Školní řád Čj. ZŠ S 66/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád Čj. ZŠ S 66/2012"

Transkript

1 Školní řád Čj. ZŠ S 66/2012 Touto směrnicí se zrušuje směrnice ZŠ S 63/2012 PRAVIDLA PRO ŽÁKY 1. Vztahy ve škole jsou založeny na vzájemném respektu. 1.1 Máš právo na to, aby tě všichni přijímali jako jedinečného člověka chovej se i ty stejným způsobem k ostatním lidem, nikoho neurážej, neponižuj a nezesměšňuj. 1.2 Máš právo na to, aby s tebou učitelé i spolužáci jednali s úctou chovej se i ty stejným způsobem k ostatním. Nezapomínej pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se, nesnaž se získávat výhody na úkor ostatních. 1.3 Máš prostor pro vlastní vyjádření zároveň naslouchej ostatním. Máš-li odlišný názor, máš právo na jeho respektování, zároveň i ty respektuj odlišné názory druhých. 1.4 Máš právo na bezpečí a slušné zacházení. Ani ty neubližuj druhým, nikoho nešikanuj. V rámci tvých možností je tvojí povinností zabránit jakémukoli fyzickému nebo psychickému napadení kteréhokoli žáka. 1.5 Máš právo na pochopení a důvěru pokud budeš lhát a vymlouvat se, nikdo ti věřit nebude. 1.6 Máš právo na to, aby bylo respektováno tvé soukromí respektuj soukromí jiných dětí i učitelů. 1.7 Máš-li vážný osobní nebo vzdělávací problém, máš právo požádat kteréhokoli učitele o pomoc. Pomáhej těm, kteří to potřebují. 1.8 Máš právo vyjádřit se ke všem rozhodnutím, která se týkají tvého vzdělávání (předpokládáme, že taková vyjádření budou mít slušnou formu). Je tvojí povinností plnit pokyny učitelů. 2. Máš právo využít všech možností, které ti škola nabízí při tvém vzdělávání, při dodržení těchto podmínek: 2.1 Základní vzdělávání se řídí školním vzdělávacím programem a Vzdělávacím programem Základní škola. Máš právo se s tímto programem seznámit, je tvojí povinností učit se tomu, co je v něm obsaženo. 2.2 Učitelé jsou ve škole pro tebe. Můžeš je požádat o vysvětlení, když nerozumíš učivu, zeptat se na další věci, které tě v souvislosti s výukou daného tématu zajímají. Tvojí povinností je plnit uložené úkoly. 2.3 Je normální, že lidé jsou odlišní a každý podává různé výkony. Učitelé mohou tolerovat, když se ti něco nepovede nebo když na něco zapomeneš, ale nebudou tolerovat, když budeš odmítat plnit úkoly nebo si nebudeš nosit pomůcky. 2.4 Máš právo prožívat své vzdělávání beze strachu, v příjemné atmosféře toto právo mají všichni žáci. I učitelé mají právo být respektováni. Při vyučování proto spolupracuj s ostatními žáky i s učiteli, nenarušuj práci ostatních, mobilní telefon nech vypnutý a uložený v tašce. Narušování práce druhých je jeden z nejvážnějších přestupků. 2.5 Máš právo psát jen jeden velký test denně (nad 20 min.). Můžeš učiteli navrhnout způsob, jak prokážeš zvládnutí daného učiva. Můžeš učiteli sdělit, že nejsi připraven(a) na zkoušení. Máš právo na vysvětlení, podle jakých kritérií tě učitel

2 hodnotí. Zvážení tvých důvodů a rozhodnutí o tvém zkoušení a hodnocení je právem učitele. 2.6 Máš právo nebýt zkoušen(a) bezprostředně po tvé nepřítomnosti ve škole, ale je na tobě, abys učitele nebo spolužáky požádal(a) o pomoc při doplnění učiva a je tvojí povinností si zameškané učivo doplnit ve lhůtě stanovené učitelem. 2.7 Máš právo na celou přestávku mezi vyučovacími hodinami, sám však dodržuj vyučovací dobu, na začátku hodiny buď ve třídě, měj připravené pomůcky. 2.8 Máš právo informovat se na své hodnocení kdykoli v průběhu školního roku, využívej při tom konzultačních hodin, které má každý učitel, nos žákovskou knížku, udržuj ji v pořádku a předkládej ji učitelům, kdykoli tě k tomu vyzvou. Nepředkládání žákovské knížky bude považováno za vážný přestupek proti školnímu řádu. 2.9 Máš právo požádat výchovnou poradkyni školy o radu při volbě svého dalšího vzdělávání; jejím právem je hodnotit tvé výsledky a předpoklady na výstupním hodnocení. Máš právo požádat výchovnou poradkyni školy o pomoc při svém vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu, pokud je pro tebe takový program vytvořen, zároveň máš povinnost plnit to, co ti tento individuální program ukládá Můžeš si vybírat z nabídky volitelných předmětů. Jakmile se pro volitelný předmět rozhodneš, je pro tebe povinný. 3. Máš právo žít ve škole v příjemném a podnětném prostředí. Na vytváření tohoto prostředí se můžeš podílet. 3.1 Škola ti poskytuje učebny, nábytek, vybavení, pomůcky a učebnice. Zacházej s nimi slušně, pokud je poškodíš nebo zničíš, budeme po tobě vymáhat náhradu škody. 3.2 Stejně jako všichni ostatní žáci, učitelé a další zaměstnanci školy se můžeš podílet na její výzdobě nenič práci a výrobky druhých. Pokud se staneš svědkem poškozování majetku školy, oznam to učiteli. 3.3 Máš právo na důstojné hygienické podmínky přezouvej se, odpadky odhazuj do košů, uklízej po sobě, nedělej nepořádek na toaletách. 3.4 Máš právo využívat školní pozemek ke sportování, hrám i odpočinku, pokud dodržíš stanovená pravidla; k jeho ochraně a údržbě můžeš přispět péčí o zeleň a udržováním pořádku. 4. Máš právo na ochranu svého zdraví, života a psychického vývoje. Podle svých možností přispívej k bezpečí druhých. 4.1 Během vyučování a na školních akcích za tebe odpovídají učitelé, dbej proto jejich pokynů. 4.2 Bez svolení učitele neopouštěj v době vyučování školní budovu. O přestávkách v době dopoledního a odpoledního vyučování se můžeš zdržovat jen v těch částech školy, kde je zajištěn dozor. Je-li hezké počasí, můžeš po dohodě s učitelem trávit velké přestávky na školním pozemku v místech, kde je zajištěn dozor. 4.3 V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se můžeš zdržovat pouze v určených prostorách školy, kde na tvou bezpečnost budou dohlížet určení zaměstnanci. V ostatních případech se musíš zdržovat mimo budovu a areál školy a dozor nad tebou vyučující držet nebudou. 4.4 Prostoru u šaten a přízemí v obou pavilonech můžeš využívat v průběhu vyučování pouze o velkých přestávkách a v době, kdy máš výuku v odborné učebně výtvarné výchovy nebo chemie. V šatnách se můžeš zdržovat také v době, kdy čekáš na učitele, který tě odvádí na výuku tělesné výchovy. V takovém případě tě do prostor

