Vážení spoluobčané, 02/2013. z obsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 02/2013. z obsahu"

Transkript

1 02/2013 z obsahu z radnice str. 2-5 ze zasedání ZM škola a školka str. 5-7 soutěž s AJ BIO olympiáda povídka PEKAŘ kultura str. 7-8 Noc s Andersenem knihovna na téma str. 8-9 společnost E policie informuje str. 9 spolky a organizace str. 10 kynologický klub sport str TJ Sokol historie tenisu v ČSSR historie týneckého tenisu týnecký tenis rozpis zápasů kopané společenská rubrika str. 14 historie str. 15 Karel Mensinger fotogalerie str. 16 Vážení spoluobčané, přicházející jaro je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou nadějí na novou úrodu, plodnost či nové lidské vztahy. S jarem přichází všechno pěkné, milé a příjemné, co jsme po dlouhé zimě již netrpělivě očekávali hřejivé sluneční paprsky, probouzející se příroda a s tím i příjemnější nálada a radost ze života. Asi proto je jaro považováno za nejkrásnější období v roce. Jarní měsíce jsou vždy spojeny s úklidem. Někteří z vás jistě pozorovali, že město již s touto činností započalo. Naše technické služby posílené o nové členy provádějí úklid města a prořez křovin. Město se letos pustilo do likvidace náletových dřevin velmi důkladně. Nebude však provádět prořezy globózních javorů, které byly provedeny v loňském roce. Postupně naši zaměstnanci pracují na celkovém úklidu, Ilustrační foto. zametají a hrabají se veřejná prostranství. Máme v plánu opět obnovit výsadbu růží na Masarykově náměstí a město žádá o dotaci v rámci Místní akční skupiny Zálabí na novou autobusovou čekárnu. Ta v těchto prostorách již delší dobu chybí. V současné době máme k dispozici čtyři návrhy na ní. Národní památkový ústav nám dva z nich doporučil jako vhodné. Co se týká plánovaných akcí na tento rok, je jich opravdu dost. Začneme samozřejmě tou největší, a tou je výstavba kanalizace. Stavba se zdárně rozjela a město mezi vás provedlo distribuci informační brožury o stavbě. Byla koncipována tak, aby Vám všem podala ucelené informace, proč se celá tato akce realizuje, jaké jsou podmínky připojení, jaké mohou z nepřipojení vzniknout sankce atd. Pokračování na str. 2

2 z radnice Bohužel si někteří z vás vysvětlili některé formulace, jako vyhrožování. Měli jsme za to, že pokud společně město, Státní fond životního prostředí a Krajský úřad Středočeského kraje investují nemalé finanční prostředky do této stavby, je nutno také upozornit všechny na případné sankce, které by mohly vyplynout z případného nepřipojení se na kanalizaci. Další důležité informace obdržíte na letáku, který obdržíte opět do svých schránek a samozřejmě na internetových stránkách města. Další akcí, jejíž realizace by mohla být zahájena na podzim tohoto roku, je Revitalizace mrtvého ramene Labe - nad Labem. V současné době město obdrželo tzv. akceptaci žádosti o dotaci od Státního fondu životního prostředí. Celkový rozpočet akce je ve výši 25 mil. Kč. Město nyní obdrželo nabídky od firem na provedení výběrového řízení na zhotovitele tohoto díla. Zastupitelstvo města jej následně vybere. Nezbývá, než si přát, aby vše proběhlo bez problémů a na podzim by město mohlo zahájit revitalizaci. V těchto dnech nám zaslalo Ministerstvo obrany ČR podmínky čerpání dotace na rekonstrukci pomníku padlých Na Stráni. Sami jistě víte, že jsme ho na podzim loňského roku nechali zabalit do ochranné fólie, aby již nedocházelo k jeho další devastaci. Bohužel někteří vandalové si neváží tohoto pietního místa a dále likvidují nejen samotný pomník, ale ničí i jeho okolí. Neuvědomují si, že pomník byl zbudován všem týneckým obětem první a druhé světové války, kteří položili životy za naši svobodu. Tedy i za svobodu těch, kteří jim jejich pomník nyní devastují. A to je velmi smutné! Co se týká památek, město získalo dotaci z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR. Komise při Městské památkové zóně nad Labem doporučila již v loňském roce provést rekonzervaci a revizi Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Měl být již před několika lety hydrofobizován a revidován. Bohužel k tomu nedošlo. A tak dotaci na tuto potřebnou obnovu využijeme. Nejvíce se musíme věnovat stavbě kanalizace. K této největší investiční akci v historii města Vás chci požádat o trochu shovívavosti a tolerance k nám i k firmám pracujícím na ni. Sami jistě víte, že když se staví nebo rekonstruuje, je to vždy činnost náročná a nikdy neproběhne přesně tak, jak jsme si naplánovali. Budeme se snažit všem problémům předcházet, nebo je operativně řešit. To Vám mohu slíbit. Tímto Vám děkuji a doufám, že vše společnými silami zvládneme. Dušan Žmolil starosta města Informace se zasedání ZM nad Labem Zápis č. 3/2013 Zápis č. 3/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města nad Labem, které se uskutečnilo ve čtvrtek 28. února 2013 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace ke stavbě kanalizace 6. Podání nových žádostí na ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí nn a o dalších právech a povinnostech 7. Dopravní obslužnost v roce Základní škola rozpis závazného ukazatele na rok Mateřská škola - rozpis závazného ukazatele na rok Základní škola závěrečný účet za rok Mateřská škola závěrečný účet za rok Nabídka na odkoupení části pozemku parc. č. 838/6 v kat. území a obci nad Labem 13. Zveřejnění záměru na směnu pozemků a darování části pozemku do majetku města nad Labem 14. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV /002 lokalita Za Humny nad Labem 15. Zplnomocnění k výkonu členských práv v Honebním společenstvu Krakovany 16. Diskuse zastupitelstva. 17. Diskuse veřejnosti. 18. Závěr A. Zastupitelstvo města schvaluje: 1.Starosta města seznámil přítomné ZM s programem zasedání a požádal o jeho rozšíření o níže uvedené body jednání: - Multifunkční hřiště nad Labem - informace - Společné metodické stanovisko k možnosti obcí využívat registr obyvatel - Závěrečný účet města nad Labem za rok Informace z jednání k dalšímu provozování vodovodu a kanalizace - Žádost MŠ nad Labem o navýšení kapacity a uzavření provozu 2. Podání 18-ti nových žádostí o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro potřeby kanalizace a ČOV v Týnci nad Labe, Lžovicích a Vinařících. 3. Rozpis závazného ukazatele Základní školy na rok Rozpis závazného ukazatele Mateřské školy na rok Závěrečný účet /účetní uzávěrku/ za rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola nad Labem. 6. Závěrečný účet /účetní uzávěrku/ za rok 2012 příspěvkové organizace Mateřská škola nad Labem. 7. Zveřejnění záměru na směnu části pozemku parc.č.1540/1 o výměře 588 m2 v k.ú. a obci nad Labem za 2

