Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný."

Transkript

1

2 Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný. Na závěr Zprávy o činnosti za rok 2008 jsem vyjádřila přání, že ekonomická krize neodradí občany od návštěvy kulturních zařízení a kulturních programů a že naopak budou hledat rozptýlení, zábavu a poučení třeba právě v muzeu. Skutečnost předčila všechna očekávání a Vlastivědné muzeum v Šumperku zažilo jeden z návštěvnicky nejúspěšnějších roků za poslední desetiletí. Výstavy soch Ley Vivot a Erotika v muzejních sbírkách zaznamenaly ohlas v celé republice, a dokonce i v zahraničí. Velmi významným fenoménem podporujícím návštěvnost se stalo také využívání opraveného nádvoří Pavlínina dvora v Šumperku. Na nádvoří se konalo mnoho kulturních akcí, pořádaných Muzeem nebo jinými subjekty, které navštívilo více než osob. Tím samozřejmě vzrostlo povědomí občanů o činnosti Muzea a zvýšil se i zájem o výstavy a muzejní programy. Dnes se již v Šumperku jen těžko najde občan, který by nevěděl, kde je v jeho městě muzeum. Z velkých stavebních akcí je nutné připomenout dokončení obnovy fasády včetně rekonstrukce vstupních vrat na tzv. robotárně v Šumperku a také výměna střešní krytiny na dvorní části střechy severního křídla Pavlínina dvora v Šumperku. Menší, ale o nic méně úspěšnou akcí bylo zpřístupnění Vlašimského paláce v areálu zámku Úsov spojené se zřízením interaktivní expozice Hádanky pánů z Vlašimi. Ale nyní se již věnujme základním funkcím muzea. Prvním úkolem muzea je činnost sbírkotvorná, která i v roce 2009 pokračovala podle stanoveného plánu a v souladu se strategií sbírkotvorné činnosti. Situaci v nákupu sbírek zkomplikovala novela zákona o účetnictví, podle níž jsou sbírky muzejní povahy dlouhodobým hmotným majetkem, tudíž musí být evidovány v účetnictví organizace a měly by být pořizovány z investičního fondu. Z tohoto důvodu byly nákupy sbírek omezeny a nové přírůstky byly získávány nejvíce vlastním sběrem. Celkem přibylo do sbírek muzea kusů sbírkových předmětů zapsaných pod přírůstkovými čísly. K spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku kusů sbírkových předmětů zapsaných pod přírůstkovými čísly. K nejvýznamnějším přírůstkům patřila umělecká díla regionálních autorů např. Adolfa Kašpara a J. Urbana, dále užitkové předměty let 20. století - oděvy, nábytek, popř. zoologický preparát bobra evropského. U sbírkotvorné činnosti byla důsledně preferována kvalita nad kvantitou a do sbírek byly zapisovány pouze ty předměty, které sbírku obohacují a zhodnocují. Druhou funkcí muzea je, že získané sbírky uchovává. V této oblasti se podařilo restaurovat externě 26 ks sbírkových předmětů za více než ,- Kč (např. plastika

3 Sedícího Krista, dámské šaty z 19. století, barokní nástavba na komodu, malované truhly, kroje, židle). Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku jsou umístěny v 43 místnostech depozitářů o celkové ploše 1 913,6 m 2. Všechny depozitáře jsou vybaveny elektronickým zabezpečovacím systémem, většina i elektronickým protipožárním systémem. S pomocí dotace z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví byl pořízen automatický systém monitorování klimatických podmínek v depozitářích (TRANSKLIM) na tzv. robotárně v Šumperku, bylo nakoupeno další vybavení speciální skříně na grafiky a plakáty, speciální obálky na grafiku, a pod. a do všech oken depozitářů v robotárně byly umístěny žaluzie. V Pavlínině dvoře v Šumperku byly vymalovány všechny depozitární prostory a byla instalována nová svítidla. Depozitáře na zámku Úsov byly vybaveny speciálním závěsným systémem na uložení obrazů. V Muzeu v Mohelnici došlo k rekonstrukci bývalých depozitářů archeologických sbírek. Během roku proběhlo několik vnitropodnikových kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, i vnitřních směrnic, zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány. I nadále bude kladen důraz na striktní dodržování zákona č.122/2000 Sb., v platném znění, a všech souvisejících předpisů týkajících se péče o sbírky. Na rok 2010 je naplánovaná investice pořízení nových speciálních regálů do depozitáře v Pavlínině dvoře. Zpracování sbírek v systematické evidenci probíhalo dle plánu, celkem bylo zkatalogizováno ks sbírkových předmětů pod inventárními čísly. Do programu DEMUS bylo přepsáno ks karet. I v roce 2009 pokračovala digitalizace sbírek. Digitálně bylo zpracováno ks sbírek. Některé soubory byly již zavěšeny na webové stránky do oddílu sbírky. Desetiletá lhůta pro provedení zákonné inventarizace sbírek se pomalu chýlí ke konci. V roce 2009 prošlo inventurou ks sbírkových předmětů. Což je cca 9,7 % z celkového množství cca ks sbírek. V roce 2009 pokračovala i vědecko výzkumná činnost. Z 12 interních úkolů bylo 10 pokračujících a dva nové. Dokončen nebyl úkol žádný. Jeden externí vědecký úkol řešila Mgr. Mária Kudelová (dokumentace lidové tradiční kultury na území Olomouckého kraje). V oblasti vědecko výzkumné práce je nutné přehodnotit zažitý zvyk provádět nekonečné výzkumné úkoly bez konkrétních výsledků a naopak úkoly zadávat dle aktuálních požadavků s konkrétním cílem a termínem dokončení. Výsledky zadaných úkolů musí být vždy využitelné pro organizaci. Z archeologických výzkumů byl nejdůležitější předběžný sondážní výzkum související s plánovanou stavbou silničního obchvatu - trasa Rájec - Vlachov.

