Školní řád Čj. ZŠ S 66/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád Čj. ZŠ S 66/2012"

Transkript

1 Školní řád Čj. ZŠ S 66/2012 Touto směrnicí se zrušuje směrnice ZŠ S 63/2012 PRAVIDLA PRO ŽÁKY 1. Vztahy ve škole jsou založeny na vzájemném respektu. 1.1 Máš právo na to, aby tě všichni přijímali jako jedinečného člověka chovej se i ty stejným způsobem k ostatním lidem, nikoho neurážej, neponižuj a nezesměšňuj. 1.2 Máš právo na to, aby s tebou učitelé i spolužáci jednali s úctou chovej se i ty stejným způsobem k ostatním. Nezapomínej pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se, nesnaž se získávat výhody na úkor ostatních. 1.3 Máš prostor pro vlastní vyjádření zároveň naslouchej ostatním. Máš-li odlišný názor, máš právo na jeho respektování, zároveň i ty respektuj odlišné názory druhých. 1.4 Máš právo na bezpečí a slušné zacházení. Ani ty neubližuj druhým, nikoho nešikanuj. V rámci tvých možností je tvojí povinností zabránit jakémukoli fyzickému nebo psychickému napadení kteréhokoli žáka. 1.5 Máš právo na pochopení a důvěru pokud budeš lhát a vymlouvat se, nikdo ti věřit nebude. 1.6 Máš právo na to, aby bylo respektováno tvé soukromí respektuj soukromí jiných dětí i učitelů. 1.7 Máš-li vážný osobní nebo vzdělávací problém, máš právo požádat kteréhokoli učitele o pomoc. Pomáhej těm, kteří to potřebují. 1.8 Máš právo vyjádřit se ke všem rozhodnutím, která se týkají tvého vzdělávání (předpokládáme, že taková vyjádření budou mít slušnou formu). Je tvojí povinností plnit pokyny učitelů. 2. Máš právo využít všech možností, které ti škola nabízí při tvém vzdělávání, při dodržení těchto podmínek: 2.1 Základní vzdělávání se řídí školním vzdělávacím programem a Vzdělávacím programem Základní škola. Máš právo se s tímto programem seznámit, je tvojí povinností učit se tomu, co je v něm obsaženo. 2.2 Učitelé jsou ve škole pro tebe. Můžeš je požádat o vysvětlení, když nerozumíš učivu, zeptat se na další věci, které tě v souvislosti s výukou daného tématu zajímají. Tvojí povinností je plnit uložené úkoly. 2.3 Je normální, že lidé jsou odlišní a každý podává různé výkony. Učitelé mohou tolerovat, když se ti něco nepovede nebo když na něco zapomeneš, ale nebudou tolerovat, když budeš odmítat plnit úkoly nebo si nebudeš nosit pomůcky. 2.4 Máš právo prožívat své vzdělávání beze strachu, v příjemné atmosféře toto právo mají všichni žáci. I učitelé mají právo být respektováni. Při vyučování proto spolupracuj s ostatními žáky i s učiteli, nenarušuj práci ostatních, mobilní telefon nech vypnutý a uložený v tašce. Narušování práce druhých je jeden z nejvážnějších přestupků. 2.5 Máš právo psát jen jeden velký test denně (nad 20 min.). Můžeš učiteli navrhnout způsob, jak prokážeš zvládnutí daného učiva. Můžeš učiteli sdělit, že nejsi připraven(a) na zkoušení. Máš právo na vysvětlení, podle jakých kritérií tě učitel

