příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem"

Transkript

1 Hlavní třída 22, Šumperk IČO: příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2013

2 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČO , statutární zástupce PhDr. Marie Gronychová, ředitelka. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem , s platností od Hlavní činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění. Vlastivědné muzeum v Šumperku je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 780. Je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, spravuje 5 zařízení: Muzeum v Šumperku, Muzeum v Mohelnici, Muzeum v Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov. Obsah Plán Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělen do 2 základních částí a 2 příloh: I. Úvod...str. 2 II. Přehled základní činnosti...str Sbírky... str Vědecko-výzkumná činnost...str Prezentace... str. 13 III. Příloha povinná Standardy...str. 21 IV. Příloha nepovinná Nabídky...str. 26

3 I. ÚVOD Plán Vlastivědného muzea v Šumperku (dále jen VM Šumperk) pro rok 2013 byl vypracován s důrazem na plnění všech základních funkcí muzea včetně dodržování standardů veřejných služeb. Stejně jako v roce 2012 byl plán zpracován ve stručnější podobě s tím, že podrobný plán stanovující úkoly jednotlivým oddělením a pracovníkům bude pouze interním materiálem organizace. Základním trendem roku 2013 bude zavedení poměrně přísných úsporných opatření, která jsou vynucena dramatickým snížením příspěvku na provoz. Z tohoto důvodu byly některé činnosti, které nejsou pro chod organizace naprosto nezbytné, utlumeny nebo pozastaveny. Ovšem v žádném případě nejde omezit úkoly vyplývající ze zákonů, popř. z opatření zřizovatele. Nezmenšený důraz bude tedy kladen na práci se sbírkami, na činnost prezentační a také na bezchybnou práci evidenční, účetní a ekonomickou. Sbírkotvorná činnost bude pokračovat získáváním nových přírůstků obvyklými způsoby (vlastním sběrem, dary, převody, dědictvím) důsledně v souladu se Zřizovací listinou a Strategií sbírkotvorné činnosti při dodržování zásad muzejní tezaurace. Případné nákupy sbírek budou v souladu s metodikou vydanou Krajským úřadem Olomouckého kraje financovány z příspěvku na provoz (krytí běžných provozních výdajů). Sbírky budou odborně zpracovávány, evidovány a inventovány dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění, a dle vnitřních předpisů organizace. Prioritou pro sbírkotvornou činnost v roce 2013 bude stejně jako v roce předcházejícím dokumentace současnosti, což je strategie prosazovaná mimo jiné i Asociací muzeí a galerií. Zákonná desetiletá lhůta pro inventarizaci sbírek vyprší podle stanoviska Ministerstva kultury ČR V podmínkách VM Šumperk byla lhůta pro dokončení prvního desetiletého cyklu inventarizace stanovena na (s výjimkou archeologické podsbírky sbírky šumperského muzea, která byla do CESu zapsána až ) a nový desetiletý cyklus bude zahájen od 1. ledna Jako každý rok bude pokračovat zpracování karet v programu DEMUS a digitalizace sbírek, včetně jejich prezentace na webových stránkách muzea V případě, že bude schválena novela vyhlášky č. 275/2000 Sb., bude doplňování sbírky digitálními fotografiemi ve stanoveném množství povinností vyplývající ze zákona. V oblasti péče o sbírky VM Šumperk opět požádalo o finanční příspěvek z programu ISO, a to jednak na pořízení moderních regálů do depozitářů, jednak na restaurování sbírkových předmětů. Při práci v depozitářích bude kladen důraz zejména na dodržování zákona a vnitřních předpisů, korektní vedení přírůstkových knih, jejich řádná autorizace a dopracování lokací a řádné sledování klimatických podmínek. Pozornost bude zaměřena také na ochranu sbírek muzejní povahy před krádežemi, vloupáním a požárem dle Metodického pokynu MK ČR č. 1/2010. V minulých dvou letech byly do výstavních prostor ve všech zařízeních VM Šumperk namontovány kamerové systémy a byly modernizovány také systémy EZS. Vědecko - výzkumná činnost v roce 2013 bude jednou z oblastí, které se dotknou úsporná opatření. Mnohaleté úkoly, které neměly konkrétní výsledky, budou pozastaveny nebo zcela ukončeny a nové úkoly budou stanoveny tak, aby měly konkrétní výsledky využitelné organizací zejména pro prezentační účely (výstavy, přednášky, články pro ediční činnost organizace). Úkoly budou stanovovány na přesně vymezené časové období s tím, že budou každý rok předkládány konkrétní výstupy. V době finanční krize bude velmi obtížné udržet si přízeň návštěvníků. Příjmy ze vstupného tvoří největší část výnosů a vzhledem k nižšímu příspěvku na provoz bude splnění plánu tržeb nutností. Zdražení vstupného by v regionu s vysokou nezaměstnaností a nízkými mzdami přineslo zřejmě úbytek návštěvníků, proto bude kladen důraz na kvalitu muzejních programů. Bude naprosto nezbytné vytvořit nejen atraktivní výstavy, ale doplnit je také nabídkou komentovaných prohlídek a doprovodných programů. Prezentovaná témata musí zaujmout širokou veřejnost, musí být zpracovaná přitažli-

