výstav v Galerii Šumperska a přilákat tak nové návštěvníky a dostat Galerii do povědomí šumperských obyvatel jako atraktivní prostor nabízející lákavé výstavy" byl do puntíku naplněn. Podle počtu návštěvníků můžeme seřadit jednotlivá zařízení takto: Muzeum v Šumperku (21 569), Muzeum Zábřeh (3 589), PAK Loštice (2 727) a poslední je Muzeum Mohelnice (1 525). Lovecko lesnické muzeum na zámku Úsov (22 934) a Klášterní kostel (2 521) mají specifický režim výstav, neboť tyto jsou součástí celkové prohlídky. Proto je nelze srovnávat s ostatními zařízeními. V oblasti stálých expozic nedošlo k žádným podstatným změnám. Šumperská expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy přilákala díky automatickému průvodcovskému systému GuidePORT, který funguje ve čtyřech jazykových mutacích, větší počet zahraničních turistů, ovšem u místních obyvatel a škol se zájem příliš neprojevil. Zajímavým zpestřením pro návštěvníky Lovecko - lesnického muzea na zámku Úsov bylo zpřístupnění ochozu a vybudování interaktivní expozice pro děti Hádanky pánů z Vlašimi, která je umístěna v nejstarší části hradu, tzv. Vlašimském paláci, pojmenovaném podle pánů z Vlašimi, kteří měli Úsov v držení v 15. století a za jejichž vlády bylo dostavěno opevnění hradu. Vlastní expozice je řešena jako komplex hádanek a úkolů, které musí malý návštěvník splnit, aby dostal na konci symbolickou odměnu. Kulisy a malby dokreslují jednotlivé místnosti černou kuchyni, místnost, kde pacholci hrají hazardní hry, nebo sál pána z Vlašimi. Skutečnost, že v paláci bývalo v pozdější době i vězení, připomíná strašidelná mučírna. Úspěch hádanek byl veliký, a to nejen u dětí, ale i u dospělých, kteří mnohdy strávili nad rébusy více času než při prohlídce muzea. Součet návštěvnosti všech stálých expozic Vlastivědného muzea v Šumperku byl vyšší než v roce 2008 o pouhých 889 osob. Zvýšenou návštěvnost expozice zaznamenala všechna zařízení kromě Památníku Adolfa Kašpara, kde ovšem byla návštěvnost kompenzována

8 velkým zájmem o dlouhodobou výstavu Krása loštických pohárů, a Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov. Zde návštěvníci mnohdy využívali možnosti vstupů pouze na samostatné akce výstavy, prohlídka ochozu, atd. Z hlediska ekonomického je potěšující mírný nárůst návštěvnosti placené. Trend snižující se návštěvnosti stálých expozic se podařilo v roce 2009 zastavit, i když se jedná spíše o udržení statu quo. Zarážející je, že ani Glorií musaealis oceněná expozice v Mohelnici, ani unikátním audioprůvodcem vybavená expozice v Šumperku nepřitáhly větší pozornost turistů a návštěvníků. Expozice Z dějin Mohelnicka má dokonce druhou nejnižší návštěvnost ze všech zařízení. Přitom propagaci je věnována maximální pozornost, každý měsíc jsou vydávány tištěné programy s upoutávkami na výstavy i stálé expozice, zejména Úsov a Šumperk se těší i přízni novinářů (regionální tisk, Úsov Toulavá kamera), ovšem zájem veřejnosti se příliš nezvyšuje. Důvody jsou stále stejné - malá konkurenceschopnost muzea v porovnání s ostatními volnočasovými aktivitami, menší počet zájezdů snad z důvodu finanční krize, malý zájem škol o školní výlety. Stále přetrvává nedobrá situace ve spolupráci se školami, stále se nedaří navázat trvalejší spolupráci. Výjimkou byly některé krátkodobé výstavy, jako např. Hlavolamy, Stromy jako domy, Čas vánoční, O perníku, kde se podařilo přitáhnout větší zájem škol, většinou se ovšem jednalo o malé děti předškolního nebo nižšího školního věku. Návštěvy tříd ze středních nebo vysokých škol jsou ve všech zařízeních muzea spíše vzácností. Cesta, jak zaujmout školy ryze muzejními výstavami, tj. výstavami ze sbírek muzea, je složitá a bude záležet nejen na pracovnících muzea, ale i na ochotě pedagogů zařadit návštěvy muzea do svého programu. Nabídka společného zpracování pracovních listů, komentovaných prohlídek, speciálních programů pro různé stupně škol nezaznamenala ze strany škol vůbec žádnou odezvu. Nicméně muzeum slouží celé široké veřejnosti a od "dospělých" návštěvníků muzea byly všechny doplňkové programy a akce vždy kvitovány kladně. Cizojazyčné sylaby pro cizince jsou k dispozici v Muzeu v Mohelnici, v klášterním kostele a na zámku Úsov, v šumperské expozici je turisty hojně využíván audioprůvodce. V roce 2009 se rozšířila i nabídka doplňkových služeb, kdy organizace může na základě živnostenského oprávnění provozovat hostinskou činnost a zřídit v Šumperku a na Úsově malé občerstvení. Základní funkce muzea kodifikují v podstatě i standardy veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, jejichž dodržování bylo i v roce 2009 jednou ze základních priorit. V oblasti fyzické dostupnosti pro imobilní spoluobčany se nic nezměnilo, jsou zajištěny bezbariérové vstupy do všech přízemních prostor, zcela bezbariérově je řešeno

