příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem"

Transkript

1 Hlavní třída 22, Šumperk IČO: příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2013

2 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČO , statutární zástupce PhDr. Marie Gronychová, ředitelka. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem , s platností od Hlavní činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění. Vlastivědné muzeum v Šumperku je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 780. Je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, spravuje 5 zařízení: Muzeum v Šumperku, Muzeum v Mohelnici, Muzeum v Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov. Obsah Plán Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělen do 2 základních částí a 2 příloh: I. Úvod...str. 2 II. Přehled základní činnosti...str Sbírky... str Vědecko-výzkumná činnost...str Prezentace... str. 13 III. Příloha povinná Standardy...str. 21 IV. Příloha nepovinná Nabídky...str. 26

3 I. ÚVOD Plán Vlastivědného muzea v Šumperku (dále jen VM Šumperk) pro rok 2013 byl vypracován s důrazem na plnění všech základních funkcí muzea včetně dodržování standardů veřejných služeb. Stejně jako v roce 2012 byl plán zpracován ve stručnější podobě s tím, že podrobný plán stanovující úkoly jednotlivým oddělením a pracovníkům bude pouze interním materiálem organizace. Základním trendem roku 2013 bude zavedení poměrně přísných úsporných opatření, která jsou vynucena dramatickým snížením příspěvku na provoz. Z tohoto důvodu byly některé činnosti, které nejsou pro chod organizace naprosto nezbytné, utlumeny nebo pozastaveny. Ovšem v žádném případě nejde omezit úkoly vyplývající ze zákonů, popř. z opatření zřizovatele. Nezmenšený důraz bude tedy kladen na práci se sbírkami, na činnost prezentační a také na bezchybnou práci evidenční, účetní a ekonomickou. Sbírkotvorná činnost bude pokračovat získáváním nových přírůstků obvyklými způsoby (vlastním sběrem, dary, převody, dědictvím) důsledně v souladu se Zřizovací listinou a Strategií sbírkotvorné činnosti při dodržování zásad muzejní tezaurace. Případné nákupy sbírek budou v souladu s metodikou vydanou Krajským úřadem Olomouckého kraje financovány z příspěvku na provoz (krytí běžných provozních výdajů). Sbírky budou odborně zpracovávány, evidovány a inventovány dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění, a dle vnitřních předpisů organizace. Prioritou pro sbírkotvornou činnost v roce 2013 bude stejně jako v roce předcházejícím dokumentace současnosti, což je strategie prosazovaná mimo jiné i Asociací muzeí a galerií. Zákonná desetiletá lhůta pro inventarizaci sbírek vyprší podle stanoviska Ministerstva kultury ČR V podmínkách VM Šumperk byla lhůta pro dokončení prvního desetiletého cyklu inventarizace stanovena na (s výjimkou archeologické podsbírky sbírky šumperského muzea, která byla do CESu zapsána až ) a nový desetiletý cyklus bude zahájen od 1. ledna Jako každý rok bude pokračovat zpracování karet v programu DEMUS a digitalizace sbírek, včetně jejich prezentace na webových stránkách muzea V případě, že bude schválena novela vyhlášky č. 275/2000 Sb., bude doplňování sbírky digitálními fotografiemi ve stanoveném množství povinností vyplývající ze zákona. V oblasti péče o sbírky VM Šumperk opět požádalo o finanční příspěvek z programu ISO, a to jednak na pořízení moderních regálů do depozitářů, jednak na restaurování sbírkových předmětů. Při práci v depozitářích bude kladen důraz zejména na dodržování zákona a vnitřních předpisů, korektní vedení přírůstkových knih, jejich řádná autorizace a dopracování lokací a řádné sledování klimatických podmínek. Pozornost bude zaměřena také na ochranu sbírek muzejní povahy před krádežemi, vloupáním a požárem dle Metodického pokynu MK ČR č. 1/2010. V minulých dvou letech byly do výstavních prostor ve všech zařízeních VM Šumperk namontovány kamerové systémy a byly modernizovány také systémy EZS. Vědecko - výzkumná činnost v roce 2013 bude jednou z oblastí, které se dotknou úsporná opatření. Mnohaleté úkoly, které neměly konkrétní výsledky, budou pozastaveny nebo zcela ukončeny a nové úkoly budou stanoveny tak, aby měly konkrétní výsledky využitelné organizací zejména pro prezentační účely (výstavy, přednášky, články pro ediční činnost organizace). Úkoly budou stanovovány na přesně vymezené časové období s tím, že budou každý rok předkládány konkrétní výstupy. V době finanční krize bude velmi obtížné udržet si přízeň návštěvníků. Příjmy ze vstupného tvoří největší část výnosů a vzhledem k nižšímu příspěvku na provoz bude splnění plánu tržeb nutností. Zdražení vstupného by v regionu s vysokou nezaměstnaností a nízkými mzdami přineslo zřejmě úbytek návštěvníků, proto bude kladen důraz na kvalitu muzejních programů. Bude naprosto nezbytné vytvořit nejen atraktivní výstavy, ale doplnit je také nabídkou komentovaných prohlídek a doprovodných programů. Prezentovaná témata musí zaujmout širokou veřejnost, musí být zpracovaná přitažli-

