ZPRAVODAJ ŽELEZÁREN ŠTĚPÁNOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ŽELEZÁREN ŠTĚPÁNOV"

Transkript

1 ČERVEN 2 ROČNÍK III 2007 ZPRAVODAJ ŽELEZÁREN ŠTĚPÁNOV Den otevřených dveří a odlévání soch Letošní akce Odléváme sochy ve Štěpánově proběhne v rámci Dne otevřených dvěří (DOD) dne 5. července 2007 v prostorách naší firmy. Veřejnost bude mít možnost shlédnout zaformování a odlití uměleckých děl, která budou odlita z rotační plynové pece. V rámci Socholití bude odlit znak a logo kraje Vysočina, za osobní účasti hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila. Účast na Socholití 2007 přislíbili sochaři Z. Macháček st., Z. Macháček ml., B. Bendová, H. Lavičková, studenti Vysoké školy architektury Brno, Ateliér kreslení prof. arch. Z. Makovského, Leoš Boček, Š. Zatloukal atd. Natavení litiny provedeme ve třítunové kyslíko-plynové rotační peci. Tyto pece se používají na severu Itálie v úpatí italských Alp pro svoji malou ekologickou zátěž. V České republice rotační plynové pece moc neuvidíte, protože se u nás používají většinou jiné způsoby tavení litiny. Máte proto jedinečnou příležitost spatřit tyto pece při DOD. Tak jako vloni bude s námi Leoš Boček i letos organizačně zajišťovat přípravu a výběr modelů, formování. Letos bychom chtěli navázat a zužitkovat poznatky z loňského prvního sympozia, kdy jsme měli problémy s vhodnou volbou druhů materiálů a náročností některých modelů a i naši nejzkušenější formíři byli nuceni při zaformování uměleckých děl mnohdy improvizovat. Doufáme, že odlijeme díla, která Vás při shlédnutí zcela jistě zaujmou. V areálu firmy budete moci shléd- nout výstavu uměleckých děl, která se po roce cestování po naší republice opět vrátí do Železáren Štěpánov. Těšíme se na Vaši návštěvu v Železárnách Štěpánov při Dni otevřených dveří a odlévání soch. Petr Ondráček, vedoucí TPV Na středisku brusírna dochází k finálním operacím před samotnou expedicí odlitků k jednotlivým zákazníkům. K pracovišti brusírna patří i obsluha tryskače a pracoviště máčírny a dva svářeči. Mistrem brusírny je pan Petr Růžek a doufám, že po mnoha změnách na této pozi- Přibližujeme naše pracoviště BRUSÍRNA ci je on ten pravý. Obsluhu tryskače zajišťují dva ukrajinští pracovníci Andrii Hamzii a Vasyl Kosandjak. Tryskání je prováděno ocelovými broky na tryskacím zařízení od firmy Gostol Tolmin ze Slovinska. Broušení odlitků je prováděno ve dvou směnách úhlovými bruskami od firmy Atlas Copco a přímými bruskami od firmy Deprag. Broušení velkých koster statorů a převážně větších odlitků provádí dlouholetí zaměstnanci pan Jiří Harásek, Martin Gloser, Lubomír Mareček, Marcel Zich, Jaroslav Zloch, Pavel Houdek a Libor Procházka. Broušení štítů a převážně menších odlitků provádí pan Pavel Kaman, Jaroslav Jílek, Miroslav Svoboda, Miroslav Novotný a David Kroupa. Když už se zmiňuji o brusičích, chtěl bych využít možnosti a požádat případné zájemce o tuto profesi, že mají možnost se přihlásit na personálním oddělení Železáren Štěpánov. V současné době se potýkáme s nedostatkem brusičů a to nejen kvůli dlouhodobým onemocněním některých pracovníků střediska brusírna. Opravy odlitků zavařováním provádí dva dlouholetí proškolení pracovníci pan Karel Štětina a Petr Rotkovský. Nesmím zapomenout ani na máčírnu. Máčení provádíme asi u 50 % odlitků a to do vodou pokračování na str. 2 1

2 NAŠE PRACOVIŠTĚ, ORGANIZAČNÍ SCHEMA Přibližujeme naše pracoviště BRUSÍRNA pokračování ze strany 1 ředitelné barvy od firmy Barvy Tebas se sídlem v Praze. Máčení provádíme ve dvou směnách a to tak, že na ranní směně jsou dva pracovníci, pan Jiří Hřebíček a pan Vlastimil Hutař, kteří namáčí převážně větší odlitky a na odpolední směně je pan Karel Frumolt, který namáčí odlitky v koších a menší odlitky. Vše je však závislé na sortimentu a potřebách zákazníků. Po namočení nebo po obroušení odlitků, které se nenamáčí, dochází ke 100 % viziuální kontrole a následnému zabalení dle požadavků jed- notlivých zákazníků na euro palety nebo do giter boxů. Tato kontrola je prováděna ve dvou směnách a zajišťuje ji pan Jaromír Jurman a pan Miroslav Haviger. Po té dochází k samotné expedici odlitků k jednotlivým zákazníkům. Za expedici zodpovídá pan Antonín Štarha ml. a Petr Merta, který zajišťuje nakládky všech odlitků, které jsou ze Železáren Štěpánov expedovány. Na závěr bych chtěl všem těmto pracovníkům poděkovat za jejich práci a popřát jim mnoho úspěchů nejen pracovních. Jílek Ivo vedoucí výroby Vážení spolupracovníci, milí čtenáři, rád bych Vás seznámil s obecnou analýzou současného stavu naší firmy. Jako kritéria hodnocení jsem použil následujících deset bodů: 1. Jasně stanovené cíle 2. Stabilní a průhledné majetkové poměry 3. Motivovaný management s jasně určenými pravomocemi a odpovědností 4. Efektivně sledované ekonomické ukazatele, zejména ziskovost jednotlivých výrobků a produktivita 5. Systém trvalého zlepšování kvality všech procesů 6. Účinné kontrolní mechanismy 7. Pozitivní vztah k ochraně životního prostředí a aktivní politika snižování dopadů vlastní průmyslové činnosti 8. Cílevědomá personální politika 9. Perspektivní výrobní program 10. Racionální marketingové a propagační mechanismy. Dovolte mi, abych se zastavil u jednotlivých bodů s cílem porovnat ideální stav se skutečností a přesvědčit se, zda právě my jsme tím podnikem, který z velké části splňuje všechny výše uvedené podmínky k tomu, aby se mohl nazývat úspěšným a naplňoval své zaměstnance spokojeností, jistotou a hrdostí. Hrdostí na to, že se podílejí na budování něčeho, co má smysl a perspektivu. 2 Zpráva o stavu firmy v roce 2007 Dlouhodobý cíl trvalé zvyšování obratu a zisku za účelem reinvestování zisku do tzv. trvale udržitelného rozvoje firmy to znamená používání nejlepších dostupných výrobních technologií, maximální možná ochrana životního prostředí a neustálé zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. Střednědobé cíle - rozvoj spolupráce se zákazníky, kteří mají zájem o zboží z jihovýchodní Asie a zajišťování dodávek tohoto zboží - orientace významné části výrobního sortimentu na výrobu složitějších odlitků s vyšší přidanou hodnotou. Krátkodobé cíle plnění plánu, snižování zmetkovitosti, ochrana životního prostředí, investiční rozvoj, aplikace nejmodernějších technologických postupů a zvyšování produktivity. Spojením ing. Matouška s americkou kapitálovou společností Foundry US LLC byl postaven základ k budování silné mezinárodní firmy opírající se o výrobu odlitků ve Štěpánově, kapitálovou jistotu a přístup na světové trhy. Struktura managementu je znázorněna grafem a je charakteristická dlouhodobou stabilitou. Sledování ekonomických ukazatelů je nezbytnou podmínkou pro přežití firmy a to, že již několik let investujeme do nových technologií pouze z vlastních prostředků bez investičního úvěru je důkazem správně nastavených kontrolních mechanismů. Velice důležitou součástí ekonomické stability je také systém kalkulací pro jednotlivé odlitky a průběžné sledování jejich ziskovosti při měnících se vnějších podmínkách (ceny surovin, kurz koruny atd.), což je rozhodující pro stanovení marketingové strategie pro další období. Systém trvalého zlepšování procesů a kontrolní mechanismy jsou z velké části stanoveny a řízeny normou EN ISO 9001, kterou se naše firma řídí již od roku Přestože jsme zavedli také řadu vlastních procesů pro kontrolu a zlepšování, např. systém manažérských návrhů, finanční motivace pro navrhovatele nebo systém tříbení názorů a následných návrhů na zlepšení, tzv. brainstorming, je v této oblasti ještě mnoho co zlepšovat. Jako výrobní podnik zařazený do obecné kategorie velký znečišťovatel životního prostředí je pro nás velmi těžké přesvědčovat širokou veřejnost o našem pozitivním vztahu k prostředí, ve kterém žijeme. Přesto tomu tak je a můžeme to doložit. Jako příklady uvedu odprášení pecí, které bylo provedeno špičkovou technologií o více než dva roky dříve než bylo ze zákona nutné, dále plynofikace závodu, výstavba čističky odpadních vod atd. Většina těchto ekologických investic předcházela investicím technologickým, čímž se firma vystavovala existenčnímu riziku. Od letošního roku se naše společnost dobrovolně zapojila do systému IPPC, což je mezinárodně platná úmluva o používání nejlepších dostupných výrobních technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí. Odborně zdatní a spokojení zaměstnanci vyžadují solidní platovou úroveň, pravidelné výplaty, zlepšující se pracovní prostředí a další zaměstnanecké výhody. To jsou podmínky, které se vedení firmy snaží vytvářet, protože si je vědomo, že na kvalitní zaměstnanecké základně stojí veškeré úspěchy firmy jako celku. Výrobní program je v současné době, jako důsledek dlouhodobé pozitivní orientace na potřeby zákazníka, vhodně zvolené marketingové strategie, kvalitních výrobků a obecně vysokého zájmu o slévárenské výrobky, asi nejsilnějším článkem celého spektra hodnocených aspektů a také výhledy do budoucna jsou velice optimistické. Vedení firmy děkuje tímto všem zaměstnancům za spolupráci při vytváření tohoto veskrze pozitivního obrazu naší společnosti. Pokud se někomu z vážených čtenářů bude zdát toto hodnocení příliš optimistické, vedení firmy ocení jakékoli příspěvky, ať už ke kritériím nebo samotnému hodnocení. Samozřejmě je možné zodpovědět také případné dotazy či nejasnosti. Zpracoval Ing. Robert König