3 šaten odvádí vyučující, který končil předcházející hodinu. Tam si tě nepřevezme vyučující tělesné výchovy. 4.5 V případě nevolnosti informuj učitele a s jeho svolením počkej na chodbě u kanceláří (případně v kancelářích) vedení školy na svého rodiče. Učitel zajistí informování tvých rodičů. 4.6 Pokud se ti stane úraz, neprodleně informuj kteréhokoli učitele, který zajistí tvé ošetření a v případě potřeby přivolání pomoci. Pokud se staneš svědkem úrazu spolužáka za nepřítomnosti učitele, poskytni podle svých možností první pomoc a úraz neprodleně ohlas učiteli. 4.7 Pokud se staneš svědkem požáru, poruchy na elektroinstalaci, úniku plynu nebo vody, okamžitě to ohlas kterémukoli zaměstnanci školy. 4.8 Pokud se staneš svědkem nebo obětí šikany, týrání nebo jiného nebezpečného jednání, informuj o tom učitele, třídního učitele, výchovnou poradkyni nebo vedení školy. Nenechávej si takové věci pro sebe! 4.9 Kouření, požívání alkoholických nápojů nebo drog ohrožuje tvé zdraví a tvůj život. Nošení, držení, užívání a distribuce těchto látek budou považovány za mimořádně závažný přestupek I během vyučování se můžeš napít nebo odejít na záchod. Nesmíš při tom rušit výuku, ostatní žáky, zdržovat se bezdůvodně mimo třídu ani jiným způsobem toto právo zneužívat. Zameškané učivo si ve svém zájmu doplň. Na svačinu je vyhrazena přestávka, na oběd choď až po skončení dopoledního vyučování Věci, které mohou ohrozit zdraví či způsobit úraz, nenos do školy. Nenos ani věci, které by mohly sloužit k propagaci rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti nebo ohrožovat mravní výchovu Neotvírej okna bez souhlasu učitele a jeho dozoru Bez svolení učitele nemanipuluj s elektrickými ani plynovými spotřebiči Bez dozoru učitele nevstupuj do tělocvičny nebo odborné učebny (dílny, kuchyňka, fyzika, chemie, počítačová pracovna apod.) ani do kabinetů, kanceláří a technických prostor školy. Pokud učitel nepřijde do 5 minut po zvonění, zástupce třídy to oznámí zástupci ředitelky. 5. Máš právo na ochranu svého osobního majetku. 5.1 Oděv a obuv ukládej do šatní skříňky, šatní skříňku si můžeš zamykat. Klíče od šatní skříňky pečlivě uschovej. 5.2 Peníze a cenné věci měj vždy u sebe. Při tělesné výchově a činnostech, které neumožňují mít cennosti u sebe, je svěř do opatrování příslušnému učiteli, který zajistí jejich bezpečné uložení. 5.3 Za věci, které nesouvisejí s výukou, si ve škole zodpovídáš sám. 5.4 Nalezené věci se ukládají u hospodářky. 6. Máš možnost ovlivňovat život školy. 6.1 Ve škole bude zřízen školní parlament, který se stane poradním orgánem ředitelky školy. Máš právo volit a být volen do žákovské rady Školní parlament bude nezávislým orgánem žáků školy složeným ze zástupců jednotlivých tříd, vždy po dvou žácích z každé třídy. Volby budou organizovat třídní učitelé vždy na začátku školního roku Školní parlament bude volit ze svých členů předsedu a zástupce předsedy Školní parlament bude svolávat její předseda na dobu mimo vyučování, v době vyučování bude svolávat žákovskou radu ředitelky školy nebo zástupce ředitelky.

4 6.1.4 Školní parlament bude předkládat ředitelce návrhy na změny vedoucí ke zkvalitnění chodu školy, vyjádření k chodu školy a stížnosti. Na tyto podněty bude ředitelka školy reagovat Z jednání školního parlamentu bude pověřený člen pořizovat zápis Pro informace školního parlamentu bude sloužit nástěnka ve vestibulu nové i staré budovy školy Členové školního parlamentu budou projednávat návrhy, vyjádření a stížnosti ve svých třídách a rovněž budou informovat své třídy o stanoviscích ředitelky. 6.2 Máš možnost přispívat do médií Ve škole fungují webové stránky, na kterých můžeš publikovat. O obsahu webových stránek rozhoduje zástupce ředitelky, bude zřízena sekce příspěvky žáků, která bude necenzurovaná z hlediska obsahu s tím, že se nezveřejňují příspěvky, které by byly v rozporu s právními předpisy, a rovněž příspěvky vulgární. Příspěvky můžeš odevzdávat třídnímu učiteli/učitelce. ORGANIZACE VÝUKY 1. Výuka se řídí rozvrhem hodin. V případě spojení výuky ve více vyučovacích hodinách do bloků je určení doby přestávek v pravomoci učitele s tím, že během dne musí být celková délka výuky a přestávek dodržena. 1. hodina 8:00-8:45 5. hodina 11:50-12:35 2. hodina 8:55-9:40 6. hodina 12:45-13:30 3. hodina 10:00-10:45 7. hodina 13:40-14:25 4. hodina 10:55-11:40 8. hodina 14:35-15:20 2. Při školních akcích se výuka řídí týdenním plánem a pokyny vedoucího akce. 3. Změny v organizaci vyučování oznámí učitelé rodičům v ŽK nejpozději jeden den před uskutečněním změny. Zákonný zástupce toto oznámení potvrdí svým podpisem. Bez souhlasu zákonného zástupce bude žák ponechán ve třídě, která splňuje časový rozvrh jeho vyučovacích hodin. Nebude-li mít žádná třída vyučování, vykonává dozor nad žákem učitel pověřený zástupcem ředitelky až do doby ukončení vyučování dle rozvrhu. 4. Pro příchod do budov školy a odchod používají žáci hlavní vchody. Ten je otevřen v 7:40, za nepříznivého počasí v 7:30. Jiné vchody do budov mohou používat jen v doprovodu učitele. Pokud chodí do školní družiny, používají rovněž hlavní vchod do staré budovy školy a řídí se podle řádu školní družiny. 5. Žáci se dostaví do školy nejpozději 5 minut před začátkem první vyučovací hodiny. Na hodinu se dostaví vždy tak, aby nejpozději v okamžiku zahájení výuky byli na svém místě a měli připravené pomůcky. 6. Pokud budou mít rodiče žáků, kteří nenavštěvují školní družinu, zájem, mohou jejich děti trávit přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ve škole, avšak pod pedagogickým dozorem jen v těch částech školy, kde jim to pedagogický dozor umožní. 7. Po skončení vyučování nebo školní akce žáci neprodleně opustí budovu a mohou do ní zpětně vstoupit jen v doprovodu učitele nebo rodiče, pokud jdou na školní akci, třídní schůzku nebo konzultaci.