4 vou formou. Současně by výstavy měly v souladu s plněním standardů veřejných služeb prezentovat v co největší míře vlastní či zapůjčené muzejní sbírky a vlastní vědecko - výzkumnou činnost. Základem úspěšné výstavy je dobře zvolené téma s určitým příběhem nebo leitmotivem, pečlivý výběr exponátů z vlastních sbírek, popřípadě i ze sbírek jiných muzeí, zajímavá a srozumitelná instalace s použitím interaktivních prvků a audiovizuálních prezentací. Dobrou výstavou nemůže být pouhé nesystémové vystavení vybraných exponátů, výstava musí mít logiku a cílem je zaujmout návštěvníka a sdělit mu informace. Pro návštěvnický úspěch výstavy jsou v dnešní době nezbytné i doprovodné programy, komentované prohlídky a různé materiály k výstavám pracovní listy, kvízy, atd. V roce 2012 patřily k úspěšným muzejním výstavám, které splnily jak požadavek prezentace muzejních sbírek a podání velkého množství informací, tak i požadavek atraktivnosti a divácké přitažlivosti zejména výstava Z pohádky do pohádky (5 500 návštěvníků) nebo etnografická výstava Když jsem já sloužil to první léto... (přes návštěvníků). Obě tyto výstavy byly instalovány v Muzeu v Šumperku a o obě tyto výstavy již projevila zájem další muzea, takže budou v roce 2013 reprezentovat práci VM Šumperk i v jiných městech. Předkládaný plán výstav je pouze rámcový, je možné, že dojde k jeho úpravě, a to v závislosti na aktuální situaci. Z 25 naplánovaných krátkodobých výstav je 17 vytvořených z muzejních sbírek vlastních a jedna z muzejních sbírek Dětského muzea v Brně. Zajímavým doplňkem budou zapůjčené výstavy, a to zejména výstava přibližující život odsouzených ve věznici Mírov a také výstava Egypt Dar Nílu, kterou vytvořil slovenský cestovatel Jan Hertlík. Témata vlastních muzejních výstav jsou zajímavá a rozmanitá, záleží jen na autorech, jak se s problematikou vypořádají a jak atraktivní budou jejich instalace pro návštěvníky. V detašovaných zařízeních budou, z úsporných důvodů, prezentovány vesměs výstavy instalované v předchozích letech v Muzeu v Šumperku (Putování středověkem, Chléb náš vezdejší, Kamzík horský, Tetřev hlušec ptákem roku 2012, atd.). Prvořadým úkolem vedoucích detašovaných zařízení bude získat pro tyto výstavy návštěvníky. V roce 2013 bude již v provozu nová expozice archeologie ve sklepě Muzea v Mohelnici. Specializovaná expozice archeologie s výjimečným audiovizuálním prvkem, tzv. mappingem, má ambice zvednout zájem návštěvníků o mohelnické muzeum. K tomu je samozřejmě zapotřebí i dostatečná propagace nové expozice a precizní práce zaměstnanců zařízení. Největší část výnosů ze vstupného tvoří každoročně příjmy z Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov. Ovšem je nutné si uvědomit, že se každá stálá expozice časem okouká a zestárne. To platí i v případě Úsova, kde by si instalace zasloužila nějaké zatraktivnění a oživení, např. audiovizuální technikou nebo aranžovanými scénami. V oblasti propagace lze předpokládat, že trend využívání internetu se bude neustále zvyšovat a že kvalita a aktuálnost webových stránek je pro propagaci muzea nezbytnou podmínkou. Navíc zajímavé webové stránky jsou v podstatě nejlevnějším způsobem reklamy. Zejména v Šumperku jsou pro propagaci důležité i plakáty a billboardy, velkoplošné upoutávky se začaly úspěšně používat i v Zábřehu. Jednotlivá zařízení VM Šumperk se propagují navzájem, reklamní stánek je v sezóně umístěn i na zámku Velké Losiny. Pro propagaci muzejních akcí bude více využíváno i informační centrum. Oprava a údržba budov, které má VM Šumperk ve správě či v nájmu, bude další oblastí, ve které se citelně projeví úsporná opatření vynucená snížením rozpočtu. Ve spolupráci s Městem Úsov bude pokračovat obnova střech na zámku Úsov, neboť v havarijním stavu je šindelová střecha nad Vlašimským palácem. Vlastník objektu, tj. Město Úsov, by měl použít na obnovu zámku prostředky z nájmu (tj ,- Kč), který VM Šumperk každoročně vlastníku nemovitosti platí. Dalším objektem, který čeká na rekonstrukci, je tzv. Nekvasilův domeček na nádvoří mohelnického muzea. Z tohoto objektu byl vystěhován archeologický depozitář a uvolněné prostory budou využity jako sezónní výstavní prostor věnovaný zejména experimentální archeologii. Pracovníci provozu a výroby se budou podílet na údržbě všech objektů ve správě muzea, ovšem těžiště jejich práce se přenese více na výrobu výstavního fundu a na pomoc při instalacích výstav (montáž, demontáž, osvětlení, audioefekty, nátěry a pod).

