příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem"

Transkript

1 Hlavní třída 22, Šumperk IČO: příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2013

2 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČO , statutární zástupce PhDr. Marie Gronychová, ředitelka. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem , s platností od Hlavní činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění. Vlastivědné muzeum v Šumperku je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 780. Je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, spravuje 5 zařízení: Muzeum v Šumperku, Muzeum v Mohelnici, Muzeum v Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov. Obsah Plán Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělen do 2 základních částí a 2 příloh: I. Úvod...str. 2 II. Přehled základní činnosti...str Sbírky... str Vědecko-výzkumná činnost...str Prezentace... str. 13 III. Příloha povinná Standardy...str. 21 IV. Příloha nepovinná Nabídky...str. 26

3 I. ÚVOD Plán Vlastivědného muzea v Šumperku (dále jen VM Šumperk) pro rok 2013 byl vypracován s důrazem na plnění všech základních funkcí muzea včetně dodržování standardů veřejných služeb. Stejně jako v roce 2012 byl plán zpracován ve stručnější podobě s tím, že podrobný plán stanovující úkoly jednotlivým oddělením a pracovníkům bude pouze interním materiálem organizace. Základním trendem roku 2013 bude zavedení poměrně přísných úsporných opatření, která jsou vynucena dramatickým snížením příspěvku na provoz. Z tohoto důvodu byly některé činnosti, které nejsou pro chod organizace naprosto nezbytné, utlumeny nebo pozastaveny. Ovšem v žádném případě nejde omezit úkoly vyplývající ze zákonů, popř. z opatření zřizovatele. Nezmenšený důraz bude tedy kladen na práci se sbírkami, na činnost prezentační a také na bezchybnou práci evidenční, účetní a ekonomickou. Sbírkotvorná činnost bude pokračovat získáváním nových přírůstků obvyklými způsoby (vlastním sběrem, dary, převody, dědictvím) důsledně v souladu se Zřizovací listinou a Strategií sbírkotvorné činnosti při dodržování zásad muzejní tezaurace. Případné nákupy sbírek budou v souladu s metodikou vydanou Krajským úřadem Olomouckého kraje financovány z příspěvku na provoz (krytí běžných provozních výdajů). Sbírky budou odborně zpracovávány, evidovány a inventovány dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění, a dle vnitřních předpisů organizace. Prioritou pro sbírkotvornou činnost v roce 2013 bude stejně jako v roce předcházejícím dokumentace současnosti, což je strategie prosazovaná mimo jiné i Asociací muzeí a galerií. Zákonná desetiletá lhůta pro inventarizaci sbírek vyprší podle stanoviska Ministerstva kultury ČR V podmínkách VM Šumperk byla lhůta pro dokončení prvního desetiletého cyklu inventarizace stanovena na (s výjimkou archeologické podsbírky sbírky šumperského muzea, která byla do CESu zapsána až ) a nový desetiletý cyklus bude zahájen od 1. ledna Jako každý rok bude pokračovat zpracování karet v programu DEMUS a digitalizace sbírek, včetně jejich prezentace na webových stránkách muzea V případě, že bude schválena novela vyhlášky č. 275/2000 Sb., bude doplňování sbírky digitálními fotografiemi ve stanoveném množství povinností vyplývající ze zákona. V oblasti péče o sbírky VM Šumperk opět požádalo o finanční příspěvek z programu ISO, a to jednak na pořízení moderních regálů do depozitářů, jednak na restaurování sbírkových předmětů. Při práci v depozitářích bude kladen důraz zejména na dodržování zákona a vnitřních předpisů, korektní vedení přírůstkových knih, jejich řádná autorizace a dopracování lokací a řádné sledování klimatických podmínek. Pozornost bude zaměřena také na ochranu sbírek muzejní povahy před krádežemi, vloupáním a požárem dle Metodického pokynu MK ČR č. 1/2010. V minulých dvou letech byly do výstavních prostor ve všech zařízeních VM Šumperk namontovány kamerové systémy a byly modernizovány také systémy EZS. Vědecko - výzkumná činnost v roce 2013 bude jednou z oblastí, které se dotknou úsporná opatření. Mnohaleté úkoly, které neměly konkrétní výsledky, budou pozastaveny nebo zcela ukončeny a nové úkoly budou stanoveny tak, aby měly konkrétní výsledky využitelné organizací zejména pro prezentační účely (výstavy, přednášky, články pro ediční činnost organizace). Úkoly budou stanovovány na přesně vymezené časové období s tím, že budou každý rok předkládány konkrétní výstupy. V době finanční krize bude velmi obtížné udržet si přízeň návštěvníků. Příjmy ze vstupného tvoří největší část výnosů a vzhledem k nižšímu příspěvku na provoz bude splnění plánu tržeb nutností. Zdražení vstupného by v regionu s vysokou nezaměstnaností a nízkými mzdami přineslo zřejmě úbytek návštěvníků, proto bude kladen důraz na kvalitu muzejních programů. Bude naprosto nezbytné vytvořit nejen atraktivní výstavy, ale doplnit je také nabídkou komentovaných prohlídek a doprovodných programů. Prezentovaná témata musí zaujmout širokou veřejnost, musí být zpracovaná přitažli-