5 PRAVIDLA PRO RODIČE 1. Máte právo svobodné volby školy pro vaše dítě. Pokud se rozhodnete pro naši školu, očekáváme, že se budete řídit stanovenými pravidly. Máte právo volit a být voleni do Školské rady, která má pravomoc tato pravidla ovlivňovat. Se školním řádem se můžete seznámit na webových stránkách školy nebo ve škole. 2. Máte právo na to, aby škola rozvíjela schopnosti a nadání vašeho dítěte až na hranici jeho možností a poskytovala mu vzdělávání podle jeho vzdělávacích potřeb. Je vaší povinností informovat školu o všech skutečnostech, které se týkají zdraví a zdravotních obtíží a omezení žáka, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání. 3. Máte právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání vašeho dítěte. Očekáváme, že zajistíte řádnou školní docházku vašeho dítěte. 4. Se vzdělávacím programem školy se můžete seznámit v ředitelně školy, po úpravách bude vyvěšen na webových stránkách školy. V rámci tohoto programu mají učitelé právo volit takové metody výuky, které považují za vhodné. Pokud s jejich postupem nesouhlasíte, máte možnost sdělit svůj názor příslušnému učiteli nebo vedení školy v konzultačních hodinách, na třídních schůzkách, písemně, telefonicky nebo em, a dožadovat se vysvětlení nebo nápravy. Po předchozí domluvě s učitelem se můžete kdykoli zúčastnit výuky. 5. Máte právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání vašeho dítěte. Tyto údaje jsou zapisovány do žákovské knížky vašeho dítěte a v případě potřeby na zvláštní formuláře, na kterých vám škola sděluje údaje o případném slabém nebo nedostatečném prospěchu dítěte a rovněž udělení výchovných opatření. Tyto formuláře po podepsání rodiče vracejí škole. 6. Pro výměnu informací a koordinaci výchovného působení vám nabízíme třídní schůzky a konzultační hodiny jednotlivých učitelů. Kromě toho si můžete telefonicky nebo em sjednat schůzku s učitelem nebo s vedením školy kdykoli v průběhu školního roku. Pedagogičtí pracovníci školy se vám nemohou věnovat v době výuky a při neohlášených návštěvách. 7. Termíny školních a třídních akcí, organizovaných mimo běžný rozvrh hodin, jsou zveřejňovány na webových stránkách školy a jednotlivé akce jsou předem zapisovány do žákovských knížek. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutné omluvit ještě před jejím započetím. 8. Máte právo požádat o uvolnění dítěte z vyučování z vážných zdravotních, rodinných nebo jiných důvodů. Na základě vaší žádosti může třídní učitel rozhodnout o uvolnění žáka až na 7 dnů, na delší dobu může žáka uvolnit zástupce ředitelky. O osvobození žáka z výuky jednotlivého předmětu nebo o jeho individuálním vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů a doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení. 9. Máte právo na individuální přístup školy k dítěti v době jeho nemoci a po jejím skončení. Je vaší povinností do tří dnů oznámit škole nepřítomnost dítěte osobně, em, telefonicky nebo písemně. Bezprostředně po návratu dítěte do školy je nutné, aby třídnímu učiteli předložilo žákovskou knížku s vámi podepsaným zdůvodněním nepřítomnosti. V případě pochybností o věrohodnosti omluvy má škola právo požadovat omluvení nemoci od dětského lékaře. 10. Máte právo na to, aby škola v době vyučování a při školních akcích zajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví vašeho dítěte. Při odchodu žáka v době vyučování je proto nezbytné, abyste si jej vyzvedli osobně nebo předem písemně požádali o jeho uvolnění. Součástí žádosti musí být jméno a příjmení dítěte, výrok, že za dítě přebíráte odpovědnost, datum, čas odchodu dítěte a váš podpis.

6 11. Pokud u dítěte zjistíte příznaky nemoci, případně parazitů, v žádném případě dítě do školy neposílejte a zajistěte vhodnou léčbu. Chráníte tím zdraví ostatních žáků i zaměstnanců školy. 12. Máte právo na to, aby vašemu dítěti bylo poskytováno odborné poradenství v oblasti jeho vzdělávacích, osobních i výchovných problémů. Je vaší povinností se na výzvu ředitelky nebo zástupce ředitelky či výchovné poradkyně osobně zúčastnit jednání o závažných otázkách týkajících se vzdělávání žáka. 13. Máte právo na ochranu soukromých a osobních údajů vašich i vašeho dítěte. Je vaší povinností oznamovat škole jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o jeho předchozím vzdělávání, údaje o jeho zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonické spojení; rovněž změny v těchto údajích průběžně aktualizovat.

7 HODNOCENÍ ŽÁKŮ ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 1 1 Obecná pravidla hodnocení žáků Hodnocení v ZŠ a MŠ Praha - Slivenec poskytuje žákovi objektivní zpětnou vazbu o tom, co už umí, co ví a zná, čeho dosáhl, ale také o tom, co mu nejde, v čem má nedostatky, rezervy apod. Jde tedy o poskytnutí objektivní zpětné vazby, která mu má napomoci v další cestě vedoucí k sebepoznání, k získávání dalších vědomostí a dovedností a k rozvoji individuálních schopností tak, aby se v budoucnosti dokázal bez problémů uplatnit v profesním i praktickém životě. K tomu, aby se žák ochotně vzdělával, musí poznat smysl učení, to znamená vědět, k čemu získávané informace upotřebí, proč se má učit. Tomuto aspektu by proto měl být podřízen i celý proces vzdělávání metody a formy práce, vzdělávací cíle, ale i formy hodnocení. Zjišťování žákových dovedností a vědomostí výkon žáka probíhá prostřednictvím různých forem (ústně, písemně) a s využitím různých nástrojů (vlastní prezentace, testy, písemné práce, řízené diskuse apod.). Výrazně je omezeno tzv. zkoušení před tabulí, naopak učitelé využívají efektivnější postupy při zjišťování úrovně žákovského výkonu. Vedle hodnocení žáka učitelem je v procesu hodnocení důležité i vlastní hodnocení žáka (sebehodnocení) a hodnocení žáků navzájem. Žáci se učí kriticky posuzovat výsledky vlastní práce i práce spolužáků na základě předem vytvořených kritérií. Učí se vhodným způsobem sdělovat mínění o svém výkonu (sebereflexe žáka), popřípadě i o výkonu spolužáků (o kvalitách i nedostatcích) a tím jim zároveň pomáhají při dalším zlepšování výsledků. O svých výkonech diskutují, uvědomují si slabé i silné stránky své osobnosti a hledají vhodnou cestu k jejich zlepšení či využití. V rámci sebehodnocení a vzájemného hodnocení se žáci učí posuzovat nejen úroveň zvládnutí předmětových dovedností, ale také dalších dovedností, jako např. spolupracovat, vyjadřovat se srozumitelně, řešit problémy, pomáhat druhým apod. tzv. klíčových kompetencí. Vzdělávací výsledky žáků jsou průběžně projednávány s rodiči žáků, a to v rámci konzultací (učitel, rodič, žák), které se konají dvakrát do školního roku v období 1. a 3. čtvrtletí. 1.1 Zásady hodnocení Hodnocení není trestem a žák nesmí být trestán za chybu. Chyba se stává prostředkem k nápravě, k uvědomění si nedostatků, k dalšímu zlepšení, poznání, že se lze i chybami učit. Chyba je brána jako běžná součást procesu učení a žák se učí s chybou pracovat hledat cesty k její eliminaci a postupnému odstranění či nápravě. Hodnocení nevychází z porovnávání výsledků žáků mezi sebou, ale z posuzování vlastního pokroku každého žáka. Hodnocení zahrnuje i hodnocení portfolia žáka, kam jsou zakládány práce žáků (písemné práce, testy, výtvarné práce apod.), které dokumentují jeho rozvoj. Žák může s učitelem spolurozhodnout, jakou práci do portfolia založí. 1 Převzato ze ŠVP ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka

8 Hodnocení se řídí tematickým plánem, který je povinnou součástí dokumentace všech pedagogů a vychází ze vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Hodnocení probíhá podle předem určených pravidel (kritérií), s nimiž je žák seznámen a na nichž se po dohodě s vyučujícím podílí. Hodnocení v daném vyučovacím předmětu je zaměřeno na žákův výkon, nikoliv na žákovo chování. Hodnocení respektuje žákovy specifické vzdělávací potřeby. Hodnocení žáka může být prováděno různými formami (slovní vyjádření ústní či písemné, známka či jiné grafické vyjádření, případně kombinací obou způsobů), přičemž žák i rodič je obeznámen s tím, co obsah hodnocení znamená. Hodnocení zahrnuje aspekt školního výstupu i příslušné klíčové kompetence, která je v hodnocené realitě rozvíjena. Hodnocení na konci školního roku je výsledkem práce žáka ve vyučovacím předmětu po celý školní rok, proto hodnocení případné závěrečné práce, která není povinnou součástí vzdělávání, se stává pouze dílčím podkladem pro komplexní hodnocení žáka. Hodnocení chování poskytuje výpověď o sociální interakci s vrstevníky, pedagogy i nepedagogickými pracovníky, je odrazem jeho jednání, způsobu komunikace a přístupu k ostatním. 1.2 Způsob hodnocení Známkou klasifikačním stupněm. Slovně vyjádřením slovní škály: pracoval, pracoval úspěšně, nepracoval (viz čtvrtletní hodnocení). Slovně různé výroky zahrnující vhodné slovní sdělení o výkonu druhého i vlastním výkonu, vyzdvižení kladů a postihováním nedostatků, návrhy vedoucí k nápravě. Dopisem žákovi na konci 1. ročníku obdrží žák Dopis žákovi, kde je podrobněji popsáno, jakých dovedností žák dosáhl a v jakých oblastech je nutná náprava. Dopis žákovi má především úlohu motivace k dalšímu učení a vzdělávání. 1.3 Typy hodnocení průběžné hodnocení provádí se klasifikačním stupněm, slovně; hodnocení ve čtvrtletí (kombinace slovního hodnocení a klasifikace) provádí se klasifikačním stupněm, v předmětech vycházejících z oblasti Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce a Člověk a jeho svět slovně škálou pracoval - pracoval úspěšně - nepracoval; hodnocení v pololetí školního roku a na konci školního roku 2 každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů; o způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení; na konci školního roku obdrží žáci 1. ročníků dopis žákovi se slovním vyjádřením dosažené úrovně žákových vědomostí a dovedností. 2 Problematika hodnocení žáků se řídí 51, 52, 53 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

9 o Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. o U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. o Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. o Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. o Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. o Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání; o Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku. o Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Žák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku. 1.4 Předpoklady objektivního a úspěšného hodnocení Žák: připravuje se na výuku podle předem daných pravidel; respektuje předem stanovená kritéria pro hodnocení, případně se podílí na jejich vymezování; vyjadřuje se k výsledkům své práce (sebehodnocení) diskuze, komunitní kruhy; navrhuje možnosti svého dalšího rozvoje, případně i naplánuje dílčí kroky a dodržuje je;

10 Učitel: využívá možnost opravy pokud se žákovi nezdaří výsledek (písemná práce, ústní projev apod.) má možnost po dohodě s vyučujícím opravit výsledek své práce. nepřekvapuje zkoušením ani jinými formami zjišťování úrovně výsledků vzdělávání sdělí žákům kdy a za co budou hodnoceni; vymezí předem kritéria pro hodnocení žáků v rámci vyučovacího předmětu a ročníku, který vyučuje (součást tematického plánu); vymezí nástroje, kterými bude zjišťovat dosaženou úroveň dílčích výstupů; seznámí žáky s dostatečným předstihem s kritérii hodnocení, s časovým plánem hodnocení i s nástroji hodnocení (případně s nimi spolupracuje na jejich vytváření); vyžaduje od žáků jejich sebehodnocení (vyjadřování s k vlastním výsledkům, hledání příčin neúspěchu a cesty vedoucí k nápravě); provádí záznamy průběžného hodnocení žáků (klasifikační stupeň, archivovaná práce, záznam ze sebehodnocení žáka) portfolio žáka; do známky z vyučovacího předmětu nezahrnuje oblast chování žáka. Hodnocení je rovnoměrně rozloženo v celém pololetí a nekumuluje se před jeho koncem. V jednom dni mohou žáci psát jen jednu písemnou práci v rozsahu větším než 20 min. Za koordinaci písemných prací odpovídají třídní učitelé. Výsledné hodnocení na vysvědčení není průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli. Postup žáka do vyššího ročníku Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo ředitelem školy povoleno opakování ročníku na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. Komisionální přezkoušení žáka Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v

11 daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle 30 odst. 2 školského zákona. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. Opravné zkoušky Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle 52 odst. 4 školského zákona na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 2 Kritéria hodnocení prospěchu a chování 2.1 Hodnocení prospěchu Ve výuce je kladen důraz na činnostní pojetí vzdělávacího procesu podporovaného různými formami práce (skupinová práce, práce ve dvojicích, individuální práce), přičemž v takovémto pojetí výuky jsou přítomny obě složky vzdělávání složka vědomostní i dovednostní. Kritéria hodnocení prospěchu žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech proto zahrnují obě tyto složky, které se právě v činnostech velice dobře projevují (a také prokazují). Hodnocení žáka v ZŠ a MŠ Slivenec je tedy komplexní záležitostí, kdy učitel přihlíží jak k dovednostem, tak vědomostem žáka žádnou ze složek nelze z hodnocení vyloučit či nadřadit jednu druhé. Kritéria hodnocení prospěchu žáka: 1. rozsah znalostí a dovedností (úplnost, přesnost, trvalost zapamatovaných faktů, pojmů, definic, termínů, zákonitostí, vztahů, postupů) 2. hloubka porozumění (vlastní interpretace informací, postupů, návodů, její argumentační podpora, dokládání příklady, vysvětlování, zdůvodňování, zařazování do kontextu) 3. kvalita práce s informacemi (práce s různými informačními zdroji; vyhledávání, porovnávání, kombinování, třídění, využívání, kritické hodnocení, prezentace) 4. produktivita (plnění úkolů; pestrost, různorodost, včasnost, formální úroveň písemností a produktů; struktura a srozumitelnost vyjadřování) 5. tvořivost (bohatost nápadů, originalita, překonávání stereotypu, uplatnění kombinace, propracování)