9 pouze Muzeum v Zábřehu (vnitřní výtah). Zřízenci ve všech zařízeních se na požádání věnují osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Stále více se využívá videoprezentace výstav a akcí na velkoplošných televizorech umístěných v prostorách přístupných pro imobilní. Informace o dostupnosti všech zařízení VM jsou na webových stránkách muzea. Standardy ekonomické dostupnosti byly důsledně uplatňovány, a to jak v podobě slev pro vybrané skupiny obyvatel dle Zřizovací listiny, tak v podobě volných vstupů ve stanovených dnech státních svátků, v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. Volných vstupů v tyto dny využilo občanů, což je téměř o víc než v roce Trend narůstání bezplatných vstupů ve dny státních svátků je evidentní, od roku 2005, kdy byla tato služba zavedena, se počet návštěvníků více než zdvojnásobil. Ovšem, bohužel, pro celkovou návštěvnost to má příliš malý význam. Zvýšený počet byl zaznamenán i u použití Olomouc Region Card (od roku 2009 jsou vstupy ve všech zařízeních Muzea pro držitele karty Region Card zdarma), využívány byly i slevy na tzv. Rodinné pasy. V personální oblasti byl rok 2009 celkem poklidný. Tým pracovníků ekonomického oddělení byl doplněn o jednu účetní, což bylo reakcí na výsledky kontroly v roce 2008 a také na dlouhodobou pracovní neschopnost ekonoma. Tato volba se ukázala jako velice šťastná, neboť pracovní zátěž ekonomického oddělení je díky častým legislativním změnám značná a musí být zajištěno dostatečné a kvalitní personální obsazení. Navíc je nutné počítat i se zastupitelností v případě nemocí. Do roku 2010 je plánovaná změna organizační struktury tak, aby ekonomické oddělení nebylo zatěžováno balastními problémy a mohlo se zabývat jen svojí specifickou a pro organizaci velmi důležitou činností. Důraz zde musí být kladen především na odbornost a schopnost orientovat se v problematice a stále se měnící legislativě. Naopak u odborných pracovníků je důležitá nejen odborná erudice, ale i angažovanost, invence a kreativita, jejich zájem o muzejní práci. V příštím roce je nutné zapojit všechny odborné pracovníky i do prezentační činnosti a dbát důsledně na to, aby výsledky jejich odborné práce měly přínos pro organizaci, která je zaměstnává. Tradiční vysoká nemocnost byla v souladu s celorepublikovým trendem podstatně nižší než v roce minulém (2,7% oproti 9,11% v roce 2008). Vnitřní organizační struktura i náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů zůstaly více méně beze změn, zaměstnanci muzea byli rozděleni do čtyř oddělení (oddělení odborné činnosti, ekonomické, provozu a výroby a správy detašovaných zařízení, výstavní) a útvaru ředitelky. Dvě oddělení (ekonomické, provozu a výroby a správy detašovaných zařízení) jsou dále ještě členěna na pracoviště. Do roku 2010 se počítá se

