Zápis z S. zasedání zastupitelstva obce Drahelčice konaného dne 12. března 2018 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z S. zasedání zastupitelstva obce Drahelčice konaného dne 12. března 2018 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ"

Transkript

1 Zápis z S. zasedání zastupitelstva obce Drahelčice konaného dne 12. března 2018 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Drahelčice Přítomní zastupitelé: Počet 6 Jan Ruda Ing. Petra Ďuranová Jakub Odlas Ing, Eduard Kutscher Martin Paták Doc. MUDr. Alan Stolz, Ph. D starosta místostarostka zastupitel zastupitel zastupitel zastupitel Omluveni: Jana Palivcová Ing. Jakub Chalupa Milan Berecz zastupitelka zastupitel zastupitel Nepřítomní: O Starosta obce dne v 20,10 přivítal zastupitele a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné. Navržený program: 1. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu 2. Schválení programu zasedání 3. Námitky proti zápisu z 12. února Rozpočtové opatření č. 2/ Smlouva o pronájmu - část pozemku č. parc. 22/1 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 7. Městská policie Rudná - další postup 8. Interpelace 9. Diskuse 1. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu Návrh usnesení 5/1: ZO určuje zapisovatelkou Ing. Petru Ďuranovou a ověřovateli Alana Stolze, Ph.Da Jakuba Odlase. Doc. MUDr. Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O Usnesení č. 5/1 přijato

2 2. Schválení programu zasedání Starosta obce sdělil, že od doby vyvěšen í do dnes přišel ještě návrh smlouvy na zřízení VB služebnosti na pozemku U Lípy p. č. 159/2, navrhujeme zařadit to programu. Návrh usnesení 5/2: ZO schvaluje doplněný program zasedání ve znění: 1. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu 2. Schválení programu zasedání 3. Námitky proti zápisu z 12. února Rozpočtové opatření č. 2/ Smlouva o pronájmu - část pozemku č. parc. 22/1 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízen í věcného břemene 7. Městská policie Rudná- další postup 8. Smlouva o zřízen í VB služebnosti - poz. p. č. 159/2 9. Interpelace 10. Diskuse Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O Usnesení č. 5/2 přijato 3. Námitky proti zápisu z 12. února 2018 Místostarostka sdělila, že žádné námitky nebyly podány. Návrh usnesení 5/3: ZO bere na vědomí, že žádné námitky proti zápisu ze dne nebyly podány. Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O Usnesení č. 5/3 přijato 4. Rozpočtové opatření č. 2/2018 Místostarostka obce sdělila, že na základě vývoje rozpočtu, dále i v rámci rozpisu rozpočtu by bylo vhodné schválit toto navržené rozpočtové opatření č. 2/2018. Na příjmové stránce : na konečných Kč- z důvpdu již schváleného prodeje pozemku pro novou trafačku u statku na celkem Kč

3 na celkem Kč Výdajová stránka rozpočtu : Změny: Kč na Kč. - jiné účtování útulku Bouchalka Kč na Kč- radary patří na jiný paragraf Kč na Kč- nové radary Kč na 8000 Kč - odměna pro kronikáře obce, původně jiný paragraf na Kč - z důvodu vyúčtování energií - tělocvična Kč na Kč - z důvodu optimalizace, budou se pořizovat pouze dva herní prvky Kč- na nové lampy v obci ( čát půjde z fondu obnovy) Kč na Kč - z důvodu zvýšení platů pro zaměstnance, z důvodu opravy čistícího stroje Kč na Kč - úprava MP na Kč- dle dohody na ozvučení kaple Kč na Kč- dříve jiný paragraf- účtování nových amplionu a SMS kanál na Kč- jinak účtované obědy 6310 z 2000 na Kč - měli jsme vyšší výdaje za vedení účtu, protože přišlo mnoho plateb přes účet na TKO, což vítáme, ale máme limit na platby zadarmo, 100 převodů měsíčně, což běžně stačí, ale leden a únor byl mnohem vydatnější Kč na konečných Kč. Rozvinula se diskuse k následujícím bodům : 1. Odvoz psů do útulku Bouchalka - zda je to součástí smlouvy nebo za kolik by psi odvážela Bouchalka. Místostarostka přislíbila, že toto prověří. 2. Kronika obce - zastupitel Stolz vznesl dotazy ke kronice obce, jak je vedena, kolik stran je ročně psáno, zda by nebylo vhodné tam dávat fotografie, videa z akcí obce atp. Místostarostka obce přislíbila, že toto prověří, dále ale poznamenala, že vedení obecní kroniky podléhá náležitostem, co je nutné uvádět v kronice. V 20,22 přichází zastupitel Ing. Jakub Chalupa, počet zastup i telů je 7. Návrh usnesení 5/4: ZO schvaluje RO 2/2018 ve znění dle přílohy č. 1. Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O Usnesení č. 5/4 přijato

4 5. Smlouva o pronájmu - část pozemku č. parc. 22/1 Místostarostka obce sdělila, že se jedná o bod z minulého jednání - jedná se maximálně o využití prostoru 50 m2 a zavážka auty 3,5 t maximálně 1 x za 14 dní. Viz smlouva. Návrh usnesená 5/5: ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu mezi obcí Drahelčice a JET FLAS s. r. o., zastoupenou jednatelem Ing. VI. Čižmárikem na pronájem 50 m2 plochy parc. č. 22/1 v k. ú Drahelčice za úplatu 3000 Kč měsíčně. Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O Usnesení č. 5/5 přijato 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Místostarostka obce sdělila, že se jedná o smlouvu budoucí na zřízen í VB služebnosti pro rekonstrukci VTL plynovodu. Návrh usnesení 5/6 - a) : ZO schvaluje uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku č. par. 862 v k. ú Drahelčice za úplatu 1000 Kč mezi obcí Drahelčice, IČ: na straně jedné a GasNet s. r. o, IČ: a Grid Services, s. r. o., IČ na straně druhé. Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O Usnesení č. 5/6 - a) přijato Návrh usnesení 5/6 - b): ZO schvaluje uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku č. par.,862 a 863 v k. ú Drahelčice za úplatu 35 Kč a na pozemku č. par. 861 za úplatu 150 Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucích služebných pozemcích za mezi obcí Drahelčice, IČ : na straně jedné a GasNet s. r. o, IČ : a Grid Services, s. r. o., IČ : na straně druhé. Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O Usnesení č. 5/6 - b) přijato 7. Městská policie Rudná - další postup Starosta obce sděli l, že Město Rudná chce jednat o dalším postupu MP Rudná, pro Drahelčice se nabízí úplata cca 300 tis Kč ročně za podmínek využívání i Loděnicemi. V současné době ale o službu dále již nejeví zájem Tachlovice, Nučice. Starosta Kocman chce vědět, zda jeho MP budeme využívat či nikoliv. Návrh usnesení 5/7: ZO schvaluje, že se obec nepřipojí do nově navrženého systému MP Rudná dle předložených, navržených podmínek financování, dle přílohy č. 2.