3 z radnice část pozemku parc.č.112/1 o výměře 645 m2 a pozemku parc.č.113 o výměře 255 m2 vše v k.ú. Vinařice u Týnce nad Labem. 8. Uzavření Smlouvy o zřízení věčného břemene číslo smlouvy IV /002 s firmou ČEZ Distribuce a.s. pověřuje starostu jejím podpisem. 9. Nákup ozvučení pro multifunkční hřiště v Týnci nad Labem dle nabídky společnosti DEXON CZECH s.r.o. za cenu Kč ,--včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem objednávky. 10. Navýšení kapacity tříd mateřské školy v Týnci nad Labem na maximální počet 28 žáků a uzavření provozu B.Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZM ze dne Závěrečný účet města nad Labem za rok Po úspěšném auditu města je již připraven závěrečný účet města za rok Tento připravila účetní města. Tento je vyvěšen na úřední desce města a na internetových stránkách města po dobu 15ti dnů. Po této lhůtě by měl být schválen na jednání ZM. 3. Informaci z jednání k dalšímu provozování vodovodu a kanalizace. Dne proběhla informativní schůzka, kde bylo ZM obeznámeno s jednotlivými alternativami provozování vodovodu a kanalizace. Byly předány podklady firmě ke zpracování jednotlivých rizik. Následně město obdrží výstupy dle finanční analýzy. Bude zajištěna exkurze v obci o stejné velikosti našeho města, kde si vodovod provozují sami. Na dalším jednání by měly být známy již jednotlivé výstupy. C.Informace 1. Informace ke stavbě kanalizace. Město nad Labem provedlo informativní schůzky s obyvateli města. Dále bylo předáno staveniště a podána zástavní smlouva na Katastrální pracoviště v Kolíně a vinkulace pojistného pro SFŽP ČR. Po schválení zapsání zástavní smlouva bude město moci požádat o první platbu za již profinancované projekty. Co se týká nejbližšího harmonogramu stavby je zatím následující: Práce se budou rozbíhat postupně. Prvotní se začne na ČOV ve Lžovicích, kde budou prováděny přípravné práce a sondy. Během dubna se pak rozeběhnou další zemní práce, a to nejen na čističce, ale v obci Lžovice a Vinařice. Firma započne práce směrem od ČOV do Lžovic a Týnce nad Labem. Ve Vinařících se práce rozeběhnou od předávacího místa (od Záboří nad Labem) směrem do centra obce. V Týnci nad Labem se rozeběhnou práce pouze v lokalitě ulice Tyršova (u benzinové čerpací stanice EuroOil). Je to z důvodu havarijního stavu této komunikace - silnice II/327. Po provedení těchto prací by mělo dojít k položení nového asfaltového koberce, aby se již do vozovky nemuselo v budoucnu zasahovat. Dopravním omezením se nevyhneme. Systém dopravního značení má již prováděcí firma zpracován a obyvatelé budou včas o nich informováni. Dne 26.března 2013 bude provedeno slavnostní poklepání na základní kámen k ČOV. Akce se uskuteční v 10 hodin na Masarykově náměstí a přizváni budou zastupitelé, zástupci SFŽP, zhotovitelské firmy a zástupci KÚ Středočeského kraje. Informační brožurka, zmiňovaná na veřejných jednáních a na jednání ZM je již vyhotovena. Nyní je třeba ji vytisknout a provést její distribuci. 2. Dopravní obslužnost v roce Město nad Labem obdrželo od obce Žiželice a i dopis pro zastupitele ohledně zachování dopravní obslužnosti naší lokality, kterou administrativně zajišťují Žiželice. Podepsané obce žádají, aby zastupitelstvo města přehodnotilo situaci a přidalo do rozpočtu města na dopravní obslužnost potřebnou částku, aby byl systém solidárnosti s ostatními obcemi zachován. Bohužel v dopise, který je adresován ZM a tajemníkovi jsou uvedené nepřesnosti a je z něj patrné, že obce jsou informovány pouze jednostranně a ne zcela nezaujatě. Je třeba adresovat dopis všem obcím a vysvětlit jim, jak byl systém navrhovaný naší stranou myšlen. V současné době je město prezentováno jako článek, bez kterého se rozpadne autobusová doprava. Zastupitelstvo město projednalo úhradu dopravní obslužnosti s tím, že pověřuje starostu - Dušana Žmolila, místostarostu - Dušana Kovandu a předsedu dopravní komise města Josefa Vomáčku ke svolání schůzky a k jednání s ostatními obcemi ve věci úhrady za dopravní obslužnost v roce Dále pověřuje starostu k odeslání dopisu jednotlivým obcím o stanovisku ZM nad Labem, včetně příloh. 3. Nabídka na odkoupení části pozemku parc. č. 838/6 v kat. území a obci nad Labem. Společnost ČEZ realizovala stavbu BUD nad Labem na parc.č. 838/6 výstavbu trafostanice. Nyní bylo město osloveno společností AZ Elektrostav, a.s. zda by část pozemku pod výše uvedenou trafostanicí neprodalo. Starosta již informoval společnost, že se pozemky na tento účel prodávají za 500,- Kč/m2 a zatím neobdržel odpověď. Návrh členů zastupitelstva, aby bylo jednáno jen o zřízení věcného břemene na předmětný pozemek. 4. Zplnomocnění k výkonu členských práv v Honebním společenstvu Krakovany. V neděli proběhne v Městské knihovně Karla Hampla Valná hromada Honebního společenstva Krakovany. Jelikož město má právo hlasování na tomto společenstvím je třeba zplnomocnit starostu města k výkonu členských práv v Honebním společenstvu Krakovany. ZM zplnomocňuje starostu města k výkonu členských práv v Honebním společenstvu Krakovany a účasti na Valné hromadě Honebního společenstva Krakovany v neděli dne a k hlasování na této valné hromadě za Město nad Labem. 3

4 z radnice Informace se zasedání ZM nad Labem Zápis č.4/2013 Zápis č.3/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 20. března 2013 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace ke stavbě kanalizace 6. Schválení smluv o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí nn a o dalších právech a povinnostech s ČEZ Distribuce, a.s 7. Schválení závěrečného účtu města nad Labem za rok Základní škola nad Labem schválení převodu kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu 9. Ukončení Smlouvy o údržbě veřejného osvětlení Elektroservis 10. Nabídky služeb mobilních operátorů na hlasové a datové služby 11. Nabídka odkupu pozemku parc.č. 838/6 v kat. území a obci nad Labem - TS Lžovická 12. Návrh smlouvy o dílo o provedení záchranného archeologického výzkumu 13. Smlouva o výpůjčce s firmou EKO- KOM, a.s. 14. Zpráva o měření vlhkosti v bytech v domě čp Diskuse zastupitelstva. 16. Diskuse veřejnosti. 17. Závěr. A. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Starosta města seznámil přítomné ZM s programem zasedání a požádal o jeho rozšíření o níže uvedené body jednání: Rozpočtové opatření města č. 1/2013 Účetní závěrka města za rok 2012 Labská stezka návrh Dohody o partnerství Schválení příspěvku na činnost organizacím a spolkům na rok 2013 Informace o Honebním společenstvu Krakovany a pronájmu honitby Žádost o pronájem letního parketu Ostrov Smlouva o poskytování práv k užívání software ALIS spol. s r.o. Schválení podání žádosti o dotaci u MAS Zálabí o autobusovou čekárnu Žádost o pronájem nebytových prostor v domě čp. 356 na Masarykově nám. v Týnci nad Labem 2. Uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny nn a dále uzavření Smluv o připojení odběrného ele. zařízení k distribuční soustavě nn elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí v předloženém znění pro potřeby kanalizace a ČOV v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících a pověřuje starostu podpisem následujících smluv: 13_BS01_ , 13_BS01_ , 13_BS01_ , 13_BS01_ , 13_BS01_ , 13_BS01_ , 13_P_01_ , 13_P_01_ , 13_P_01_ , 13_BS01_ , 13_BS01_ , 13_BS01_ , 13_BS01_ , 13_BS01_ , 13_P_01_ , 13_P_01_ , 13_P_01_ , 13_P_01_ Převod kladného hospodářského výsledku ZŠ nad Labem za rok 2012 do rezervního fondu.závěrečný účet byl řádně zveřejněn a nebylo k němu žádných připomínek 4. prodloužení smlouvy s firmou Vodafone dle předložené nabídky 5. Nabídku odkupu pozemku parc.č. 838/6 v kat. území a obci nad Labem - TS Lžovická. Dle telefonického sdělení a následného u od AZ Elektrostav, a.s. je cenová nabídka za 500,- Kč/m2 akceptována. Veškeré náležitosti s převodem budou v kompetencích ČEZ a.s.. 6. Návrh smlouvy o dílo o provedení záchranného archeologického výzkumu při výstavbě kanalizace a ČOV s organizací Ústav ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE STŘEDNÍ ČECHY. Jedná se o návrh smlouvy, která vyplývá z ust. zákona č. 20/1987 Sb.o státní památkové péči v současném platném znění. ZM pověřuje starostu jejím podpisem. 7. Smlouvu o výpůjčce s firmou EKO- KOM, a.s. Na základě změny o autorizaci výše uvedené firmy, kterou obdržela od MŽP ČR, přibyly některé povinnosti pro zajištění dostatečné a kvalitní sběrné sítě na sběr využitelných komunálních odpadů včetně jejich obalové složky. Na základě těchto skutečností přistoupila společnost EKO-KOM k výměně hlavních smluv. Ve smlouvě je zaveden institut ohlašování škod na nádobách včetně jejich totálního zničení. Ve smlouvě zůstává nadále bezplatná výpůjčka nádob.zm pověřuje starostu jejím podpisem. 8. Zakoupení jednoho odvlhčovače vzduchu do Kč 4500,--bez DPH. V bytech v domě čp.480. který je majetkem města, bylo zjištěno, že dochází k ochlazování štítové zdi a tudíž ke kondenzaci vody a následné plísně v bytech. Závěrem je, že nejvhodnější by bylo zateplení obou štítových stěn domu. V současné době nám firma, zabývající se odstraňováním vlhkosti v bytech, provádí měření vlhkosti a následně nám sdělí, jestli existuje i jiná varianta odstranění tohoto nepříjemného problému.zatím se tento problém zkusí vyřešit tímto odvlhčovačem. 9. Rozpočtové opatření č.1/2013, které připravila účetní města. 10. Účetní závěrku města za rok 2012 a to bez výhrad. 11. Dohodu o partnerství s občanským 4