12 6. užívání získaných znalostí, dovedností, postojů (plnění praktických úkolů, řešení reálných problémů, formulování hypotéz, empirické ověřování, práce v projektech, tvořivost, navrhování řešení, rozvíjení myšlenek, podíl na činnosti týmu) Charakteristika stupňů hodnocení 1 (výborně) - samostatný výkon bez chyb nebo jen s malými chybami, které neovlivnily celkový výsledek práce, originální, nápaditý přístup a řešení i s drobnými nedostatky. Rozsah znalostí %, kladení otázek k věci, dovednost vyučovat druhé, rozvíjení tématu, kritické posouzení, vytvoření originálu, vytvoření nové informační struktury, použití relevantních dat, hloubka sdělení, vysoká výpovědní hodnota výstupů, správnost použitých prostředků, řízení skupiny. 2 (chvalitebně) - výkon s menšími chybami, je-li podstata věcně správná, nebo nápaditý přistup s menšími nepřesnostmi. Rozsah znalostí %, správná aplikace, uvedení hlavní myšlenky, většinou relevantní data, převaha vhodně použitých prostředků, dodržení tématu, věcná správnost výstupů, přínos pro skupinu. 3 (dobře) - dílčí výkon, správná řešení spíše převažují nad chybami. Rozsah znalostí %, vyjádření vlastními slovy, uvedení příkladu, vyhledání, přiřazení, neúplná data, nedokončené výstupy, formální nedostatky, podíl na práci skupiny. 4 (dostatečně) - neúplný, nedokončený výkon. Rozsah znalostí %, zopakování, označení, seřazení, převzetí, neúspěšný pokus, nesrozumitelné výstupy, irelevantní prostředky, žádný přínos pro skupinu. 5 (nedostatečně) - rozsah znalostí 0 20 %, rezignace, lhostejnost, žádné výstupy, poškozování práce druhých Charakteristika slovního vyjádření Pracoval úspěšně aktivní, originální, nápaditý přístup k vyučovacímu předmětu, zřetelně projevovaný zájem, kladení otázek k věci, přispění k probíranému tématu vlastními prezentacemi, literaturou, faktickými poznámkami apod., výkon bez chyb nebo jen s malými chybami, které neovlivnily celkový výsledek práce, schopnost převzít odpovědnost za společnou práci, vést druhé, přijmout roli, komunikovat s ostatními, přiznat chybu a hledat nápravu, výkon lze srovnat se známkou 1-2 Pracoval - výkon s menším či větším výskytem chyb, které s pomocí učitele či spolužáka dokáže opravit, navrhovaná řešení nejsou zcela správná, výstupy práce postrádají systematičnost, úplnost, termín splnění předepsaných úkolů není vždy dodržen, přesto lze vysledovat udržitelný zájem a přístup k většině probíraných témat, ve skupině spíše pasivní, je ochotný přiznat svoji chybu, ale není aktivní při hledání nápravy, přijme svoji roli v pracovní skupině, ale již není aktivním při zpracování tématu, spíše se nechá vést, výkon na hranici známek 2-3 Nepracoval převažuje nezájem o vyučovací předmět, neplnění zadaných úkolů, malá nebo žádná ochota spolupodílet se na společném úkolu, neplnění zadaných úkolů, výkon s výskytem chyb, které není schopen či ochoten opravit, malý rozsah znalostí, výkon na hranici 4 5

13 Percentuální zastoupení činností ovlivňujících celkovou známku (slovní vyjádření) Požadavky Žák Vyjádření v % Příprava dodržuje dohodnuté termíny 15% na výuku předá práci v požadované kvalitě Práce v hodině Tematicky zaměřené úkoly (práce) Vedení zápisu, portfolia sleduje výuku, aktivně se jí účastní přináší podněty do výuky využívá svých schopností, dovedností a vědomostí při individuální i skupinové práci hledá originální řešení je schopen vést diskusi či přispět do diskuse věcně s využitím správné terminologie připraví sám nebo ve skupině prezentaci a odprezentuje ji podle zadaných kritérií vypracuje referát zpracuje dílčí část společného projektu vede své zápisy přehledně a úplně pracuje průběžně se svým portfoliem Frekvence hodnocení koresponduje s časovou dotací předmětu v učebním plánu. 60% 15% 10% 2.2 Hodnocení chování Chování žáka ve škole, v areálu školy a při všech akcích organizovaných školou se hodnotí podle níže uvedených kritérií. Při hodnocení se přihlíží k věku a rozumové vyspělosti žáka: 1. zdvořilost (oslovování, pozdrav, prosba, poděkování, omluva; uplatňování přednosti); 2. způsob komunikace (nemluví vulgárně, přihlásí se o slovo, neskáče do řeči, mluví věcně, zdrží se osobního útoku); 3. respekt k lidem (nevysmívá se druhému, neponižuje ho, nenapadá ho slovně ani fyzicky, bere na něj ohled, ocení jeho přínos, zapojí ho do činnosti); 4. čestnost (mluví pravdu, přizná chybu, nevymlouvá se, dodržuje dané slovo); 5. úcta k hodnotám (nepoškozuje cizí majetek, nepůjčuje si věci bez dovolení, zachází s věcmi šetrně a stanoveným způsobem); 6. plnění povinností (řádně dochází do školy, dodržuje stanovený čas, plní uložené úkoly, dodržuje organizační pokyny); 7. prosazování práv (upozorní na nebezpečné jednání ohrožující život, zdraví nebo práva druhých, ohradí se proti nespravedlivému jednání, zastane se slabšího, vyjádří se věcně a slušně k věcem, které se týkají jeho vzdělávání a života školy, uplatňuje demokratické principy v třídní nebo školní samosprávě). Při hodnocení chování na vysvědčení škola přihlíží k celkové úrovni chování žáka, uvědomění si pochybení a snaze o nápravu.