5 V rámci doplňkové činnosti se s největšími příjmy počítá opět z pronájmů nevyužitých prostor (robotárna, Pavlínin dvůr v Šumperku), z krátkodobých pronájmů zejména nádvoří Pavlínina dvora, a také z činnosti stolařů, zedníků a zámečníků a z hostinské činnosti provozované zejména v občerstvení na zámku Úsov. Ekonomické oddělení musí jako každoročně reagovat na neustálé změny v legislativě a také na nejednoznačnost ve výkladu mnohých právních norem. Ovšem preciznost v dodržování zákonů a vnitřních předpisů zřizovatele či organizace je základním kritériem hodnocení, proto je nutné této oblasti věnovat maximální pozornost. Znalost platné legislativy nejen oborové, ale i v oblasti ekonomické (finanční kontrola, oběh účetních dokladů, veřejné zakázky, zákoník práce, atd.) je povinností nejen pracovníků na ekonomickém oddělení, ale i všech vedoucích pracovníků. Rok 2013 bude rokem velmi obtížným. Snížení příspěvku na provoz musí být vykompenzováno vyššími vlastními příjmy. Pokud se nepodaří plnit plánované výnosy, bude nutné již v první polovině roku přistoupit k úsporám i v oblasti počtu zaměstnanců. Bude se jednat zejména o ty obory, které jsou obsazeny více zaměstnanci (zedník, historik), popř. dojde ke změně zařazení (kulturně výchovný pracovník namísto historika na zařízeních). Na základě podkladů jednotlivých vedoucích oddělení zpracovala PhDr. Marie Gronychová, ředitelka VM v Šumperku

6 II. PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 1. Sbírky Zařazování předmětů do sbírek, jejich evidence a dokumentace, inventarizace, zápis do CES a další práce budou prováděny dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Metodického pokynu MK k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí a také dle Strategie sbírkotvorné činnosti VM Šumperk Evidence Chronologický zápis V roce 2013 bude pokračovat průběžné systematické doplňování všech sbírek a podsbírek sbírkotvornou činností z výzkumných úkolů, vlastními sběry, nákupy, dary a převody, u archeologických sbírek ze záchranných výzkumů. Nadále budou dokumentovány přírodní i společenské změny společnosti, regionální literatura, umění, řemeslné činnosti a lidová kultura v šumperském regionu. Předměty budou do sbírek muzea zapsány na základě jednání Poradního sboru pro sbírkovou činnost dle Směrnice ředitele VM v Šumperku 2/2003 Stanovy PSSČ, Směrnice ředitelky VM v Šumperku 5/2004 Strategie sbírkotvorné činnosti VM. kurátoři sbírkových fondů Systematická evidence Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ a v CES dle zákona č.122/2000 Sb., vyhlášky č. 275/2000 Sb. Katalogizace sbírkových přírůstků, evidovaných v chronologické evidenci podsbírek v letech kurátoři sbírkových fondů Pokračování v katalogizaci výzkumu neolitického sídliště v Postřelmově - zpracování min ks karet (přír. č. 1/2005; všem předmětům jsou přiděleny konkrétní inventární čísla, ale katalogizační karty jsou zpracovány pouze z části) a katalogizace archeologické podsbírky mohelnického muzea - části starých výzkumů, nálezy V. Kapla dokončení katalogizace ks. J. Halama 1.2. Inventarizace sbírek V roce 2013 bude ve všech sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku (kromě sbírky šumperského muzea, podsbírky archeologické, která byla zapsána až ) započatý nový 10-ti letý cyklus inventarizace. Inventarizace bude probíhat v souladu ze zákonem 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, Metodickým pokynem č. 4688/2007, o zajištění průkaznosti evidence sbírkových předmětů a stanovení režimu zacházení se sbírkou v muzeích a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví státu a územních samosprávných celků, vyhlášky MF 270/2010 ze dne 8. září V novém desetiletém cyklu v letech se budou inventarizovat všechny sbírky zapsané do roku 2012, každý rok 10% ze celkového počtu sbírek, ve výjimečných případech méně, nejméně však 5% z celkového počtu sbírek.

7 Všechny sbírky budou inventarizovány podle jednotlivých oborových skupin a podskupin v systematické evidenci. Součástí inventarizace bude digitalizace části sbírek podle plánu činnosti a přepis evidenčních karet do programu Demus i s údajem o uložení předmětu. Údaj o uložení předmětu bude vyznačen do chronologické, systematické i počítačové evidence sbírek Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače a programu evidence sbírkových předmětů DEMUS: Průběžná katalogizace nových přírůstků a přepis stávajících katalogizačních karet, přepsány budou karty zejména těch předmětů, které budou inventarizovány v roce Digitalizace sbírkových předmětů Digitalizace zejména těch předmětů, které budou inventarizované a dokončení digitalizace zapůjčených předmětů. Doplňování digitalizovaných sbírek na webu s ohledem na bezpečnost a dodržování autorského zákona Restaurování a konzervace Základní ošetření Základní ošetření bude provedeno u všech nově získaných sbírkových předmětů (všechny sbírky) Desinfekce sbírek Sbírka šumperského, zábřežského, mohelnického muzea, Havelkova muzea a PAKu v Lošticích Pravidelná desinfekce textilu, vyplynování botanického depozitáře ve II. pololetí, průběžná desinfekce desinsekčními prostředky během roku. Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově Očištění všech vystavených exponátů na Úsově před turistickou sezonou, plynování všech sbírkových předmětů Zásadní ošetření Ve všech sbírkách a podsbírkách konzervace nových zejména archeologických přírůstků a rekonzervace vybraných souborů stanovených na základě inventarizací. Na základě invenatarizace z důvodu stěhování Nekvasilova depozitáře podsbírky archeologické mohlenického muzea bude rekonzervována první část rozpadlých keramických nádob cca 50 ks Restaurování Sbírka šumperského muzea Podsbírka historická Stuhy cca 5 ks Kč Sbírka zábřežského muzea Podsbírka historická Hodiny stojací a nástěnné cca Kč Textilie kolekce dámských špencrů a sukní z lidového prostředí z 19. století 7 ks Kč žádost na ISO MK ČR