4 vou formou. Současně by výstavy měly v souladu s plněním standardů veřejných služeb prezentovat v co největší míře vlastní či zapůjčené muzejní sbírky a vlastní vědecko - výzkumnou činnost. Základem úspěšné výstavy je dobře zvolené téma s určitým příběhem nebo leitmotivem, pečlivý výběr exponátů z vlastních sbírek, popřípadě i ze sbírek jiných muzeí, zajímavá a srozumitelná instalace s použitím interaktivních prvků a audiovizuálních prezentací. Dobrou výstavou nemůže být pouhé nesystémové vystavení vybraných exponátů, výstava musí mít logiku a cílem je zaujmout návštěvníka a sdělit mu informace. Pro návštěvnický úspěch výstavy jsou v dnešní době nezbytné i doprovodné programy, komentované prohlídky a různé materiály k výstavám pracovní listy, kvízy, atd. V roce 2012 patřily k úspěšným muzejním výstavám, které splnily jak požadavek prezentace muzejních sbírek a podání velkého množství informací, tak i požadavek atraktivnosti a divácké přitažlivosti zejména výstava Z pohádky do pohádky (5 500 návštěvníků) nebo etnografická výstava Když jsem já sloužil to první léto... (přes návštěvníků). Obě tyto výstavy byly instalovány v Muzeu v Šumperku a o obě tyto výstavy již projevila zájem další muzea, takže budou v roce 2013 reprezentovat práci VM Šumperk i v jiných městech. Předkládaný plán výstav je pouze rámcový, je možné, že dojde k jeho úpravě, a to v závislosti na aktuální situaci. Z 25 naplánovaných krátkodobých výstav je 17 vytvořených z muzejních sbírek vlastních a jedna z muzejních sbírek Dětského muzea v Brně. Zajímavým doplňkem budou zapůjčené výstavy, a to zejména výstava přibližující život odsouzených ve věznici Mírov a také výstava Egypt Dar Nílu, kterou vytvořil slovenský cestovatel Jan Hertlík. Témata vlastních muzejních výstav jsou zajímavá a rozmanitá, záleží jen na autorech, jak se s problematikou vypořádají a jak atraktivní budou jejich instalace pro návštěvníky. V detašovaných zařízeních budou, z úsporných důvodů, prezentovány vesměs výstavy instalované v předchozích letech v Muzeu v Šumperku (Putování středověkem, Chléb náš vezdejší, Kamzík horský, Tetřev hlušec ptákem roku 2012, atd.). Prvořadým úkolem vedoucích detašovaných zařízení bude získat pro tyto výstavy návštěvníky. V roce 2013 bude již v provozu nová expozice archeologie ve sklepě Muzea v Mohelnici. Specializovaná expozice archeologie s výjimečným audiovizuálním prvkem, tzv. mappingem, má ambice zvednout zájem návštěvníků o mohelnické muzeum. K tomu je samozřejmě zapotřebí i dostatečná propagace nové expozice a precizní práce zaměstnanců zařízení. Největší část výnosů ze vstupného tvoří každoročně příjmy z Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov. Ovšem je nutné si uvědomit, že se každá stálá expozice časem okouká a zestárne. To platí i v případě Úsova, kde by si instalace zasloužila nějaké zatraktivnění a oživení, např. audiovizuální technikou nebo aranžovanými scénami. V oblasti propagace lze předpokládat, že trend využívání internetu se bude neustále zvyšovat a že kvalita a aktuálnost webových stránek je pro propagaci muzea nezbytnou podmínkou. Navíc zajímavé webové stránky jsou v podstatě nejlevnějším způsobem reklamy. Zejména v Šumperku jsou pro propagaci důležité i plakáty a billboardy, velkoplošné upoutávky se začaly úspěšně používat i v Zábřehu. Jednotlivá zařízení VM Šumperk se propagují navzájem, reklamní stánek je v sezóně umístěn i na zámku Velké Losiny. Pro propagaci muzejních akcí bude více využíváno i informační centrum. Oprava a údržba budov, které má VM Šumperk ve správě či v nájmu, bude další oblastí, ve které se citelně projeví úsporná opatření vynucená snížením rozpočtu. Ve spolupráci s Městem Úsov bude pokračovat obnova střech na zámku Úsov, neboť v havarijním stavu je šindelová střecha nad Vlašimským palácem. Vlastník objektu, tj. Město Úsov, by měl použít na obnovu zámku prostředky z nájmu (tj ,- Kč), který VM Šumperk každoročně vlastníku nemovitosti platí. Dalším objektem, který čeká na rekonstrukci, je tzv. Nekvasilův domeček na nádvoří mohelnického muzea. Z tohoto objektu byl vystěhován archeologický depozitář a uvolněné prostory budou využity jako sezónní výstavní prostor věnovaný zejména experimentální archeologii. Pracovníci provozu a výroby se budou podílet na údržbě všech objektů ve správě muzea, ovšem těžiště jejich práce se přenese více na výrobu výstavního fundu a na pomoc při instalacích výstav (montáž, demontáž, osvětlení, audioefekty, nátěry a pod).

