Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost"

Transkript

1 Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni jistě víme, že hlavní šancí na trvalý úspěch naší republiky v tomto i příštím období je rozvíjet kvalifikační připravenost a schopnost našich obyvatel úspěšně obstát na globálním, rychle se měnícím světovém trhu práce a podpořit tak úspěšnost našich firem i efektivní rozvoj a výsledky našeho podnikatelského prostředí, spolu s rozvojem kultury a vzdělanosti u nás. V současnosti je naše pracovní síla ceněná především pro svoji kvalifikaci, zručnost, preciznost a schopnost pružně reagovat v nenadálých situacích. Tomuto však nesmíme slepě podléhat a sami tak rezignovat na nutný cílený další rozvoj našich lidských zdrojů v kvalifikačním prostředí regionů, firem i odvětví, České republiky i EU a světa. Vývoj ve vzdělávání odborného, technického a kvalifikačního zaměření je v současné době jedním z nejsvízelnějších problémů v získávání a přípravě KVALIFIKOVANÝCH lidských zdrojů pro naše podniky i celého odborného školství vůbec. Zejména učňovské a odborné školství již dlouhodobě neprodukuje potřebné odvětvové počty, a to jak celkově, tak zejména v některých oborech a regionech, kde situace v oblasti KVALIFIKOVANÝCH lidských zdrojů ve firmách začíná být již mnohde kritická.

2 Jde totiž zejména o průběžně dlouhodobě zhoršující se věkovou strukturu KVALIFIKOVANÝCH zaměstnanců ve firmách a potíže s jejich nahrazením. Bohužel ale ani v oblastech a regionech s vyšším procentem nezaměstnanosti, kde by bylo možné předpokládat vyšší snahu o získání požadované vhodné kvalifikace pro profesi, není situace odlišná. Získávání KVALIFIKOVANÝCH lidských zdrojů v technických oborech vyvolává požadavky firem, představitelů oborů i profesních svazů a asociací, ale i regionů na nutnost systémových změn. Základní příčiny tohoto stavu jsou : demografický vývoj populace je nepříznivý, státní politika ve zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatelstva dlouhodobě ovlivňuje zájem o technické a odborné obory opačným směrem (dochází ke zvyšování počtu žáků přijímaných na školy netechnického zaměření). Bilancování potřeb KVALIFIKOVANÝCH lidských zdrojů a způsobu jejich zabezpečení v ČR chybí, školy a studium technického zaměření má ve vnímání veřejnosti nižší společenskou prestiž (názvy např. některých učebních oborů mají ve veřejnosti až negativní význam), zájem studentů, ale především rodičů, se tak soustřeďuje na povolání především ve službách všeho druhu a studium zejména středního stupně má pak většinou všeobecný charakter, během transformace odborného školství došlo bohužel k přerušení kontinuity a dříve přímých vazeb mezi školami a zaměstnavateli. To přineslo nejen učilištím, ale i odborným školám vůbec, značné problémy, které se negativně projevily v jejich materiálním a personálním potenciálu (nízké výdělky a celkově nízká hmotná zainteresovanost pedagogického personálu neumožňuje v těchto

3 školách angažovat špičkové odborníky, kteří by dovedli jak rodiče a žáky při výběru školy, tak i studenty při výuce zaujmout a pro perspektivu ve vybrané profesi zainteresovat), Školy, učitelé a odborné vybavení často ztrácí kontinuitu s praxí ve firmách a zejména se skutečným i očekávaným vývojem příslušných povolání a technologii, což snižuje kvalitu a šance absolventů pro současnost i budoucnost. Možné cesty dalšího vývoje: S gescí MŠMT a MPSV a s pomocí podnikatelských subjektů, asociací, svazů a sdružení zahájit bilancování potřeb KVALIFIKOVANÝCH lidských zdrojů a způsobu jejich zabezpečení v ČR. K jejich získání zvýšit cestou propagace positivní informovanost veřejnosti o řemeslech a technických povoláních i těchto odvětvích a cíleně pravidelně zvyšovat jejich prestiž, neboť ČR je průmyslovým státem. Zřídit radu vlády pro KVALIFIKOVANÉ lidské zdroje a způsob jejich zabezpečení v ČR. Cíleně prostřednictvím této rady vlády pro KVALIFIKOVANÉ lidské zdroje koordinovat postupy orgánů státní a veřejné správy i podniků a regionů. Zahájit zde také bilancování efektivity přijatých a návazných opatření. Prosadit možnosti sdílení vzdělávacího procesu škol s podniky za finanční motivace státu. Firmy mají toto vnímat jako nutné zkvalitňování svých budoucích lidských zdrojů. To mohou takto vnímat jedině tehdy, budou-li dány garance, že obsah, ekonomika a výsledky výuky odpovídají jejich potřebám s tím, že každý obor připravuje na konkrétní povolání dle Národní soustavy povolání a absolventi budou interesováni nastupovat do jejich firem.