10 zřízením samostatného pracoviště propagačního, které bude koordinovat veškerou propagaci organizace, a také s již avizovaným "zeštíhlením" oddělení ekonomického. Součástí Informačního pracoviště Vlastivědného muzea v Šumperku je i Regionální a městské informační centrum, na jehož činnost přispívá Město Šumperk ,- Kč ročně. Pracovníci oddělení provozu a výroby se i v roce 2009 velmi významně podíleli na stavebních aktivitách Vlastivědného muzea v Šumperku. K nejdůležitějším úkolům patřilo dokončení opravy uliční fasády na tzv. robotárně v Šumperku, včetně opravy vstupních vrat. Dalším úkolem byla rekonstrukce tzv. Vlašimského paláce v areálu zámku Úsov za účelem zřízení nové interaktivní expozice "Hádanky pánů z Vlašimi" a také úpravy ochozu, aby bylo umožněno jeho zpřístupnění veřejnosti. Ve stálé expozici v Muzeu v Šumperku byla dokončena výměna výbojkových svítidel za moderní svítidla LED diodová, která jsou úsporná a šetrná ke sbírkám. Jako každý rok se i letos téměř všichni pracovníci oddělení provozu a výroby podíleli na instalacích výstav, výrobě výstavního fundu, montáži osvětlení a audiovizuálních efektů, atd. V rámci údržby objektů, které Vlastivědné muzeum v Šumperku spravuje nebo užívá, byly dodavatelsky provedeny opravy střech, sanace a konzervace fasády na Vlašimském paláci, oprava topení v muzeu v Mohelnici a na robotárně, atd. Ke konci roku byl z důvodu lepšího zabezpečení vystavovaných exponátů vybudován kamerový systém v dalších výstavních prostorách Muzea v Šumperku (Hollarova galerie, Výstavní síň). Rok 2009 lze hodnotit jako rok velice úspěšný. Podařilo se zastavit pokles návštěvnosti a naopak byla v Šumperku překonána rekordní dvacetitisícová hranice. Ostatní zařízení "nepřekročila svůj stín", ale i zde byla návštěvnost o něco málo vyšší než v roce Opět byly vytvořeny velmi kvalitní a zajímavé krátkodobé výstavy, jejichž návštěvnost přesáhla v sedmi případech 1 000, v jednom případě osob a v jednom dokonce osob. Nově zrekonstruované nádvoří Pavlínina dvora v Šumperku bylo naplno využíváno po celou letní sezónu, velmi úspěšné byly i muzejní akce na nádvoří - Muzejní noc, Dětský den, Vánoční jarmark. Atraktivní koncerty a festivaly přilákaly tisíce lidí. Pokračovala i digitalizace sbírek, prováděná jak vlastními silami, tak zejména externě. Na www stránky muzea byly umístěny fotografie sbírkových předmětů především z oblasti výtvarného umění a etnografie. V oblasti péče o sbírky se i přes absenci dotace z fondu ISO podařilo zrestaurovat více sbírek, než bylo v plánu. Finanční příspěvek z programu MK ČR ISO byl naopak přiznán na investiční akci - instalace monitorovacího systému TransKlim do depozitářů na robotárně v Šumperku. V oblasti rekonstrukce a údržby budov lze konstatovat, že za posledních 5 let se podařilo opravit téměř všechny objekty, včetně interiérů. Zbývá dokončit opravu střechy na severním