5 z radnice, škola a školka sdružením Labská stezka o.s. Cílem občanského sdružení je propojit navzájem hlavní subjekty kraje, města a obce podél řeky Labe s cílem jednotné propagace a informování všech o stavu a průběhu labské cyklotrasy. Dále mapování a odstraňování bariér. Informování nejen cyklistů, ale i hendikepovaných o možnostech jízdy po Labské stezce a o návazných bariérách /ubytování a stravování/. V loňském roce jsme uvolnili částku pět tisíc korun na činnost této organizace. ZM pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění. 12. Schválení příspěvku na činnost organizacím a spolkům na rok 2013 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.pro letošní rok si podaly žádosti všechny organizace, které působí v Týnci nad Labem a Lžovicích. Je jich celkem 16. ZM pověřuje Starostu podpisem Dohod o poskytnutí veřejného finančního příspěvku organizacím a spolkům z rozpočtu Města nad Labem na rok Žádost o pronájem letního parketu Ostrov, pro uspořádání kulturní akce 7. ročník kého mazce, který je plánován na 20. července Pronájem bude za spotřebované energie. 14. Smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru číslo: SML 00230/13 v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem. 15. Podání žádosti v rámci MAS Zálabí na projekt Autobusové zastávky jako venkovní expozice turistické destinace z GP TPCA. Na schůzce se sešli zástupci, kteří mají zájem o projekt. Jedná se o obce: Labské Chrčice, Krakovany, nad Labem, Opolany, Dobšice, Starý Kolín, Žehuň. 16. Pronájem nebytových prostor v domě čp. 356 na Masarykově nám. v Týnci nad Labem a uzavření smlouvy o pronájmu výše uvedených prostor na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. B.Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1.Kontrolu usnesení z minulého jednání ZM ze dne Ukončení Smlouvy o údržbě veřejného osvětlení J.Brož Elektroservis. Pan J.B. vypovídá na základě článku III. odst. 1 ve Smlouvě o ukončení vztahu s výpovědní lhůtou tří měsíců. Je na zvážení ZM, zda po uplynutí této výpovědní doby ( ), si pouze opravy objednávat u pana B., případně uzavřít smlouvu s jinou společností na opravu a údržbu veřejného osvětlení. 3. Informaci o Honebním společenstvu Krakovany a pronájmu honitby. Starosta města se účastnil, na základě pověření ZM, valné hromady Honebního společenstva Krakovany. Starosta podal informaci o konání Valné hromady Honebního společenstva ze dne C.Informace: 1.informace ke stavbě kanalizace. Město čeká na schválení zapsání zástavní smlouvy a dle informací SFŽP bude město moci požádat o první platbu za již profinancované projekty. Harmonogram prací na celou stavbu se již připravuje, publikace se všemi náležitostmi je již ke korekturám v tiskárně. První vrty na ČOV již byly uděleny. Dne 26. března bude provedeno slavnostní poklepání na základní kámen k ČOV. Akce se uskuteční v 10 hodin, ale ne na Masarykově náměstí, jak bylo původně plánováno, ale kvůli nevlídnému počasí v hostinci u Buřivalů. Naši žáci se zúčastnili okresního kola soutěže v anglickém jazyce Tato soutěž je tvořena třemi částmi. Jako první bývá poslech, kdy soutěžící slyší nahrávku rodilého mluvčího a mají písemně odpovědět na různé otázky. Druhou částí je čtení, kdy soutěžící čtou anglický text a opět mají písemně odpovídat na předtištěné otázky. Poslední část je mluvení na určené téma podle obrázků, při kterém se hodnotí plynulost mluvení, gramatická správnost a pohotovost v reakcích na otázky porotců. Okresní kolo proběhlo dne v Kolíně, kde naši školu zastupovali dva žáci v mladší kategorii Kateřina Vokálová ze 6. třídy a Matěj Kopecký ze 7.A. Ve starší kategorii se zúčastnil pouze jeden žák Tomáš Mrkos z 8.A. A jaké byly výsledky našich žáků? Tomáš Mrkos ve starší kategorii byl 11. z 28 soutěžících. Kateřina Vokálová skončila rovněž 11. z 23 soutěžících. Matěj Kopecký obsadil krásné 3. místo. Děkuji všem našim jmenovaným žákům za dobrou reprezentaci školy. Lenka Hrnčířová 5

6 škola a školka Výsledková listina okresního kola - Anglický jazyk kat. I. A konané dne 14. února 2013 v DDM Kolín 1. Petr Sekyra Gymnázium Český Brod 35 bodů 2. Vojtěch Charvát ZŠ Plaňany Matěj Kopecký ZŠ nad Labem Samuel Frengl 6. ZŠ, Ovčárecká 374, Kolín Tereza Hukalová Gymnázium Kolín Kryštof Kaše 2. ZŠ, Tyršova 68, Český Brod 27,5 7. Barbora Piková ZŠ Plaňany Radim Čermák Gymnázium Český Brod 24,5 9. Ardian Zhara 1. ZŠ, Bezručova 980, Kolín Kateřina Němcová Gymnázium Kolín Kateřina Vokálová ZŠ nad Labem Vojtěch Kozlovský 6. ZŠ, Ovčárecká 374, Kolín 5 22,5 13. Martin Hanuš 2. ZŠ, Kmochova 943, Kolín Tereza Kredbová 1. ZŠ, Bezručova 980, Kolín 2 20,5 15. Petr Batelka 1. ZŠ, Žitomířská 885, Český Brod Tomáš Volný 1. ZŠ, Žitomířská 885, Český Brod 19,5 17. Daniel Rupík ZŠ Kouřim Barbora Zbudilová 5. ZŠ, Mnichovická 62, Kolín 5 16,5 19. Adéla Svobodová 4. ZŠ, Lipanská 420, Kolín Eva Žďárová 4. ZŠ, Lipanská 420, Kolín Štěpánka Urbánková 3. ZŠ, Prokopa Velikého 633, Kolín Jana Hrušková 3. ZŠ, Prokopa Velikého 633, Kolín David Kuchař 2. ZŠ, Kmochova 943, Kolín 2 10 Velký úspěch našich žáků v okresním kole BIO olympiády Letošní školní rok v BIO olympiádě byl zaměřen na téma: Rybníky. Několik žáků naší školy se připravovalo k možné účasti v okresním kole. Učili se o různých druzích ryb, ptáků žijících u vody nebo ve vodě, vodním hmyzu a vodních rostlinách, o historii rybníkářství v ČR. Kromě toho se snažili poznávat různé druhy rostlin a živočichů. Po školním kole byli do okresního kola vybráni pouze 2 žáci ve starší kategorii Pavel Kučera a v mladší kategorii Alžběta Kudličková. Žáci, kteří postupují do okresního kola musí vypracovat vstupní úkol. Pavel Kučera zpracovával úkol s názvem ká tůně v předjaří. Ve své práci zaznamenával výskyt různých rostlinných a živočišných druhů v kých mokřinách. V okresním kole starší kategorie, které se konalo v Kolíně byl Pavel Kučera velmi úspěšný, obsadil 1. místo s poměrně velkým náskokem před druhým soutěžícím. Alžběta Kudličková si vybrala jako vstupní úkol Historie našeho rybníku. Z několika rybníků, které se nacházejí v Týnci nad Labem, si vybrala rybníky v Mezihoří. Informace potřebné ke zpracování této práce získala od pana inženýra Horymíra Žmolila, ze zapůjčených kronik MO ČRS v Týnci nad Labem a od předsedy MO ČRS pana Petra Procházky. Touto cestou ještě jednou oběma děkujeme za velkou ochotu, poskytnutí informací a oskenování historických fotografií i za zapůjčení kronik. Okresní kolo mladší kategorie proběhlo v Kolíně, kde i Alžběta Kudličková byla velmi úspěšná, protože i ona obsadila 1. místo. Oba dva žáci se zúčastní krajského kola, které bude probíhat v květnu v Mělníku. Děkuji oběma žákům za opravdu příkladnou reprezentaci naší školy. Lenka Hrnčířová 6