8 Preparace Sbírka šumperského muzea Podsbírka botanická, zoologická nové sběry, cca 150 ks Repreparace Sbírka Lovecko lesnického muzea v Úsově Podsbírka zoologická Přibližně 50 ks dermoplastických preparátů externě Kč Sbírka šumperského muzea Podsbírka zoologická Přibližně 20 ks dermoplastických preparátů externě Kč 1.4. Práce se sbírkami Ve všech depozitářích bude probíhat pravidelné sledování a budou prováděny klimatické záznamy režimu v depozitářích a výstavních prostorech podle Směrnice ředitelky č. 5/ Depozitární řád VM v Šumperku, nejméně 1 x za měsíc, dále vedení záznamů o vstupech do depozitářů dle Směrnice ředitele č. 6/2008, vedení přírůstkových knih, úklid v depozitářích a v regálech, zpracovávání lokačních seznamů; spolupráce na digitalizaci sbírkových předmětů, vyhledávání a zpětné uložení zapůjčovaných sbírkových předmětů. Po přestěhování části archeologické podsbírky mohelnického muzea do jiných depozitářů v Mohelnici a historické podsbírky mohelnického muzea do nově vytvořených depozitářů v Šumperku na Lidické ulici robotárna bude provedeno nové uložení a lokace sbírek. Nové uložení a lokace sbírkových předmětů budou provedeny i v přestěhovaném depozitáři Lovecko-lesnického muzea podsbírce historické na Úsově Centrální evidence sbírek Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ v CES dle zákona č. 122/2000, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Směrnice ředitele č. 4/2001 pro správu a evidenci sbírek v OVM Depozitáře V případě úspěšného vyřízení žádosti na program MK ČR ISO a investic od zřizovatele budou pořízeny další nové regály do depozitářů sbírky zábřežského muzea a depozitáře sbírky mohelnického muzea, a to zejména regály pro kvalitnější uložení textilních sbírek. Při práci v depozitářích bude kladen důraz na bezpečné uložení sbírek, zpracování lokace a na správnou regulaci klimatických podmínek.

9 2. Vědeckovýzkumná činnost 2.1. Interní úkoly Vlastní výzkum nebo vedoucí výzkumu Pokračující úkoly: Výtvarní umělci regionu řešitel PhDr. Milena Filipová, Mgr. L. Kirkosová Doplňování sbírky regionálního umění se zaměřením na její prezentaci v galerii současného umění ve VM v Šumperku. Doplňování dalších autorů, sjednocování hesel, vyhledávání fotografického materiálu. Úkolem pro rok 2013 bude vytvoření 15 biografických medailonů regionálních umělců. Stavební vývoj klášterního kostela v Šumperku řešitel: PhDr. Milena Filipová Příprava monografie k tisku. Kříže, kapličky a boží muka okresu Šumperk, dokumentace objektů a lidové slovesnosti řešitel: Mgr. Mária Kudelová, Mgr. Janíčková Doplňování databáze, doplnění o archivní prameny a zveřejnění části výzkumu na webu VM. Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku řešitel: Mgr. Jakub Halama Sběr a třídění hmotných pramenů (Mohelnice a Šumperk podsbírky archeologické a část šumperské řady H, VM Olomouc), sběr a třídění starých Nálezových zpráv, zpracovávání Nálezových zpráv z nových záchranných výzkumů; Hlášení a starší publikované literatury k pravěkým lokalitám v oblasti (Muzeum Mohelnice, Šumperk, AÚ Brno); prospekční činnost (mj. se zahrnutím Projektu preventivní archeologie) identifikace nových lokalit; vytváření detailního soupisu lokalit a nálezů; revize a doplňování SAS. Konec r. 2012, 2013: a) kompletní zpracování jednoho dílčího období v rámci pravěku okr. Šumperk osídlení doby římské a doby stěhování národů na okr. Šumperk výstupem zpracování včetně soupisu všech lokalit a nálezů formou článku do sborníku z VIII. Protohistorické konference Archeologie barbarů (10/2012 Olomouc); přednáška pro veřejnost; b) zpracování 1 dílčí problematiky z období lužické a slezskoplatěnické kultury z okr. Šumperk (buď z nového výzkumu v Dubicku, nebo z některých novějších detektorových nálezů) výstupem článek do SM. Studium rozšíření a mapování výskytu druhů hmyzu se zaměřením na Coleoptera Brouci řešitel: Mgr. Milan Dvořák Obnova sbírkových exemplářů a zjištění malé druhové diverzity pro velký projekt v rámci zjišťování nových druhů. Dokumentace Šumperska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitel: PaedDr. Zdeněk Doubravský Zpracování konvolutu fotografií a skleněných negativů z regionu uložených ve fotoarchivu.