11 křídle Pavlínina dvora v Šumperku, která, bohužel, nebude z důvodu nedostatku finančních prostředků vlastníka v roce 2010 realizována. Stále přetrvává nepříznivá situace na zámku Úsov, který kromě stálé údržby (nátěry šindelových střech, průběžné opravy břidlicové střechy hlavního paláce, sanace vlhkosti zdiva, atd.) vyžaduje i větší investice na opravu střech na kočárovně, opravu průčelní fasády zámku či sanaci hradeb. Situace s využitím různých dotačních titulů je v Úsově zkomplikovaná skutečností, že finance z nájmu jsou blokovány na splátky úvěru, který si vlastník (Město Úsov) vzal na pokrytí vlastního podílu při rekonstrukci tzv. staré školy. Protože tato situace bude trvat ještě i v letošním a příštím roce, rozhodl se vlastník objektu uvolnit z rozpočtu města finanční prostředky a požádat o dotaci z tzv. Střešního havarijního fondu na opravu střech na kočárovně. V oblasti modernizace výstavních prostor a stálých expozic je naplánované pokračování v budování expozice ve Vlašimském paláci v areálu zámku Úsov a také vypracování projektové dokumentace na expozici archeologie v suterénu mohelnického muzea. Pro následující rok 2010 bude opět prioritou práce s veřejností, udržení vysoké návštěvnosti a spolupráce se školami zejména prostřednictvím dílen pro děti a komentovaných prohlídek. Při rozhodování o způsobu propagace muzejních akcí bude opět přihlédnuto i k výsledkům ankety, která probíhala v šumperském muzeu i na vybraných zařízeních po celý rok 2009 (k tomu příloha č. 1). Ankety se zúčastnilo celkem respondentů, tj, 28, 3 % z celkového počtu návštěvníků ( v šumperském muzeu 19,2 %, v mohelnickém muzeu 14,5 %, v Zábřehu 67,9 % a v Lošticích 46,3 %). Nižší procento účasti v Šumperku je dáno zejména skutečností, že anketa neprobíhala v Galerii Šumperska, jejíž návštěvnost byla poměrně vysoká. Všímali jsme si cílových skupin, místa, odkud návštěvníci přijeli a způsobu propagace - jak se o výstavě či expozici dověděli. Ne ve všech zařízeních však byla anketa vedena takovým způsobem, aby bylo možné všechny zadané hodnoty vyhodnotit relevantním způsobem. Na zařízeních nebyly samostatně vyhodnoceny výstavy a expozice, výsledky jsou sumární za všechny návštěvníky. V šumperském muzeu lze konstatovat, že stálou expozici navštívilo opět nejvíc návštěvníků z míst mimo region, zřejmě turistů, převládali studenti a děti, pak dospělí a nejúčinnějším způsobem propagace byla vývěska u muzea a internet. U krátkodobých výstav bylo opět nejvíce návštěvníků ze Šumperka, a to zejména děti a studenti, poté dospělí, kteří se o výstavě dozvěděli především z internetu, pak z tisku a plakátů. Celkem lze konstatovat, že Muzeum v Šumperku navštěvuje nejvíce občanů přímo ze Šumperka, kteří se o akcích v muzeu dověděli z internetu, tisku a z plakátů a nejpočetnější cílovou skupinou jsou děti a studenti a dospělí. Oproti minulému roku je zaznamenán výrazný nárůst významu internetu a kvalitních webových stránek, trošku

12 ztratily na významu plakáty, za to poutače přímo na budově přilákaly poměrně hodně spoluobčanů (především na výstavu Erotika v muzejních sbírkách). Nejméně bylo opět důchodců. Na zařízeních byla situace odlišná. V Mohelnici bylo nejvíce návštěvníků z Mohelnice, a to důchodců, z propagačních prostředků zvítězila TV a tisk. Dětí bylo nejméně. V Lošticích tvořili největší procento návštěvníků také důchodci, kteří však přicestovali z míst mimo region a o zařízení se dověděli z internetu a od známých. V zábřežském muzeu bylo možné díky sumárnímu vyplňování ankety stanovit pouze nejvíce uváděné propagační prostředky, a to plakát, a poté tisk, TV. Výsledky ankety přinesly poměrně zajímavé údaje, které mimo jiné svědčí o odlišných situacích v různých zařízeních Muzea. Zatímco v Šumperku převažují studenti a děti a důchodců je nejméně, v Mohelnici a Lošticích je tomu naopak. Tuto skutečnost lze vysvětlit jednak charakterem osobností, které muzeum řídí, jednak malou spoluprácí se školami (Mohelnice). V případě propagace je evidentní stále větší význam internetu, a to pro všechny cílové skupiny. V těch sídlech, která mají regionální televize (Mohelnice, Zábřeh) je samozřejmý vliv těchto médií. Do dalšího období budou tedy způsoby propagace modifikovány dle konkrétních zařízení tak, aby nebyly zbytečně vynakládány finanční prostředky. Důraz bude kladen na kvalitu, aktuálnost a atraktivitu webových stránek a na jejich propagaci. Tj. na každém propagačním i jiném materiálu vydaném Muzeem musí být výrazně uvedeny webové stránky. V Šumperku se potvrdil, stejně jako v roce minulém, význam upoutávek přímo na budově muzea (vývěska u Výstavní síně, úprava skleníku, bilboardy, atd.). Propagace v tisku a jiných médiích, především v těch celostátních (Toulavá kamera, celostátní deníky, atd.), je samozřejmě pro muzeum vynikající a každé vysílání se hned odrazí na návštěvnosti. Bohužel, s postupující digitalizací a využíváním satelitních přenosů je stále méně sledováno regionální vysílání TV Morava. Otázkou je význam klasických plakátů na výlepových plochách. Ty jsou návštěvníky uváděny nejvíce v Zábřehu, o něco méně v Šumperku a v Lošticích, v Mohelnici nejsou plakáty uváděny téměř vůbec. V letošním roce bude kladen důraz na zlepšení reciproční propagace na všech zařízeních tak, aby návštěvník byl informován a poučen i o akcích a výstavách, které probíhají v ostatních pobočkách Muzea. V anketě se opět neprokázal ani jediný případ úspěšné propagace Muzea pomocí různých katalogů, infobusů či veletrhů cestovního ruchu. Hospodaření VM v Šumperku bylo, i přes zkrácený příspěvek na provoz o ,- Kč v roce 2009 velmi úspěšné. Zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen jednak vlastními příjmy (zlepšené příjmy ze vstupného, z prodeje publikací a z archeologických dohledů a výzkumů), jednak hospodárným využíváním příspěvku na provoz. Navíc se podařilo opět