5 V rámci doplňkové činnosti se s největšími příjmy počítá opět z pronájmů nevyužitých prostor (robotárna, Pavlínin dvůr v Šumperku), z krátkodobých pronájmů zejména nádvoří Pavlínina dvora, a také z činnosti stolařů, zedníků a zámečníků a z hostinské činnosti provozované zejména v občerstvení na zámku Úsov. Ekonomické oddělení musí jako každoročně reagovat na neustálé změny v legislativě a také na nejednoznačnost ve výkladu mnohých právních norem. Ovšem preciznost v dodržování zákonů a vnitřních předpisů zřizovatele či organizace je základním kritériem hodnocení, proto je nutné této oblasti věnovat maximální pozornost. Znalost platné legislativy nejen oborové, ale i v oblasti ekonomické (finanční kontrola, oběh účetních dokladů, veřejné zakázky, zákoník práce, atd.) je povinností nejen pracovníků na ekonomickém oddělení, ale i všech vedoucích pracovníků. Rok 2013 bude rokem velmi obtížným. Snížení příspěvku na provoz musí být vykompenzováno vyššími vlastními příjmy. Pokud se nepodaří plnit plánované výnosy, bude nutné již v první polovině roku přistoupit k úsporám i v oblasti počtu zaměstnanců. Bude se jednat zejména o ty obory, které jsou obsazeny více zaměstnanci (zedník, historik), popř. dojde ke změně zařazení (kulturně výchovný pracovník namísto historika na zařízeních). Na základě podkladů jednotlivých vedoucích oddělení zpracovala PhDr. Marie Gronychová, ředitelka VM v Šumperku

6 II. PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 1. Sbírky Zařazování předmětů do sbírek, jejich evidence a dokumentace, inventarizace, zápis do CES a další práce budou prováděny dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Metodického pokynu MK k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí a také dle Strategie sbírkotvorné činnosti VM Šumperk Evidence Chronologický zápis V roce 2013 bude pokračovat průběžné systematické doplňování všech sbírek a podsbírek sbírkotvornou činností z výzkumných úkolů, vlastními sběry, nákupy, dary a převody, u archeologických sbírek ze záchranných výzkumů. Nadále budou dokumentovány přírodní i společenské změny společnosti, regionální literatura, umění, řemeslné činnosti a lidová kultura v šumperském regionu. Předměty budou do sbírek muzea zapsány na základě jednání Poradního sboru pro sbírkovou činnost dle Směrnice ředitele VM v Šumperku 2/2003 Stanovy PSSČ, Směrnice ředitelky VM v Šumperku 5/2004 Strategie sbírkotvorné činnosti VM. kurátoři sbírkových fondů Systematická evidence Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ a v CES dle zákona č.122/2000 Sb., vyhlášky č. 275/2000 Sb. Katalogizace sbírkových přírůstků, evidovaných v chronologické evidenci podsbírek v letech kurátoři sbírkových fondů Pokračování v katalogizaci výzkumu neolitického sídliště v Postřelmově - zpracování min ks karet (přír. č. 1/2005; všem předmětům jsou přiděleny konkrétní inventární čísla, ale katalogizační karty jsou zpracovány pouze z části) a katalogizace archeologické podsbírky mohelnického muzea - části starých výzkumů, nálezy V. Kapla dokončení katalogizace ks. J. Halama 1.2. Inventarizace sbírek V roce 2013 bude ve všech sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku (kromě sbírky šumperského muzea, podsbírky archeologické, která byla zapsána až ) započatý nový 10-ti letý cyklus inventarizace. Inventarizace bude probíhat v souladu ze zákonem 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, Metodickým pokynem č. 4688/2007, o zajištění průkaznosti evidence sbírkových předmětů a stanovení režimu zacházení se sbírkou v muzeích a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví státu a územních samosprávných celků, vyhlášky MF 270/2010 ze dne 8. září V novém desetiletém cyklu v letech se budou inventarizovat všechny sbírky zapsané do roku 2012, každý rok 10% ze celkového počtu sbírek, ve výjimečných případech méně, nejméně však 5% z celkového počtu sbírek.

7 Všechny sbírky budou inventarizovány podle jednotlivých oborových skupin a podskupin v systematické evidenci. Součástí inventarizace bude digitalizace části sbírek podle plánu činnosti a přepis evidenčních karet do programu Demus i s údajem o uložení předmětu. Údaj o uložení předmětu bude vyznačen do chronologické, systematické i počítačové evidence sbírek Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače a programu evidence sbírkových předmětů DEMUS: Průběžná katalogizace nových přírůstků a přepis stávajících katalogizačních karet, přepsány budou karty zejména těch předmětů, které budou inventarizovány v roce Digitalizace sbírkových předmětů Digitalizace zejména těch předmětů, které budou inventarizované a dokončení digitalizace zapůjčených předmětů. Doplňování digitalizovaných sbírek na webu s ohledem na bezpečnost a dodržování autorského zákona Restaurování a konzervace Základní ošetření Základní ošetření bude provedeno u všech nově získaných sbírkových předmětů (všechny sbírky) Desinfekce sbírek Sbírka šumperského, zábřežského, mohelnického muzea, Havelkova muzea a PAKu v Lošticích Pravidelná desinfekce textilu, vyplynování botanického depozitáře ve II. pololetí, průběžná desinfekce desinsekčními prostředky během roku. Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově Očištění všech vystavených exponátů na Úsově před turistickou sezonou, plynování všech sbírkových předmětů Zásadní ošetření Ve všech sbírkách a podsbírkách konzervace nových zejména archeologických přírůstků a rekonzervace vybraných souborů stanovených na základě inventarizací. Na základě invenatarizace z důvodu stěhování Nekvasilova depozitáře podsbírky archeologické mohlenického muzea bude rekonzervována první část rozpadlých keramických nádob cca 50 ks Restaurování Sbírka šumperského muzea Podsbírka historická Stuhy cca 5 ks Kč Sbírka zábřežského muzea Podsbírka historická Hodiny stojací a nástěnné cca Kč Textilie kolekce dámských špencrů a sukní z lidového prostředí z 19. století 7 ks Kč žádost na ISO MK ČR