4 Poznatky o sbírkách zprostředkuje muzeum zejména ediční a přednáškovou činností. K nejvýznamnějším edičním počinům patřilo vydání 95. svazku vlastivědného sborníku Severní Morava. V edici Knihovnička Severní Moravy byla vydána velmi atraktivní publikace Úzkorozchodné dráhy a drážky na šumperském okrese, jejímž autorem je RNDr. Zdeněk Gába. První náklad v počtu 400 výtisků byl téměř okamžitě vyprodán. Menší katalog byl zpracován i k výstavě Lea Vivot a Pavlínin dvůr a rodina Chiari. Drobné tiskoviny, testy, kvízy nebo sylaby byly vypracovány i k některým výstavám (např. Erotika v muzejních sbírkách). Stále důležitější roli v informování veřejnosti hrají webové stránky Vlastivědného muzea v Šumperku na adrese Velký důraz je kladen na aktuálnost informací, na jejich dobrou jazykovou i grafickou úroveň. V roce 2009 byly stránky rozšířeny o rubriku věnovanou prezentaci digitalizovaných sbírek (výtvarné umění ve sbírce šumperského, zábřežského a mohelnického muzea a ze sbírky Památníku Adolfa Kašpara, etnografie a částečně archeologie ze sbírek šumperského muzea). Přednášková činnost byla realizována zejména přednáškami na vernisážích a komentovanými prohlídkami. Samostatných přednášek nebylo moc, zato byly návštěvnicky úspěšné. PhDr. Filipová pokračovala dalšími oblíbenými přednáškami o historii architektury a stavitelství Šumperka, archeolog Mgr. Halama opět zaujal výkladem o nejnovějších archeologických objevech v Šumperku. PaedDr. Doubravský přiblížil šumperským občanům dva zajímavé příběhy z historie, a to vzpouru Temenických proti Janu Odkolkovi a studijní cesty Albrechta z Bukůvky. Na zařízeních patřily k nejúspěšnějším přednáška charismatického P. Františka Lízny s názvem Z Čech až do Sevastopolu v muzeu v Mohelnici a přednáška Mojmíra Krejčiříka v Zábřehu na téma historie rodiny Kleinů. Novinkou byly výjezdní přednášky pro důchodce nebo pro děti z mateřských škol (v Libině, v Bludově a ve Velkých Losinách). Oproti předcházejícímu roku bylo realizováno mnohem více speciálních akcí, programů a dílen k výstavám, např. dílny pro děti k výstavě Kámen, dále dílny k vánočním výstavám, pečení perníků nebo výroba kachlů v rámci výstavy Krása, která hřeje. K podzimní výstavě Erotika v muzejních sbírkách byly na každý měsíc připraveny speciální programy v říjnu Srdíčkový den, v listopadu Pás cudnosti a v prosinci Vánoční zvyky. Přednášková činnost se oproti roku 2008 zkvalitnila, ovšem stále je velmi málo specializovaných přednášek pořádaných přímo v jednotlivých zařízeních. V Muzeu v Šumperku je nedostatečně využíván kvalitně vybavený přednáškový sál. Přitom podzimní a zimní cyklus přednášek pořádaných právě v přednáškovém sále muzea v Šumperku ukázal, že

5 zájem veřejnosti o všechny akce muzea má vzrůstající tendenci a že by bylo škoda této skutečnosti nevyužít. Poslední, i když určitě ne nevýznamnou funkcí muzea, je činnost výstavní. Touto činností muzeum nejintenzivněji kontaktuje veřejnost a úspěšnost výstav a počet návštěvníků je základním srovnávacím a hodnotícím kritériem. V loňském roce jsme s mírnou závistí obdivovali nákladné výstavní projekty velkých muzeí s vědomím, že podobné akce nejsme v našich regionálních podmínkách schopni realizovat. Ale ukázalo se, že není nutné dovážet výstavy ze zahraničí, že originální nápad nepotřebuje zase tak velké finanční prostředky a že i regionální muzeum může vytvořit produkty, které osloví občany v celé republice, mnohdy i v zahraničí. V roce 2009 se to podařilo velice zdařilé prezentaci soch světově známé kanadské sochařky Ley Vivot, která zaznamenala návštěvnický rekord v podobě téměř osob. Na 4 měsíce se Galerie Šumperska proměnila ve kvetoucí park, v němž na proslulých bronzových lavečkách posedávají maminky s dětmi, milenci nebo přátelé, kteří vyryli do pomyslného dřeva své vzkazy světu. Lea Vivot si nejen svým dílem, ale také svým půvabem a šarmem získala srdce všech návštěvníků. Další nadregionální ohlas zaznamenala také výstava Erotika v muzejních sbírkách, která představila nejen sexuální výjevy a symboly, ale také milostné náměty ve výtvarném umění a vše, co s erotikou, láskou a touhou souvisí. Kromě atraktivního a neobvyklého námětu zaujaly i vynikající exponáty zapůjčené z mnoha muzeí a institucí v České republice i v zahraničí. Vedle pravěkých venuší, antických památek a středověkých kachlů s výjevy Adama a Evy, unikátní Šostýnské venuše nebo pásu cudnosti byla k vidění taková špičková díla, jako bozetto od Ignáce Platzera nebo soubor děl z 19. a 20. století, který pro tuto výstavu zapůjčilo Muzeum umění v Olomouci. Nebývalý zájem médií (regionální tisk, celostátní tisk, TV Morava, Toulavá kamera, slovenská TV JOJ atd.) zajistil Erotice více než návštěvníků doslova ze všech koutů České republiky. Bohužel, neobvyklého tématu se zalekly školy, takže pro děti a studenty zůstala erotika i všechny špičkové umělecké předměty tabu. Naštěstí nemají podobný názor všichni, a tak Erotika poputuje ze Šumperka do muzea ve Vysokém Mýtě, pak do muzea v Jeseníku a poté možná do Žamberku. I to je skvělé ocenění práce Vlastivědného muzea v Šumperku. Šumperské muzeum dokázalo, že v konkurenci velkolepých muzejních projektů se prosadit dá, a co je velmi důležité, prolomilo nedůvěru velkých muzeí a institucí a získalo atraktivní zápůjčky, které, samozřejmě, úroveň výstav pozvedly. Atraktivitu exponátů ještě pozdvihla originální a nápaditá instalace využívající zajímavý prostor Galerie Šumperska a klasické i moderní prezentační prostředky.