13 získat dotaci z Města Šumperk ve výši ,- Kč na provoz informačního centra a Klášterního kostela, dalšími ,- Kč přispělo Město Šumperk na výstavu Šumperk, město sportu. Ze Statutárního města Olomouc obdrželo Muzeum ,- Kč na projekt MEIS a ze státního rozpočtu ISO na investici Trans Klim ,- Kč. Podrobné zhodnocení hospodaření VM Šumperk je zpracováno ve Zprávě o hospodaření organizace za rok 2009 (samostatný dokument). Probíhající hospodářská krize se v činnosti Muzea v roce 2009 příliš neprojevila. Paradoxně se zřejmě menší zájem o zahraniční dovolené odrazil ve vyšší návštěvnosti tuzemských atraktivit. Vynikající rok zažilo šumperské muzeum zejména díky výstavě soch Ley Vivot. Udržet vysokou laťku bude náročné, ale je to určitě výzva a motivace do další práce. Rok 2010 bude stále ještě poznamenán hospodářskou krizí, je proto nutné počítat s nižším rozpočtem, ale dobré nápady, kreativita a invence mohou chybějící hmotné statky alespoň z části nahradit. PhDr. Marie Gronychová ředitelka VM v Šumperku

14 1. Sbírky Zařazování předmětů do sbírek, jejich evidence a dokumentace, inventarizace, zápis do CES a další práce byly prováděny dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Metodického pokynu MK k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí a dle Strategie sbírkotvorné činnosti. 1.1.Evidence sbírek Chronologická evidence sbírek Sbírka šumperského muzea Podsbírka archeologická 1. Doplňování podsbírky systematickým sběrem, z výzkumů, příp. dary (dle přírůst. čísel): Záchranné výzkumy a dohledy a detektorové nálezy: př.č. 1/2009: Šumperk ul. Langrova arch. záchranný výzkum (Archaia Olomouc) vyvolaný stavbou polyfunkčního domu zkoumáno další pokračování městského příkopu a hřbitova - středověk a novověk ks př.č. 2/2009: Velké Losiny pod vrcholem Strážníku předání J. Lišivky starý nález bronzové sekerky lužické kultury 1 ks př.č. 3/2009: Šumperk nad hřbitovem detektor. nálezy ze září 2009 (nálezci M. Jahn, V. Flášar, T. Felkl) zl. bronz. artefaktů, štípané industrie a zl. keramiky (lužická k.) 43 ks př.č. 4/2009: Libina kostel při archeologickém dohledu odvodňování kostela v říjnu 2009 získán v jednom hrobě novověký železný atypický předmět 1 ks př.č. 5/2009: Bedřichov V od obce - detektorový nález (nálezce V. Flášar) raně novověkého hornického želízka 1 ks př.č. 6/2009: Nový Malín Malínská rokle a vrch Kopka detektorové nálezy 2009 (nálezce V. Flášar) středověkých a novověkých kovových artefaktů cca 50 ks př.č. 7/2009: Pleče hrad z areálu výzkumu v 90. letech 20. stol. (Brachtl Rychlý) pochází slepené torzo středověké keramické nádoby, které se až nyní dostalo do šumperského muzea 1 ks