8 Preparace Sbírka šumperského muzea Podsbírka botanická, zoologická nové sběry, cca 150 ks Repreparace Sbírka Lovecko lesnického muzea v Úsově Podsbírka zoologická Přibližně 50 ks dermoplastických preparátů externě Kč Sbírka šumperského muzea Podsbírka zoologická Přibližně 20 ks dermoplastických preparátů externě Kč 1.4. Práce se sbírkami Ve všech depozitářích bude probíhat pravidelné sledování a budou prováděny klimatické záznamy režimu v depozitářích a výstavních prostorech podle Směrnice ředitelky č. 5/ Depozitární řád VM v Šumperku, nejméně 1 x za měsíc, dále vedení záznamů o vstupech do depozitářů dle Směrnice ředitele č. 6/2008, vedení přírůstkových knih, úklid v depozitářích a v regálech, zpracovávání lokačních seznamů; spolupráce na digitalizaci sbírkových předmětů, vyhledávání a zpětné uložení zapůjčovaných sbírkových předmětů. Po přestěhování části archeologické podsbírky mohelnického muzea do jiných depozitářů v Mohelnici a historické podsbírky mohelnického muzea do nově vytvořených depozitářů v Šumperku na Lidické ulici robotárna bude provedeno nové uložení a lokace sbírek. Nové uložení a lokace sbírkových předmětů budou provedeny i v přestěhovaném depozitáři Lovecko-lesnického muzea podsbírce historické na Úsově Centrální evidence sbírek Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ v CES dle zákona č. 122/2000, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Směrnice ředitele č. 4/2001 pro správu a evidenci sbírek v OVM Depozitáře V případě úspěšného vyřízení žádosti na program MK ČR ISO a investic od zřizovatele budou pořízeny další nové regály do depozitářů sbírky zábřežského muzea a depozitáře sbírky mohelnického muzea, a to zejména regály pro kvalitnější uložení textilních sbírek. Při práci v depozitářích bude kladen důraz na bezpečné uložení sbírek, zpracování lokace a na správnou regulaci klimatických podmínek.

9 2. Vědeckovýzkumná činnost 2.1. Interní úkoly Vlastní výzkum nebo vedoucí výzkumu Pokračující úkoly: Výtvarní umělci regionu řešitel PhDr. Milena Filipová, Mgr. L. Kirkosová Doplňování sbírky regionálního umění se zaměřením na její prezentaci v galerii současného umění ve VM v Šumperku. Doplňování dalších autorů, sjednocování hesel, vyhledávání fotografického materiálu. Úkolem pro rok 2013 bude vytvoření 15 biografických medailonů regionálních umělců. Stavební vývoj klášterního kostela v Šumperku řešitel: PhDr. Milena Filipová Příprava monografie k tisku. Kříže, kapličky a boží muka okresu Šumperk, dokumentace objektů a lidové slovesnosti řešitel: Mgr. Mária Kudelová, Mgr. Janíčková Doplňování databáze, doplnění o archivní prameny a zveřejnění části výzkumu na webu VM. Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku řešitel: Mgr. Jakub Halama Sběr a třídění hmotných pramenů (Mohelnice a Šumperk podsbírky archeologické a část šumperské řady H, VM Olomouc), sběr a třídění starých Nálezových zpráv, zpracovávání Nálezových zpráv z nových záchranných výzkumů; Hlášení a starší publikované literatury k pravěkým lokalitám v oblasti (Muzeum Mohelnice, Šumperk, AÚ Brno); prospekční činnost (mj. se zahrnutím Projektu preventivní archeologie) identifikace nových lokalit; vytváření detailního soupisu lokalit a nálezů; revize a doplňování SAS. Konec r. 2012, 2013: a) kompletní zpracování jednoho dílčího období v rámci pravěku okr. Šumperk osídlení doby římské a doby stěhování národů na okr. Šumperk výstupem zpracování včetně soupisu všech lokalit a nálezů formou článku do sborníku z VIII. Protohistorické konference Archeologie barbarů (10/2012 Olomouc); přednáška pro veřejnost; b) zpracování 1 dílčí problematiky z období lužické a slezskoplatěnické kultury z okr. Šumperk (buď z nového výzkumu v Dubicku, nebo z některých novějších detektorových nálezů) výstupem článek do SM. Studium rozšíření a mapování výskytu druhů hmyzu se zaměřením na Coleoptera Brouci řešitel: Mgr. Milan Dvořák Obnova sbírkových exemplářů a zjištění malé druhové diverzity pro velký projekt v rámci zjišťování nových druhů. Dokumentace Šumperska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitel: PaedDr. Zdeněk Doubravský Zpracování konvolutu fotografií a skleněných negativů z regionu uložených ve fotoarchivu.

