ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z6 BM3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z6 BM3"

Transkript

1 MĚSTYS ŠKVOREC ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z6 BM3 Pořizovatel Úřad městysu Škvorce Zpracovatel LCArch s.r.o. 0019

2 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE A. Textová část C. Grafická část A. TEXTOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje a) Název dokumentace Územní studie plochy Z6 BM3, Městys Škvorec b) Objednatel městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, Škvorec c) Pořizovatel Úřad městyse Škvorec, Masarykovo nám. 122, Škvorec který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 zákona c. 183/2006 Sb. Osobou oprávněnou pro výkon územně plánovací činnosti, podle 24, je paní Zděnka Klenorová. d) zpracovatel LCArch s.r.o. - Ing. Arch. Lukáš Čihák (ČKA 03055) A. 0 autorizovaný architekt Sídlo: Hodonínská 1239/6, Praha 4 Kancelář: Lumírova 21, Praha 2 tel: DOLOŽKA O SCHVÁLENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIE: Tato studie byla vložena do evidence územně plánovací činnosti podle 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Za pořizovatele: Ing. Martina Vodičková Starostka Městysu Škvorec Datum:

3 A.2 Vymezení řešeného území, zadání a účel územní studie, podklady Územní studie řeší využití plochy Z6 BM3 v Městysu Škvorec, plošně vymezené územním plánem Škvorce. Řešené území se nachází na východním kraji zastavěného území Škvorce v prostoru vymezeném na severu komunikací Tyršova, na východě okrajem zastavitelného území dle územního plánu, na jihu komunikací v ulici Na Pazderně a stávajícími pozemky rodinných domů a na západě komunikací v ulici Příčná. Řešené území se nachází mezi dvěma stávajícími zastavěnými územími dle ÚP. Řešené území se dotýká zcela nebo části pozemků uvedených v tab. 1. Seznam pozemků dotčených plochou Z6 BM3 (tab. 1) pozemek. majitel podíl Druh pozemku Způsob využití Č.k. 800/3 HAVELSKÁ KORUNA, s.r.o.havelská 503, Staré Město, orná půda Praha 1 800/1 Benetková Marie MUDr., Hněvkovská 1255/8, Chodov, orná půda Praha 4 2/3 Trnková Hana JUDr., Havlovického 686/20, Braník, Praha 4 1/ Benetková Marie MUDr., Hněvkovská 1255/8, Chodov, ostatní plocha neplodná půda Praha 4 2/3 Trnková Hana JUDr., Havlovického 686/20, Braník, Praha 4 1/ Benetková Marie MUDr., Hněvkovská 1255/8, Chodov, orná půda Praha 4 2/3 Trnková Hana JUDr., Havlovického 686/20, Braník, Praha 4 1/3 798/3 Bahleda Ondrej JUDr., 286/5 Trebejovská, Sokoli, ostatní plocha ostatní komunikace Slovenská rep. 1/6 Bahledová Anna JUDr., 286/5 Trebejovská, Sokoli, 1/6 Slovenská republika Soukup Michal, Na Pazderně 408, Škvorec 1/3 Wepperová Naďa, Na Pazderně 472, Škvorec 1/3 798/10 Soukup František, Štěpařská 1131/14, Hlubočepy, Praha 5 1 orná půda 798/2 Soukup František, Štěpařská 1131/14, Hlubočepy, Praha 5 1 ostatní plocha neplodná půda 798/4 Soukup Michal, Na Pazderně 408, Škvorec 1 orná půda 638 Soukup Michal, Na Pazderně 408, Škvorec 1 zastavěná plocha a nádvoří 798/9 Wepperová Naďa, Na Pazderně 472, Škvorec 1 orná půda 798/7 Wepperová Naďa, Na Pazderně 472, Škvorec 1 orná půda 724 Wepperová Naďa, Na Pazderně 472, Škvorec 1 zastavěná plocha a nádvoří 798/8 Bahleda Ondrej JUDr., 286/5 Trebejovská, Sokoli, Slovenská republika orná půda Bahledová Anna JUDr., 286/5 Trebejovská, Sokoli, Slovenská republika 735 Bahleda Ondrej JUDr., 286/5 Trebejovská, Sokoli, zastavěná plocha a nádvoří Slovenská republika Bahledová Anna JUDr., 286/5 Trebejovská, Sokoli, Slovenská republika 798/15 Bahleda Ondrej JUDr., 286/5 Trebejovská, Sokoli, ostatní plocha neplodná půda Slovenská republika Bahledová Anna JUDr., 286/5 Trebejovská, Sokoli, Slovenská republika 1950 Novák Pavel Ing., Pivodova 406/16, Slatina, Brno ostatní plocha neplodná půda Novák Petr Ing., Pivodova 406/16, Slatina, Brno 1951 Novák Pavel Ing., Pivodova 406/16, Slatina, Brno orná půda Novák Petr Ing., Pivodova 406/16, Slatina, Brno 1952 Khelová Pavla, Haškova 845/9, Holešovice, Praha 7 orná půda Vosyka Petr, U Uranie 1346/15, Holešovice, Praha 7 Stav k