6 Dalším okruhem úspěšných výstav byly interaktivní projekty pro děti, a to jednak výstavy zapůjčené (Hlavolamy, Stromy jako domy), jednak vlastní výstavy s dílnami (Malování na kameny, O perníku pečení perníků, Čas vánoční). Zapojení dětí přímo do děje výstavy, kdy malí návštěvníci mnohdy sami výstavu dotvářejí, je určitě správnou cestou jak si vychovat budoucího stálého příznivce muzea. A těch není v dnešní uspěchané době nikdy dost. Leitmotivem léta 2009 byl v šumperském muzeu sport. Ve Výstavní síni byla instalována výstava Šumperk město sportu, ve sportoviště se proměnilo nádvoří Pavlínina dvora při Muzejní noci a Dětském dnu. V Mohelnici patřily prázdniny fotografiím Vladislava Galgonka a v Zábřehu proběhla výstava Osvětlovací sklo z Rapotína. Nejvýznamnější výročí roku, tj. 2O let od sametové revoluce, oslavilo šumperské muzeum výstavou s názvem Takový byl listopad V letošním roce se potvrdil význam volby tématu a dobrého "načasování" výstav a např. vánoční výstavy zaznamenaly velký návštěvnický úspěch, ačkoli byly mnohdy zejména na zařízeních nařízeny "ex officio". Při plánování programu mají vedoucí jednotlivých zařízení poměrně velkou autonomii, ovšem po propadu návštěvnosti v roce 2008 bylo třeba v některých případech zasáhnout a tento trend se bude nadále zřejmě prohlubovat. Pokud budeme hodnotit návštěvnicky nejúspěšnější výstavy, pak je na prvním místě výstava soch Ley Vivot s fantastickými téměř návštěvníky (placené vstupy 2 663) a na druhém místě Erotika v muzejních sbírkách s návštěvníky (placené vstupy 1 306) - viz výše. Prázdninový Šumperk, město sportu přilákal osob (placených vstupů pouze 652). Ze zapůjčených výstav se líbily Stromy jako domy, interaktivní projekt Moravského zemského muzea, který přilákal zejména dětí, a také Hlavolamy v Muzeu v Šumperku, zapůjčené od Klubu Amos Ostrava (1 506 osob). V zábřežském muzeu zabodovala výstava Betlémy uspořádaná ve spolupráci s muzeem v České Třebové a v Památníku Adolfa Kašpara pečení perníků, které si vyzkoušelo více než 1000 dětí i dospělých, a také dlouhodobá výstava Krása loštických pohárů (1 334 osob). V Mohelnici byla nejúspěšnější výstava Na zdraví, aneb vše o pití, která byla v roce 2008 zpracovaná pro šumperské muzeum (631 osob). I v letošním roce pokračovala spolupráce s Hornonitrianským muzeem v Prievidzi, a to zejména zápůjčkami na výstavu Erotika v muzejních sbírkách. Pracovníci Muzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši opět uskutečnili v Šumperku sérii přednášek. Celkově se uskutečnilo 45 krátkodobých výstav, 1 výstava ze sbírek VM v Šumperku byla instalována v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (výstava O pejskovi a lidech zde byla doplněna o vlastní exponáty a proběhla v době od do pod názvem

7 Psí život, návštěvníků). Výstava Krása lesnických uniforem byla na krátký čas převezena do Říma ( , 650 návštěvníků). Návštěvnost výstav ve všech zařízeních VM v Šumperku byla o osob vyšší než v roce 2008, ovšem placená návštěvnost byla vyšší jen o osob (zvýšení zájmu o volné vstupy ve dny svátků, velká účast na vernisážích a muzejních nocích). Vyšší návštěvnost výstav zaznamenal zejména Šumperk, kdy za "skokana roku" je možné označit Galerii Šumperska, která zaznamenala nárůst návštěvnosti o téměř osob (772 oproti osob), což mimo jiné napomohlo Muzeu v Šumperku k dosažení rekordního počtu návštěvníků (21 569). Záměr stanovený ve Zprávě o činnosti za rok 2008, tedy "změnit dramaturgii výstav v Galerii Šumperska a přilákat tak nové návštěvníky a dostat Galerii do povědomí šumperských obyvatel jako atraktivní prostor nabízející lákavé výstavy" byl do puntíku naplněn. Podle počtu návštěvníků můžeme seřadit jednotlivá zařízení takto: Muzeum v Šumperku (21 569), Muzeum Zábřeh (3 589), PAK Loštice (2 727) a poslední je Muzeum Mohelnice (1 525). Lovecko lesnické muzeum na zámku Úsov (22 934) a Klášterní kostel (2 521) mají specifický režim výstav, neboť tyto jsou součástí celkové prohlídky. Proto je nelze srovnávat s ostatními zařízeními. V oblasti stálých expozic nedošlo k žádným podstatným změnám. Šumperská expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy přilákala díky automatickému průvodcovskému systému GuidePORT, který funguje ve čtyřech jazykových mutacích, větší počet zahraničních turistů, ovšem u místních obyvatel a škol se zájem příliš neprojevil. Zajímavým zpestřením pro návštěvníky Lovecko - lesnického muzea na zámku Úsov bylo zpřístupnění ochozu a vybudování interaktivní expozice pro děti Hádanky pánů z Vlašimi, která je umístěna v nejstarší části hradu, tzv. Vlašimském paláci, pojmenovaném podle pánů z Vlašimi, kteří měli Úsov v držení v 15. století a za jejichž vlády bylo dostavěno opevnění hradu. Vlastní expozice je řešena jako komplex hádanek a úkolů, které musí malý návštěvník splnit, aby dostal na konci symbolickou odměnu. Kulisy a malby dokreslují jednotlivé místnosti černou kuchyni, místnost, kde pacholci hrají hazardní hry, nebo sál pána z Vlašimi. Skutečnost, že v paláci bývalo v pozdější době i vězení, připomíná strašidelná mučírna. Úspěch hádanek byl veliký, a to nejen u dětí, ale i u dospělých, kteří mnohdy strávili nad rébusy více času než při prohlídce muzea. Součet návštěvnosti všech stálých expozic Vlastivědného muzea v Šumperku byl vyšší než v roce 2008 o pouhých 889 osob. Zvýšenou návštěvnost expozice zaznamenala všechna zařízení kromě Památníku Adolfa Kašpara, kde ovšem byla návštěvnost kompenzována