2 hodnotí. Zvážení tvých důvodů a rozhodnutí o tvém zkoušení a hodnocení je právem učitele. 2.6 Máš právo nebýt zkoušen(a) bezprostředně po tvé nepřítomnosti ve škole, ale je na tobě, abys učitele nebo spolužáky požádal(a) o pomoc při doplnění učiva a je tvojí povinností si zameškané učivo doplnit ve lhůtě stanovené učitelem. 2.7 Máš právo na celou přestávku mezi vyučovacími hodinami, sám však dodržuj vyučovací dobu, na začátku hodiny buď ve třídě, měj připravené pomůcky. 2.8 Máš právo informovat se na své hodnocení kdykoli v průběhu školního roku, využívej při tom konzultačních hodin, které má každý učitel, nos žákovskou knížku, udržuj ji v pořádku a předkládej ji učitelům, kdykoli tě k tomu vyzvou. Nepředkládání žákovské knížky bude považováno za vážný přestupek proti školnímu řádu. 2.9 Máš právo požádat výchovnou poradkyni školy o radu při volbě svého dalšího vzdělávání; jejím právem je hodnotit tvé výsledky a předpoklady na výstupním hodnocení. Máš právo požádat výchovnou poradkyni školy o pomoc při svém vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu, pokud je pro tebe takový program vytvořen, zároveň máš povinnost plnit to, co ti tento individuální program ukládá Můžeš si vybírat z nabídky volitelných předmětů. Jakmile se pro volitelný předmět rozhodneš, je pro tebe povinný. 3. Máš právo žít ve škole v příjemném a podnětném prostředí. Na vytváření tohoto prostředí se můžeš podílet. 3.1 Škola ti poskytuje učebny, nábytek, vybavení, pomůcky a učebnice. Zacházej s nimi slušně, pokud je poškodíš nebo zničíš, budeme po tobě vymáhat náhradu škody. 3.2 Stejně jako všichni ostatní žáci, učitelé a další zaměstnanci školy se můžeš podílet na její výzdobě nenič práci a výrobky druhých. Pokud se staneš svědkem poškozování majetku školy, oznam to učiteli. 3.3 Máš právo na důstojné hygienické podmínky přezouvej se, odpadky odhazuj do košů, uklízej po sobě, nedělej nepořádek na toaletách. 3.4 Máš právo využívat školní pozemek ke sportování, hrám i odpočinku, pokud dodržíš stanovená pravidla; k jeho ochraně a údržbě můžeš přispět péčí o zeleň a udržováním pořádku. 4. Máš právo na ochranu svého zdraví, života a psychického vývoje. Podle svých možností přispívej k bezpečí druhých. 4.1 Během vyučování a na školních akcích za tebe odpovídají učitelé, dbej proto jejich pokynů. 4.2 Bez svolení učitele neopouštěj v době vyučování školní budovu. O přestávkách v době dopoledního a odpoledního vyučování se můžeš zdržovat jen v těch částech školy, kde je zajištěn dozor. Je-li hezké počasí, můžeš po dohodě s učitelem trávit velké přestávky na školním pozemku v místech, kde je zajištěn dozor. 4.3 V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se můžeš zdržovat pouze v určených prostorách školy, kde na tvou bezpečnost budou dohlížet určení zaměstnanci. V ostatních případech se musíš zdržovat mimo budovu a areál školy a dozor nad tebou vyučující držet nebudou. 4.4 Prostoru u šaten a přízemí v obou pavilonech můžeš využívat v průběhu vyučování pouze o velkých přestávkách a v době, kdy máš výuku v odborné učebně výtvarné výchovy nebo chemie. V šatnách se můžeš zdržovat také v době, kdy čekáš na učitele, který tě odvádí na výuku tělesné výchovy. V takovém případě tě do prostor