5 Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O Usnesení č. 5/7 přijato 8. Smlouva o zřízení VB -služebnosti - pozemek p. č. 159/2 Místostarostka obce sdělila, že se jedná dotažení - loni jsme schvalovali smlouvu budoucí na tento pozemek. Návrh usnesení 5/8: ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnostui IV , Drahelčice, U lípy parc. č. 159/2 v k. ú Drahelčice, za úplatu Kč mezi Obcí Drahelčice, IČ a ČEZ Distribuce,a. s., IČ: , zastoupené na základě plné moci ELEKTROMONTEM Matějka, IČ: , a zastoupené na základě plné moci Meritem Kladno - Projekce, s. r. o, IČ: na straně druhé. Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O Usnesení č. 5/8 přijato 9. Interpelace - žádná nebyla podána 10. Diskuse V rámci diskuse byly otevřeny tyto body: Proběhnutá první část oslav k 100 letům založení republiky - starosta obce shrnul sobotní oslavy, sdělil, že byl potěšen zájmen občanů, úrovní výstavy, poděkoval všem vystavujícím, paní Svobodové i Vondrusové za nastudování operetky Červená Karkulka, místostarostce obce a paní Ing. Janě Janatové za přípravu sobotních oslav. Pan Odlas se zeptal, zda byla uvažována bezpečnost lidí na sále, jaká je kapacita sálu. Na to mu bylo odpovězeno, že kapacita sálu není stanovena a dále, že bezpečnost samozřejmě byla. Informace k 4. změně ÚP - konalo se jednání na odboru územního plánování za účelem vyřešení současných platných zákonných nároků na územně - plánovací dokumentaci i s ohledem na lokalitu Malé Růže. Zastupitel Stolz vznesl požadavek, aby byl developer upozorněn obcí na uvádění pravdivých informací na svém webu. V současnosti tam je, že v obci je základní občanská vybavenost a ve vedlejší Rudné je mateřská škola a základní škola. Nikde ale není napsáno, že neberou. Místostarostka sdělila, že obec již v loni zajistila pro děti ZŠ 5. května, dále nyní je přístavba ZS na Masarykové v takovém stavu, že se již vybírá stavební firma, tedy kapacita budovy bude taková, že pojme děti na druhý stupeň. Co se týká školy 5. května, tak tam se obává, aby kvůli stálým předsudkům vůči této škole nakonec otevřela ročník. Ale s tím obec nic neudělá. Nicméně konstatovala, že dle vyjádření rodičů, až na jedno, jsou rodiče i děti se školou spokojeni, někteří se dokonce ptají, už i na příští rok, aby tam mohli umístit své dítě. Bohužel ale mateřská škola v Rudné pro nás doopravdy není. Místostarostka shrnula krátce historii školy a školky, zastupitel Kutscher požádal, zda by tato

6 historie nemohla být uveřejněna na webu obce. Místostarostka přislíbila, že bude. Zastupitelé se dohodli na usnesení: Návrh usnesení 5/10: ZO pověřuje starostu obce upozorněním společnosti Rudná Development a spol. F&S Rudná o zavádějících informacích o základních službách v obci a základní občanské vybavenosti v Rudné na webových stránkách Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O Usnesení č. 5/10 přijato Dále starosta obce informoval o setkání starostů a zástupce ROP I Du, Ing. Brzického. Tématem setkání bylo posílení linky 307, úhrady, nastavení koeficientu dopravní obslužnosti. V rámci jednání se starosty dále proběhlo jednání i na téma přeložky 11/101 mezi Rudnou a Unhoští, starostové se dohodli na znění Memoranda, které bude adresováno Kraji. Dále byl probrán zákaz tranzitu, jeho vývoj. V současnosti se musí ještě vyjasnit přístup Kladna - Policie Kladno. Na závěr starosta obce sdělil, že pojede s starostkou Zbuzan na setkání starostů Středočeského kraje do Mělníka, kde budou přítomni i členové vlády v demisi. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21,35 hodin. Zapsala Ing. Petra Ďuranová dne Jan Ruda, starosta obce. / Ověřovatelé: Doc. M~ lz, Ph.O #,1 Jakub Odlas I

7 . o o-=č. SMLOUVA sml _2/BVB o budoucl smlo uvě o zfízenl vicného břemene uzavfená v souladu s ustanovenlm 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikáni a o výkonu státnl správy v energetických odvětvl ch a o změn ě n ě kterých zákon ů (energetický zákon), ve zněn l pozdějilch pl'edplsci a v souladu s ustanovenlml zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonlk, ve zněnl pozděj t lch predpis0 mezi smluvními stranami: Obec Drahel~ICI aesldlem:,eo: zastoupena: bankovní spojení: člslo účtu : Na Návsi 25, Draheleice, PSC: Janem Rudou, starostou Komertnf banka, a.s /0100 dále jen nbudoucl povinný" a GuNet, s.r.o. se sldlem : ústl nad Labem, Kliše, Kllšská 940/96, PSC: ICO: Die: cz spisová zn ačka : C vedená u Krajského soudu v ústí nad Labem zastoupena na základě plné moci společnost!: GrldS.rvlces, s.r.o. se sldlem: Bmo, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, PSC: ICO: DIC: CZ spisová značka: C vedená u Krajského soudu v Brně bankovnl spojeni: Ceskoslovenská obchodnl banka, a.s. ersro Clčtu: /0300 zastoupena na základě plných moci: Mgr. Pavllnou Dutkovou, vedoucí správy nemovitého majetku-cechy západ a Mgr. Michaelou BamáAovou, technikem majetkoprávnl podpory ~ jen budoucf oprlmlnf" I, Budoucl povinný prohtaiuje, te je výl učn~m vlastnlkem pozemkq parc. e. 861 (ostatní plocha, ostatní korrnmlkace}, parc. t. 882 (ostatnj p}ccha, jiná p}ocha} a parc. t. 863 (ostatnj p}ccha, }Jná pk>cha), zapsaných na LV č , pro k.ú. Drahelčice, obec Drahelčice, u Katastrálního úradu pro Sti'edočeský kra], katastrálnl pracovittě Praha-západ (dále Jen budoucl slufabné pozemky''). Uzavl'enlm této smjoovy budoucj povinný v souladu s pnskitnými ljstanovenlmj 2ákona l:. 183/2006 Sb., o ůzemnlm plánovénl a stavebnlm i'ádu, ve zněnl pozdějš lch pl'edpisci u děluje budouclmu oprávněnému a jim pověl'eným osobám právo provést stavbu plynárensk6ho zaftzenl:.reko VVTL DN500 Draheltlce Nučice VTL 327, tlalo stavby: ", konkrétně VTL plynovod včetně jeho součéstl, pflsluienstvl, opěrných a vytyčovacjch bodci (dále jen,,plynlrensk za/fzen/'' na budoucjch služebných pozemclch. Trasa plynárenského zartzenl je vyznačena v kopli katastrálnl mapy, jet tvor! nedilnou součést této smlouvy. li. Smluvnl strany se dohodly, že nejpozději do jednoho roku po doruče ni kolaudačn lho souhlasu k plynárenskému zartzenl nebo jiného dokladu vydaného (potvrzeného) stavebnlm úradem, kterým se.prokáfe,.te lze stavbu plynárenského zar1zeni užfvat. nejpozději vaak do uzavrou v souladu s ustanovenlm 59 zákona č. 456/2000 Sb.. o nmmlnl,rd,,-h n tv41'\il,t... l...,n ~.--.. _...._, - - -