15 př.č. 8/2009: Pleče hrad z okolí zříceniny byl v průběhu roku 2009 pomocí detektoru kovů získán soubor želez. středověkých a novověkých artefaktů (nálezce A. Zdukos) 9 ks př.č. 9/2009: Štíty Králova hora - ze zříceniny hrádku detektorové nálezy 2009 (nálezce J. Beran) železných středověkých předmětů (m.j. šipky) 5 ks př.č. 10/2009: Štíty Na zámku - ze zříceniny hrádku nad řekou Březnou získány r detektorové nálezy (nálezce J. Beran) železných předmětů (šipky, břit), zl. středověké keramiky a mince 23 ks Podsbírka archeologická celkem 10 př.č., ks ( z toho - vlastní sběr systematický 10 př.č., ks) Halama, Baják 2. Kontrola stavebních aktivit v regionu dle požadavků investorů (oficiálně oznámených): - Bludov stavba RD (p. Matysová) negativní - Bludov stavba RD (p. Puszkailer) negativní - Bohutín stavba RD (p. Haunschild) negativní - Brníčko stavba RD (p. Poláček) negativní - elektrifikace železniční trati Zábřeh Šumperk negativní - Hanušovice přestavba domu na muzeum pivovarnictví - negativní - Leština stavba RD (p. Mizerák) negativní - Libina odvodnění kostela dokumentace 1 porušeného novověkého kostrového hrobu - Nemile, tvrz drenáž okolo budovy dokumentace středověkých a novověkých vrstev - Nové Losiny stavba RD (p. Vaverčák) negativní - Nový Malín, u mateřské školky inž. sítě ČEZ negativní - Nový Malín stavba RD (p. Dressler) negativní - Nový Malín stavba RD (p. Hradiš) negativní - Nový Malín stavba RD (p. Kulhánek) negativní - Nový Malín stavba RD (p. Šperlich) negativní - Postřelmov stavba RD (p. Šubrtová ) negativní - Rapotín, Nové Domky inž. sítě ČEZ negativní - Rapotín stavba RD (Czechostav) - negativní - Rapotín stavba haly SOŠ Šumperk negativní - Sudkov přípojka kanalizace (p. Ambrož) negativní - Štíty odvodnění kostela popis a dokumentace profilů - Šumperk, Geschaderův dům staveb. úpravy suterénu dokumentace situací

16 - Šumperk, ul. Krameriova kanalizace negativní - Šumperk, nám. Republiky revitalizace a kanalizace dokumentace profilů - Šumperk, Na Vyhlídce inž. sítě ČEZ negativní - Šumperk, park B. Martinů revitalizace negativní - Šumperk, areál Pars Nova přístavba a stavební úpravy negativní - Šumperk, ul. 8. května inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. Bludovská inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. B. Němcové a Sportovní inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. Nerudova inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. U potoka inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. Vojanova inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. Žižkova stavba RD (p. Seidler) negativní - Šumperk, ul. J. z Poděbrad a okolní ulice rozsáhlá revitalizace negativní - Šumperk, Slovanská 17 stavba garáže (p. Stojaník) negativní - Šumperk, ul. Šumavská přestavba dětského školního hřiště negativní - Šumperk, ul. Zábřežská inž. sítě ČEZ negativní - Šumperk, ul. Zábřežská stavba parkoviště u nemocnice - negativní - Šumperk, D. Temenice, ul. Jugoslávská rozšíření parkoviště - negativní - Šumperk, H. Temenice, ul. Bohdíkovská inž. sítě ČEZ negativní - Vikýřovice, ul. Vodácká inž. sítě ČEZ negativní - Zábřeh, ul. Leštinská stavba altánu (charita) negativní - Zábřeh, ul. Říční stavba kůlny (p. Pláněk) negativní - Zábřeh, ul. Leštinská stavba obchodního centra negativní - Zábřeh, ul. Nemilská stavba RD (p. Hampl) negativní - Zábřeh, ul. Za pivovarem stavba RD (p. Horský) - Zábřeh, nad ul. Sokolskou stavba RD (Nedomovi) + několik dohledů nehlášených staveb, dohledovaných náhodně 3. Dle požadavků záchranný archeologický výzkum: - na Šumperku ani Zábřežsku v r žádný neproběhl 4. Příprava a pokračování jednání s investory ve věci archeologického dohledu a výzkumu při stavbě silničního obchvatu Zvole a Vlachova:

17 - se stavebníkem (ŘSD) byla podepsána smlouva na provedení předstihové sondáže a následný záchranný plošný výzkum v místech pozitivních archeologických situací; - v dubnu provedena sondáž formou bagrované rýhy téměř v celé délce stavby (cca 3 km) potvrzeno sídliště z pozdní doby bronzové v trati Na cihelně nad Zvolí a byl upřesněn jeho rozsah; zcela novým zjištěním je laténské sídliště (vč. kulturní vrstvy) SZ od Vlachova; JZ od Zvole zachyceny objekty s uhlíky pohřbené ve sprašové návěji mohlo by se jednat o paleolit; - opakovanými povrchovými prospekcemi (i za pomoci detektoru kovů) zjištěny další ojedinělé nálezy mimo výše 3 popsané polohy nejzajímavější je torzo bronz. sekery ze starší doby bronzové JZ od Rájce. 5. Průběžné zpracování Nálezových zpráv a Hlášení z archeologických dohledů a výzkumů pro Archeologický ústav a též Nár. památkový ústav, ú.o.p. Brno Nálezové zprávy, odevzdané AÚ AV ČR Brno: - Libina, kostel odvodnění (10/2009) - Šumperk, Geschaderův dům staveb. úprava suterénu (05-06/2009) - Šumperk, nám. Republiky revitalizace, vč. kanalizace (11/2009) - dále vypracováno 48 x Oznámení a 48 x Hlášení o archeologické akci - pro AÚ AV ČR v Brně Sbírka šumperského muzea Podsbírka historická průběžné doplňování stávajících sbírkových fondů, dokumentace změn společnosti aktuálním záchranným sběrem - obecná historie Šumpersko: - 51 př.č., 102 ks Turková - 49 př.č., 86 ks Doubravský - 44 př.č., 167 ks Filipová (z toho vlastní sbírkotvorná činnost systematická 126 př.č., 335 ks, volné nákupy 17 př.č., 19 ks, převod 1 př.č., 1 ks ) - umělecká historie dokumentace výtvarných aktivit regionu, doplňování sbírkového fondu užitého umění - 17 př.č. 56 ks Turková

18 (z toho vlastní sbírkotvorná činnost z výzkumného úkolu 9 př.č., 48 ks, převody 3 př.č., 3 ks, dary 5 př.č., 5 ks) - národopis dokumentace národopisných aktivit v regionu, doplňování sbírkového fondu etnografie - 33 př. č., 228 ks Kudelová (z toho vlastní sbírkotvorná činnost systematická 32 př.č., 223 ks,volné nákupy 1 př.č., 5 ks) - knihovna dokumentace regionální literatury 9 př.č., 56 ks Berková ( z toho vlastní sbírkotvorná činnost systematická - 9 př.č., 56 ks ) Podsbírka historická celkem př.č., 695 ks Z toho: - vlastní sběr systematický 167 př.č., 614 ks, vlastní sběr z vědecko výzkumné činnosti 9 př.č., 48 ks, volné nákupy 18 př.č., 24 ks, dary 5 př. č., 5 ks, převody 4 př.č., 4 ks Sbírka šumperského muzea Podsbírka geologická - doplňování podsbírky vlastním sběrem systematickým, z výzkumného úkolu, nákupem a dary - 3 ks, 3 př.č. Kovařík z toho: vlastní sběr systematický 3 př.č., 3 ks, Sbírka šumperského muzea Podsbírka botanická - doplňování podsbírky vlastním systematickým sběrem a vlastní sbírkovou činností z výzkumného úkolu a nákupem celkem 225 ks, 2 př.č. Zmrhalová z toho: vlastní sběr systematický -1 př.č., 125 ks, vlastní sběr z vědecko výzkumné činnosti ks, 1 př.č. Sbírka šumperského muzea Podsbírka zoologická - doplňování podsbírky vlastním sběrem, nákupem 20 př.č., 20 ks Kovařík

19 z toho: vlastní sběr systematický - 19 ks, 19 př.č., volné nákupy - 1 ks, 1 př.č.) Sbírka šumperského muzea celkem 238 př.č., ks sbírkových předmětů. Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově Podsbírka historická -systematické doplňování podsbírky 1 ks, 1 př.č. z toho: vlastní sběr systematický 1 ks, 1 př.č. Zmrhalová Sbírka mohelnického muzea Podsbírka historická - vlastní systematické doplňování podsbírky, sbírková činnost z výzkumných úkolů, dary, volnými nákupy a převody - dokumentace změn společnosti Mohelnicko celkem 111 ks, 12 př.č. Žouželka Podsbírka historická celkem 12 př.č., 111 ks z toho: vlastní sbírková činnost - systematická: 11 přír. č., 110 ks, převody - 1 přír. č., 1 ks Sbírka mohelnického muzea Podsbírka archeologická 1. Doplňování podsbírky systematickým sběrem, z výzkumů, příp. dary (dle přírůst. čísel): Záchranné výzkumy a detektorové nálezy: př.č. 1/2009: Mohelnice ul. Okružní arch. sondážní výzkum vyvolaný opravou části městských hradeb 2 sondy, získána především keramika středověk i pravěk 134 ks př.č. 2/2009: Dubicko Malá Polanka náhodný nález (11/2008) depotu bronzových předmětů (lužická kultura) 6 srpů (v 9 kusech), 1 náramek + 1 sekerka - celkem 12 ks př.č. 3/2009: Mohelnice, Smetanova ul. nehlášené stavební práce na poz.č. 56/3 získány zlomky středověké keramiky (M. Baják 06/2009) 3 ks př.č. 16/2009: Zvole Vlachov sondážní výzkum (4/2009) a prospekce (v průběhu 2009) na trase budoucí silnice I/44 Vlachov Rájec. Pravěk (zejména doba bronzová a laténská), středověk, novověk především zlomky keramiky, mazanice, uhlíky, kovové i kamenné artefakty - cca 500 ks př.č. 17/2009: Moravičany za obecním úřadem záchranný výzkum při stavbě haly v říjnu 2009, prozkoumán středověký objekt s nálezy zvířecích kostí, zlomků keramiky, mazanice, uhlík cca 200ks