3 ŽELEZÁRNY, VLASTIVĚDA ORGANIZAČNÍ SCHEMA ŽELEZÁREN HRADY BYSTŘICKA II. P y š o l e c Dalším hradem na horním toku řeky Svratky je hrad Pyšolec. Leží nedaleko od hradu Aueršperka, o němž jsme informovali v minulém čísle. Spolu s hradem Zubštejnem, který bude presentován v dalším čísle časopisu Odpich, tvoří zajímavou trojici hradních sídel, situovaných až nápadně blízko od sebe. Hrad je umístěn nad dolní vyrovnávací nádrží Vírské přehrady na nápadném zvýšeném ostrohu. Sestává z několika částí, vzájemně oddělených příkopy, umístěných v jedné ose za sebou. Přední díl uchovává pozůstatky základů ohradních zdí a čelní bašty, připomínající opevnění předních partií hradů Pernštejna a Zubštejna. Za předhradím následuje hluboký monumentální příkop, hluboký asi 17 metrů. Vlastní hradní jádro, obklopené samostatným valovým systémem, uchovává nejvýraznější relikty hradních staveb. Ty sestávají z torza válcové věže, typické svým úzkým vnitřním prostorem, a dále dvojice masivních opěrných pilířů, zevně vyztužujících hradební zeď. V základech jsou patrny také palác a zahloubená nádrž na vodu tzv. cisterna. Hrad Pyšolec je zřejmě ze všech třech hradů nejmladší. Neexistují písemné ani archeologické doklady, které by jeho vznik posunuly před počátek 14. století. Spíše byl vystavěn až někdy krátce před jeho polovinou, kdy se také ponejprv připomíná, a to roku Toho data postoupil Filip mladší z Pernštejna hrad Ješkovi z Konic a Ješkovi z Kravař. Ti roku 1353 vzali hrad do společné držby s Jimramem z Pernštejna. V roce 1358 získal hrad moravský markrabě Jan Jindřich, jehož syn Jošt jej roku 1384 dal lénem Heroltovi z Kunštátu. Pernštejnové měli snahu získat hrad zpět, a to třeba i protiprávní cestou. Tak jej roku 1407 držel Vilém I. z Pernštejna, přestože právoplatně tehdy náležel Bludovi z Kralic. Vilém jej však chtěl získat za každou cenu a proto neváhal použít i nejkrajnějších metod, tehdy nikterak výjimečných. Svoji družinu nabádal k násilnému obsazení hradu i za cenu fyzického odstranění jeho majitele. Pernštejnové jej nakonec v průběhu husitských válek, kdy většinou nelegálně obsadili mnohé cizí majetky na širším Bystřicku, také získali. Ovšem po skončení neklidného válečného období žádal oprávněný držitel hradu Jan z Lomnice na Janovi z Pernštejna jeho navrácení. Následné spory, které byly zřejmě doprovázeny i pokusem o násilné dobytí hradu, byly zakončeny postoupením Pyšolce Pernštejnům v roce Obléhání hradu a jeho následné dílčí opravy dokládají jak písemné prameny, které roku 1464 hovoří o zbořeném hradu, tak také stopy v terénu. Jedním z dokladů je skládka zřejmě ještě nepoužitých architektonických článků z bílého nedědického mramoru v příkopu před hradním jádrem. Také výrazné terénní relikty středověké vápenky s přilehlými pozůstatky zahloubených staveb, dochované na výšině před hradem při cestě ke Kobylnicím, ukazují na aktivní proces obnovy hradu po jeho poškození. Volně navazující opevnění předhradí, znásobené sypanými zemními baštami, typickým prvkem pozdně gotického pevnostního stavitelství, zjevně nedokončené, je dalším dokladem nedořešené obnovy hradu po husitských válkách. Další majetkový vývoj však odsunul význam Pyšolce do pozadí natolik, že jeho další obnova již nebyla aktuální a hrad se začal pozvolna proměňovat ve zříceniny, které se dochovaly na ostrohu nad meandrem řeky Svratky dodnes. Jaroslav Sadílek 3

4 PREZENTACE FIREM ZEMĚDĚLSKÁ A DOPRAVNÍ TECHNIKA ZDT STAVÍ HALU Zemědělská a dopravní technika spol. s r.o. Nové Veselí vznikla v roce Je to ryze česká firma, která zaujímá přední postavení mezi výrobci zemědělských strojů a dopravní techniky. Má dva provozy, jeden z nich sídlí v Bystřici nad Pernštejnem. Tam dnes pracuje 43 lidí. V současné době přistavuje novou výrobní halu, která by mohla zaměstnat až 80 pracovníků a to byl jeden z důvodů, proč jsme požádali o rozhovor Ing. Františka Drobečka, jednatele firmy. Jak vznikla firma Zemědělská a dopravní technika (ZDT)? V roce 1993 nastala situace, kdy bylo třeba privatizovat státní podnik ZTS. Doba to nebyla snadná podnik automaticky přišel o státní zakázky, hrozilo propuštění všech zaměstnanců podniku. Tehdy jsme s mými dalšími třemi společníky připravili privatizační projekt, ten byl schválen a my mohli začít budovat novou firmu. Ve firmě jsem tedy od začátku jejího působení, vedení společnosti sídlí v Novém Veselí tam je část výroby a další výroba je tady u nás v Bystřici nad Pernštejnem. Měli jsme i výrobní halu ve Velké Bíteši, tu jsme ovšem před časem prodali. Víme, že provoz v Bystřici se bude rozšiřovat, budujete novou výrobní halu. Co bylo hlavním důvodem stavby nové haly? Hlavním důvodem je jistě to, že máme zajímavý výrobní program, práce je tudíž dostatek a v důsledku toho i peníze na investice. Stávající podmínky jsou zastaralé a nevyhovující. Nezapomínejme na to, že za celou dobu existence i státního podniku se tu neinvestovalo. A to jak v oblasti zvětšení výrobních prostor, vybavení technologií, tak i vnitřního sociálního vybavení pro zaměstnance. Podařilo se nám prosadit návrh rozšíření firmy v Bystřici nad Pernštejnem, ovšem část výroby samozřejmě zůstává v Novém Veselí. Jaká kritéria byla rozhodující ve výběru stavby nové haly? Jak se vám podařilo přesvědčit společníky ze Žďáru, že lokalita v Bystřici je výhodná? Vypracovali jsme si podrobnou analýzu se zhodnocením možností, zda budovat v Novém Veselí nebo zde v Bystřici. Pro Bystřici poměrně jasně hovořily některé skutečnosti, jako poměrně rozsáhlé vlastní volné pozemky v areálu výrobního provozu dále existenční nutnost modernizace zastaralého provozu a v neposlední řadě i relativně zatím poměrně dobrá nabídka pracovních sil v požadovaných profesích v oblasti Bystřice. Výstavbu nových výrobních hal jsme začlenili tak, aby technologicky navázaly na stávající výrobní prostory. Podmínkou bylo to, aby výstavba v žádném případě nenarušila a neomezila stávající výrobu, abychom mohli dostát nasmlouvaným zakázkám. Časový rozsah výstavby musel být poměrně krátký - necelých 10 měsíců, z pochopitelného důvodu, vložené investiční prostředky se musí co nejdříve vracet. Proč by třeba svářeči měli chtít pracovat zrovna u vás? Se stavbou nové haly je spojené vybavení nadčasovými technologiemi, které daleko více usnadňují lidem práci. Například pro svářeče by mohlo být zajímavé, že nová hala bude vybavena centrálním odsáváním ze Švédska a kromě toho jednotlivá svařecí pracoviště i pro velké svařence budou mít lokální odsávání, takže téměř 100% zplodin od svařování bude odvedeno mimo prostor pracovníka. Bezpochyby lidé ocení také sociální zařízení. Stavíme s vědomím, že chceme, aby se lidem u nás líbilo, aby u nás rádi pracovali. Práce u nás je zajímavá, není jednotvárná, pracovník nevykonává stále dokola několik opakujících se operací nebo úkonů.na druhé straně musí při práci přemýšlet, mít velmi dobré znalosti a dovednosti z oboru svařování, materiálů, musí umět dobře číst strojnické výkresy. Sestavení svaření jednoho svařence může trvat podle druhu víc než týden. Na halu, o které mluvíme, využíváte pouze vlastní prostředky? Výstavbu financujeme z vlastních prostředků, ať již z části volných, nebo z větší částí pomocí úvěrů. Zpracovali jsme také projekt a podali si žádost o udělení dotace z fondů EU. Projekt byl přijat a po ukončení výstavby bychom mohli získat menší dotaci ve výši asi %. Jaká byla spolupráce s radnicí při stavbě haly? Radnice přivítala naše rozhodnutí stavět v Bystřici. Nemůžu si stěžovat na spolupráci, ta hlavní část spolupráce s radnicí, myslím, je teprve před námi. V současné byrokratické džungli se pracovníci úřadu snažili, aby nás nebrzdili v realizaci stavby. Mohl byste nám blíže představit váš výrobní program? Vyrábíme dopravní techniku pro zemědělství a stavebnictví - návěsy, přívěsy, přepravníky zvířat, přepravníky stavebních strojů, některé zemědělské stroje - rozmetadla průmyslových hnojiv, rozmetadla hnoje. V oblasti dopravní techniky jsme vytvořili koncepci dopravního systému, který jsme nazvali příznačně MEGA, jenž se stal naším nosným výrobním programem. Jedná se o typovou řadu univerzálních nosičů a řadu výměnných nástaveb, hmotností 13 až 25 tun. Vyrábíme také v neposlední řadě ocelové konstrukce a pro finskou firmu sídlící v Holandsku vyrábíme sušicí pece. Náš výrobní sortiment je poměrně široký, představuje jen v typových výrobcích asi 40 druhů výrobků. Protože se jedná vesměs o výrobky poměrně rozměrné, náročné na výrobní prostory - na př. nejmenší sušicí pec je 12 m dlouhá a přes 20 tun těžká, největší, kterou vyrábíme a půjde do Kanady měří na délku přes 35 metrů a váží 80 tun, proto potřebujeme i odpovídající výrobní prostory. Asi 50% naší produkce směřuje do zahraničí. Dopravní techniku dodáváme do Dánska, kde máme již dlouholeté obchodní zastoupení na naše výrobky u jedné dánské obchodní firmy, dále prodáváme v Holandsku, SRN, Slovensku, dlouhodobě vzájemně kooperujeme s firmou ve Francii. Sušicí pece prostřednictvím firmy Huhtamaki jdou do celé řady evropských a hlavně zámořských zemí, v poslední době jsme dodávali do Mexika, kam je naděje na další dodávky, vyrábíme do Kanady, jedná se o dodávky do USA. Dosud byla výroba sušicích pecí z prostorových důvodů možná jen ve výrobním provozu v Novém Veselí. Po výstavbě nové haly budeme moci i zde v Bystřici dělat tyto zakázky. Náročnost na výrobní prostory při výrobě dopravní techniky se s výrobou nových rozměrných výrobků neustále zvyšuje. I když jsme dnes s rozměry a hmotnostmi na hranicích legislativních požadavků, jsou stále požadavky na zvětšování přepravních objemů a tonáží. Když to přeženu, zemědělec by potřeboval sklidit úrodu při jedné jízdě. V některých zemích EU zřejmě neplatí stejné podmínky, po zkušenostech s dodávkami velkých návěsů do Německa. Čím si vysvětlujete naplněné výrobní kapacity, které vás svým způsobem tlačí do stavby nové haly? Je to jistě zásluha i obchodního úseku rozšiřujeme odbyt našich výrobků, vyvíjíme výrobky nové. Naším důležitým zázemím je vlastní vývojová kancelář, vybavená konstrukčními systémy AUTODESK INVENTOR 10 a AUTOCAD 2006, která je tvůrcem všech našich výrobků a dokáže především velmi rychle reagovat na potřeby trhu i jednotlivých zákazníků. To nám pomáhá pokračování na str. 5 4