10 Dokumentace regionu Mohelnicka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitel: Mgr. Zbyněk Žouželka Dokumentace regionu Zábřežska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitelka: Mgr. Dagmar Tempírová Historie a současnost hasičstva v okrese, fotodokumentace - stávající a současná, sbírkový fond, archivní materiály, spolupráce s SDH, výstupem bude výstava na začátku roku Nové úkoly: Bibliografie Severní Moravy ročníků řešitel: PaedDr. Zdeněk Doubravský Květena jesenických rašelinišť řešitel: RNDr. Magda Zmrhalová Podklady pro plánovanou přednášku, dokumentace a fotodokumentace, dalším výstupem budou sbírkové předměty cévnatých rostlin a mechorostů podíl na jiném úkolu Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury řešitel: Mgr. Mária Kudelová Zpracování databáze folklorních festivalů v regionu a zpracování databáze lidových výrobců v regionu Odborná prezentace konference aktivní účast 1 odborná archeologická konference z období pravěku (na rok 2013 ještě nejsou vypsány) referát zpracování 1 dílčí problematiky z pravěku okr. Šumperk Halama semináře Semináře odborných komisí při AMG (etnografické, historické, archeologické atd.) aktivní účast Přehledy výzkumů na Moravě (Brno, Špilberk 04/ dny) - prezentace výzkumů a prospekcí za roky (1. den prezentace pravěkých výzkumů: Záchranný výzkum VM Šumperk v Dubicku, Za kostelem, 2. den prezentace středověkých výzkumů: Záchranný výzkum VM Šumperk v suterénu mohelnického muzea (středověká jímka). Halama

11 3. Vědeckovýzkumná činnost 3.1. Ediční činnost Vydané muzeem Vlastní titul Severní Morava, sv Publikační činnost Odborné články Hraběcí rod Dubských z Třebomyslic na Žádlovicích. Severní Morava sv. 99, Žouželka Přehled výzkumů - několik kratších článků k některým archeologickým akcím v regionu z r do časopisu ARÚ Brno. Halama Terra incognita moravské protohistorie doba římská na severozápadní Moravě - článek do sborníku z konference Archeologie barbarů 2012 Halama Třemešské rybníky - článek do Severní Moravy č. 99 Kurt Hallegger - šumperský rodák - článek do Severní Moravy č. 99 Zmrhalová Kirkosová Populárně vědné články Vytvoření dalších biogramů významných osobností Šumperka (web) Kříže, kapličky, boží muka na Šumpersku první 4 obce na webu VM Doubravský Janíčková, Kudelová Článek do SM (buď nový výzkum v Dubicku nebo některý z novějších detektorových nálezů) Vození krále a vodění královničky v Rájci - VZ Halama Kudelová 3.2. Výstavy Celkem je naplánováno 25 výstav s tím, že důraz bude kladen na autorské výstavy z muzejních sbírek autorské z výzkumu autorské Tajemství grafiky výtvarně - didaktická výstava, prezentující uměleckou sbírku VM Šumperk, Výstavní síň únor - duben Kirkosová, Filipová

12 Od tolaru k dolaru - výstava mincí a bankovek ze sbírek VM Šumperk VM Šumperk, Výstavní síň duben - červen Janíčková, Tempírová Savci, ptáci a ryby Jesenicka- lesní ekosystém, fotografie a sbírky VM Šumperk VM Šumperk, Výstavní síň červenec - září Hodiny, hodinky ve sbírkách výstava ze sbírek VM Šumperk VM Šumperk, Výstavní síň říjen leden 2014 Dvořák Tempírová Předměstí Šumperka včera a dnes výstava navazující na Starý Šumperk na pohlednicích, obrazech a fotografiích VM Šumperk, Galerie Šumperska ½ září listopad Filipová Inter arma silent musae aneb slavné bitvy v regionu, ze sbírek VM Šumperk, doplněné zápůjčkami z jiných muzeí VM Šumperk, Galerie Šumperka duben - srpen Gronychová, Doubravský S mapou se neztratíš pokračování výstavy ze sbírek VM Šumperk VM Šumperk, Hollarova galerie březen květen Šicí a psací stroje pomocník ženské emancipace ze sbírek VM Šumperk VM Šumperk, Hollarova galerie červen srpen Život a smrt v osadě z doby bronzové archeologické výzkumy v Dubicku VM Šumperk, Rytířský sál květen červenec Jak se v Pekařově narodila hudba výstava představí dějiny výroby flašinetů VM Šumperk, Hollarova galerie listopad prosinec Doubravský Filipová Halama Kudelová Kurt Hallegger výstava k 50. výročí úmrtí umělce VM Šumperk, Hollarova galerie říjen listopad Výstava hub dle výskytu hub VM Šumperk, Předsálí rytířského sálu září Kirkosová, Filipová Zmrhalová

13 Keramické betlémy ze sbírek VM Šumperk + externí výtvarnice (keramičky) Loštice listopad prosinec Řezbářské betlémy ze sbírek + regionální neprofesionální řezbáři VM Šumperk, Galerie Šumperska prosinec Janíčková Kudelová přejatá aktivně Výstava Patchworku ruční výrobky šumperských a jesenických patchworkářek VM Šumperk, Rytířský sál ½ leden březen Zmrhalová, Vláčelová Svět za mřížemi - výstava prací vězňů z Mírova, historie věznice Mírov Zábřeh únor - březen Zdeňka Rambousková autorská výstava Mohelnice únor ½ březen Jedonek, Vláčelová Žouželka Putovní vlastní Chléb náš vezdejší Zábřeh duben srpen Kudelová Putování středověkem výstava nejzajímavějších artefaktů z archeologických podsbírek VM Šumperk, doplněná o zajímavé zápůjčky Zábřeh září - prosinec Gronychová, Halama Tetřev hlušec ptákem roku pták roku 2012 Mohelnice duben červen Kamzík horský, 100 let kamzíků v Jeseníkách Mohelnice červenec srpen Zmrhalová Zmrhalová