14 2.2.1 Hodnocení chování v pololetí a na konci školního roku: V pololetí a na konci školního roku se žák hodnotí stupni chování: 1 (velmi dobré) Žák dodržuje školní řád a vyhovuje kritériím hodnocení chování, po případném udělení výchovných opatření se jeho chování zlepší. 2 (uspokojivé) Žák nedodržuje školní řád a jen zčásti vyhovuje kritériím hodnocení chování, přičemž zejména: opakovaně nedbá předchozích výchovných opatření, nebo často fyzicky napadá ostatní spolužáky nebo se v jeho jednání objevují náznaky šikany druhého, nebo zničí školní majetek či majetek spolužáka, přičemž jako viník je usvědčen až na základě vyšetřování nebo má opakovaně neomluvenou absenci (více než 2 dny nebo 11 a více hodin) nebo jeho chování má negativní vliv na ostatní děti. 3 (neuspokojivé) Žák hrubě porušuje školní řád a nevyhovuje kritériím chování, přičemž zejména: nedbá po udělení sníženého stupně z chování dalších výchovných opatření (platí i v případě, že snížený stupeň je mu udělen z nějakého důvodu již v průběhu daného pololetí, viz poslední odstavec), nebo má dlouhodobě neomluvenou absenci (více než 20 hodin), nebo šikanuje spolužáka či spolužáky, nebo úmyslně ublíží jinému žákovi s dočasnými nebo trvalými následky poškození zdraví, jeho chování ohrožuje bezpečnost druhých, nebo distribuuje alkohol nebo drogy, nebo úmyslně a soustavně ničí majetek školy nebo spolužáků, nebo zcizí majetek školy nebo spolužáka a je usvědčen až na základě vyšetřování, nebo vulgárně nebo fyzicky napadne zaměstnance školy, nebo je nepřístupný výchovnému působení. V případě, že žák kdykoliv průběhu prvního či druhého pololetí naplní výše uvedená kritéria tak, že jeho chování může být ohodnoceno sníženým stupněm z chování, bude rodič nebo zákonný zástupce žáka s touto skutečností obeznámen s tím, že žák bude sníženým stupněm z chování ohodnocen na konci daného pololetí. Hodnocení v pololetí a na konci školního roku má povahu sumativní - chování za každé pololetí je hodnoceno zvlášť.

15 2.2.2 Výchovná opatření na podporu zlepšení kázně udělovaná v průběhu 1. a 2. pololetí Za porušování školního řádu nebo dílčí neplnění kritérií chování může být žákovi uděleno kdykoliv v průběhu prvního nebo druhého pololetí některé z níže uvedených výchovných opatření. Výchovná opatření jsou řazena a udělována podle závažnosti. To znamená, že žákovi např. nemůže být v průběhu pololetí, pokud se jeho chování nezlepší, uděleno po závažnějším opatření (např. ředitelské důtce) opatření méně závažné (například napomenutí pohovor žáka s rodičem a třídním učitelem) netýká se poznámky či ústního napomenutí, to lze udělit v průběhu roku kdykoliv opakovaně. Písemné napomenutí a důtky se vždy zaznamenávají do žákovské knížky a sdělují se prokazatelným způsobem (na formuláři školy) rodičům žáka. Druhy opatření: zápis do žákovské knížky (poznámka) a ústní napomenutí uděluje se: kdykoliv a neodkladně při drobné nekázni (vyrušování v právě probíhající hodině mluvením, občasným pokřikování, nevhodné chováním o přestávkách apod.) napomenutí třídního učitele (písemné) uděluje se v případě, že: přetrvává drobná nekázeň, předchozí opatření nemělo nápravný účinek, nebo žák má neomluvenou absenci (2-3 hodiny) důtka třídního učitele uděluje se v případě, že: žák má neomluvenou absenci (1 vyučovací den nebo 4 6 hodin), nebo písemné napomenutí nemělo nápravný účinek, nebo žák dlouhodobě vyrušuje v hodinách a nadále se nevhodně chová o přestávkách. důtka ředitele školy žák má neomluvenou absenci (8 10 hodin) nebo nerespektuje pokyny vyučujícího, nevhodně se chová ke spolužákům (slovně je uráží, občas je fyzicky napadá), opakovaně neplní zadané úkoly, nebo úmyslně zničí majetek spolužáka či školy, nebo důtka třídního učitele neměla nápravný účinek. V odůvodněných případech může učitel pozvat žáka a jeho rodiče (popř. zákonného zástupce) k projednání chování kdykoliv v průběhu roku, pokud některé z uvedených opatření nemají zamýšlený nápravný účinek, zejména pak pokud žákovi hrozí důtka, snížený stupeň z chování, žák je podezřelý ze záškoláctví, distribuce alkoholu či drog, krádeží apod. ZŠ S 66 /2012 Školní řád nabývá platnosti Školní řád nabývá účinnosti Přílohy: A. Vnitřní řád školní družiny B. Školní řád mateřské školy C. Řád školní jídelny D. Pravidla pro návštěvy PhDr. Romana Lisnerová, ředitelka školy

16 A. Vnitřní řád školní družiny 1. Školní družina je zařízení pro zájmové vzdělávání žáků I. stupně. 2. Družina je v provozu ve dnech školního vyučování. Ve dnech školních prázdnin a ředitelského volna není školní družina v provozu. 3. Ranní družina je v provozu od 7:00 do začátku vyučování, odpolední družina je v provozu od konce vyučování do 17: Školní družina se dělí na oddělení s maximálním počtem 30 žáků. 5. Řízením družiny je pověřena vedoucí vychovatelka, která jedná jménem školní družiny a je přímo podřízena ředitelce školy. 6. Zájmové vzdělávání ve školní družině se řídí školním vzdělávacím programem. 7. Za pobyt dítěte ve školní družině vybírá škola poplatek stanovený směrnicí ředitelky školy. Poplatek je možné uhradit svolením k inkasu, převodním příkazem nebo složenkou. Poplatek se hradí za období září prosinec do deseti pracovních dnů od oznámení o přijetí žáka do školní družiny; za období leden červen do 10. ledna daného roku. Pokud zákonný zástupce odhlásí žáka v průběhu jednoho z platebních období, zbývající finanční částka se nevrací. 8. Při pobytu ve školní družině (dále jen ŠD) se žáci řídí vnitřním řádem školní družiny a pokyny vychovatelek. 9. K docházce do ŠD přihlašují žáka zákonní zástupci v předem zveřejněném termínu prostřednictvím vyplnění zápisního lístku. Vyplněný zápisní lístek odevzdají v daném termínu vychovatelce ŠD. Na tomto formuláři musejí být vyplněny všechny údaje včetně označení kritérií, které žák splňuje, a rozsahu docházky i způsobu odchodu dítěte z družiny (kdo a kdy může dítě vyzvednout, pokud není uvedeno, že odchází samo). Toto sdělení je závazné a lze je změnit jen předem, písemně, s podpisem zákonného zástupce. Údaje o docházce žáka do zájmových kroužků sdělí zákonní zástupci žáka vychovatelce písemnou formou ihned po přihlášení do kroužku. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit změny poskytnutých údajů (bydliště, telefonní čísla, zdravotní stav dítěte, zájmové kroužky apod.). Kritéria pro přijetí žáka ZŠ a MŠ Praha Slivenec k docházce do školní družiny: Žák je dítětem zaměstnance školy. Rodič žáka je zaměstnaný samoživitel. Oba rodiče žáka jsou zaměstnaní. Žák má v ZŠ a MŠ Praha Slivenec sourozence. Žák do školy dojíždí z Holyně, Habeše nebo z jiné městské části Rodič žáka je držitelem průkazu ZTP. K docházce do školní družiny jsou přijímáni žáci podle ročníku, který budou navštěvovat v daném školním roce. Přijímání žáků bude řešeno postupně, počínaje 1.ročníkem. Každý ročník bude řešen samostatně, až do naplnění kapacity ŠD. V případě většího počtu zájemců o docházku do ŠD, než je možné v daném ročníku uspokojit, bude o přijetí dítěte rozhodnuto na základě pořadí splněných kritérií. Pokud i tak dojde ke shodě, bude dále přihlíženo k počtu splněných kritérií a následně k věku dítěte. 10. Po odchodu dítě ze školní družiny nebo přechodu na zájmový kroužek a zpět do ŠD zákonní zástupci přebírají za dítě právní odpovědnost. 11. Dítě lze uvolňovat z družiny jen podle údajů na zápisních lístcích nebo na základě písemného pokynu. Pokyn musí obsahovat: jméno dítěte datum a čas, kdy má být dítě uvolněno informaci, zda dítě odchází samo, případně jméno osoby, která jej vyzvedne (není-li