3 šaten odvádí vyučující, který končil předcházející hodinu. Tam si tě nepřevezme vyučující tělesné výchovy. 4.5 V případě nevolnosti informuj učitele a s jeho svolením počkej na chodbě u kanceláří (případně v kancelářích) vedení školy na svého rodiče. Učitel zajistí informování tvých rodičů. 4.6 Pokud se ti stane úraz, neprodleně informuj kteréhokoli učitele, který zajistí tvé ošetření a v případě potřeby přivolání pomoci. Pokud se staneš svědkem úrazu spolužáka za nepřítomnosti učitele, poskytni podle svých možností první pomoc a úraz neprodleně ohlas učiteli. 4.7 Pokud se staneš svědkem požáru, poruchy na elektroinstalaci, úniku plynu nebo vody, okamžitě to ohlas kterémukoli zaměstnanci školy. 4.8 Pokud se staneš svědkem nebo obětí šikany, týrání nebo jiného nebezpečného jednání, informuj o tom učitele, třídního učitele, výchovnou poradkyni nebo vedení školy. Nenechávej si takové věci pro sebe! 4.9 Kouření, požívání alkoholických nápojů nebo drog ohrožuje tvé zdraví a tvůj život. Nošení, držení, užívání a distribuce těchto látek budou považovány za mimořádně závažný přestupek I během vyučování se můžeš napít nebo odejít na záchod. Nesmíš při tom rušit výuku, ostatní žáky, zdržovat se bezdůvodně mimo třídu ani jiným způsobem toto právo zneužívat. Zameškané učivo si ve svém zájmu doplň. Na svačinu je vyhrazena přestávka, na oběd choď až po skončení dopoledního vyučování Věci, které mohou ohrozit zdraví či způsobit úraz, nenos do školy. Nenos ani věci, které by mohly sloužit k propagaci rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti nebo ohrožovat mravní výchovu Neotvírej okna bez souhlasu učitele a jeho dozoru Bez svolení učitele nemanipuluj s elektrickými ani plynovými spotřebiči Bez dozoru učitele nevstupuj do tělocvičny nebo odborné učebny (dílny, kuchyňka, fyzika, chemie, počítačová pracovna apod.) ani do kabinetů, kanceláří a technických prostor školy. Pokud učitel nepřijde do 5 minut po zvonění, zástupce třídy to oznámí zástupci ředitelky. 5. Máš právo na ochranu svého osobního majetku. 5.1 Oděv a obuv ukládej do šatní skříňky, šatní skříňku si můžeš zamykat. Klíče od šatní skříňky pečlivě uschovej. 5.2 Peníze a cenné věci měj vždy u sebe. Při tělesné výchově a činnostech, které neumožňují mít cennosti u sebe, je svěř do opatrování příslušnému učiteli, který zajistí jejich bezpečné uložení. 5.3 Za věci, které nesouvisejí s výukou, si ve škole zodpovídáš sám. 5.4 Nalezené věci se ukládají u hospodářky. 6. Máš možnost ovlivňovat život školy. 6.1 Ve škole bude zřízen školní parlament, který se stane poradním orgánem ředitelky školy. Máš právo volit a být volen do žákovské rady Školní parlament bude nezávislým orgánem žáků školy složeným ze zástupců jednotlivých tříd, vždy po dvou žácích z každé třídy. Volby budou organizovat třídní učitelé vždy na začátku školního roku Školní parlament bude volit ze svých členů předsedu a zástupce předsedy Školní parlament bude svolávat její předseda na dobu mimo vyučování, v době vyučování bude svolávat žákovskou radu ředitelky školy nebo zástupce ředitelky.