5 ZDT STAVÍ HALU PREZENTACE FIREM pokračování ze s. 4 pokrývat vysoké požadavky odběratelů na technicky náročnější výrobu. Kromě již zmiňovaného exportu se nyní snažíme proniknout na bývalé východní trhy Polsko, Rumunsko, Maďarsko a další. Hledáme další a další cesty. Výrobu navyšujeme v posledních dvou letech cca procent ročně. Je spojena vaše práce s cestami do zahraničí? Nejsem obchodník, takže když cestuji, tak už spíše soukromě. V minulosti, když jsem měl na starosti technický úsek a s tím spojený technický rozvoj a vývoj nových výrobků, poznávání technické úrovně srovnatelných výrobků a technologií ve vyspělých zemích byla nutností. Nyní rád poznávám pro mě nové a exotické země. Projel jsem 17 států USA, byl jsem v některých zemích střední a Jižní Ameriky, Afriky, Asie. To není až tak obvyklý koníček. Cestujete spíše po památkách nebo vás zajímá krajina? To i to. Ale snad nejvíce chci poznat život v navštívené zemi. I když vím, že za krátkou dobu pobytu člověk nepozná dobře život v zemi. Traduje se i u nás spousta předsudků - například o Spojených státech - někdo na ně nedá dopustit, jiný naopak je považuje za vysoce konzumní společnost. Člověk si udělá alespoň malý obrázek o té zemi. Třeba v Číně vidíte, jak země přímo roste, jaký je tam rozvoj, jak pokračují přípravy na olympiádu, na EXPO, vidíte zápory, ale i klady současné diktatury a jak to vnímají lidé tam. Jinde mi zůstane největší vzpomínka na amazonský prales, plavba po Amazonce, lov aligátorů s Indiány na Rio Negro, nebo proplouváví pod vodopády Iguacu v Argentině. Nebo se vydáte v Mexiku a deštném pralese Guatemale po stopách tehdy vyspělých civilizací Olméků, Májů, Aztéků, jejich nezapomenutelné architektonické komplexy. Bližší jsou pro nás historické stavby starého Egypta, ale nemůžete nevidět jejich velkou zanedbanost v ekologii, v biblické zemi Izrael kromě biblických památek poznáte trochu problémy soužití Židů a Palestinců. Když se díváte dopředu, čeho chcete ještě dosáhnout? Důležité je dokončit výrobní halu v Bystřici, připravit technologii, rozjet výrobu. Tím ale starost nekončí. Abychom byli schopni dodávat kvalitní výrobky i s kvalitní povrchovou úpravou, musíme se postarat o jejich předpovrchovou a povrchovou úpravu. Toto vyžaduje další prostory, stavební i technologické investice. Máme zpracován také projekt technického rozvoje do roku 2010, který zahrnuje zásadní inovace a vývoj výrobků včetně výrobních technologií. V této oblasti jsme začali jednat o spolupráci s VUT Brno, základem je dohoda o společném výzkumu a vývoji. Jindřich Pruška Jste zástupcem Sdružení za rozvoj města Bystřice, uvažujete o tom, že budete politickou stranou? V současně době jsme sdružení, neplánujeme být politická strana. Jsme orientováni na Bystřici a blízký region, proto se domníváme, že strana v tomto rozsahu není nutná. Nepoškozuje to svým způsobem vaše zájmy, například při získávání dotací? Chápu vás dotaz, samozřejmě silná politická strana ve vedení města NEPLÁNUJEME E P L Á N U J E M E BÝT Ý T STRANOU T R A N O U Rozhovor s Mgr. Josefem Vojtou je důležitá. Velmi dobře ale spolupracujeme s ostatními stranami, ať už je to KDU-ČSL nebo ČSSD na místní i celostátní úrovni. Myslím, že jsme schopni se dohodnout na rozpočtu města. Dotace také dokážeme získat. Zvýšili jste rozpočet města. Jak se vám to daří dosáhnout? Jednak z naší hospodářské činnosti a získáváním výše zmiňovaných dotací v minulém roce se nám například podařilo získat dotaci na opravu tělocvičny na základní škole TGM ve výši 7,5 mil. Kč, na střechu ZŠ nádražní 6 mil. Kč, na muzeum čtvrtou etapu 5 mil. Kč a další. Z tohoto je jasně vidět, že jsme se soustředili na získávání dotací zvláště v oblasti školství a kultury, což je také naše priorita. Zástupci města byli zvolení mimo jiné také zásluhou široké základny fotbalového klubu, kterého jste jak vy tak starosta města příznivci. Dá se předpokládat, že také na oplátku do fotbalu budete investovat nejvíce ze všech sportovních klubů? Teď tomu nerozumím. Tím chcete říct, že jsme vyhráli volby zásluhou fotbalistů v Bystřici? Odmyslímeli si mládež a děti, kteří tvoří nejširší základnu klubu a ti nemohou volit, tak těch 100 dospělých by nemohlo jednoznačně rozhodovat volby, ale podporu fotbalistů samozřejmě cítíme. O tom, kolik peněz a do které oblasti sportu půjde, rozhoduje komise sportu. V současnosti se hodně mluví o zimní hale. Myslíte, že město má na to, aby náklady na údržbu v budoucnu utáhlo? Myslím si, že ano. Domnívám se, že je to jedna z věcí, která Bystřici chybí. To nakonec vyplývá i z ankety, kterou jsme uspořádali pro občany města v rámci komunitního plánování. Faktem zůstává, že v okruhu 30 km není žádný zimní stadion. Spádová oblast tu je - jsou zde dvě základní školy a dvě střední školy, a tak si myslíme, že by byla využita. Nechceme nic velkého, potřebujeme halu zhruba na 5 měsíců s pětiti hodinovým provozem denně. Výdělečný tento zimní stadion zřejmě nebude, počítáme s mírnými ztrátami. Podle našich informací však na tom ostatní města ztrácí a dělá jim to díry v rozpočtu. Ať už mluvíme o Velkém Meziříčí, Žďáru n. S. a nakonec i Nedvědice má tyto potíže. Nemáte obavy, že to bude podobné? Určitě ne, nemůžeme se srovnávat s Velkým Meziříčím, kde se hraje 2. liga. Chceme se zaměřit spíše na širší veřejnost, aby děti a mládež co nejvíce využívali účinně svůj volný čas. Plánujete ještě nějakou jinou investici zásadního typu? Máme jasně vymezené priority rozdělené do několika oblastí. V té sportovní je to také například vznik atletického stadionu u 2. ZŠ, který je vlastně určen dvěma školám. Další prioritou jsou obecně školy, to znamená pokračovat v tom, co už jsme započali. Myslím tím zateplení škol, výměna oken apod. Také se zaměřujeme na údržbu bytových domů, na parkování ve městě - na provoz a jiné práce a s tím související. Necháváme si vypracovat studii, aby parkovací plochy byly v souladu se zelení. Vraťme se k problému bytů. V těchto státních bytech bydlí lidé, kteří pracovali v uranových dolech a dostali je s tím, že si je budou spravovat. Teď mají pocit, že jsou cizí a když chtějí něco třeba jen opravit, naráží na spousty problémů. Myslíte, že se to dá nějak zlepšit? Hlavně v oblasti úhrad oprav v těchto bytech. Já si myslím, že s nimi jednáme jako s rovnocennými partnery. Bohužel, když se podíváte do vyhlášky, zjistíte, že do drobných uprav bytů, které si nájemník hradí sám, patří spousta věcí. Ale vraťme se k tomu, že v těchto bytech je uplatňováno regulované nájemné za 18 až 19 Kč na m 2. Porovnejme to s nájmem v bytech s tržním nájemným, které činí 38 Kč za m 2. To je jednoznačně nespravedlivé. pokračování na s. 12 5