4 Jde zde také zejména o: - vytvoření optimálních podmínek pro účast zaměstnavatelů na tvorbě Národní soustavy povolání a navazujícím obsahu vzdělávání a taktéž i při hodnocení jeho výsledků (jde přece o odběratelský princip), - dále také o vytvoření optimálních podmínek při přípravě, výběru a motivování pedagogických pracovníků, kteří profesně připravují studenty na povolání ve školách i dalších profesních vzdělávacích zařízeních, případně působí v oblastech dalšího profesního vzdělávání (neboť odbornost a kvalita pedagoga má zde rozhodující význam), - uzavírání smluv mezi firmou, školou a žákem, které by všem stranám dávaly přiměřenou jistotu pro zaměstnanecký vztah a spolupráci v dalším kvalifikačním rozvoji, - zahájení vykonávání každoroční provozní praxe (výuky) škol v podnicích (jde o nutný přímý kontakt s praxí, seznámení se s podmínkami práce, organizací a procesy ve firmě; absolvent je získáván pro firmu, nebo alespoň pro práci v oboru), - řešení vstupu zaměstnavatelů do financování kvalifikačního vzdělávání formou vícezdrojového financování se státní účastí, při rozdělení finančních prostředků na výuku ve školách (všeobecné teoretické stupně vzdělávání) a ve firmách (profesní, odborné a praktické vzdělávání), což je oboustranně výhodné. V těchto oblastech se musí v nastupujícím období především angažovat zainteresované resorty s cílem do řešení této problematiky zapojovat všechny zúčastněné, zejména zaměstnavatele = jako odběratele výsledků profesní přípravy, školy = jako dodavatele KVALIFIKOVANÝCH absolventů pro konkrétní povolání, ale i další sociální partnery z rozhodujících odvětví.

5 A to například cestou jejich zapojení do práce Sektorových rad, které jsou v současné době nově zřizovány k řešení těchto úkolů Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Věřím že vy všichni, jako odborníci i jako fandové odborného, technického a profesního vzdělávání kvalifikovaných pracovních sil pro náš průmysl i obchod, se budete i nadále osobně se podílet na vývoji i realizaci kvalifikačního rámce a rozvoji potřebných podmínek pro profesní vzdělávání a výcvik pro tolik potřebné nové KVALIFIKOVANÉ lidské zdroje. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Vám nabízí podporu zapojení jak ze strany zaměstnavatelů, tak i vzdělavatelů a ostatních sociálních partnerů do vývoje společně profilovaného kvalifikačního prostředí, a to jak pro současnost, tak i pro nastupující období rozvoje našich podniků, odvětví a celé republiky. Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, děkuji Vám za pozornost a těším se na naše osobní setkání a budoucí další dobrou spolupráci. V závěru mi také dovolte, abych Vaši konferenci popřál zdárný průběh a úspěšné rokování.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7 1. Reforma financování RgŠ Ve stávajícím systému na výkony je určujícím prvkem pro vzdělávání v konkrétní škole krajský finanční normativ z něho generovaný disponibilní objem prostředků, který tak determinuje

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ Autoři: Ing. Barbara Gergelová, expertka regionálního zastoupení SP ČR PhDr. Luboš Kavan, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Ing.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více