14 zapůjčená Nezvaný host projekt mladého výtvarníka J. Brože, obnovení výroby rapotínských skláren na jeden den, reprint výroby VM Šumperk, Hollarova galerie únor Vláčelová Město čte knihu ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk VM Šumperk, Rytířský sál listopad Vláčelová Egypt Dar Nílu výstava slovenského sběratele a cestovatele Jána Hertlíka VM Šumperk, Galerie Šumperka leden březen Gronychová, Vláčelová Jak se rodí večerníčci - zapůjčeno z Dětského muzea v Brně Šumperk, Předsálí Rytířského sálu prosinec Vláčelová 3.3. Expozice Reinstalace expozice v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov historie hradu, doplnění exponátů, nové postery Doubravský Expozice v PAku v Lošticích nahrazení dlouhodobě vystavených originálních prací Adolfa Kašpara kopiemi Janíčková 3.4. Dílny autorské Tajemství grafiky Člověk tvůrce, Příběh čtvrtý: kov Betlémy ze dřeva Vánoční výstava Mohelnice Od tolaru k dolaru Kirkosová Kudelová Kudelová Kudelová, Třísková, Žouželka Janíčková, Tempírová Program v PAK pro žáky ZŠ Loštice Putování v čase - netradiční prohlídka expozice spojená se zábavným kvízem Janíčková + další dílny k výstavám kurátoři

15 3.5. Přednášky autorská z uzavřeného výzkumu Mohelnický rodák Richard Schmitz ( ). Novinář, křesťanskosociální politik ( ), nacistický vězeň ( ). Žouželka Květena jesenických rašelinišť Zmrhalová Kauza Aloise Konečného aneb Jak se bývalý učitel z Bohdíkova stal místopředsedou národního shromáždění. První část: Kauza Konečný. (Bohdíkov) Doubravský Druhá část: Práce a kariéra Aloise Konečného. (Bohdíkov) Závořice vesnice zatopená rybníkem Zábřeh a Šumperk Doubravský Doubravský autorské Každý odborný pracovník musí mít minimálně jednu samostatnou přednášku pro veřejnost. Mezi přednášky se v tomto případě nepočítají komentované prohlídky výstav a expozic. Celkem tedy bude minimálně 9 autorských přednášek. Jak to bylo s Českou čtvrtí o charakteru výstavby a problémech Čechů v německém městě. Přednáška shrnující záchranný výzkum sídliště v Dubicku, Za kostelem Mechorosty Hrubého Jeseníku pro veřejnost Kurt Hallegger Filipová Halama Zmrhalová Kirkosová Komentované prohlídky k výstavám jiné Čarodějnice na Úsově Dětský den v muzeu - Šumperk Srpen - Prázdniny v muzeu Šumperk Vánoční jarmark

16 III. PŘÍLOHY Část povinná - standardy 5. Standardy Základní funkce muzea kodifikují standardy veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, jejichž dodržování bude i v roce 2013 jednou ze základních priorit. Standard časové dostupnosti: Zpřístupnění sbírky nebo její části prostřednictvím muzejních výstav, expozic, muzejních programů, ediční činností, ale také zpracování posudků a expertíz v oboru své působnosti a zveřejnění výroční zprávy a informací o poskytování veřejných služeb Výstavy ze sbírek Zpřístupnění sbírky nebo její části formou stálých muzejních expozic a výstav je jednou ze základních podmínek standardu časové dostupnosti. Ke splnění tohoto standardu plánuje Vlastivědné muzeum v Šumperku zpřístupnění všech stálých expozic (11 stálých expozic) dle otevíracích dob stanovených Směrnicí ředitelky VM v Šumperku, které jsou zveřejněny jak na jednotlivých zařízeních, tak i v propagačních materiálech muzea a na webových stránkách Z 25 plánovaných výstav je 17 výstav ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku (výstavy uvedené v plánu pod čísly , dále výstavy , ) a 1 výstava ze sbírek jiných muzeí ( ). Pouze 7 výstav není z muzejních sbírek. Jedná se o výstavy výtvarných umělců ( ), výstavy jiných organizací ( , , ), soukromých sběratelů ( ) či výstava živých hub ( ). Otevírací doby všech zařízení VM Šumperk budou uveřejněny na webových stránkách i na jednotlivých zařízeních. Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov bude otevřeno denně mimo pondělí od 1. dubna do 31. října, v letních prázdninových měsících bude otevírací doba prodloužena až do hodin (poslední prohlídka od hod) Programy ze sbírek - termíny dílen i přednášek budou upřesněny během roku Muzejní programy: Dílny - k vybraným výstavám z muzejních sbírek budou pořádány dílny. Jedná se zejména o výstavy s vánoční a velikonoční tematikou (lidové zvyky, výroba papírových ozdob a betlémů, pletení pomlázek, malování kraslic, atd.), dále dílny k výstavě Tajemství grafiky. Přednášky - komentované prohlídky expozic a výstav, minimálně 9 samostatných odborných přednášek Speciální akce - Šumperk - muzejní noc, Prázdniny v muzeu, Dětský den - Úsov muzejní noc, Čarodějnice na hradě Specifické skupiny - Spolupráce s domovem důchodců v Šumperku výstava Zd. Semeráka (přesunuto z roku 2012) - Přednášky pro seniory dle požadavků - Akce pro děti Čarodějnice na Úsově, Prázdniny v muzeu, Dětský den, Pohádkový den