4 vou formou. Současně by výstavy měly v souladu s plněním standardů veřejných služeb prezentovat v co největší míře vlastní či zapůjčené muzejní sbírky a vlastní vědecko - výzkumnou činnost. Základem úspěšné výstavy je dobře zvolené téma s určitým příběhem nebo leitmotivem, pečlivý výběr exponátů z vlastních sbírek, popřípadě i ze sbírek jiných muzeí, zajímavá a srozumitelná instalace s použitím interaktivních prvků a audiovizuálních prezentací. Dobrou výstavou nemůže být pouhé nesystémové vystavení vybraných exponátů, výstava musí mít logiku a cílem je zaujmout návštěvníka a sdělit mu informace. Pro návštěvnický úspěch výstavy jsou v dnešní době nezbytné i doprovodné programy, komentované prohlídky a různé materiály k výstavám pracovní listy, kvízy, atd. V roce 2012 patřily k úspěšným muzejním výstavám, které splnily jak požadavek prezentace muzejních sbírek a podání velkého množství informací, tak i požadavek atraktivnosti a divácké přitažlivosti zejména výstava Z pohádky do pohádky (5 500 návštěvníků) nebo etnografická výstava Když jsem já sloužil to první léto... (přes návštěvníků). Obě tyto výstavy byly instalovány v Muzeu v Šumperku a o obě tyto výstavy již projevila zájem další muzea, takže budou v roce 2013 reprezentovat práci VM Šumperk i v jiných městech. Předkládaný plán výstav je pouze rámcový, je možné, že dojde k jeho úpravě, a to v závislosti na aktuální situaci. Z 25 naplánovaných krátkodobých výstav je 17 vytvořených z muzejních sbírek vlastních a jedna z muzejních sbírek Dětského muzea v Brně. Zajímavým doplňkem budou zapůjčené výstavy, a to zejména výstava přibližující život odsouzených ve věznici Mírov a také výstava Egypt Dar Nílu, kterou vytvořil slovenský cestovatel Jan Hertlík. Témata vlastních muzejních výstav jsou zajímavá a rozmanitá, záleží jen na autorech, jak se s problematikou vypořádají a jak atraktivní budou jejich instalace pro návštěvníky. V detašovaných zařízeních budou, z úsporných důvodů, prezentovány vesměs výstavy instalované v předchozích letech v Muzeu v Šumperku (Putování středověkem, Chléb náš vezdejší, Kamzík horský, Tetřev hlušec ptákem roku 2012, atd.). Prvořadým úkolem vedoucích detašovaných zařízení bude získat pro tyto výstavy návštěvníky. V roce 2013 bude již v provozu nová expozice archeologie ve sklepě Muzea v Mohelnici. Specializovaná expozice archeologie s výjimečným audiovizuálním prvkem, tzv. mappingem, má ambice zvednout zájem návštěvníků o mohelnické muzeum. K tomu je samozřejmě zapotřebí i dostatečná propagace nové expozice a precizní práce zaměstnanců zařízení. Největší část výnosů ze vstupného tvoří každoročně příjmy z Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov. Ovšem je nutné si uvědomit, že se každá stálá expozice časem okouká a zestárne. To platí i v případě Úsova, kde by si instalace zasloužila nějaké zatraktivnění a oživení, např. audiovizuální technikou nebo aranžovanými scénami. V oblasti propagace lze předpokládat, že trend využívání internetu se bude neustále zvyšovat a že kvalita a aktuálnost webových stránek je pro propagaci muzea nezbytnou podmínkou. Navíc zajímavé webové stránky jsou v podstatě nejlevnějším způsobem reklamy. Zejména v Šumperku jsou pro propagaci důležité i plakáty a billboardy, velkoplošné upoutávky se začaly úspěšně používat i v Zábřehu. Jednotlivá zařízení VM Šumperk se propagují navzájem, reklamní stánek je v sezóně umístěn i na zámku Velké Losiny. Pro propagaci muzejních akcí bude více využíváno i informační centrum. Oprava a údržba budov, které má VM Šumperk ve správě či v nájmu, bude další oblastí, ve které se citelně projeví úsporná opatření vynucená snížením rozpočtu. Ve spolupráci s Městem Úsov bude pokračovat obnova střech na zámku Úsov, neboť v havarijním stavu je šindelová střecha nad Vlašimským palácem. Vlastník objektu, tj. Město Úsov, by měl použít na obnovu zámku prostředky z nájmu (tj ,- Kč), který VM Šumperk každoročně vlastníku nemovitosti platí. Dalším objektem, který čeká na rekonstrukci, je tzv. Nekvasilův domeček na nádvoří mohelnického muzea. Z tohoto objektu byl vystěhován archeologický depozitář a uvolněné prostory budou využity jako sezónní výstavní prostor věnovaný zejména experimentální archeologii. Pracovníci provozu a výroby se budou podílet na údržbě všech objektů ve správě muzea, ovšem těžiště jejich práce se přenese více na výrobu výstavního fundu a na pomoc při instalacích výstav (montáž, demontáž, osvětlení, audioefekty, nátěry a pod).