6 POLEMIKA, LITERATURA VYSOČINY Vážený pane redaktore, oceňuji Vaši odvahu a odhodlání podlomit koženkové stereotypy mnohých rádoby odborníků minulosti a vtisknout na stránky ODPICHU pochodeň pravdy, odvahy a statečnosti hodnoty, které prozáří ty stinné stránky naší historie i přítomnosti a udělají přítrž překrucování a zamlčování dějinné pravdy. Do rukou se mi poprvé dostal časopis Odpich a při pročítání jsem cítil, že se skutečně odpíchl od šedivých, zadušených a nic neříkajících polopravd minulosti a stanul vzpřímeně v proudu současného života. Svěží barevnou obálkou jsem vstoupil do Stínů v nás i kolem nás.. Jako přímý účastník bojů na území Slovenska od Medzilaborců po Malou Fatru na stíhací jednotce RYS, složené z absolventů škol záložně důstojnických, prohlašuji, že mjr. BURLAK- velitel vojenské jednotky o síle 300 mužů, zbytku nejstatečnějších bojovníků UPA ukrajinské povstalecké armády, která chtěla vybojovat svobodu Ukrajině, byl gentleman. 1. Naše raněné kamarády vojáky lékařsky ošetřil a rány ovázal. 2. Zajaté vrátil na naše postavení a co je nejdůležitější nevyhledával střetnutí s námi. 3. Uvádím případ našeho vojáka, který zůstal v ležení banderovců přes noc a při ranní přestřelce ho Burlák chránil svým tělem, abychom ho nezasáhli. Chtěl projít se svou jednotkou na Západ a v případném střetnutí Západ Východ by bojoval na straně Západu. NAPSALI JSTE NÁM Komunistická vláda vedená Gottwaldem bránila všemožně těmto ukrajinským vlastencům v přechodu přes naše území na svobodný západ za cenu zbytečných obětí mladé nekomunistické inteligence budoucích záložních důstojníků. Jak uboze a komunisticky lživě vyznívá článek pana školního inspektora Miroslava ŠAJNARA z o zvěrstvech banderovců v konfrontaci se skutečným jednáním a záměrech vlastenců Ukrajiny. Z Vaší chystané knihy Jak být bohatý jste ponořil do článku Plná žumpa něco z toho, co mně připomíná odvahu a statečnost kolegů a kolegyň učitelů z padesátých let, kteří odmítli vnášet do mladých duší svých žáků jed třídní nenávisti, lži, podvodu a přetvářky zkroucené komunistické ideologie. Byli vyházeni smeteni ze škol bez jakýchkoliv náhrad a jejich Kalvárie bohužel trvá do dneška. Dále mě zaujal článek Konec války v Bystřici. Vážím si nesmírně opravdových vlastenců, kteří byli odhodlání položit svůj život v boji proti německým okupantům jako dosud žijící můj přítel Vincenc Koutník, ale jsou mi odporní činy rádoby partyzánů, kteří vraždili vzdávající se vojáky na konci války, jako to uvádíte v článku Konec války. Oddíl Železárny Štěpánov mne zaujal nejen snahou o modernizaci a prosperitu podniku, o spolupráci s okolními podnikatelskými subjekty, ale především rozšiřováním sociální pomoci svým zaměstnancům jako příspěvky na dovolenou, sportovní a kulturní akce. Podnik nezapomíná ani na upevňování zdraví svých zaměstnanců s příspěvky na lázně a masáže. Je to chvályhodné. Přeji redakci ze srdce, aby neumdlévala, nedala se zastrašit pohrobky komunistického režimu a měla nadále dostatek sil mluvit pravdu, hájit pravdu a žít pravdu. Máte podporu politických vězňů padesátých let. Jste nám blízcí svojí odvahou. Josef Brázda, učitel, příslušník 3. demokratického odboje 6 VYCHÁZÍ NOCIVÍR Pokud za posledních sto let vyrostl na Bystřicku básník, pokud vůbec kdy vzešel z našeho kraje nějaký opravdový poeta, je to určitě Michal Jurman. Narodil se v Novém Městě na Moravě ( ) a chodit se naučil ve Štěpánově. Vyrostl na Vysočině, dnes žije v Polabí. Už jako student gymnázia vyhrál básnickou Soutěž s Parkerem, v níž se sešlo 456 prací studentů gymnázií z celé republiky. Michal byl nejlepší. Už od 16 let publikuje v tisku, jeho verše tiskl například Host i Odpich, přispěl do tří knih svého otce. V polovině června úspěšně dokončil studium Divadelní fakulty JAMU obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika. Jeho pořady vysílá rozhlas, mihl se i v televizních titulcích, většina jeho tvorby však na televizní zpracování teprve čeká. To podstatné vlastně teprve vznikne Michal Jurman sestavil ke svým pětadvacetinám sbírku veršů, která vyjde o prázdninách pod názvem Nocivír v nově založené edici VYS-oko s ilustracemi Jany Dostálové. Sbírka Nocivír byla příznivě přijata odborníky a prakticky celá zazněla v pořadu Zelené peří Mirka Kováříka v Českém rozhlase 2 Praha dne Dnes přinášíme Michalovy starší verše, ukázka z Nocivíru příště. MICHAL JURMAN * Nové Město na Moravě Absolvent divadelní fakulty JAMU, básník, dramatik. Vyrůstal ve Štěpánově nad Svratkou a na Buchtově kopci. Základní školu vychodil ve Sněžném ( ) a v Novém Městě ( ), absolvoval Gymnázium Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě ( ) a v letech vystudoval v ateliéru Antonína Přidala Rozhlasovou a televizní dramaturgii a scenáristika na Divadelní fakultě JAMU v Brně. V létě 2004 se oženil a přestěhoval do Brandýsa nad Labem, o dva roky později přešel do Neratovic. Sám působí pedagogicky na základní škole. Od středoškolských studií publikoval časopisecky (Rovnost, Novoměstsko, Vysočina, Host, Odpich). V roce 2000 vyhrál celostátní soutěž v poezii Soutěž s Perkerem. Autor rozhlasových pořadů a zatím nerealizovaných filmových scénářů. Přispěl do knih svého otce Kde hledat poklad (oddíl Propast, 2001), Mluvit jako prezident (oddíl Na půl huby, 2003) a Jak být bohatý (oddíl Svízel vánků z Vysočiny, 2007). HODINA V DEŠTI Křehké skleněné tajemství na břehu Svratky matné obrázky dětství není důvod tajit a zdůvodňovat, už není čas lhaní a ubrečených nosů, v klínu hlubokých údolí na hladině temné řeky temné a tiché mé matky všechno je hebké vlhké a tiché, můj čas jen má, pro mě se trápící hodina, hodina v dešti, kterou miluji, které nevěřím, hodina co mě chce celého jako já ji, přesto ještě hloupě a nevědomky do sucha pospíchám. ZATÍMCO SI BUDEŠ ČÍST Zatímco si budeš číst znovu a znovu první kapitolu sehraji ji potají ve své mysli a bez chybičky tisíce panenek s utrženými ručkami bonbony na tajném místě nenáviděné kozačky věci stokrát známé řekla bys, svět je stejně tak tvůj, je náš a řekla bys to aspoň desetkrát takhle zavřeš knížku a nebudeš o tom nic vědět zas řekneš mi jedenkrát; jseš moc složitej a já dobrou noc. SYN S OTCEM Odkud jste, kde rostou takoví chlapi? vyskakují v dědině Rozkoš štamgasti ze židlí, jen tam ti dvoumetroví vkročí. Řeknou, že na Vysočině ve Štěpánově. Zrovna šlapou na Vranovskou přehradu na kolech, ale společně dělají i jiné věci. Oba hrají basketbal, vozí turisty k moři, chodí turistické pochody, čtou, diskutují a kriticky hodnotí politický život, literárně tvoří. Rozumí si. Když otec dostane chuť na kávu, nestačí ani promluvit a už se zvedá syn: Jdu postavit vodu na kafe. Dáš si taky? Koukají na televizi, pořad nic moc a synek zatouží přepnout na ČT 2. Právě v ten okamžik tak otec učiní. Bez domluvy. Ten Kavan je hroznej, vyřkne otec a syn naváže: Teď jsem na to zrovna myslel. Měl by si přehodit, bleskne otci hlavou přesně ve chvíli, kdy syn vezme na kole za přehazovačku. Neměl by už střílet zdálky, napadne jindy otce a ve vteřině na něj mladý mrkne: Už se nacpu pod koš! Ta básnička je dobrá, řekne táta, aniž by jmenoval a syn přikývne. Ví dobře, která. Tak se jim to stává každý den mnohokrát. Právě teď se srazili hlavami ve dveřích. Oba se totiž rozběhli k počítači cosi zapsat (Zpracováno dle Čítanky Vysočiny Hynka Jurmana)