10 Dokumentace regionu Mohelnicka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitel: Mgr. Zbyněk Žouželka Dokumentace regionu Zábřežska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti řešitelka: Mgr. Dagmar Tempírová Historie a současnost hasičstva v okrese, fotodokumentace - stávající a současná, sbírkový fond, archivní materiály, spolupráce s SDH, výstupem bude výstava na začátku roku Nové úkoly: Bibliografie Severní Moravy ročníků řešitel: PaedDr. Zdeněk Doubravský Květena jesenických rašelinišť řešitel: RNDr. Magda Zmrhalová Podklady pro plánovanou přednášku, dokumentace a fotodokumentace, dalším výstupem budou sbírkové předměty cévnatých rostlin a mechorostů podíl na jiném úkolu Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury řešitel: Mgr. Mária Kudelová Zpracování databáze folklorních festivalů v regionu a zpracování databáze lidových výrobců v regionu Odborná prezentace konference aktivní účast 1 odborná archeologická konference z období pravěku (na rok 2013 ještě nejsou vypsány) referát zpracování 1 dílčí problematiky z pravěku okr. Šumperk Halama semináře Semináře odborných komisí při AMG (etnografické, historické, archeologické atd.) aktivní účast Přehledy výzkumů na Moravě (Brno, Špilberk 04/ dny) - prezentace výzkumů a prospekcí za roky (1. den prezentace pravěkých výzkumů: Záchranný výzkum VM Šumperk v Dubicku, Za kostelem, 2. den prezentace středověkých výzkumů: Záchranný výzkum VM Šumperk v suterénu mohelnického muzea (středověká jímka). Halama

11 3. Vědeckovýzkumná činnost 3.1. Ediční činnost Vydané muzeem Vlastní titul Severní Morava, sv Publikační činnost Odborné články Hraběcí rod Dubských z Třebomyslic na Žádlovicích. Severní Morava sv. 99, Žouželka Přehled výzkumů - několik kratších článků k některým archeologickým akcím v regionu z r do časopisu ARÚ Brno. Halama Terra incognita moravské protohistorie doba římská na severozápadní Moravě - článek do sborníku z konference Archeologie barbarů 2012 Halama Třemešské rybníky - článek do Severní Moravy č. 99 Kurt Hallegger - šumperský rodák - článek do Severní Moravy č. 99 Zmrhalová Kirkosová Populárně vědné články Vytvoření dalších biogramů významných osobností Šumperka (web) Kříže, kapličky, boží muka na Šumpersku první 4 obce na webu VM Doubravský Janíčková, Kudelová Článek do SM (buď nový výzkum v Dubicku nebo některý z novějších detektorových nálezů) Vození krále a vodění královničky v Rájci - VZ Halama Kudelová 3.2. Výstavy Celkem je naplánováno 25 výstav s tím, že důraz bude kladen na autorské výstavy z muzejních sbírek autorské z výzkumu autorské Tajemství grafiky výtvarně - didaktická výstava, prezentující uměleckou sbírku VM Šumperk, Výstavní síň únor - duben Kirkosová, Filipová

12 Od tolaru k dolaru - výstava mincí a bankovek ze sbírek VM Šumperk VM Šumperk, Výstavní síň duben - červen Janíčková, Tempírová Savci, ptáci a ryby Jesenicka- lesní ekosystém, fotografie a sbírky VM Šumperk VM Šumperk, Výstavní síň červenec - září Hodiny, hodinky ve sbírkách výstava ze sbírek VM Šumperk VM Šumperk, Výstavní síň říjen leden 2014 Dvořák Tempírová Předměstí Šumperka včera a dnes výstava navazující na Starý Šumperk na pohlednicích, obrazech a fotografiích VM Šumperk, Galerie Šumperska ½ září listopad Filipová Inter arma silent musae aneb slavné bitvy v regionu, ze sbírek VM Šumperk, doplněné zápůjčkami z jiných muzeí VM Šumperk, Galerie Šumperka duben - srpen Gronychová, Doubravský S mapou se neztratíš pokračování výstavy ze sbírek VM Šumperk VM Šumperk, Hollarova galerie březen květen Šicí a psací stroje pomocník ženské emancipace ze sbírek VM Šumperk VM Šumperk, Hollarova galerie červen srpen Život a smrt v osadě z doby bronzové archeologické výzkumy v Dubicku VM Šumperk, Rytířský sál květen červenec Jak se v Pekařově narodila hudba výstava představí dějiny výroby flašinetů VM Šumperk, Hollarova galerie listopad prosinec Doubravský Filipová Halama Kudelová Kurt Hallegger výstava k 50. výročí úmrtí umělce VM Šumperk, Hollarova galerie říjen listopad Výstava hub dle výskytu hub VM Šumperk, Předsálí rytířského sálu září Kirkosová, Filipová Zmrhalová

13 Keramické betlémy ze sbírek VM Šumperk + externí výtvarnice (keramičky) Loštice listopad prosinec Řezbářské betlémy ze sbírek + regionální neprofesionální řezbáři VM Šumperk, Galerie Šumperska prosinec Janíčková Kudelová přejatá aktivně Výstava Patchworku ruční výrobky šumperských a jesenických patchworkářek VM Šumperk, Rytířský sál ½ leden březen Zmrhalová, Vláčelová Svět za mřížemi - výstava prací vězňů z Mírova, historie věznice Mírov Zábřeh únor - březen Zdeňka Rambousková autorská výstava Mohelnice únor ½ březen Jedonek, Vláčelová Žouželka Putovní vlastní Chléb náš vezdejší Zábřeh duben srpen Kudelová Putování středověkem výstava nejzajímavějších artefaktů z archeologických podsbírek VM Šumperk, doplněná o zajímavé zápůjčky Zábřeh září - prosinec Gronychová, Halama Tetřev hlušec ptákem roku pták roku 2012 Mohelnice duben červen Kamzík horský, 100 let kamzíků v Jeseníkách Mohelnice červenec srpen Zmrhalová Zmrhalová

