VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Pavlína Kobrová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Pavlína Kobrová"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Pavlína Kobrová Systém dietního stravování a jeho uplatnění v českém lázeňství Bakalářská práce 2014

2 Systém dietního stravování a jeho uplatnění v českém lázeňství Bakalářská práce Pavlína Kobrová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management volného času Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Attl, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Dietary system and its application in the Czech spa Pavlína Kobrová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Leisure Time Management Thesis Advisor: Ing. Pavel Attl, Ph.D. Date of submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Systém dietního stravování a jeho uplatnění v českém lázeňství zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Pavlína Kobrová V Praze dne

5 Na tomto místě bych chtěla poděkovat Ing. Pavlu Attlovi, Ph.D., za podporu a vstřícnost při vedení mé bakalářské práce, dále za jeho připomínky a hlavně odborné rady, které pro mě byly v průběhu zpracování celé práce velmi užitečné. Rovněž bych chtěla poděkovat Bc. Zuzaně Hillebrantové, vedoucí gastronomického provozu a nutričním terapeutkám, za poskytnutí informací týkajících se akciové společnosti Lázně Poděbrady.

6 Abstrakt KOBROVÁ, Pavlína. Systém dietního stravování a jeho uplatnění v českém lázeňství. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : str. Bakalářská práce pojednává o současném stavu a využití dietního systému a dietního stravování v Lázních Poděbrady a. s. V práci byla zhodnocena hypotéza, zda je edukace v oblasti dietního stravování na dostatečně rozvinuté úrovni. Cílem práce bylo zjištění stavu využitelnosti dietního systému v lázeňství dnešní doby, kdy je častěji než léčba dietou využívána léčba pomocí medikamentů. Z dotazníkových šetření mezi klienty a zaměstnanci, a dále z interních zdrojů lázní vyplynulo, že dietní systém má v Poděbradech nezastupitelnou roli z důvodu léčení nemocí, pro které je dietní stravování klíčové. V lázních Poděbrady je dietní systém uplatňován velmi dobře nejen z hlediska norem, ale i spokojenosti mezi klienty. Edukace v oblasti dietního stavování je prováděna spoluprácí nutriční terapeutky s klientem, kdy jsou během pobytu stanovena pravidelná sezení o správném stravování a osobní konzultace s terapeutkou během dne. V případě léčení diabetu jsou dokonce nabízeny celé pobyty zaměřené převážně na edukaci. Hypotéza tedy byla potvrzena, alespoň, co se týče lázní Poděbrady. V návrhové části byl navržen program pravidelných přednášek o zdravém stravování s nutriční terapeutkou. Tento návrh vyplynul z dotazníkového šetření mezi klienty, kdy byl o takovouto službu projeven zájem i mezi klienty samoplátci. Dále bylo doporučeno rozšíření speciálních edukačních pobytů i v rámci dalších onemocnění, což by napomohlo ke zlepšení celkového zdravotního stavu klientů a po návratu do běžného života by zabránilo opětovnému zhoršení zdravotního stavu. Klíčová slova: dieta, dietní systém, lázeňství, lázně, stravování, výživa

7 Abstract KOBROVÁ, Pavlína. Dietary system and its application in the Czech spa. [Bachelorʼs Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague : pages. This Bachelor s thesis deals with current state and utilisation of dietetic system and dietetic feeding in Lázně Poděbrady a. s. Hypothesis that level of education regarding dietetic feeding is sufficient has been evaluated in this paper. The goal of this thesis was to determine usability of dietetic feeding system in modern spa industry, where use of medicaments is much more common than diets. The result, based on questionnaires filled out by clients and workforce, and internal spa resources is, that dietetic system in Poděbrady is irreplaceable in curing diseases that require some sort of diet. The dietetic system in Lázně Poděbrady is successfully used according to standards as well as for customer satisfaction. The education in dietetic feeding is based on cooperation between nutrition therapist and client. A number of sessions and daily one on one consultations are planned during customer s stay. Patients with diabetes are offered whole stays, focused predominantly on education. The hypothesis has been confirmed, at least for Lázně Poděbrady. Program consisting of regular lectures about healthy diet, led by nutrition therapist has been proposed in a draft section. This draft was based on popular demand among self-paying customers as well as result of polls conducted among clients. Another recommendation was to expand special educational programs within the framework of other diseases, which in turn would help to improve health of the clients and would prevent illness from coming back after their return to normal lives. Key words: balneology, diet, dietary system, eating, nutrition, spa