8 v energetických odvětvlch a o změně někte rých zákonů (energetický zákon}, ve zněnl pozdějě lc h pl'edp is ů a v souladu s ustanovenlml a Zákona č. 89/2012 Sb., občan ský zákonfk, ve zněnl pozdějělch ptedpisí.l smlouvu o zrrzenl věcn ého bfemene (déle jen smlouva o V8'4), jejlmž pl'edmětem bude k budouclm služebným pozemkctm na dobu neurčitou úp latně zrlzeno věcné breme~o ve smyslu služebnosti spočl vajlc l v: a) právu zrfdlt a provozovat na budouclch služebných pozemclch plynárenské zatlzenl, b) právu vstupovat a vjlždět na budoucl služebné pozemky v souvislosti se zl'lzovánlm, stavebnlml ópravaml, opravami, provozováním a odstran ěnlm plynárenského zarrzenl (dále jen "vicné b/emeno "). Smluvnl strany se dále dohodly na rozsahu věcn ého bfemene 2 m na obě strany od půdorysu plynérenského zarrzen l. Geometrický plán, kterým se vyznač! část budoucích služebných pozemků dotčených věcným bi'emenem, nechá na své náklady vyhotovit budoucl oprévněný. Budoucl oprávněný se zavazuje vyhotovit a zkompletovat pfislušný počet V9tiskCI smlouvy o VB a prokazateln ě je doručit budouclmu povinnému. B.udoucl povinný se zavazuje nejpozději do 30 dnct od jejlho doručen i smlouvu o VB podepsat, pl'ičemž na jejlm prvopisu úl'ed ně ověrl svctj vlastnoručnl podpis, a prokazatelně ji doru čit budoucímu oprávněnému, který násled ně podá návrh na zápis věcného bi'emene do katastru nemovitosti. Úplata za ztlzenl věcného bremene bude vyplacena na výše uvedené člslo účtu budoucího povinného ve výši ve výši 35,- Kč (pozemky: parc. č. 862 a parc. č. 863) a ve výši 150,- Kč (pozemek: parc. č. 861 ) za každý započatý metr délkový plynárenského zarrzenl uloženého v budouclch služebných pozemclch nejpozději do 30 dnci ode dne, kdy bude budouclmu oprávněnému od katastrálnlho úfadu doručeno vyrozuměn i o provedeni zápisu věcného btemene do katastru nemovitosti. Budoucl oprávněný se zavazuje věcné bi'emeno pl'ijmout a budoucl povinný se zavazuje výkon těchto práv trpět. Náklady spojené s běžným udrtovanrm budouclch slutebných pozemkí.a ponese budoucl povinný. Náklady spojené se zrfzenlm věcného bl'emene ponese budoucl oprávně ný. lil. IV. Budoucl povinný se pro ptfpad ptevodu vlastnického práva k budouclm služebným pozemkům na tl'etl osobu pi'ed uzavi'enlm smlouvy o VB zavazuje postoupit za souhlasu budouclho oprávněného na tuto tl'etl osobu současně i tuto smlouvu, pr lpadně zajistit uzavl'enl nové smlouvy o budoucí smlouvě o zrrzenl věcného bl'emene za shodných podmlnek mezi budouclm oprávněným a touto tfetl osobou. V opačném pflpadě vzniká budouclmu oprávněnému nárok na náhradu škody zpí.asobené porušen lm povinnosti z této smlouvy vyplývajlclch. Budoucí oprávněnj se pro pflpad pi'evodu vlastnického práva k plynárenskému zarrzenl, pfipadně jeho části, na tl'etl osobu pl'ed uzavl'enlm smlouvy o VB zavazuje postoupit za souhlasu budoucího povinného na tuto ti'etl osobu současně i tuto smlouvu, pflpadně zajistit uzavl'enl nové smlouvy o budoucl smlouvě o zrlzenj věcného bi'emene za shodných podm Inek mezi budoucjm povinným a touto tfetj osobou. v. Pokud byl budoucl povinný nebo uživatel nemovité věci v důsledku výkonu práv budouclho oprávněného jako provozovatele dlstribučn l soustavy omezen v souladu s touto smlouvou v obvyklém užíváni nemovité věci nebo mu vznikla újma na majetku, ma právo na pl'i měrenou jednorázovou náhradu. Právo na náhradu lze uplatnit u provozovatele distrib učnl soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezeni nebo újmě došlo, jinak právo zaniká. Provozovatel dlstribučn l soustavy je povinen co nejvlce šetl'it práv vlastnlkí.a dotčených nemovitých věci a vstup na jejich nemovitou věc jim oznámit. Po skoncenl pracl Je povinen uvést nemovitou věc do pl'edchozlho stavu, nebo nenl-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, : do stavu odpovldajlclmu pl'edchozlmu účelu čl uilvánl dotcené nemovité věci a oznámit tuto skutečnost vlastnlku

9 nemovité věci. Po provedeni odstra ně n i nebo okleště n i stromovl je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytl<ci po tě!bě, VI. Tato smlouva nepodlehá uverejn6nl v registru smluv dle zákona e. 340/2015 Sb., o zvláltnlch podmínkách ú činnost i n6kterých smluv, uvel'ejflovénl těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějtlch pfedp i sů. Smluvnl strany se Výs lovně zavazuji, že tuto smlouvu ani jej! pflpadné dodatky nebudou uverejflovat v registru smluv. VII. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrž! budoucí oprávně ný a 1 budoucl povinný. Uzavrenr teto smlouvy bylo schváleno usnesenlm Radou/Zastupitelstvem obce e ze dne V Drahelčic lch dne.... V Plzni dne.... Jan Ruda etaroeta budoucí povinný Mgr. Pavlina Dutkovi vedoucí správy nem. maj.-cechy zipad budoucloprévněný Mgr. Michaela Bamáiové technik majatkoprivnf podpory b udo uc lopráv něný

