Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1. V Praze dne 8. listopadu 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 8. listopadu 2009"

Transkript

1 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1 V Praze dne 8. listopadu 2009 Námitka ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy My, Krocan - občanské sdružení, zmocněné občany hl. m. Prahy, jejichž podpisy jsou připojeny k věcně shodné připomínce, uplatňujeme v souladu s 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, námitku ke konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace. I. Identifikační údaje pro evidenci námitky. Zástupce veřejnosti ve smyslu 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění : Krocan se sídlem Pod Krocínkou 6, , Praha 9, IČ: , zastoupené Josefem Rauvolfem, trvale bytem Myslíkova 32, Praha 2 II. Upřesnění obsahu námitky. Předmětná územně plánovací dokumentace: koncept a případný návrh Územního plánu hl. m. Prahy, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/1 ze dne , - body se týkají území Městské části Praha 9., body jsou koncepční a týkají se konceptu ÚPN jako celku III. Znění námitky: bod 1. Klíčovský park Požadujeme zachování současné hranice Klíčovského parku, označení celého parku jako plochy parkové a plochy nelesní v rámci plošné regulace a zároveň požadujeme zakreslení parku do výkresové části jako vybrané veřejné prostranství. Katastrální území Vysočany, při ul. Nad Klíčovem Konkrétně viz zákres v příloze A: vyznačenou část plochy 1.a) převést do plochy nelesní ZN a část plochy pod 1.b) převést do plochy parkové - ZP. Zároveň požadujeme zakreslení celého parku do výkresové části jako vybrané veřejné prostranství. Odůvodnění: Jedná se o historický cenný park, který plní v daném území důležitou funkci. Klíčovská alej, která je páteří Klíčovského parku je pozůstatkem jedné z nejstarších cest ze Staré Prahy na Kbely a dále. Klíčovský park slouží místním obyvatelům k procházkám a rekreaci v zeleni. Obytná čtvrť Krocínka se neustale zahušťuje domy, které na rozdíl od původní zástavby nemají vlastní zahrady. V současnosti se v této lokalitě připravuje další rozsáhlá výstavba (cca 700 bytových jednotek a hotelu v bývalém areálu Odkolek a 300 bytových jednotek Rezidence Krocínka). V daném území Prahy 9 není žádná jiná zelená odpočinková plocha typu udržovaného parku. Ve vzdálenosti dvou kilometrů je pouze Park Podviní, který již v současné době není schopen svou kapacitou uspokojovat zájem a potřebu obyvatel Vysočan.