8 OBSAH ÚVOD LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE Definice lázeňství Definice balneologie Vývoj lázeňství v České republice po roce Funkce lázeňství Lázeňská péče Indikační seznam VYBRANÉ SLUŽBY V LÁZEŇSKÉM CESTOVNÍM RUCHU Léčebné služby Ubytovací služby Stravovací služby DIETNÍ SYSTÉM Dieta a druhy diet Dietoterapie Výživa Výživová pyramida ANALÝZA LÁZNÍ PODĚBRADY Z HLEDISKA VYUŽÍVÁNÍ DIETNÍHO SYSTÉMU V PRAXI Charakteristika regionu Střední Čechy a lázní Poděbrady Historie lázní Lázeňská zařízení Organizační struktura lázní Využití dietního systému a dietního plánu v lázních Dotazníkové šetření mezi klienty lázní Dotazníky pro zaměstnance lázní Vedoucí gastronomického provozu Nutriční terapeutka NÁVRHY Pravidelné přednášky s nutriční terapeutkou Edukační program ZDRAVÉ SRDCE ZÁVĚR ZDROJE PŘÍLOHY... 64

9 SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ Obrázek 1 Výživová doporučení ve formě potravinové pyramidy Obrázek 2 Organizační struktura Lázní Poděbrady a. s. Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Graf 7 Graf 8 Graf 9 Graf 10 Graf 11 Graf 12 Graf 13 Graf 14 Věk respondentů Povolání respondentů Počet pobytů v lázních Typ pobytu Důvod pobytu Dietní stravování Kvalita a chuť pokrmů Složení jídelníčku Předepsaná dieta Péče nutriční terapeutky Sezení s nutriční terapeutkou Zdravá strava Přednáška o stravování Dietologie

10 ÚVOD Toto téma pro bakalářskou práci jsem zvolila konkrétně z toho důvodu, že mě problematika zabývající se lázeňstvím zajímá již delší dobu a ráda bych se jí věnovala i v budoucnu. Samotné lázeňství a všechny služby s ním spojené jsou v dnešní době vysoce aktuálním tématem, jak pro odbornou tak i pro laickou veřejnost, protože se v tomto oboru odehrávají velké změny. V tuto chvíli bohužel můžeme jen předvídat, jakým směrem se bude lázeňství v České republice reálně vyvíjet a to hlavně po ekonomické stránce, ale můžeme alespoň doufat, že to bude vývoj k dobrému. Tradiční lázeňství v České republice začíná v posledních letech zastiňovat daleko modernější trend, a sice wellness, i přesto je však lázeňství nadále nedílnou součástí zdravotního systému České republiky a má zde svou významnou a opodstatněnou roli. Lázeňství je s Českou republikou v historickém kontextu pevně spjato, má dlouholetou tradici a podle mého názoru i vcelku věhlasné světové renomé. A to je také další důvod, proč jsem si toto téma vybrala, protože si myslím, že tato oblast cestovního ruchu, tedy lázeňství, stojí za to, aby se o něm stále nejen diskutovalo, ale hlavně psalo. Předmětem této práce je poukázat na zdravotní význam lázeňství pro současnou společnost, která je stále uspěchanější. Mnoho lidí v dnešní době zanedbává správné stravovací návyky a stravuje se v rychlosti, což má katastrofální účinky na lidský organizmus a stále více lidí se tak dnes potýká s nejrozšířenějšími civilizačními chorobami, jako jsou infarkt myokardu, apod. Na druhou stranu se však naštěstí začíná šířit jistá osvěta mezi lidmi. Stále více si jich tak konečně začíná uvědomovat, že zdravý životní styl jim může zajistit delší a kvalitnější život. Využívají proto již zmiňované wellness pro očistu těla i ducha, ale i tradiční lázeňské pobyty, kdy je v návaznosti na prodělané onemocnění naordinována patřičná dieta a úprava stravy tak, aby to mělo v souladu s léčebnými procedurami co nejpříznivější účinky pro lidský organizmus. 9