10 SMLOUVA č. sml _1/BVB o budoucf smlouvě o zfízenl vicného bfemene uzavrené v souladu s ustanovenlm 59 zákona e. 458/2000 Sb., o podm lnkách podnikáni a o výkonu státni správy v energetických odvětvlch a o změně někte rýc h ~konci (energetický zákon), ve zněn í I pozdějšlch pfedpisci a v souladu s ustanoveními zákona e Sb., obča nský zákoník, ve ziiěnl pozděj llch pl'edplsci mezi amluvnlml stranami: Obec Drahe lč ice se sldlem:,eo: zastoupena: bankovnl spojeni; ers1o l'.lčtu: Na Návsi 25, Drahelčice, PSC; Janem Rudou, starostou Komerčnl banka, a.s /0100 dále jen budoucl povinný" a G Net. s.r.o. se sldlem: ústl nad Labem, Kliše, Kll! ská 940/96, PSŮ : eo: DIC: CZ spisová značka : C vedená u Krajského soudu v úst! nad Labem zasfoupena na základě plné moci spo lečnosti: GrldServlces 1 a.r.o. se sídlem: Brno, Zábrdovíce, Plynárenská 49911, PSC: eo: DIC: spisová znaeka: CZ C vedená u Krajsí<.ého soudu v Srné bankovnl spojeni: Ceskoslovenská obchodnl banka, a.s. čfslo l'.jčtu : /0300 zastoupena na základě plných moct: Mgr. Pavtfnau ~kovou. vedouci' správy nemovimtto majetku-cechy zépad a Mgr. Michaelou Barná!ovou, technikem majetkoprévnl podpory dáte jen budouc/ aptávnlnf",. Bua'oucf povinný prohiaduje, -te te výruc!ným vfastn{l(em pozemku parc. č. 862 (ostatní plocha, jiná plocha), zapsaného na LV č , pro k.l'.i. Drahelčice, obec Drahel čice, u Katastrálnlho l'.jradu pro Stl'edočeský kraj, katastrálnl pracoviltě Praha-západ (dále jen budoucl slufebný pozemek"). Uzavl'enlm této smlouvy budoucl povinný v souladu s prlslušnými ustanovenlmi zákona č. 183/2006 Sb., o l'.lzemnlm plánováni a stavebnlm l'ádu, ve zněnl pozd ějšlch pl'edpisci uděluje budouclmu oprévněnému a jim pov/jfeným oscoám právo provést stavbu pjynárenského zaflzenl:.rao vvn. DN50D DRMltk:e - Mutice VTL 327, etslo atavby: ", konkrétně trasový uzávě r včetně jeho soueástl, prlslušenstvl, opěrných a vytyčovaclch bodů (dále jen ptyn,renslcé zalfzenf") na budouclm služebném pozamlw. Trasa plynarenského zaflzenl je vyznačfma v kopii katastraml mapy, jet tvofl nedl!nou soumst této smlouvy. " Smluvnl strany se dohodly, že n ej pozd ěj i do jednoho roku po doručeni kolaudačnlh o. souhlasu K plynárenstcému zar'fzen( nebo jiného dokladu vydaného (potvrzeného) stavebním ůfaa'em, kterým se prokáže, že lze stavbu plynárenského zarlzenl užlvat, nej pozděj i vlak do uzavr.ou v souladu s ustanovenlm 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podminkách podnikáni a o výkonu státnl správy venergetlckýchodvftvlch s o změně n6ktervch zllkanů IMTNl'Mt~,;,..&...,..) i..,,.,.,_ ,_,_

11 a v souladu s ustanoveními a zákona e. 89/2012 Sb., ot>eanský zékonlk, ve zněnl pozdějlích pl'edpisci smlouvu o zrlzenl věcného bl'emene (dále jen nsmlouva o VB"), jejlmž pl'eďmětem bude k budoucímu služebnému pozemku na dobu neurčitou úplatně zrlzeno věcné bfemeno ve smyslu služebnosti spoč lvajlcl v: a) právu zl'fdit a provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zarrzenl, b) právu vstupovat a vjíždět na budoucl služebný pozemek v souvislosti se zrizováním, stavebnlmi úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zai'lzení (dále jen vtcné bfemeno"). Geometrický plán, kterým se vyznačí část budoucího služebného pozemku dotčeného věcn~ bl'emenem, nechá na své néklady vyhotovit budoucl oprávněný. Budoucl oprávněný se zavazuje vyhotovit a zkompletovat prlslušný počet výtlslw smlouvy o VB a prokazate lně je doručit budouclmu povinnému. Budoucí povinný se zavazuje nejpozději do 30 dnc, od jejího d oručeni smlouvu o VB podepsat, pl'ičemž na jejlm prvopisu úl'edně ověn svclj vlastnoruční podpis, a prokazatelně ji doručit budouclmu oprávněnému, který nás ledně podá návrh na zápis věcného bfemene do katastru nemovitosti. Jednorázová l'.lplata za zflzenl věcné ho bfemene bude vyplacena na člslo účtu budouclho povinného ve výti 1.000,- Kč nejpozd ěj i do 30 dnu ode dne, kdy bude budoucímu oprávněnému od katastrálního úrad_u doručeno vyrozuměni o provedeni zápisu věcného bi'emene do katastru nemovitosti. Budoucí oprávněný se zavazuje věcné bl'emeno pi'ijmout a budoucí povinný se zavazuje výkon těchto práv trpět. Náklady spojené s bětným udrtovánlm budouclho služebného pozemku ponese budoucl povinný. Náklady spojené se zrrzenlm věcného bl'emene ponese budoucl oprávněný. Ill. IV. Budoucl povinný se pro pflpad pfevodu vlastnického práva k budoucímu služebnému pozemku na ttetl osobu pfed um\li\tnfm smi\ju\'y o VB z:svazuje postoupit za soufliasu budoucfho opn:tvnértéflo na Mo tretf OIObu soueasně i tuto smlouvu, prtpad ně zajistit uzavfenl nové smlouvy o budoucl smlouvě o zflzenl věcného bi'emene za shodn~ch podmlnek mezi budouclm oprávněným a touto tfetl osobou. V opačném pnpadě vzniká budouclmu oprévněnému nárok na náhradu lkody zpclsobené poruaenlm povinnosti z této smlouvy vypíývafícfch. Budoucl oprávněnj se pro pl'tpad prevodu vlastnického prava k plynárenskému zarlzenl, prlpadně jeho eúti, na tretl osobu pfed uzavi'enlm smlouvy o VB zavazuje postoupit za souhlasu budouclho povinného na tuto tfetl osobu současně i tuto smlouvu, prtpadně zajistit uzavrenr nové smlouvy o budoucí smrouvě o zrrzenl věcného bl'emene za shodných podmlnek mezi budouclm povinným a touto tretr osobou. v. Pokud byl budoucl povinný nebo u!ivatel nemovité věci v důs ledku výkonu práv budouclho oprávněného jako provozovatele distribučnl soustavy omezen v souladu s touto smlouvou v obvyklém užlvánl nemovité věci nebo mu vznik/s újma rrs majetku, mé právo rrs ~ jednorázovou náhradu. Právo na náhradu lze uplatnit u provozovatele distributnl soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezeni nebo újmě došlo, jinak právo zaniká. Provozowtef distribudnf soustavy je povinen oo nejv{ce!effit pniv viastnílru dotc!ertýcfl nemovitých věcí a vstup na jejich nemovitou věc jim oznámit. Po skončen i pracl je povinen uvést nemovitou věc do pl'edchozlho stavu, nebo nenl-11 to možné s ohledem na povahu provedených pracl, do stavu odpovldajlclmu pfedchozlmu účelu či u!lvánl dotčené nemovité věci a oznámit tuto skutetnost vlastnlku nemovité věcí. Po provedení odstraně ní nebo okleltěn l stromovl je povinen na svcjj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytkci po těžbě. 1