5 V rámci doplňkové činnosti se s největšími příjmy počítá opět z pronájmů nevyužitých prostor (robotárna, Pavlínin dvůr v Šumperku), z krátkodobých pronájmů zejména nádvoří Pavlínina dvora, a také z činnosti stolařů, zedníků a zámečníků a z hostinské činnosti provozované zejména v občerstvení na zámku Úsov. Ekonomické oddělení musí jako každoročně reagovat na neustálé změny v legislativě a také na nejednoznačnost ve výkladu mnohých právních norem. Ovšem preciznost v dodržování zákonů a vnitřních předpisů zřizovatele či organizace je základním kritériem hodnocení, proto je nutné této oblasti věnovat maximální pozornost. Znalost platné legislativy nejen oborové, ale i v oblasti ekonomické (finanční kontrola, oběh účetních dokladů, veřejné zakázky, zákoník práce, atd.) je povinností nejen pracovníků na ekonomickém oddělení, ale i všech vedoucích pracovníků. Rok 2013 bude rokem velmi obtížným. Snížení příspěvku na provoz musí být vykompenzováno vyššími vlastními příjmy. Pokud se nepodaří plnit plánované výnosy, bude nutné již v první polovině roku přistoupit k úsporám i v oblasti počtu zaměstnanců. Bude se jednat zejména o ty obory, které jsou obsazeny více zaměstnanci (zedník, historik), popř. dojde ke změně zařazení (kulturně výchovný pracovník namísto historika na zařízeních). Na základě podkladů jednotlivých vedoucích oddělení zpracovala PhDr. Marie Gronychová, ředitelka VM v Šumperku

6 II. PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 1. Sbírky Zařazování předmětů do sbírek, jejich evidence a dokumentace, inventarizace, zápis do CES a další práce budou prováděny dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Metodického pokynu MK k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí a také dle Strategie sbírkotvorné činnosti VM Šumperk Evidence Chronologický zápis V roce 2013 bude pokračovat průběžné systematické doplňování všech sbírek a podsbírek sbírkotvornou činností z výzkumných úkolů, vlastními sběry, nákupy, dary a převody, u archeologických sbírek ze záchranných výzkumů. Nadále budou dokumentovány přírodní i společenské změny společnosti, regionální literatura, umění, řemeslné činnosti a lidová kultura v šumperském regionu. Předměty budou do sbírek muzea zapsány na základě jednání Poradního sboru pro sbírkovou činnost dle Směrnice ředitele VM v Šumperku 2/2003 Stanovy PSSČ, Směrnice ředitelky VM v Šumperku 5/2004 Strategie sbírkotvorné činnosti VM. kurátoři sbírkových fondů Systematická evidence Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ a v CES dle zákona č.122/2000 Sb., vyhlášky č. 275/2000 Sb. Katalogizace sbírkových přírůstků, evidovaných v chronologické evidenci podsbírek v letech kurátoři sbírkových fondů Pokračování v katalogizaci výzkumu neolitického sídliště v Postřelmově - zpracování min ks karet (přír. č. 1/2005; všem předmětům jsou přiděleny konkrétní inventární čísla, ale katalogizační karty jsou zpracovány pouze z části) a katalogizace archeologické podsbírky mohelnického muzea - části starých výzkumů, nálezy V. Kapla dokončení katalogizace ks. J. Halama 1.2. Inventarizace sbírek V roce 2013 bude ve všech sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku (kromě sbírky šumperského muzea, podsbírky archeologické, která byla zapsána až ) započatý nový 10-ti letý cyklus inventarizace. Inventarizace bude probíhat v souladu ze zákonem 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, Metodickým pokynem č. 4688/2007, o zajištění průkaznosti evidence sbírkových předmětů a stanovení režimu zacházení se sbírkou v muzeích a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví státu a územních samosprávných celků, vyhlášky MF 270/2010 ze dne 8. září V novém desetiletém cyklu v letech se budou inventarizovat všechny sbírky zapsané do roku 2012, každý rok 10% ze celkového počtu sbírek, ve výjimečných případech méně, nejméně však 5% z celkového počtu sbírek.

7 Všechny sbírky budou inventarizovány podle jednotlivých oborových skupin a podskupin v systematické evidenci. Součástí inventarizace bude digitalizace části sbírek podle plánu činnosti a přepis evidenčních karet do programu Demus i s údajem o uložení předmětu. Údaj o uložení předmětu bude vyznačen do chronologické, systematické i počítačové evidence sbírek Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače a programu evidence sbírkových předmětů DEMUS: Průběžná katalogizace nových přírůstků a přepis stávajících katalogizačních karet, přepsány budou karty zejména těch předmětů, které budou inventarizovány v roce Digitalizace sbírkových předmětů Digitalizace zejména těch předmětů, které budou inventarizované a dokončení digitalizace zapůjčených předmětů. Doplňování digitalizovaných sbírek na webu s ohledem na bezpečnost a dodržování autorského zákona Restaurování a konzervace Základní ošetření Základní ošetření bude provedeno u všech nově získaných sbírkových předmětů (všechny sbírky) Desinfekce sbírek Sbírka šumperského, zábřežského, mohelnického muzea, Havelkova muzea a PAKu v Lošticích Pravidelná desinfekce textilu, vyplynování botanického depozitáře ve II. pololetí, průběžná desinfekce desinsekčními prostředky během roku. Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově Očištění všech vystavených exponátů na Úsově před turistickou sezonou, plynování všech sbírkových předmětů Zásadní ošetření Ve všech sbírkách a podsbírkách konzervace nových zejména archeologických přírůstků a rekonzervace vybraných souborů stanovených na základě inventarizací. Na základě invenatarizace z důvodu stěhování Nekvasilova depozitáře podsbírky archeologické mohlenického muzea bude rekonzervována první část rozpadlých keramických nádob cca 50 ks Restaurování Sbírka šumperského muzea Podsbírka historická Stuhy cca 5 ks Kč Sbírka zábřežského muzea Podsbírka historická Hodiny stojací a nástěnné cca Kč Textilie kolekce dámských špencrů a sukní z lidového prostředí z 19. století 7 ks Kč žádost na ISO MK ČR