11 V bakalářské práci je stanovena hypotéza, a sice je edukace v oblasti dietního stravování v lázeňství na dostatečně rozvinuté úrovni v rámci všech nemocí, u kterých je dietní stravování součástí léčby? Cílem práce je analýza současného stavu stravování ve vybraném lázeňském místě, a sice v lázních Poděbrady a. s., se zaměřením na využití dietního systému, dietního plánu a jednotlivých druhů diet, které jsou pro pacienty a klienty absolvující komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči ve většině případů nedílnou součástí pobytu, a jsou plošně využívány v celém lázeňském systému České republiky. V zájmu naplnění a zachování struktury bakalářské práce je tato rozčleněna na tři části. V první teoretické části jsou vymezeny a patřičně vysvětleny důležité pojmy týkající se tématu práce, jako například lázeňství, balneologie, funkce lázeňství, indikační seznam, služby v lázeňském cestovním ruchu, výživa, dietní systém, dieta nebo rozdíl mezi komplexní a příspěvkovou lázeňskou péčí. Druhá, tedy analytická část, má za úkol představit a zanalyzovat situaci ve vybraném lázeňském zařízení - jaká je zde organizační struktura, jaká zařízení jsou v lázních klientům k dispozici, jak je v lázních uplatňován dietní systém, které diety jsou v souladu s indikačním seznamem uplatňovány, atd. Po představení těchto informací bude zanalyzováno dotazníkové šetření mezi klienty lázní na téma dietního stravování a stravování vůbec. Následně bude zanalyzován dotazník pro vedoucí stravovacího úseku a nutriční terapeutku. Ve třetí, návrhové části, budou představeny možnosti zlepšení týkající se prevence a edukace stravování u klientů již během pobytu v lázních. Jedná se o pravidelné přednášky o zdravém stravování s nutriční terapeutkou, a o návrh další možnosti rozvoje edukačních pobytů. Během psaní bakalářské práce byla využita nejen tištěná odborná literatura, ale i internetové stránky a publikace. Tyto zdroje se zabývaly převážně lázeňstvím, službami v lázeňském cestovním ruchu, výživou a dietologií, ale také organizací a řízením podniku. Dále byla využita sekundární data lázní Poděbrady a v analytické části převážně primární data, a sice dotazníky mezi klienty a zaměstnanci lázní. 10

12 1 LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE V úvodu již bylo řečeno, že lázeňství je v České republice nedílnou součástí zdravotního systému, ale i cestovního ruchu. V dnešní době již není pobyt v lázních chápán jen jako povinná součást léčby. Stále více lidí je dnes ochotno podstoupit pobyt v lázních i z vlastního rozhodnutí jako samoplátci, aby zde absolvovali klasický lázeňský pobyt nebo wellness, odpočinuli si a zregenerovali své tělo i mysl. 1.1 Definice lázeňství Lázeňství pochází již z dob dávno minulých, již v období antického Řecka a Říma bylo na vysoké úrovni a svou kvalitu si drží stále téměř stejnou napříč staletími. Sám název je odvozen od slova lázeň, v původním významu se jednalo o koupel. Jelikož se však jedná o obor, který je velmi obsáhlý a má svůj význam také pro další obory, má proto celou řadu definic, které se sice liší slovy, ale základ je vždy zachován. Jako nejpřesnější se jeví tato definice Lázeňství (anglicky balneology) je souhrn aktivit, specifické infrastruktury a lidských zdrojů v oblasti poznání a praxe zaměřený na znalost přírodních léčivých zdrojů (balneologie) a realizaci technik a procedur pro léčení různých somatických, psychosomatických i psychologických problémů (balneoterapie). Souhrnným cílem lázeňství je prevence a léčení lidských chorob, regenerace sil a relaxace. Je spojeno s využíváním síly přírodních léčivých zdrojů, krásy přírodního i kompozice kulturního prostředí. (Zelenka, Pásková, 2012, s. 304) Další autor ve své knize vymezuje lázeňství jako zdravotnický obor a jako komplex produktů cestovního ruchu a jako specifickou ekonomickou kategorii. (Knop, 1999, s. 58) Georgiev G., a Vasileva M. uvádějí ve svém příspěvku ve sborníku Czech Hospitality nad Tourism Papers jako jednu z možných variant definice lázeňství, že lázeňství a léčebný turismus jsou druhem cestovního ruchu zaměřeným 11

13 na léčebné působení na lidský organizmus, čehož je dosaženo léčebnými postupy a terapiemi převážně na vodní bázi jako jsou minerální vody, termální bazény, parní lázně nebo sauny. Poslední vybraná definice ukazuje v jakých rovinách je možné lázeňství chápat. lázeňství není možné chápat jen jako medicínský pojem, ale z kontextu společenského rozvoje je nutné na něj nahlížet i z hlediska ekonomického a sociálně-politického. Pojem lázeňství tak vystupuje ve třech rovinách. (Dědina, 2004, s. 10) Jedná se tedy o to, že je zde spojen nejen vědní lékařský obor, kdy jde především o využívání přírodních léčivých zdrojů a poskytování péče nemocným, ale také souhrn činností a jednání ekonomického charakteru, kdy jde o dosahování co nejlepších ekonomických výsledků při co nejnižších provozních nákladech. V neposlední řadě jde o rovinu sociálně-politického systému, kdy je lázeňská péče poskytována občanům na základě doporučení lékaře specialisty a návrhu ošetřujícího lékaře. 1.2 Definice balneologie Jedná se o vědní disciplínu, která se zabývá lázeňstvím, i zde existuje množství definic, které se pojmem balneologie zabývají, jako například Vědní obor zabývající se lázeňstvím se nazývá balneologie. Ta zahrnuje v první řadě balneoterapii jako léčebnou a preventivní lékařskou disciplínu. Balneologie je snad jednou z nejstarších terapeutických metod lidské civilizace. (Kajlík, 2007, s. 7) Balneologie využívá k léčbě řadu různých metod, které napomáhají léčení, mezi nejznámější zajisté patří vodoléčba, různé pitné kúry, rehabilitace nebo dietoterapie a mnohé další léčebné procedury, které napomáhají k tomu, aby se zdravotní stav pacientů neustále zlepšoval. Podle Jandové, je balneologie nauka o léčení přírodními léčivými zdroji, jejich účincích na lidský organismus a o lázeňských léčebných metodách. (Jandová, 2009, s. 45) 12