8 velkým zájmem o dlouhodobou výstavu Krása loštických pohárů, a Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov. Zde návštěvníci mnohdy využívali možnosti vstupů pouze na samostatné akce výstavy, prohlídka ochozu, atd. Z hlediska ekonomického je potěšující mírný nárůst návštěvnosti placené. Trend snižující se návštěvnosti stálých expozic se podařilo v roce 2009 zastavit, i když se jedná spíše o udržení statu quo. Zarážející je, že ani Glorií musaealis oceněná expozice v Mohelnici, ani unikátním audioprůvodcem vybavená expozice v Šumperku nepřitáhly větší pozornost turistů a návštěvníků. Expozice Z dějin Mohelnicka má dokonce druhou nejnižší návštěvnost ze všech zařízení. Přitom propagaci je věnována maximální pozornost, každý měsíc jsou vydávány tištěné programy s upoutávkami na výstavy i stálé expozice, zejména Úsov a Šumperk se těší i přízni novinářů (regionální tisk, Úsov Toulavá kamera), ovšem zájem veřejnosti se příliš nezvyšuje. Důvody jsou stále stejné - malá konkurenceschopnost muzea v porovnání s ostatními volnočasovými aktivitami, menší počet zájezdů snad z důvodu finanční krize, malý zájem škol o školní výlety. Stále přetrvává nedobrá situace ve spolupráci se školami, stále se nedaří navázat trvalejší spolupráci. Výjimkou byly některé krátkodobé výstavy, jako např. Hlavolamy, Stromy jako domy, Čas vánoční, O perníku, kde se podařilo přitáhnout větší zájem škol, většinou se ovšem jednalo o malé děti předškolního nebo nižšího školního věku. Návštěvy tříd ze středních nebo vysokých škol jsou ve všech zařízeních muzea spíše vzácností. Cesta, jak zaujmout školy ryze muzejními výstavami, tj. výstavami ze sbírek muzea, je složitá a bude záležet nejen na pracovnících muzea, ale i na ochotě pedagogů zařadit návštěvy muzea do svého programu. Nabídka společného zpracování pracovních listů, komentovaných prohlídek, speciálních programů pro různé stupně škol nezaznamenala ze strany škol vůbec žádnou odezvu. Nicméně muzeum slouží celé široké veřejnosti a od "dospělých" návštěvníků muzea byly všechny doplňkové programy a akce vždy kvitovány kladně. Cizojazyčné sylaby pro cizince jsou k dispozici v Muzeu v Mohelnici, v klášterním kostele a na zámku Úsov, v šumperské expozici je turisty hojně využíván audioprůvodce. V roce 2009 se rozšířila i nabídka doplňkových služeb, kdy organizace může na základě živnostenského oprávnění provozovat hostinskou činnost a zřídit v Šumperku a na Úsově malé občerstvení. Základní funkce muzea kodifikují v podstatě i standardy veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, jejichž dodržování bylo i v roce 2009 jednou ze základních priorit. V oblasti fyzické dostupnosti pro imobilní spoluobčany se nic nezměnilo, jsou zajištěny bezbariérové vstupy do všech přízemních prostor, zcela bezbariérově je řešeno

9 pouze Muzeum v Zábřehu (vnitřní výtah). Zřízenci ve všech zařízeních se na požádání věnují osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Stále více se využívá videoprezentace výstav a akcí na velkoplošných televizorech umístěných v prostorách přístupných pro imobilní. Informace o dostupnosti všech zařízení VM jsou na webových stránkách muzea. Standardy ekonomické dostupnosti byly důsledně uplatňovány, a to jak v podobě slev pro vybrané skupiny obyvatel dle Zřizovací listiny, tak v podobě volných vstupů ve stanovených dnech státních svátků, v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. Volných vstupů v tyto dny využilo občanů, což je téměř o víc než v roce Trend narůstání bezplatných vstupů ve dny státních svátků je evidentní, od roku 2005, kdy byla tato služba zavedena, se počet návštěvníků více než zdvojnásobil. Ovšem, bohužel, pro celkovou návštěvnost to má příliš malý význam. Zvýšený počet byl zaznamenán i u použití Olomouc Region Card (od roku 2009 jsou vstupy ve všech zařízeních Muzea pro držitele karty Region Card zdarma), využívány byly i slevy na tzv. Rodinné pasy. V personální oblasti byl rok 2009 celkem poklidný. Tým pracovníků ekonomického oddělení byl doplněn o jednu účetní, což bylo reakcí na výsledky kontroly v roce 2008 a také na dlouhodobou pracovní neschopnost ekonoma. Tato volba se ukázala jako velice šťastná, neboť pracovní zátěž ekonomického oddělení je díky častým legislativním změnám značná a musí být zajištěno dostatečné a kvalitní personální obsazení. Navíc je nutné počítat i se zastupitelností v případě nemocí. Do roku 2010 je plánovaná změna organizační struktury tak, aby ekonomické oddělení nebylo zatěžováno balastními problémy a mohlo se zabývat jen svojí specifickou a pro organizaci velmi důležitou činností. Důraz zde musí být kladen především na odbornost a schopnost orientovat se v problematice a stále se měnící legislativě. Naopak u odborných pracovníků je důležitá nejen odborná erudice, ale i angažovanost, invence a kreativita, jejich zájem o muzejní práci. V příštím roce je nutné zapojit všechny odborné pracovníky i do prezentační činnosti a dbát důsledně na to, aby výsledky jejich odborné práce měly přínos pro organizaci, která je zaměstnává. Tradiční vysoká nemocnost byla v souladu s celorepublikovým trendem podstatně nižší než v roce minulém (2,7% oproti 9,11% v roce 2008). Vnitřní organizační struktura i náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů zůstaly více méně beze změn, zaměstnanci muzea byli rozděleni do čtyř oddělení (oddělení odborné činnosti, ekonomické, provozu a výroby a správy detašovaných zařízení, výstavní) a útvaru ředitelky. Dvě oddělení (ekonomické, provozu a výroby a správy detašovaných zařízení) jsou dále ještě členěna na pracoviště. Do roku 2010 se počítá se