8 Preparace Sbírka šumperského muzea Podsbírka botanická, zoologická nové sběry, cca 150 ks Repreparace Sbírka Lovecko lesnického muzea v Úsově Podsbírka zoologická Přibližně 50 ks dermoplastických preparátů externě Kč Sbírka šumperského muzea Podsbírka zoologická Přibližně 20 ks dermoplastických preparátů externě Kč 1.4. Práce se sbírkami Ve všech depozitářích bude probíhat pravidelné sledování a budou prováděny klimatické záznamy režimu v depozitářích a výstavních prostorech podle Směrnice ředitelky č. 5/ Depozitární řád VM v Šumperku, nejméně 1 x za měsíc, dále vedení záznamů o vstupech do depozitářů dle Směrnice ředitele č. 6/2008, vedení přírůstkových knih, úklid v depozitářích a v regálech, zpracovávání lokačních seznamů; spolupráce na digitalizaci sbírkových předmětů, vyhledávání a zpětné uložení zapůjčovaných sbírkových předmětů. Po přestěhování části archeologické podsbírky mohelnického muzea do jiných depozitářů v Mohelnici a historické podsbírky mohelnického muzea do nově vytvořených depozitářů v Šumperku na Lidické ulici robotárna bude provedeno nové uložení a lokace sbírek. Nové uložení a lokace sbírkových předmětů budou provedeny i v přestěhovaném depozitáři Lovecko-lesnického muzea podsbírce historické na Úsově Centrální evidence sbírek Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ v CES dle zákona č. 122/2000, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Směrnice ředitele č. 4/2001 pro správu a evidenci sbírek v OVM Depozitáře V případě úspěšného vyřízení žádosti na program MK ČR ISO a investic od zřizovatele budou pořízeny další nové regály do depozitářů sbírky zábřežského muzea a depozitáře sbírky mohelnického muzea, a to zejména regály pro kvalitnější uložení textilních sbírek. Při práci v depozitářích bude kladen důraz na bezpečné uložení sbírek, zpracování lokace a na správnou regulaci klimatických podmínek.

9 2. Vědeckovýzkumná činnost 2.1. Interní úkoly Vlastní výzkum nebo vedoucí výzkumu Pokračující úkoly: Výtvarní umělci regionu řešitel PhDr. Milena Filipová, Mgr. L. Kirkosová Doplňování sbírky regionálního umění se zaměřením na její prezentaci v galerii současného umění ve VM v Šumperku. Doplňování dalších autorů, sjednocování hesel, vyhledávání fotografického materiálu. Úkolem pro rok 2013 bude vytvoření 15 biografických medailonů regionálních umělců. Stavební vývoj klášterního kostela v Šumperku řešitel: PhDr. Milena Filipová Příprava monografie k tisku. Kříže, kapličky a boží muka okresu Šumperk, dokumentace objektů a lidové slovesnosti řešitel: Mgr. Mária Kudelová, Mgr. Janíčková Doplňování databáze, doplnění o archivní prameny a zveřejnění části výzkumu na webu VM. Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku řešitel: Mgr. Jakub Halama Sběr a třídění hmotných pramenů (Mohelnice a Šumperk podsbírky archeologické a část šumperské řady H, VM Olomouc), sběr a třídění starých Nálezových zpráv, zpracovávání Nálezových zpráv z nových záchranných výzkumů; Hlášení a starší publikované literatury k pravěkým lokalitám v oblasti (Muzeum Mohelnice, Šumperk, AÚ Brno); prospekční činnost (mj. se zahrnutím Projektu preventivní archeologie) identifikace nových lokalit; vytváření detailního soupisu lokalit a nálezů; revize a doplňování SAS. Konec r. 2012, 2013: a) kompletní zpracování jednoho dílčího období v rámci pravěku okr. Šumperk osídlení doby římské a doby stěhování národů na okr. Šumperk výstupem zpracování včetně soupisu všech lokalit a nálezů formou článku do sborníku z VIII. Protohistorické konference Archeologie barbarů (10/2012 Olomouc); přednáška pro veřejnost; b) zpracování 1 dílčí problematiky z období lužické a slezskoplatěnické kultury z okr. Šumperk (buď z nového výzkumu v Dubicku, nebo z některých novějších detektorových nálezů) výstupem článek do SM. Studium rozšíření a mapování výskytu druhů hmyzu se zaměřením na Coleoptera Brouci řešitel: Mgr. Milan Dvořák Obnova sbírkových exemplářů a zjištění malé druhové diverzity pro velký projekt v rámci zjišťování nových druhů. Dokumentace Šumperska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitel: PaedDr. Zdeněk Doubravský Zpracování konvolutu fotografií a skleněných negativů z regionu uložených ve fotoarchivu.