7 POHLED DO NEDÁVNÉ MINULOSTI TÉMA ČTVRTLETÍ - PRVNÍ MÁJ I v Bystřici n. P. byl 1. máj v roce 1990 plný dobrých úmyslů a veselí. Kdopak to kontroluje prvomájový průvod v Bystřici? Že by gestapák? Dodnes se na Vysočině vzpomíná na partyzána Serinka. Josef Serinek uprchl 15. září 1942 z tábora v Letech Nejmladší generace už asi neví, co je to První máj. Možná neznají ani Máchův první máj. Ti starší znají dobrovolněpovinné chození do průvodů. Učitelé si dělali čárky u jmen žáků, kronikáři počítali účast na každé dědině a počtem se chlubili v obecních kronikách. A ti vyšší soudruzi se chlubili údajnou masovou podporou své politiky. Kde se tradice Prvních májů vzala? V Chicagu stávkovali dělníci (uvádí se 40 až 90 tisíc) za osmihodinovou pracovní dobu. V následujících dnech pokračovaly střety dělníků (značeni i jako levicoví teroristé ) s policií (i jako bojovníci proti teroristům ). Mrtví byli na obou stranách a v roce 1890 přijala II. internacionála 1. květen za Svátek práce. Dělníci často ani nevěděli, jak jej mají slavit. Ostravští horníci třeba nechali hned v roce 1890 sloužit slavnou mši svatou. Údajný svátek práce lze podle Ivana Motýla (Týden) správněji nazvat svátkem politického zneužívání. Před 80 lety se mezi sebou hádali komunisté a sociální demokraté, kteří obvinili komunisty, že kupčí s horkou dělnickou krví a že jejich strana je stranou morální zkázy, denunciantů a špiclů. Nic takového dnes Paroubek Filipovi neříká Tehdy se příznivci obou levicových stran nejednou poprali. V roce 1933 se 1. máje zmocnil jako svátku dělníků i Hitler. Římskokatolická církev zavedla zase od svátek svatého Josefa Dělníka. Náš pochod bude výmluvnou odpovědí všem kazimírům a pomlouvačům, psalo Rudé právo před 1. květnem 1977, aby se vymezilo vůči Chartě 77. Tehdy prošlo Prahou účastníků, v čele šly bloky milicionářů a Brigád socialistické práce. Dnes se scházejí hloučky sedmdesátníků a anarchisté se perou s neonacisty. A jak se slaví 1. máj na Bystřicku? Historicky prvním místem v širokém okolí byl Štěpánov, kde se slavil Svátek práce už v roce Tuhle prioritu dokonce připomínala pamětní deska od akademického sochaře Arnošta Košíka na bývalém Orátorově hostinci. Nebyl to zrovna nejhorší reliéf, škoda, že jej po pádu totality nechali soudruzi odstranit a nijak výrazně se o něj nezasadili. Ovšem i štěpánovští slévači neslavili každoročně. Pokud dostali v železárnách dva sudy piva, dali jim před uvědomělou oslavou přednost, jak dokládají historické prameny. Ještě za Husáka chodilo ve Štěpánově do průvodu až 423 občanů. Po pádu totality se scházeli soudruzi na Zubštejně, později ve Štěpánově před hospodou. V roce 2005 už museli za oslavou až do Žďáru a ze Štěpánova tehdy odjeli pouze čtyři účastníci! Podobně účast na oslavě Svátku práce upadla i jinde. Kde zůstávají vzpomínky na mohutné oslavy v Bystřici či v Nedvědici, kam se sjížděli dobrovolně i z donucení účastníci z okolních dědin? V průvodech nesměly chybět portréty nejlepších soudruhů. Mnohé z nich samotní komustisté zavřeli, některé i popravili... Zjišťovali jsme, jak se slavil 1. máj v roce Co myslíte? Oslovili jsme představitele obcí Zvole, Rozsochy, Vír, Dalečín, Lísek, Nedvědice a dalších. Nikde nic, zněla odpověď! V Bystřici byl jedinou akcí start akce S Vodomilem Zubří zemí, při níž zahrála před muze-em dechovka a kromě aktivních účastníků s koly se přišly čtyři desítky lidí podívat. Ani pondělní noviny nepřinesly žádnou zprávu o oslavách na území bývalého okresu. Jedinou výjimkou byly Petrovice, kde šlo ovšem o recesi! Obcí projížděly alegorické vozy ozdobené nápisy. Ironií bylo, že některé vyvěšené transparenty se používaly dříve s vážnou tváří Že už by dnes Svátek práce nikomu nic neříkal? Neznectili zase jednou komunisté dobrou myšlenku a nepřičinili se tím o její zapadnutí? Hynek Jurman foto: Karel Skalník, Antonín Špaček, archiv Městského muzea Bystřice POTOMCI ČERNÉHO PARTYZÁNA u Písku. Nejdříve se snažil ukrýt a přežít, ale brzy začal pomýšlet na odplatu. Vždyť mu v táboře utloukli manželku a děti čekal transport a plynová komora. Při své cestě do bezpečí se dostal na Českomoravskou vysočinu, do lesnatého a nepřehledného kraje, kde bylo poměrně snadné najít dobrý úkryt a kde se také mohl spolehnout na pomoc vesničanů. V září 1943 už měl kolem sebe 28 uprchlých zajatců, oddíl tedy měl dostatek členů, chyběly mu však zbraně. První bubínkový revolver získal Serinek od Žličaře z Daňkovic. Uprchlíci se ukrývali nejvíce ve Veselí u Jaroslava Novotného a postupně si v nedalekém Haklově lese vybudovali tři zemljanky. Další měli na Kutinách, u Daňkovic a později i pod Ubušínkem, u Věcova a u Krásného. Serinek byl nejen odvážným Cikánem, byl též inteligentním a pravdomluvným chlapem. O svých druzích zaznamenal často svědectví, na které nemohli být partyzáni a jejich příznivci pyšní. Také proto se nikdy jeho vzpomínky do oficiální literatury nedostaly a nejrůznější znalci je raději opomíjeli. Serinek dokládá, že Rusové okrádali nejen obyvatele vesnic, ale i sebe Košíkovo výtvarné dílo štěpánovští komunisté neuhájili... navzájem. Když někdo získal něco lepšího, hned se na něj ostatní vrhli. Vloupali se i do chaty malíře Josefa Fialy ve Valdorfu (dnešní Podlesí u Sněžného). Malíř s voláním o pomoc uprchl. Přitom právě on ukrýval Lužu a Grňu. Jindy vykradli v Daňkovicích evangelického faráře Jana Amose Wernera. A sedlákovi dokázali ukrást i poslední kabát. Na Odranci sebrali Serinkovi partyzáni dvě kola, v Sulkovci zase budík. Když začal zvonit, Rusové ho v úleku opravdu rozstříleli. Ti jen pití, žrádlo a zábavu, chapokračování na str. 8 7

8 8 LITERATURA, NÁZORY, RŮZNÉ pokračování ze str. 7 rakterizoval ruské spolubojovníky doslovně. Jen někoho zabít, proč to dělali nepřemýšleli a bylo jim jedno, zda jsou vinní či nevinní. Do této charakteristiky nezahrnul pouze tři ruské členy oddílu. Zdaleka nejhorší však bylo, že mnozí partyzáni šmelili za kořalku i pistole, které Serinek tak těžko sháněl. Podle jeho vzpomínek měli v létě 1944 všichni dohromady jen asi 15 revolverů a pistolí. Sám Serinek dostal od své budoucí manželky vojenskou pušku a 200 nábojů. V říjnu 1944 vedl Serinek s Bachmutskim trestnou výpravu do Přibyslavi na četníky. Málo se ví, že součástí Svatoňova rozkazu byl i tajný pokyn, aby Serinek zastřelil případně zraněné partyzány z vlastních řad. Poslední válečné Vánoce trávil Serinek ve Spělkově, i s dalšími chodil drát po chalupách peří. Serinek samozřejmě vzpomínal i na poctivé bojovníky. Za celou dobu jeho oddílem (nazývaný Černý po Serinkovi) prošlo na 150 sovětských uprchlíků, z nichž ho však mnozí chtěli zastřelit. Příčilo se jim, že je černý cikán vede k mravnosti a slušnosti. Pokud zpočátku spolupracoval Serinkův oddíl nejvíce s Radou tří, po HYNEK JURMAN PRÁVĚ VYŠEL: AŽ NA DNO AŽ NA DNO Školení se nekonalo. I Stázička z toho byla špatná. Někdo ředitelce volal, špitla smutně. Hned se na tebe přišla vyptávat a chtěla vědět, odkud se známe. A školení zrušila. Průser! Pan Kubíček musel honem na pracovní úřad. O Táni už nechce slyšet. A Šalbabovi jinak neřekne než všehoschopný hajzl. Zrušil mu i tu práci, která měla být spíše za trest Na pracáku musel vystát dlouhou frontu a fronty Kubíček nenáviděl. Pak s ním úřednice vyplnila nějaká lejstra a bylo! Že by mu měla nabídnout práci? To si myslí jenom laici, pracovní úřady přece práci nemají! Místo práce dostal pan Kubíček Potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Vůbec si neuvědomil, že by měl přerušit provozování své symbolické živnosti, která spočívala v příležitostním prodeji nějaké knihy a v občasném odjetí zájezdu. Za tři dny otvíral doporučený dopis: POTOMCI ČERNÉHO PARTYZÁNA V registru OP VZP jste dosud přihlášen jako OSVČ a současně jste evidován na Úřadu práce. Pan Kubíček byl v dalších nesnázích. A to ještě nebylo všechno. Okresní správa sociálního zabezpečení si řekla o zálohu měsíčně, na důchodové pojištění měl podnikatel Kubíček odvést dalších korun. A o podporu by samozřejmě přišel. Byl z toho naprosto zmatený. Kdosi jiný mu zas tvrdil, že vždy do osmého v následujícím měsíce musí zaplatit VZP zálohu korun a OSSZ částku Ať už to bylo jakkoliv, bylo to mnoho. Pan Kubíček honem pozastavil živnost a oznámil změny registračních údajů na finančním úřadě. Stal se horlivým vymetačem úřadů. ÚP, VZP, ŽÚ, FÚ, OSSZ, to byli teď jeho partneři! A všude fronty a beznadějné čekání! Místo dvanácti a půl tisíce nemocenské už bral jen sedm tisíc podpory. Za tři měsíce mu ještě sedm stovek seberou. Žes nedržel hubu a krok, litovali Kubíčka jeho staří rodiče. K ubohosti a absurditám já nemohu mlčet. Člověk, který vyzná s koncilem, že má toliko jedno oko, třebaže ví, že má oči dvě, nezískává nic, nýbrž ztrácí všecko, protože ztratit rozum a svědomí znamená ztratit základ svého lidství recitoval Kubíček statečně klasika. Táňa teď nemohla zrazovat jeho existenční záměry, jenže už nebylo ani kam se hlásit. Své nedávno ukončené studium hodlal Kubíček využít ve funkci vedoucího sociálního pracovníka střediska D-STOP, ale přednost příchodu sovětských výsadků se tato spolupráce zaměřila na skupiny Jermak a Doktor Miroslav Tyrš. Večer proběhla ve Veselí schůzka vedení Černého, Tyrše a Jermaku a bylo na ní rozhodnuto o zařazení Serinkových mužů do obou větších skupin. Sovětší uprchlíci byli vzati do stavu Jermaku a Češi i se Serinkem přešli k Tyršovi. U tyršovců vydržel Serinek jako zástupce velitele skupiny zbytek války, účastnil se například květnového přepadení bystřické školy a dožil se svobody. Serinek byl úžasně dobrý člověk, nemohl zapomenout ještě koncem roku 1997 jeho bojový druh, tyršovec Vincenc Koutník. Podobně vzpomínali i jiní. Po válce provozoval Josef Serinek známou hospodu U Černého partyzána ve Svitavách na Pražské ulici při výpadovce na Litomyšl a na odboj zanechal cenné paměti, které diktoval Janu Tesařovi na podzim Snad proto, že partyzánský život popisoval velice objektivně, je normalizátorští historikové nebrali v potaz, ač jinými vhodnějšími vzpomínkami se oháněli ostošest. Až letos by vzpomínky měly vyjít tiskem. Když místo plánovaného příjezdu Serinka s vnukem přišlo do Proseče k Hartmanům jenom jeho parte, napsala paní Hartmanová: Tak odešel dobrý člověk, který za okupace mnoho vykonal, přestože to byl Cikán. V dávno zavátých stopách partyzána Serinka zavítali letos na jaře na Vysočinu jeho potomci. Konkrétně syn Zdeněk Serinek (nar v Poličce), jenž žije v České Třebové, ale pobýval i v Bystrém, pracoval jako traktorista a dnes dělá ve firmě likvidující kovový odpad, a vnuk Zdeněk Serinek (nar v Ústí n. Orl.), který dnes žije v Kopidlně, má tři děti a pracuje jako seřizovač výrobních linek. Oba se zajímají o osudy svého předka, proto pobesedovali s Bořivojem Nebojsou, zakoupili si partyzánskou literaturu a prozradili něco z rodinného archivu. Jejich předek Josef se seznámil ve Veselí s Marií Zemanovou (roz. Kudovou). Ta za války ovdověla a po válce se za Josefa provdala a odešla s ním do Svitav. Z prvního manželství měla syna Mirka Zemana (nar. 1942), se Serinkem pak měla syna Zdeňka a dcery Marii a Květu. Zdeněk má kromě stejnojmen- dostala vhodnější pracovnice. Co na tom, že do roka bude na mateřské dovolené? To se může při vší vhodnosti přece stát Pitomci! Co ty bys pro ně udělal dobré práce, mínili přátelé pana Kubíčka nad těmi vedoucími, kteří ho stále odmítali. Šalbabovo sémě však spočívalo příliš hluboko. Co není na škole Kubíček, je zbytečné tam posílat pozvánky na kulturu. Nikdo z té školy už s žáky nikdy nepřijde, konstatovala pracovnice muzea. Pan Kubíček se ze zoufalství dále hlásil do konkurzů. Stále dokola psal a rozesílal vlastní životopis, pořád žádal o výpis z trestního rejstříku, psal čestná prohlášení, že nebyl studentem Vysoké školy Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů SSSR, popisoval průběh zaměstnání, lepil kolky na ověřená vysvědčení a diplomy. Stále nic. Teď máš to režné roucho, tak si ho užívej, smáli se přející čtenáři jeho fejetonů. Připoutej se ke stěžni a raduj se z vábení Sirén. Užívej si Kyklopa! Jen ne tišinu, jenom ne mělčinu! Plav si, smrade! Když jsem ho potkal, řekl jsem asi dost pitomě: Buď rád, že máš tolik času. Jezdíš si na kole, píšeš Určitě jsi zvládl několik knih. Jednou na to období budeš hrozně rád vzpomínat! Ani nevíte, jak je to hrozné, když je každý den neděle. To řekl Werich, když nemohl hrát, odvětil mi Kubíček nevesele. Červencem mu skončila podpora v nezaměstnanosti. V srpnu mu přiznali dávku sociální péče ve výši ného syna i dceru Jiřinu (1970). Po měnové reformě 1953 byla hospoda U Černého party-zána zavřena a Josef Serinek pracoval jako skladník v TOS Svitavy, později v OSP. Ještě jako důchodce pracoval v cihelně. Zemřel ve Svitavách v roce 1974, když o čtyři roky přežil manželku. Poslední dobou se v literatuře (např. Legenda bez legend a poté často v novinách) objevuje jméno partyzána v podobě Serynek. Bořivoj Nebojsa však zůstal u původní verze, proto rád slyšel slova potomků: Je to nesmysl, podívejte! Všechny doklady máme s měkkým i, vždy jsme byli Serinkové! Hynek Jurman Vnuk a syn Josefa Serinka korun. Dostal ji však až v září a musel vyplnit čestné prohlášení, že nemá žádný větší majetek ani větší úspory. Dostal se na úplné dno. Mezitím naštěstí vyhrál konkurz do cestovní agentury a od září začal pracovat. Ten rok neútěšného tápání ho nakonec zocelil a dodal mu elánu. Nemá rád technokraty, flexibilní hřbety a štítí se lidí, kteří mají místo srdce ekonomii. Přibývá jich! Každý by si to měl prožít, říká však pan Kubíček s úsměvem při pohledu do zpětného zrcátka. Ale do té bedny ještě stále nenakoukl A zase si nedá pokoj, bude prý vydávat nové fejetony pod názvem Vichr kolem nás. Když jsem ho chladil, že mu zase přibude nějaký nepřítel, vůbec nezakolísal: O to přece nejde! Podlost je potřeba vymýtit, a to se nepovede, když se na ni neukáže! Přece nejde o to, projít co nejschůdněji ke smrti! Převlékat kabáty, kličkovat, přikyvovat Plašmuškům. Já nikdy nepřikyvuji, já se snažím myslet! Jdu po své cestě a nechci z ní scházet ani na krok. Chci být pořád svůj. Nechci, aby jednou někdo řekl, že jsem sešel z pěšiny. Ale nedělám to kvůli těm řečníkům, já chci prostě takový být! Jen nepřikyvovat Přinášíme ukázku z nejnovější, už pětadvacáté, knihy Hynka Jurmana Jak být bohatý. Rozhlasovým pásmem Svízel vánků Vysočiny přispěl Michal Jurman. Knihu seženete u svých knihkupců nebo přímo u autora.