7 škola a školka, kultura VÍTĚZNÁ POVÍDKA PEKAŘ Byl jednou jeden pekař, který žil ve vesničce, která měla tu a tam kopec. Ten pekař pekl ve své chaloupce rohlíky, chleba, koláčky, preclíky a různé dobroty. Každý den, když napekl, tak zapřáhl svého koníka do povozu, a rozvážel pečivo po vesnici a lidé si ho kupovali. Na svého pekaře čekali a s jeho dobrotami byli moc spokojení. Jednoho dne za pekařem přiletěla čarodějnice, která mu začarovala pekárnu. Pekař vůbec nevěděl, co udělá, a byl moc smutný. Pekař pořád přemýšlel, co bude dělat, ale najednou ho napadlo, že by mohl zajít za svým kamarádem Béďou. Béďa bydlel daleko. Když za ním pekař přišel, tak mu všechno pověděl, a kamarád mu řekl:,,nedaleko je studánka a v ní je kouzelná voda. Když se té kouzelné vody napije ta zlá čarodějnice, tak se z ní stane hodná a chaloupku odčaruje. Pekař se vypravil ke studánce, nabral vodu a rychle běžel za ježibabou. Zlá ježibaba se napila, ale na ježibaby kouzelná voda nefunguje. Šel domů a byl smutný. Napadlo ho, že zná ještě jednoho dobrého kamaráda, Josefa. Vydal se tedy k němu. Josef bydlí za jedním kopcem, za druhým kopcem. Už je tam. Kamarád říká, že takový případ ještě neřešil, ale nakonec si vzpomněl na jeden účinný lektvar. Ten se skládá z léčivých bylinek, z nějakých květin a ze zvláštní vody. Josef mu nakázal, aby tím polil ježibabu,že to zabere. Pekař byl moc rád. Tohle určitě bude fungovat. Běžel za ježibabou a polil ji. Na ježibabu to opět nefungovalo.,,tak,teď už opravdu, nevím, co mám dělat, řekl si pekař. Přemýšlel ve dne v noci a nakonec ho napadlo, že by se mohl dojít zeptat do pekla. Peklo je hodně daleko. Ale pekař se tam vydal. Když byl kousek před cílem, tak si vzpomněl, že když byl malý, že hodně zlobil, tak se bál, aby si ho tam nenechali. Když vešel dovnitř,uvítal ho sám pekelník. Ptal se ho, co ho k nim přivádí. Pekař mu to všechno od začátku až do konce pověděl. Čertům to vrtalo hlavou a nakonec poradili, ať upeče ty nejlepší koláčky, co umí. Upekl pár plechů ovocných koláčků. Čerti hned ochutnali a pěkně se olizovali. Říkali, že takovou dobrotu ještě nikdy nejedli. Za odměnu pekařovi odčarovali pekárnu.čertům stačilo, když poslal jednou měsíčně zásilku koláčků. Lidé ve vesničce byli moc rádi a pekař také. Pečení už mu chybělo. Barbora Sedláčková 6.tř. Pohádková Noc s Andersenem. Tuto akci bych ráda uvedla tím, že dne 2. dubna v den výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena - udělila Hans Christian Andersen Award Committee v Odense ceny vybraným projektům. Jedním z oceněných projektů byla i Noc s Andersenem a její hlavní organizátorky Hana Hanáčková a Miroslava Čápová z dětského oddělení knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Cenu Hanse Christiana Andersena uděluje Hans Christian Andersen Award Committee od roku 1996 organizacím, institucím i jednotlivcům, kteří přispěli k propagaci a rozšíření znalostí o nejvýznamnějším dánském spisovateli Hansi Christianu Andersenovi po celém světě. V roce 2004 získala toto ocenění například i dánská královna Margrethe II., která mimo jiné výtvarně zpracovala animace k filmu Sněhová královna. V letošním roce ocenění získali Hana Hanáčková a Miroslava Čápová z České republiky za organizaci Noci s Andersenem, herec Christian Steffensen z Dánska a h u d e b n í s k l a d a t e l D a v i d L a n g z U S A. Letošní 13.ročník Noci s Andersenem proběhl v pátek 5. dubna V knihovně nás nocovalo 16. Děti se sešly ve věku předškolním až po žáky 5.třídy, navečer dorazily do knihovny, vybalily si spacáky a potřebné věci k nocování a hned se s radostí zapojily do připravené zábavy. Malovaly, hrály různé zajímavé hry. Poté následovalo čtení a povídání o Noci s Andersenem. Mezitím si mohly prohlédnout prostory knihovny a 7

8 kultura, na téma seznámit se s jejím chodem, programem, tříděním knih podle věkových kategorií a žánrů a nakouknout do své oblíbené knížky. Pohádkové kvízy a soutěže nám ukázaly jak děti dobře znají české pohádky a pohádkové hrdiny a byly nakonec odměněny drobnými cenami. Děti si mohly zahrát divadlo v maskách zaměřené na české pohádky a poté se mohly vydat na večerní stezku odvahy plnou pohádkových postaviček. Na dobrou noc jsem jim přečetla připravenou pohádku, všichni ulehly do svých spacáků a čtené pohádky odvedly děti do říše snů.ráno se malí čtenáři nasnídali, zahráli si připravené hry, sbalili si věci a rozešli se do svých domovů.doufám,že si děti z knihovny Karla Hampla odnesly nejenom nevšední zážitky,ale budou mít i krásné vzpomínky z pohádkové noci. Přála bych si, aby se sem vracely nejen s pohádkovými postavičkami,ale i pro knížky, které jsou tak důležité pro jejich rozvoj.tímto také děkuji za spolupráci paní Fišerové a Městskému úřadu nad Labem. A na závěr ještě několik čísel z ústředí, tedy z knihovny v Uherském Hradišti,kde vznikl tento úžasný projekt. Ve své konečné zprávě píší Celkem se do letošní Noci s Andersenem zaregistrovalo čtecích a spacích míst, a v nich nocovalo dětí, pro něž připravilo program, četlo pohádky, účinkovalo dospělých, celkem tedy pro letošní ročník byla účast dětí a dospělých. To znamená, že bychom v tuto noc společně obydleli jedno větší město s téměř 78 tisíci obyvatel. Lucie Flachbartová městská knihovnice fotogalerie na zadní straně TZ Z knihovny Karla Hampla Jak jsem se již v minulém čísle kého zpravodaje zmiňovala, byl měsíc březen vyhlášen Svazem knihovníků a informačních pracovníků za měsíc čtenářů.byl vyhlášen již čtvrtý ročník této celostátní akce. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha /předmět/ ani knihovna /instituce/,ale každý čtenář / knihy, časopisů/..cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty,kteří služby knihoven nejvíce využívají. I naše městská knihovna se zapojila do této akce a vyhlásila nejlepší a nejvěrnější čtenáře roku Předání proběhlo 27. března za účasti starosty města a vyhlášeni byli paní H. Pánková, M. Brunclíková, O. Linhart. Jmenovaní obdrželi od města nad Labem upomínkové předměty,ve kterých byla i zajímavá kniha našeho města.všem čtenářům naší knihovny bych ráda poděkovala za jejich věrnost a chuť si i v dnešní hektické době přečíst hezkou knížku. Přeji si,aby se do naší knihovny vždy rádi vraceli a našli zde,co hledají. Letošní motto k březnu- měsíci čtenářů bylo: S námi vždy all inclusive Lucie Flachbartová Městská knihovnice Společnost E Společnost E podává již 23 let pomocnou ruku lidem s epilepsií i jejich blízkým Jejím obecným cílem je boření předsudků o epilepsii, zlepšování povědomí o této nemoci a podpora těch, pro něž se stala životní výzvou. Společnost E však též dává šanci, aby si lidé s touto nemocí vytvořili komunitu, která jim poskytne podporu a fajn chvíle. Třeba při setkáních Klubů Společnosti E nebo na letních pobytech. Jedním z pilířů činnosti neziskové organizace, kterou založili v roce 1990 rodiče a přátelé osob s epilepsií, je poradenská činnost ve všech oblastech, které mohou být pro nemocného problematické. Společnost E tak poskytuje odborné sociální poradenství, 8