4 Letecký snímek s vyznačením řešeného území (obr. 1) Požadavek na pořízení územní studie v této ploše, byl předepsán platnou územně plánovací dokumentací územním plánem městyse Škvorce v platném znění po změně č. 1, a to ve lhůtě pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti ve lhůtě do Úkolem a cílem této studie podle územního plánu bylo podrobněji stanovit podmínky dané územním plánem, a to především podmínky pro ověření rozdělení území na jednotlivé pozemky tak, aby bylo možné využít plochu Z6 BM3 k účelu, ke kterému byla v územně plánovací dokumentaci určena. Marným uplynutím lhůty však podmínka pro pořízení územní studie na základě požadavku územního plánu padla. Vzhledem ke značné rozloze a specifice řešeného území plochy Z6 BM3 (rozloha nad 2 ha s požadavkem na vymezení veřejného prostranství, při potřebě zohlednění skutečnosti, že část území je již využita) se obec po dohodě s aktivním investorem majícím zájem na následné rychlé využití části předmětné plochy, rozhodla územní studii pořídit již nikoliv na základě požadavku vyplývajícího z územního plánu, ale z vlastního podnětu. Důvodem tohoto rozhodnutí byla skutečnost, aby následně nedošlo k chaotickému parcelování plochy, bez zajištění požadavků vyplývajících jak z územního plánu, tak i z platných právních předpisů na úseku územního plánování (požadavek na vymezení veřejného prostranství) a tedy k případnému znemožnění účelného využití území. Zpracovaná územní studie prověřila, posoudila a navrhla optimální řešení plochy při respektování požadavku na vymezení veřejného prostranství, veřejné infrastruktury, které toto řešení významně ovlivňují nebo podmiňují. Zpracovaná územní studie tak poskytne stavebnímu úřadu komplexní územně plánovací podklad, podle kterého je možné rozhodovat, bez toho, aniž by došlo k neřízené parcelaci, vyvolané následnými jednotlivými dílčími žádostmi vlastníků. Územní studie ve své textové a grafické části řeší v souladu se zadáním zejména rozdělení plochy na jednotlivé stavební pozemky dle 20 vyhl Sb., veřejné prostranství, jehož součástí je místní komunikace umožňující přístup na stavební pozemky dle 22 vyhl Sb. a veřejné prostranství vymezené v souladu s 7 vyhl Sb. mimo plochu veřejného prostranství pro pozemní komunikace

5 Použité podklady: Územní plán Městyse Škvorce 03/2015 Katastrální mapa Zadání územní studie Projektová dokumentace přeložení trasy VN v Příčné ulici (Ing. L. Cihelková) Informace správců sítí (voda, kanalizace, plyn IGP průzkum severozápadní části plochy (ing. Březina 07/2018) - 5 -

6 A.3 Současný stav řešeného území Řešené území je tvořeno převážně pozemky zemědělského půdního fondu vedené v katastru nemovitostí jako orná půda, částečně jako ostatní plocha s neplodnou půdou (viz tab. 1). Jedná se o plochu mírně se svažující z jihovýchodní části směrem k severozápadní. Plocha je zhruba v 1/3 příčně rozdělena pruhem několika pozemků, které byly již rozděleny a změněny na stavební, na třech z nich jsou již nové solitérní rodinné domy (viz obr.1). Ostatní plocha je z větší části volná, travnatá v části zemědělsky obhospodařovaná. Dopravně je území přístupné ze dvou stávajících místních komunikací v ulicích Na Pazderně podél jižního okraje a v ulici Příčná na západním okraji. Přístup je možný i ze severní strany, z komunikace v ulici Tyršova v případě vybudování přejezdů stávajícího příkopu. Podél západní hranice prochází stávající nadzemní vedení VN, které je v současné době překládáno do zemního vedení. Do území zasáhne podél této hranice jak vedení, tak ochranné pásmo. V severozápadním rohu území je umístěn svodný sloup tohoto vedení. Podél severní hranice území v ulici Tyršova vede regionální cyklotrasa, podél této ulice se také vyskytuje ochranné pásmo dopravní plochy. Napojení území na technickou infrastrukturu je možné v zásadě ze dvou ulic, a to z ulice Příčná a ulice Na Pazderně (viz obr.2). V těchto ulicích jsou umístěny veřejné řady vody, kanalizace, plynu a silnoproudé elektroinstalace. Mapa části Městyse s vyznačením řešeného území (obr. 2) Stávající limity v území: Vedení VN včetně ochranného pásma Vedení technické infrastruktury v ulicích Příčná a Na Pazderně Ochranné pásmo dopravní plochy ulice Tyršova - 6 -