14 zapůjčená Nezvaný host projekt mladého výtvarníka J. Brože, obnovení výroby rapotínských skláren na jeden den, reprint výroby VM Šumperk, Hollarova galerie únor Vláčelová Město čte knihu ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk VM Šumperk, Rytířský sál listopad Vláčelová Egypt Dar Nílu výstava slovenského sběratele a cestovatele Jána Hertlíka VM Šumperk, Galerie Šumperka leden březen Gronychová, Vláčelová Jak se rodí večerníčci - zapůjčeno z Dětského muzea v Brně Šumperk, Předsálí Rytířského sálu prosinec Vláčelová 3.3. Expozice Reinstalace expozice v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov historie hradu, doplnění exponátů, nové postery Doubravský Expozice v PAku v Lošticích nahrazení dlouhodobě vystavených originálních prací Adolfa Kašpara kopiemi Janíčková 3.4. Dílny autorské Tajemství grafiky Člověk tvůrce, Příběh čtvrtý: kov Betlémy ze dřeva Vánoční výstava Mohelnice Od tolaru k dolaru Kirkosová Kudelová Kudelová Kudelová, Třísková, Žouželka Janíčková, Tempírová Program v PAK pro žáky ZŠ Loštice Putování v čase - netradiční prohlídka expozice spojená se zábavným kvízem Janíčková + další dílny k výstavám kurátoři

15 3.5. Přednášky autorská z uzavřeného výzkumu Mohelnický rodák Richard Schmitz ( ). Novinář, křesťanskosociální politik ( ), nacistický vězeň ( ). Žouželka Květena jesenických rašelinišť Zmrhalová Kauza Aloise Konečného aneb Jak se bývalý učitel z Bohdíkova stal místopředsedou národního shromáždění. První část: Kauza Konečný. (Bohdíkov) Doubravský Druhá část: Práce a kariéra Aloise Konečného. (Bohdíkov) Závořice vesnice zatopená rybníkem Zábřeh a Šumperk Doubravský Doubravský autorské Každý odborný pracovník musí mít minimálně jednu samostatnou přednášku pro veřejnost. Mezi přednášky se v tomto případě nepočítají komentované prohlídky výstav a expozic. Celkem tedy bude minimálně 9 autorských přednášek. Jak to bylo s Českou čtvrtí o charakteru výstavby a problémech Čechů v německém městě. Přednáška shrnující záchranný výzkum sídliště v Dubicku, Za kostelem Mechorosty Hrubého Jeseníku pro veřejnost Kurt Hallegger Filipová Halama Zmrhalová Kirkosová Komentované prohlídky k výstavám jiné Čarodějnice na Úsově Dětský den v muzeu - Šumperk Srpen - Prázdniny v muzeu Šumperk Vánoční jarmark

16 III. PŘÍLOHY Část povinná - standardy 5. Standardy Základní funkce muzea kodifikují standardy veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, jejichž dodržování bude i v roce 2013 jednou ze základních priorit. Standard časové dostupnosti: Zpřístupnění sbírky nebo její části prostřednictvím muzejních výstav, expozic, muzejních programů, ediční činností, ale také zpracování posudků a expertíz v oboru své působnosti a zveřejnění výroční zprávy a informací o poskytování veřejných služeb Výstavy ze sbírek Zpřístupnění sbírky nebo její části formou stálých muzejních expozic a výstav je jednou ze základních podmínek standardu časové dostupnosti. Ke splnění tohoto standardu plánuje Vlastivědné muzeum v Šumperku zpřístupnění všech stálých expozic (11 stálých expozic) dle otevíracích dob stanovených Směrnicí ředitelky VM v Šumperku, které jsou zveřejněny jak na jednotlivých zařízeních, tak i v propagačních materiálech muzea a na webových stránkách Z 25 plánovaných výstav je 17 výstav ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku (výstavy uvedené v plánu pod čísly , dále výstavy , ) a 1 výstava ze sbírek jiných muzeí ( ). Pouze 7 výstav není z muzejních sbírek. Jedná se o výstavy výtvarných umělců ( ), výstavy jiných organizací ( , , ), soukromých sběratelů ( ) či výstava živých hub ( ). Otevírací doby všech zařízení VM Šumperk budou uveřejněny na webových stránkách i na jednotlivých zařízeních. Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov bude otevřeno denně mimo pondělí od 1. dubna do 31. října, v letních prázdninových měsících bude otevírací doba prodloužena až do hodin (poslední prohlídka od hod) Programy ze sbírek - termíny dílen i přednášek budou upřesněny během roku Muzejní programy: Dílny - k vybraným výstavám z muzejních sbírek budou pořádány dílny. Jedná se zejména o výstavy s vánoční a velikonoční tematikou (lidové zvyky, výroba papírových ozdob a betlémů, pletení pomlázek, malování kraslic, atd.), dále dílny k výstavě Tajemství grafiky. Přednášky - komentované prohlídky expozic a výstav, minimálně 9 samostatných odborných přednášek Speciální akce - Šumperk - muzejní noc, Prázdniny v muzeu, Dětský den - Úsov muzejní noc, Čarodějnice na hradě Specifické skupiny - Spolupráce s domovem důchodců v Šumperku výstava Zd. Semeráka (přesunuto z roku 2012) - Přednášky pro seniory dle požadavků - Akce pro děti Čarodějnice na Úsově, Prázdniny v muzeu, Dětský den, Pohádkový den