14 Další definicí, kterou uvádí Výkladový slovník cestovního ruchu je, že Balneologie (anglicky balneology) lázeňské lékařství je lékařský obor prohlubující znalosti o přírodních léčivých zdrojích (minerální prameny pitné kúry, bahenní lázně, koupele aj.) a vytvářející tak předpoklady pro jejich využití jako lázeňských léčebných metod. (Zelenka, Pásková, 2012, s. 55) 1.3 Vývoj lázeňství v České republice po roce 1945 Zlatý věk lázeňství, jak je označována doba začátku 20. století nejen ve světě, ale i v Československu, utrpěl v období druhé světové války značnou ránu, co do svého rozvoje kulturního, společenského, ale i ekonomického. Po skončení války došlo opět ke zvýšení úrovně lázeňství. Služby však, především ubytování a stravování, začaly postupně ztrácet na úrovni, v Československu se tak stalo následkem politického vývoje. Nejprve se lázeňská zařízení stala součástí státního zdravotnického systému, následně byla po roce 1948 všechna zestátněna a stát se stal výhradním vlastníkem přírodních léčivých zdrojů. Po znárodnění se začaly objevovat tendence k přebudování lázní na ryze zdravotnická zařízení, došlo ke zřizování ordinací a laboratoří a postupně docházelo ke specializacím léčeben na konkrétní choroby a nemoci. Lázeňská léčba se stala nedílnou součástí preventivní a léčebné péče, což je rozhodující pro celý poválečný vývoj lázeňství v Československu. Do té doby převládající komerční a pojistný systém financování lázeňské péče byl tak zatlačován do pozadí optimistickou představou postupně zcela bezplatné lázeňské péče financované státním rozpočtem. (2004, s. 44). Tento úryvek z knihy J. Dědiny tak jasně ukazuje, jakým směrem se lázeňství v Československu mělo dále ubírat, nepodařilo se ho však uplatnit a prosadit do důsledku. Posun lázeňství do oblasti zdravotnictví byl stanoven v prvním jednotném lázeňském zákoně této doby, a sice v zákoně č. 43/1955 Sb., o československých lázních a zřídlech. Byl zde hlavně zdůrazněn význam přírodních léčivých zdrojů a definování lázní jako zařízení preventivní a léčebné péče. V Československu tak v té době dle J. Dědiny vznikal jeden z nejmoderněji koncipovaných zdravotnických systémů v Evropě. (2004, s. 44) 13

15 V roce 1956 byl vydán zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, byla zde upravena lázeňská péče, která byla definována jako věcná dávka nemocenského pojištění a lázně byly vymezeny jako sociálně-ekonomický systém. V lednu 1957 došlo ke sjednocení lázeňství, kdy byly léčebné lázně začleněny v plném rozsahu do jednotné soustavy ostatních zdravotnických zařízení. Jejich řízení bylo svěřeno organizaci Československé státní lázně a zřídla. V této době péče přestala mít pro naprostou většinu obyvatelstva charakter dávky nemocenského pojištění a stala se přímo státem poskytovanou službou. (2004, s. 45). V následujících letech vystupoval stále více do popředí zdravotnický charakter lázeňství, bohužel však ekonomický charakter a s ním spojené problémy se odsouvaly do pozadí. V čele lázní totiž stáli výhradně lékaři a ti, ve většině případů, ekonomické podmínky neřešili. Tento vývoj bohužel pokračoval i v dalších letech a vyhlídky na zlepšení byly takřka nulové. V roce 1979 byla zpracována Koncepce rozvoje lázeňství do roku 2000, tento návrh však nepřinesl očekávané nové směry, ale omezil se pouze na návrh odstranění špatného současného stavu materiálně-technické základny s požadavkem na státní dotace. Zlom v lázeňství nastal po roce 1989, kdy začala postupná privatizace lázní, ale i restituce původním majitelům apod. Opět se zde objevila snaha vrátit lázním jejich zašlou slávu z dob minulých a úroveň zařízení i poskytovaných služeb se začala zlepšovat. V dnešní době tak opět Česká republika dokazuje, že zde lázeňství vždy bylo na kvalitní úrovni, což dokládá i věhlas lázeňských míst po celém světě. 1.4 Funkce lázeňství Hlavní podstatou a funkcí lázeňství je péče o zdraví člověka a obnovu jeho fyzických a psychických sil, s využitím přírodních léčivých zdrojů. Základní funkce lázeňství je možné shrnout do tzv. 6 R, kdy je jasně patrné, že lázeňství může současně působit nejen na naše tělo, ale i mysl a ducha. Jedná se konkrétně o tyto funkce: 14