10 Dokumentace regionu Mohelnicka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitel: Mgr. Zbyněk Žouželka Dokumentace regionu Zábřežska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitelka: Mgr. Dagmar Tempírová Historie a současnost hasičstva v okrese, fotodokumentace - stávající a současná, sbírkový fond, archivní materiály, spolupráce s SDH, výstupem bude výstava na začátku roku Nové úkoly: Bibliografie Severní Moravy ročníků řešitel: PaedDr. Zdeněk Doubravský Květena jesenických rašelinišť řešitel: RNDr. Magda Zmrhalová Podklady pro plánovanou přednášku, dokumentace a fotodokumentace, dalším výstupem budou sbírkové předměty cévnatých rostlin a mechorostů podíl na jiném úkolu Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury řešitel: Mgr. Mária Kudelová Zpracování databáze folklorních festivalů v regionu a zpracování databáze lidových výrobců v regionu Odborná prezentace konference aktivní účast 1 odborná archeologická konference z období pravěku (na rok 2013 ještě nejsou vypsány) referát zpracování 1 dílčí problematiky z pravěku okr. Šumperk Halama semináře Semináře odborných komisí při AMG (etnografické, historické, archeologické atd.) aktivní účast Přehledy výzkumů na Moravě (Brno, Špilberk 04/ dny) - prezentace výzkumů a prospekcí za roky (1. den prezentace pravěkých výzkumů: Záchranný výzkum VM Šumperk v Dubicku, Za kostelem, 2. den prezentace středověkých výzkumů: Záchranný výzkum VM Šumperk v suterénu mohelnického muzea (středověká jímka). Halama

11 3. Vědeckovýzkumná činnost 3.1. Ediční činnost Vydané muzeem Vlastní titul Severní Morava, sv Publikační činnost Odborné články Hraběcí rod Dubských z Třebomyslic na Žádlovicích. Severní Morava sv. 99, Žouželka Přehled výzkumů - několik kratších článků k některým archeologickým akcím v regionu z r do časopisu ARÚ Brno. Halama Terra incognita moravské protohistorie doba římská na severozápadní Moravě - článek do sborníku z konference Archeologie barbarů 2012 Halama Třemešské rybníky - článek do Severní Moravy č. 99 Kurt Hallegger - šumperský rodák - článek do Severní Moravy č. 99 Zmrhalová Kirkosová Populárně vědné články Vytvoření dalších biogramů významných osobností Šumperka (web) Kříže, kapličky, boží muka na Šumpersku první 4 obce na webu VM Doubravský Janíčková, Kudelová Článek do SM (buď nový výzkum v Dubicku nebo některý z novějších detektorových nálezů) Vození krále a vodění královničky v Rájci - VZ Halama Kudelová 3.2. Výstavy Celkem je naplánováno 25 výstav s tím, že důraz bude kladen na autorské výstavy z muzejních sbírek autorské z výzkumu autorské Tajemství grafiky výtvarně - didaktická výstava, prezentující uměleckou sbírku VM Šumperk, Výstavní síň únor - duben Kirkosová, Filipová

12 Od tolaru k dolaru - výstava mincí a bankovek ze sbírek VM Šumperk VM Šumperk, Výstavní síň duben - červen Janíčková, Tempírová Savci, ptáci a ryby Jesenicka- lesní ekosystém, fotografie a sbírky VM Šumperk VM Šumperk, Výstavní síň červenec - září Hodiny, hodinky ve sbírkách výstava ze sbírek VM Šumperk VM Šumperk, Výstavní síň říjen leden 2014 Dvořák Tempírová Předměstí Šumperka včera a dnes výstava navazující na Starý Šumperk na pohlednicích, obrazech a fotografiích VM Šumperk, Galerie Šumperska ½ září listopad Filipová Inter arma silent musae aneb slavné bitvy v regionu, ze sbírek VM Šumperk, doplněné zápůjčkami z jiných muzeí VM Šumperk, Galerie Šumperka duben - srpen Gronychová, Doubravský S mapou se neztratíš pokračování výstavy ze sbírek VM Šumperk VM Šumperk, Hollarova galerie březen květen Šicí a psací stroje pomocník ženské emancipace ze sbírek VM Šumperk VM Šumperk, Hollarova galerie červen srpen Život a smrt v osadě z doby bronzové archeologické výzkumy v Dubicku VM Šumperk, Rytířský sál květen červenec Jak se v Pekařově narodila hudba výstava představí dějiny výroby flašinetů VM Šumperk, Hollarova galerie listopad prosinec Doubravský Filipová Halama Kudelová Kurt Hallegger výstava k 50. výročí úmrtí umělce VM Šumperk, Hollarova galerie říjen listopad Výstava hub dle výskytu hub VM Šumperk, Předsálí rytířského sálu září Kirkosová, Filipová Zmrhalová

13 Keramické betlémy ze sbírek VM Šumperk + externí výtvarnice (keramičky) Loštice listopad prosinec Řezbářské betlémy ze sbírek + regionální neprofesionální řezbáři VM Šumperk, Galerie Šumperska prosinec Janíčková Kudelová přejatá aktivně Výstava Patchworku ruční výrobky šumperských a jesenických patchworkářek VM Šumperk, Rytířský sál ½ leden březen Zmrhalová, Vláčelová Svět za mřížemi - výstava prací vězňů z Mírova, historie věznice Mírov Zábřeh únor - březen Zdeňka Rambousková autorská výstava Mohelnice únor ½ březen Jedonek, Vláčelová Žouželka Putovní vlastní Chléb náš vezdejší Zábřeh duben srpen Kudelová Putování středověkem výstava nejzajímavějších artefaktů z archeologických podsbírek VM Šumperk, doplněná o zajímavé zápůjčky Zábřeh září - prosinec Gronychová, Halama Tetřev hlušec ptákem roku pták roku 2012 Mohelnice duben červen Kamzík horský, 100 let kamzíků v Jeseníkách Mohelnice červenec srpen Zmrhalová Zmrhalová