7 A.4 Funkční a prostorové využití Funkční a prostorové využití se bude řídit podmínkami pro využití ploch stanovených územním plánem. Pro řešené území platí podmínky stanovené platným územním plánem Městyse Škvorec. Řešená plocha je zařazena mezi plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BM) (viz obr.3). Pro využití řešené plochy stanovil územní plán následující podmínky: Hlavní využití: - bydlení v rodinných domech - zeleň soukromá zahrady - místní komunikace, pěší cesty Přípustné využití území, činnosti a stavby: - bydlení v rodinných řadových a skupinových domech, event. dvojdomech jen k.ú. Škvorec - administrativní nebo komerční prostory v rámci RD - stravovací zařízení jen k.ú. Škvorec - zařízení péče o dítě v rozsahu 1 RD - sportovní a relaxační zařízení jen k.ú. Škvorec - veřejná prostranství se zelení a mobiliářem - sítě a zařízení technické infrastruktury - cykloturistické trasy - dětské hřiště - odstavná a parkovací stání Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: - zdravotnická zařízení v rámci RD - ubytovací zařízení s kapacitou do 25 lůžek ve formě pensionu jen k.ú. Škvorec - samostatné objekty komerční občanské vybavenosti nebo podnikatelské činnosti nepřesahují velikost rodinného domu nebo dvojdomu (včetně služeb, servisů) jen k.ú. Škvorec Podmínky: Tyto činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení žádným způsobem (ani dopravním zatížením), nesmí mít negativní účinky na životní prostředí dané limity dle 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb. Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: - jiné než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby Pravidla pro uspořádání území: - nová výstavba: - min. výměra parcely 800 m2 u solitérní zástavby, 400 m2 u řadové a skupinové zástavby - max. plocha zastavění 30 % u solitérní zástavby, 40 % u řadové a skupinové zástavby - max. výška zástavby - 2 nadzemní podlaží nebo 1 nadzemní podlaží a využité podkroví - minimální šířka komunikací 8,5 m, doporučuje se zklidněný režim třída D obytná zóna - řadová nebo skupinová zástavba může tvořit mat. 30 % plochy území mimo plochu BM8 a BM9, kde není přípustná - parcely sousedící s nezastavěným územím smí být využity pouze pro solitérní zástavbu RD s výškou 1 nadzemní podlaží a využité podkroví - 7 -

8 Výřez koordinačního výkresu územního plánu Škvorec (obr. 3) - 8 -

9 A.5 Návrh využití území A.5.1. Návrh urbanistického řešení V průběhu zpracování územní studie byla prověřena možnost zástavby v rozsahu celé funkční plochy Z6- BM3, tak jak byla navržena v územním plánu. Na základě zjištěných technických a prostorových vazeb v území, a především majetkoprávních vztahů ke stávajícím pozemkům bylo navrženo členění území na pozemky pro případnou stavbu rodinných domů, pozemky veřejných prostranství pro komunikace a veřejných prostranství pro zeleň. Rozdělení veřejných prostranství (pro komunikace a zeleň) bylo navrženo na základě procentuálního podílu velikosti pozemků jednotlivých vlastníků vůči celkové ploše území tak, aby tyto plochy zabíraly z pozemků stávajících majitelů tento procentuální podíl. Výpočet jednotlivých podílů a rozdělení veřejného prostranství zeleně do třech částí je uvedeno v tabulce pozemků a ploch (viz tab. 2). Tabulka plošných vztahů pozemků v území rozdělení veřejné plochy zeleně (tab. 2) pozemek č.k. majitel podíl majit. 800/3 HAVELSKÁ KORUNA, s.r.o., 1 800/1 Benetková Marie MUDr. 2/3 Trnková Hana JUDr. 1/ Benetková Marie MUDr. 2/3 Trnková Hana JUDr. 1/ Benetková Marie MUDr. 2/3 Trnková Hana JUDr. 1/3 798/3 Bahleda Ondrej JUDr. Bahledová Anna JUDr. 1/6 Soukup Michal 1/6 Wepperová Naďa 1/3 1/3 798/10 Soukup František 1 798/2 Soukup František 1 798/4 Soukup Michal Soukup Michal 1 798/9 Wepperová Naďa 1 798/7 Wepperová Naďa Wepperová Naďa 1 798/ / Bahleda Ondrej JUDr. Bahledová Anna JUDr. Bahleda Ondrej JUDr. Bahledová Anna JUDr. Bahleda Ondrej JUDr. Bahledová Anna JUDr. Novák Pavel Ing. Novák Petr Ing. Novák Pavel Ing. Novák Petr Ing. Khelová Pavla Vosyka Petr funkční plocha celkem požadavek na veřejné prostranství výměra ve funkč. pl. m2 poznámka součet za majitele m2 podíl z FP Plocha za majitele m2 veřejné prostr Zeleň potřebná plocha m ,91 339,15 A 339, ,84 378, část z celkové výměry 2297m část z celkové výměry 17923m ,89 8, ,26 22, ,83 28, ,67 26, ,93 29, ,62 96, ,05 70, navržená plocha m2 357,00 B 387,30 403,00 C 273,55 286, ,00 skutečná plocha dle územní studie 1 046,00-9 -