17 - Speciální prohlídky pro ZŠ a střední školu Pomněnka Šumperk, o.p.s. (soukromá základní škola zajišťující výuku mentálně postižených dětí) Výroční zpráva Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách VM Šumperk, resumé výroční zprávy bude ve formě článku o činnosti VM Šumperk v roce 2013 publikováno v Severní Moravě 99 a také v ročence Města Šumperk Programy a publikace Informace o výstavách a programech budou zveřejňovány na webu, plakátech, na pozvánkách, v tisku, médiích. Z vlastních publikací bude nejdůležitějším edičním počinem vydání již 99. svazku sborníku Severní Morava. Prodej vlastních publikací bude probíhat ve všech zařízeních VM v Šumperku i v Informačním centru, nabídka všech publikací bude na webových stránkách. Program muzea bude vydáván na každý měsíc jak v tištěné podobě, tak v podobě internetové a bude zveřejňován i v místním tisku (Horizont, Kulturní život, internetové noviny Rej a Na webu budou doplňovány i vlastivědné zajímavosti a kratší odborné články Počet informací: sbírky a výstupy V průběhu roku budou publikovány v tisku i na webu články a sylaby k výstavám a expozicím, pracovní listy k výstavám, informace o sbírkách na webu digitalizované sbírky Expertízy, posudky, pojednání Posudky či expertízy budou zpracovávány na požádání, zejména se bude jednat o vyjádření ke stavbám z hlediska archeologické památkové péče. Standard ekonomické dostupnosti Poskytování zlevněného vstupného pro děti, žáky, studenty, seniory, skupiny a zdravotně postižené návštěvníky, zajištění bezplatných vstupů ve dnech stanovených ve zřizovací listině (18. 4., 8. 5., , 5. a 6. 7., , , a v jeden den během oslav Dnů evropského kulturního dědictví) Struktury zlevněného vstupného Standardy ekonomické dostupnosti budou nadále důsledně uplatňovány, a to jak v podobě slev pro vybrané skupiny obyvatel dle Zřizovací listiny, tak v podobě volných vstupů ve stanovených dnech státních svátků, v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. Informace o volných vstupech bude v měsíčních programech, na webových stránkách a přímo na vývěskách na jednotlivých zařízeních. Ceník vstupného a služeb v zařízeních VM Šumperk bude v souladu s 10 a) zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., v platném znění, a v souladu s dodatkem č. 2 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace, stanoven Směrnicí ředitelky VMŠ č. 2/2005. Slevy min. 50 % z plného vstupného budou uplatňovány ve všech zařízeních VM Šumperk pro žáky a studenty SŠ a VŠ, pro seniory nad 65 let a pro skupiny žáků a studentů v minimálním počtu 5 osob, dále pro zdravotně postižené občany a děti do 6 let ve skupinách. Volné vstupy jsou zajištěny pro děti do 6 let v doprovodu dospělých, pokud se nejedná o skupinu (školka, tábor atd.), a dále pro držitele průkazů AMG a ICOM a pro držitele karty Olomouc Region Card.

18 Ve všech zařízeních je od listopadu 2007 sleva 20% z celkového vstupného na Rodinné pasy. Od 1 října 2012 jsou nově poskytovány slevy 20 % také držitelům Senior pasů. Ceník vstupného bude, stejně jako návštěvní doby, zveřejněn na všech zařízeních, na webových stránkách VM a v tisku Bezplatné vstupy Podle zřizovací listiny budou ve všech zařízeních VM Šumperk, s výjimkou Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov, poskytovány volné vstupy v následující dny: ve stanovených dnech státních svátků 8.5., 6. a 7. 7., , a , v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. V případě Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov budou volné vstupy pouze v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. Informace o volných vstupech a o otevíracích dobách ve dnech státních svátků budou uveřejněny na webu, v měsíčních programech, v tisku a přímo na jednotlivých zařízeních VM Šumperk. Standard fyzické dostupnosti Odstraňování bariér znemožňujících osobám s omezenou schopností pohybu a orientace užívání standardizovaných veřejných služeb Bariéry, hendikepovaní V oblasti fyzické dostupnosti pro imobilní spoluobčany jsou zajištěny bezbariérové vstupy do přízemních prostor ve všech zařízeních VM Šumperk, zcela bezbariérově je řešeno pouze Muzeum v Zábřehu (vnitřní výtah) a Galerie Šumperska. Informace o dostupnosti všech zařízení VM jsou na webových stránkách muzea. Vstupy do všech zařízení jsou opatřeny zvonkem pro imobilní občany Oznámení omezené dostupnosti Na rok 2013 se neplánuje žádné mimořádné dlouhodobé uzavření expozic a výstav. V případě aktuální potřeby (havárie, výpadek el. energie, nutná údržba) bude omezená dostupnost zařízení oznámena na webu, ve vývěskách přímo na zařízeních a dle možností i v tisku Oznámení slev Speciální slevy nad rámec ceníku vstupného nejsou plánovány, pouze v případě mimořádných akcí (muzejní noc, Prázdniny v muzeu, atd.) bude vstupné stanoveno speciálně pro konkrétní program. Výše vstupného bude oznámena na webových stránkách a na plakátech a v tisku.