16 Remedy (léčení) jedná se o nejdůležitější funkci, léčení zahrnuje procesy a postupy, které by měly bezprostředně navazovat na předchozí nemocniční nebo ambulantní péči Rehabilitace rehabilitace je druhou nejvýznamnější funkcí, prostřednictvím různých rehabilitačních metod se odborní pracovníci snaží odstranit nejen následky zranění a nemocí, ale i dalších zdravotních komplikací Revitalizace pacient by měl v lázních obnovovat nejen fyzické, ale i duševní síly a to díky působení lázeňského prostředí a klidovému režimu Relax bezprostředně souvisí s předchozí funkcí, pacient by měl v lázních odpočívat a zotavovat se z prodělaného onemocnění nebo úrazu Rejoice (potěšení) pacient by měl v lázních najít ztracené síly, uzdravit se a získat nový optimismus i elán do dalšího života Reflect (uvolnění) tato funkce má za úkol to, aby se pacient odpoutal od negativních problémů, které ovlivňují jeho životní styl a zbavil se jich i do budoucna 1.5 Lázeňská péče Lázeňská péče se dělí podle toho, jakým způsobem je hrazena. Délka základního léčebného pobytu dospělých je dnes po změnách, které vyvolaly rozporuplné reakce jak u odborné, tak u laické společnosti, na rozdíl od starého Indikačního seznamu stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu se jedná o 28 dní. Je-li lázeňská léčebná péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení v lázeňské léčebně u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce výjimečně navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka však podléhají souhlasu revizního lékaře pojišťovny. V České republice rozlišujeme celkem tři druhy péče: 15

17 Komplexní lázeňská péče J. Dědina ve své publikaci uvádí, že komplexní lázeňská péče navazuje na ústavní péči nebo péči v odborných ambulancích a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo minimalizaci rozsahu invalidity. (2004, s. 14). Jedná se o případ, kdy celkové náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní předepsané úrovni platí za klienta pojišťovna. Tato léčba je povinná pouze u dětí a dorostu, kde je příspěvková péče možná, pouze na základě žádosti rodičů. Tato péče je čerpána v rámci pracovní neschopnosti. Příspěvková lázeňská péče v této publikaci se uvádí, že je příspěvková péče poskytována u nemocí uvedených v indikačním seznamu, kde nejsou splněny podmínky pro poskytnutí komplexní lázeňské péče. Může být poskytnuta nanejvýš 1krát za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak. (2004, s. 15). V tomto typu lázeňské péče hradí pojišťovna pouze standardní léčení a ostatní výdaje spojené s pobytem v lázních si platí klient sám. Finanční výdaje bývají z pravidla u příspěvkové péče různé, a to podle délky léčebného pobytu, dále podle kvality ubytování nebo podle ročního období, které si pro lázeňské léčení klient vybere. Péče je čerpána v rámci dovolené. Samoplátci v knize je uvedeno, že v tomto případě není nutný návrh na lázeňskou péči a klient může být léčen bez jakéhokoliv doporučení. (2004, s. 15). Tento typ péče se ze zdravotního pojištění nehradí, jde tedy o samoplátce, kteří si hradí veškeré náklady, včetně zdravotní péče. Tento pobyt nemusí být jako jediný schválen revizním lékařem Indikační seznam Nový indikační seznam, který platí od 1. října 2012 a je upraven vyhláškou č. 267/2012 Sb. je značně odlišný od toho, který byl zažitý a platil do té doby. Nová platnost této vyhlášky způsobila značnou změnu ve struktuře návštěvníků lázní a v typech lázeňských pobytů, kdy byl převážně snížen objem pobytů v rámci komplexní lázeňské péče. 16

18 Indikační seznam stanovuje indikační zaměření lázeňské léčebny. Je vydáván ministerstvem zdravotnictví České republiky. Jsou zde definovány diagnózy schválené ministerstvem zdravotnictví, pro léčení v příslušném lázeňském místě a zařízení. Tento seznam je rozdělen na 11 indikačních skupin podle druhu nemoci, viz příloha 3. A to zvlášť na péči o dospělé a na péči o děti a dorost. Vždy je zde kromě onemocnění uvedeno číselné označení indikace, délka pobytu, typ lázeňské péče, komentář, kontraindikace a lázeňské místo, ve kterém léčba probíhá. 17