4 6.1.4 Školní parlament bude předkládat ředitelce návrhy na změny vedoucí ke zkvalitnění chodu školy, vyjádření k chodu školy a stížnosti. Na tyto podněty bude ředitelka školy reagovat Z jednání školního parlamentu bude pověřený člen pořizovat zápis Pro informace školního parlamentu bude sloužit nástěnka ve vestibulu nové i staré budovy školy Členové školního parlamentu budou projednávat návrhy, vyjádření a stížnosti ve svých třídách a rovněž budou informovat své třídy o stanoviscích ředitelky. 6.2 Máš možnost přispívat do médií Ve škole fungují webové stránky, na kterých můžeš publikovat. O obsahu webových stránek rozhoduje zástupce ředitelky, bude zřízena sekce příspěvky žáků, která bude necenzurovaná z hlediska obsahu s tím, že se nezveřejňují příspěvky, které by byly v rozporu s právními předpisy, a rovněž příspěvky vulgární. Příspěvky můžeš odevzdávat třídnímu učiteli/učitelce. ORGANIZACE VÝUKY 1. Výuka se řídí rozvrhem hodin. V případě spojení výuky ve více vyučovacích hodinách do bloků je určení doby přestávek v pravomoci učitele s tím, že během dne musí být celková délka výuky a přestávek dodržena. 1. hodina 8:00-8:45 5. hodina 11:50-12:35 2. hodina 8:55-9:40 6. hodina 12:45-13:30 3. hodina 10:00-10:45 7. hodina 13:40-14:25 4. hodina 10:55-11:40 8. hodina 14:35-15:20 2. Při školních akcích se výuka řídí týdenním plánem a pokyny vedoucího akce. 3. Změny v organizaci vyučování oznámí učitelé rodičům v ŽK nejpozději jeden den před uskutečněním změny. Zákonný zástupce toto oznámení potvrdí svým podpisem. Bez souhlasu zákonného zástupce bude žák ponechán ve třídě, která splňuje časový rozvrh jeho vyučovacích hodin. Nebude-li mít žádná třída vyučování, vykonává dozor nad žákem učitel pověřený zástupcem ředitelky až do doby ukončení vyučování dle rozvrhu. 4. Pro příchod do budov školy a odchod používají žáci hlavní vchody. Ten je otevřen v 7:40, za nepříznivého počasí v 7:30. Jiné vchody do budov mohou používat jen v doprovodu učitele. Pokud chodí do školní družiny, používají rovněž hlavní vchod do staré budovy školy a řídí se podle řádu školní družiny. 5. Žáci se dostaví do školy nejpozději 5 minut před začátkem první vyučovací hodiny. Na hodinu se dostaví vždy tak, aby nejpozději v okamžiku zahájení výuky byli na svém místě a měli připravené pomůcky. 6. Pokud budou mít rodiče žáků, kteří nenavštěvují školní družinu, zájem, mohou jejich děti trávit přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ve škole, avšak pod pedagogickým dozorem jen v těch částech školy, kde jim to pedagogický dozor umožní. 7. Po skončení vyučování nebo školní akce žáci neprodleně opustí budovu a mohou do ní zpětně vstoupit jen v doprovodu učitele nebo rodiče, pokud jdou na školní akci, třídní schůzku nebo konzultaci.