19 IV. Část nepovinná příloha Nabídky Vlastivědné muzeum v Šumperku připravuje každoročně několik putovních výstav, které jsou postupně prezentovány i v ostatních detašovaných zařízeních. Tyto výstavy by bylo možné prezentovat i v ostatních muzeích zřizovaných Olomouckým krajem. Jedná se o následující výstavy: Chléb náš vezdejší interaktivní výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku představuje proces výroby chleba od zrníčka až po pečení a konzumaci. Jsou zde prezentovány mimo jiné i různé způsoby mletí obilí, mlácení pomocí cepů, atd. Výstava byla instalována v muzeu v Šumperku v roce 2010 a v roce 2011 byla zapůjčena do muzea v Hlučíně. Nechte na hlavě výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku byla doplněna zápůjčkami z muzea v Novém Jičíně a představuje historii klobouků a různých dalších pokrývek hlavy. V Muzeu v Šumperku byla výstava v roce 2010, v roce 2011 byla prezentována ve Vlastivědném muzeu Jeseník. V březnu dubnu 2013 bude výstava instalovaná v muzeu v Krnově. Retro I, Retro II dvoudílná výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku představující různé pomocníky v domácnosti pračky, žehličky, ledničky, rádia, gramofony, atd. (Retro I) a historické vybavení kanceláří psací stroje, počítače, atd. (Retro II). Výstavy byly instalovány v Muzeu v Šumperku, v Muzeu v Mohelnici a Retro I bylo v roce 2012 předvedeno v muzeu v Hlučíně. V červnu a červenci 2013 bude výstava zapůjčena na zámek Nové Město nad Metují. Léčivé byliny výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku představuje různé léčivé byliny a také dobové zařízení lékárny. Výstava byla v roce 2010 instalovaná v Muzeu v Šumperku a v roce 2011 v Muzeu Mohelnice. Svět brouků výstava ze života hmyzu doplněná makrofotografiemi, preparovanými exponáty a interaktivními prvky. Je možné doplnit i o živé exempláře. Výstava byla instalována v Muzeu v Šumperku, Mohelnici a Zábřehu. Papírové betlémy vánoční výstava chystaná pro rok 2012 představí specifický typ betlémů, a to betlémy papírové. Předpokládá se spolupráce s dalšími muzei nejen z Olomouckého kraje, neboť je nutné shromáždit větší množství a spektrum exponátů. Kamzík horský, 100 let kamzíků v Jeseníkách výstava přibližující problematiku vysazení kamzíků v Jeseníkách, fotografie, na posterech, dermoplastické preparáty. Výstava byla v roce 2012 instalována i v muzeu v Krnově. Tetřev hlušec ptákem roku 2012 fotografie v rámech, dermoplastické preparáty. Kamenná krása geologická výstava, fotografie, postery, sbírkové předměty. Když jsem já sloužil... etnografická výstava ze sbírek VM Šumperk přibližuje chov hospodářských zvířat v regionu. Výstava je doplněna mnoha interaktivními prvky a preparáty domácích zvířat. V roce 2012 byla velmi úspěšná v muzeu v Šumperku, v roce 2013 poputuje na zařízení VM Šumperk (Zábřeh, Mohelnice), v září prosinci bude instalována v muzeu v Hlučíně.

20 Z pohádky do pohádky výstava se sbírek VM Šumperk doplněná figurínami a kulisami, v roce 2012 patřila k návštěvnicky nejúspěšnějším výstavám v muzeu v Šumperku. V roce 2013 bude výstava zapůjčena do VM Jeseník (červen srpen), Muzea v Lanškrouně (září listopad) a do muzea v Hlučíně (prosinec duben 2013).

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008

Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008 Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008 200 Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 Rok 2008 byl pro Vlastivědné muzeum

Více

Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný.

Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný. Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný. Na závěr Zprávy o činnosti za rok 2008 jsem vyjádřila přání, že ekonomická

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Plán činnosti Vlastivědného muzea Jesenicka na rok 2014

Plán činnosti Vlastivědného muzea Jesenicka na rok 2014 Plán činnosti Vlastivědného muzea Jesenicka na rok 2014 Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje http://muzeum.jesenik.net/, email:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 1, Prezentace muzea: I, Výstavní projekty: A, Muzeum Mladoboleslavska hrad: Stálé expozice: Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 1. Úvod Největším kladem činnosti VČM v r. 2006 je udržení poměrně velkého zájmu veřejnosti o prezentační aktivity muzea, zejména dosažení

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013

konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013 konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013 konference Textil v muzeu / Bytový textil / Brno 2013 Purkyňova 105 / 612 00 Brno / T +420 541 421 411 / F +420 541 214 418 / info@technicalmuseum.cz /

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2010

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2010 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2010 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2010 V Šumperku dne 8.února 2011 razítko,

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Jiří Žalman metodika přednášky Úvod Tématem přednášky je tvorba, ochrana a správa sbírek muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Pravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje

Pravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje Pravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje 1. Obecný úvod Území Olomouckého kraje je velmi bohaté na projevy tradiční lidové kultury. Její součást tvoří i tradiční rukodělná

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur. Turistické aktivity Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.cz Otevírací doba : leden, únor ZAVŘENO - březen květen

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty Zpravoval kolektiv pracovníků: - Mgr. Radoslav Vlk, Ph. D. náměstek Útvaru pro odbornou

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané na Městský úřad Velké Meziříčí v roce 2015 1/ Žádost o poskytnutí informace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č Z6/035 konaném dne 17. 6. 2014 v souladu s ust. 84,

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata.

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2001 Personální situace Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Uvolněné místo odborného správce sbírky plánové dokumentace

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou:

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou: Zřizovatel, Město Poděbrady, se sídlem Městského úřadu v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 31 IČ: 002 39 640, zastoupený panem Ing. Jozefem Ďurčanským, starostou města v y d á v á podle ustanovení

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Příloha č. 8 Zřizovací listina Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1. Zřizovatel: Městská

Více

XII / Informovanost o poskytované sociální službě

XII / Informovanost o poskytované sociální službě STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více