9 Až na hodně dalekých místech si stěžoval starosta Krychlička s místostarostkou revoluční obce Kocourkov. Prý na propagační leták o jejich baště dal redaktor Potůček samé závadné fotky: dvakrát kostel, jednou faru a nakonec svůj dům vlastní! Jenže já psal jenom text, do fotek jsem vůbec nemluvil, kroutil hlavou Potůček při vzpomínce, kterak ten revoluční starosta měl jako textovou prioritu absenci jakékoliv zmínky o rodácích, kteří mu ideově nevyhovují. Takže propagoval jediného docenta Klacka, o němž ovšem nevěděl, že je také silně věřící Nejvíce Potůčka překvapilo, že stížnost nemířila přímo k němu. Proč obtěžují starostu cizího města, který nemá s letákem nic společného? Ale nic překvapujícího u pokrokového starosty, který není schopen jednat s občany, před nimiž utíká, nic nevyřídí na úřadech, kde jen blekotá a nikdo mu nerozumí, a jenž se rozešel i s představiteli své rodné strany, kteří kvůli němu skládají mandáty, přestávají pracovat, osnují proti němu články i plány, jak potentáta sesadit. A starosta Krychlička kádruje na prahu 21. století lidi tak, že je třídí i podle toho, kdo s kým kamarádi, kdo s kým chodí na výlety nebo kdo se s kým dokonce nechá vyfotit! Média, která se vymykají jeho kontrole, k smrti nenávidí, jakýkoliv cizí názor mu vadí a na redaktora Potůčka směřuje výhrůžku: Na toho taky dojde, jen co bude mít obec více peněz! Že by chtěl někoho likvidovat z obecního rozpočtu? Při objednávce vlastivědné studie určil také jedinou prioritu: Aby tam bylo něco, co nemá Potůček! Jenže v zájmu objektivity je třeba říct, že v onom letáku byla vytištěna socha spočívající právě u zápraží Potůčkova. Fotografa tehdy vozil Potůček sám, socha toho umělce zaujala natolik, že máčkl na spoušť, a stejná fotka později oslovila výtvarníka, který ji sám o své vůli zařadil. Jenže z Potůčkova domu zůstaly v záběru stejně jenom chabé KOCOURKOV A MASARYK JE V LETÁKU TGM NEBO BARÁK? ilustrační foto ODPOVĚĎ STAROSTOVI KRYCHLIČKOVI KDO TO BYL MASARYK útržky dvou schodů. Že by tohle vadilo starostovi? To přece není možné, podle těch schodů nikdo dům poznat nemůže. Natož jeho obyvatele! Nevadí spíš podoba té sochy? Kdo je na ní? Přece Tomáš Garrigue Masaryk! Intelektuál! Fuj! Filozof! Fuj! Demokrat! Fuj! Údajný nepřítel dělnictva! Fuj! No jo, Masaryk může vadit starostovi Kocourkova z revoluční strany. Ale místostarostce, která by měla jako pedagožka masarykovské zásady ctít? Proč té? Ale není nejdůležitější, že s výjimkou těchto dvou potentátů už nikomu jinému fotografie nevadí? Vždyť ti dva představují nějakých 0,25% obyvatelstva Kocourkova, to se přece dá přejít Rozhodli jsme se, že Krychličkovu výtku k letáku vyvrátíme. Řekneme starostovi i místostarostce, kdo to byl Tomáš Garrigue Masaryk, aby jim už příště tolik nevadil. Jaroslav Matoušek TGM V ROVEČNÉM Dovolíme si odpovědět starostovi Krychličkovi ukázkou z projevu, který zazněl v Rovečném při odhalování obnoveného pomníku padlých. Rovečínští si tehdy pozvali jako hlavního řečníka Hynka Jurmana. Z jeho výstižného projevu otiskujeme podstatné části. -JM- Nechci však hovořit pouze o státníkovi. Masaryk byl univerzitním profesorem, fi lozofem, spisovatelem a především vzdělaným člověkem. Už v roce 1912 vyhrál v anketě na prezidenta případné republiky a vzápětí byl navržen na Nobelovu cenu míru. Svou pílí a pracovitostí se stal osobností světových dějin. Masarykem, podobně jako Komenským, se často ohání kdejaký politik, vědec, učitel i úředník, ale kdo z nich nějaké jeho dílo přečetl? Pokud to někdo učiní, zjistí, že i po sto letech za Masarykem myšlenkově zaostáváme. Tento syn služky a negramotného kočího dokázal totiž zaujmout fundované stanovisko k řadě problémů našeho světa. Připomenul bych alespoň otázku rodiny a manželství, problematiku školy, výchovy a vyučování ( Vývoj školy, to je i vývoj demokracie a Do školství více prostředků, hlásal Masaryk), problematiku vlastnictví (Masaryk upřednostňoval soukromé vlastnictví, neboť v zájmu pokroku je osobní vztah), ale i třeba otázku komunizmu (zde odmítal třídní boj a naopak ctil důležitost osobnosti a géniů) nebo trestu smrti (Masaryk věřil, že bude zrušen, ale odmítal dát pardon vrahům, protože právě oni spáchali vraždou těžké bezpráví) či teologické otázky (odmítal zpověď, o níž není v Bibli ani zmínka, a vadilo mu, že se náboženství přelévá do pouhých obřadů). Masaryk odmítá umělé vylepšování minulosti našeho národa a postavil se jednoznačně proti Rukopisům ve sporu, který ovládl celou naši vlast. Byl za to štván a z národa vykázán jako šeredná hlíza, jak napsaly Národní listy. V době hilsneriády, kdy byl z vraždy mladé dívky bez důkazů obviněn žid Hilsner, odmítl Masaryk tmářství o rituální vraždě, začal studovat kriminalistiku a žádal rekonstrukci zločinu. Byl za to rozvášněným davem vyhnán z Polné kamením a vlastní studenti ho nepustili ke slovu. Byl tak nešťastný, že chtěl natrvalo odjet do Ameriky. Nakonec se nám všem jeho oběť vrátila, neboť Židé ovládali světový tisk a o české věci vždy psali příznivě. Masaryk je nám příkladem v tom, že se dá všemu naučit. Sám byl vzdělaný, a mohl se proto vyjádřit k libovolné problematice. Jen lidé takto moudří se nenechají umlčet žádnou totalitní mocí a nestanou se nepřemýšlející loutkou v rukou mocných. Chtěl bych konečně obrátit naši pozornost k tomuto pomníku. Byl v Rovečném odhalen k 10. výročí vzniku republiky 28. října 1928 na paměť tohoto slavného výročí, ale též na památku rovečínských padlých. Pomník byl korunován bustou T. G. Masaryka, kterou vytvořil známý sochař Julius Pelikán, jehož sochy TGM známe např. i z Věchnova, Kadova, Sněžného či z jeho rodného Nového Veselí. Našly se však režimy, jimž vadil i kamenný pomník. Byli to němečtí okupanti, kteří nechali odstranit bustu a zamazat část textu, a byli to komunisté z doby normalizace, kteří koncem roku 1985 také odvezli Masarykovu bustu. I kdybychom neznali žádný ze strašných zločinů komunizmu a fašizmu, už jen fakt, že oběma těmto režimům vadil kamenný pomník v Rovečném, by nastolil otázku: Proboha, co to bylo za režim, co to bylo za dobu!? Tento pomník padlým s bustou prezidenta Osvoboditele je pro nás symbolem, že doba není zas tak zlá, že v tom podstatném si nemůžeme stěžovat. I když si stěžujeme stále... Každý nespokojený člověk má nerad své povolání, a proto nadává na politiku, na poměry a na celý svět! říkával právě Masaryk. Dámy a pánové, chtěl bych nám všem popřát odvahu, aby naše životy byly plné a plodné, abychom jen nepřekáželi, ale aby tu po nás zůstalo něco pozoruhodného i v době, kdy my tu už nebudeme. Vždyť Masaryk, a tím bych chtěl svůj projev zakončit, též řekl: Lidé se bojí smrti, ale přitom žijí položivot bez obsahu, bez lásky, bez radosti. (Hynek Jurman, , kráceno) Renovovaný pomník v Rovečném s bustou T. G. Masaryka 9