2 bod 2. Hřiště na Krocínce Požadujeme plochu plánovaného dětského hřiště vymezit jako plochu nelesní v rámci plošné regulace a zakreslit hřiště do výkresové části jako vybrané veřejné prostranství. Katastrální území Vysočany, při ul. Pod Krocínkou a Na Krocínce Konkrétně viz zákres v příloze A: vyznačenou část plochy 2. převést do plochy nelesní (ZN) a vybraná veřejná prostranství. Odůvodnění: Na daném území bylo dětské hřiště i v minulosti. Na podnět občanů Krocínky se MČ Praha 9 zavázala k obnově a zbudování dětského hřiště, které v daném území velmi chybí. MČ Praha 9 má v rozpočtu na rok 2010 vyčleněny peníze na realizaci hřiště na Krocínce. Toto území bude sloužit nejenom dětem, ale i jako veřejný prostor pro setkávání místních občanů a posezení pro návštěvníky dané lokality. Jedním z cílů při budování tohoto veřejného prostoru je i propojení Hřiště s Klíčovským parkem. bod 3. Areál Odkolek - podbod 3.1. Požadujeme omezení hustoty a výšky plánované zástavby v areálu Odkolek a zvýšení podílu zeleně v rámci plošné regulace. podbod Zároveň požadujeme umístit do funkční plochy označení plovoucí značky VV pro starou administrativní budovy bývalých pekáren Odkolek. podbod 3.3. Severovýchodní hranici budoucí zástavby (v ul. Pod Krocínkou) požadujeme oddělit od stávajících budov pásem zeleně v rámci plošné regulace. Katastrální území Vysočany, při ul. Stoupající, Ke Klíčovu, Nad Klíčovem, Pod Krocínkou Konkrétně podbod 3.1. viz zákres v příloze B: plocha 3.c) KKP snížit na 1 a podíl zeleně zvýšit na 40. podbod Označit starou administrativní budovu bývalých pekáren za kulturní památku, zakreslit ji do výkresové části -plovoucí značka viz zákres v příloze B: plocha 3.a). podbod 3.3. Severovýchodní hranici budoucí zástavby (v ul. Pod Krocínkou) oddělit od stávajících budov pásem zeleně viz zákres v příloze B:plocha 3.b). zadat v rámci plošné regulace jako další závazný regulativ. Odůvodnění: podbod 3.1. a podbod 3.3. Lokalita Krocínka je svébytné obydlené území vzniklé na počátku 19. století, které svým charakterem vytváří harmonickou protiváhu k hustě zastavěnému území spodních Vysočan. Koncept nového územního plánu vůbec nerespektuje charakter a měřítko stávající zástavby v nejbližším okolí Krocínky a snižuje tak urbanistickou hodnotu území. podbod 3.2. Stará administrativní budova bývalých pekáren je kulturní památku bod 4. Rodinné domy v oblasti Krocínky Požadujeme nápravu prostorové regulace v původní zástavbě. Katastrální území Vysočany, při ul. Nad Krocínkou Konkrétně požadujeme úpravu hranice zástavby stávajících rodinných domů v rámci plošné regulace viz příloha B: plocha 4. změnit na O1 5/60. Odůvodnění: V návrhu konceptu ÚPn je daná plocha popsaná v rozporu se skutečností. bod 5. Oblast spodních garáží na Krocínce - Požadujeme u nové zástavby v rámci plošné regulace zvýšit podíl zeleně na 50 a zachovat podmínky pro dopravní a pěší dostupnost Krocínky. Katastrální území Vysočany, při ul. Pod Krocínkou, Nad Klíčovem, Ke Klíčovu Konkrétně požadujeme zvýšit podíl zeleně na 50 na ploše viz příloha B: plocha 5. Dále požadujeme zachovat podmínky pro dopravní a pěší dostupnost Krocínky tak jako dosud (z ulice Ke Klíčovu) toto zadat jako další závazný regulativ v rámci plošné regulace viz zákres v příloze B: ve vyznačené část plochy 5. Odůvodnění: Nová zástavba bude ukrajovat ze zeleně ve svahu Krocínky a měla by respektovat charakter ostatní plánované výstavby na tomto jihovýchodním svahu Krocínky. Dopravní a pěší dostupnost Krocínky tak jako dosud (z ulice Ke Klíčovu) se nám jeví samozřejmostí, ale vzhledem ke zkušenostem víme, jak moc a jak často je dopravní obslužnost obytných sídel opomíjená. Pokud by byla dopravní a pěší dostupnost na dotčeném místě omezena či přímo znemožněna, výrazně by to narušilo kvalitu bydlení v této části Krocínky, zvláště pro ty občany, kteří chodí pěšky. bod 6. Pro všechna přestavbová území v oblasti Krocínky - Požadujeme zpracování regulačního plánu pro občanskou vybavenost, kvalitu života stávajících i nových obyvatel, dopravní obslužnost MHD a kvalitní pěší dostupnost celé Krocínky. Na základě tohoto plánu upravit plošnou regulaci v daném území tak, aby nedocházelo k negativním jevům.