10 Územní studie navrhuje plošné dělení plochy Z6-BM3 na následující pozemky: stavební pozemky rodinných domů: Pozemky jsou určeny pro stavby rodinných domu a staveb vedlejších, které s nimi souvisejí a dále pro stavby uvedené v přípustném či podmíněném přípustném využití dle ÚP. Regulativy dle ÚP: - min. výměra parcely 800 m2 u soliterní zástavby, 400 m2 u řadové a skupinové zástavby - max. plocha zastavění 30 % u soliterní zástavby, 40 % u řadové a skupinové zástavby - max. výška zástavby - 2 nadzemní podlaží nebo 1 nadzemní podlaží a využité podkroví - řadová nebo skupinová zástavba může tvořit mat. 30 % plochy území - parcely sousedící s nezastavěným územím smí být využity pouze pro soliterní zástavbu RD s výškou 1 nadzemní podlaží a využité podkroví veřejné prostranství komunikace: Pozemky jsou určeny pro umístění komunikací a sítí technické infrastruktury a zeleně. - minimální šířka komunikací 8,5 m, doporučuje se zklidněný režim třída D obytná zóna veřejné prostranství zeleň: Pozemky jsou určeny pro umístění veřejné zeleně, sadových a parkových úprav, dětských hřišť, mobiliáře, peších cest, vjezdu na pozemky a sítí technické infrastruktury. V ploše je navrženo celkem 29 nových stavebních pozemků pro stavbu rodinných domů, které budou napojeny z třech nově navržených komunikací. S ohledem na rozsah plochy, možnému napojení nových komunikací zpřístupňujících pozemky nových rodinných domů na stávající komunikační síť a především k majetkoprávním vztahům jsou v území navrženy celkem tři veřejná prostranství pro plochu komunikací (pozemky č. 30, 31 a 32) a plochu zeleně (pozemky č. 33, 34 a 35), která procentuálně odpovídají podílům stávajících majitelů na celkové rozloze území (viz tab. 23). Tyto plochy jsou umístěny do třech míst tak, aby co nejvíce reflektovaly příslušnost k jednotlivým stávajícím majitelům. Zároveň jsou tyto plochy zeleně umístěny vždy u každého veřejného prostranství pro nové komunikace. K ploše veřejného prostranství zeleně A (pozemek č.33) je započítána i plocha zeleně ve veřejném prostranství komunikace (pozemek č. 30). Toto členění na tři samostatné plochy veřejných prostranství komunikace a zeleně je zvolena tak, aby co nejlépe odráželo členění majetkoprávních vztahů v území. Drobné plochy zeleně budou dále součástí veřejných prostranství komunikací v rámci návrhu obytné ulice. Nově navržené veřejné plochy pro komunikace mají min. předepsanou šířku dle ÚP 8,5m, plochy pozemků pro stavbu rodinných domů mají v souladu s ÚP min. plochu 800 m2. Plocha veřejného prostranství pro zeleň má větší plochu než předepsaných 1000 m2. Územní studie nevylučuje možnost sloučení některých navržených stavebních pozemků do jednoho, případně úpravu parcelace zachovávající schéma veřejných prostranství a splňujících požadavky ÚP na minimální velikost stavebních pozemků. Vzhledem k tomu, že je územní studie zpracována na podkladu katastrální mapy, jsou navržené velikosti pozemku orientační a lze se od nich odchýlit (možné změny výměr včetně posunu vlastnických hranic). Nutné je ovšem zachování navržené koncepce dělení území vycházející z návrhu dopravní obsluhy velikosti veřejného prostranství zeleně a podmínek stanovených územním plánem. A.5.2. Návrh dopravního řešení S ohledem na rozsah plochy, možnému napojení nových komunikací zpřístupňujících pozemky nových rodinných domů na stávající komunikační síť, a především k majetkoprávním vztahům jsou v území navrženy celkem tři veřejná prostranství pro komunikace (pozemky č. 30, 31 a 32). Nové komunikace budou napojeny na místní uliční síť v ulicích Příčná, Na Pazderně a Tyršova. Nové komunikace budou provedeny formou obytné ulice. V místech napojení na stávající ulice budou zvýšené stavební prahy v šířce 1,50 včetně pásů z hmatové dlažby. Vlastní obytná ulice bude v proměnlivém šířkovém uspořádání s vozovkou v šířce 4,00 (6,00m) s vystupujícími bloky zeleně a s parkovacími stáními. Šířka veřejného prostoru je navržena 8,50 m. Umístění a napojení veřejných prostranství komunikací je zřejmé z výkresové části této územní studie typový příčný řez je naznačen v obr. 4. Výše uvedená nově vymezená veřejná prostranství pro komunikace jsou navržena v souladu s vyhláškou č.50006sb. a požadavky ÚP v