10 PREZENTACE FIREM Na slovíčko, pane hospodský PRACUJEME HODIN! Myslím si, že hosté mají mít možnost volby. Vyvařujete i pro místní firmy? Ano, některé firmy od nás odebírají obědy na stravenkový systém v ceně 38 Kč za oběd. Tímto způsobem se u nás stravují i důchodci z Hotelovky. Ceny hotových jídel se pohybují mezi 40ti až 50ti Kč. Každá strana má ve svém volebním programu podporu malého a středního podnikání. Staré vedení města nám s ničím nepomohlo, nové nám přislíbilo pomoc. Co se vám osobně podařilo a co naopak ne a proč? Podařilo se nám vybudovat vlastní podnik, zatím se nám ale nepodařilo ho vybudovat podle naších představ. Pan Josef Novohradský patří mezi známé podnikatele našeho města. Bezesporu proto, že provozuje restaurační služby a prodejní stánky; a to je oblast, kterou využívá většina obyvatel města. Požádali jsme jej o chvilku času a zeptali se ho na pár otázek. Pane Novohradský, jak dlouho už vlastně v pohostinství děláte a baví vás to ještě? Má práce mě baví, protože jsem v tomto oboru vyučen. Pracuji v něm již 50 let. Se svou manželkou soukromě podnikám od r koupíme a postavíme zde pension a restauraci podle svých představ. Na podnikáni jsem si musel půjčit, finance jsem na to neměl. Jaká je její současná kapacita a jak moc je vytížená? Kapacita penzionu je 35 lůžek přičemž nabízíme 1, 2, 3 a 4lůžkové pokoje. Kapacita restaurace je 80 míst, nekuřáckého salonku 40 míst a vinárny U Kočky je 35 míst. Konají se u nás svatby, promoce, srazy a veškeré oslavy. V podstatě zákazníkovi vyhovíme po všech stránkách. Myslím, že i ceny jsou Plánujete na hotelovce ještě nějaké úpravy? Máme v plánu vybudovat předzahrádku aby posezení bylo příjemné a hosté si zde odpočinuli, také chceme vybudovat koutek pro děti. Proč točíte plzeňské pivo? No protože plzeňské pivo je celosvětově uznávané. Točíme Plzeň, Gambrinus, Kozel černý a nově taky Master řezané. Využíváme technologii točení piva tzv. z tanku. To znamená, že pivo je dováženo v cisternách, neprochází pasterizací. Tudíž si zachovává všechny biologické hodnoty, vitamíny a chutě. Přísně se kontroluje předchlazení a skladování piva při 7 C a čistota trubek a veškerého pivního zařízení. Sanitaci provádí odborná firma. Jsme držiteli certifikátu za kvalitu točeného piva. Když se na vaše podnikání díváte dnes, udělal byste něco jinak? Nevím, co bych udělal jinak. Ale musím říct, že podnikání pro soukromníka je velice těžké. Své problémy musíte řešit sám, nikdo vám nepomůže, ať už z městského úřadu, tak z podnikatelských kruhů. Vadí mi také například složitost zákonů v účetnictví, které se neustále mění. Jakou máte podporu města, případně státní správy ve vaší práci? V čem vidíte klíč k úspěšnému podnikání? Každodenní tvrdá práce. Pracujeme s ženou 12 až 16 hodin a doma jsme k dispozici kdykoliv. Jak na to reagují vaši blízcí, když vás práce stojí tolik času? Naše děti říkají, že se musí hodně učit, aby se nestaly otroky své vlastní práce tak jako my. Jste s tím, co jste dokázal, spokojený? Tato práce nás těší a z každého zlepšení máme radost. Největší odměnou pro nás je, když dostanu pochvalu od spokojeného zákazníka, to je to, co nás žene dál, kvůli tomu to děláme. Máte čas i na nějaké koníčky? Našim koníčkem je naše práce. Moc času nám nezbývá a ten se snažíme trávit s dětmi. Jaké je vaše motto? Když spadneš, tak vstaň. Snažím se vybudovat něco, co má smysl pro město a udělat spokojené zákazníky, kteří se k nám rádi vracejí. Vysočina je zatím neobjevenou oblastí i když v posledních letech se toho v Bystřici nad Pernštejnem hodně udělalo pro turistický ruch. My se snažíme nabídnout takové služby, aby se k nám zase turisti rádi vraceli. Jindřich Pruška Jste bystřický rodák? Ne nejsem bystřický rodák, ale od svého dětství jsem jezdil s rodiči do Víru na chatu a Vysočina mě učarovala. Postavit penzion v Bystřici byl váš nápad? Jak jste se k němu vlastně dostal? Dozvěděl jsem se, že tato hotelovka je na prodej a po domluvě s manželkou jsme se rozhodli, že ji u nás přijatelné a to jak na stravování, tak na nocleh, kde máme slevy na delší pobyty a pro zájezdy a ubytování dělníků. Pokoje jsou komfortně zařízené s veškerým sociálním zařízením a televizí. Máte v Bystřici jedinou nekuřáckou restauraci. Domníváte se, že je nutné zákonem či nařízením stanovit, kde se kouřit může a kde ne? 10