14 zapůjčená Nezvaný host projekt mladého výtvarníka J. Brože, obnovení výroby rapotínských skláren na jeden den, reprint výroby VM Šumperk, Hollarova galerie únor Vláčelová Město čte knihu ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk VM Šumperk, Rytířský sál listopad Vláčelová Egypt Dar Nílu výstava slovenského sběratele a cestovatele Jána Hertlíka VM Šumperk, Galerie Šumperka leden březen Gronychová, Vláčelová Jak se rodí večerníčci - zapůjčeno z Dětského muzea v Brně Šumperk, Předsálí Rytířského sálu prosinec Vláčelová 3.3. Expozice Reinstalace expozice v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov historie hradu, doplnění exponátů, nové postery Doubravský Expozice v PAku v Lošticích nahrazení dlouhodobě vystavených originálních prací Adolfa Kašpara kopiemi Janíčková 3.4. Dílny autorské Tajemství grafiky Člověk tvůrce, Příběh čtvrtý: kov Betlémy ze dřeva Vánoční výstava Mohelnice Od tolaru k dolaru Kirkosová Kudelová Kudelová Kudelová, Třísková, Žouželka Janíčková, Tempírová Program v PAK pro žáky ZŠ Loštice Putování v čase - netradiční prohlídka expozice spojená se zábavným kvízem Janíčková + další dílny k výstavám kurátoři

15 3.5. Přednášky autorská z uzavřeného výzkumu Mohelnický rodák Richard Schmitz ( ). Novinář, křesťanskosociální politik ( ), nacistický vězeň ( ). Žouželka Květena jesenických rašelinišť Zmrhalová Kauza Aloise Konečného aneb Jak se bývalý učitel z Bohdíkova stal místopředsedou národního shromáždění. První část: Kauza Konečný. (Bohdíkov) Doubravský Druhá část: Práce a kariéra Aloise Konečného. (Bohdíkov) Závořice vesnice zatopená rybníkem Zábřeh a Šumperk Doubravský Doubravský autorské Každý odborný pracovník musí mít minimálně jednu samostatnou přednášku pro veřejnost. Mezi přednášky se v tomto případě nepočítají komentované prohlídky výstav a expozic. Celkem tedy bude minimálně 9 autorských přednášek. Jak to bylo s Českou čtvrtí o charakteru výstavby a problémech Čechů v německém městě. Přednáška shrnující záchranný výzkum sídliště v Dubicku, Za kostelem Mechorosty Hrubého Jeseníku pro veřejnost Kurt Hallegger Filipová Halama Zmrhalová Kirkosová Komentované prohlídky k výstavám jiné Čarodějnice na Úsově Dětský den v muzeu - Šumperk Srpen - Prázdniny v muzeu Šumperk Vánoční jarmark

16 III. PŘÍLOHY Část povinná - standardy 5. Standardy Základní funkce muzea kodifikují standardy veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, jejichž dodržování bude i v roce 2013 jednou ze základních priorit. Standard časové dostupnosti: Zpřístupnění sbírky nebo její části prostřednictvím muzejních výstav, expozic, muzejních programů, ediční činností, ale také zpracování posudků a expertíz v oboru své působnosti a zveřejnění výroční zprávy a informací o poskytování veřejných služeb Výstavy ze sbírek Zpřístupnění sbírky nebo její části formou stálých muzejních expozic a výstav je jednou ze základních podmínek standardu časové dostupnosti. Ke splnění tohoto standardu plánuje Vlastivědné muzeum v Šumperku zpřístupnění všech stálých expozic (11 stálých expozic) dle otevíracích dob stanovených Směrnicí ředitelky VM v Šumperku, které jsou zveřejněny jak na jednotlivých zařízeních, tak i v propagačních materiálech muzea a na webových stránkách Z 25 plánovaných výstav je 17 výstav ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku (výstavy uvedené v plánu pod čísly , dále výstavy , ) a 1 výstava ze sbírek jiných muzeí ( ). Pouze 7 výstav není z muzejních sbírek. Jedná se o výstavy výtvarných umělců ( ), výstavy jiných organizací ( , , ), soukromých sběratelů ( ) či výstava živých hub ( ). Otevírací doby všech zařízení VM Šumperk budou uveřejněny na webových stránkách i na jednotlivých zařízeních. Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov bude otevřeno denně mimo pondělí od 1. dubna do 31. října, v letních prázdninových měsících bude otevírací doba prodloužena až do hodin (poslední prohlídka od hod) Programy ze sbírek - termíny dílen i přednášek budou upřesněny během roku Muzejní programy: Dílny - k vybraným výstavám z muzejních sbírek budou pořádány dílny. Jedná se zejména o výstavy s vánoční a velikonoční tematikou (lidové zvyky, výroba papírových ozdob a betlémů, pletení pomlázek, malování kraslic, atd.), dále dílny k výstavě Tajemství grafiky. Přednášky - komentované prohlídky expozic a výstav, minimálně 9 samostatných odborných přednášek Speciální akce - Šumperk - muzejní noc, Prázdniny v muzeu, Dětský den - Úsov muzejní noc, Čarodějnice na hradě Specifické skupiny - Spolupráce s domovem důchodců v Šumperku výstava Zd. Semeráka (přesunuto z roku 2012) - Přednášky pro seniory dle požadavků - Akce pro děti Čarodějnice na Úsově, Prázdniny v muzeu, Dětský den, Pohádkový den