10 zřízením samostatného pracoviště propagačního, které bude koordinovat veškerou propagaci organizace, a také s již avizovaným "zeštíhlením" oddělení ekonomického. Součástí Informačního pracoviště Vlastivědného muzea v Šumperku je i Regionální a městské informační centrum, na jehož činnost přispívá Město Šumperk ,- Kč ročně. Pracovníci oddělení provozu a výroby se i v roce 2009 velmi významně podíleli na stavebních aktivitách Vlastivědného muzea v Šumperku. K nejdůležitějším úkolům patřilo dokončení opravy uliční fasády na tzv. robotárně v Šumperku, včetně opravy vstupních vrat. Dalším úkolem byla rekonstrukce tzv. Vlašimského paláce v areálu zámku Úsov za účelem zřízení nové interaktivní expozice "Hádanky pánů z Vlašimi" a také úpravy ochozu, aby bylo umožněno jeho zpřístupnění veřejnosti. Ve stálé expozici v Muzeu v Šumperku byla dokončena výměna výbojkových svítidel za moderní svítidla LED diodová, která jsou úsporná a šetrná ke sbírkám. Jako každý rok se i letos téměř všichni pracovníci oddělení provozu a výroby podíleli na instalacích výstav, výrobě výstavního fundu, montáži osvětlení a audiovizuálních efektů, atd. V rámci údržby objektů, které Vlastivědné muzeum v Šumperku spravuje nebo užívá, byly dodavatelsky provedeny opravy střech, sanace a konzervace fasády na Vlašimském paláci, oprava topení v muzeu v Mohelnici a na robotárně, atd. Ke konci roku byl z důvodu lepšího zabezpečení vystavovaných exponátů vybudován kamerový systém v dalších výstavních prostorách Muzea v Šumperku (Hollarova galerie, Výstavní síň). Rok 2009 lze hodnotit jako rok velice úspěšný. Podařilo se zastavit pokles návštěvnosti a naopak byla v Šumperku překonána rekordní dvacetitisícová hranice. Ostatní zařízení "nepřekročila svůj stín", ale i zde byla návštěvnost o něco málo vyšší než v roce Opět byly vytvořeny velmi kvalitní a zajímavé krátkodobé výstavy, jejichž návštěvnost přesáhla v sedmi případech 1 000, v jednom případě osob a v jednom dokonce osob. Nově zrekonstruované nádvoří Pavlínina dvora v Šumperku bylo naplno využíváno po celou letní sezónu, velmi úspěšné byly i muzejní akce na nádvoří - Muzejní noc, Dětský den, Vánoční jarmark. Atraktivní koncerty a festivaly přilákaly tisíce lidí. Pokračovala i digitalizace sbírek, prováděná jak vlastními silami, tak zejména externě. Na www stránky muzea byly umístěny fotografie sbírkových předmětů především z oblasti výtvarného umění a etnografie. V oblasti péče o sbírky se i přes absenci dotace z fondu ISO podařilo zrestaurovat více sbírek, než bylo v plánu. Finanční příspěvek z programu MK ČR ISO byl naopak přiznán na investiční akci - instalace monitorovacího systému TransKlim do depozitářů na robotárně v Šumperku. V oblasti rekonstrukce a údržby budov lze konstatovat, že za posledních 5 let se podařilo opravit téměř všechny objekty, včetně interiérů. Zbývá dokončit opravu střechy na severním

11 křídle Pavlínina dvora v Šumperku, která, bohužel, nebude z důvodu nedostatku finančních prostředků vlastníka v roce 2010 realizována. Stále přetrvává nepříznivá situace na zámku Úsov, který kromě stálé údržby (nátěry šindelových střech, průběžné opravy břidlicové střechy hlavního paláce, sanace vlhkosti zdiva, atd.) vyžaduje i větší investice na opravu střech na kočárovně, opravu průčelní fasády zámku či sanaci hradeb. Situace s využitím různých dotačních titulů je v Úsově zkomplikovaná skutečností, že finance z nájmu jsou blokovány na splátky úvěru, který si vlastník (Město Úsov) vzal na pokrytí vlastního podílu při rekonstrukci tzv. staré školy. Protože tato situace bude trvat ještě i v letošním a příštím roce, rozhodl se vlastník objektu uvolnit z rozpočtu města finanční prostředky a požádat o dotaci z tzv. Střešního havarijního fondu na opravu střech na kočárovně. V oblasti modernizace výstavních prostor a stálých expozic je naplánované pokračování v budování expozice ve Vlašimském paláci v areálu zámku Úsov a také vypracování projektové dokumentace na expozici archeologie v suterénu mohelnického muzea. Pro následující rok 2010 bude opět prioritou práce s veřejností, udržení vysoké návštěvnosti a spolupráce se školami zejména prostřednictvím dílen pro děti a komentovaných prohlídek. Při rozhodování o způsobu propagace muzejních akcí bude opět přihlédnuto i k výsledkům ankety, která probíhala v šumperském muzeu i na vybraných zařízeních po celý rok 2009 (k tomu příloha č. 1). Ankety se zúčastnilo celkem respondentů, tj, 28, 3 % z celkového počtu návštěvníků ( v šumperském muzeu 19,2 %, v mohelnickém muzeu 14,5 %, v Zábřehu 67,9 % a v Lošticích 46,3 %). Nižší procento účasti v Šumperku je dáno zejména skutečností, že anketa neprobíhala v Galerii Šumperska, jejíž návštěvnost byla poměrně vysoká. Všímali jsme si cílových skupin, místa, odkud návštěvníci přijeli a způsobu propagace - jak se o výstavě či expozici dověděli. Ne ve všech zařízeních však byla anketa vedena takovým způsobem, aby bylo možné všechny zadané hodnoty vyhodnotit relevantním způsobem. Na zařízeních nebyly samostatně vyhodnoceny výstavy a expozice, výsledky jsou sumární za všechny návštěvníky. V šumperském muzeu lze konstatovat, že stálou expozici navštívilo opět nejvíc návštěvníků z míst mimo region, zřejmě turistů, převládali studenti a děti, pak dospělí a nejúčinnějším způsobem propagace byla vývěska u muzea a internet. U krátkodobých výstav bylo opět nejvíce návštěvníků ze Šumperka, a to zejména děti a studenti, poté dospělí, kteří se o výstavě dozvěděli především z internetu, pak z tisku a plakátů. Celkem lze konstatovat, že Muzeum v Šumperku navštěvuje nejvíce občanů přímo ze Šumperka, kteří se o akcích v muzeu dověděli z internetu, tisku a z plakátů a nejpočetnější cílovou skupinou jsou děti a studenti a dospělí. Oproti minulému roku je zaznamenán výrazný nárůst významu internetu a kvalitních webových stránek, trošku