9 na téma, policie informuje zprostředkovává konzultace s právníkem a pokrývá samozřejmě i oblast zdravotní, díky své spolupráci s epileptology, neurology, psychology, psychiatry a dalšími specialisty. Zvýšit povědomí o epilepsii a zbavit ji stigmatu Protože velkým břemenem, možná větším než nemoc samotná, je pro lidi s epilepsií sociální stigma, které s sebou bohužel pořád nese, klade Společnost E velký důraz na informovanost. Zajišťuje vzdělávací a přednáškovou činnost po celé republice. Organizuje celodenní seminář o epilepsii jak pro odborníky, jakými jsou sociální pracovníci, speciální pedagogové, osobní asistenti či asistenti pedagogů, tak pro dospělé i děti s epilepsií, jejich blízké a širokou veřejnost. Jednotlivým organizacím či zařízením vystaví seminář přímo s ohledem na jejich potřeby na klíč. Důležitým kanálem pro šíření informací je dvouměsíčník časopis Aura, který je rozesílán nejen členům Společnosti E, ale je též distribuován do neurologických ordinací po celé České republice, do ordinací dětských a obvodních lékařů, do spolupracujících organizací, speciálních škol Kromě toho Společnost E vydává a nabízí informační tiskoviny (se základními informacemi o epilepsii, o první pomoci při záchvatech, ochraně proti úrazům, o psychologické péči či vlivu výživy na lidský organismus nebo s informacemi pro učitele atd.) a informační kartičky o první pomoci v případě křečového (epileptického) záchvatu, a to jak v češtině, tak v angličtině. Dovolená s lékařskou podporou Stejně důležité jako nabídnout veřejnosti pravdivější obraz o epilepsii je zásadní poskytnout lidem, kteří se s ní vyrovnávají, oporu pro plno hodnotnější zapojení se do společenského života a prostor, aby si vytvořili vlastní přátelské zázemí. I proto pořádá Společnost E letní pobyty, na nichž si jejich účastníci mohou užít přírody, ať už u moře, nebo v Česku, a vychutnat si dovolenou s novými přáteli. Letošní letní menu Společnosti E má tři položky: V týdnu od 17. do 24. srpna mohou lidé s epilepsií vyrazit do krásné přírody u Staré Olešky u Děčína. Pro všechny případy bude k dispozici lékařský dohled, ostatně stejně jako na letním pobytu v chorvatské Bašce Vodě (30. srpna až 8. září). Nabídku poté uzavírá dětský integrovaný tábor, na němž budou o jeho malé účastníky pečovat vedoucí, praktikanti, lékař a případně asistenti, plně obeznámení s jejich lékařským stavem a potřebami od 13. do 23. července. Nabídková listina Společnosti E však pokrývá volnočasové aktivity po celý rok. V provozu jsou její kluby v Brně, Ostravě, Praze a Ústí nad Labem, které nabízejí pestrou škálu kurzů, od výuky angličtiny přes šachy až po kurzy vaření či aranžování. A jejich členové i další v nich vždycky najdou dobrou partu, v níž se mohou svěřit, pochlubit se, zasmát a probrat vše, co jim leží na srdci. A to je něco, co bývá vždy velkou oporou. Veškeré informace o činnosti Společnosti E naleznete na tel. čísle , ové adrese: spolecnost-e.cz nebo webových stránkách Petra Stehlíková Policie informuje Služba kriminální policie a vyšetřování zahájila trestní stíhání pro pokračující přečiny krádež, porušování domovní svobody a neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru proti pětadvacetiletému muži a dvacetileté ženě. Muž v prosinci 2012 vnikl do chat ve Starém Kolíně, kde způsobil hmotnou škodu ve výši přes 77 tisíc korun a v dubnu 2013 spolu s ženou vnikli také do chaty ve Starém Kolíně, kterou neoprávněně užívali. Policisté z obvodního oddělení v Týnci nad Labem sdělili podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky sedmačtyřicetiletému muži. Ten řídil vozidlo Škoda Fabia dne v 18:30 hodin v obci Bělušice. Policie provedenou dechovou zkouškou zjistila hodnotu 3,31 promile alkoholu. Dne 8.4. byl oznámen pokus vloupání do domu v Jestřábí Lhotě. Neznámý pachatel překonal oplocení a pokusil se násilím dostat do domu. Svým jednáním způsobil majitelům škodu za 18 tisíc korun. Také neznámý pachatel odcizil kabely z pozemku v obci Hradišťko. Celková škoda činí přes 7 tisíc korun. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Dne 3.4. v 00:15 hodin bylo hlídkou OOP nad Labem zastaveno vozidlo Škoda Felicia. Dvaačtyřicetiletý řidič měl vysloven zákaz řízení do roku 2008 a do současné doby si řidičské oprávnění neobnovil. Dne 1.4. byla oznámena krádež 4 ks Alu disků BMW s pneumatikami o rozměrech7jx16 ET34 205/55/R16 s pneu zn. Dunlop Wintersport Runflat. Vozidlo bylo zaparkováno v obci Býchory. Majiteli vznikla hmotná škoda ve výši 30 tisíc korun. Věra Žídková 9

10 spolky a organizace, sport Novinky z kynologického klubu V sobotu proběhl za opravdu krásného jarního počasí Jarní závod - Memoriál Jiřího Fliegera. Letos přijelo 28 účastníků, kteří soutěžili ve 3 kategoriích a spolu s nimi k nám zavítalo také hodně diváků. Nejvíce byla obsazená základní kategorie ZZO s 18 startujícími. Občerstvení v klubovně tradičně zajistili naši členové (i bývalí) po celou dobu závodu. Nejvyšší kategorii letos ovládla výprava z konkurenčního klubu ZKO Krakovany, kterému blahopřejeme. Výsledky: kategorie ZZO 1. Zuzana Wildmannová (Akbar, ZKO Nová Ves) 2. Libor David (Buck, ZKO Braník) 3. Jana Vrkoslavová (Bartmon-Fri, ZKO Vrdy) kategorie ZM 1. Renata Vebrová (Besy, ZKO nad Labem) 2. Lukáš Dostál (Adélka, ZKO Krakovany) 3. Libor David (Aina, ZKO Braník) kategorie ZVV1 1. Irena Zemanová (Eryn, ZKO Krakovany) 2. Irena Zemanová (Bonny, ZKO Krakovany) 3. Martina Dostálová (Kája, ZKO Krakovany) Putovní pohár získala Irena Zemanová ze ZKO Krakovany. Započal kurs základního výcviku psů pro veřejnost. Přihlásilo se 8 zájemců, což je optimální počet pro individuální přístup k výcviku. Další kurs bude vypsán opět na jaře příští rok. Probíhá dolaďování formy na zkoušky podle Národního zkušebního řádu, které se budou konat v sobotu Jako rozhodčí byla delegována Jaroslava Mikulecká. Zkoušky jsou otevřeny i členům jiných kynologických klubů. Kontakt, aktuality a fotogalerie na zkotynec.wbs.cz. Ondřej Jareš úvodní nástup práce na stopě obrany vítězové ZM TJ Sokol nad Labem V pátek 12. dubna 2013 zasedala valná hromada zástupců jednotlivých oddílů Tělovýchovné jednoty Sokol nad Labem.Hodnotila reálně své výsledky v roce minulém a plánovala činnost na rok letošní. Valné hromady se zúčastnil starosta města Dušan Žmolil a pozváni byli i zástupci partnerských a spolupracujících tělovýchovných organizací Turistického oddílu mládeže a klubu Pohoda cvičících ženských složek. Tělovýchovná jednota Sokol nad Labem stále eviduje kolem 300 stálých členů. Jsou sdruženi v šesti oddílech, kterými jsou oddíl kopané, oddíl tenisu, oddíl stolního tenisu, oddíl rekreačních sportů se zaměřením na vysokohorskou turistiku, oddíl hokeje a oddíl šachů. Organizované soutěže svých svazů hraje 9 družstev a 2 družstva hrají přátelské zápasy. Jedno družstvo 10