17 - Speciální prohlídky pro ZŠ a střední školu Pomněnka Šumperk, o.p.s. (soukromá základní škola zajišťující výuku mentálně postižených dětí) Výroční zpráva Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách VM Šumperk, resumé výroční zprávy bude ve formě článku o činnosti VM Šumperk v roce 2013 publikováno v Severní Moravě 99 a také v ročence Města Šumperk Programy a publikace Informace o výstavách a programech budou zveřejňovány na webu, plakátech, na pozvánkách, v tisku, médiích. Z vlastních publikací bude nejdůležitějším edičním počinem vydání již 99. svazku sborníku Severní Morava. Prodej vlastních publikací bude probíhat ve všech zařízeních VM v Šumperku i v Informačním centru, nabídka všech publikací bude na webových stránkách. Program muzea bude vydáván na každý měsíc jak v tištěné podobě, tak v podobě internetové a bude zveřejňován i v místním tisku (Horizont, Kulturní život, internetové noviny Rej a Na webu budou doplňovány i vlastivědné zajímavosti a kratší odborné články Počet informací: sbírky a výstupy V průběhu roku budou publikovány v tisku i na webu články a sylaby k výstavám a expozicím, pracovní listy k výstavám, informace o sbírkách na webu digitalizované sbírky Expertízy, posudky, pojednání Posudky či expertízy budou zpracovávány na požádání, zejména se bude jednat o vyjádření ke stavbám z hlediska archeologické památkové péče. Standard ekonomické dostupnosti Poskytování zlevněného vstupného pro děti, žáky, studenty, seniory, skupiny a zdravotně postižené návštěvníky, zajištění bezplatných vstupů ve dnech stanovených ve zřizovací listině (18. 4., 8. 5., , 5. a 6. 7., , , a v jeden den během oslav Dnů evropského kulturního dědictví) Struktury zlevněného vstupného Standardy ekonomické dostupnosti budou nadále důsledně uplatňovány, a to jak v podobě slev pro vybrané skupiny obyvatel dle Zřizovací listiny, tak v podobě volných vstupů ve stanovených dnech státních svátků, v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. Informace o volných vstupech bude v měsíčních programech, na webových stránkách a přímo na vývěskách na jednotlivých zařízeních. Ceník vstupného a služeb v zařízeních VM Šumperk bude v souladu s 10 a) zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., v platném znění, a v souladu s dodatkem č. 2 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace, stanoven Směrnicí ředitelky VMŠ č. 2/2005. Slevy min. 50 % z plného vstupného budou uplatňovány ve všech zařízeních VM Šumperk pro žáky a studenty SŠ a VŠ, pro seniory nad 65 let a pro skupiny žáků a studentů v minimálním počtu 5 osob, dále pro zdravotně postižené občany a děti do 6 let ve skupinách. Volné vstupy jsou zajištěny pro děti do 6 let v doprovodu dospělých, pokud se nejedná o skupinu (školka, tábor atd.), a dále pro držitele průkazů AMG a ICOM a pro držitele karty Olomouc Region Card.

18 Ve všech zařízeních je od listopadu 2007 sleva 20% z celkového vstupného na Rodinné pasy. Od 1 října 2012 jsou nově poskytovány slevy 20 % také držitelům Senior pasů. Ceník vstupného bude, stejně jako návštěvní doby, zveřejněn na všech zařízeních, na webových stránkách VM a v tisku Bezplatné vstupy Podle zřizovací listiny budou ve všech zařízeních VM Šumperk, s výjimkou Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov, poskytovány volné vstupy v následující dny: ve stanovených dnech státních svátků 8.5., 6. a 7. 7., , a , v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. V případě Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov budou volné vstupy pouze v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. Informace o volných vstupech a o otevíracích dobách ve dnech státních svátků budou uveřejněny na webu, v měsíčních programech, v tisku a přímo na jednotlivých zařízeních VM Šumperk. Standard fyzické dostupnosti Odstraňování bariér znemožňujících osobám s omezenou schopností pohybu a orientace užívání standardizovaných veřejných služeb Bariéry, hendikepovaní V oblasti fyzické dostupnosti pro imobilní spoluobčany jsou zajištěny bezbariérové vstupy do přízemních prostor ve všech zařízeních VM Šumperk, zcela bezbariérově je řešeno pouze Muzeum v Zábřehu (vnitřní výtah) a Galerie Šumperska. Informace o dostupnosti všech zařízení VM jsou na webových stránkách muzea. Vstupy do všech zařízení jsou opatřeny zvonkem pro imobilní občany Oznámení omezené dostupnosti Na rok 2013 se neplánuje žádné mimořádné dlouhodobé uzavření expozic a výstav. V případě aktuální potřeby (havárie, výpadek el. energie, nutná údržba) bude omezená dostupnost zařízení oznámena na webu, ve vývěskách přímo na zařízeních a dle možností i v tisku Oznámení slev Speciální slevy nad rámec ceníku vstupného nejsou plánovány, pouze v případě mimořádných akcí (muzejní noc, Prázdniny v muzeu, atd.) bude vstupné stanoveno speciálně pro konkrétní program. Výše vstupného bude oznámena na webových stránkách a na plakátech a v tisku.