12 VI. Tato smlouva nepodléhé uverejněn l v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmfnkách úeinnosti některých smluv, uverejnovénl těehto smluv a o registru smluv, ve zněnl pozdějš lch pl'edplso. Smluvnl strany se výslovně zavazuji, že tuto smlouvu ani jejf prlpadné dodatky nebudou uverejflovat v registru smluv. VII. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdril budoucí oprévněný a 1 budoucl povinný. Uzavrenl této smlouvy bylo schváleno usnesen lm Radou/Zastupitelstvem obce č ze dne V Drahelčiclch dne..... V Plzni dne.... Jan Ruda starosta budoucf povinný Mgr. Pavlina Duikovi vedoucl sprivy nem. maj.-čechy zipad budoucf o pravněný Mgr. Michaela Baméiovi technik majetkoprivnf podpory budouc l opravněný

13 - Obec Drahelčice, lčo: Na Návsi 25, Drahelčice, zastoupená: Janem Rudou, funkce: starosta (jako strana povinná z věcného břemene - služebnosti, dále jen Povinná") na straně jedné a ČEZ Distribuce, a. s. se s~ ~m, Děčw. N-P~\'1, 1"ep',ic.~~ S14JS, PSČ..S zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145, IČO , DIČ CZ s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licence č bankovní spojení: č.ú /0100, KB Praha SoVB_CEZd_0035_r01 v01 Č íslo zakázky: VB 11517/ EM/ EH zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci ze dne evld. PM/11-041/2018: ELEKTROMONT Matějka, a.s., se sídlem J. Šotky 445, Nové Strašecí, PSČ , IČ: , DIČ: C , zápls v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B-, v)ož'ka 16108, - jednající Jan Vokoun, člen představenstva zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci ze dne evld. 05_16: společností Merltum Kladno - Projekce, s.r.o., se sídlem Pchery 4, PSČ , Ič: , DIČ: CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka , jednající David Suldovský - jednatelem (jako strana oprávněná z věcného břemene - služebnosti,.jlále jen Oprávněná" ) na straně druhé (Povinná a Oprávněná společně rovněž jen jako,,smluvní strany") uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV ,Drahelčice,U Lípy p.č.159/2 knn (dále jen.,smlouva") podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a ustanovení 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona. Článek I. úvodní ustanoveni Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále také "PDS') na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačn ím úřadem. Distr i buční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribučn í soustavy, přičemž pokud dochází k umístění zařízení distribučn í soustavy na cizí nemovitost, je POS povinen podle 25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost). 1. Povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem: Článek II. Prohlášeni o právnim a faktickém staw.. pozemku parc. č. 159/20, v k.ú. D rahelč ice, obec Drahe lčice, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pra coviště Praha-západ, zapsané na LV (dále jen Dotče n6 nemovitost" nebo též jen Pozemek")

14 ... Člá nek VI. Závěrečná ujednání 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou. 2. Přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vy l učuje. 3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž stejnopis obdrží Povinná a jeden stejnopis obdrží místně příslušný katastrální úřad. 4. Přítomnost ČEZ Distribuce, a. s., jako smluvní strany sama o sobě nezakládá povinnost tuto smlouvu 1.Weřejnlt v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se zavazují, že pokud by i přesto k uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv mělo dojít, poskytnou si v této věci veškerou nezbytnou součinnost. 5. Záměr zřídit věcné břemeno k Dotčené nemovitosti byl schválen usnesením zastupitelstva obce..., č.j,... ze dne Součástí této smlouvy je její: Příloha - Geometrický plán pro vyznačen í věcného břemene č /2018, schváleném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, dne pod č. PGP-157/ V... dne V Kladně dne ČEZ~ a. s. zastoupená Meritum Kladno-Projekce s.r.o. David Suldollský-jednatel Oprávněná

15 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva"} Obec Drahelčice IČ: sídlem Na Návsi 25, Drahelčice, Rudná u Prahy zastoupená panem Janem Rudou, starostou obce (dále jen Pronajímatel"} a JET Flash s. r. o, zastoupený Ing. Vladimírem Čižmárikem IČ: se sídlem Rybná 716/24, 11000, Praha 1 (dále jen Nájemce" a společně s Pronajímatelem jako Smluvní strany"} 1. Předmět nájmu 1.1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitosti, která se nachází na v lokalitě bývalého císařského statku na pozemku parc. č. 22/1, v obci Drahelčice, katastrálním území Drahelčice, zapsáno na listu vlastnictví č vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ Předmětem nájmu je plocha o celkové výměře 50 m2 (dále jen Předmět nájmu"}. 2. Projev vůle 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Pronajímatel přenechává Předmět nájmu Nájemci a Nájemce se zavazuje platit nájemné a užívat Předmět nájmu a Další prostory v souladu se zákonem a touto Smlouvou Pronajímatel přenechává Předmět nájmu ve stavu způsobilém k obvyklému užívání k jejich účelu Veškeré Nájemcem požadované nebo pro jeho zamýšlené užívání potřebné stavební a ostatní úpravy, především pokud překračují stav při předání nebo se od něj jinak

16 odchylují, se provádějí na náklady Nájemce. Tyto a eventuální pozdější stavební změny resp. instalace vyžadují vždy předchozí písemný souhlas Pronajímatele Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem Předmětu nájmu a že nebude nárokovat na Pronajímateli úhradu investic, které vloží do Předmětu nájmu 3. Účel nájmu 3.1. Nájemce je oprávněn uskladnit dřevotřískové desky a jiný řezaný stavební materiál v pronajatých prostorech Předmětu nájmu ke skladování a zavazuje se, že nebude skladovat nebezpečné odpady či látky. Nájemce se zavazuje využívat Předmět nájmu pouze pro tento účel. Dále se nájemce zavazuje, že skladiště bude využíváno max jednou za 14 dní a závoz bude činěn vozy o max. 3,5 t Nájemce se zavazuje splnit zákonné a technické předpisy potřebné pro předkládaný účel užívání na vlastní náklady. Předmět nájmu lze využívat pouze pro zákonné a smluvně přípustné účely. 4. Nájemné, náklady spojené s užíváním 4.1. Nájemné za Předmět nájmu činí 3000 Kč (slovy: třitisíce korun) měsíčně Nájemné je Nájemce povinen uhradit měsíčně předem v CZK do každého 10. dne následujícího měsíce bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele č /0100 vedený Komerční bankou. Pro včasnost plateb je rozhodující den připsání platby na účet Pronajímatele. S. Doba nájmu a výpověď 5.1. Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou do s možností prodloužení Pronajímatel i Nájemce jsou oprávněni tuto kdykoliv Smlouvu vypovědět. Pro tyto případy platí zákonná ustanovení dle 2308 a násl. občanského zákoníku Každá výpověď musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé Smluvní straně. V případě odepření přijetí výpovědi platí, že výpověď byla doručena 3 dnem po jejím uložení na poště.