11 sport hraje krajskou soutěž, 2 družstva oblastní soutěže a 6 družstev přebory a soutěže okresní. Nevede se vždy našim družstvům vždy tak, jak bychom si přáli a přáli si i naši trvalí příznivci. Co však nemůžeme, nemůžeme našim sportovním družstvům vyčítat nedostatek snahy a musíme hodnotit i maximální snahu všech výborů oddílu i výboru TJ nejen o udržení sportu a tělovýchovy u nás v Týnci nad Labem, ale i udržení jejich úrovně. Žádné nereálné velké plány si v současné době naše tělovýchovná jednota dávat nemůže. Delegáti správně vymezili příčiny stávajícího stavu tělovýchovy a sportu a to zejména u sportů soutěžních. Nestěžovali si ani tolik na nedostatek finančních prostředků a to i když tělovýchovná jednota jimi hýřit nemůže a pracuje v úsporném režimu, spíše hovořili o sníženém zájmu žákovské mládeže o soutěžní sporty, dále o mizejících dorostencích, kteří odcházejí do škol a do výučních oborů, o nedostatku volného času lidí zaměstnaných i o značné absentivitě v soutěžních utkáních. Činnost oddílů klade značné nároky nejen na samotnou činnost sportovní, ale i na činnost hospodářskou, organizační a pedagogickou. Družstva mají své vedoucí, své trenéry a asistenty rozhodčích, musí mít své hospodáře, správce zařízení a organizační pracovníky. Všichni tito funkcionáři obětavě odevzdávají značnou část volného času týneckému sportu a tělovýchově a za to jim jistě patří náš dík. Oddíl kopané má v současné době v soutěžích A družstvo a B družstvo dospělých, družstvo dorostu, družstvo žáků a družstvo žen, vedle toho pak i družstvo seniorů týnecké gardy. Nevede se nám tak, jak bychom si jistě přáli, ale věříme, že naše družstva budou i dále bojovat. Vedle této nemalé práce s šesti fotbalovými družstvy oddíl kopané uspořádal i v roce 2012 žákovský turnaj memoriál ing. Jiřího Sýkory. Tentokrát se dařilo i našim žákům a tak jsme po několika letech půstu zvítězili. Oddíl tenisu měl v soutěžích družstvo dospělých a družstvo žactva. Družstvo dospělých, které loni postoupilo do oblastní soutěže 3. třídy, letos sestoupilo do oblastní soutěže 4. třídy. Lépe si vedlo žactvo, které ve své třídě oblastní soutěže skončilo na 6. místě, když v posledním zápase porazilo Mělník vysoko 9:0. Věříme, že se letos našim dospělým tenistům podaří vybojovat si návrat zpět do vyšší třídy. Oddíl uspořádal velké množství turnajů počínaje kontrolním turnajem žactva, Středočeským turnajem veteránů, turnaj losovaných dvojic, celostátní turnaj mladšího žactva, kou raketu, memoriál Jendy Harrera a konče vánočními turnaji ve sportovní hale ve čtyřhře mužů a žen a turnajem mladšího i staršího žactva. Dobře si vedl oddíl stolního tenisu. Měl družstvo v krajské soutěži i v soutěžích okresních. Družstvo dospělých si v krajské soutěži vedlo znamenitě. Umístilo se tak,že letos si svoji účast v této soutěži nemuselo zajišťovat v baráži. Oddíl ledního hokeje, který hraje svá utkání na zimním stadionu Kutná Hora se pokoušel tam zorganizovat soutěž. Bohužel jejímu ustavení bránily finanční problémy spojené s hospodářskou náročností tohoto sportu a i problémy časové. A tak družstvo stále hraje přátelské zápasy. Oddíl rekreačních sportů i v roce 2012 uspořádal letní tábor zaměřený plně na vysokohorskou turistiku. Náš šestý oddíl, oddíl šachů, již několik let nepořádá zajímavý turnaj a věnuje se spíše interní činnosti. Samozřejmě tato značně rozsáhlá činnost si žádá i nemalé náklady. V roce 2012 měla TJ Kč ,-- příjmů a Kč ,- - výdajů. Musela tedy poskytnout 26 tisíc ze své rezervy. Největší příjmovou částkou byl příjem z vlastní činnosti 40 procent, druhá příjmová částka byl příspěvek Města nad Labem, kterému za něj TJ děkuje, 32 procent, třetí byly příspěvky fyzických a právnických osob 16 procent a čtvrtou položkou členské příspěvky ve výši 10 procent. Z nákladových položek největší položkou byly služby, tábor, rozhodčí, provoz, 54 procent, následovaly nákupy sportovního materiálu i materiálu na údržbu 14 procent, údržba dodavatelská 12 procent a energie, elektrický proud a voda, 12 procent. Město nad Labem tělovýchovné jednotě pomohlo s údržbou kabin a tribuny na fotbalovém hřišti, aby důstojně vítaly naše hosty a sportovní soupeře. I za tuto pomoc Městu nad Labem děkujeme. Vedle toho, že město i naše TJ věnuje nemalé prostředky na údržbu, odpracovávají naši členové značné množství brigádnických hodin k pomoci údržbě. Nejenom, že se výrazně zlepšil vzhled fotbalového hřiště i budovy kabin, ale byly vyměněny některé žlaby na tenise, velice důkladně opravena střecha budovy kabin a provedeny nátěry podezdívek kurtů. I na rok 2013 si TJ plánuje značnou sportovní činnost i činnost v oblasti údržby. Nechť se tedy oddílům v jejich sportovní, společenské i budovatelské aktivitě daří. Sportu zdar! Ing. Žmolil H. Historie tenisu v ČSSR pokračování Evropské šampionáty vedení našeho tenisu už jasně ukazují s kým můžeme v příštích sezónách počítat. Pod patronací Evropské federace se od roku 1978 bojovalo o tituly amatérských mistrů a snad tato skutečnost pomohla tomu, že se na zasedání MOV v roce 1981 rozhodlo, že na Olympijských hrách 1984 v Los Angeles byl tenis zařazen jako ukázkový sport. V Jurmale jsme díky Miloši Mečířovi ze Slovanu Bratislava získali první zlatou medaili ve dvouhře mužů, ale to zdaleka nebylo všechno. Čihák získal bronzovou medaili, když podlehl Mečířovi v semifinále. Stříbro si vybojovali Čihák s Vojtíškem, bronz si odvezli Mečíř s Navrátilem a také Kokšová s Macháčkovou. Společně s dospělými bojovali o tituly v Jurmale i junioři. Nejúspěšnějším účastníkem se stal Karel Nováček. Byl dvakrát zlatý ve dvouhře a se Stankovičem ve čtyřhře. Spolu s Dukátkovou se radoval i ze stříbra ve smíšené čtyřhře. Nováček vyhrál dvouhru i na dorosteneckém mistrovství Evropy v Ženevě, ve finále porazil Sancheze 6:4, 6:3 a s Vajdou ve čtyřhře prohráli teprve až ve finále. Možná nevíte, že Ivan Lendl si do své sbírky zařadil jeden z prvních důležitých 11