3 Katastrální území Vysočany, viz zákres v příloze B: plochy 3. a v příloze D: vyznačenou část ploch 11. Odůvodnění: Plánovanou novou polyfunkční a bytovou výstavbou v plném rozsahu by došlo k předimenzování řešeného území. Tím pádem by došlo k narušení životního prostředí, narušení pohody bydlení, narušení plynulosti a bezpečnosti provozu v dotčené lokalitě. V záměru nové výstavby nejsou vyčleněny žádné plochy určené pro služby a občanské vybavení nových i stávajících obyvatel. bod 7. Mateřská škola Na výsluní - Požadujeme zachovat přímý přístup a dopravní napojení z ulice Klíčovská a přiřazení severní obytné plochy k ploše veřejného vybavení v Hlavním výkresu Katastrální území Vysočany, při ul. Klíčovská Konkrétně požadujeme zachovat přímý přístup a dopravní napojení z ulice Klíčovská. Plochu OB ve výkresové části přiřadit k ploše VV viz zákres v příloze A: vyznačenou část plochy 7. Odůvodnění: Jsme zásadně proti tak výraznému záboru areálu mateřské školky. Zábor venkovních ploch mateřské školy, které dětem slouží k pobytu venku, pohybovým a hracím aktivitám nemůže a nesmí ustupovat zájmům nové výstavby, motivované pouze ziskem investorů, nerespektující ovšem dosavadní stav i charakter celé Krocínky. V době, kdy poroste počet obyvatel dané lokality (a lze důvodně předpokládat že půjde o převážně mladé rodiny), je omezování kapacity mateřské školky záměr nejen naprosto nepochopitelný, ale také nelogický. Dále je důležité, aby dopravní napojení z ulice Klíčovská bylo řešeno tak, aby bylo bezpečné a vhodné jak pro automobily, tak pro pěší. Velká část rodičů vodí své děti do školky pěšky a tento způsob dopravy je třeba podporovat a připravit pro pěší vhodné podmínky. bod 8. Náměstí OSN podbod 8.1. a podbod 8.2. Požadujeme ukončení dalšího budování obchodních a administrativních center. Požadujeme zachování přilehlého parku v plném rozsahu; označení celého parku jako plochy parkové a plochy nelesní v rámci plošné regulace a současně zakreslení parku do výkresové části jako vybrané veřejné prostranství. podbod 8.3. Na přilehlém zeleném ostrůvku u ul. Pod pekárnami ponechat zeleň. Katastrální území Vysočany, nám. OSN Konkrétně požadujeme celou plochu parku zakreslit do výkresové části jako vybrané veřejné prostranství. podbod 8.1. Jsme proti: variantě VU/9 - zastavění severní části náměstí viz příloha C: vyznačená část plochy 8.a), žádáme o vymazání varianty z výkresu základního členění. Požadujeme převedení této plochy na ZP. podbod 8.2. V severní části náměstí požadujeme převést plochy viz příloha C: vyznačená část plochy 8.b) a příloha C: vyznačená část plochy 8.c) na ZP. podbod 8.3. Zelený ostrůvek u ul. Pod pekárnami zakreslit do výkresové části jako plovoucí značku viz příloha C: vyznačená část plochy 8.d. Odůvodnění: podbod 8.1. a podbod Praha 9 nemá žádné společenské centrum a jediný vhodný prostor, který má všechny předpoklady se tímto prostorem stát, je ohrožen zastavěním obchodními a administrativními budovami. Toto je v rozporu i s konceptem ÚPn, podle kterého má nám. OSN plnit funkci lokálního centra. Náměstí zastavěné kancelářskými a komerčními stavbami by ji plnit nemohlo. Dalším důvodem je zatížení nám. OSN smogem z automobilové dopravy, zeleň na náměstí alespoň částečně toto nepříznivé klima kompenzuje. podbod 8.3. zachování zeleně dle současně platného ÚPn je důležité, neboť v tomto území jsou překračovány imisní i hlukové limity, vzniklé převážně z automobilové dopravy. bod 9. KD Prosek - Požadujeme zakreslit do výkresové části jako veřejné vybavení Katastrální území Prosek, č.p. 322 ul. Jablonecká Konkrétně zakreslit do výkresové části jako VV Odůvodnění: Kulturní dům má v dané lokalitě svou funkci a logické zdůvodnění jeho převod na kancelářskou budovu jde tedy proti zájmům obyvatel Proseka, ale nejen jich. Kulturní dům může i nadále sloužit jako místo konání různých kulturních akcí, kursů a podobně, jako místo setkávání, které na Proseku bolestně chybí. Zvláště mládež by jeho převodem na kanceláře přišla o možnost vyžití což je na sídlišti problém nejen kulturní, ale také společenský a výchovný kde se mládež baví, nezlobí. Přitom nejbližší podobné zařízení je až KD Gong.