11 minimálních šířích 8m a více (návrh 8,5m). Likvidace dešťových vod z místních komunikací je předpokládána prioritně vsakem na plochách zeleně v rámci uličního profilu, případně pod komunikací s pojistným přepadem do stávajících příkopů podél komunikací stávající uliční sítě ve Škvorci. Typový příčný řez komunikací obytné ulice (obr. 4) A.5.3. Návrh řešení technické infrastruktury Zásobování vodou: Územní studie předpokládá zásobování stavebních pozemků z veřejného vodovodního řadu v ulicích Příčná a Na Pazderně. Nově umísťované řady budou vedeny v rámci veřejných prostranství v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. V souvislosti s případnou nedostatečnou kapacitou vodovodního řadu je možné pozemky rodinných domů zásobovat vodou ze studní na pozemcích jednotlivých rodinných domů do doby navýšení kapacity ve veřejném rozvodu. Budoucí vodovodní řad bude sloužit i jako zdroj požární vody. Likvidace odpadních vod: Územní studie předpokládá likvidaci odpadních vod ze stavebních pozemků napojením na stávající veřejnou kanalizaci v ulicích Příčná a Na Pazderně. Trasy nových veřejných řadů budou umístěny do veřejných prostranství komunikací a budou předmětem dalších projektových stupňů pro územní řízení a stavební povolení. Řady budou vedeny v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch na pozemcích rodinných domů budou likvidovány vsakem na vlastním pozemku, případně budou zachycovány pro zavlažování zahrad. Zásobování plynem: Územní studie předpokládá zásobování stavebních pozemků z veřejného rozvodu plynu (STL a NTL) v ulicích Příčná a Na Pazderně. Nově umísťované řady budou vedeny v rámci veřejných prostranství v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. Zásobování elektrickou energií: Jednotlivé stavební pozemky budou zásobovány elektrickou energií z rozvodné sítě ČEZ Distribuce a.s. v okolí území. Územní studie nevylučuje v případě potřeby možnost realizace nové trafostanice nebo posílení stávajících v území. Jednotlivé rodinné domy budou napojeny z kabelového vedení nízkého napětí, které bude umístěno v prostoru navržených veřejných prostranství v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. Veřejné osvětlení: Nově navržené místní komunikace budou osazeny sloupy veřejného osvětlení v souladu s platnou ČSN napojené na stávající rozvody VO v okolí. Způsob připojení na rozvoj NN el. energie bude proveden dle požadavku správce veřejného osvětlení

12 A.6 Závěr Tato územní studie slouží prioritně k ověření a stanovení koncepce rozdělení území na soukromé pozemky pro stavbu rodinných domů a pozemky veřejných prostranství zeleně a komunikací. Ostatní podrobnější úpravy a řešení budou předmětem dalších stupňů projektových dokumentací a správních řízení pro územní řízení a stavební povolení. Územní studii nebylo nutné s přihlédnutím k předchozímu projednání plochy v platné územně plánovací dokumentaci, ve které ze strany dotčených orgánů uplatněny žádné speciální podmínky pro její pořízení, a dále s přihlédnutím ke zpracovávané podrobnosti a účelu, v průběhu rozpracovanosti s těmito orgány konzultovat. Územní studie byla zpracována jako základní návrh organizace území pro potřeby vlastníků pozemků či budoucích investorů a nenahrazuje projektové dokumentace k územnímu ani stavebnímu řízení ve kterých bude projednáno napojení budoucích pozemků na veřejnou technickou infrastrukturu. Před zpracováním jakékoliv další dokumentace je nutné zpracovat zaměření pozemků. Zároveň je nutné provést vyhodnocení radonového rizika a hydrogeologický průzkum včetně vyhodnocení zasakování či zadržování dešťových vod na pozemcích rodinných domu a u komunikací. Ing. arch Lukáš Čihák LCArch s.r.o

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC BECHLÍN ÚZEMNÍ STUDE PLOCH P8, Z9 a Z12 Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Projektant: Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

OBEC KYŠKOVICE. Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování. Pořizovatel:

OBEC KYŠKOVICE. Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování. Pořizovatel: OBEC KYŠKOVICE ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z5 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování, 28. října 909, 277 11, Neratovice 06 / 2017 Název dokumentace:

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

OBEC VĚDOMICE. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

OBEC VĚDOMICE. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice OBEC VĚDOMICE ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z6 Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování Projektant:, 28. října 909, 277 11, Neratovice 5 / 2015 Název dokumentace: Územní studie plochy

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování, 28. října 909, 277 11, Neratovice září 2014 Název

Více

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC BECHLÍN ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH P3, P4 a Z5 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Identifikační údaje Místo: Pořizovatel: pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Obecní úřad Přišimasy, (na základě spolupráce s osobou splňující kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací

Více

Územní studie na zastavitelné plochy Z28, obec Soběšovice

Územní studie na zastavitelné plochy Z28, obec Soběšovice Územní studie na zastavitelné plochy Z28, obec Soběšovice POŘIZOVATEL: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek ŽADATEL: územní studie

Více

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z1/2 V SÍDLE ČESKÉ KOPISTY Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11,

Více

Územní studie 4 plocha Z14. Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Územní studie 4 plocha Z14. Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Územní studie 4 plocha Z14 Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní identifikační údaje: Název akce: Územní studie 4, Stará Lysá jih 1 Místo: k.ú. Stará Lysá Pozemky: 249/1, 220/7, 232, 231, 221/1, 221/2

Více

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC BECHLÍN ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z21 a P21 Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Projektant: Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Domamyslice infrastruktura na pozemcích p.č. 163/1 a 163/2

ÚZEMNÍ STUDIE Domamyslice infrastruktura na pozemcích p.č. 163/1 a 163/2 ÚZEMNÍ STUDIE Domamyslice infrastruktura na pozemcích p.č. 163/1 a 163/2 Zpracovatel: Ing. arch. Martin Fröml 2 arch s.r.o., Česká 824/31, 796 01 Prostějov, IČ 277 30 221 Datum: leden 2018 ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZHOTOVITEL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZHOTOVITEL ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU 3 V OBCI RADENICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT POŘIZOVATEL MÚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ, odbor výstavby a regionálního rozvoje tel: 566 781 111 Radnická 29/1, 594 13, Velké Meziříčí

Více

MĚSTYS NETVOŘICE. Úřad městyse Netvořice, Mírové náměstí 19, , Netvořice. Pořizovatel: Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