17 6. Předání předmětu nájmu 6.1. Pronajímatel se zavazuje poskytnout Nájemci Předmět nájmu způsobilém k užívání. Ohledně předání bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude zachycen stav Předmětu nájmu v okamžiku předání, který podepíší obě Smluvní strany Nájemci bude při jeho nastěhování předána sada klíčů. Klíče potřebné nad tento rámec budou Nájemci opatřeny na základě jeho přání a na jeho náklady. Nájemce odevzdá Pronajímateli po ukončení této Smlouvy veškeré klíče. 7. Údržba a opravy předmětu nájmu 7.1. Nájemce se zavazuje Předmět nájmu řádně udržovat ve stavu způsobilém a provádět úklid, péči a ostatní údržbu a opravy na vlastní náklady. 8. Odpovědnost Nájemce 8.1. Nájemce odpovídá za škody, které způsobí na Předmětu nájmu a on, jeho členy, nebo jím pověřené osoby, dodavatelé, zákazníci a jiné osoby, které k němu mají vztah. 9. Vrácení Předmětu nájmu 9.1. Nájemce je povinen Předmět nájmu při ukončení této Smlouvy předat uklizený a dle stavu uvedeného v Předávacím protokolu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. 10. Vstupování Pronajímatele a Nájemce do Předmětu nájmu Nájemce se zavazuje, že umožní, aby Pronajímatel, nebo jím pověřené osoby, mohli vstupovat do Předmětu nájmu a Dalších prostor za účelem prohlídky kdykoliv během obvyklé provozní doby Nájemce. Termín prohlídky Pronajímatel oznámí Nájemci v dostatečném předstihu. 11. Předcházení škodám V zájmu nočního klidu je nutné vyloučit jakékoliv obtěžování okolních To platí především pro obtěžování hlukem a zápachem. Nájemce odpovídá za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto závazku. V případě výtky se postará o okamžitou nápravu.

18 12. Závěrečná ustanovení Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami. Všechny v této Smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí Tato Smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé Smluvní straně Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy Podepsané osoby prohlašují, že jsou oprávněny k podpisu této Smlouvy za Smluvní strany. V... dne.... V... dne.... Pronajímatel Nájemce Doložka podle 41 odst. 1 zákona o obcích 1. Uzavřen í této smlouvy o pronájmu schválilo Zastupitelstvo obce Drahelčice na svém 4. zasedání dne , usnesením č. 5/5. 2. Záměr pronájmu nemovité věci - pozemku č. 22 / 1 v k. ú. Drahelčice byl zveřejněn na úředn í desce Obecního úřadu Drahelčice dne 19. června 2017 a z úřední desky sejmut dne 2. června 2017; v téže době byl rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce obce.

19 Počet obyvatel v obcích české republiky k Návrh financování podle počtu obyvatel celkové roční náklady ,00 Kč Název obce Počet obyvat daňové příjmy 2016 % náklady / příjmy náklady v Kč ročně předpokládaný výkon v hod. týdně Drahelčice Kč 3, ,19 Kč 11 Chrášťany Kč 2, ,79 Kč 10 Chýnice Kč 2, , 73 Kč 4 Jinočany Kč 2, ,04 Kč 21 Nučice Kč 2, ,37 Kč 25 Ořech Kč 2, ,59 Kč 11 Rudná Kč 2, ,93 Kč 57 Úhonice Kč 2, ,85 Kč 13 Zbuzany Kč 2, ,52 Kč 15 celkem s MP včetně Loděnice Název obce Počet obyvat daňové příjmy 2016 % náklady/ příjmy náklady v Kč ročně předpokládaný výkon v hod. týdně Drahelčice Kč 3, ,84 Kč 11 Chrášťany Kč 2, ,33 Kč 11 Chýnice Kč 2, ,52 Kč 5 Jinočany Kč 2, ,65 Kč 22 Ořech Kč 2, ,52 Kč 11 Rudná Kč 2, ,14 Kč 59 Úhonice Kč 3, ,53 Kč 13 Zbuzany Kč 3, ,85 Kč 15 Loděnice Kč 2, ,62 Kč bez Nučic a Loděnice Název obce Počet obyvat daňové příjmy 2016 % náklady/ příjmy náklady v Kč ročně předpokládaný výkon v hod. týdně Drahelčice Kč 3, ,24 Kč 13 Chrášťany Kč 3, ,08 Kč 12 Chýnice Kč 3, , 73 Kč 5 Jinočany Kč 3, ,62 Kč 25 Ořech Kč 2, ,56 Kč 13 Rudná Kč 2, ,62 Kč 67 Ýfl0flie:: ---- :: Kč 3, ,34 Kč Zbuzany Kč 3, ,81 Kč

SMLOUVA. Zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem K podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

SMLOUVA. Zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem K podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku RK-18-2018-24, př. 1 počet stran: 5 číslo smlouvy budoucího oprávněného: 8800085034_1/BVB/P SMLOUVA o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená v souladu s ustanovením 59 zákona č. 458/2000 Sb.,

Více

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená:

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená: KUMSP00D6 J78 II O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI podle ust. 1785 a násl, a ust. 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 81/15/2019 ze dne 16. 9. 2019

Více

Městská část Praha - Kunratice. PREdistribuce, a.s. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI

Městská část Praha - Kunratice. PREdistribuce, a.s. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI Městská část Praha - Kunratice a PREdistribuce, a.s. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI Smluvní strany: Městská část Praha Kunratice zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004 sídlo: Praha 4 Kunratice, K

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO /001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO /001 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO-014330044967/001 Obec Mutěnice sídlo: IČO: 00285145 DIČ: Zastoupena: vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinná ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Masarykova

Více

zastoupená na základě písemně udělené plné moci ze dne evidenční č.pm/ii-134/2014:

zastoupená na základě písemně udělené plné moci ze dne evidenční č.pm/ii-134/2014: Město Hrochův Týnec IČ 00270156, DIČ CZ00270156 Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec Zastoupení : Ing. Petr Schejbal starosta města email: starosta@hrochuvtynec.cz ISDS: mjybd2z Bankovní spojení: 1141631329/0800(Česká

Více

smlouva číslo 371/2018/SM

smlouva číslo 371/2018/SM smlouva číslo 371/2018/SM v r r v r v podle ust 1785 a násl. a ust. 1257 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") a podle zákona č. 183/2006

Více

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti Město Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO 262552 sídlo Husova 490, 468 02, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Zastoupená Bc. Tomáš Levinský funkce starosta číslo účtu / Datová schránka email pro doručení výzvy

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

č. 15 /2017 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA k zasedání Rady města Bystřice na Pernštejnem

č. 15 /2017 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA k zasedání Rady města Bystřice na Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA k zasedání Rady města Bystřice na Pernštejnem č. 15 /2017 konané dne 31.10. 2017 11/15/2017 : Smlouva o zřízení VB Popis : Pan V.