17 tato osoba uvedena na zápisním lístku) výslovné uvedení, že zákonný zástupce přebírá za dítě právní odpovědnost čitelný podpis zákonného zástupce Dítě lze také zákonným zástupcům nebo jimi písemně pověřené osobě předat osobně. Dítě nelze uvolňovat na základě telefonátu, SMS, ové zprávy nebo ústního vzkazu. 12. Dítě lze ze ŠD vyzvedávat od ukončení dopoledního vyučování do 13:45 hodin a pak až po 15. hodině; pokud je oddělení mimo areál školy, zanechá vychovatelka na dveřích informaci, kde děti jsou a kdy se vrátí. 13. Děti si vyzvedávají rodiče ve stanovené době osobně v prostorách školní družiny, případně v areálu školy, kde probíhá zájmové vzdělávání. 14. V době provozu školní družiny se vychovatelky věnují dětem. Pokud s nimi rodiče chtějí jednat osobně, mají možnost využít konzultační dny nebo třídní schůzky, případně si mohou domluvit termín konzultace individuálně. 15. Absenci žáka oznamují rodiče písemně, telefonicky nebo em nejpozději do dvou dnů od začátku nepřítomnosti. Za žáka, který se nedostavil do školní družiny, vychovatelky neodpovídají. Každé poranění, či změnu zdravotního stavu nahlásí žák vychovatelce. 16. Odhlášení z družiny musí zákonný zástupce sdělit vychovatelce písemně nejpozději týden před ukončení docházky. 17. Za bezpečnost dětí v ŠD odpovídají vychovatelky ve svých odděleních podle rozpisu služeb, zpracovaného vedoucí vychovatelkou. Děti si osobně předávají a přebírají. Zaznamenávají příchod a odchod každého dítěte v ranní družině a odchod v odpolední družině. 18. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští, před opuštěním oddělení oznámí tuto skutečnost vychovatelce. V areálu školy i v dalších prostorách, kde probíhá zájmové vzdělávání žáků školní družiny, se žáci pohybují pouze v určeném prostoru. 19. Vychovatelky vedou tuto dokumentaci: zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, docházkovou knihu se jmény a časovými údaji, přehledy výchovně vzdělávací činnosti s denními zápisy a evidencí nepřítomnosti. 20. Akcí školní družiny se mohou po dohodě s vychovatelkou účastnit i sourozenci přihlášených žáků. V tomto případě po dobu konání akce přebírá právní zodpovědnost za své dítě jeho zákonný zástupce 21. V případě nerespektování vnitřního řádu školní družiny, neplnění pokynů vychovatelek, ohrožování zdraví svého nebo jiných žáků, z důvodu opakovaných pozdních vyzvedávání dětí ze školní družiny, nebo z důvodu neuhrazení poplatku může být žák z družiny vyloučen. 22. Pokud si rodiče nebo jimi pověřené osoby nevyzvednou dítě, které může odejít pouze v doprovodu, do 17:00, vychovatelka se pokusí kontaktovat rodiče na některém z telefonních čísel uvedených v zápisním lístku. Pokud se jí nepodaří kontaktovat rodiče do 1 hodiny po ukončení provozu školní družiny, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy a městské policii. Vychovatelka až do příjezdu policie nebo rodičů čeká s dítětem ve škole. 23. Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do 17:00, vybere škola za každých započatých 15 minut 50 Kč. Poplatek vybere vychovatelka přímo na místě. V případě pozdního vyzvednutí sourozenců bude příslušná částka vybrána za každé nevyzvednuté dítě. 24. Školní družina umožňuje dětem dodržovat pitný režim. 25. Režim dne: 7: ranní družina, scházení dětí, individuální hry v herně ŠD 7:40 odchod dětí na vyučování žáky 1. a 2. ročníku vychovatelky odvádějí do tříd, žáci vyšších ročníků odcházejí do tříd samostatně 7:40 8:00 dozor vychovatelek u šaten 1. stupně (stará budova)

18 11:30 13:45 nástup do odpolední družiny, hygiena, oběd, odpočinkové a zájmové činnosti 13:45 15:00 vycházky, sportovní, výtvarné, hudebně pohybové činnosti, 15:00 17:00 hygiena, svačina, příprava na vyučování, konečná družina (děti ze všech oddělení) rekreační a odpočinkové činnosti, individuální nebo společné hry Vnitřní řád školní družiny nabývá platnosti Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti PhDr. Romana Lisnerová, ředitelka školy