12 sport titulů, téhož dorosteneckého mistrovství Evropy. Vybojoval ho v roce 1978 u nás v Přerově a ve stejném roce vstoupil do profesionálního tenisu. Je zajímavé, že i Švéd Mats Wilander v roce 1981, kdy získal titul dorosteneckého šampiona, vstoupil do světa profesionálního tenisu. Ivan se pak za necelých pět let stal světovou jedničkou. Švédovi to trvalo o více než dva roky déle. Na tenisový trůn vstoupil 12. září Ivan Lendl se na tento světový trůn tlačil velice tvrdě. Na turnaji mistrů v New Yorku se probojoval do finále, kde podlehl Mc Enroemu 3:6, 4:6 a 4:6. Do závěrečného turnaje se dostal i Tomáš Šmíd, kterého ve čtvrtfinále porazil Connors. Už na začátku sezóny 1984 si Lendl určil přesný počet turnajů a hlavními byla samozřejmě účast na třech grandslamových. Několik let se Ivan Lendl o své tenisové cestě radil s Polákem Fibakem, ale do sezóny 1984 už vstoupil bez něj. Ticho bylo kolem Lendlovy žádosti o vystěhovalecký pas. Z Prahy mu přišla jediná odpověď. Ta zněla, že se jeho problém bude řešit až v okamžiku, kdy zaplatí 150 tisíc dolarů za start v JAR. A tak Lendl vyplnil šek na žádanou částku. Na Rolland Garros byl Ivan nasazen jako dvojka. Jako jednička vévodil hracímu plánu Američan Mc Enroe. Lendl byl na pařížskou antuku skvěle připraven. Hladce postoupil až do finále, první set ztratil až ve čtvrtfinále proti Gomezovi z Ecuadoru. V semifinále hladce přehrál šampiona 1982 a finalistu 1983 Matse Wilandera 6:3, 6:3, 7:5. Známý antukový specialista Wilander prohlásil na tiskové konferenci, že Lendl je pro něj jasným favoritem mezinárodního mistrovství Francie. Tenisoví experti si však mysleli něco jiného, podle nich měl vyhrát Mc Enroe, konečně ten také na cestě do finále ztratil jediný set. On to byl, který v roce 1980 sesadil z trůnu světové jedničky Śvéda Borga, pak na čas přenechal prvenství krajanu Connorsovi, aby se zase vrátil až nahoru a v Paříži 1984 chtěl potvrdit, že nikomu jinému tahle hvězdná pozice nepatří. Oba hráči jakoby zapomněli, že hrají na antuce. Hráli typicky útočný tenis. Jasné, takto rozehrané duely už Mc Enroe neprohrává. Ivan byl do této chvíle už čtyřikrát ve finále grandslamového turnaje, v roce 1981 v Paříži, v roce 1982 na US Open a v sezóně 1983 na mezinárodním turnaji z mistrovství Austrálie titul patřil jemu. Začátek zápasu patřil jasně Američanovi 6:3, 6:2. Pro všechny už to bylo jasné, takhle rozehraný duel Mc Enroe neprohrává. Ivan byl do této chvíle už čtyřikrát ve finále a tak se nevzdává. Další dva sety patřily jemu 6:4, 7:5. V pátém setu má Lendl za stavu 6:5 při Američanově podání první dva mečboly. Druhý Ivan proměňuje. Mc Enroeův volej z forehandu dopadl těsně za lajnu. Boj gigantů byl dohrán. Oba byli na pokraji zhroucení, vyčerpáním oba zvraceli. Na tiskovku se muselo čekat hodně dlouho. Lendl se hned na začátku omlouvá, že si nemůže sednout, bojí se křečí. V tenise se dá prožít všelicos. Měl jsem vždycky radost z dorosteneckých titulů i z vítězství na turnajích, ale tohle vítězství v Paříži bylo úplně něco jiného. Vyhrál jsem poprvé turnaj Grand Slamu a jsem moc a moc šťastný říkal po finále Ivan Lendl. Tohle bylo určitě jedno z největších finále v historii tohoto turnaje a jsem rád, že jsem byl u toho. Kdybych byl vyhrál, byl bych jistě šťastnější, ale Ivan byl dnes prostě velkým favoritem. Už jsem si myslel, že vyhraji, ale to byla právě ta chvíle, kdy jsem dal Lendlovi šanci. To byla slova Američana po zápase. Do finále čtyřhry se probojovali i Šmíd se Složilem, výborně se vedlo i ženám. Navrátilová porazila v semifinále Hanku Mandlíkovou 3:6,6:2,6:2,aby pak jasně přehrála Floydovou z USA 6:3,6:1. Navrátilová se Shriverovou vyhrály čtyřhru a ve finále jsme měli zase zastoupení Mandlíková s Lohnedevou podlehly 7:5,3:6,2:6 Josef Číha tenis Historie týneckého tenisu pokračování V roce 1977 bylo do mistrovských soutěží zapojena celkem 2 družstva dospělých, 1 dorostenecké a 1 žákovské. Všechny soutěže se hrály systémem 3 plus 1. Oblastní přebor I. třídy: 1. Slavoj Český Brod 2. Sokol nad Labem A 3. Jiskra Zruč nad Sázavou 4. Slavoj Český Brod C 5. Slavoj Slavoj Čáslav B 6. Slavoj Žíželice A 7. Kolín B Oblastní přebor II. třídy: 1. Slavoj Český Brod D 2. Sokol nad Labem B 3. Jiskra Zruč nad Sázavou 4. Spartak Vlašim B 5. Slavoj Čáslav B 6. Sokol nad Labem C 7. Spartak Kutná Hora C 8. ČSAD Benešov B 9. Slavoj Žíželice B 10. Spartak Kutná Hora B Družstvo dorostu skončilo ze 3 účastníků na 2. místě, žákovské družstvo z 8 účastníků skončilo na 6. místě. Na našich dvorcích byl uspořádán přebor žactva okresu Kolín jednotlivců za velké účasti startujících v počtu 60 hráčů. Tituly získali: starší žáci: Mirek Chalupa Slavoj Český Brod mladší žáci: Jan Konopásek TJ Kolín starší žákyně: T. Kličková TJ Kolín mladší žákyně: Nedvědová Slavoj Žíželice Z našich dosáhl dobrého umístění B. Šváb, který ve dvouhře starších žáků skončil na 3. místě z 30 závodníků. V měsíci září byl uspořádán 7. ročník memoriálu O. Tichého. Zúčastnilo se 28 startujících. V mladší kategorii zvítězil Vl.Bernkopf z Liberce a získal tak putovní pohár a ve starší kategorii zvítězil R. Ullrich z Tesly Pardubice. Ve čtyřhře mužů zvítězila dvojice J. Číha, Jar.Malý. Třetího ročníku Velké ceny veteránů v Mariánských Lázních se zúčastnili Jarda Malý a Josef Číha. Dosáhli velmi pěkného umístění ve čtyřhře, když ze 30 startujících skončili na 2. místě. A v tom roce nadále trénovali na našich dvorcích tenisté polské firmy Naviga. Josef Číha tenis 12

13 sport ký tenis Na konci měsíce března 2013 se konala valná hromada tenisového oddílu, která hodnotila minulý rok po stránce budovatelské i sportovní. Po zajímavé rozpravě přijalo členstvo plán činností pro rok Už v dubnu jsou plánovány na tenisových dvorcích brigády, kterými budou zprovozněny tenisové dvorce č. 4 a č. 5. Krátce na to 28. dubna se uskuteční na našich dvorcích kontrolní turnaj žactva a dorostu. Začátkem měsíce května se bude konat na těchže dvorcích Středočeský pohár veteránů Rozpis zápasů všech družstev kopané n/l. A A - Břežany II A n/l. A Konárovice A - A A - Břežany II A AFK Pečky ,30 Konárovice A - A Bečváry A ,30 A - AFK Pečky A ,30 Radim B A A - Bečváry A ,30 V.Osek Radim B - A T.Dvory A - A 5.5. A - V.Osek Kouřím A T.Dvory A - A 5.5. Libodřice A - A A - Kouřím A J.Lhota Libodřice A - A Liblice A 1.6. A - J.Lhota A FK Kolín B 8.6. Liblice A - A 1.6. Č.Pečky B - A A - FK Kolín B 8.6. Č.Pečky B - A n/l. B B - Vr.Lhota A n/l. B Veletov B B - Vr.Lhota A Hradištko I ,30 Veletov - B Ovčáry ,30 B - Hradištko I ,30 Veltuby B B - Ovčáry ,30 St.Kolín Veltuby - B Volárna 4.5. B - St.Kolín Velim Volárna - B 4.5. Nebovidy - B B - Velim B J.Lhota B Nebovidy - B Krakovany A - B 1.6. B - J.Lhota B Kořenice 9.6. Krakovany A - B 1.6. Sendražice - B B - Kořenice 9.6. Sendražice - B Dorost Nučice ,30 Dorost - Zásmuky Nučice ,30 Bečváry Zásmuky V.Osek ,30 - Bečváry T.Dvory V.Osek ,30 Ovčáry T.Dvory Krakovany Ovčáry Liblice Krakovany Tuchoraz 9.6. Liblice Sendražice Tuchoraz 9.6. Žáci n/l. A A - Břežany II A Konárovice A - A ve dvouhře a ve čtyřhře. V průběhu A - AFK Pečky A ,30 měsíce května budou pravidelně A - Bečváry A ,30 probíhat mistrovské zápasy v Radim soutěžích B - A n/l. A dospělých a žactva. A - V.Osek Břežany II A T.Dvory Konárovice Tenisté A - A - A A A - Kouřím AFK Pečky A A ,30 Libodřice A - Bečváry A - A A ,30 Radim A B - J.Lhota A Liblice A - V.Osek A T.Dvory A A - FK - Kolín A B Č.Pečky A B - Kouřím - A Libodřice A - A n/l. B A - J.Lhota A B Vr.Lhota A Liblice A - A 1.6. Veletov B A - FK Kolín B 8.6. B Hradištko I ,30 Č.Pečky B - A B - Ovčáry ,30 Veltuby - B n/l. B B - St.Kolín Vr.Lhota A Volárna Veletov - B B - Velim Hradištko B I ,30 Nebovidy B - Ovčáry - B ,30 Veltuby B - J.Lhota B B Krakovany B - St.Kolín A - B Volárna B - Kořenice B Sendražice B - Velim - B B Nebovidy - B Dorost B - J.Lhota B Nučice ,30 Krakovany A - B Zásmuky B - Kořenice Bečváry Sendražice - B V.Osek ,30 - T.Dvory Dorost Ovčáry Nučice ,30 - Krakovany Zásmuky Liblice - Bečváry V.Osek - - Tuchoraz ,30 Sendražice - T.Dvory Ovčáry Žáci - Konárovice Krakovany ,30 Polepy Liblice V.Osek Tuchoraz Volárna Sendražice Ovčáry Žáci Štítarský - Konárovice SK ,30 Polepy - - Krakovany Č.Pečky - V.Osek Volárna - Žiželice Radovesnice - Ovčáry II Štítarský SK Krakovany Č.Pečky Žiželice 8.6. Radovesnice II