Více

( dále jen Budoucí povinná") na straně jedné

( dále jen Budoucí povinná) na straně jedné Statutární město Teplice IČ: 00266621 Sídlo: náměstí Svobody 2/2, 415 O 1 Teplice Zastoupená: Jaroslav Kubera - primátor - Statutárního města Teplice e-mail: posta@teplice.cz tel: +420 417510111 datová

Více

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE č. VVP/G33/11231/ (dále jen Smlouva )

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE č. VVP/G33/11231/ (dále jen Smlouva ) Smluvní strany: Městská část Praha 15 sídlo: Boloňská 478/1, Horní Měcholupy, Praha, PSČ 109 00 zastoupená: Milan Wenzl IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355, plátce DPH bankovní spojení: ČS, a.s. č.ú.: 9021-2000719399/0800

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou se sídlem Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 40. zasedání dne 9. 5. 2016 USNESENÍ č. 321/16/RMČ k návrhu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Pražská plynárenská Distribuce,

Více

IZ /VB03 JN,

IZ /VB03 JN, SoVB r08v02 Obec Malá Skála se sídlem náměstí Vranové 1.díl 122, 468 22 Malá Skála, IČ: 00262463, DIČ: CZ00262463, Zastoupená Michalem Rezlerem, funkce: starosta, bankovní spojení: číslo účtu 963250379/0800,

Více

SMLOUVA. CZ bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800

SMLOUVA. CZ bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800 MORAVSKOSLEZSKO K.R.* J - (ČRAJSKÝ ÚŘAD CISLO SMLOUVY (DODATKU) SMLOUVA poř. č slo rok O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - podle ust. 1785 a násl. a ust.

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená podle 1785 a násl. ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy: 398/2016/ORI Smluvní strany Městská část

Více

KUHSP09D6W7P. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, Ostrava zastoupený: Ing. Ivanem Stracnonem IČO: náměstkem hejtmana kraje

KUHSP09D6W7P. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, Ostrava zastoupený: Ing. Ivanem Stracnonem IČO: náměstkem hejtmana kraje i>!k.wsh< Í;W!'/_._< V KRAJ K.KA.SKV ÚÍ.AA KUHSP09D6W7P ( i^.osmiouvvuk)dark.ui -.'-j SMLOUVA '" ;^\".;'in Ai I '" A..AÍA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI podle ust 1785'a

Více

podle ustanovení 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

podle ustanovení 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění KUMSP00D72CH MORAVSKOSLEZSKÝ KRA,? - KRAJSKÝ ÚŘAD podle ustanovení 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 2771/117,

Více

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 65/10/2019 ze dne 17. 6. 2019

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-010-16 ze dne 3.10.2016 Smlouva o zřízení a zániku věcného břemene - zařízení distribuční soustavy k tíži pozemku parc. č. 4079/1, v k.ú. Modřany

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu «Zakázkové_číslo» SoBS VB PSr08v03 7.2.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou se sídlem: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČ: 00262552 DIČ: CZ00262552 bankovní spojení: 963232349/0800 zastoupená:

Více

Obec Hrubý Jeseník. Smlouva o nájmu nemovitosti. Čl. 1. Čl. 2. Projev vůle

Obec Hrubý Jeseník. Smlouva o nájmu nemovitosti. Čl. 1. Čl. 2. Projev vůle Obec Hrubý Jeseník Smlouva o nájmu nemovitosti uzavřená v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dne..., mezi smluvními stranami: Obec Hrubý Jeseník

Více

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV /1 Mělník knn, p.č.5631/8 Chloumecká p. Müller (dále jen Smlouva )

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV /1 Mělník knn, p.č.5631/8 Chloumecká p. Müller (dále jen Smlouva ) č. 11/16/Ř Město Mělník, se sídlem náměstí Míru 1/1, 27601 Mělník IČO 00237051, DIČ CZ00237051 bankovní spojení: č.ú. 29022-0460004379/0800 ID datové schránky: hqjb2kg e-mail: v.svobodova@melnik.cz zastoupeno

Více

Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje

Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje "ČÍSLO SMLOUVY (DOPATKU)" -7- KUt1SP0eD6E77,, «*Si» M «* *»1- JI» * í ř 9. * **D " II I iíiiiíbg«ijjllhhi»*í i g I poř. číslo ro. zkr. odb. SM LOUVA x '' O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 4.1.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.1.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta Návrh

Více

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená dne 2016 mezi obcí Strančice jako budoucím povinným a společností ARENDON a. s. jako budoucím oprávněným Strana 1 (celkem 7) IČO: 002 40 788 sídlem

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:..

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. jako strana budoucí povinná z věcného břemene (dále jen Budoucí povinný ) a Město Semily se sídlem Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: Č.sml. 0627/2018/VB/OMI Č.sml. IV-12-6016358/02 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: 1. Město Beroun se sídlem: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 26601 Beroun IČO: 00233129,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. č (114-2/1715/18)

NÁJEMNÍ SMLOUVA. č (114-2/1715/18) NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 2018000064 (114-2/1715/18) kterou uzavřely Pronajímatel: statutární město Českc Budějovice se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice za které jedná: Ing. Jiří

Více

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor str. 1 / 7 Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor Naše č.j.: MUUO/35805/2017/MPO/pk Vyřizuje: Polakovičová Eva Číslo spisu: 2792/2017 Tel: 465514262 Poč. listů: 1 E-mail: polakovicova@muuo.cz Záměr

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO /002

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO /002 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO-014330034640/002 Obec Mutěnice sídlo: IČ: 00285145 DIČ: Zastoupena: vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Masarykova

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-159-021-14 ze dne 27.5.2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městskou částí Praha 12 a společností Linkin Invest

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) obec, město Město Rychnov u Jablonce nad Nisou se sídlem Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO 262552, DIČ CZ00262552

Více

uzavřená dle 2079 a násl. a ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník")

uzavřená dle 2079 a násl. a ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) uzavřená dle 2079 a násl. a ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava IČO:

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č.

SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. Smluvní strany: Obchodní firma Úřad městské části Praha - Ďablice vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-009-17 ze dne 23.1.2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - vedení komunikační sítě, k tíži pozemků parc. č. 1608/4,

Více

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo PM/II - 006/2018 ze dne 22, společností:

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo PM/II - 006/2018 ze dne 22, společností: s MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRÁJSÍ.,.,.m ; yz CiSLO SMLOUVY foodatkl ÍAÍ: Í /wofe

Více

Koncept Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kraj jako budoucí oprávněný)

Koncept Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kraj jako budoucí oprávněný) Příloha č.: 5 k materiálu č.: 11/1 Počet stran přílohy: 5 Koncept Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kraj jako budoucí oprávněný) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Více

MM..'\Mff & 1 poř. čísle

MM..'\Mff & 1 poř. čísle KUMSP00D6WQ2 -&6/SSl9/ýf/ / fáf/tf/et SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI podle ust. 1785 a násl. a ust. 1257 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ustanovení

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Vzor č II I IIII~I~~~~~~IJ~~[~IIIII. Nájemní smlouva

Vzor č II I IIII~I~~~~~~IJ~~[~IIIII. Nájemní smlouva Vzor č. 19-1. 10. 2017 II I IIII~I~~~~~~IJ~~[~IIIII Evidenční číslo smlouvy 700/2018 Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2201 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákorúk (dále jen "0. z.") I. Smluvní

Více

a smlouvu o právu provést

a smlouvu o právu provést 1. Obec: Obec Provodín se sídlem Provodín 80, 471 67 Provodín IČ: 524760 Zastoupená Jiří Štěrba funkce starosta (dále jen strana "Budoucí na straně jedné povinná") a 2. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-164-022-18 ze dne 9.4.2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - podzemní vedení veřejné komunikační sítě, k tíži pozemků parc. č.

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-115-024-13 ze dne 14.5.2013 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností Pontos Property,

Více

Návrh usnesení 12/1: ZO určuje zapisovatelem Ing. Petru Ďuranovou a ověřovateli zápisu Ing. Jakub Chalupa a doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.O.

Návrh usnesení 12/1: ZO určuje zapisovatelem Ing. Petru Ďuranovou a ověřovateli zápisu Ing. Jakub Chalupa a doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.O. Výpis přijatých usnesení ze 12. zasedání zastupitelstva obce Drahelčice konaného dne 11. září 2017 od 19,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Návrh usnesení 12/1: ZO určuje zapisovatelem Ing. Petru Ďuranovou

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzavřená podle ustanovení 1785 a násl. občanského zákoníku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

1/5. (Oprávněný a Obtížený jednotlivě dále jako smluvní strana, společně jako smluvní strany ),

1/5. (Oprávněný a Obtížený jednotlivě dále jako smluvní strana, společně jako smluvní strany ), 1/5 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve smyslu ust. 104 odst. 3

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-034-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností PREdistribuce, a.s. k pozemku parc. č. 3591/1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 61 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 61 ze dne č.j.: 64/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 61 ze dne 03.02.2016 Pronájem části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.12.2018.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MMK/SML/44/2015/10. z věcného břemene. věcného břemene. smluvní strany")

MMK/SML/44/2015/10. z věcného břemene. věcného břemene. smluvní strany) ^'z-yy-i..a.sky K_RAJ KRAJSKÝ OK AD, í isf.íismi,ouvy(dodatkn) -3.: jotf/e í/sf. # 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění MMK/SML/44/2015/10 se sídlem:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 27 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 27 ze dne č.j.: 29/2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 27 ze dne 17.01.2018 Pronájem části pozemku parc. č. 2814/1 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

II. pani Marcela Boháčová rodné číslo : adresa: na straně (dále jen "Nájemce")

II. pani Marcela Boháčová rodné číslo : adresa: na straně (dále jen Nájemce) I Vzor č. 19-1. 10. 2017 11 1111 ~~~~~~~~l~~uiii I I Evidenčrú číslo smlouvy 710/2018 Nájernni smlouva uzavřená dle ust. 2201 a násl Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen "0. z.") I. Smluvní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-109-013-17 ze dne 20.2.2017 Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění součásti distribuční soustavy - kabelového vedení 1 kv, k tíži pozemků parc.

Více

č. UZSVM/S/1999/2017-HMSO

č. UZSVM/S/1999/2017-HMSO 2650/S/2017-HMSO Č.j.: UZSVM/S/1999/2017-HMSO Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná RNDr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-010-17 ze dne 23.1.2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - přípojka splaškové a dešťové kanalizace, k tíži pozemku

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 2019034018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Níže psaného dne, měsíce a roku Smluvní strany Ing. Soňa Gondolánová bytem datum narození na straně jedné, (dále též jako budoucí

Více

Pravidla Obce Petráveč. pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč. ze dne č. 1/2014. Čl. 1 Vymezení působnosti

Pravidla Obce Petráveč. pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč. ze dne č. 1/2014. Čl. 1 Vymezení působnosti Pravidla Obce Petráveč pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč ze dne 19.11.2014 č. 1/2014 Čl. 1 Vymezení působnosti 1) Pravidla Obce Petráveč pro zřizování služebností na majetku Obce Petráveč

Více

I Vzor č llllll~~l~~~ij[w~j~iiiii

I Vzor č llllll~~l~~~ij[w~j~iiiii I Vzor č. 19-1. 10. 2017 llllll~~l~~~ij[w~j~iiiii Evidenční číslo smlouvy 702/2018 Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2201 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen "0. z.") I. Smluvní strany

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MORAVSK.! ~^L^E1J:.v; Aj - RAJSKÝ ÚŘAD] se sídlem: zastoupený' 28, října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, nej y%.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-064-018-16 ze dne 4.4.2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 15/1, v k. ú. Točná Rada městské

Více

Fond regenerace památek města Svitavy 2019 III. kolo

Fond regenerace památek města Svitavy 2019 III. kolo Odbor školství a kultury 4.8. Pro jednání zastupitelstva města dne 11.9.2019 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Pavel Čížek Fond regenerace památek města Svitavy 2019 III. kolo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina. ze dne č. 13/13

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina. ze dne č. 13/13 Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina ze dne 17. 12. 2013 č. 13/13 Čl. 1 Vymezení působnosti (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování

Více

(Oprávněný a Obtížený jednotlivě dále jako smluvní strana, společně jako smluvní strany ),

(Oprávněný a Obtížený jednotlivě dále jako smluvní strana, společně jako smluvní strany ), SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve smyslu ust. 104 odst. 3 zákona

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 14. zasedání dne 27. 4. 2015 USNESENÍ č. 110/15/RMČ k návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností O2 Czech

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-008-15 ze dne 5.10.2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 707 v k. ú. Komořany - přípojky vodovodu

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

135/2011. Pronajímatel:

135/2011. Pronajímatel: 135/2011 Nájemní smlouva ve smyslu ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

SMLOUVA. Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje

SMLOUVA. Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje KUMSP00D6N1A ^^ÍVSHE:^ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD il^-i^mdhy]' (DODATKU) -4- J$W SMLOUVA pcr. yy O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI podie ust. 1785 a násl. a ust. 1257 a násl. zákona

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená ve smyslu ust. 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,mezi níže uvedenými smluvními stranami 1. Obec

Více

KUMSP08D72ZA ' ÚMty "' 2tfr~J>f

KUMSP08D72ZA ' ÚMty ' 2tfr~J>f KUMSP08D72ZA ' ÚMty "' 2tfr~J>f O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI podle ust 1785 a násl, a ust. 1257 a násl. zákona č 89/2012 Sb. f občanský zákoník, a ustanovení 25 a násl.

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více