19 Školní řád mateřské školy 1. Mateřská škola poskytuje dětem, které dovršily tři roky věku, předškolní vzdělávání. 2. Mateřská škola je v provozu od 7,00 do 16,30 hod v pracovních dnech. Jelikož je MŠ součástí ZŠ, řídí se provozem této školy. V době veškerých prázdnin a uzavření základní školy je mateřská škola uzavřena také. Pokud by v průběhu školního roku (mimo července a srpna) bylo některé uzavření delší než 7 pracovních dní, je krácena platba úplaty za předškolní vzdělávání. 3. Předškolní vzdělávání se řídí školním vzdělávacím programem, se kterým se každý může seznámit v kanceláři mateřské školy nebo v ředitelně základní školy. 4. Mateřská škola sídlí v samostatném objektu vzdáleném cca 500 m od budovy školy. V objektu probíhají všechny činnosti MŠ, děti se zde stravují. Společně s žáky ZŠ mohou využívat i ostatní prostory školy včetně venkovního areálu. 5. Řízením mateřské školy je pověřena vedoucí učitelka MŠ, která jedná jménem mateřské školy a je přímo podřízena ředitelce školy. 6. Za předškolní vzdělávání vybírá škola poplatek stanovený směrnicí ředitelky školy. Poplatek je možné uhradit svolením k inkasu, převodním příkazem nebo složenkou, a to vždy do 29. dne předcházejícího měsíce. 7. Do mateřské školy jsou děti přijímány podle kritérií stanovených ředitelkou školy. Kritéria jsou oznamována před termínem zápisu, jsou zveřejněna na webových stránkách školy a jsou k dispozici u vedoucí učitelky mateřské školy. 8. Vzdělávání dítěte může být ukončeno, pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nezúčastňuje předškolního vzdělávání po dobu delší 2 týdny nebo pokud pro chování dítěte není možné zajistit jeho bezpečnost nebo bezpečnost jiných dětí nebo pokud zákonný zástupce narušuje provoz mateřské školy nebo pokud opakovaně neuhradí stanovený poplatek. 9. Za dítě při pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou odpovídají učitelky. Při střídání služeb si předávají děti dle jmenného seznamu. Dítě přebírají osobně od zákonných zástupců a osobně je zákonným zástupcům předávají. Dítě lze předat pouze zákonnému zástupci, jiné osobě jen na základě písemného zmocnění podepsaného zákonným zástupcem, které zákonný zástupce předá učitelce. 10. O odchodech dětí po skončení provozu mateřské školy jsou vedeny záznamy. V případě opakovaného vyzvedávání dítěte po ukončení provozní doby bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. Rodičům bude stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ, a to ve výši 50 Kč za každých započatých 15 minut. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu mateřské školy a může dojít i k ukončení docházky dítěte do MŠ. 11. Zákonní zástupci oznamují nepřítomnost dítěte osobně, telefonicky, písemně nebo e- mailem do dvou dnů od začátku nepřítomnosti. 12. Přerušení provozu MŠ z důvodu nejnižšího počtu dětí tento počet byl stanoven na 5 dětí (25% z celkového počtu dětí v MŠ). Pokud tento počet bude nižší, provoz MŠ bude přerušen. 13. Do MŠ mohou rodiče přivést pouze zdravé děti, které nemají žádné příznaky nemoci nebo infekce. Trvalý kašel, zelená rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Učitelka může rozhodnout, zda bude dítě přijato do kolektivu nebo ne. Pokud dítě onemocní v průběhu dne v MŠ, bude tato skutečnost oznámena rodičům, kteří jsou povinni ( 22 odst. 3 písm. a 415 Občanského zákoníku) dítě z MŠ neprodleně vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi

20 ostatní děti a dospělé. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině rodiče hlásí ihned. Učitelka MŠ může požadovat potvrzení od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví (toto potvrzení bude vyžadovat i po vyléčené nemoci). Rodiče mají povinnost oznámit neprodleně učitelce jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály mimo MŠ (žloutenka, neštovice, mononukleóza, virový zápal plic, výskyt vší atd.). Léky a léčebné prostředky (kapky, masti atd.) ve škole nepodáváme. 14. Děti se stravují 3krát denně, pitný režim je zajištěn během celého provozu. 15. Po vyzvednutí dětí z mateřské školy musí rodiče ihned opustit budovu školy a školní zahradu. 16. Učitelky vedou tuto dokumentaci mateřské školy: přehled denní docházky, přehled výchovné práce. 17. Režim dne: 7, 00 8,00 - zahájení provozu mateřské školy, příchod dětí, individuální činnost dětí 8,00 8,20 - ranní pohybová výchova 8,20 8,50 - hygiena, svačina 8,50 11,30 - řízená činnost pedagogem (zpěv, pohybová výchova, výtvarná činnost, dramatizace, ), pobyt venku 11,30 12,00 - hygiena, oběd 12,00 12,30 - hygiena, klidový režim, odchod dětí domů 12,30 14,00 - příprava na odpočinek, odpočinek 14,00 14,30 - hygiena, svačina 14,30 16,30 - individuální činnost, aktivity dle výběru, odchod dětí Školní řád mateřské školy nabývá platnosti Školní řád mateřské školy nabývá účinnosti PhDr. Romana Lisnerová, ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha 5 Slivenec, Ke Smíchovu 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. ZŠ S - 102 /2015 Touto směrnicí se zrušuje směrnice ZŠ S 73 /2013 Vypracoval: Mgr. Ivana

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k 1.9.2016 1. Školní družina je umístěna v přízemí pavilonu A a v přízemí pavilonu C a 3.patře pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost náplň

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. ZŠLNM2PO/0049/2014 Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: 5.9. 2014 Pedagogická

Více

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny Řád školní družiny Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny (dále jen ŠD), stanoví

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD Vypracovala : Myslikovjanová Ivana, vedoucí vychovatelka Schválil : Mgr. Skýpalová Monika, statutární zástupce Pedagogická rada schválila dne : 29. 8. 2015

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ -

Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ - Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ - Novela od 1.9.2007 (novelou byl doplněn text Hodnocení přístupu

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka školy

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní družina je umístěna v přízemí pavilonu A a v přízemí pavilonu C a 3.patře pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost náplň

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Adresa:, tel. /fax 482 323 263, e-mail: libor.rygal@zs. vratislavice. cz Bankovní spojení: ČS Liberec 0984944329/0800,

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny Vnitřní řád školní družiny SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7 I. Poslání školní družiny ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině není

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Bílá Lhota, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá platnosti dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Do oddělení ŠD se zapisuje maximálně 30 žáků na pravidelnou docházku.

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Do oddělení ŠD se zapisuje maximálně 30 žáků na pravidelnou docházku. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval PhDr. Václav Meškan, Ph.D., ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016 Směrnice nahrazuje směrnici Řád školní družiny ze dne 1. 1. 2016 1. ORGANIZACE ČINNOSTI

Více

Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900

Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 Č.j.: ZŠŠ 354/2015 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 VNITŘNÍ PŘEDPIS, kterým se stanoví výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a provoz

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Řád školní družiny. Základní škola Rosice

Řád školní družiny. Základní škola Rosice Základní škola Rosice Řád školní družiny Řád školní družiny vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky MŠMT č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina Čj: ZŠB/448/2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2015 Počet příloh 1 Změny směrnice

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Poslání školní družiny

Poslání školní družiny Poslání školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j.: ŘBe -13/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2016 R.

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Brno, Hroznová 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 180a Spisový znak: 2a Skartační znak: A5 Vypracoval: Bc.Žaneta Muronová, vedoucí vychovatelka Schválil: Mgr.Zbyněk Krejčíř Datum vydání:

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín Školní řád V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitelka Masarykovy základní školy, okres Kolín (dále jen škola) tento Školní řád: ČÁST PRVNÍ Obecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha 5 Slivenec, Ke Smíchovu 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: ZŠ S 72/2013 Vypracoval: Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Základní škola nám. Curieových ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Řád: 02/2015 Účinnost: od 1.9.2015 Číslo jednací: Skartační znak: A5 Datum revize: 28.8.2015 Po revizi dokumentu a jeho schválení

Více

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Školní řád Na základě

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro škol. rok 2016/2017 Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více