17 - Speciální prohlídky pro ZŠ a střední školu Pomněnka Šumperk, o.p.s. (soukromá základní škola zajišťující výuku mentálně postižených dětí) Výroční zpráva Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách VM Šumperk, resumé výroční zprávy bude ve formě článku o činnosti VM Šumperk v roce 2013 publikováno v Severní Moravě 99 a také v ročence Města Šumperk Programy a publikace Informace o výstavách a programech budou zveřejňovány na webu, plakátech, na pozvánkách, v tisku, médiích. Z vlastních publikací bude nejdůležitějším edičním počinem vydání již 99. svazku sborníku Severní Morava. Prodej vlastních publikací bude probíhat ve všech zařízeních VM v Šumperku i v Informačním centru, nabídka všech publikací bude na webových stránkách. Program muzea bude vydáván na každý měsíc jak v tištěné podobě, tak v podobě internetové a bude zveřejňován i v místním tisku (Horizont, Kulturní život, internetové noviny Rej a Na webu budou doplňovány i vlastivědné zajímavosti a kratší odborné články Počet informací: sbírky a výstupy V průběhu roku budou publikovány v tisku i na webu články a sylaby k výstavám a expozicím, pracovní listy k výstavám, informace o sbírkách na webu digitalizované sbírky Expertízy, posudky, pojednání Posudky či expertízy budou zpracovávány na požádání, zejména se bude jednat o vyjádření ke stavbám z hlediska archeologické památkové péče. Standard ekonomické dostupnosti Poskytování zlevněného vstupného pro děti, žáky, studenty, seniory, skupiny a zdravotně postižené návštěvníky, zajištění bezplatných vstupů ve dnech stanovených ve zřizovací listině (18. 4., 8. 5., , 5. a 6. 7., , , a v jeden den během oslav Dnů evropského kulturního dědictví) Struktury zlevněného vstupného Standardy ekonomické dostupnosti budou nadále důsledně uplatňovány, a to jak v podobě slev pro vybrané skupiny obyvatel dle Zřizovací listiny, tak v podobě volných vstupů ve stanovených dnech státních svátků, v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. Informace o volných vstupech bude v měsíčních programech, na webových stránkách a přímo na vývěskách na jednotlivých zařízeních. Ceník vstupného a služeb v zařízeních VM Šumperk bude v souladu s 10 a) zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., v platném znění, a v souladu s dodatkem č. 2 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace, stanoven Směrnicí ředitelky VMŠ č. 2/2005. Slevy min. 50 % z plného vstupného budou uplatňovány ve všech zařízeních VM Šumperk pro žáky a studenty SŠ a VŠ, pro seniory nad 65 let a pro skupiny žáků a studentů v minimálním počtu 5 osob, dále pro zdravotně postižené občany a děti do 6 let ve skupinách. Volné vstupy jsou zajištěny pro děti do 6 let v doprovodu dospělých, pokud se nejedná o skupinu (školka, tábor atd.), a dále pro držitele průkazů AMG a ICOM a pro držitele karty Olomouc Region Card.

18 Ve všech zařízeních je od listopadu 2007 sleva 20% z celkového vstupného na Rodinné pasy. Od 1 října 2012 jsou nově poskytovány slevy 20 % také držitelům Senior pasů. Ceník vstupného bude, stejně jako návštěvní doby, zveřejněn na všech zařízeních, na webových stránkách VM a v tisku Bezplatné vstupy Podle zřizovací listiny budou ve všech zařízeních VM Šumperk, s výjimkou Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov, poskytovány volné vstupy v následující dny: ve stanovených dnech státních svátků 8.5., 6. a 7. 7., , a , v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. V případě Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov budou volné vstupy pouze v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. Informace o volných vstupech a o otevíracích dobách ve dnech státních svátků budou uveřejněny na webu, v měsíčních programech, v tisku a přímo na jednotlivých zařízeních VM Šumperk. Standard fyzické dostupnosti Odstraňování bariér znemožňujících osobám s omezenou schopností pohybu a orientace užívání standardizovaných veřejných služeb Bariéry, hendikepovaní V oblasti fyzické dostupnosti pro imobilní spoluobčany jsou zajištěny bezbariérové vstupy do přízemních prostor ve všech zařízeních VM Šumperk, zcela bezbariérově je řešeno pouze Muzeum v Zábřehu (vnitřní výtah) a Galerie Šumperska. Informace o dostupnosti všech zařízení VM jsou na webových stránkách muzea. Vstupy do všech zařízení jsou opatřeny zvonkem pro imobilní občany Oznámení omezené dostupnosti Na rok 2013 se neplánuje žádné mimořádné dlouhodobé uzavření expozic a výstav. V případě aktuální potřeby (havárie, výpadek el. energie, nutná údržba) bude omezená dostupnost zařízení oznámena na webu, ve vývěskách přímo na zařízeních a dle možností i v tisku Oznámení slev Speciální slevy nad rámec ceníku vstupného nejsou plánovány, pouze v případě mimořádných akcí (muzejní noc, Prázdniny v muzeu, atd.) bude vstupné stanoveno speciálně pro konkrétní program. Výše vstupného bude oznámena na webových stránkách a na plakátech a v tisku.