12 ztratily na významu plakáty, za to poutače přímo na budově přilákaly poměrně hodně spoluobčanů (především na výstavu Erotika v muzejních sbírkách). Nejméně bylo opět důchodců. Na zařízeních byla situace odlišná. V Mohelnici bylo nejvíce návštěvníků z Mohelnice, a to důchodců, z propagačních prostředků zvítězila TV a tisk. Dětí bylo nejméně. V Lošticích tvořili největší procento návštěvníků také důchodci, kteří však přicestovali z míst mimo region a o zařízení se dověděli z internetu a od známých. V zábřežském muzeu bylo možné díky sumárnímu vyplňování ankety stanovit pouze nejvíce uváděné propagační prostředky, a to plakát, a poté tisk, TV. Výsledky ankety přinesly poměrně zajímavé údaje, které mimo jiné svědčí o odlišných situacích v různých zařízeních Muzea. Zatímco v Šumperku převažují studenti a děti a důchodců je nejméně, v Mohelnici a Lošticích je tomu naopak. Tuto skutečnost lze vysvětlit jednak charakterem osobností, které muzeum řídí, jednak malou spoluprácí se školami (Mohelnice). V případě propagace je evidentní stále větší význam internetu, a to pro všechny cílové skupiny. V těch sídlech, která mají regionální televize (Mohelnice, Zábřeh) je samozřejmý vliv těchto médií. Do dalšího období budou tedy způsoby propagace modifikovány dle konkrétních zařízení tak, aby nebyly zbytečně vynakládány finanční prostředky. Důraz bude kladen na kvalitu, aktuálnost a atraktivitu webových stránek a na jejich propagaci. Tj. na každém propagačním i jiném materiálu vydaném Muzeem musí být výrazně uvedeny webové stránky. V Šumperku se potvrdil, stejně jako v roce minulém, význam upoutávek přímo na budově muzea (vývěska u Výstavní síně, úprava skleníku, bilboardy, atd.). Propagace v tisku a jiných médiích, především v těch celostátních (Toulavá kamera, celostátní deníky, atd.), je samozřejmě pro muzeum vynikající a každé vysílání se hned odrazí na návštěvnosti. Bohužel, s postupující digitalizací a využíváním satelitních přenosů je stále méně sledováno regionální vysílání TV Morava. Otázkou je význam klasických plakátů na výlepových plochách. Ty jsou návštěvníky uváděny nejvíce v Zábřehu, o něco méně v Šumperku a v Lošticích, v Mohelnici nejsou plakáty uváděny téměř vůbec. V letošním roce bude kladen důraz na zlepšení reciproční propagace na všech zařízeních tak, aby návštěvník byl informován a poučen i o akcích a výstavách, které probíhají v ostatních pobočkách Muzea. V anketě se opět neprokázal ani jediný případ úspěšné propagace Muzea pomocí různých katalogů, infobusů či veletrhů cestovního ruchu. Hospodaření VM v Šumperku bylo, i přes zkrácený příspěvek na provoz o ,- Kč v roce 2009 velmi úspěšné. Zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen jednak vlastními příjmy (zlepšené příjmy ze vstupného, z prodeje publikací a z archeologických dohledů a výzkumů), jednak hospodárným využíváním příspěvku na provoz. Navíc se podařilo opět

13 získat dotaci z Města Šumperk ve výši ,- Kč na provoz informačního centra a Klášterního kostela, dalšími ,- Kč přispělo Město Šumperk na výstavu Šumperk, město sportu. Ze Statutárního města Olomouc obdrželo Muzeum ,- Kč na projekt MEIS a ze státního rozpočtu ISO na investici Trans Klim ,- Kč. Podrobné zhodnocení hospodaření VM Šumperk je zpracováno ve Zprávě o hospodaření organizace za rok 2009 (samostatný dokument). Probíhající hospodářská krize se v činnosti Muzea v roce 2009 příliš neprojevila. Paradoxně se zřejmě menší zájem o zahraniční dovolené odrazil ve vyšší návštěvnosti tuzemských atraktivit. Vynikající rok zažilo šumperské muzeum zejména díky výstavě soch Ley Vivot. Udržet vysokou laťku bude náročné, ale je to určitě výzva a motivace do další práce. Rok 2010 bude stále ještě poznamenán hospodářskou krizí, je proto nutné počítat s nižším rozpočtem, ale dobré nápady, kreativita a invence mohou chybějící hmotné statky alespoň z části nahradit. PhDr. Marie Gronychová ředitelka VM v Šumperku

14 1. Sbírky Zařazování předmětů do sbírek, jejich evidence a dokumentace, inventarizace, zápis do CES a další práce byly prováděny dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Metodického pokynu MK k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí a dle Strategie sbírkotvorné činnosti. 1.1.Evidence sbírek Chronologická evidence sbírek Sbírka šumperského muzea Podsbírka archeologická 1. Doplňování podsbírky systematickým sběrem, z výzkumů, příp. dary (dle přírůst. čísel): Záchranné výzkumy a dohledy a detektorové nálezy: př.č. 1/2009: Šumperk ul. Langrova arch. záchranný výzkum (Archaia Olomouc) vyvolaný stavbou polyfunkčního domu zkoumáno další pokračování městského příkopu a hřbitova - středověk a novověk ks př.č. 2/2009: Velké Losiny pod vrcholem Strážníku předání J. Lišivky starý nález bronzové sekerky lužické kultury 1 ks př.č. 3/2009: Šumperk nad hřbitovem detektor. nálezy ze září 2009 (nálezci M. Jahn, V. Flášar, T. Felkl) zl. bronz. artefaktů, štípané industrie a zl. keramiky (lužická k.) 43 ks př.č. 4/2009: Libina kostel při archeologickém dohledu odvodňování kostela v říjnu 2009 získán v jednom hrobě novověký železný atypický předmět 1 ks př.č. 5/2009: Bedřichov V od obce - detektorový nález (nálezce V. Flášar) raně novověkého hornického želízka 1 ks př.č. 6/2009: Nový Malín Malínská rokle a vrch Kopka detektorové nálezy 2009 (nálezce V. Flášar) středověkých a novověkých kovových artefaktů cca 50 ks př.č. 7/2009: Pleče hrad z areálu výzkumu v 90. letech 20. stol. (Brachtl Rychlý) pochází slepené torzo středověké keramické nádoby, které se až nyní dostalo do šumperského muzea 1 ks

15 př.č. 8/2009: Pleče hrad z okolí zříceniny byl v průběhu roku 2009 pomocí detektoru kovů získán soubor želez. středověkých a novověkých artefaktů (nálezce A. Zdukos) 9 ks př.č. 9/2009: Štíty Králova hora - ze zříceniny hrádku detektorové nálezy 2009 (nálezce J. Beran) železných středověkých předmětů (m.j. šipky) 5 ks př.č. 10/2009: Štíty Na zámku - ze zříceniny hrádku nad řekou Březnou získány r detektorové nálezy (nálezce J. Beran) železných předmětů (šipky, břit), zl. středověké keramiky a mince 23 ks Podsbírka archeologická celkem 10 př.č., ks ( z toho - vlastní sběr systematický 10 př.č., ks) Halama, Baják 2. Kontrola stavebních aktivit v regionu dle požadavků investorů (oficiálně oznámených): - Bludov stavba RD (p. Matysová) negativní - Bludov stavba RD (p. Puszkailer) negativní - Bohutín stavba RD (p. Haunschild) negativní - Brníčko stavba RD (p. Poláček) negativní - elektrifikace železniční trati Zábřeh Šumperk negativní - Hanušovice přestavba domu na muzeum pivovarnictví - negativní - Leština stavba RD (p. Mizerák) negativní - Libina odvodnění kostela dokumentace 1 porušeného novověkého kostrového hrobu - Nemile, tvrz drenáž okolo budovy dokumentace středověkých a novověkých vrstev - Nové Losiny stavba RD (p. Vaverčák) negativní - Nový Malín, u mateřské školky inž. sítě ČEZ negativní - Nový Malín stavba RD (p. Dressler) negativní - Nový Malín stavba RD (p. Hradiš) negativní - Nový Malín stavba RD (p. Kulhánek) negativní - Nový Malín stavba RD (p. Šperlich) negativní - Postřelmov stavba RD (p. Šubrtová ) negativní - Rapotín, Nové Domky inž. sítě ČEZ negativní - Rapotín stavba RD (Czechostav) - negativní - Rapotín stavba haly SOŠ Šumperk negativní - Sudkov přípojka kanalizace (p. Ambrož) negativní - Štíty odvodnění kostela popis a dokumentace profilů - Šumperk, Geschaderův dům staveb. úpravy suterénu dokumentace situací