5 PRAVIDLA PRO RODIČE 1. Máte právo svobodné volby školy pro vaše dítě. Pokud se rozhodnete pro naši školu, očekáváme, že se budete řídit stanovenými pravidly. Máte právo volit a být voleni do Školské rady, která má pravomoc tato pravidla ovlivňovat. Se školním řádem se můžete seznámit na webových stránkách školy nebo ve škole. 2. Máte právo na to, aby škola rozvíjela schopnosti a nadání vašeho dítěte až na hranici jeho možností a poskytovala mu vzdělávání podle jeho vzdělávacích potřeb. Je vaší povinností informovat školu o všech skutečnostech, které se týkají zdraví a zdravotních obtíží a omezení žáka, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání. 3. Máte právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání vašeho dítěte. Očekáváme, že zajistíte řádnou školní docházku vašeho dítěte. 4. Se vzdělávacím programem školy se můžete seznámit v ředitelně školy, po úpravách bude vyvěšen na webových stránkách školy. V rámci tohoto programu mají učitelé právo volit takové metody výuky, které považují za vhodné. Pokud s jejich postupem nesouhlasíte, máte možnost sdělit svůj názor příslušnému učiteli nebo vedení školy v konzultačních hodinách, na třídních schůzkách, písemně, telefonicky nebo em, a dožadovat se vysvětlení nebo nápravy. Po předchozí domluvě s učitelem se můžete kdykoli zúčastnit výuky. 5. Máte právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání vašeho dítěte. Tyto údaje jsou zapisovány do žákovské knížky vašeho dítěte a v případě potřeby na zvláštní formuláře, na kterých vám škola sděluje údaje o případném slabém nebo nedostatečném prospěchu dítěte a rovněž udělení výchovných opatření. Tyto formuláře po podepsání rodiče vracejí škole. 6. Pro výměnu informací a koordinaci výchovného působení vám nabízíme třídní schůzky a konzultační hodiny jednotlivých učitelů. Kromě toho si můžete telefonicky nebo em sjednat schůzku s učitelem nebo s vedením školy kdykoli v průběhu školního roku. Pedagogičtí pracovníci školy se vám nemohou věnovat v době výuky a při neohlášených návštěvách. 7. Termíny školních a třídních akcí, organizovaných mimo běžný rozvrh hodin, jsou zveřejňovány na webových stránkách školy a jednotlivé akce jsou předem zapisovány do žákovských knížek. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutné omluvit ještě před jejím započetím. 8. Máte právo požádat o uvolnění dítěte z vyučování z vážných zdravotních, rodinných nebo jiných důvodů. Na základě vaší žádosti může třídní učitel rozhodnout o uvolnění žáka až na 7 dnů, na delší dobu může žáka uvolnit zástupce ředitelky. O osvobození žáka z výuky jednotlivého předmětu nebo o jeho individuálním vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů a doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení. 9. Máte právo na individuální přístup školy k dítěti v době jeho nemoci a po jejím skončení. Je vaší povinností do tří dnů oznámit škole nepřítomnost dítěte osobně, em, telefonicky nebo písemně. Bezprostředně po návratu dítěte do školy je nutné, aby třídnímu učiteli předložilo žákovskou knížku s vámi podepsaným zdůvodněním nepřítomnosti. V případě pochybností o věrohodnosti omluvy má škola právo požadovat omluvení nemoci od dětského lékaře. 10. Máte právo na to, aby škola v době vyučování a při školních akcích zajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví vašeho dítěte. Při odchodu žáka v době vyučování je proto nezbytné, abyste si jej vyzvedli osobně nebo předem písemně požádali o jeho uvolnění. Součástí žádosti musí být jméno a příjmení dítěte, výrok, že za dítě přebíráte odpovědnost, datum, čas odchodu dítěte a váš podpis.