19 IV. Část nepovinná příloha Nabídky Vlastivědné muzeum v Šumperku připravuje každoročně několik putovních výstav, které jsou postupně prezentovány i v ostatních detašovaných zařízeních. Tyto výstavy by bylo možné prezentovat i v ostatních muzeích zřizovaných Olomouckým krajem. Jedná se o následující výstavy: Chléb náš vezdejší interaktivní výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku představuje proces výroby chleba od zrníčka až po pečení a konzumaci. Jsou zde prezentovány mimo jiné i různé způsoby mletí obilí, mlácení pomocí cepů, atd. Výstava byla instalována v muzeu v Šumperku v roce 2010 a v roce 2011 byla zapůjčena do muzea v Hlučíně. Nechte na hlavě výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku byla doplněna zápůjčkami z muzea v Novém Jičíně a představuje historii klobouků a různých dalších pokrývek hlavy. V Muzeu v Šumperku byla výstava v roce 2010, v roce 2011 byla prezentována ve Vlastivědném muzeu Jeseník. V březnu dubnu 2013 bude výstava instalovaná v muzeu v Krnově. Retro I, Retro II dvoudílná výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku představující různé pomocníky v domácnosti pračky, žehličky, ledničky, rádia, gramofony, atd. (Retro I) a historické vybavení kanceláří psací stroje, počítače, atd. (Retro II). Výstavy byly instalovány v Muzeu v Šumperku, v Muzeu v Mohelnici a Retro I bylo v roce 2012 předvedeno v muzeu v Hlučíně. V červnu a červenci 2013 bude výstava zapůjčena na zámek Nové Město nad Metují. Léčivé byliny výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku představuje různé léčivé byliny a také dobové zařízení lékárny. Výstava byla v roce 2010 instalovaná v Muzeu v Šumperku a v roce 2011 v Muzeu Mohelnice. Svět brouků výstava ze života hmyzu doplněná makrofotografiemi, preparovanými exponáty a interaktivními prvky. Je možné doplnit i o živé exempláře. Výstava byla instalována v Muzeu v Šumperku, Mohelnici a Zábřehu. Papírové betlémy vánoční výstava chystaná pro rok 2012 představí specifický typ betlémů, a to betlémy papírové. Předpokládá se spolupráce s dalšími muzei nejen z Olomouckého kraje, neboť je nutné shromáždit větší množství a spektrum exponátů. Kamzík horský, 100 let kamzíků v Jeseníkách výstava přibližující problematiku vysazení kamzíků v Jeseníkách, fotografie, na posterech, dermoplastické preparáty. Výstava byla v roce 2012 instalována i v muzeu v Krnově. Tetřev hlušec ptákem roku 2012 fotografie v rámech, dermoplastické preparáty. Kamenná krása geologická výstava, fotografie, postery, sbírkové předměty. Když jsem já sloužil... etnografická výstava ze sbírek VM Šumperk přibližuje chov hospodářských zvířat v regionu. Výstava je doplněna mnoha interaktivními prvky a preparáty domácích zvířat. V roce 2012 byla velmi úspěšná v muzeu v Šumperku, v roce 2013 poputuje na zařízení VM Šumperk (Zábřeh, Mohelnice), v září prosinci bude instalována v muzeu v Hlučíně.

20 Z pohádky do pohádky výstava se sbírek VM Šumperk doplněná figurínami a kulisami, v roce 2012 patřila k návštěvnicky nejúspěšnějším výstavám v muzeu v Šumperku. V roce 2013 bude výstava zapůjčena do VM Jeseník (červen srpen), Muzea v Lanškrouně (září listopad) a do muzea v Hlučíně (prosinec duben 2013).

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem PLÁN VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU NA ROK 2012 základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ: 000 98 311

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ: 000 98 311 Pllán čiinnostii Vllastiivědného muzea v Šumperku na rok 2011 Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ: 000 98 311 Plán Vlastivědného muzea v Šumperku

Více

www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311

www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2015 1 PLÁN VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne 17.3.

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne 17.3. 1 Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne 17.3.2003, s platností ke dni 20.5.2003. Hlavním účelem činnosti je plnění

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2013 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný.

Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný. Rok 2009 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen Muzeum) přes spoustu nepříznivých podmínek překvapivě velmi úspěšný. Na závěr Zprávy o činnosti za rok 2008 jsem vyjádřila přání, že ekonomická

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008

Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008 Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku za rok 2008 200 Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 Rok 2008 byl pro Vlastivědné muzeum

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Zřizovací listina Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace

Zřizovací listina Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 11 OLOMOUC Zřizovací listina Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace Podle zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC Úplné znění zřizovací listiny Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace vyhotovené na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/9/2014

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na výdaje spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

l s ě Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk IČ: 000 98 311

l s ě Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk IČ: 000 98 311 1 Zpráva o činnosti Vlastivědného l s ě muzea v Šumperku za rok 2007 Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk IČ: 000 98 311 2 Muzeum je stálá nevýdělečná

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad Metují Adresa: Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Městská knihovna Beroun.

Městská knihovna Beroun. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY Město Beroun, IČ 233 129, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun 1, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Beroun č. 6/2002 ze dne 21.10.2002, v souladu se zákonem č.250/2000

Více

Program muzea do 14. 1. 2007

Program muzea do 14. 1. 2007 Leden únor 2007 Ročník XVI. Dvojčíslo 1 2 ** Z OBSAHU: Program do 14. 1. Technická přestávka Několik zajímavostí Informační příloha Muzeum v roce 2007 KONTAKT: Regionální muzeum v Českém Krumlově Horní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2015 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ ID datové schránky: 74xmakr. Zpráva Vlastivědného muzea v

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE SELECTED MUSEUMS IN THE USA AND WHAT THEY OFFER TO THE HANDICAPPED SAN FRANCISCO CARMEL SANTA CRUZ NEW YORK CÍL

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Příloha č. 8 Zřizovací listina Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1. Zřizovatel: Městská

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O PRONÁJMU HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ OD 1. 1.2014

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O PRONÁJMU HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ OD 1. 1.2014 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP04/2014 SMĚRNICE ŘEDITELE

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více