4 bod 10. Biokoridor podél Rokytky Požadujeme rozšíření biokoridoru podél Rokytky, neboť zástavba je v oblasti od ulice U lidového domu směrem proti toku potoka plánována příliš blízko s vlastnímu toku Rokytky. Katastrální území Vysočany, viz zákres v příloze C: vyznačená část plochy 10. a území od ulice U lidového domu směrem proti toku potoka Konkrétně pro plochu viz zákres v příloze C:. vyznačená část 10, zadat v rámci plošné regulace jako další závazný regulativ : 5-ti podlažní budovy umisťovat při severní hranici areálu a posunout hranici plotu viz šrafování na dané ploše. Požadujeme celé území od ulice U lidového domu směrem proti toku potoka plánovat tak, aby nebyl potlačen významný krajinný prvek Rokytka. Odůvodnění: Biokoridor Rokytka slouží k migraci obojživelníků a živočichů vázaných na vodu ale také živočichů, kteří potřebují pohyb podél vody, např. savci a bezobratlí. Tito živočichové potřebují ze své migraci doprovodnou zeleň. Zeleň která ještě před dvěmi roky byla po obou stranách zmíněného plotu byla vykácena a je potřeba ji obnovit. Pro zvýšení propustnosti území je třeba posunout hranici plotu (viz zákres v příloze C: vyznačená část plochy 10.) ve směru od toku Rokytky. Rokytka je významný krajinný prvek (VKP) údolní niva, která je chráněná dle zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. Dále se jedná o významnou rekreační oblast sloužící místním obyvatelům k procházkám a měl by zde být prostor pro doplnění stezky kolem toku o lavičky a další mobiliář. bod 11. Nová výstavba na katastrálním území Vysočany - podbod Území na svahu Krocínky vyjmout z T6. podbod Požadujeme řešit novou výstavbu tohoto území jako území řešená v etapě, k zastavění funkčních ploch přistoupit až v okamžiku vyčerpání potenciálu přestavbových územích ve spodních Vysočanech T6 (brownfields). podbod Pro přestavbová i nově zastavitelná území požadujeme zpracovat regulační plán. Katastrální území Vysočany, viz zákres v příloze D. Konkrétně podbod požadujeme aby území viz příloha D: plocha 11.a) a plocha 11.b)byla na Výkresu základního členění vyjmuta z přestavbového území T6 a byla označena jako zastavitelné plochy v zastavěném území. podbod Požadujeme řešit novou výstavbu tohoto území jako území řešená v etapě, k zastavění ploch viz příloha D: plocha 11.a) a plocha 11.b) přistoupit až v okamžiku vyčerpání potenciálu přestavbových územích ve spodních Vysočanech T6 (brownfields). Tj. aby zástavba ploch viz příloha D: plocha 11.a) a plocha 11.b) byla podmíněna plným využitím stavební kapacity T6. podbod Dále požadujeme pro T6 a ostatní nově zastavitelné plochy viz zákres v příloze D zpracovat regulační plán, který bude opřen o demografickou studii, studii míry využití zeleně, studie veřejné vybavenosti a kapacity veřejné dopravy a pěší propustnosti území atd. a na základě tohoto plánu upravit plošnou regulaci v daném území. Odůvodnění:. podbod Území (viz zákres v příloha D: ploch 11.) historicky, územně ani současným využitím nespadá do charakteru T6. Toto území je naopak využíváno např. jako venkovní areál mateřské školky. Dalším využitím jsou areály řadových garáží sloužící obyvatelům Krocínky i obyvatelům přilehlých lokalit. Území Krocínky nemá jiný potenciál kde řešit garážování místních obyvatel a již teď se potýká s nedostatkem garáží a parkovacích stání. podbod Požadujeme řešit novou výstavbu tohoto území jako, území řešená v etapě proto, aby se místo revitalizace brownfields dále nezastavovaly zelené a funkčně využívané plochy. Zastavovat nové plochy je pro investory mnohem výhodnější než revitalizovat brownfields. Ve Vysočanech již přes 10 let leží ohromná přestavbová území ladem, přesto že mají výbornou polohu a jsou napojená na MHD včetně metra a sítě inženýrských staveb. podbod Pro T6 a ostatní nově zastavitelné plochy (viz zákres v příloze D) požadujeme zpracovat regulační plán. Není možné plánovat tak rozsáhlou zástavbu území, které způsobí masivní nárůst obyvatel na poměrně malém území, bez plánování a zajištění odpovídají infrastruktury. Tím, že výrazně vzroste počet obyvatel celé Městské časti Prahy 9 a to převážně ve Vysočanech, vzniknou problémy i pro stávající obyvatele tohoto území. Již teď jsou kapacity mnoha prvků občanského a sociálního vybaveni nedostatečné.