19 2 VYBRANÉ SLUŽBY V LÁZEŇSKÉM CESTOVNÍM RUCHU Služby poskytované v lázeňském cestovním ruchu tvoří ucelený obraz kvality lázeňského místa a zařízení. Jedná se o tyto služby: zdravotně léčebné služby, ubytovací služby, stravovací služby, společensko-kulturní služby, sportovně rekreační služby, komunální služby, služby cestovního ruchu. Veškeré tyto služby mají nezanedbatelnou roli v rámci lázeňského pobytu, tato práce je však zaměřena hlavně na služby léčebné, ubytovací a stravovací. Proto zde bude nejprve napsáno něco málo ke zbývajícím službám. Společensko-kulturní služby dělí se na služby aktivní a pasivní. Mezi aktivní služby patří například čítárny nebo také různé společenské hry, k pasivním službám se řadí návštěva divadla nebo filmu, různé výstavy nebo přehlídky. Sportovní a rekreační služby tyto služby se opět dělí na aktivní a pasivní. Za aktivní služby lze považovat pohybové terapie, chůzi, léčebné plavání nebo třeba Nordic walking 1. Mezi pasivní služby se řadí například golf, cyklistika, jezdectví tedy sporty, u kterých nedochází k přehnané fyzické aktivitě a jsou tak vhodným doplňkem lázeňské léčby. Komunální služby jedná se o služby, které jsou poskytovány lázeňskými městy nebo najatými firmami. Tyto služby zpravidla využívají nejen návštěvníci lázeňského místa, ale i lidé v místě žijící. Tyto služby zahrnují například úpravu parků, lesoparků a městské zeleně, odvoz odpadu, činnost prádelen a čistíren, úpravu a údržbu komunikací a mnohé další služby. Služby cestovního ruchu dělí se na služby informační, jako jsou služby turistických informačních center nebo orientační systém města a místa, a dále na služby cestovních kanceláří a cestovních agentur, kam patří například směnárenské služby, zprostředkování ubytování, tvorba zájezdů a výletů do blízkého, ale i širšího okolí lázeňského místa. 1 dynamická chůze se speciálními sportovními holemi, která má velmi pozitivní vliv na zdraví 18

20 2.1 Léčebné služby Jsou hlavní podstatou lázeňství a odlišují ho tak od jiných forem cestovního ruchu. Léčebné služby se dělí dle využívaných metod na klasické metody založené na přírodních léčivých zdrojích, dále na klasické metody založené na jiných principech (jako jsou například fyzioterapie, dietoterapie nebo magnetoterapie) a nakonec na netradiční léčebné metody a pohybové aktivity (jako akupunktura nebo sauna). Léčebné služby zahrnují vstupní, kontrolní a výstupní prohlídku ošetřujícího lázeňského lékaře, který stanoví potřebné léčebné procedury, jejich rozsah a systém aplikace. Samotná lázeňská léčba spočívá v aplikaci léčebných výkonů - procedur, doporučeného denního režimu pacienta a edukační složky, která má pacientovi napomoci osvojit si vhodné návyky i pro další běžný denní život. 2.2 Ubytovací služby Lázeňská ubytovací zařízení podléhají klasifikaci, což znamená, že se člení podle tříd (počet hvězdiček) a podle kategorií (druh ubytování). Mezi zvláštnosti lázeňských ubytovacích zařízení, které se nevyskytují na jiných místech, patří, že takovéto zařízení musí mít balneologické oddělení, dále je zde striktně vyžadován klidový režim a v neposlední řadě zde musí být přítomen zdravotní personál. Všechna lázeňská zařízení musí zcela dodržovat hygienické normy a personál musí mít potřebnou kvalifikaci. Ubytovací zařízení se podle J. Dědiny v jeho publikaci (2004, s. 18) dělí takto: Lázeňský penzion jedná se o ubytovací zařízení pro klienty lázní, na pokoji je vždy vlastní sociální zařízení, většinou se zde podávají pouze snídaně, ostatní stravování a služby probíhají mimo penzion. 19