14 společenská rubrika Společenská rubrika ************************************************************************ Naši noví občánkové : David Břežek nad Labem Nicol Rychnová nad Labem Daniel Švejda nad Labem Valentýna Loužilová nad Labem Město nad Labem blahopřeje k narození Vašich dětí a přeje jim hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě. Životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané : Březen 2013 Jarmila Drtinová nad Labem Jaroslava Malá - nad Labem Josef Moudrý nad Labem Jiřina Špinková - nad Labem Duben 2013 Zdenka Vaňková - Lžovice Bohumil Pilař nad Labem Josef Zeman nad Labem Libuše Horynová - Lžovice Tibor Szekér nad Labem Věra Harrerová nad Labem Soňa Špinková nad Labem Jaroslava Sýkorová nad Labem Anna Kolaříková Lžovice Marie Chlubnová Vinařice Jaroslava Pilařová nad Labem Všem jubilantům k životnímu výročí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Naše řady opustili : Václav Kesner Vinařice Ludmila Kubelková nad Labem Věra Olivová nad Labem Město nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým. Libuše Dumanová, matrikářka 14

15 historie Karel Mensinger Karel Mensinger se narodil 9. října 1813, tedy před 200lety. Do svých devíti let chodil do týnecké školy a pak musel, jako každý, kdo chtěl dále studovat, jít na hlavní školu do Nových Dvorů. Ta škola měla tehdy vynikající úroveň, malý Karel se tu naučil i němčině, což se tehdy žádalo. Ve svých dvanácti letech začal studovat gymnázium v Jičíně. To však bylo pouze šestitřídní a tak poslední dva ročníky, rétoriku a filozofii dochodil v Litomyšli. Litomyšl byla významným kulturním centrem a studovalo tam mnoho pozdějších významných Čechů. Mensinger byl velkým obdivovatelem Magdaleny Dobromily Rettigové. Pro svá další studia si vybral bohosloví. První dva roky poslouchal přednášky v Hradci Králové. Silně na něj zapůsobila atmosféra kolem knihtiskařského nakladatele J. H. Pospíšila, kolem profesora Klicpery a spisovatele profesora Chmely. Profesor Jan Stárek a kanovník Antonín Stránký vydávali časopis Přítel mládeže. Když po dvou letech Mensinger odešel do Prahy, Stránský a Stárek mu časopis do Prahy posílali, Karel jim v Praze obstaral tisk a stal se tak spoluredaktorem. Když byl vysvěcen na kněze, biskup královehradecký ho ustanovil druhým kaplanem v Nových Dvorech. Karel toto prostředí důvěrně znal. Byly tu dvě školní knihovny, vzácná knihovna chotkovská na zámku v Kačině, hlavní škola s ředitelem Františkem Kruhem a také časté hudební produkce. Zkrátka kulturní prostředí. Po třech letech byl však poslán na faru do Heřmanova Městce. Po vzoru Nových Dvorů tu zřídil školní knihovnu a věnoval se dobročinné činnosti. Jako vědecký samouk psal do Časopisu českého muzea, kde v roce 1844 vyšlo jeho pojednání o pramenech labských. Sympatie pro osvobozenecká hnutí, příklady z české literatury a i toulavá krev po předcích způsobily, že zatoužil po Itálii a tak přijal místo polního kaplana u hradeckého pěchotního pluku Reisinger. S ním odešel v roce 1844 do Milána, hlavního města Lombardie. Ta tehdy patřila Rakousku. V Itálii se Mensinger cítil jako doma. Bylo tam velké množství Čechů. A také asi deset tisíc rakouských vojáků, z něhož byly plné dvě pětiny Čechů a Slováků. Organizaci české kultury se věnoval tajemník rakouského guvernéra Antonín Výšek. Mensinger sem ovšem nepřišel úplně neznám. Měl doporučující list od Josefa Kajetána Tyla a měl tedy cestu k Výškovi otevřenu. Milánští Češi tu i zásluhou Mensingera založili českou tiskárnu. Vznikla r.1844 a jejím majitelem byl Rettig, syn Magdaleny Dobromily. Rettig však nebyl zdaleka tak odpovědný jako jeho matka. V roce 1846 zmizel. České tiskárně tehdy pomohl doktor Nava. Mezi Čechy v Miláně přišel Jan Kolár a doktor Presl. Mensinger se již doma naučil vlašskému jazyku a tak Vlaši přestože k rakouskému vojsku projevovali odpor, Mesingerovi projevovali velkou přízeň. Vojenské kruhy nesly Mensingerovo přátelství s Vlachy nelibě. A tak když rakouské vojsko musel odejít, Mensingerovi to nedali ani vědět. Mensinger, který s Italy sympatizoval tu nakonec zůstal úmyslně. Mensinger byl proboštem kláštera svatého Ambrože přidělen k ošetřování nemocných ve vojenské nemocnici. Když na konci dubna přišla polská legie a liberální papež Pius IX.posvětil její standartu, polský básník Adam Mickiewicz sháněl pro ní kaplana a obrátil se na Mensingera. V rozhovoru mu řekl: Jestesz jednym z naszych. Maršálek Radecký Italy však u Custozy porazil, Rakušané se vrátili do Milána a Mensinger musel odejít do Allessandrie. Stal se kaplanem polské i maďarské legie. Rakušané jej prohlásili za psance a vypsali za jeho dopadení odměnu 400 zlatých. Krymská válka Italům, však pomohla. Po bitvě u Solferina Rakousko odstoupilo Francii Lombardii, ale Francie ji vyměnila za Savojsko a Nizzu. Roku 1866 se Italové spojili s Prusy a přestože prohráli bitvu u Custozy i námořní u Visu, v rozhodující bitvě u Sadové zvítězili Prusové a Italové získali Benátky.Už na samém počátku těchto válek ministr Lamarmore udělil Mensingerovi místo v jízdím pluku Piemontése Reále Cavaleria. Po válce však byla místa polních kaplanů zrušena a Mensinger se usadil v Miláně. Pozval si sem i své staré rodiče. Milánskému muzeu Del Risorgimento věnoval svou kokardu i medaile, u nichž je nápis Carlo Mensinger. Tělesně a duševně docela zdráv a svěží, odešel v 53 letech do důchodu. O své práci ve svétoznámé Bibliotéce Ambrosiině, kde založil Bibliotécu Europiu, psal i svému příteli, spisovateli Juliu Zeyerovi. V roce 1870 vydal zeměpisný slovník. Věnoval se italskému včelařství a pěstování chmele i vaření piva. V Ambrosiině měl Mensinger vyhrazeno nejlepší místo. Těšil se tu velké úctě. Všude, kudy jejími velkými prostorami procházel, všichni vstávali ze sedadel a hluboce se mu klaněli. Sil však už ubývalo a 8. listopadu 1882 skonal. Byl za ohromné účasti obyvatel pochován u Magentské brány. Jeho dílo, Evropská knihovna, jej však přetrvalo. Ing. Žmolil Horymír inzerce 15

16 fotogalerie Vaše názory a příspěvky zasílejte na nebo zanechte na podatelně MÚ na Labem ký zpravodaj, zpravodaj města nad Labem, vedoucí redakční rady p. Václav Svoboda, vychází jednou za dva měsíce uzávěrka vždy 15. příslušného kalendářního měsíce, sídlo MěÚ nad Labem, Masarykovo nám. čp. 1, PSČ tel.: , fax: , Výroba a tisk: Digi-press Kolín s.r.o. Zapsán do evidence periodického tisku s číslem evidenčním MK ČR E

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity roku 2010 5. Finanční zpráva

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín. Zápis č.5/2013

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín. Zápis č.5/2013 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.5/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 22. dubna

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Rejfek Otakar, Hušek Josef, Renata Festová, Hojda Jan, Novák Milan, Pavlíková Helena Omluveni: Černý Petr, Hátle Vítězslav

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 23. 4. 2013 v 13,00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zasedání se zúčastnilo: 6 zastupitelů viz presenční listina příloha č. 1 omluveni: Jurčík Jaroslav, ing. Zdeňka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012 Přítomni: Ježek, Kotrch, Polanka, Houdek, Beneš, Nehézová, Marek Nepřítomni: Hosté: / Schválený program

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal, p. Pokorná Omluveni: p. Hanykýř, p.

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více