5 Poznámka k přílohám: přesné určení místa určují očíslované červené plochy na výřezech z výkresu z grafické části návrhu konceptu ÚPn Koncepční připomínky: bod 12. Zařazení změn stávajícího územního plánu do procesu tvorby nového územního plánu. Požadujeme, aby změny ve stávajícím územním plánu nebyly projednávány souběžně s procesem tvorby nového územního plánu. Takový postup je nepřehledný, neumožňuje laické ani odborné veřejnosti se kvalifikovaně k oběma procesům vyjadřovat současně a je v rozporu se zákonem. Veřejnost nyní vyjadřuje své připomínky k dokumentu, jehož finální podoba bude v důsledku změn stávajícího územního plánu jiná a de facto tak ztrácí možnost se k jeho výsledné podobě vyjádřit. Navrhované změny stávajícího plánu by se proto měly stát součástí procesu tvorby nového ÚP. bod 13. Přesné označení pozemků. Požadujeme doplnit výkresy veřejně prospěšných staveb přesným označením pozemků. Bez označení pozemků není možné podle předložených výkresů přesně identifikovat lokality, k nimž by se mohla veřejnost vyjadřovat. bod 14. Pěší generel. Požadujeme zpracovat generel pěší dopravy jako významný podklad pro komplexní a koncepční řešení rozvoje pěší dopravy v Praze a zapracovat jej do územního plánu. Bez tohoto dokumentu nelze v územním plánu vytvořit podmínky odpovídající charakteru a významu tohoto levného, ekologického a zdravého druhu dopravy. bod. 15. Spoluúčast veřejnosti při koncepčním rozhodování o území Prahy. Požadujeme, aby územní plán upřesňoval funkční využití území. Předkládaný koncept územního plánu určuje jen přibližné využití území a v rozsáhlém teritoriu Prahy přenechává značnou část rozhodování o způsobu využití území ad hoc stavebním úřadům bez spoluúčasti veřejnosti. Snižuje tak význam územního plánu jakožto společenské dohody o území, znemožňuje kontrolu veřejnosti nad jeho plněním a zvyšuje příležitost ke korupci. bod 16. Podpora pěší dopravy Požadujeme důsledné zapracování ucelené koncepce rozvoje infrastruktury pro pěší dopravu do územního plánu. Zejména požadujeme vymezit koridory a plochy celoměstského významu pro pěší dopravu, propojení jednotlivých městských částí a významných lokalit, vyznačit historické pěší cesty, případně cesty pro rekreační chůzi. Dále požadujeme zmapovat bariéry prostupnosti území pro pěší dopravu a navrhnout vhodné způsoby jejich překonání. IV. Odůvodnění námitky: Odůvodnění je uvedeno u jednotlivých bodů a podbodů této námitky. za Krocan Josef Rauvolf Přílohy: - grafická příloha A - grafická příloha B - grafická příloha C - grafická příloha D - kopie listiny opravňující Josefa Rauvolfa, předsedu Krocan, o.s. jednat jménem sdružení

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 Územního plánu Černošice Textová část

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP Brno, červen 2011 JEDOVNICE Územní plán - koncept Textová část řešení Zakázkové č.: 10 03 03 Objednatel: Městys Jedovnice Pořizovatel: Městský úřad

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV C ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Dlouhomilov Pořizovatel: Obecní úřad Dlouhomilov Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3 Díl B Údaje o splnění zadání Obsah Obsah...3 1. Požadavky vyplývající ze strategických dokumentů Prahy a UAP...5 1.1 Požadavky vyplývající z aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy...5 1.2 Požadavky

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obec Korouhev Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. Zlata Machačová,

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SKUHROV LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST září 2012 Územní plán Skuhrov Objednatel: Obec Skuhrov Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný Brod Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ správní orgán, který ÚP vydal Zastupitelstvo obce Včelná číslo jednací (usnesení): 14/ 2012 pořizovatel Obecní úřad Včelná Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46 Usnesení č. 2/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 9 členů ZO P r o g r a m :: 1) Zahájení 2) Kontrola

Více

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Doubek Určený zastupitel: JUDr. Zdeněk Pospíšil Datum

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ POŘIZOVATEL Městský úřad Nymburk Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk OBJEDNATEL Obec Chrást Chrást

Více

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 896 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH Datum: květen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více