16 - Šumperk, ul. Krameriova kanalizace negativní - Šumperk, nám. Republiky revitalizace a kanalizace dokumentace profilů - Šumperk, Na Vyhlídce inž. sítě ČEZ negativní - Šumperk, park B. Martinů revitalizace negativní - Šumperk, areál Pars Nova přístavba a stavební úpravy negativní - Šumperk, ul. 8. května inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. Bludovská inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. B. Němcové a Sportovní inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. Nerudova inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. U potoka inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. Vojanova inž. sítě (plynovod) negativní - Šumperk, ul. Žižkova stavba RD (p. Seidler) negativní - Šumperk, ul. J. z Poděbrad a okolní ulice rozsáhlá revitalizace negativní - Šumperk, Slovanská 17 stavba garáže (p. Stojaník) negativní - Šumperk, ul. Šumavská přestavba dětského školního hřiště negativní - Šumperk, ul. Zábřežská inž. sítě ČEZ negativní - Šumperk, ul. Zábřežská stavba parkoviště u nemocnice - negativní - Šumperk, D. Temenice, ul. Jugoslávská rozšíření parkoviště - negativní - Šumperk, H. Temenice, ul. Bohdíkovská inž. sítě ČEZ negativní - Vikýřovice, ul. Vodácká inž. sítě ČEZ negativní - Zábřeh, ul. Leštinská stavba altánu (charita) negativní - Zábřeh, ul. Říční stavba kůlny (p. Pláněk) negativní - Zábřeh, ul. Leštinská stavba obchodního centra negativní - Zábřeh, ul. Nemilská stavba RD (p. Hampl) negativní - Zábřeh, ul. Za pivovarem stavba RD (p. Horský) - Zábřeh, nad ul. Sokolskou stavba RD (Nedomovi) + několik dohledů nehlášených staveb, dohledovaných náhodně 3. Dle požadavků záchranný archeologický výzkum: - na Šumperku ani Zábřežsku v r žádný neproběhl 4. Příprava a pokračování jednání s investory ve věci archeologického dohledu a výzkumu při stavbě silničního obchvatu Zvole a Vlachova:

17 - se stavebníkem (ŘSD) byla podepsána smlouva na provedení předstihové sondáže a následný záchranný plošný výzkum v místech pozitivních archeologických situací; - v dubnu provedena sondáž formou bagrované rýhy téměř v celé délce stavby (cca 3 km) potvrzeno sídliště z pozdní doby bronzové v trati Na cihelně nad Zvolí a byl upřesněn jeho rozsah; zcela novým zjištěním je laténské sídliště (vč. kulturní vrstvy) SZ od Vlachova; JZ od Zvole zachyceny objekty s uhlíky pohřbené ve sprašové návěji mohlo by se jednat o paleolit; - opakovanými povrchovými prospekcemi (i za pomoci detektoru kovů) zjištěny další ojedinělé nálezy mimo výše 3 popsané polohy nejzajímavější je torzo bronz. sekery ze starší doby bronzové JZ od Rájce. 5. Průběžné zpracování Nálezových zpráv a Hlášení z archeologických dohledů a výzkumů pro Archeologický ústav a též Nár. památkový ústav, ú.o.p. Brno Nálezové zprávy, odevzdané AÚ AV ČR Brno: - Libina, kostel odvodnění (10/2009) - Šumperk, Geschaderův dům staveb. úprava suterénu (05-06/2009) - Šumperk, nám. Republiky revitalizace, vč. kanalizace (11/2009) - dále vypracováno 48 x Oznámení a 48 x Hlášení o archeologické akci - pro AÚ AV ČR v Brně Sbírka šumperského muzea Podsbírka historická průběžné doplňování stávajících sbírkových fondů, dokumentace změn společnosti aktuálním záchranným sběrem - obecná historie Šumpersko: - 51 př.č., 102 ks Turková - 49 př.č., 86 ks Doubravský - 44 př.č., 167 ks Filipová (z toho vlastní sbírkotvorná činnost systematická 126 př.č., 335 ks, volné nákupy 17 př.č., 19 ks, převod 1 př.č., 1 ks ) - umělecká historie dokumentace výtvarných aktivit regionu, doplňování sbírkového fondu užitého umění - 17 př.č. 56 ks Turková

18 (z toho vlastní sbírkotvorná činnost z výzkumného úkolu 9 př.č., 48 ks, převody 3 př.č., 3 ks, dary 5 př.č., 5 ks) - národopis dokumentace národopisných aktivit v regionu, doplňování sbírkového fondu etnografie - 33 př. č., 228 ks Kudelová (z toho vlastní sbírkotvorná činnost systematická 32 př.č., 223 ks,volné nákupy 1 př.č., 5 ks) - knihovna dokumentace regionální literatury 9 př.č., 56 ks Berková ( z toho vlastní sbírkotvorná činnost systematická - 9 př.č., 56 ks ) Podsbírka historická celkem př.č., 695 ks Z toho: - vlastní sběr systematický 167 př.č., 614 ks, vlastní sběr z vědecko výzkumné činnosti 9 př.č., 48 ks, volné nákupy 18 př.č., 24 ks, dary 5 př. č., 5 ks, převody 4 př.č., 4 ks Sbírka šumperského muzea Podsbírka geologická - doplňování podsbírky vlastním sběrem systematickým, z výzkumného úkolu, nákupem a dary - 3 ks, 3 př.č. Kovařík z toho: vlastní sběr systematický 3 př.č., 3 ks, Sbírka šumperského muzea Podsbírka botanická - doplňování podsbírky vlastním systematickým sběrem a vlastní sbírkovou činností z výzkumného úkolu a nákupem celkem 225 ks, 2 př.č. Zmrhalová z toho: vlastní sběr systematický -1 př.č., 125 ks, vlastní sběr z vědecko výzkumné činnosti ks, 1 př.č. Sbírka šumperského muzea Podsbírka zoologická - doplňování podsbírky vlastním sběrem, nákupem 20 př.č., 20 ks Kovařík