19 IV. Část nepovinná příloha Nabídky Vlastivědné muzeum v Šumperku připravuje každoročně několik putovních výstav, které jsou postupně prezentovány i v ostatních detašovaných zařízeních. Tyto výstavy by bylo možné prezentovat i v ostatních muzeích zřizovaných Olomouckým krajem. Jedná se o následující výstavy: Chléb náš vezdejší interaktivní výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku představuje proces výroby chleba od zrníčka až po pečení a konzumaci. Jsou zde prezentovány mimo jiné i různé způsoby mletí obilí, mlácení pomocí cepů, atd. Výstava byla instalována v muzeu v Šumperku v roce 2010 a v roce 2011 byla zapůjčena do muzea v Hlučíně. Nechte na hlavě výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku byla doplněna zápůjčkami z muzea v Novém Jičíně a představuje historii klobouků a různých dalších pokrývek hlavy. V Muzeu v Šumperku byla výstava v roce 2010, v roce 2011 byla prezentována ve Vlastivědném muzeu Jeseník. V březnu dubnu 2013 bude výstava instalovaná v muzeu v Krnově. Retro I, Retro II dvoudílná výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku představující různé pomocníky v domácnosti pračky, žehličky, ledničky, rádia, gramofony, atd. (Retro I) a historické vybavení kanceláří psací stroje, počítače, atd. (Retro II). Výstavy byly instalovány v Muzeu v Šumperku, v Muzeu v Mohelnici a Retro I bylo v roce 2012 předvedeno v muzeu v Hlučíně. V červnu a červenci 2013 bude výstava zapůjčena na zámek Nové Město nad Metují. Léčivé byliny výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku představuje různé léčivé byliny a také dobové zařízení lékárny. Výstava byla v roce 2010 instalovaná v Muzeu v Šumperku a v roce 2011 v Muzeu Mohelnice. Svět brouků výstava ze života hmyzu doplněná makrofotografiemi, preparovanými exponáty a interaktivními prvky. Je možné doplnit i o živé exempláře. Výstava byla instalována v Muzeu v Šumperku, Mohelnici a Zábřehu. Papírové betlémy vánoční výstava chystaná pro rok 2012 představí specifický typ betlémů, a to betlémy papírové. Předpokládá se spolupráce s dalšími muzei nejen z Olomouckého kraje, neboť je nutné shromáždit větší množství a spektrum exponátů. Kamzík horský, 100 let kamzíků v Jeseníkách výstava přibližující problematiku vysazení kamzíků v Jeseníkách, fotografie, na posterech, dermoplastické preparáty. Výstava byla v roce 2012 instalována i v muzeu v Krnově. Tetřev hlušec ptákem roku 2012 fotografie v rámech, dermoplastické preparáty. Kamenná krása geologická výstava, fotografie, postery, sbírkové předměty. Když jsem já sloužil... etnografická výstava ze sbírek VM Šumperk přibližuje chov hospodářských zvířat v regionu. Výstava je doplněna mnoha interaktivními prvky a preparáty domácích zvířat. V roce 2012 byla velmi úspěšná v muzeu v Šumperku, v roce 2013 poputuje na zařízení VM Šumperk (Zábřeh, Mohelnice), v září prosinci bude instalována v muzeu v Hlučíně.

20 Z pohádky do pohádky výstava se sbírek VM Šumperk doplněná figurínami a kulisami, v roce 2012 patřila k návštěvnicky nejúspěšnějším výstavám v muzeu v Šumperku. V roce 2013 bude výstava zapůjčena do VM Jeseník (červen srpen), Muzea v Lanškrouně (září listopad) a do muzea v Hlučíně (prosinec duben 2013).

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný.

Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný. Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný. Na závěr Zprávy o činnosti za rok 2008 jsem vyjádřila přání, že ekonomická

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění úkolů

Více

Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014

Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014 Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014 OBSAH I. Úvodní slovo II. III. IV. Základní ekonomické údaje Péče o sbírky Vědeckovýzkumná a odborná činnost V. Prezentační činnost VI. VII.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ: CZ 00075078

Více

Plán činnosti Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace Olomouckého kraje, na rok 2015

Plán činnosti Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace Olomouckého kraje, na rok 2015 Plán činnosti Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace Olomouckého kraje, na rok 2015 Zpracoval: Mgr. Radim Himmler Sídlo: Horní náměstí 7, 750 11 Přerov IČ: 00097969 Bankovní spojení: ČSOB a.s.,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405 PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. na rok 2015 PŘEDMLUVA Plán činnosti Muzea a galerie v Prostějově,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Ing. Milan PŮČEK, MBA, Ph.D.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Ing. Milan PŮČEK, MBA, Ph.D. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum regionu

Více

Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009

Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009 Znojmo OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost - sbírkotvorné oddělení... 7 - oddělení sluţeb. 19 2. Prezentace - plán výstav 23 -

Více

Stručná charakteristika současného stavu PNP

Stručná charakteristika současného stavu PNP Koncepce rozvoje Památníku národního písemnictví na léta 2009-2014 I. Stručná charakteristika současného stavu PNP Sídlo: Památník národního písemnictví Strahovské nádvoří. 1, 118 38 Praha 1 Hradčany.

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ I. Úvod Editorial................................................................... 5 Charakteristika a poslání instituce...........................................

Více

Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace

Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace Výroční zpráva Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace za rok 2014 Obsah Úvod... 3 Ohlédnutí za rokem 2014... 4 Správa sbírek, jejich ochrana, sbírkotvorná

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2008 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ 2008 1 OBSAH Rok 2008 v Regionálním muzeu v Mikulově...4

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2005 Vědecká knihovna v Olomouci, 2010 ISBN 978-80-7053-268-3 2 VĚDECKÁ KNIHOVNA

Více

Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014 2020

Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014 2020 Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014 2020 V letech 2011-2012 provedlo oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu analýzu stavu

Více

Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016

Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016 Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016 aktualizace k 30. 6. 2013 1. Výchozí stav Husitské muzeum v Táboře je středně velkou institucí, která je zřízena za

Více