6 11. Pokud u dítěte zjistíte příznaky nemoci, případně parazitů, v žádném případě dítě do školy neposílejte a zajistěte vhodnou léčbu. Chráníte tím zdraví ostatních žáků i zaměstnanců školy. 12. Máte právo na to, aby vašemu dítěti bylo poskytováno odborné poradenství v oblasti jeho vzdělávacích, osobních i výchovných problémů. Je vaší povinností se na výzvu ředitelky nebo zástupce ředitelky či výchovné poradkyně osobně zúčastnit jednání o závažných otázkách týkajících se vzdělávání žáka. 13. Máte právo na ochranu soukromých a osobních údajů vašich i vašeho dítěte. Je vaší povinností oznamovat škole jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o jeho předchozím vzdělávání, údaje o jeho zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonické spojení; rovněž změny v těchto údajích průběžně aktualizovat.

7 HODNOCENÍ ŽÁKŮ ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 1 1 Obecná pravidla hodnocení žáků Hodnocení v ZŠ a MŠ Praha - Slivenec poskytuje žákovi objektivní zpětnou vazbu o tom, co už umí, co ví a zná, čeho dosáhl, ale také o tom, co mu nejde, v čem má nedostatky, rezervy apod. Jde tedy o poskytnutí objektivní zpětné vazby, která mu má napomoci v další cestě vedoucí k sebepoznání, k získávání dalších vědomostí a dovedností a k rozvoji individuálních schopností tak, aby se v budoucnosti dokázal bez problémů uplatnit v profesním i praktickém životě. K tomu, aby se žák ochotně vzdělával, musí poznat smysl učení, to znamená vědět, k čemu získávané informace upotřebí, proč se má učit. Tomuto aspektu by proto měl být podřízen i celý proces vzdělávání metody a formy práce, vzdělávací cíle, ale i formy hodnocení. Zjišťování žákových dovedností a vědomostí výkon žáka probíhá prostřednictvím různých forem (ústně, písemně) a s využitím různých nástrojů (vlastní prezentace, testy, písemné práce, řízené diskuse apod.). Výrazně je omezeno tzv. zkoušení před tabulí, naopak učitelé využívají efektivnější postupy při zjišťování úrovně žákovského výkonu. Vedle hodnocení žáka učitelem je v procesu hodnocení důležité i vlastní hodnocení žáka (sebehodnocení) a hodnocení žáků navzájem. Žáci se učí kriticky posuzovat výsledky vlastní práce i práce spolužáků na základě předem vytvořených kritérií. Učí se vhodným způsobem sdělovat mínění o svém výkonu (sebereflexe žáka), popřípadě i o výkonu spolužáků (o kvalitách i nedostatcích) a tím jim zároveň pomáhají při dalším zlepšování výsledků. O svých výkonech diskutují, uvědomují si slabé i silné stránky své osobnosti a hledají vhodnou cestu k jejich zlepšení či využití. V rámci sebehodnocení a vzájemného hodnocení se žáci učí posuzovat nejen úroveň zvládnutí předmětových dovedností, ale také dalších dovedností, jako např. spolupracovat, vyjadřovat se srozumitelně, řešit problémy, pomáhat druhým apod. tzv. klíčových kompetencí. Vzdělávací výsledky žáků jsou průběžně projednávány s rodiči žáků, a to v rámci konzultací (učitel, rodič, žák), které se konají dvakrát do školního roku v období 1. a 3. čtvrtletí. 1.1 Zásady hodnocení Hodnocení není trestem a žák nesmí být trestán za chybu. Chyba se stává prostředkem k nápravě, k uvědomění si nedostatků, k dalšímu zlepšení, poznání, že se lze i chybami učit. Chyba je brána jako běžná součást procesu učení a žák se učí s chybou pracovat hledat cesty k její eliminaci a postupnému odstranění či nápravě. Hodnocení nevychází z porovnávání výsledků žáků mezi sebou, ale z posuzování vlastního pokroku každého žáka. Hodnocení zahrnuje i hodnocení portfolia žáka, kam jsou zakládány práce žáků (písemné práce, testy, výtvarné práce apod.), které dokumentují jeho rozvoj. Žák může s učitelem spolurozhodnout, jakou práci do portfolia založí. 1 Převzato ze ŠVP ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka

8 Hodnocení se řídí tematickým plánem, který je povinnou součástí dokumentace všech pedagogů a vychází ze vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Hodnocení probíhá podle předem určených pravidel (kritérií), s nimiž je žák seznámen a na nichž se po dohodě s vyučujícím podílí. Hodnocení v daném vyučovacím předmětu je zaměřeno na žákův výkon, nikoliv na žákovo chování. Hodnocení respektuje žákovy specifické vzdělávací potřeby. Hodnocení žáka může být prováděno různými formami (slovní vyjádření ústní či písemné, známka či jiné grafické vyjádření, případně kombinací obou způsobů), přičemž žák i rodič je obeznámen s tím, co obsah hodnocení znamená. Hodnocení zahrnuje aspekt školního výstupu i příslušné klíčové kompetence, která je v hodnocené realitě rozvíjena. Hodnocení na konci školního roku je výsledkem práce žáka ve vyučovacím předmětu po celý školní rok, proto hodnocení případné závěrečné práce, která není povinnou součástí vzdělávání, se stává pouze dílčím podkladem pro komplexní hodnocení žáka. Hodnocení chování poskytuje výpověď o sociální interakci s vrstevníky, pedagogy i nepedagogickými pracovníky, je odrazem jeho jednání, způsobu komunikace a přístupu k ostatním. 1.2 Způsob hodnocení Známkou klasifikačním stupněm. Slovně vyjádřením slovní škály: pracoval, pracoval úspěšně, nepracoval (viz čtvrtletní hodnocení). Slovně různé výroky zahrnující vhodné slovní sdělení o výkonu druhého i vlastním výkonu, vyzdvižení kladů a postihováním nedostatků, návrhy vedoucí k nápravě. Dopisem žákovi na konci 1. ročníku obdrží žák Dopis žákovi, kde je podrobněji popsáno, jakých dovedností žák dosáhl a v jakých oblastech je nutná náprava. Dopis žákovi má především úlohu motivace k dalšímu učení a vzdělávání. 1.3 Typy hodnocení průběžné hodnocení provádí se klasifikačním stupněm, slovně; hodnocení ve čtvrtletí (kombinace slovního hodnocení a klasifikace) provádí se klasifikačním stupněm, v předmětech vycházejících z oblasti Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce a Člověk a jeho svět slovně škálou pracoval - pracoval úspěšně - nepracoval; hodnocení v pololetí školního roku a na konci školního roku 2 každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů; o způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení; na konci školního roku obdrží žáci 1. ročníků dopis žákovi se slovním vyjádřením dosažené úrovně žákových vědomostí a dovedností. 2 Problematika hodnocení žáků se řídí 51, 52, 53 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