19 z toho: vlastní sběr systematický - 19 ks, 19 př.č., volné nákupy - 1 ks, 1 př.č.) Sbírka šumperského muzea celkem 238 př.č., ks sbírkových předmětů. Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově Podsbírka historická -systematické doplňování podsbírky 1 ks, 1 př.č. z toho: vlastní sběr systematický 1 ks, 1 př.č. Zmrhalová Sbírka mohelnického muzea Podsbírka historická - vlastní systematické doplňování podsbírky, sbírková činnost z výzkumných úkolů, dary, volnými nákupy a převody - dokumentace změn společnosti Mohelnicko celkem 111 ks, 12 př.č. Žouželka Podsbírka historická celkem 12 př.č., 111 ks z toho: vlastní sbírková činnost - systematická: 11 přír. č., 110 ks, převody - 1 přír. č., 1 ks Sbírka mohelnického muzea Podsbírka archeologická 1. Doplňování podsbírky systematickým sběrem, z výzkumů, příp. dary (dle přírůst. čísel): Záchranné výzkumy a detektorové nálezy: př.č. 1/2009: Mohelnice ul. Okružní arch. sondážní výzkum vyvolaný opravou části městských hradeb 2 sondy, získána především keramika středověk i pravěk 134 ks př.č. 2/2009: Dubicko Malá Polanka náhodný nález (11/2008) depotu bronzových předmětů (lužická kultura) 6 srpů (v 9 kusech), 1 náramek + 1 sekerka - celkem 12 ks př.č. 3/2009: Mohelnice, Smetanova ul. nehlášené stavební práce na poz.č. 56/3 získány zlomky středověké keramiky (M. Baják 06/2009) 3 ks př.č. 16/2009: Zvole Vlachov sondážní výzkum (4/2009) a prospekce (v průběhu 2009) na trase budoucí silnice I/44 Vlachov Rájec. Pravěk (zejména doba bronzová a laténská), středověk, novověk především zlomky keramiky, mazanice, uhlíky, kovové i kamenné artefakty - cca 500 ks př.č. 17/2009: Moravičany za obecním úřadem záchranný výzkum při stavbě haly v říjnu 2009, prozkoumán středověký objekt s nálezy zvířecích kostí, zlomků keramiky, mazanice, uhlík cca 200ks

20 př.č. 18/2009: Doubravice JV od obce detektorový nález v září 2008 (nálezce J. Plaňava) bronzového lučíku spony protohistorické období 1 ks př.č. 19/2009: Haňovice - detektorový nález 2006 torza germánské bronzové spony doba římská 1 ks př.č. 20/2009: Klopina Na lánech povrchový sběr na sídlišti kultury nálevkovitých pohárů (nálezce V. Flášar) 2 atypické zlomky keramiky a 2 ks štípané industrie 4 ks př.č. 21/2009: Loštice za vepřínem detektorový nález 2006 (nálezce J. Plaňava) fragmentů bronzového náramku období popelnicových polí 2 ks př.č. 22/2009: Měník vrch Třesín - detektorový nález 2006 (nálezce J. Plaňava) fragmentu bronzového opasku (typ Riegsee) počátek období popelnicových polí 1 ks př.č. 23/2009: Moravičany Dílečky detektorový nález na jaře 2009 (nálezce J. Plaňava) bronzového zdobeného neuzavřeného kroužku období popelnicových polí 1 ks př.č. 24/2009: Rohle S od obce detektorový nález (nálezce T. Felkl) novověkého hornického želízka 1 ks př.č. 25/2009: Studená Loučka náhodný detektorový nález (nálezce M. Jahn) laténské železné sekery 1 ks př.č. 26/2009: Studená Loučka (Podolíčko) detektorový nález (nálezce J. Plaňava) laténské železné sekery 1 ks př.č. 27/2009: Žadlovice za zámkem detektorové nálezy (nálezce J. Plaňava) bronzových artefaktů z období popelnicových polí 5 ks př.č. 28/2009: hradiště Obersko (k.ú. Lechovice) další etapa ( ) opakovaných prospekcí; získán soubor nálezů slezskoplatěnické kultury - min. 100 ks př.č. 29/2009: Lechovice trať Hambalek prospekce na sídlišti slezskoplatěnické kultury dne ; získán bronz. slitek slezskoplatěnické kultury - 1 ks Podsbírka archeologická celkem 17 př.č., 966 ks z toho : vlastní sbírková činnost - systematická 17 př.č., 966 ks Sbírka mohelnického muzea celkem 29 př.č., ks 2. Kontrola stavebních aktivit v regionu dle požadavků investorů: - Bohuslavice přípojka k č.p. 75 negativní - Dolní Krčmy stavba RD (p. Unzeitig) negativní - Horní Krčmy stavba RD (p. Knobloch) negativní - Mohelnice, ul. Okružní 17 stavba garáže (p. Ševčíková) negativní

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa emailové pošty: mzm@mzm.cz http://www.mzm.cz

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016

Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016 Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016 aktualizace k 30. 6. 2013 1. Výchozí stav Husitské muzeum v Táboře je středně velkou institucí, která je zřízena za

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Muzeum středního Pootaví Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Odpovědný redaktor: Redakce: Sazba, grafická úprava a realizace: Foto: Ing. Ludmila Koštová Ludmila Vilánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ: CZ 00075078

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008 Magistrát hlavního města Prahy Výroční zpráva za rok 2008 www. ghmp.cz www.citygalleryprague.cz Obsah Úvodem.2 Výstavní činnost GHMP v roce 2008...13 Rozbor činnosti Úseku pro styk s veřejností v roce

Více

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 Autoři: - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje - ředitelé příspěvkových

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU 2010 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 3 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE OBSAH 5 Úvod slovo ředitele základní informace o muzeu 9 Sbírky charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 I. Úvod Charakteristika muzea Hlavním úkolem Technického muzea v Brně (dále TMB), jako příspěvkové organizace se samostatnou právní subjektivitou,

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více