21 Lázeňský hotel zpravidla se jedná o zařízení vyšší třídy, na pokojích je vlastní sociální zařízení, v hotelu se vyskytuje stravovací provoz pro všechny druhy stravování. Zdravotnický personál je přítomen buď přímo v hotelu, nebo v dalších balneoprovozech 2. Lázeňské sanatorium jedná se o ubytování, kde jsou nabízeny komplexní programy léčebně-preventivní lázeňské medicíny, tedy nejen ubytování, ale i různé diety, vlastní balneoprovozy nebo zdravotní personál s nepřetržitou službou. Jde tedy o poskytování komplexní péče na nejvyšší úrovni. Mezi další typy ubytování se řadí lázeňské domy a ubytování v soukromí, hlavně ubytování v soukromí nebo v penzionech nabývá v poslední době na intenzitě, jde totiž o často vyhledávaný typ ubytování pro klienty samoplátce, jejichž počet v poslední době stoupá. Tato ubytování sice nenabízejí velký rozsah služeb, ale jsou výhodná zejména cenově. 2.3 Stravovací služby Stravovací služby musí zajistit celodenní stravování klientů. Podle stavu klienta a podle rozhodnutí lékaře může být uplatňován dietní systém. Stravování bývá často součástí léčebných výkonů, a to například v případech, kdy se pacient léčí s nemocí zažívacího ústrojí, s diabetem, apod. Stravovací služby v lázeňském místě a zařízení se dělí podle toho, jaký typ stravování nabízejí. Režimové stravování tento styl stravování je využíván ve většině případů u pacientů, kteří jsou v lázních na komplexním lázeňském pobytu. Základem tohoto druhu stravování je to, že má svůj pevně stanovený řád a to po celý den. Stravování pacientů se skládá vždy ze snídaně, svačiny, oběda a večeře. Tyto pokrmy jsou pacientovi podávány zásadně v souladu s jemu stanovenou dietou, viz podkapitola 3.1, a jelikož je stravování řízeno řádem, má dokonce každý pacient přidělené místo u stolu, které je označeno jmenovkou. 2 zařízení pro využití přírodních léčivých zdrojů včetně celého komplexu podávání lázeňských výkonů 20

22 Tento druh stravování je většinou v restauraci s obsluhou, jen málokdy se vyskytuje podávání formou bufetu, na kterém pacient nalezne například ovoce nebo pečivo. Toto režimové stravování je prakticky totožné se stravováním v nemocničních zařízeních. Nerežimové stravování nerežimové stravování je stejné jako klasický provoz restaurace. Více než v normálním provozu se zde dbá na hygienické předpisy a na to, aby lázeňští hosté měli při konzumaci pokrmů a nápojů větší klid a celkově by zde mělo být příjemné prostředí. Tento druh stravování se využívá nejčastěji u pacientů s příspěvkovou lázeňskou péčí a hlavně u samoplátců. Doplňkové stravování zařízení, která nabízejí doplňkové stravování v lázních je nepřeberné množství, počínaje lázeňskými cukrárnami, kde je nabízena široká škála různých lázeňských oplatek, místních specialit, bylinných likérů, ale i dobrá káva a klasický cukrárenský sortiment. Mezi další takováto zařízení se řadí kiosky, bary, bufety nebo různá občerstvení. 21

23 3 DIETNÍ SYSTÉM Tato slova na serveru zdravi.e15.cz nejlépe vystihují, jaký je současný stav obrazu o dietním systému a stravování mezi lidmi v České republice, Bučka M. říká Vysloví-li lékař nebo nutriční terapeut před pacientem slovo dieta, dochází povětšinou k tomu, že se někteří zaleknou, jiní mají vlivem dezinformovanosti různé, většinou mylné představy. Málokteří vědí a jsou dostatečně informováni o tom, že v nemocnicích, lázních, léčebnách, ale i v dalších ústavech, kde se dietní systém používá, je každá strava, dokonce i racionální strava (normální), označována právě slovem dieta. (zdravi.e15.cz, 2013) Jistá forma dietního systému byla dodržována již v dřívějších dobách, jak se například uvádí v knize Obrazy z dějin lázeňství, kde se píše V středověkých regimentech zdraví nacházíme vedle sebe pravidla pro životosprávu, dietní pokyny, rady ke koupání, pouštění žilou a sázení baněk Řada lázní si postupně vytvořila svůj vlastní dietní systém, který byl v místě samém tradičně důsledně dodržován Lázně postavené na podnikatelském principu musily především za všech okolností vyhovět strávníkům v jejich požadavcích dietních a někdy i rituálně náboženských (Křížek, 2002, s. 210). V této knize je tak jasně uvedeno, že tradice diet, dietního systému a dietoterapie spadá jak do dob středověku, tak i do dob dávno před tím, protože například již Hippokrates považoval dietu za zvláštní druh výživy a stravování, kdy konzumujeme potraviny podle předem daného výběru. Dietní systém v Československu byl vytvořen v letech a to celým kolektivem odborníků z řad lékařů se specializací na dietologii, dále pak za účasti dietních sester a dietních kuchařů. V roce 1968 byl systém přepracován a vyšlo jeho rozšířené vydání. Od roku 1980 byl systém upravován a inovován v rámci nových poznatků v oboru té doby. K posledním úpravám však došlo v roce 1985, což činí problém v inovacích do dnešních dnů, kdy některé druhy diet vznikají až v současnosti. 22