9 o Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. o U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. o Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. o Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. o Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. o Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání; o Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku. o Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Žák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku. 1.4 Předpoklady objektivního a úspěšného hodnocení Žák: připravuje se na výuku podle předem daných pravidel; respektuje předem stanovená kritéria pro hodnocení, případně se podílí na jejich vymezování; vyjadřuje se k výsledkům své práce (sebehodnocení) diskuze, komunitní kruhy; navrhuje možnosti svého dalšího rozvoje, případně i naplánuje dílčí kroky a dodržuje je;

10 Učitel: využívá možnost opravy pokud se žákovi nezdaří výsledek (písemná práce, ústní projev apod.) má možnost po dohodě s vyučujícím opravit výsledek své práce. nepřekvapuje zkoušením ani jinými formami zjišťování úrovně výsledků vzdělávání sdělí žákům kdy a za co budou hodnoceni; vymezí předem kritéria pro hodnocení žáků v rámci vyučovacího předmětu a ročníku, který vyučuje (součást tematického plánu); vymezí nástroje, kterými bude zjišťovat dosaženou úroveň dílčích výstupů; seznámí žáky s dostatečným předstihem s kritérii hodnocení, s časovým plánem hodnocení i s nástroji hodnocení (případně s nimi spolupracuje na jejich vytváření); vyžaduje od žáků jejich sebehodnocení (vyjadřování s k vlastním výsledkům, hledání příčin neúspěchu a cesty vedoucí k nápravě); provádí záznamy průběžného hodnocení žáků (klasifikační stupeň, archivovaná práce, záznam ze sebehodnocení žáka) portfolio žáka; do známky z vyučovacího předmětu nezahrnuje oblast chování žáka. Hodnocení je rovnoměrně rozloženo v celém pololetí a nekumuluje se před jeho koncem. V jednom dni mohou žáci psát jen jednu písemnou práci v rozsahu větším než 20 min. Za koordinaci písemných prací odpovídají třídní učitelé. Výsledné hodnocení na vysvědčení není průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli. Postup žáka do vyššího ročníku Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo ředitelem školy povoleno opakování ročníku na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. Komisionální přezkoušení žáka Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v

11 daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle 30 odst. 2 školského zákona. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. Opravné zkoušky Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle 52 odst. 4 školského zákona na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 2 Kritéria hodnocení prospěchu a chování 2.1 Hodnocení prospěchu Ve výuce je kladen důraz na činnostní pojetí vzdělávacího procesu podporovaného různými formami práce (skupinová práce, práce ve dvojicích, individuální práce), přičemž v takovémto pojetí výuky jsou přítomny obě složky vzdělávání složka vědomostní i dovednostní. Kritéria hodnocení prospěchu žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech proto zahrnují obě tyto složky, které se právě v činnostech velice dobře projevují (a také prokazují). Hodnocení žáka v ZŠ a MŠ Slivenec je tedy komplexní záležitostí, kdy učitel přihlíží jak k dovednostem, tak vědomostem žáka žádnou ze složek nelze z hodnocení vyloučit či nadřadit jednu druhé. Kritéria hodnocení prospěchu žáka: 1. rozsah znalostí a dovedností (úplnost, přesnost, trvalost zapamatovaných faktů, pojmů, definic, termínů, zákonitostí, vztahů, postupů) 2. hloubka porozumění (vlastní interpretace informací, postupů, návodů, její argumentační podpora, dokládání příklady, vysvětlování, zdůvodňování, zařazování do kontextu) 3. kvalita práce s informacemi (práce s různými informačními zdroji; vyhledávání, porovnávání, kombinování, třídění, využívání, kritické hodnocení, prezentace) 4. produktivita (plnění úkolů; pestrost, různorodost, včasnost, formální úroveň písemností a produktů; struktura a srozumitelnost vyjadřování) 5. tvořivost (bohatost nápadů, originalita, překonávání stereotypu, uplatnění kombinace, propracování)

Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec. Školní řád Školní řád I. PRAVIDLA PRO ŽÁKY 1. Vztahy ve škole jsou založeny na vzájemném respektu. 1.1. Máš právo na to, aby tě všichni přijímali jako jedinečného člověka chovej se i ty stejným způsobem k ostatním

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace Č.j. 465/2013 Školní řád Základní školy M. Kudeříkové Strážnice Účelem školního řádu je vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání žáků a stanovit pravidla chování žáků ve škole, které by žákům pomohly co

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vydává tento ŠKOLNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

1 Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1 Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1 netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá na jejich

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram ŠKOLNÍ ŘÁD S PRAVIDLY HODNOCENÍ ŽÁKŮ platný od 3. 9. 2012 schválený pedagogickou radou dne 30.8.2012 a Školskou radou při 2. ZŠ Dobříš, Školní 1035, okres Příbram dne 31.8.2012 příloha ŠVP ZV Kouzelná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 12/2014 Projednáno pedagogickou radou 28. 8. 2014 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole

Školní řád. 1. Práva a povinnosti, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole Školní řád Ředitel Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Základní škola, Rudná, 5. května 583 Rudná 29.1. 2014 Obsah: A. Školní řád I. Práva dětí II. Práva žáků III. Povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců ve škole (dále jen rodičů), pravidla vzájemných vztahů

Více

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz.

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz. Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz Školní řád OBSAH A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ B. REŽIM ŠKOLY C. PRÁVA

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

A Školní řád pravidla vzájemných vztahů. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád pravidla vzájemných vztahů. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Každý má svou šanci Škola: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Školní řád A Školní řád

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk příspěvková organizace v Zábřehu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: O - 1 Vypracoval: Schválil: Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy Mgr.

Více

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j. Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j. ZŠNV 420/13 Vydáno dne: 31. 1. 2013 Pedagogická rada projednala dne: 23. 1.

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 1/2014. Školní řád

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 1/2014. Školní řád Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace 400 07 Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, IČO 44226268 SMĚRNICE č. 1/2014 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Zásady

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÝN NAD BEČVOU, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÝN NAD BEČVOU, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÝN NAD BEČVOU, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 1. PRÁVA ŽÁKŮ (Podle úmluvy o právech dítěte, již

Více

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD ÚČINNOST OD 1. ZÁŘÍ 2005 PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE: 31.8. 2005 SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE: 27.9.2005 ZMĚNY PROJEDNÁNY DNE:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: ZŠ 101 / 2013

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: ZŠ 101 / 2013 Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace se sídlem v Olomouci Droždíně 779 00 ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: ZŠ 101 / 2013 Vypracovala: Schválila:

Více

Základní škola a Mateřská škola Višňová

Základní škola a Mateřská škola Višňová ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Višňová Č. j.: ZS/0062/2014 Vydává: Mgr. Bc. Hana Matysová, ředitelka školy Podpis: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 25. srpna 2014 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: 1. Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků... 2 2. Provoz a vnitřní režim školy...

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015 ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015 1 Ředitelka školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady, podle 30, odst. 1.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín OBSAH:

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín OBSAH: Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín Školní řád Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sídlo organizace: Sluhy 29, 250 63, p. Mratín Identifikační číslo organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222 Školní rok 2013/2014 Školní řád Telefon: 274 813 896 Fax: 274 814 848 E-mail: zs@zs-olesska.cz Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 II. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ŠKOLY...

Více

1. Organizace vyučováni a režim školy

1. Organizace vyučováni a režim školy Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A B R N O, B L A Ž K O V A 9 Š K O L N Í Ř Á D Z Á K L A D N Í Š K O L Y 1. Organizace vyučováni a režim školy Vyučování ve škole v průběhu celého školního

Více