20 př.č. 18/2009: Doubravice JV od obce detektorový nález v září 2008 (nálezce J. Plaňava) bronzového lučíku spony protohistorické období 1 ks př.č. 19/2009: Haňovice - detektorový nález 2006 torza germánské bronzové spony doba římská 1 ks př.č. 20/2009: Klopina Na lánech povrchový sběr na sídlišti kultury nálevkovitých pohárů (nálezce V. Flášar) 2 atypické zlomky keramiky a 2 ks štípané industrie 4 ks př.č. 21/2009: Loštice za vepřínem detektorový nález 2006 (nálezce J. Plaňava) fragmentů bronzového náramku období popelnicových polí 2 ks př.č. 22/2009: Měník vrch Třesín - detektorový nález 2006 (nálezce J. Plaňava) fragmentu bronzového opasku (typ Riegsee) počátek období popelnicových polí 1 ks př.č. 23/2009: Moravičany Dílečky detektorový nález na jaře 2009 (nálezce J. Plaňava) bronzového zdobeného neuzavřeného kroužku období popelnicových polí 1 ks př.č. 24/2009: Rohle S od obce detektorový nález (nálezce T. Felkl) novověkého hornického želízka 1 ks př.č. 25/2009: Studená Loučka náhodný detektorový nález (nálezce M. Jahn) laténské železné sekery 1 ks př.č. 26/2009: Studená Loučka (Podolíčko) detektorový nález (nálezce J. Plaňava) laténské železné sekery 1 ks př.č. 27/2009: Žadlovice za zámkem detektorové nálezy (nálezce J. Plaňava) bronzových artefaktů z období popelnicových polí 5 ks př.č. 28/2009: hradiště Obersko (k.ú. Lechovice) další etapa ( ) opakovaných prospekcí; získán soubor nálezů slezskoplatěnické kultury - min. 100 ks př.č. 29/2009: Lechovice trať Hambalek prospekce na sídlišti slezskoplatěnické kultury dne ; získán bronz. slitek slezskoplatěnické kultury - 1 ks Podsbírka archeologická celkem 17 př.č., 966 ks z toho : vlastní sbírková činnost - systematická 17 př.č., 966 ks Sbírka mohelnického muzea celkem 29 př.č., ks 2. Kontrola stavebních aktivit v regionu dle požadavků investorů: - Bohuslavice přípojka k č.p. 75 negativní - Dolní Krčmy stavba RD (p. Unzeitig) negativní - Horní Krčmy stavba RD (p. Knobloch) negativní - Mohelnice, ul. Okružní 17 stavba garáže (p. Ševčíková) negativní

Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008

Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008 Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008 200 Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 Rok 2008 byl pro Vlastivědné muzeum

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2013 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014)

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Příloha č. 3 Výzvy Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze I. Základní informace o NZM a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Stručně o Národním zemědělském muzeu: Národní zemědělské

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 1, Prezentace muzea: I, Výstavní projekty: A, Muzeum Mladoboleslavska hrad: Stálé expozice: Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014

Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014 Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014 Slezské zemské muzeum je třetím zemským muzeem České republiky a největší muzejní institucí v regionu českého Slezska a na severní Moravě. Již záhy po

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída Moravské zemské muzeum Železné meteority Věstonická venuše Hlava keltského héroa 7.třída 1 NÁVŠTĚVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V BRNĚ Dne 24. 9. 2014 jsme se s celou sedmou třídou vydali na exkurzi do muzea

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2010

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2010 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2010 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2010 V Šumperku dne 8.února 2011 razítko,

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 30/31

K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 30/31 Správa Pražského hradu vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Pražského hradu za účelem provozování K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE

Více