11 Shromáždění u karasínské myslivny V polovině dubna proběhly v Bystřici nad Pernštejnem druhé ročníky dvou kulturních pořadů, literární akce Pflegrův Karasín a výtvarná akce Jíchova Bystřice. Obě byly spojeny se soutěžemi pro studenty i dospělé. Do výtvarné soutěže bylo dodáno 24 děl od studentů ale i dospělých tvůrců. Některé byly provedeny olejem a zarámovány, jiné byly odevzdány na výkresech. Z památek Bystřicka se největšímu zájmu tvůrců těšily Zubštejn (4x), rozhledna v Karasíně (3x), kostel ve Štěpánově (3x) a kaplička v Ujčově (3x). Mladé výtvarníky samozřejmě oslovil i Pernštejn, Templ v Dolní Rožínce a kostely ve Vítochově a Černvíru. Největší zájem vzbudila soutěž v žácích ZŠ TGM v Bystřici a ZŠ Jiří Štourač a Jiří Plieštik Štěpánov, solidní účast měli i studenti bystřického gymnázia. Pozoruhodnými omalovánkami z širšího okolí Bystřicka se prezentovali žáci 6. třídy ZŠ ze Štěpánova. Akademičtí umělci Jiří Štourač a Jiří Plieštik ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI FRANTIŠKA KROHA, KULTURA KROHA NA BÝČÍ SKÁLE KDYŽ MLADÍ SOUTĚŽÍ vybrali vítěze, kteří byli odměněni poukázkami na nákup papírnického zboží. Výtvarníkům se nejvíce líbil Zubštejn od Blanky Kudové z Olešnice a pak práce gymnazistů Jany a Jaroslava Matouškových, sourozenců ze Štěpánova. V neděli 15. dubna se tísnila dobrá stovka příznivců výtvarného umění ve výstavní síni Městského muzea v Bystřici na vernisáži akademických malířů Jiřího Štourače a Tomáše Smetany a akademického sochaře Jiřího Plieštika. V úvodním slově představil skvělé autory Hynek Jurman, jenž mimo jiné pronesl: Není u nás mnoho lepších věcí v oblasti moderního výtvarného umění. Dá se říci, že to nejlepší máme momentálně v Bystřici. Za pravdu mu dává velký zájem o výstavu a dobré ohlasy znalců. Ke zdaru programu přispělo i vystoupení barokního ansámblu ZUŠ pod vedením Lenky Macháčkové. Mezi návštěvníky jsme mohli poznat i mnohé další výtvarníky (rodina Rossí, Miloš Sláma, Václav Mach-Koláčný), ale i básníka a rozhlasového redaktora Miloše Doležala či jednoho z nejlepších současných polských básníků Wojciecha Wencela. Úspěšnou akci uspořádalo Městské muzeum v Bystřici a Společnost Františka Kroha. Pflegrův Karasín pořádal Kulturní dům Bystřice a SFK. Recitační soutěž měla vysokou úroveň díky žákům bystřického gymnázia a ZŠ TGM, porota měla práci nelehkou. Podobné tomu bylo v literární sou- I v 1. pololetí 2007 se pomalu rozjížděla činnost naší společnosti. Dne 23. února se řada členů zúčastnila oslav padesátin našeho významného člena Ing. Karla Pačísky, starosty města Bystřice nad Pernštejnem. Řada členů SFK se zúčastnila též zájezdu úředníků MěÚ Bystřice na Slovensko (Slovenský ráj, Vranov, Spišský hrad, Levoča, Vlkolínec, Bešeňová ad.) ve dnech května. Jak už píšeme na jiném místě, spoluuspořádali jsme 15. dubna 2. ročník Jíchovy Bystřice a 17. dubna 2. ročník Pflegrova Karasína. První májový den někteří z nás vyrazili na kolech na premiéru turistické akce S Vodomilem Zubří zemí a 5. května jsme šli Vírské výlety a poté poseděli u Zemanů. Vlastivědným výletům jsme vyhradili vždy první neděli v měsíci. Tu červnovou jsme věnovali návštěvě unikátní jeskyni Býčí skála v Moravském krasu, kterou proslavil MUDr. Wankel svými nálezy. Dále jsme vyšplhali v deštivém počasí na nepatrnou zříceninu hradu v katastru Babic, prošli si jeskyni Kostelík a shlédli lesní hřbitov v Olomučanech. Občerstvili jsme se ve Křtinách a odpoledne věnovali návštěvě zříceniny těži, kterou obeslalo 47 (!) autorů 85 prácemi. Jejich kvalita byla opět vysoká a nejvíce se zase prezentovali studenti gymnázia a ZŠ TGM. Mezi oblíbenými autory studentů nechyběl Jaroslav Foglar i Oscar Wilde, z oblíbených knih psali účastníci o Krakatitu, Slezských písních, Dášeňce i Honzíkově cestě, ale nechyběl ani Štorchův Hrdina Nik či Strašidlo canterwillské, z regionu třeba Plevův Malý Bobeš a Jurmanovo Zubštejnské dědictví a dále pak dětská klasika Ledová královna, Harry Potter či Pat a Mat. V próze porotu nejvíce oslovila díla už loňských stálic Radima Pekaře a Simony Valčevské, nově i Tomáš Vostrejž, Martin Dlouhý a Kateřina Jakešová. V dospělácké poezii byl jasnou jedničkou Michal Jurman, ale mezi studenty měla porota opět těžkou robotu. Nakonec se přiklonila k milým veršům Kateřiny Horáčkové. Studentům by však vůbec nemělo záležet na pořadí, které je vždycky dosti subjektivní. Podobné soutěže pro ně jsou především impulzem nevzdávat se, pokračovat, zlepšovat se v té báječné disciplíně, jakou je literární tvorba. Především mnoha studentům zdejšího gymnázia se to daří. V hodin proběhla před myslivnou v Karasíně vzpomínková slavnost na Gustava Pflegra Moravského. Po úvodním slově místostarosty Bystřice Bc. Josef Vojty, jenž přislíbil obnovu pamětní desky, zahrál barokní ansámbl ZUŠ hradu Holštejna a přilehlé jeskyni. Navzdory počasí bezvadná akce! -HJ- Býčí skála ve svém majestátu... Vernisáž Jíchovy Bystřice 2007 pod vedením Lenky Macháčkové a zarecitovala Anežka Šejnohová. Hynek Jurman pak připomenul život a dílo slavného karasínského rodáka a přidal několik zajímavostí. Například i tu, že Pflegrovy písně zhudebnil Antonín Dvořák a z jedné z nich později vznikla slavná árie Měsíčku na nebi hlubokém, že při odhalení pamětní desky v roce 1883 nechyběl budoucí literát Vilém Mrštík a že při zřejmě poslední slavnosti v roce 1833 promluvil před hájovnou Arne Novák. A po 74 letech se konečně na stejném místě sešli současní příznivci zapomínaného literáta. Na závěr položil kytici k pamětní desce spisovatel Zdeněk Vyhlídal. Na večerní besedě s PhDr. Vyhlídalem v KD bohužel chyběli zástupci pedagogických profesí, u nichž mnozí účast předpokládali. Kdo však přišel, nelitoval! Zdeněk Vyhlídal byl ještě plný dojmů z Karasína, přiblížil osobnosti Pflegra, Sychry či Turinského, hovořil o zvyku podepisování zbabělých petic v Čechách ( Nikdy u toho za svého života nechyběl Werich. ) od Bílé hory až po Antichartu, o baronu Trenkovi či o záhadě Slezských písní, kde je podle nejnovějších poznatků autorství Bezručovo zpochybňováno. Přítomní se nenudili, mnohé se dozvěděli. Druhý ročník Pflegrova Karasína v mnoha směrech překonal ročník úvodní, což je jenom dobře. SFK Výsledky soutěží Recitační soutěž: 9 12 let: 1. Helena Bukáčková, 2. Tereza Sobotková, 3. Lada Čížková let: 1. Anežka Šejnohová, 2. Petra Kubíčková a David Hloušek, 3. Marie Jindrová a Barbora Kunčíková. Literární soutěž: Moje oblíbená kniha/autor: 1. Zuzana Elčknerová (9-12 let), 1. Ondřej Myslivec (13 15 let), 1. Radim Pekař (16 19 let). Poezie: 1. Jana Staňková (13 15 let), 1. Kateřina Horáčková (16 19 let), 1. Michal Jurman (nad 20 let). 11

12 SPORT, INZERCE NEPLÁNUJEME BÝT STRANOU ROZHOVOR S MGR. VOJTOU pokračování na str. 5 Máme průmyslovou zónu, chcete ji ještě rozšiřovat? Je plně připravená na případné investory nebo máte i nějaké potíže? Byly zde potíže, protože jsme nabízeli zónu, která nebyla celá v našem vlastnictví, část těchto pozemků byla v soukromých rukou, ale naštěstí se nám je podařilo vykoupit. Druhý problém byl, že průmyslová zóna nebyla v územním plánu daná jako celek, ale její část byla vedená jako rezerva, což teď musí napravovat současné zastupitelstvo. Nemyslíte, že firmy zde nebudou investovat kvůli dopravní infrastruktuře? Domnívám se, že to problém je, ale dá se s ním vypořádat. Vezměte si, že např. firma Setra vypouští do světa několik kamionů denně a prakticky s tím nemá žádný problém. Jednáme s dalšími investory, kteří by zajistili i další pracovní místa. Snažíme se také podporovat podnikatele z Bystřice vylepšením infrastruktury. Napadlo vás také pronajímat nějaké prostory pro začínající podnikatele, aby si mohli zkusit, co obnáší podnikání, za nějakou symbolickou cenu? Ano, podobné věci nás napadli. Spolupracujeme se zemědělskou školou, ale žádný projekt není ještě ve fázi, aby se mohl realizovat. V současné době se zaměřujeme na zaměstnanost v kovovýrobě. Zdeněk Veteška LANOVKA DO VÍRU V minulém čísle jsme podrobně popsali vznik Vírské přehrady. Dnes připojujeme jednu technickou zajímavost z té doby. Pro dopravu materiálu vedla z vlakového nádraží v Bystřici až ke staveništi lanovka! Byla dlouhá deset kilometrů a dopravila dvacet tun štěrku či cementu za hodinu. Lanovka byla sestavena z už použitých dílů ze Švýcarska a otočku měla v místě dnešního kravína nad Lesoňovicemi. Z archivu Městského muzea v Bystřici přinášíme fotografie této lanovky i s otočkou. -HJ- Milý pozdrav z Pivonic nám zaslal Radek Kirš. Ke korytům! chtělo by se zvolat politicky. ZAJÍMAVOSTI Text i foto: Hynek Jurman Vršek Vysoké skály u Štěpánova neláká jen sebevrahy. Kolo přes rozbouřenou lávku! Směr Trenkova rokle... Komu nestačily vodopády z Prudké, ať si vyjede na Plitvická jezera! 12 ODPICH Loni se ve Vítochově světil prapor. Letošní pouť je už za dveřmi. Vydává: Vedení Železáren Štěpánov, Štěpánov nad Svratkou 511. Kontakt: telefon , Odpovědný redaktor: Ing. Hynek Jurman, Zdeněk Veteška, Sazba: Ing. Jaromír Zídek. Registrováno MK ČR E Tiskne UNIPRESS Žďár nad Sázavou. Náklad: ks. Zdarma.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Názory občanů sídla VŠECHLAPY

Názory občanů sídla VŠECHLAPY Názory občanů sídla VŠECHLAPY VIII. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Všechlapy : osob z celkového počtu

Více

Zpravodaj profesionálních včelařů

Zpravodaj profesionálních včelařů BŘEZEN 2015 Zpravodaj Asociace, z. s. Asociace je nedůvěryhodný subjekt, říká článek ve Včelařství č. 3/2015 Přemýšleli jsme, zda reagovat na článek zveřejněný v březnovém vydání Včelařství. Původně jsme

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Pátek 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Jenovéfa Boková Výbušná po tátovi Obsah Václavák už lidem nedoporučuji. Rozhovor s Markem Bakerem, autorem bedekrů o Česku. O neplatičích a kukačkách. Jak

Více

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD.

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/11 VYDÁNO DNE 29. 6. 11 DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Sociální média v ČS: Příležitost nebo bublina. David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010

Sociální média v ČS: Příležitost nebo bublina. David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010 : Příležitost nebo bublina David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010 Co si myslí manažeři ČS o Facebooku Divní lidé tam dělají divné věci Je to budoucnost, zavřeme pobočky Nevím, co tam

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES . Str. DOTAZNÍK CESES Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek na téma Vaší budoucnosti a budoucnosti naší země. Nejdříve bych se rád(a) zeptal(a) na Vaši budoucnost.. Zkuste si, prosím, představit, jak

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989

Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989 Technické

Více

NA CESTĚ K NOVÉMU TOTALITNÍMU-POLICEJNÍMU REŽIMU - Z OFICIÁLNÍCH TISKOVÝCH PROHLÁŠENÍ MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM 1 - ČEKÁ TOHLE TAKÉ OSTRAVU 2?

NA CESTĚ K NOVÉMU TOTALITNÍMU-POLICEJNÍMU REŽIMU - Z OFICIÁLNÍCH TISKOVÝCH PROHLÁŠENÍ MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM 1 - ČEKÁ TOHLE TAKÉ OSTRAVU 2? NA CESTĚ K NOVÉMU TOTALITNÍMU-POLICEJNÍMU REŽIMU - Z OFICIÁLNÍCH TISKOVÝCH PROHLÁŠENÍ MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM 1 - ČEKÁ TOHLE TAKÉ OSTRAVU 2? *** ANEB: OBČANE PLAŤ, MAKEJ 24/7 3, POSLOUCHEJ A OPOVAŽ SE

Více

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Kritika na údržbu komunikací a veřejných prostranství města Blanska v zimních časech to je téma, které jsme v letošní zimě slyšeli ze všech

Více

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Stránka č. 1 z 10 Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Přítomno: 14 členů Omluveno: František Šebesta nemocnice

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Názory občanů sídla Kašina Hora

Názory občanů sídla Kašina Hora Názory občanů sídla Kašina Hora I. díi Zpracoval: Atelier M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Kašina Hora: 8 osob z celkového počtu 8 lidí Levá

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky.

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Ester! Nazdar, Jeroene. Daniel, můj vnuk, bude rád, že tam jedeš s námi. Jedeme přece na statek, kde

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více