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** +

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Nabízíme celkem 16 komfortně vybavených apartmánů ve 4 kategoriích. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u vybavení apartmánů kombinujeme moderní

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání STRAVOVÁNÍ - DIETY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, Poděbrady 290 33. Z a r o k 2 0 0 8

Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, Poděbrady 290 33. Z a r o k 2 0 0 8 Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, Poděbrady 290 33 P o l o l e t n í z p r á v a Z a r o k 2 0 0 8 Obsah: A: Základní údaje o společnosti B: Číselné údaje 1) Rozvaha v plném rozsahu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4

TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4 TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4 6 - denní zájezd Hotel nabízí hostům především neomezený vstup do termálních bazénů, zážitkových bazénů včetně plaveckého jakož i do celého Wellness. Samozřejmostí

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

LÁZEŇSKÉ POBYTY 2016. Nejen na srdce jsou Poděbrady... www.lazne-podebrady.cz

LÁZEŇSKÉ POBYTY 2016. Nejen na srdce jsou Poděbrady... www.lazne-podebrady.cz LÁZEŇSKÉ POBYTY 2016 Nejen na srdce jsou Poděbrady... www.lazne-podebrady.cz LÉČEBNÉ POBYTY Užijte si pohodu a relaxujte v tradičních lázních, které nabízejí své služby nepřetržitě od roku 1908. Dopřejte

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ. PODVÝŽIVA každý 7. člověk planety trpí hladem, denně umírá více než 25 000 lidí.

SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ. PODVÝŽIVA každý 7. člověk planety trpí hladem, denně umírá více než 25 000 lidí. SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ základní potřeba člověka, energie a hmota k žití SPRÁVNÁ VÝŽIVA přiměřená po energetické stránce a vyhovující nutričním složením. Má rozhodující vliv na růst a vývoj dětí

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov Slavkov u Brna Domov s úsměvem Centrum celostní péče nejen o dialyzované Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov DŮSTOJNÉ STÁŘÍ znamená víc než jen zdravotní péči Poskytujeme komplexní

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 11. salón n lázel zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 LÁZE ZEŇSTV STVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 1 CESTOVNÍ RUCH je jedním z nejdůležitějších

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Těšíme se na Vaši návštěvu. Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím, které platí pouze pro pobytové balíčky.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím, které platí pouze pro pobytové balíčky. Konstantinovy Lázně, jediné lázně Plzeňského kraje, leží na okraji Tepelské vrchoviny, v nadmořské výšce 520 metrů v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. Zdraví zde nacházejí lidé nejen

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 5. 2011 10 Lázeňská péče v roce 2010 Balneal Care in 2010 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Kdo jsme Jsme specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na sportovce a fyzicky aktivní osoby. Našim cílem je

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_11 Název materiálu: Druhy výživy Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Materiál seznámí

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 30. 12. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

Základem je neublížit

Základem je neublížit ÚSKALÍ DIETNÍ INTERVENCE U NEMOCNÝCH S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ O. Mengerová, T. Starnovská 1 Úsek ošetřovatelské péče, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Krč 1 Oddělení klinické výživy a

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Zážitek na celý rok Dobrý den, z pozice provozního manažera Relax centra Kolštejn v Branné si Vás dovoluji oslovit se zajímavou nabídkou spolupráce mezi Vaší školou a našim

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem NAŠE PRAVIDLA Domova se zvláštním režimem Závaznost: Sociální pracovnice, PSS, SZP, vedoucí služby Zodpovědná osoba: Vedoucí služby Spoluúčast na tvorbě metodického postupu: zaměstnanci ÚOSS, PSS, vedoucí

Více

Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016

Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016 Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016 1. Vybavení pokoje Televize na pokoji Lednice na pokoji 20 Kč/den 20 Kč/den Při léčbě rooming-in platí poplatky pouze doprovod. Tyto poplatky nejsou

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) a Fitness Institut (www.fitnessinstitut.cz) pořádá Základní

Více

PACKAGE 2010. Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary

PACKAGE 2010. Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary PACKAGE 2010 Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary BEAUTY JEDNODENNÍ BALÍČKY bez ubytování 1. Den pro sebe (1 den) welcome drink 1x oběd formou bufetu 1x bylinná koupel s přísadou 1x masáž šíje

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů buď převodním příkazem nebo složenkou na účet u České spořitelny a.s. Praha 3, č.ú. 2000260389/0800, konst.symbol

Více