MĚSTYS NETVOŘICE. Úřad městyse Netvořice, Mírové náměstí 19, , Netvořice. Pořizovatel: Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice MĚSTYS NETVOŘICE ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z15 Pořizovatel: Projektant: Úřad městyse Netvořice, Mírové náměstí 19, 257 44, Netvořice Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice 05 / 2018 Název dokumentace:

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu

Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu Zadání regulačního plánu Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) str.1/9 Identifikační údaje Místo: Pořizovatel: pozemky

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Ulipová Radana, Humpolecká 209, Havlíčkův Brod Tel., fax. : 569429432 e-mail: ulipova.drupos@tiscali.cz ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Pořizovatel: MÚ Havlíčkův Brod,

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE. Severozápadní rozvojová zóna Komerčně administrativní část. Průhonice

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE. Severozápadní rozvojová zóna Komerčně administrativní část. Průhonice ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Severozápadní rozvojová zóna Komerčně administrativní část Průhonice Pořizovatel: Obecní úřad Průhonice Květnové nám. 14/1, 252 43 Průhonice Pořizování na základě splnění kvalifikačních

Více

Návrh zadání územní studie. Dražejov D29

Návrh zadání územní studie. Dražejov D29 Návrh zadání územní studie Dražejov D29 Základní identifikační údaje Místo: k.ú. Dražejov u Strakonic Pořizovatel: Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje úřad územního plánování Zhotovitel: Datum: prosinec

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2

ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2 ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2 A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části: A1. ÚVOD 1.1. Základní údaje, zadání úkolu 1.2. Vazby na územně plánovací dokumentaci 1.3. Použité podklady 1.4. Vymezení řešeného

Více

Zadání. územní studie. Štěkeň - Z2.1/US

Zadání. územní studie. Štěkeň - Z2.1/US Zadání územní studie Štěkeň - Z2.1/US Základní identifikační údaje Název akce: Štěkeň - Z.2.1/US Místo: k.ú. Štěkeň Zadavatel: Městys Štěkeň Pořizovatel: Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje úřad územního

Více

LOKALITA BV17 KAMÝK NAD VLTAVOU

LOKALITA BV17 KAMÝK NAD VLTAVOU Ú Z E M N Í S T U D I E LOKALITA BV17 KAMÝK NAD VLTAVOU POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. ČERVEN

Více

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování Územní studie ploch Z a P OBEC BECHLÍN ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z a P Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování Ing. Petr Laube,. října 909, 77

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ STUDIE ZÁSTAVBY RD NA PLOŠE Z2 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno C.1.1 C.1.1.1 Identifikační údaje Údaje o stavební akci název akce: místo: parcelní čísla 1143/1, 1392, 1393/2 katastrální území Mělnické Vtelno [692808] C.1.1.3 C.1.1.4 C.1.1.2 Údaje o investorovi Údaje

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY 17-B VE MĚSTĚ JIŘÍKOV ING. VLADIVOJ ŘEZNÍK ČERVEN 2019

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY 17-B VE MĚSTĚ JIŘÍKOV ING. VLADIVOJ ŘEZNÍK ČERVEN 2019 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY 17-B VE MĚSTĚ JIŘÍKOV ING. VLADIVOJ ŘEZNÍK ČERVEN 2019 Název: Druh dokumentace: ÚZEMNÍ STUDIE Řešené území: p.p.č. 1912/2, p.p.č. 1914 v k.ú. Jiříkov [661074] Datum zpracování: 11.6.2019

Více

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Základní identifikační údaje Název akce: Mutěnice L9-B Místo: k.ú. Mutěnice u Strakonic Zadavatel: Pořizovatel: Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje úřad územního

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Územní studie č.ús 8-02/2017 Petřkovice u Ostravy Odval Urx

Územní studie č.ús 8-02/2017 Petřkovice u Ostravy Odval Urx 20.6.2017 Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie č.ús 8-02/2017 Petřkovice u Ostravy Odval Urx Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

ÚZEMNÍ STUDIE CHOUSTNÍK, lokalita B3

ÚZEMNÍ STUDIE CHOUSTNÍK, lokalita B3 ÚZEMNÍ STUDIE CHOUSTNÍK, lokalita B3 květen 2015 Pořizovatel: Zodpovědná osoba pořizovatele: Zpracovatel: Obecní úřad Choustník Ing. arch. Dagmar Buzu Ing. arch. Dagmar Buzu, Kostnická 158, 390 01 Tábor

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

OBEC HRADIŠTKO. v k. ú. Hradištko pod Medníkem (okres Praha západ)

OBEC HRADIŠTKO. v k. ú. Hradištko pod Medníkem (okres Praha západ) OBEC HRADIŠTKO ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z4-14 v k. ú. Hradištko pod Medníkem (okres Praha západ) 8 / 2016 Název dokumentace: Územní studie plochy Z4-14 Objednatel: Obec Hradištko, Chovatelů 500 252 09 Hradištko

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z1a a Z1b Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice září 2015 Název dokumentace:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMÍ STUDIE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMÍ STUDIE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMÍ STUDIE Lokalita Z.BO.21, ÚP Struhařov, k. ú. Bořeňovice (podle 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon )

Více

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

OBSAH DOKUMENTACE Skupina změn J2, J3, J4 a J7 ÚPN SÚ Jedovnice. kapitola- název

OBSAH DOKUMENTACE Skupina změn J2, J3, J4 a J7 ÚPN SÚ Jedovnice. kapitola- název OBSAH DOKUMENTACE Skupina změn J2, J3, J4 a J7 ÚPN SÚ Jedovnice Textová část průvodní zpráva: kapitola- název strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...3 1. Název úkolu, objednatel, zpracovatel...3 2. Obsah změny územního

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Javůrek Obec Javůrek AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST A ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST A Územní studie pro zástavbu ploch Z1 a Z22 v obci Hořice - textová část strana 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. CHARAKTER STUDIE Studie

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Zadání ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu Na Homoli v k. ú. Lštění (okres Benešov); ÚZEMNÍHO PLÁNU LŠTĚNÍ

Zadání ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu Na Homoli v k. ú. Lštění (okres Benešov); ÚZEMNÍHO PLÁNU LŠTĚNÍ Zadání ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu Na Homoli v k. ú. Lštění (okres Benešov);624357 ÚZEMNÍHO PLÁNU LŠTĚNÍ (podle 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů,

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST A ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST A Územní studie pro zástavbu ploch Z1 a Z22 v obci Hořice - textová část strana 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. CHARAKTER STUDIE Studie

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z2 V OBCI KYJOV A

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z2 V OBCI KYJOV A ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z2 V OBCI KYJOV.. A T e x t o v á č á s t Z Á Z N A M O S C H V Á L E N Í Ú Z E M Í S T U D I E Objednatel: Pořizovatel: Obec Kyjov Městský úřad Havlíčkův Br usnesení

Více

A k t u a l i z a c e č. 1. Ú z e m n í s t u d i e H u s t o p e č e S 5

A k t u a l i z a c e č. 1. Ú z e m n í s t u d i e H u s t o p e č e S 5 A k t u a l i z a c e č. 1 Ú z e m n í s t u d i e H u s t o p e č e S 5 Obsah Textová část 1. Identifikační údaje 3 2. Vymezení řešené plochy 4 3. Urbanistické a architektonické řešení 5 Podmínky pro

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ZASTAVOVACÍ ÚZEMNÍ STUDIE "Blažkov - zasíťování území " v obci Blažkov. SÍDLO : Blažkov čp.68, Dolní Rožínka IČ:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ZASTAVOVACÍ ÚZEMNÍ STUDIE Blažkov - zasíťování území  v obci Blažkov. SÍDLO : Blažkov čp.68, Dolní Rožínka IČ: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZASTAVOVACÍ "Blažkov - zasíťování území " v obci Blažkov STAVEBNÍK: Obec Blažkov SÍDLO : Blažkov čp.68, Dolní Rožínka 592 51 IČ: 00599263 Projektant: Ing. arch. Hana Špačková Sídlo: Voldán

Více

Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6

Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6 1 Z A D Á N Í Ú Z E M N Í S T U D I E TŘEBOŇ Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6 (K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY) POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ, ODBOR ÚPaSŘ ZPRACOVATEL: Ing.arch. Aleš Valder PROSINEC

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Mojžíř P15-3, PD15-2 Dle

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUKOV NADE MLÝNEM SO.3 29 a 30

ÚZEMNÍ STUDIE LUKOV NADE MLÝNEM SO.3 29 a 30 ÚZEMNÍ STUDIE LUKOV NADE MLÝNEM SO.3 29 a 30 MÍSTO STAVBY : Lukov, Nade Mlýnem SO.3 29 a 30 ZADAVATEL : obec Lukov K Lůčkám 350 Lukov STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo Měsíc/rok 08/2017

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

ZMĚNU č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBICE NAD CIDLINOU

ZMĚNU č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBICE NAD CIDLINOU Obec Libice nad Cidlinou Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Územní studie Luka nad Jihlavou - Lokalita BR 18

Územní studie Luka nad Jihlavou - Lokalita BR 18 odbor územního Územní studie - Měřítko: 07.08.2018 9:27:44, ISO A3 plná (297.00 x 420.00 mm) OBSAH OBSAH 01 TEXTOVÁ ČÁST 02 TEXTOVÁ ČÁST 03 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 04 ZÁKRES DO ÚP 05 SITUACE ARCHITEKTONICKÁ

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VELKÝ TÝNEC LOKALITA Bz3 2

ÚZEMNÍ STUDIE VELKÝ TÝNEC LOKALITA Bz3 2 ÚZEMNÍ STUDIE VELKÝ TÝNEC LOKALITA Bz3 2 ZPRACOVATEL: Ing. arch. Jan Vlček POŘIZOVATEL: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje Ing. Marek Černý, oprávněná úřední osoba 03/2016 ÚZEMNÍ STUDIE

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, Mělník

Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, Mělník Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, 276 01 Mělník Projektant: Ing. arch. Vlasta Poláčková urbanistický atelier UP-24 Na Petynce 84, 169 00 Praha 6 atelier: U sadu 13, 162 00 Praha 6 Spolupráce: Ing. arch.

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚSTÍ NAD LABEM KOČKOV Ú S T Í N A D L A B E M P L O C H A Z M Ě N Y Z ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9)

ÚSTÍ NAD LABEM KOČKOV Ú S T Í N A D L A B E M P L O C H A Z M Ě N Y Z ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 2 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 2 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 1 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Ústí nad Labem - Kočkov

Více

Obsah: Cíle a účel řešení územní studie... 2 Vymezení řešeného území... 2 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2

Obsah: Cíle a účel řešení územní studie... 2 Vymezení řešeného území... 2 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 5.1.2015 Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ

Více

Územní studie ÚS č /2017 Třebovice - Provozní

Územní studie ÚS č /2017 Třebovice - Provozní Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS č. 21-06/2017 Třebovice - Provozní Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, odůvodnění Strana 1 (celkem 18) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) B. Odůvodnění Odůvodnění Změny Z1 ÚPN SÚ je zpracováno v souladu s 53, odst.4 a 5 zákona č.183/2006

Více

KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE. POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6

KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE. POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6 KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6 Pořizovatel: Obec Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Objednatel: Obec Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Projektant: Ing. arch. Milan

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY Z31 VE ZDÍKOVĚ. (označení plochy Z31 je dle územního plánu Zdíkov)

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY Z31 VE ZDÍKOVĚ. (označení plochy Z31 je dle územního plánu Zdíkov) LOKALITY Z31 VE ZDÍKOVĚ (označení plochy Z31 je dle územního plánu Zdíkov) březen 2018 LOKALITY Z31 VE ZDÍKOVĚ Název: LOKALITY Z31 ZDÍKOV Druh dokumentace: Řešené území: p.p.č. 691/1, p.p.č. 694, p.p.č.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RUSAVA PLOCHA SO.3 1

ÚZEMNÍ STUDIE RUSAVA PLOCHA SO.3 1 ÚZEMNÍ STUDIE RUSAVA PLOCHA SO.3 1 MÍSTO STAVBY : Rusava, plocha SO.3 1 ZADAVATEL : obec Rusava Rusava 248 768 45 Rusava STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo P 16-17 Měsíc/rok 09/2017 Počet

Více

Územní studie ÚS 53/I - 03/2016 Krmelínská Prodloužená, Nová Bělá

Územní studie ÚS 53/I - 03/2016 Krmelínská Prodloužená, Nová Bělá Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 53/I - 03/2016 Krmelínská Prodloužená, Nová Bělá Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního

Více

ZADÁNÍ. Územní studie US 7 US přestavbového území jižního centra (veřejné prostranství) Města Česká Lípa

ZADÁNÍ. Územní studie US 7 US přestavbového území jižního centra (veřejné prostranství) Města Česká Lípa ZADÁNÍ Územní studie US 7 US přestavbového území jižního centra (veřejné prostranství) město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 3 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Ústí nad Labem - Kočkov

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC A ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC T E X T O V Á Č Á S T Z Á Z N A M O P R O J E D N Á N Í A S C H V Á L E N Í Ú Z E M Í S T U D I E Územní studie byla dne. projednána Zastupitelstvem

Více

SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE

SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE Zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU PRÁDLO

ÚZEMNÍHO PLÁNU PRÁDLO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRÁDLO Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk úřad územního plánování Datum: leden 2017 1 Kompetence Objednatel: Pořizovatel ÚP: Zpracovatel ÚP: Název akce: Etapa: Obec

Více

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Pořizovatel: Ing. Pavel Spusta Malý Koloredov 852 738 01, Frýdek - Místek Zodpovědný projektant: Ing.arch. Daniel Labuzík Zpracovatel: Ing. Jakub Guňka Datum zpracování:

Více

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE Zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 500/2006

Více

OBEC NOVOSEDL Y Zastupitelstvo obce

OBEC NOVOSEDL Y Zastupitelstvo obce -------- -- - -- OBEC NOVOSEDL Y Zastupitelstvo obce Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech Změny č.3 územního plánu obce Novosedly Na základě bodu 7) z programu jednání zastupitelstva obce Novosedly ze

Více

Územní studie zástavby RD v obci Domamil. zastavitelná plocha P1 pro bytovou výstavbu dle Územního plánu obce Domamil

Územní studie zástavby RD v obci Domamil. zastavitelná plocha P1 pro bytovou výstavbu dle Územního plánu obce Domamil Územní studie zástavby RD v obci Domamil zastavitelná plocha P1 pro bytovou výstavbu dle Územního plánu obce Domamil Srpen 2018 Obsah Základní identifikační údaje.4 A. vymezení řešeného území, souvislosti

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E

Ú Z E M N Í S T U D I E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita ČLUPKY k. ú. J I N A Č O V I C E Brno, 04/2018 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Ú Z E M N

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

I. Změna územního plánu

I. Změna územního plánu I. Změna územního plánu A. TEXTOVÁ ČÁST I. Změna územního plánu... 3 I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 I.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

Územní studie veřejných prostranství Čisovice. Zadání

Územní studie veřejných prostranství Čisovice. Zadání Územní studie veřejných prostranství Čisovice Zadání 01/2017 Obsah: 1. Úvod 3 2. Cíle a účel pořízení studie 3 3. Rozsah řešeného území 3 4. Podmínky vyplývající z územně analytických podkladů a platné

Více